Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 157/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Částka 59/2003
Platnost od 03.06.2003
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157

VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2003,

kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon") pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich:


Oddíl 1zrušeno

§ 1 – § 5zrušeno

Oddíl 2

Zpracované ovoce

§ 5a

Tento oddíl3a) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství3b) a upravuje další požadavky týkající se zpracovaného ovoce.

§ 6

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) ovocem – ovoce celé, čerstvé, zdravé, bez známek hniloby a plísní, obsahující všechny základní části, ve stadiu technologické zralosti, očištěné, zbavené nežádoucích cizích příměsí,

b) zpracovaným ovocem – potravina, jejíž charakteristickou složku tvoří ovoce a která byla upravena konzervováním, s výjimkou ovocného alkoholického a nealkoholického nápoje a zmrazeného ovoce,

c) konzervací – technologický proces, který vede k zachování požadované jakosti a zdravotní nezávadnosti výrobku,

d) sterilací – tepelná úprava potlačující působení mikroorganismů ve výrobku po dobu uvedenou výrobcem,

e) kompotem – ovoce s nálevem nebo bez nálevu, v neprodyšně uzavřeném obalu, konzervované sterilací,

f) džemem výběrovým (Extra) – potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel,4) vody a nezahuštěné pulpy jednoho nebo více druhů ovoce, přivedené do vhodné rosolovité konzistence,

g) džemem výběrovým (Extra) speciálním - potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky jsou se sníženým obsahem energie/cukru a splňují podmínky pro relevantní výživové tvrzení; výživové tvrzení musí být uvedeno v názvu výrobku,

h) džemem výběrovým (Extra) méně sladkým - potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky obsahují méně cukru než džemy výběrové (Extra),

i) džemem – potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel, vody, pulpy a dřeně, nebo přírodních sladidel, vody a dřeně, jednoho nebo více druhů ovoce, přivedené do vhodné rosolovité konzistence,

j) marmeládou – potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel, vody a jedné nebo více surovin získaných z citrusových plodů, přivedené do vhodné rosolovité konzistence, přičemž za suroviny získané z citrusových plodů se považují pulpy, dřeně, šťávy, vodné extrakty a kůry,

k) rosolem a rosolem výběrovým (Extra) – potravina vyrobená ze směsi přírodních sladidel a šťávy, nebo ze směsi přírodních sladidel a vodných extraktů z jednoho nebo více druhů ovoce, přivedená do vhodné rosolovité konzistence,

l) povidly – potravina vyrobená z jednoho nebo více druhů ovoce (jablek, hrušek, švestek), s přídavkem přírodních sladidel nebo bez přídavku, přivedená do polotuhé až tuhé konzistence s jemnými až hrubšími částicemi dužniny ovoce,

m) klevelou – potravina vyrobená z jednoho nebo více druhů ovoce, s přídavkem přírodních sladidel nebo bez přídavku, přivedená do kašovité, roztékavé konzistence se zřetelnými hrubými částmi dužniny ovoce,

n) ovocným protlakem – potravina řídké až kašovité konzistence vyrobená z jedlé části ovoce (bez kůry, slupky, jader, pecek, jádřinců) propasírováním nebo obdobným procesem, s případným přidáním přírodních sladidel, konzervovaná snížením obsahu vody, sterilací nebo přidáním konzervačního prostředku anebo kombinací uvedených způsobů,

o) sušeným ovocem – ovoce konzervované sušením bez použití přírodních sladidel,

p) směsí sušeného ovoce – různé druhy sušeného ovoce, kde podíl sušeného ovoce je nejméně 60 % hmotnostních,

q) ovocem proslazeným (kandovaným ovocem) – potravina konzervovaná zvýšením sušiny přídavkem přírodních sladidel,

r) ovocem v lihu (ovocnou bowlí) – potravina z čerstvého ovoce nebo sterilovaného ovoce, zalitého pitnou vodou, kvasným rafinovaným lihem5) nebo lihovinou, popřípadě s přidanými přírodními sladidly, popřípadě látkami určenými k aromatizaci,

s) upraveným chlazeným čerstvým ovocem – potravina z čerstvého celého nebo děleného ovoce s případným přidáním ovoce sterilovaného, uzavřená ve spotřebitelském obalu, určená k přímému použití,

t) kaštanovým krémem – potravina vyrobená ze směsi vody, přírodních sladidel a kaštanového protlaku získaného z plodů kaštanu jedlého (Castanea sativa),

u) zázvorem – jedlý kořen rostliny zázvoru v čerstvém nebo konzervovaném stavu, který je dovoleno sušit nebo uchovávat v sirupu,

v) ovocnou dužninou (pulpou) – jedlá část ovoce, podle potřeby bez kůry, slupky, jader, pecek a jádřinců, která je tvořena ovocem celým, nebo hrubě nakrájeným nebo rozdrceným, ale která nebyla rozmělněna na dřeň,

w) ovocnou dření – surovina získaná pasírováním jedlých částí ovoce podle potřeby zbaveného kůry, slupek, jader a pecek, která byla rozmělněna na dřeň propasírováním nebo obdobným procesem a je určená k dalšímu zpracování,

x) vodním extraktem ovoce – vodní výluh z ovoce, který s ohledem na ztráty nutně vzniklé při řádném zpracování obsahuje všechny ve vodě rozpustné složky použitého ovoce,

y) cizími příměsmi – všechny předměty nebo látky, které nenáleží k potravině,

z) škůdcem – živý nebo mrtvý živočich nebo jeho část v kterémkoliv stadiu vývoje živočicha.

§ 7

Členění na skupiny

V příloze č. 2 je uvedeno členění zpracovaného ovoce na skupiny.

§ 8

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin9) se zpracované ovoce dále označí

a) použitým druhem nebo druhy ovoce v sestupném pořadí podle hmotnosti použité suroviny,

b) u ovoce v lihu (ovocných bowlí) obsahem etanolu v procentech objemových,

c) názvem skupiny,

d) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků množstvím ovoce v gramech, které bylo použito pro výrobu 100 g hotového výrobku; údaj o obsahu ovoce se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny,

e) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků celkovým obsahem přírodních sladidel v gramech obsažených ve 100 g výrobku, přičemž uvedené číslo představuje množství stanovené refraktometricky při 20 °C u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 refraktometrické stupně; údaj o obsahu přírodních sladidel se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny,

f) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel, přítomnost zbytkového oxidu siřičitého, jestliže jeho obsah ve výrobku je vyšší než 10 mg/kg,

g) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), rosolové marmelády a kaštanového pyré v názvu výrobku jménem použitého druhu nebo použitých druhů ovoce v sestupném pořadí podle hmotnosti použité suroviny; u výrobků vyrobených ze tří nebo více druhů ovoce však může být údaj o druzích použitého ovoce nahrazen slovy „směs ovoce“ nebo podobnou formulací nebo počtem použitých druhů ovoce.

(2) Sušené bobule hroznů révy vinné lze označovat pouze názvem "Rozinky" nebo "Hrozinky".

(3) Upravené čerstvé chlazené ovoce se vždy na obalu určeném pro spotřebitele označí

a) datem použitelnosti,

b) teplotou skladování.

(4) Označení "rosolová marmeláda" lze použít pro marmelády, pokud výrobek neobsahuje žádnou nerozpustnou hmotu citrusových plodů, s výjimkou malého množství jemně krájené kůry citrusů.

(5) U zpracovaného ovoce určeného pro výrobu pekařských výrobků nebo cukrářských výrobků smí být v jeho názvu použito spojení "s džemem", "s marmeládou", "s rosolem", "s kaštanovým krémem" nebo obdoba těchto spojení pouze za předpokladu, že zpracované ovoce odpovídá podmínkám vyplývajícím z § 6 písm. f), g), h), i) a r) a fyzikálním a chemickým požadavkům na jakost podle tabulky 1 v příloze č. 4.

(6) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 9

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 4 tabulkách 1 a 2.

(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 4 tabulkách 3 až 5.

(3) Ovoce v lihu (ovocná bowle) musí obsahovat nejméně 13 % objemových kvasného etanolu a musí vykazovat nejméně 18 % refraktometrické sušiny.

§ 10

Technologické požadavky

(1) Minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny je uveden v příloze č. 2.

(2) Při výrobě džemu, džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního, džemu výběrového (Extra) méně sladkého, rosolu a rosolu výběrového (Extra) vyrobených z jiných druhů ovoce než citrusových může být přidána šťáva a kůra z citrusových plodů.

(3) Džem výběrový (Extra), džem výběrový (Extra) speciální a džem výběrový (Extra) méně sladký z šípků, malin, ostružin, černého rybízu, borůvek, červeného rybízu lze vyrábět pouze z nezahuštěného protlaku příslušného ovoce nebo nezahuštěný protlak může tvořit část vsádkové hmotnosti ovoce.

(4) Džem výběrový (Extra), džem výběrový (Extra) speciální a džem výběrový (Extra) méně sladký a džem z citrusových plodů lze vyrábět jen z celých plodů citrusu nakrájených na proužky nebo na plátky.

(5) Při výrobě džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně sladkého a rosolu výběrového (Extra) nelze mísit jablka, hrušky, slívy s neoddělujícími se peckami, melouny, melouny vodní, hrozny, dýně, okurky a rajčata s jiným ovocem.

(6) Při výrobě džemu, džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně sladkého z šípků, jahod, malin, angreštu, červeného rybízu, slív, rebarbory lze přidávat červené ovocné šťávy.

(7) Při výrobě džemu a rosolu z jahod, malin, angreštu, červeného rybízu, slív lze přidávat šťávu z červené řepy.

(8) Podíl ovoce pro výrobu rosolu a rosolu výběrového (Extra) při použití vodných extraktů z ovoce se vypočítá odečtením hmotnosti vody použité pro výrobu vodných extraktů od celkové hmotnosti vodného extraktu.

(9) K džemu, džemu výběrovému (Extra), džemu výběrovému (Extra) speciálnímu, džemu výběrovému (Extra) méně sladkému, rosolu a rosolu výběrovému (Extra) z kdoulí se smí přidat list pelargónie vonné (Pelargonium odoratissimum).

(10) K potravinám definovaným v § 6 písm. f) až k) a t) lze přidávat lihoviny, víno, desertní (likérové) víno, ořechy, aromatické byliny, koření, vanilku, vanilin, vanilkové extrakty a med4) jako částečnou nebo úplnou náhradu přírodního sladidla, jedlé tuky a oleje jako látky zabraňující pěnění a tekutý pektin.

(11) Při výrobě marmelády lze přidávat éterické oleje z citrusových plodů.

(12) Ovocné suroviny definované v § 6 písm. a), t), u) a v) mohou být zpracovány

a) zahříváním, chlazením nebo zmrazením,

b) sublimačním sušením (sušením za mrazeného stavu), nebo

c) zahušťováním do míry technicky možné.

(13) Meruňky a slívy určené pro výrobu džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně sladkého mohou být zpracovány také jinými dehydratačními procesy, než je sublimační sušení.

(14) Citrusová kůra může být přechovávána v nálevu.

(15) U kompotu může pH dosahovat hodnoty nejvýše 4,0.

(16) Sušina sušeného ovoce musí činit nejméně 70 %, u sušených švestek nejméně 67 %.

(17) Je-li refraktometrická sušina ovoce proslazeného (kandovaného ovoce) nižší než 70 %, je nutno potravinu ještě konzervovat dalším konzervačním procesem.

§ 11

Uvádění do oběhu

(1) Sušené ovoce a ovoce proslazené (kandované ovoce) nebalené se skladuje při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

(2) Sušené ovoce a ovoce proslazené (kandované ovoce) nebalené se skladuje a přepravuje odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

(3) Upravené chlazené čerstvé ovoce se uvádí do oběhu při teplotách od 0 °C do 5 °C.

Oddíl 3

Zpracovaná zelenina

§ 12

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zeleninou – zelenina celá, čerstvá, zdravá, bez známek hniloby a plísní, očištěná, zbavená nežádoucích cizích příměsí,

b) zpracovanou zeleninou – výrobky, jejichž charakteristickou složku tvoří zelenina a které byly upraveny konzervováním, s výjimkou zeleninových nealkoholických nápojů, dresinků, studených omáček a zeleniny hluboce zmrazené,

c) sterilovanou zeleninou – výrobek s nálevem v neprodyšně uzavřeném obalu, konzervovaný sterilací,

d) zeleninou mléčně kvašenou – výrobek konzervovaný působením bakterií mléčného kvašení,

e) zeleninovým protlakem – potravina řídké až kašovité konzistence s případnými jemnými nebo hrubšími kousky použitých surovin vyrobená z jedlých částí zeleniny (bez slupek, jader) propasírováním nebo obdobným procesem, konzervovaná snížením obsahu vody, přidáním soli, sterilací nebo přidáním konzervačního prostředku, popřípadě kombinací uvedených způsobů,

f) sušenou zeleninou – potravina konzervovaná sušením bez použití přírodních sladidel nebo sladidel,

g) zeleninou proslazenou nebo kandovanou – potravina konzervovaná zvýšením sušiny přídavkem přírodních sladidel,

h) zeleninou v soli – zelenina konzervovaná přídavkem jedlé soli,

i) chemicky konzervovanou zeleninou – potravina konzervovaná přídavkem chemického konzervačního prostředku,

j) upravenou chlazenou čerstvou zeleninou – potravina z čerstvé celé nebo dělené zeleniny s případným přidáním zeleniny sterilované a ochucujících přísad, uzavřená ve spotřebitelském obalu, určená k přímému použití,

k) zeleninou v octu – zelenina zalitá kvasným octem tak, aby výsledná koncentrace kyseliny octové činila nejméně 4 % hmotnostní.

§ 13

Členění na skupiny

V příloze č. 5 je uvedeno členění zpracované zeleniny na skupiny.

§ 14

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin9) se zpracovaná zelenina dále označí

a) botanickým názvem použitého druhu zeleniny podle § 3 písm. c), pokud není zahrnut v názvu výrobku,

b) použitým druhem nálevu,

c) názvem skupiny,

d) údajem, zda se jedná o zeleninový výrobek pálivý,

e) u upravené chlazené čerstvé zeleniny a zeleniny mléčně kvašené

1. datem použitelnosti,

2. teplotou skladování.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 8 tabulce 1.

(3) Přípustné odchylky od stanovených hmotnostních podílů jednotlivých složek zeleniny u zeleninových salátů a směsí jsou uvedeny v příloze č. 8 tabulce 2.

§ 15

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 6.

(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 16

Technologické požadavky

(1) U sterilovaných zeleninových výrobků, jejichž pH je nižší nebo rovno 4,0, se musí dosáhnout prohřátí obsahu spotřebitelského balení na 80 až 90 °C.

(2) U sterilovaných zeleninových výrobků, jejichž pH je vyšší než 4,0, se musí dosáhnout prohřátí obsahu spotřebitelského balení nejméně na 121,1 °C nebo volit takový sterilační postup, aby došlo k usmrcení vegetativních forem mikroorganismů a jejich spór.

§ 17

Uvádění do oběhu

(1) Sušená a proslazená nebo kandovaná zelenina nebalená se skladuje při teplotě nejvýše 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %, u sušené zeleniny nejvýše 65 %.

(2) Sušená a proslazená nebo kandovaná zelenina se skladuje a přepravuje odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi; s výjimkou sušené a proslazené nebo kandované balené zeleniny v obalu určeném pro spotřebitele.

(3) Upravená chlazená čerstvá zelenina se uvádí do oběhu při teplotách od 0 °C do 5 °C.

Oddíl 4

Skořápkové plody

§ 18

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) skořápkovými plody - plody nebo jejich semena uvedené pod písmeny b) až i), v surovém stavu nebo upražené či solené,

b) vlašskými ořechy - jádra plodů ořešáku vlašského a jeho odrůd,

c) lískovými ořechy - jádra suchých plodů lísky,

d) mandlemi - jádra suchých plodů mandloně obecné,

e) kešu ořechy - semena plodů ledvinovníku západního,

f) arašídy nebo burskými oříšky - plody odrůd podzemnice olejné,

g) para ořechy - semena juvie ztepilé,

h) kokosovými ořechy - plody palmy kokosové,

i) piniovými oříšky - semena borovice pinie.

§ 19

Členění na skupiny a podskupiny

Členění skořápkových plodů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 9.

§ 20

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin9) se skořápkové plody dále označí názvem skupiny a podskupiny, u kokosových ořechů a směsí skořápkových plodů pouze názvem podskupiny.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 10.

§ 21

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 11.

(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 12.

(3) Skořápkové plody nesmí obsahovat škůdce.

Oddíl 5

Houby

§ 22

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) houbami – jedlé čerstvé plodnice vyšších hub uvedené v příloze č. 13,

b) čerstvými houbami volně rostoucími – houby získané sběrem v prostředí přirozeném jejich výskytu, které nejsou starší než tři dny ode dne sběru,

c) čerstvými houbami pěstovanými – houby získané pěstováním v podmínkách uměle vytvořených, které nejsou starší než pět dní ode dne sběru,

d) sušenými houbami – houby upravené sušením, u nichž obsah vody činí nejvýše 12 % a jednotlivé druhy hub jsou makroskopicky určitelné,

e) konzervovanými houbami – houby upravené, zejména sterilací a zmrazováním,

f) ostatními výrobky z hub – houby upravené, zejména drcením, mletím, granulací a extrakcí.

§ 23

Členění na skupiny a podskupiny

V příloze č. 14 je uvedeno členění hub na skupiny a podskupiny.

§ 24

Označování

Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin9) se označí

a) čerstvé houby volně rostoucí a čerstvé houby pěstované českým názvem hub podle přílohy č. 13 a datem sběru,

b) čerstvé houby volně rostoucí dobou použitelnosti do tří dnů ode dne sběru,

c) čerstvé houby pěstované dobou použitelnosti do pěti dnů ode dne sběru,

d) pěstované žampiony i třídou jakosti,

e) výrobky z hub a ostatní výrobky z hub názvem podskupiny a českým názvem použitých druhů hub podle přílohy č. 13.

§ 25

Požadavky na jakost

(1) Čerstvé houby volně rostoucí a čerstvé houby pěstované, s výjimkou pěstovaných žampionů, musí být pevné konzistence, dobře na sucho očištěné, bez cizích příměsí a nečistot. Houby nesmějí být přestárlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké. Mohou být rozděleny nejvýše jedním řezem, klobouk však musí být spojen s třeněm. Loupání klobouků hub není dovoleno s výjimkou klouzků.

(2) U hub uvedených v odstavci 1 se dovoluje perforace do 10 % povrchu plochy řezu, nejvýše však tři otvory, a menší poškození plodnic úlomky nebo požerky na dvou místech. Poškozených hub může být nejvýše 5 %, přičemž poškozenými houbami se rozumí houby, kterým chybí více než čtvrtina klobouku nebo v nichž se vyskytují škůdci.

(3) U sušených hub se dovoluje 10 % hmotnosti perforovaných. Sušené houby mají chuť typickou pro sušené houby, jsou bez cizích pachů a chutí, mají barvu odpovídající použitému druhu houby a jsou dostatečně vysušené, aby nedocházelo k plesnivění či zapaření.

§ 26

Uvádění do oběhu

(1) Čerstvé houby volně rostoucí se skladují a přepravují při teplotách od 0 °C do 10 °C, pouze v jedné vrstvě.

(2) Čerstvé houby pěstované se uvádějí do oběhu při teplotách od 0 °C do 6 °C balené a zabalené k přímému prodeji nejvýše ve dvou vrstvách; nebalené, volně ložené nejvýše ve třech vrstvách.

(3) Sušené houby se skladují při teplotě nejvýše 20 °C a relativní vlhkosti nejvýše 65 %.

(4) Čerstvé houby pěstované mohou být baleny nebo zabaleny jen v prodyšné fólii.

(5) Sušené houby musí být uváděny do oběhu balené nebo zabalené.

Oddíl 6

Brambory a výrobky z nich

§ 27

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) bramborami konzumními – hlízy brambor odrůd a kříženců Solanum tuberosum L.,

b) bramborami konzumními ranými – brambory konzumní sklízené před dosažením úplné zralosti hlíz se snadno odstranitelnou slupkou bez loupání,

c) bramborami konzumními pozdními – brambory konzumní sklízené po dosažení úplné zralosti hlíz s dobře vyvinutou a pevnou slupkou,

d) odrůdou s podlouhlými hlízami – brambory konzumní s průměrnou délkou hlízy alespoň dvojnásobně větší, než je průměrná šířka hlízy,

e) bramborami konzumními žlutomasými – brambory s hlízami žluté až světle žluté dužniny,

f) bramborami konzumními bělomasými – brambory s hlízami bílé dužniny,

g) varným typem – označení konzistenčních vlastností odrůd hlíz brambor konzumních pozdních, který určuje vhodnost kuchyňského užití,

h) zdravými hlízami – hlízy brambor konzumních nevykazující na povrchu nebo v dužnině vady způsobující nevhodnost jejich použití, zejména suchou a mokrou hnilobu, změny barvy nebo konzistence dužniny,

i) příměsmi – hrubá ulpělá zemina na slupce hlízy, odpadlá zemina, odpadlé klíčky, nať, kameny,

j) zelenými hlízami – hlízy konzumních brambor se zeleným vybarvením, které pokrývá více než 1/8 povrchu hlíz,

k) strupovitými hlízami – hlízy konzumních brambor s obecnou strupovitostí pokrývající více než 1/4 povrchu hlíz,

l) popraskanými, prasklými nebo pohmožděnými hlízami – poškození hlíz, které u konzumních brambor raných zasahuje hlouběji než 3,5 mm a u konzumních brambor pozdních zasahuje hlouběji než 5 mm do dužniny,

m) výrobky z brambor – výrobky z brambor konzumních upravené technologickým procesem, zejména loupáním, konzervací, smažením, vařením, drcením a sušením, pro přímou spotřebu nebo další kuchyňskou úpravu.

§ 28

Členění na skupiny

(1) Brambory konzumní se člení na skupiny

a) brambory konzumní rané,

b) brambory konzumní pozdní.

(2) V příloze č. 15 je uvedeno členění výrobků z brambor na skupiny.

§ 29

Označování

Kromě údajů uvedených v zákoně a ve vyhlášce o způsobu označování potravin9) se

a) brambory konzumní označí názvem skupiny a odrůdou; při dovozu se označí i zemí původu,

b) u brambor konzumních pozdních označí užití podle varného typu uvedeného v příloze č. 16 tabulce 4,

c) u brambor konzumních raných označí barva dužniny, tvar hlíz a popřípadě označení "drobné",

d) výrobky z brambor označí názvem skupiny.

§ 30

Požadavky na jakost

(1) Brambory konzumní musí být odrůdově jednotné a nesmějí obsahovat příměsi nad rámec přípustných odchylek uvedených v příloze č. 16 v tabulce 1.

(2) Hlízy brambor konzumních musí vzhledem odpovídat deklarované odrůdě, musí být zdravé, celé, čisté, pevné, růstem nepopraskané a nedeformované, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez vnějších i vnitřních vad zhoršujících celkový vzhled, musí mít jakostní a uchovatelné hlízy, být bez hniloby, hnědých skvrn vzniklých teplem, mechanických prasklin nebo pohmožděnin, bez zeleného vybarvení, obecné a prašné strupovitosti, dutosti a rzivosti hlíz, nenamrzlé a prosté cizích pachů a příchutí, bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužninu.

(3) Hlízy brambor konzumních pozdních musí mít dále vyvinutou pevnou slupku, nesmí mít klíčky delší než 3 mm a nesmí vykazovat šedé, modré nebo černé skvrny pod slupkou zasahující do hloubky dužniny nad 5 mm. Přípustné odchylky hlíz jakostně neodpovídajících jsou uvedeny v příloze č. 16 v tabulce 1.

(4) Velikost hlíz brambor konzumních raných „drobných“ je 17 až 28 mm. Velikost hlíz ostatních brambor konzumních raných a hlíz brambor konzumních pozdních kulovitého nebo oválného tvaru je nejméně 28 mm.

(5) Pro hlízy podlouhlých odrůd brambor konzumních pozdních se požadavky na velikost nestanoví.

(6) Povolené odchylky na velikost hlíz brambor konzumních jsou uvedeny v příloze č. 16.

§ 31

Uvádění do oběhu

(1) Před balením do spotřebitelských obalů mohou být hlízy brambor konzumních upravovány praním nebo kartáčováním.

(2) Předsmažené výrobky a vařené výrobky z brambor se uvádějí do oběhu pouze zchlazené nebo zmrazené.

§ 32

Přechodné ustanovení

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


§ 33

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.

2. Vyhláška č. 92/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.


§ 34

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 650/2004 Sb. Čl. II

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 291/2010 Sb. Čl. III

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 153/2013 Sb. Čl. III

Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Členění na skupiny a minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny

DruhSkupinaPotravinaMinimální hmotnostní podíl ovoce
(v g v 1 kg potraviny)
Poznámka
Zpracované ovoceDžemy výběrové (Extra)Džemy výběrové (Extra) speciální
Džemy výběrové (Extra) méně sladké
všeobecně450
z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků350
ze zázvoru250
z kešu-jablka230
z plodů mučenky (maracuja)80
Džemyvšeobecně350
z červeného rybízu, jeřabin, rakytníku, černého rybízu, kdoulí a šípků250
ze zázvoru150
z kešu-jablka160
z plodů mučenky (maracuja)60
Rosoly výběrové (Extra)všeobecně450
z černého rybízu, šípků, kdoulí, malin350
ze zázvoru250
z kešu-jablka230
z plodů mučenky (maracuja)80
Rosolyvšeobecně350
z černého rybízu, šípků, kdoulí, malin250
ze zázvoru150
z kešu-jablka160
z plodů mučenky (maracuja)60
Marmeládyvšeobecně200z toho min. 75 g pocházející z endokarpu
Povidlaslazená ze švestek1700k výrobě je možno použít švestkovou dřeň, švestkový lektvar a dřeň ze sušených švestek
slazená ze švestek a jablek2200podíl ovocné sušiny ze švestek nejméně75%
slazená z jablek3000
slazená z hrušek a jablek3200podíl ovocné sušiny z jablek nejméně 30%
Klevelyvšeobecně1500
z meruněk730
z jahod640
Kaštanový krém380podíl ovoce musí být vnesen kaštanovým krémem
Ovocný protlak
Sušené ovoce
Proslazené ovoce nebo kandované ovoce
Ovoce v lihu (ovocná bowle)v plechovém obalu220
ve skleněném obalu450
Upravené chlazené čerstvé ovoce
Kompot

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení

Hmotnostní rozsah
(g)
Hmotnostní odchylka
(%)
do 509,0
51 až 5006,0
501 až 10005,0
nad 10003,0

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

Tabulka 1

Kompoty, džemy, rosoly, marmelády, klevely, povidla, protlaky a proslazené ovoce

PotravinaRefraktometrická sušina
(%)
Kyselost (jako kyselina citrónová)
(%)
kompotynejvýše 480,3-2,5
džemy výběrové (Extra)nejméně 60-
džemy výběrové (Extra) méně sladké52-59-
džemy výběrové (Extra) speciálnínejvýše 40-
džemynejméně 60-
rosoly a rosoly výběrové (Extra)nejméně 60-
marmeládynejméně 60-
kaštanový krémnejméně 60-
klevelynejméně 380,6-2,6
povidlanejméně 600,6-2,6
ovocné protlakynejvýše 290,6-2,5
proslazené ovocenejméně 70neurčuje se

Pozn.: Nejnižší obsah refraktometrické sušiny nemusí být dodržen u džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, džemů, rosolů a rosolů výběrových (Extra), marmelád a kaštanových krémů za předpokladu, že cukr byl u těchto výrobků zcela nebo zčásti nahrazen sladidlem.

Džem výběrový (Extra) méně sladký a džem výběrový (Extra) speciální představují tzv. vyhrazené názvy výrobků v souladu s ustanovením druhého podostavce bodu II přílohy 1 směrnice Rady 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě.

Tabulka 2

Přípustný výskyt cizích příměsí u klevel a povidel

Druh cizí příměsi Počet kusů cizí příměsi v obsahu o hmotnosti
(g)
do 500 501 - 1000 nad 1000
přítomnost rostlinných příměsí
(pouze části rostlin zpracovávaného
ovoce včetně částeček listů o ploše
nad 5 mm2, stopky dlouhé nad 10 mm)
2 3 4
přítomnost pecek nebo jejich částí velikosti
jedné poloviny pecky
(pouze při použití odpeckovaných surovin)
1 2 3
zlomky pecek (menší než polovina pecky) 2 3 4

Tabulka 3

Kompoty

Potravina Konzistence a vzhled
kompot ovoce bez stop červivosti, bez vegetačních deformací plodů, bez zbytků stopek a kališních lístků, u kompotů
z loupaného ovoce bez zbytků slupek, zbavené jádřinců, pecek, semen, u kompotů z dělených plodů díly
vyrovnané velikosti, u dýňového kompotu lehce roztřepané řezy, konzistence plodů polotuhá až měkká,
v obalu vyrovnaná, u borůvkového kompotu shluky ovoce, které se po dotyku rozpadnou, kompoty z klikvy
a borůvek musí zachovat zrnitost, nálev čirý až opalizující, bez zákalu a sedimentu, u kompotů z loupaného
a děleného ovoce mírně zakalený, u kompotů z brusinek a klikvy přirozeně zrosolovatělý, kompotů smíšených
nálev čirý až mírně zakalený, nezabarvený

A) Přípustný výskyt odchylek od smyslových požadavků na jakost kompotu:

a) přirozené zrosolovatění nálevu,

b) nejvýše 5 % hmotnostních plodů zaschlých, se zbytky střapin a stopek u kompotu z bobulovitého ovoce,

c) nejvýše 5 % hmotnostních plodů korkovitých u angreštového kompotu,

d) vykrystalizované soli kyseliny vinné v nálevu u kompotu z hroznů révy vinné,

e) síťovité popraskání slupky a mírné povrchové popraskání dužniny u kompotu z peckového ovoce (švestky, slívy, ryngle, mirabelky, višně),

f) oddělení slupky z maximálně poloviny povrchu všech plodů v obalu u broskvového kompotu,

g) mírně svraštělá slupka u meruňkového kompotu,

h) nejvýše 10 % hmotnostních plodů nevyzrálých u kompotu z jeřabin a dřínků.

i) nejvýše 20 % hmotnostních tvary nepravidelné a nejvýše 5 % hmotnostních tvary rozpadlé u kompotu z plodů dělených,

j) nejvýše 300 mg/kg celkového obsahu minerálních nečistot u jahodového kompotu,

k) u kompotů smíšených mírné zabarvení nálevu přítomným barevným ovocem a převládající vůně po některém z použitých druhů ovoce,

l) vegetační vady, otlaky a stopy po mechanickém loupání nejvýše na 20 % povrchu všech plodů v obalu,

m) přípustný výskyt cizích a nežádoucích příměsí u kompotu z lesních plodů a malin:

Druh cizí příměsi Počet kusů cizí příměsi v obsahu o hmotnosti
(g)
do 500 501 - 1000 nad 1000
lístky a stopky u kompotů z lesních plodů 5 7 10
uvolněné kuželovité středy plodů u kompotů z malin 5 7 10

Tabulka 4

Upravené chlazené čerstvé ovoce

Potravina Konzistence a vzhled Barva Chuť a vůně
upravené chlazené
čerstvé ovoce
ovoce bez stop červivosti,
bez vegetačních deformací plodů,
bez zbytků stopek, listů
a dalších organických a anorganických
mechanických příměsí, zbavené jádřinců,
s peckami nebo bez pecek, loupané
nebo neloupané, celé nebo dělené
na přibližně stejné díly, velikost
jednotlivých složek v obalu vyrovnaná,
řezy neroztřepané
přirozená, svěží,
odpovídající použitým
druhům ovoce
přirozená,
odpovídající
použitým druhům
ovoce, bez cizích
příchutí a pachů

Tabulka 5

Sušené ovoce

PotravinaKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
sušené ovocedostatečně vysušené, bez známek poškození živočišnými škůdci včetně nepřítomnosti živých či mrtvých živočišných škůdců v jakémkoliv stádiu jejich vývoje, s ojedinělým výskytem nežádoucích organických nebo anorganických příměsí a nevyzrálých plodů, bez znečištění zeminou či prachemodpovídající danému druhu ovoce bez známek poškození sluncemtypická pro daný druh sušeného ovoce, bez cizích pachů a chutí

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Členění na skupiny

Druh Skupina
zpracovaná zelenina sterilovaná zelenina
mléčně kvašená (kysaná) zelenina
protlaky
sušená zelenina
proslazená zelenina
zelenina v soli
zelenina v octu
zelenina chemicky konzervovaná
upravená chlazená čerstvá zelenina
zelenina v oleji

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

A) Konzervované zeleninové výrobky obecně

1. Pokud není ve skupině uvedeno jinak, obsah znečišťujících minerálních příměsí pocházejících z půdy u konzervovaných zeleninových výrobků všeobecně činí nejvýše 0,08 %.

2. Obsah popela po zpopelnění vzorku konzervovaných zeleninových výrobků činí nejvýše 1,5%.

B) Sterilované zeleninové výrobky

1. Kyselost výrobku, určená jako obsah kyseliny octové ve sterilovaných zeleninových výrobcích, je nejvýše 2 %.

2. Sterilovaný hrášek obsahuje nejvýše 1,5 % soli.

C) Mléčně kvašená (kysaná) zelenina

1. pH mléčně kysané zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4,1.

2. Mléčně kvašená (kysaná) zelenina obsahuje nejméně 0,8 % kyseliny mléčné, nejvýše 0,6 % těkavých kyselin a nejvýše 1,5 % etanolu. Toto neplatí pro výrobky mléčně kvašené (kysané) sterilované ve spotřebitelském obalu, kde byl použit jiný než původní nálev.

3. Mléčně kvašená (kysaná) zelenina nesmí obsahovat ani povrchový povlak (křís) ani jiný než homogenní nálev (nezvláčkovatělý).

4. Sterilované kysané zelí obsahuje nejvýše 2,2 % soli.

D) Chemicky konzervovaná zelenina

1. pH chemicky konzervované zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4,1.

E) Sušená zelenina

1. Sušená nať obsahuje nejvýše 12 % vody.

2. Sušená cibule obsahuje nejvýše 14 % vody.

3. Ostatní sušená zelenina včetně sušených zeleninových směsí obsahuje nejvýše 13 % vody.

4. Sušené jednodruhové zeleniny mleté nebo směsi mletých sušených zelenin obsahují nejvýše 0,3 % hmotnostních písků (tj. podíl popele, nerozpustného v teplé 10 % kyselině chlorovodíkové).

F) Zeleninové protlaky

1. Zeleninové protlaky sterilované a chemicky konzervované obsahují nejméně 7 % sušiny, stanovené refraktometricky.

2. Zeleninové protlaky konzervované přídavkem soli obsahují nejméně 32 % sušiny, stanovené refraktometricky, přičemž obsah soli nesmí překročit 28 %, u česnekového protlaku 55 %.

3. Rajčatový protlak rozředěný vodou na roztok o koncentraci 8 % hmotnostních nesmí obsahovat více jak 60 mg/kg nerozpustných minerálních nečistot.

4. U kečupů obsahujících nejméně 12 % sušiny stanovené refraktometricky musí nejméně 7 % činit refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou.

5. U kečupů označených Prima, Extra, Speciál s refraktometrickou sušinou nejméně 30 %, musí činit nejméně 10 % refraktometrické sušiny refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou.

6. Zahuštěné rajčatové pyré a rajčatový protlak obsahují nejvýše 10,0 % soli.

7. Fyzikálně chemické požadavky na rajčatové výrobky zahuštěné jsou uvedeny v tabulce 1.

8. Rajčatové protlaky zahuštěné obsahují nejméně 24 % refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou.

9. Rajčatové protlaky nezahuštěné obsahují nejméně 4,2 % refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou.

10. Rajčatová pyré zahuštěné obsahují nejméně 8 % refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou surovinou.

Tabulka 1

KečupyKečupy
"Prima",
"Extra",
"Speciál"
Rajčatová
pyré
Rajčatové
protlaky
zahuštěné
refraktometrická sušina (%)nejméně 12,0nejméně 30,08,0 - 24,0nejméně 24,0
veškeré kyseliny stanovené
jako kyselina octová (%)
nejvýše 2,2nejvýše 2,2nestanovuje senestanovuje se
obsah soli (%)nejvýše 3,5nejvýše 3,5nejvýše 10,0*)nejvýše 10,0
těkavé kyseliny stanovené
jako kyselina octová (%)
nestanovuje senestanovuje senejvýše 0,2nejvýše 0,2

Pozn.: *) Obsah soli musí být zjištěn pouze u soleného výrobku.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Smyslové požadavky na jakost

Tabulka 1

Sterilovaná zelenina, rajčatové výrobky zahuštěné a upravená chlazená čerstvá zelenina

PotravinaKonzistence a vzhled
sterilovaná zelenina
celá všeobecně
Zelenina zdravá, s vegetačními změnami a mechanickým poškozením nejvýše u 20 % kusů, velikostně vyrovnaná, s tvarovými
a velikostními odchylkami nejvýše 20 % kusů, očištěná, bez černých a tmavých skvrn, konzistence měkká až polotuhá, odpovídající
zpracované zelenině, nerozpadavá, bez semen a jejich částí, bez zdřevnatělých a tuhých částí, bez cizích příměsí rostlinného
původu vyjma koření, zbytků slupek jde-li o zeleninu loupanou, nálev čirý, opalizující až mírně zakalený s uvolněnými částicemi dužniny
sterilovaná zelenina
dělená a směsi všeobecně
zelenina zdravá, mechanicky nepoškozená, s vegetačními změnami a mechanickým poškozením nejvýše u 20 % obsahu obalu,
tvar řezů pravidelný, velikostně vyrovnaný, řezy neroztřepené, drť nejvýše 5 % hmotnostních, u řezů okurek uvolněná semena nejsou
na závadu, u feferonů ve směsi výskyt zbytků stopek do 1,5 cm nejvýše 5 %, u sterilovaného zelí řezy o síle do 5 mm, bílé nebo mírně
narůžovělé, bez řezů košťálů a vrcholových listů, u sterilované papriky možný výskyt semen a nerovnoměrných řezů nejvýše 2 %,
u směsí různobarevné papriky nejméně 50% řezů papriky červené, hrášek s neodloučenou slupkou barevně jednotný, řezy kopru
nejvýše 1 cm dlouhé, bez semen a cizích příměsí, u směsí jednotlivé složky buď promíchané nebo vrstvené nebo skládané,
ve směsích kombinace řezů zeleniny a zeleniny nedělené, konzistence vyrovnaná, odpovídající způsobu zpracování, nálev čirý
až mírně opalizující nebo mírně zakalený nebo mírně zakalený použitým protlakem
Okurky sterilovanéviz. všeobecné požadavky výše, okurky bez dutin, bez zvadlých a svraštělých částí, nejméně 80 % okurek v obalu musí mít deklarovanou
délku nebo kratší délku, průměr nejdelší okurky nesmí překročit průměr okurky nejmenší o více jak 50 %, u okurkových řezů příčných
nejméně 80 % hmotnostních musí být stejné velikosti, průměr řezu dané velikosti nesmí překročit průměr řezu nejmenšího o více jak 50 %,
konzistence pevná, křehká, křupavá, u řezů nálev s vypadlými semeny nejvýše z 5 % kusů obsahu obalu
sterilovaný hrášekzrna v mléčné zralosti, velikostně vyrovnaná, u hrášku tříděného musí být nejméně 80 % hmotnostních deklarované velikosti nebo menší,
bez stop červivosti a napadení chorobami, s neodloučenou slupkou, bez cizích příměsí rostlinného původu, bez mechanických příměsí
anorganického původu, konzistence měkká až křehká, v obalu konzistence vyrovnaná, nálev mírně zakalený s případným sedimentem
vyloučených škrobů a bílkovin
sterilované fazolové luskyfazolové lusky vyvinuté /*, nezakřivené, dužnaté, semena v mléčné zralosti, bez stop červivosti, bez mechanického poškození a poškození
škůdci, vegetačních změn, s odstraněnými špičkami a stopkami, bez vláknitých částí a pergamenovitého endokarpu, barevně vyrovnané
a bez černých a tmavých skvrn, bez cizích příměsí rostlinného původu, celé nebo příčně dělené, v obalu velikostně vyrovnané,
řez neroztřepaný, konzistence pevná až měkká, nejvýše 10 % lusků poškozených (z toho nejvýše jedna polovina může tvořit poškození
chorobami a škůdci) a nejvýše 5% lusků vláknitých, nálev čirý až mírně zakalený s vypadlými semeny nejvýše u 2 % pevného podílu obalu
kečupy všeobecněřídce kašovitá až kašovitá, homogenní, jemná, případně s hrubšími částicemi přísad (zeleniny), bez zbytků slupek, semen a jiných částí
rajčat, bez černých částic s výjimkou tmavých částic pocházejících z koření
rajčatová pyré a zahuštěné
rajčatové protlaky
kašovitá, homogenní, jemná, případně s hrubšími částicemi přísad (zeleniny) bez zbytků slupek, semen a jiných částí rajčat, bez černých
částic s výjimkou tmavých částic pocházejících z koření
upravená chlazená
čerstvá zelenina
zelenina svěží,bez stop poškození, bez vegetačních deformací, bez organických a anorganických mechanických příměsí, loupaná nebo
neloupaná, krouhaná, krájená, kostkovaná, strouhaná, velikost jednotlivých složek v obalu vyrovnaná

*) Za vyvinuté fazolové lusky jsou považovány takové plody, které mají v nejširším místě průměr nejméně 3 mm.

Tabulka 2

Povolené odchylky od smyslových požadavků na sterilované okurky celé

Popis odchylky
(počet odchylek hodnocen
ve vzorku 20 okurek)
Maximální počet
výskytu odchylky
(v kusech)
okurky zakřivené3
okurky nepravidelného tvaru2
vzhledové vady3
mechanické poškození2
zbytky stopek3
nevhodná konzistence1
nevhodná barva1
dutiny1
celkové množství těchto
povolených odchylek
7

Tabulka 3

Povolené odchylky od smyslových požadavků na sterilovaný hrášek

Popis odchylkyMaximální počet výskytu odchylky
(% hmot.)
odlišně zbarvená (světlá) zrna2
poškozená, mírně skvrnitá zrna5
tvrdá, svraštělá, silně skvrnitá, odbarvená, červivá zrna1
úlomky, zlomky dřeně a volných slupek, drtě12
cizí rostlinný materiál0,5
(ne více než 12 cm2 plochy)

Tabulka 4

Přípustné cizí příměsi u sterilovaných fazolových lusků

Druh cizí příměsiPočet kusů cizí příměsi v obsahu o hmotnosti
(g)
do 500501 - 1000nad 1000
cizí rostlinný materiál5510
neodstopkované části nebo lusky101525

Tabulka 5

Sušená zelenina

PotravinaKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
sušená zeleninadostatečně vysušená, bez známek poškození živočišnými škůdci včetně nepřítomnosti živých či mrtvých živočišných škůdců v jakémkoliv stádiu jejich vývoje, s ojedinělým výskytem nežádoucích organických nebo anorganických příměsí a nevyzrálých částí rostlin, bez znečištění zeminou či prachemodpovídající danému druhu zeleniny bez známek poškození sluncemtypická pro daný druh sušené zeleniny, bez cizích pachů a chutí

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Tabulka 1

Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelských balení

Hmotnostní rozsah
(g)
Hmotnostní odchylka
(%)
do 509,0
51 až 5006,0
501 až 10005,0
nad 10003,0

Tabulka 2

Přípustné odchylky od stanovených hmotnostních podílů jednotlivých složek zeleniny u zeleninových salátů a směsí

Složky
(% hmot.)
Přípustná odchylka
(%)
od 3,0 do 5,0od - 2,0 do + 2,0
od 5,0 do 10,0od - 4,0 do + 4,0
od 10,0 do 15,0od - 7,0 do + 7,0
nad 15,0od - 10,0 do + 10,0

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
skořápkové plodyvlašské ořechyjádra
lískové ořechyjádra
mandlejádra
kešu ořechyjádra
arašídy nebo burské oříškyneloupané nepražené
neloupané pražené
loupané pražené
loupané pražené solené
para ořechyve skořápce
jádra
kokosové ořechyčerstvé ve skořápce
kokos strouhaný
piniové oříškyjádra

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení

Hmotnostní rozsah
(g)
Hmotnostní odchylka
(%)
do 100-5
101-250-3
251-500-2
501 a výše-1

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

SkupinaPodskupinaObsah vody nejvýše (% hmot.)Cizí příměs nejvýše (% hmot.)
celé plodyjádra
vlašské ořechyjádra5,00,1
lískové ořechyjádra6,00,05
mandlejádra6,50,1
kešu ořechyjádra7,00,3
arašídy nebo burské oříškyneloupané nepražené10,06,50,5
neloupané pražené4,00,5
loupané pražené5,00,5
loupané pražené solené5,00,5
para ořechyve skořápce14,0nedovoluje se
jádra10,00,5
kokosové ořechyčerstvé ve skořápce47nedovoluje se
kokos strouhaný3,0nedovoluje se
piniové oříškyjádra (semena)6,0nedovoluje se

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Smyslové požadavky na jakost

Skupina nebo podskupinaVzhledBarvaChuť a vůně
vlašské ořechyjádro dobře oddělené od skořápky, vyvinuté, zcela vyplňující skořápkuosemení žlutohnědé, jádro na lomu bílé až nažloutlé, pokryté světle hnědou až nahnědlou slupkouořechová, příjemně olejnatá, přirozeně natrpklá až mírně nahořklá
lískové ořechyjádro vyvinuté celistvé, omezeně mechanicky poškozenésvětle hnědá až tmavě hnědá, slupka hnědá až nažloutlá, jádro na lomu bílé s nažloutlým odstínemoříšková, bez cizího pachu a chuti, sladce olejnatá
mandlejádro špičaté, vejčitéžlutá až světle hnědá, na lomu bílá až krémovátypicky mandlová bez cizího pachu a chuti
kešu ořechyjádra čistá, suchá, rohlíčkovitého nebo ledvinkovitého tvaru, celistvájádro na řezu krémovéjemně aromatická, nasládlá až slabě nahořklá
arašídy nebo burské oříškyskořápka čistá, suchá, jádro bez osemení, matné až mastné na povrchujádro šedohnědé, na lomu bílé až mírně nažloutlénasládlá, výrazně tuková, bez hořké chuti
para ořechyskořápka tvrdá, svraštělájádro šedohnědé, na lomu bílé až mírně nažloutlénasládlá, výrazně tuková, bez hořké chuti
kokos strouhanýstrouhaný, hrubě nebo jemně mletýbílá až slabě smetanově nažloutlácharakteristická pro výrobek, bez cizích pachutí
kokosový ořech čerstvý ve skořápceskořápka dřevnatě vláknitá, velmi tvrdá, s třemi dobře patrnými „oky“ - klíčními póry, ve zralosti se na vnitřní straně pecky tvoří měkké pletivo (endosperm), bez kokosové vody, po sklizení a usušení pletivo tvrdé, tloušťka 1-2 cmskořápka hnědá až tmavě hnědá, pletivo bílé barvytypicky kokosová, mírně nasládlá, jemná, bez cizích pachů a příchutí
piniové oříškyjádra dobře vyvinutá, nepoškozenájádro bílé až smetanovétypicky nasládlá

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Seznam volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely

A. Houby volně rostoucí

1. Destice chřapáčová (Discina perlata)

2. Smrž obecný (Morchella esculenta)

3. Smrž špičatý (Morchella conica)

4. Kotrč kadeřavý (Sparassis crispa)

5. Kuřátka žlutá (Ramaria flava) - jen mladé plodnice

6. Lišák zprohýbaný - (Hydnum repandum)

7. Liška obecná (Cantharellus cibarius)

8. Liška bledá (Cantharellus pallescens)

9. Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)

10. Krásnoporka mlynářka (Albatrellus ovinus) - jen mladé plodnice, pouze pro průmyslové zpracování

11. Krásnoporka žemlička (Albatrellus confluens) - jen mladé plodnice, pouze pro průmyslové zpracování

12. Choroš šupinatý (Polyporus squamosus) - jen mladé plodnice, pouze pro průmyslové zpracování

13. Hřib dutonohý (Boletinus cavipes)

14. Hřib hnědý (Boletinus badius)

15. Hřib sametový (Boletus fragilipes)

16. Hřib koloděj (Boletus luridus)

17. Hřib kovář (Boletus erythropus)

18. Hřib smrkový (Boletus edulis)

19. Hřib dubový (Boletus reticulatus)

20. Hřib plstnatý (Boletus subtomentosus)

21. Hřib klouzek strakoš (Suillus variegatus)

22. Klouzek bílý (Suillus placidus) - jen mladé plodnice

23. Klouzek kravský (Suillus bovinus) - jen mladé plodnice

24. Klouzek obecný (Suillus luteus)

25. Klouzek sličný (Suillus elegans)

26. Klouzek zrnitý (Suillus granulatus)

27. Klouzek slizký (Suillus aeruginascens)

28. Kozák březový (Boletus scaber - Leccinum scabrum)

29. Kozák habrový (Boletus (Leccinum) carpini)

30. Křemenáč březový (Boletus (Leccinum) versipelle)

31. Křemenáč osikový (Boletus aurantiacus - Leccinum aurantiacum)

32. Bedla červenající (Macrolepiota rhacodes) - jen mladé plodnice

33. Bedla vysoká (Macrolepiota procera) - jen mladé plodnice

34. Čirůvka dvojbarvá (Lepista saeva)

35. Čirůvka fialová (Lepista nuda)

36. Čirůvka havelka (Tricholoma portentosum)

37. Čirůvka májovka (Calocybe gambosa)

38. Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

39. Hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)

40. Líha nahloučená (Lyophyllum decastes)

41. Líha klubčitá (Lyophyllum fumosum)

42. Ryzec pravý/borový (Lactarius deliciosus nebo Lactarius pinicola)

43. Ryzec smrkový (Lactarius deterrimus)

44. Slizák mazlavý (Gomphidius glutinosus)

45. Sluka svraskalá (Rozites caperata)

46. Špička obecná (Marasmius oreades)

47. Václavka obecná (Armillaria mellea) - pouze kloboučky bez třeňů

48. Strmělka mlženka (Clitocybe nebularis) - jen mladé plodnice

49. Žampion zahradní (Agaricus hortensis) - jen pro průmyslové zpracování

50. Žampion pochvatý (Agaricus bitorquis) - jen pro průmyslové zpracování

51. Žampion polní (Agaricus campester) - jen pro průmyslové zpracování

52. Žampion lesní (Agaricus silvaticus) - jen pro průmyslové zpracování

53. Žampion hnědý (Agaricus brunescens) - jen pro průmyslové zpracování

54. Hřib borový (Boletus pinophylus nebo Boletus pinicola) - pouze z dovozu

Holubinky, které mohou být použity pouze k sušení pro další průmyslové zpracování k potravinářským účelům:

1. Holubinka bukovka (Russula heterophylla)

2. Holubinka černající (Russula nigricans)

3. Holubinka kolčaví (Russula mustelina)

4. Holubinka mandlová (Russula vesca)

5. Holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)

6. Holubinka nazelenalá (Russula viresceus)

7. Holubinka olivová (Russula olivacea)

8. Holubinka osmahlá (Russula adusta)

9. Holubinka zlatožlutá (Russula aurata)

B. Houby pěstované

1. Žampion zahradní (Agaricus hortensis)

2. Žampion hnědý (Agaricus brunescens)

3. Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

4. Hlíva miskovitá (Pleurotus cornucopiae)

5. Hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)

6. Hlíva máčková (Pleurotus eryngii)

7. Límcovka obrovská žlutá (Stropharia rugosoannulata)

8. Límcovka obrovská hnědá (Stropharia rugosoannulata)

9. Penízovka sametonohá (Flammulina velutipes)

10. Polnička topolová (Agrocybe aegerita)

11. Houževnatec jedlý - Shii-ta-ke (Lentinus edodes)

12. Opěnka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis)

13. Kukmák sklepní (Volvariella volvacea)

14. Ucho Jidášovo (Hirneola auricula judae)

15. Šupinovka nameko (Pholiota nameko)

16. Líhovec moučný (Hypsizygus tessulatus)

17. Žampion mandlový (Agaricus brasiliensis)

18. Trsnatec lupenitý (Grifola frondosa)

19. Korálovec ježatý (Hericium erinaceus)

20. Žampion ovčí (Agaricus arvensis)

21. Hlíva citronová (Pleurotus citrinopileatus)

22. Hlíva růžová (Pleurotus salmoneostramineus)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
houbyčerstvé houbyčerstvé houby volně rostoucí
čerstvé houby pěstované
výrobky z hubhouby konzervované
houby sušené
houby zmrazené
ostatní výrobky z hubgranuláty z hub
pasty a prášek z hub
houbové extrakty
houbové koncentráty

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Členění výrobků z brambor na skupiny

DruhSkupina
výrobky z bramborbrambory konzumní syrové loupané
brambory konzumní loupané předvařené, vařené nebo jinak konzervované
brambory konzumní sušené
bramborová mouka
bramborová kaše sušená
bramborové lupínky smažené
bramborové hranolky předsmažené*
bramborové plátky předsmažené*
bramborové krokety předsmažené*
bramborová kaše vařená

*) připouští se název dle dalších tvarů

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 157/2003 Sb.

Tabulka 1

Přípustný výskyt vad u konzumních brambor

UkazatelBrambory konzumní rané celkem nejvýše do 4 % hmotnostiBrambory konzumní pozdní celkem nejvýše do 6 % hmotnosti
nárůstky, fyziologické rozprasky, pořezáni, omrzliny, otlaky, požerkynad 3,5 mmnad 5 mm
čerstvé prasklinynad 3,5 mmnad 3,5 mm
zhojené praskliny-nad 5 mm
skvrny pod slupkou-nad 5 mm
deformacetěžkétěžké
zavadlé hlízyjakékolivjakékoliv
rzivost, dutost a jiné vnitřní vadyjakékolivjakékoliv
naklíčené hlízy-delší než 3 mm
hnědé skvrny způsobené sluncemjakékoliv-
obecná strupovitost povrchovánad 1/4 povrchu, ale do 1 % v rámci 4 % tolerancenad 1/4 povrchu
zelené hlízyvíce než 1/8 povrchu a/nebo po oloupání u 1 % hlíz v rámci 4 % tolerancevíce než 1/8 povrchu a/nebo více než 1 vrstva loupání
suchá hniloba a měkká hnilobamax. 1 % v rámci 4 % tolerancemax. 1 % v rámci 6 % tolerance
plíseň bramborumax. 1 % v rámci 4 % tolerancemax. 1 % v rámci 6 % tolerance
mechanické příměsi (nalepená a volná zemina, cizí tělesa)do 1 % hmotnostido 2 % hmotnosti (z toho max. 1 % zeminy nalepené na hlízách)
jiná odrůda nebo odrůdy, než je deklarovánodo 2 % hmotnostido 2 % hmotnosti
karanténní chorobynepovoluje senepovoluje se

Tabulka 2

Přípustné odchylky na velikost hlíz

Brambory konzumníTřídění podle velikosti hlíz (mm)% hmotnosti hlíz nejvýše
ranémenší než 283
z toho menší než 220
rané „drobné“menší než 17 - nebo větší než 283
pozdnímenší než 283

Poznámky pod čarou

3a) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

3b) Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených klidské spotřebě.

4) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony.

5) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.

6) Například:
Nařízení Komise č. 2002/1284/ES z 15. července 2002, kterým se stanoví obchodní norma pro lískové ořechy ve skořápce.
Nařízení Komise č. 2001/175/ES z 26. ledna 2001, kterým se stanoví obchodní norma pro vlašské ořechy ve skořápce.

7) ČSN 46 3092 Vlašské ořechy ve skořápce.
ČSN 46 3083 Jádra vlašských ořechů.
ČSN 46 3086 Lískové ořechy ve skořápce.
ČSN 46 3087 Jádra lískových ořechů.
ČSN 46 3088 Mandle sladké ve skořápce.
ČSN 46 3089 Jádra sladkých mandlí.
ČSN 46 3080 Pistácie ve skořápce.
ČSN 46 3081 Jádra pistácií a jádra pistácií bez slupek.
ČSN 46 3082 Para ořechy.
ČSN 46 3090 Doporučená terminologie pro normy na suché a sušené ovoce a definice vad.

9) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru