Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu

Částka 6/2003
Platnost od 28.01.2003
Účinnost od 01.02.2003
Zrušeno k 01.01.2006 (541/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad")stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon")k provedení § 17 odst. 7 písm. e)zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, se mění takto:

1. V § 2 písmeno g) zní:

"g) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy – závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav,".

2. V § 2 písmeno h) zní:

"h) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy – závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvést z elektrizační soustavy,".

3. V § 2 písmeno j) zní:

"j) odchylkou subjektu zúčtování – součet rozdílů mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,".

4. V § 2 písmena o) až v) znějí:

"o) smluveným saldem zahraničních výměn – rozdíl mezi smluvním dovozem elektřiny a smluvním vývozem elektřiny; saldo je záporné, pokud je smluvní vývoz elektřiny větší než smluvní dovoz elektřiny, a saldo je kladné v opačném případě,

p) smluvním tranzitem elektřiny – doprava elektřiny přenosovou soustavou, kdy dopravovaná elektřina není v elektrizační soustavě vyrobena ani spotřebována; smluvní tranzit elektřiny nemá vliv na velikost smluveného salda zahraničních výměn,

r) přeshraničním obchodem – obchod realizovaný prostřednictvím smluvního dovozu elektřiny, smluvního vývozu elektřiny a smluvního tranzitu elektřiny,

s) organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou – trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování,

t) registračním číslem účastníka trhu – číslo přidělené operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou pro účely vyhodnocení a zúčtování odchylek s výjimkou oprávněného zákazníka, který není subjektem zúčtování,

u) registračním číslem oprávněného zákazníka – číslo přidělené operátorem trhu oprávněnému zákazníkovi s výjimkou oprávněného zákazníka, kteří jsou subjekty zúčtování, k zajištění procesu změny dodavatele; registrační čísla účastníků trhu a registrační čísla oprávněných zákazníků mohou tvořit jednu číselnou řadu,

v) systémovou odchylkou – součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování,".

5. V § 2 se doplňují písmena w) až ff), která znějí:

"w) regionální distribuční soustavou – distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě,

x) lokální distribuční soustavou – distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,

y) smlouvou o zúčtování – smlouva o přistoupení ke společným závazným pravidlům vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, na základě které operátor trhu provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek subjektu zúčtování,

z) decentrální výrobou – výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,

aa) výrobcem 1. kategorie – výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny,

bb) výrobcem 2. kategorie – výrobce, který není výrobcem 1. kategorie,

cc) samovýrobcem – výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu především pro užití své fyzické či právnické osoby a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu,

dd) vyrovnávacím trhem – trh s regulační energií organizovaný provozovatelem přenosové soustavy a vypořádaný operátorem trhu,

ee) regulační energií – elektřina sloužící k vyrovnání systémové odchylky dodaná nebo nedodaná na základě aktivace podpůrných služeb a elektřina zajištěná na vyrovnávacím trhu,

ff) informativní bilancí elektřiny za stranu výroby elektřiny – souhrn dodávek elektřiny z výroben elektřiny a dovozů a vývozů uskutečněných prostřednictvím přenosové soustavy a prostřednictvím distribučních soustav zhotovený operátorem trhu na základě údajů poskytnutých operátorovi trhu subjekty zúčtování.".

6. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Trh s elektřinou

(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka elektřiny (činné elektrické energie) mezi účastníky trhu s elektřinou na základě smluvního vztahu, uplatnění regulovaného přístupu k sítím pro uskutečnění fyzické dodávky elektřiny a nákup regulační energie. Při obchodování s elektřinou jsou všechny časové termíny uváděny v čase platném pro dané období.

(2) Organizací trhu s fyzickou dodávkou elektřiny prováděnou operátorem trhu podle § 27 odst. 5 písm. b) zákona je:

a) vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování,

b) organizace krátkodobého trhu s elektřinou,

c) předávání skutečných hodnot pro účely fakturace a zajištění procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka a zajištění procesu změny smluvních vztahů týkajících se dodávky elektřiny účastníků trhu s elektřinou.".

7. Nadpis § 4 zní:

"Zajišťování regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám [K § 28 odst. 1 písm. d) a § 30 odst. 1 písm. a) zákona]".

8. V § 4 písm. a) až c) se slova "smlouvy o poskytnutí" nahrazují slovy "smlouva o".

9. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) až 6) zní:

"§ 5

Přenos a distribuce elektřiny

(1) Přenos elektřiny (dále jen "přenos") je poskytován provozovatelem přenosové soustavy a spočívá v přenosu smluvně sjednaného množství elektřiny přenosovou soustavou do místa odběru z přenosové soustavy v kvalitě stanovené zvláštním právním předpisem.2)

(2) Distribuce elektřiny (dále jen "distribuce") je poskytována provozovatelem distribuční soustavy a spočívá v distribuci smluvně sjednaného množství elektřiny distribuční soustavou do místa odběru z distribuční soustavy v kvalitě stanovené zvláštním právním předpisem.2)

(3) Je-li provozovatel lokální distribuční soustavy současně držitelem licence na výrobu elektřiny pro výrobnu elektřiny umístěnou na území vymezeném jeho licencí na distribuci, pak jsou výrobní a distribuční zařízení tohoto účastníka trhu s elektřinou připojena k distribuční soustavě na základě smlouvy provozovatele lokální distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu.3)

(3) Platba za přenos a platba za distribuci zahrnuje platbu za rezervovanou kapacitu a platbu za použití sítí a je placena provozovateli přenosové soustavy nebo příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení odběratele připojeno. Platba za přenos se sjednává pouze pro odběr z přenosové soustavy. Platba za distribuci se sjednává pro každý z následujících odběrů:

a) pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV (dále jen "odběr z napěťové hladiny vvn"),

b) pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně (dále jen "odběr z napěťové hladiny vn"),

c) pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně (dále jen "odběr z napěťové hladiny nn").

(4) Pro odběr z napěťové hladiny nn se uplatňuje jednosložková cena distribuce podle zvláštního právního předpisu.3)

(5) Do cen za použití sítí distribuční soustavy se započítávají také náklady na:

a) krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla podle zvláštního právního předpisu,4)

b) decentrální výrobu,

c) zúčtování odchylek vztažené ke ztrátám elektřiny v distribuční soustavě,

d) zprostředkování plateb za systémové služby, obnovitelné zdroje, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a za decentrální výrobu,

e) službu regulace napětí a jalového výkonu v distribučních soustavách.

(6) Rezervovanou kapacitou pro odběrné místo oprávněného zákazníka nebo pro předávací místo provozovatele lokální distribuční soustavy je smluvní výkon v daném období. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je odběrné zařízení oprávněného zákazníka nebo předávací místo provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno, se zavazuje rezervovanou kapacitu sjednanou ve smlouvě o poskytnutí přenosu nebo distribuce v daném období zajistit a zákazník nebo provozovatel lokální distribuční soustavy se zavazuje tuto rezervovanou kapacitu v daném období svým odběrem nepřekročit. Rezervovaná kapacita nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení podle zvláštního právního předpisu.3)

(7) Rezervovaná kapacita pro odběr z distribuční soustavy vztahující se k dodávce odběratelům, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, je sjednávána provozovatelem lokální distribuční soustavy. Touto rezervovanou kapacitou je smluvní výkon v daném období v předávacích místech mezi distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou, definovaný ve smlouvě o poskytnutí distribuce.

(8) Výrobci s výjimkou samovýrobců nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro místa připojení svých výroben elektřiny. Místo připojení zařízení výrobce určené k odběru elektřiny pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla je považováno za místo připojení zařízení výrobce.

(9) Odběr elektřiny výrobce z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla a odběru pro čerpání u přečerpávacích vodních elektráren, je uhrazován cenou za použití sítí.

(10) Platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy a je vyhodnocována, účtována a hrazena způsobem sjednaným ve smlouvě, včetně záloh.

(11) Doprava elektřiny zahrnující přenos a distribuci je sjednávána oprávněným zákazníkem nebo obchodníkem s elektřinou jednajícím jeho jménem s provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné zařízení oprávněného zákazníka připojeno.

(12) Sjednávání smluv o přenosu a distribuci se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k odběrnému místu nebo jejich souhrnu a v případě provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Ve vztahu k těmto místům jsou smlouvy provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocovány a fakturovány.

(13) Regulované ceny za přenos a distribuci se od data své platnosti promítají do všech dotčených smluv, nejpozději však do lhůty stanovené zvláštním právním předpisem.5)

(14) V rámci roční přípravy provozu podle zvláštního právního předpisu6)je provozovatelem přenosové soustavy zveřejňována roční obchodovatelná přeshraniční přenosová kapacita.

(15) Seznam míst určených provozovateli přenosové soustavy a distribučních soustav, kde hrozí nedostatek přenosové nebo distribuční kapacity, zejména předávacích míst mezi sousedními přenosovými soustavami a předávacích míst mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami, v případě mezistátních vedení úroveň naplnění jejich kapacity rezervacemi výkonu v obchodních hodinách, je provozovateli soustav předem zveřejňován na internetu.

(16) Ceny pro přeshraniční obchody platné vždy k 1. lednu příslušného roku stanoví Úřad před přidělením ročních přeshraničních přenosových kapacit do elektrizační soustavy a z elektrizační soustavy. Další změny této ceny jsou Úřadem prováděny v souvislosti se závazky vyplývajícími z uzavřených mezinárodních smluv o přeshraničních obchodech. Kromě ceny za přeshraniční obchody stanovené Úřadem může být provozovatelem přenosové soustavy stanovena cena v procesu přidělování přeshraničních přenosových kapacit.

2) Vyhláška č. 306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

3) Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.

4) Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.

5) § 7 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.".

10. V § 6 odstavce 4 až 9 znějí:

"(4) Platba za systémové služby je samovýrobcem, jehož zařízení je připojené k přenosové nebo regionální distribuční soustavě a odebírajícím elektřinu z přenosové nebo regionální distribuční soustavy, hrazena spolu s platbou za přenos nebo distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy, ke které je zařízení samovýrobce připojeno, a to na základě smlouvy o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny.

(5) Platba za systémové služby se neúčtuje za elektřinu spotřebovanou pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a za elektřinu exportovanou do zahraničí.

(6) Lokální spotřeba výrobců 1. kategorie je cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny nezahrnující vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla.

(7) Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie je elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobců 2. kategorie nezahrnuje vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla.

(8) Lokální spotřeba výrobců je uhrazována sníženou cenou za systémové služby provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení plátce systémových služeb připojeno. Systémové služby za lokální spotřebu výrobců 1. kategorie platí přímo výrobce. Systémové služby za lokální spotřebu výrobců 2. kategorie platí provozovatel lokální distribuční soustavy, pokud je zařízení výrobce připojeno do lokální distribuční soustavy provozovatele. V případech, kdy zařízení výrobce není připojeno do lokální distribuční soustavy, platí systémové služby přímo výrobce 2. kategorie. Platba je určena součinem lokální spotřeby výrobců a ceny za systémové služby v Kč/kWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(9) Platby za systémové služby uhrazené provozovateli distribuční soustavy jsou dále uhrazeny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je zařízení provozovatele distribuční soustavy připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.".

11. V § 6 se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámky pod čarou č. 5) znějí:

"(10) Náklady na zajištění systémových služeb na úrovni distribuční soustavy jsou zohledněny v ceně za distribuci.

(11) Výše ceny za systémové služby se od data své platnosti promítne do smluv nejpozději do lhůty stanovené zvláštním právním předpisem.5)

(12) Provozovatelům přenosové soustavy nebo distribučních soustav, ke kterým je připojeno zařízení jiných provozovatelů distribučních soustav, jsou předávány údaje týkající se konečné spotřeby a výroby nezahrnující vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny nebo vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a tepla v oblastech zásobovaných připojenými soustavami, to je na jejich vymezeném území, za běžný měsíc vždy do sedmého dne následujícího měsíce. Na základě těchto údajů účtuje provozovatel přenosové soustavy a provozovatel příslušné distribuční soustavy platby za systémové služby. Vyrovnání vzniklých rozdílů je prováděno čtvrtletně.".

12. V § 8 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Dvoustranné obchody na dodávku elektřiny kromě přeshraničních obchodů jsou předkládány operátorovi trhu k registraci nejpozději do 16.00 hodin 2 dny před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování.

(3) Pro přeshraniční obchody jsou provozovatelem přenosové soustavy předkládány operátorovi trhu diagramy podle jednotlivých subjektů zúčtování nejpozději do 12.30 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna.

(4) Na krátkodobém denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu je možné nabízet nebo poptávat elektřinu pro každou hodinu z 24 hodin následujícího obchodního dne.".

13. V § 8 se doplňují odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 7) znějí:

"(5) Nabídky na nákup a prodej elektřiny jsou uplatňovány na krátkodobém denním trhu s elektřinou podle zvláštního právního předpisu7) organizovaném operátorem trhu nejpozději do 12.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, tento čas je uzavírkou krátkodobého organizovaného obchodování.

(6) Smlouvy na dodávku regulační elektřiny ze zahraničí podle § 9 odst. 1 písm. j) mohou být uzavřeny i v době po uzavírce dvoustranných obchodů a po uzavírce krátkodobého organizovaného obchodování.

(7) Smlouvy na dodávku regulační elektřiny ze zahraničí podle § 9 odst. 1 písm. k) mohou být uzavřeny subjekty zúčtování v souladu s postupem uvedeným v Pravidlech provozování přenosové soustavy vydaných provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 10 písm. f) zákona (dále jen "Pravidla provozování přenosové soustavy").

7) Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.".

14. V § 9 odst. 1 písm. a)se slovo "odchylek" zrušuje.

15. V § 9 odst. 1 písm. b)se za slovo "zahrnuje" vkládá slovo "také".

16. V § 9 odst. 1 písmena e) až g) znějí:

"e) smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá výrobce nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy na straně druhé,

f) smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník nebo obchodník s elektřinou, který již převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, nebo provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy pro krytí ztrát v přenosové soustavě na straně jedné a obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy na straně druhé,

g) smlouva o dodávce elektřiny podle pevného diagramu nezahrnující převzetí odpovědnosti za odchylku; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník, výrobce nebo obchodník na straně jedné a obchodník nebo výrobce na straně druhé,".

17. V § 9 odst. 1 se doplňují písmena h) až k) , která znějí:

"h) smlouva o zúčtování regulační energie; smlouvu uzavírá poskytovatel regulační energie na straně jedné a operátor trhu na straně druhé,

i) smlouva o náhradní dodávce; smlouva zahrnuje přenos, distribuci, systémové služby a převzetí závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na jedné straně a provozovatel distribuční soustavy, ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno, na straně druhé,

j) smlouva provozovatele přenosové soustavy na dodávku regulační energie ze zahraničí ke krytí systémové odchylky; smlouvu uzavírá provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a poskytovatel regulační energie v zahraničí po dohodě s příslušným zahraničním provozovatelem přenosové soustavy na straně druhé,

k) smlouva subjektu zúčtování na dodávku regulační energie ze zahraničí ke krytí systémové odchylky; smlouvu uzavírá subjekt zúčtování na straně jedné a poskytovatel regulační energie v zahraničí po dohodě s příslušným zahraničním provozovatelem přenosové soustavy na straně druhé.".

18. V § 9 odstavce 3 až 5 znějí:

"(3) Smlouva o dodávce elektřiny podle odstavce 1 písm. a) obsahuje:

a) registrační čísla obou subjektů zúčtování,

b) dobu trvání smlouvy,

c) stanovení závazku smluvních stran dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

d) diagram nebo způsob jeho stanovení,

e) cenu nebo způsob jejího stanovení,

f) celkové množství dodávané elektřiny,

g) čas uskutečnění dodávky.

(4) Smlouva o dodávce elektřiny podle odstavce 1 písm. e) obsahuje:

a) registrační číslo subjektu přebírajícího závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,

b) registrační číslo subjektu předávajícího závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,

c) stanovení závazku a podmínky jeho převzetí,

d) dobu trvání smlouvy,

e) výčet předávacích míst týkajících se závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy.

(5) Smlouva o dodávce elektřiny podle odstavce 1 písm. b), c), f) a i) obsahuje:

a) registrační číslo subjektu přebírajícího závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

b) registrační číslo subjektu předávajícího závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

c) stanovení závazku a podmínky jeho převzetí,

d) dobu trvání smlouvy,

e) výčet předávacích a odběrných míst týkajících se závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.".

19. V § 9 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Smlouva na dodávku elektřiny podle odstavce 1 písm. g) obsahuje:

a) registrační číslo smluvního dodavatele,

b) registrační číslo smluvního odběratele,

c) pevný diagram sjednaných hodinových hodnot dodávek nebo odběrů pro smluvní období nebo způsob jeho stanovení,

d) výčet předávacích a odběrných míst, pro která je pevný diagram stanoven, včetně uvedení registračního čísla subjektu zúčtování, který za uvedená předávací a odběrná místa převzal odpovědnost za odchylku,

e) dobu trvání smlouvy.".

20. V § 9 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 7 a zní:

(7) Smlouva o zúčtování podle odstavce 1 písm. d)obsahuje:

a) identifikační údaje subjektu zúčtování, kterými jsou název společnosti, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

b) registrační číslo,

c) práva a povinnosti subjektu zúčtování,

d) práva a povinnosti operátora trhu,

e) výše finančního zajištění plateb,

f) způsob realizace plateb,

g) dobu trvání smlouvy,

h) výčet vlastních předávacích a odběrných míst,

i) způsob předávání a charakter údajů o předávacích a odběrných místech,

j) sankční ustanovení,

k) obchodní podmínky operátora trhu.".

21. V § 9 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Obchodní podmínky operátora trhu podle odstavce 7 písm. k) obsahují:

a) postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek včetně postupů pro zúčtování rozdílů v odchylkách způsobených opravami skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny,

b) postupy pro organizaci a vypořádání krátkodobého trhu s elektřinou,

c) způsob stanovení finančního zajištění plateb a povolené formy finančního zajištění plateb,

d) podmínky pro použití finančního zajištění plateb,

e) způsob vystavování daňových dokladů,

f) postupy při uplatňování reklamací,

g) postupy při změně dodavatele oprávněného zákazníka,

h) postupy při poskytování podkladů pro fakturaci oprávněného zákazníka.

(9) Návrhy na změnu obchodních podmínek jsou operátorem trhu zveřejňovány po dobu nejméně 14 dnů na internetových stránkách a následně předkládány spolu s vyhodnocením došlých připomínek ke schválení Úřadu.“.

22. V § 10 odst. 1 písm. a)se slovo "svou" zrušuje.

23. V § 10 odst. 1 písmeno b)zní:

b) režim přenesení odpovědnosti za odchylku uskutečňovaný na základě smlouvy podle § 9 odst. 1 písm. c)nebo na základě smlouvy o dodávce elektřiny podle § 9 odst. 1 písm. e)nebo odebrat elektřinu z elektrizační soustavy podle § 9 odst. 1 písm. f)a i); odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu oprávněného zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s elektřinou.“.

24. V § 10 odst. 2 se slovo "případná" zrušuje.

25. V § 10 odst. 2 se za slovo "dodávka" vkládá slovo "elektřiny".

26. V § 10 odst. 3 se slova "1. 1. 2002" nahrazují slovy "1. lednem 2002".

27. V § 10 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Účastníci trhu s elektřinou, kteří zvolili režim přenesené odpovědnosti za odchylku a kteří jsou vybaveni měřením typu A podle zvláštního právního předpisu,1)mohou mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. V případě, že mají více dodavatelů nebo odběratelů, je stanoveno, který ze smluvních dodavatelů nebo odběratelů převzal odpovědnost za odchylku. Sjednané hodnoty dodávek nebo odběrů s ostatními smluvními dodavateli nebo odběrateli jsou pro účely vyhodnocování odchylek považovány za pevné, tedy za uskutečněné. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů je podáván operátorovi trhu ve vzájemné shodě tohoto účastníka trhu s elektřinou a účastníka trhu, který převzal odpovědnost za odchylku. Ke každému přenesení odpovědnosti za odchylku může mít účastník trhu maximálně devět smluvních vztahů uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. g).

(5) Účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku účastníků trhu s elektřinou, kromě konečných zákazníků, je daná zaregistrováním údajů ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e)a f)u operátora trhu. Požadavek na přenesení odpovědnosti těchto účastníků trhu je podáván operátorovi trhu nejméně 7 dní před požadovanou účinností přenesení odpovědnosti. Registrovanými údaji jsou údaje podle § 9 odst. 4 a 5, které umožní přiřadit předávací a odběrná místa a naměřené údaje subjektům zúčtování. Operátorem trhu nejsou zaregistrovány takové údaje ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. e)a f), které neumožní přiřadit všechna předávací a odběrná místa, uvedená v těchto smlouvách, a údaje o skutečných množstvích elektřiny v těchto předávacích a odběrných místech subjektům zúčtování.".

28. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Účinnost smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. g)účastníků trhu s elektřinou, kromě konečných zákazníků bez vlastní odpovědnosti za odchylku, je daná zaregistrováním smluvního vztahu u operátora trhu s elektřinou. Požadavek na registraci vztahů z těchto smluv je podáván operátorovi trhu nejméně 7 dní před požadovanou účinností, a to vždy pouze pro souhrn odběrných nebo předávacích míst, který již existuje na základě smlouvy o převzetí odpovědnosti za odchylku příslušného účastníka trhu s elektřinou. K zaregistrování smluvního vztahu je potřebný souhlas účastníka trhu s elektřinou, který za dotčená odběrná místa převzal odpovědnost za odchylku těchto míst.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

29. V § 10 odstavce 8 a 9 znějí:

(8) Dále jsou do uzavírky dvoustranného obchodování operátorovi trhu předány technické údaje ze smluv účastníků s vlastní odpovědností za odchylku podle § 9 odst. 1 písm. a)uzavřené na burze. Údaje jsou předány burzou, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za správnost předaných hodnot odpovídá burza. Burzou předané technické údaje ze smluv jsou operátorem trhu považovány za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.

(9) Do uzavírky dvoustranného obchodování jsou účastníky trhu s elektřinou registrovanými u operátora trhu podle § 17 odst. 5 operátorovi trhu předány technické údaje ze smluv uzavřených podle § 9 odst. 1 písm. g). Operátor trhu zohlední takto uzavřené smlouvy při vyhodnocování odchylek příslušných subjektů zúčtování.“.

30. V § 10 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 10 a zní:

(10) Operátorem trhu je prověřováno, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které burza předložila k registraci technické údaje ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování. V případě, že některý subjekt nemá tuto smlouvu uzavřenu, nebudou předložené technické údaje zaregistrovány a pro účely vyhodnocení odchylek nebudou uvažovány. Po provedené kontrole jsou operátorem trhu údaje ze smluv splňující všechny náležitosti zaregistrovány a účastníkům trhu s elektřinou je zasláno potvrzení o jejich registraci.“.

31. V § 10 se doplňují odstavce 11 a 12, které znějí:

(11) Smlouvy na dodávku elektřiny pro dovozy a vývozy elektřiny mohou být uzavřeny pouze subjektem zúčtování, a to se souhlasem provozovatele přenosové soustavy.

(12) Údaje o obchodech uzavřených na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu jsou zahrnuty operátorem trhu do systému vyhodnocení odchylek.“.

32. V § 11 v nadpisu se slova "a sestavování bilancí" zrušují.

33. V § 11 odst. 2 se za slovo "účastníky" vkládají slova "trhu s elektřinou".

34. V § 11 odstavec 3 zní:

(3) Evidence účastníků trhu s elektřinou na základě přidělených registračních čísel je vedena operátorem trhu. Údaje o názvu společnosti, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, přidělené registrační číslo a označení, zda se jedná o subjekt zúčtování, všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou, jsou operátorem trhu zveřejňovány na internetových stránkách. Údaje zveřejněné na internetové stránce operátora trhu mají charakter ověřeného dokumentu o skutečnosti, že účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.“.

35. V § 11 odstavce 5 až 8 znějí:

(5) Celkové náklady spojené s řešením nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství regulační energie v MWh a ceně této regulační energie v Kč/MWh jsou určeny provozovatelem přenosové soustavy a předány operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje jsou předávány ve formě množství a ceny kladné a záporné regulační energie členěné podle jednotlivých poskytovatelů a pro výpočet informativní odchylky podle § 17a odst. 6 také podle jednotlivých výroben.

(6) Elektřina dovezená ze zahraničí na základě smlouvy uzavřené podle § 9 odst. 1 písm. j)je považována za elektřinu vyrobenou aktivací podpůrných služeb a je nasazována provozovatelem přenosové soustavy podle zásad uvedených v § 15 odst. 4 nebo 5. Elektřina dovezená ze zahraničí na základě smlouvy uzavřené podle § 9 odst. 1 písm. k)je považována za regulační energii a její nasazování provozovatelem přenosové soustavy nepodléhá ekonomickým, ale pouze spolehlivostním kritériím, a může být aktivována pouze při vyčerpání regulační energie smluvně zajištěné provozovatelem přenosové soustavy a při předcházení stavům nouze.

(7) Velikost systémové odchylky a náklady na regulační energii jsou zveřejňovány provozovatelem přenosové soustavy na internetu.

(8) Evidence oprávněných zákazníků odebírajících elektřinu v režimu podle § 10 odst. 1 písm. b) a jejich smluvních dodavatelů je prováděna operátorem trhu na základě podkladů předávaných provozovatelem přenosové soustavy, územně příslušnými provozovateli distribučních soustav a dodavateli.“.

36. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) smlouvy podle § 9 odst. 1 písm. h) poskytovatelům regulační energie,".

37. V § 12 odst. 3 se slova "a denního" nahrazují slovy " , denního a vnitrodenního".

38. V § 12 odstavec 4 zní:

(4) Součástí Pravidel provozování přenosové soustavy jsou obchodní podmínky týkající se organizování obchodů s podpůrnými službami, které obsahují:

a) pravidla organizování trhu s podpůrnými službami s ročním a měsíčním předstihem,

b) pravidla organizování denního a vnitrodenního trhu s podpůrnými službami,

c) pravidla organizace vyrovnávacího trhu,

d) kritéria, způsob vyhodnocení a výběru nabídek,

e) podrobný popis způsobů podání nabídek na jednotlivých trzích,

f) způsoby zabezpečení předávaných údajů,

g) způsoby ověřování přijetí nabídky,

h) popis potvrzování akceptovaných nabídek, archivace údajů,

i) způsoby měření a vyhodnocování poskytnutých podpůrných služeb,

j) platební a fakturační podmínky,

k) způsob stanovení ceny a množství regulační energie.“.

39. V § 12 odst. 6 první věta zní: "Vyhodnocení podaných nabídek je provozovatelem přenosové soustavy prováděno pro každou nabízenou službu zvlášť a při nedostatku nabídek může být trh opakován.".

40. V § 12 odst. 7 se slovo "organizovaného" nahrazuje slovem "organizování".

41. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

"§ 12a

Vyrovnávací trh

(1) Vyrovnávací trh je uskutečňován po uzavírce dvoustranného obchodování a po uzavírce organizovaného krátkodobého denního trhu s elektřinou. Účastnit se vyrovnávacího trhu mohou pouze subjekty zúčtování na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy o účasti na tomto trhu a smlouvy s operátorem trhu o zúčtování regulační energie podle § 9 odst. 1 písm. h). Způsob a pravidla organizace, platné termíny a ostatní podmínky vyrovnávacího trhu jsou uvedeny v Pravidlech provozování přenosové soustavy.

(2) Nabízet na vyrovnávacím trhu lze regulační energii kladnou i regulační energii zápornou. Provozovatelem přenosové soustavy přijatá nabídka na regulační energii je vyhodnocena jako regulační energie uskutečněná a je předána operátorovi trhu k vypořádání.

(3) Ceny regulační energie dosažené na vyrovnávacím trhu jsou provozovatelem přenosové soustavy zveřejňovány na jeho internetových stránkách v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy.“.

42. V § 14 odst. 3 písm. b)se slova "krátkodobém trhu s elektřinou" nahrazují slovy "denním a vnitrodenním trhu".

43. V § 15 se odkazy na poznámku pod čarou č. 3) nahrazují odkazy na poznámku pod čarou č. 6).

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3)se zrušuje.

44. V § 16 odst. 2 se za slovo "Změna" vkládá slovo "vlastních".

45. V § 16 odstavec 5 zní:

(5) Účastníky trhu s elektřinou uzavírajícími smlouvu na dodávku elektřiny podle § 9 odst. 1 a registrovanými u operátora trhu jsou:

a)držitelé licence na obchod s elektřinou,

b)držitelé licence na distribuci elektřiny,

c)držitel licence na přenos elektřiny,

d)oprávnění zákazníci, kteří zvolí režim vlastní odpovědnosti za odchylku podle § 10 odst. 1 písm. a),

e)držitelé licence na výrobu elektřiny.".

46. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Kromě účastníků trhu podle odstavce 5 je u operátora trhu registrována burza jako subjekt zprostředkující obchodování s elektřinou mezi subjekty zúčtování. Burza není držitelem licence na obchod.".

47. V § 16 se dosavadní odstavec 6 označuje jako odstavec 7 a za slovo "provozovatel" se vkládají slova "přenosové soustavy nebo provozovatel".

48. V § 16 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 8 a slova "přenosové nebo" se zrušují.

49. V § 16 se dosavadní odstavec 8 zrušuje.

50. V § 16 odstavec 10 zní:

(10) U smluvních dovozů elektřiny a smluvních vývozů elektřiny je provozovatel přenosové soustavy subjektem potvrzujícím správnost údajů pro účely vyhodnocování odchylek. Provozovatelem přenosové soustavy jsou technické údaje ze smluv zahrnuty do smluveného salda zahraničních výměn. Odpovědnost za odchylku od smluveného salda zahraničních výměn je na straně provozovatele přenosové soustavy.".

51. V § 17 odstavce 3 až 5 znějí:

(3) Na základě finančního zajištění plateb subjektu zúčtování poskytnutého operátorovi trhu je stanoven obchodní limit, který je v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu postupně blokován ve výši odpovídající velikosti skutečných finančních závazků a všech očekávaných finančních závazků subjektu zúčtování vůči operátorovi trhu z již zaregistrovaných, ale dosud nevyhodnocených diagramů z dvoustranných smluv a nabídek na nákup a prodej elektřiny na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou tohoto subjektu zúčtování.

(4) Zjistí-li operátor trhu, že některý subjekt zúčtování překročil obchodní limit, je překročení obchodního limitu tomuto subjektu zúčtování oznámeno a subjekt zúčtování je vyzván ke zvýšení finančního zajištění plateb.

(5) Po provedených kontrolách je operátorem trhu zjištěn diagram sjednaného množství elektřiny každého subjektu zúčtování jako souhrn všech diagramů tohoto subjektu zúčtování. V každé obchodní hodině je tak stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh.".

52. V § 17 odst. 6 poslední věta zní: "Současně jsou od provozovatele přenosové soustavy přijímány údaje o množství regulační energie využité provozovatelem přenosové soustavy v jednotlivých obchodních hodinách.".

53. V § 17 odst. 8 se za slovo "kontrole" vkládá slovo "úplnosti".

54. Za § 17 se vkládají nové § 17a a 17b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1)a 8)znějí:

"§ 17a

Sestavování obchodních bilancí

(1) Suma dodávek elektřiny a suma odběrů elektřiny vycházející ze smluv mezi subjekty zúčtování pro každou obchodní hodinu následujícího dne zjištěná operátorem trhu je zveřejněna na internetové stránce operátora trhu nejpozději do 1 hodiny po uzavírce krátkodobého organizovaného obchodování.

(2) Údaje o sjednané dodávce elektřiny z vlastních výroben elektřiny subjektu zúčtování a z výroben elektřiny, za které převzal subjekt zúčtování závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, jsou subjekty zúčtování předávány operátorovi trhu. Dále jsou subjekty zúčtování předávány operátorovi trhu údaje formou hodinových diagramů o jeho přeshraničních obchodech v členění na:

a) přeshraniční obchody uskutečňované prostřednictvím přenosové soustavy,

b) dovozy a vývozy elektřiny do vydělených ostrovních provozů části distribuční soustavy.

(3) Údaje o sjednané dodávce z výroben elektřiny jsou:

a) u výroben elektřiny s měřením typu A podle zvláštního právního předpisu1) s instalovaným výkonem 1 MW a více údaje na každý den formou hodinových diagramů za každou výrobnu elektřiny samostatně,

b)u výroben elektřiny s měřením typu A s instalovaným výkonem pod 1 MW a výroben elektřiny s měřením typu B podle zvláštního právního předpisu1) na každý den součtový hodinový diagram za skupinu těchto výroben, a to za každou distribuční soustavu samostatně,

c) u výroben elektřiny s měřením typu C podle zvláštního právního předpisu1)na každý měsíc údaj o celkové předpokládané výrobě elektřiny za skupinu těchto výroben elektřiny, a to za každou distribuční soustavu samostatně.

(4) Hodnoty podle odstavců 2 a 3 jsou předávány nejpozději do 13.00 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka uskutečněna, a zahrnují také výrobu elektřiny a dovoz a vývoz elektřiny do vydělených ostrovních provozů části distribuční soustavy.

(5) Na základě předaných hodnot podle odstavců 2 a 3 je operátorem trhu zpracovávána a zveřejňována do 13.30 hodin informativní bilance elektřiny za stranu výroby elektřiny. Přístup k údajům informativní bilance je nastaven tak, aby

a) každý subjekt zúčtování získal informaci o vlastní sestavené informativní bilanci,

b) provozovatel přenosové soustavy získal informaci o informativní bilanci celkové,

c) provozovatelé distribučních soustav získali informaci o celkové informativní bilanci za svou distribuční soustavu.

(6) Operátorem trhu je každý pracovní den pro údaje podle odstavce 3 písm. a)a b)a měsíčně pro údaje podle odstavce 3 písm. b) a c) vyhodnocena informativní odchylka jako rozdíl mezi údaji oznámenými subjekty zúčtování a skutečnými hodnotami při respektování regulační energie předané provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu v členění na jednotlivé výrobny. Cena této informativní odchylky je stanovena Úřadem.

(7) Skutečné hodnoty týkající se výroby elektřiny a uskutečnění zahraničních výměn jsou příslušnými provozovateli předávány na základě smlouvy o předávání údajů:

a) pro výrobny elektřiny s měřením typu A o instalovaném výkonu 1 MW a více každý pracovní den formou denního hodinového diagramu za každou výrobnu elektřiny samostatně,

b) pro výrobny elektřiny s měřením typu A s instalovaným výkonem pod 1 MW a výrobny elektřiny s měřením typu B do 5 dnů po ukončení měsíce ve formě součtového hodinového diagramu za skupinu těchto výroben elektřiny příslušející každému subjektu zúčtování,

c) pro výrobny elektřiny s měřením typu C jednou měsíčně do 5 dnů po ukončení měsíce ve formě součtu dodané elektřiny těchto výroben elektřiny příslušející každému subjektu zúčtování,

d) dovozy a vývozy elektřiny do vydělených ostrovních provozů části distribuční soustavy.

§ 17b

Zveřejňování informací

(1) Operátorem trhu je zpracovávána a zveřejňována měsíční a roční zpráva o stavu trhu s elektřinou. Zpráva obsahuje:

a) vývoj týdenní průměrné ceny z organizovaného krátkodobého denního trhu s elektřinou pro dny pondělí až neděle a pro dny sobota až pátek,

b) vývoj týdenní průměrné ceny za pracovní dny a vývoj týdenní průměrné ceny za nepracovní dny z organizovaného krátkodobého denního trhu s elektřinou,

c) množství nabízené, množství poptávané a množství zobchodované elektřiny na organizovaném krátkodobém denním trhu s elektřinou v členění podle písmen a)a b),

d) informace o počtu přijatých a vyřízených reklamací v členění organizovaný krátkodobý trh, skutečné hodnoty, vyhodnocení odchylek, ocenění odchylek, výpočet poplatků za činnost operátora trhu a vypořádání odchylek,

e) seznam oprávněných zákazníků v souladu s § 20a odst. 1,

f) počet změn dodavatele oprávněných zákazníků,

g) časový průběh velikosti systémové odchylky,

h) časový průběh nákladů vzniklých s krytím systémové odchylky,

i) časový průběh jednotkových nákladů na krytí systémové odchylky,

j) časový průběh velikosti informativní odchylky.

(2) Při použití opatření pro předcházení stavu nouze podle zvláštního právního předpisu8)je operátorem trhu vypracován rozbor situace v obchodování s elektřinou. Tento rozbor je zveřejněn na internetových stránkách operátora trhu. Na žádost subjektů zúčtování jsou zveřejněny i jejich připomínky k danému rozboru. Operátorovi trhu jsou provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav poskytnuty na vyžádání doplňující informace.

8) Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.".

55. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Zúčtování odchylek

(1) Zúčtování odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.

(2) Zúčtovacími cenami obchodních hodin jsou ceny regulační energie vzniklé jako vážený průměr ceny a množství dodané regulační energie pro každou hodinu tohoto obchodního dne a zveřejňované provozovatelem přenosové soustavy. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné, je zúčtovací cenou vážený průměr množství kladné regulační energie a její ceny. Je-li v dané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná, je zúčtovací cenou vážený průměr množství záporné regulační energie a její ceny. Zúčtovací ceny jsou provozovatelem přenosové soustavy předávány každý pracovní den do 11.00 hodin operátorovi trhu. Způsob stanovení zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 1.

(3) Vícenáklady na regulační energii využitou provozovatelem přenosové soustavy pro zabezpečení vyrovnání systémové odchylky pro každou obchodní hodinu jsou zjištěny operátorem trhu. Tyto vícenáklady jsou stanoveny jako rozdíl mezi celkovými náklady na elektřinu dodanou poskytovateli regulační energie na základě jejich smluv s provozovatelem přenosové soustavy v dané obchodní hodině a součinem objemu dodané regulační energie a zúčtovací ceny elektřiny.

(4) Zúčtování odchylek prováděné operátorem trhu pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí celkovou platbu subjektu zúčtování. Tato platba subjektu zúčtování za odchylku se stanoví jako součet těchto položek:

a) platby za elektřinu stanovené jako součin velikosti odchylky a zúčtovací ceny,

b) vícenákladů stanovených jako podíl z vícenákladů podle odstavce 3 ve výši odpovídající podílu absolutní hodnoty odchylky subjektu na součtu absolutních hodnot odchylek všech subjektů zúčtování,

c) poplatku za zúčtování, který je určen z ceny za činnost zúčtování operátora trhu stanovené Úřadem.

(5) Každý pracovní den je do 14.00 hodin platného času každému subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování oznámeno operátorem trhu vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu:

a) velikost odchylky v MWh,

b) zúčtovací cenu v Kč/MWh,

c) podíl na vícenákladech elektrizační soustavy v Kč/MWh,

d) platbu subjektu zúčtování v Kč.

(6) Po skončení zúčtovacího období, kterým je jeden kalendářní měsíc, je na základě součtu plateb subjektu zúčtování operátorem trhu vystaven daňový doklad za celé zúčtovací období, uplatňuje-li daň na výstupu operátor trhu, a podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb je zajišťováno minimálně jednou za kalendářní měsíc.

(7) Subjektům, které dodaly regulační energii, je tato regulační energie operátorem trhu hrazena za ceny odpovídající cenám stanoveným ve smlouvě o poskytování regulační energie. Informace o těchto cenách a o výši dodané regulační energie za každého poskytovatele regulační energie jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy operátorovi trhu.

(8) V případě, že subjekt zúčtování neuhradí splatné závazky vůči operátorovi trhu ve lhůtě splatnosti, je na uhrazení splatných závazků použita část prostředků z finančního jištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování, je možné registraci operátorem trhu zrušit.

(9) Zrušení registrace podle odstavce 8 je zveřejněno na internetové stránce operátora trhu a současně jsou o této skutečnosti informovány všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím obchodním dni sjednané množství elektřiny se subjektem, kterému je registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace je datum, od kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zrušenou registrací, nejsou operátorem trhu přijaty a zahrnuty do sjednaných množství subjektů zúčtování.

(10) Seznam registrovaných subjektů zúčtování uveřejňovaný operátorem trhu obsahuje uvedení doby platnosti smlouvy uzavřené s každým subjektem zúčtování. Tento seznam je operátorem trhu aktualizován při každé změně.

(11) Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve třech etapách:

a) denní vypořádání, které má formu zálohových plateb,

b) měsíční vypořádání, které je provedeno po skončení měsíce a jsou vystaveny daňové doklady a zúčtovány zálohy z denního vypořádání,

c) závěrečné měsíční vypořádání, které je provedeno pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty 3 měsíců pro podávání reklamací.

(12) Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.“.

56. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Rozdíl mezi velikostí systémové odchylky a množstvím regulační energie v MWh vzniká zaokrouhlováním skutečných hodnot podle odstavců 2 a 3 a je zveřejněn operátorem trhu na internetových stránkách.".

57. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20

Tvorba cen za činnosti operátora trhu

Ceny za činnosti operátora trhu jsou:

a) vstupní cena za registraci účastníků trhu s elektřinou podléhajících registraci podle § 16 odst. 5 a 6 v Kč; cena je pro všechny registrované účastníky trhu s elektřinou stejná,

b) cena za zúčtování odchylek subjektů zúčtování, která se skládá z:

1. ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,

2. roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,

3. ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na skutečný odběr z elektrizační soustavy subjektu zúčtování a účastníků trhu s elektřinou, za něž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,

c) cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu včetně zajišťování procesu změny dodavatele oprávněného zákazníka v Kč/rok; cena je placena registrovanými účastníky trhu podle § 16 odst. 5, kteří nejsou subjekty zúčtování,

d) cena za zobchodované množství na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh; cena je placena subjekty zúčtování majícími smlouvu o přístupu na krátkodobý trh s elektřinou podle § 9 odst. 2.".

58. § 21 včetně nadpisu zní:

"§ 21

Změna dodavatele oprávněného zákazníka obchodujícího v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

(1) Základní změny dodavatele oprávněného zákazníka jsou:

a) změna dodavatele za jiného,

b) změna počtu dodavatelů,

c) změna dodavatele nebo dodavatelů za náhradního dodavatele,

d) odchod od náhradního dodavatele k jinému dodavateli nebo dodavatelům.

(2) Získá-li zákazník nebo držitel licence na distribuci oprávnění k regulovanému přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám podle § 21 odst. 2 zákona a jeho stávající dodavatel elektřiny je i držitelem licence na obchod, není nutné uzavírat novou smlouvu o dodávce elektřiny.

(3) Při první změně dodavatele je mezi oprávněným zákazníkem nebo držitelem licence na distribuci, který získá oprávnění podle § 21 odst. 2 zákona, a provozovatelem příslušné přenosové nebo distribuční soustavy uzavírána nová smlouva o připojení oprávněného zákazníka nebo smlouva o připojení distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu. Uzavření nové smlouvy o připojení neopravňuje provozovatele soustavy, se kterým uzavírá zákazník nebo držitel licence na distribuci novou smlouvu, k účtování poplatku podle § 28 odst. 2 písm. i)zákona.

(4) Konečný zákazník a držitel licence na distribuci, který získal oprávnění k volbě dodavatele, může měnit svého dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku nebo může navýšit nebo snížit počet svých dodavatelů:

a) vždy k prvnímu dni v měsíci, pokud je vybaven průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat typu A a průběhovým měřením typu B,

b) jednou za půl roku, pokud je vybaven měřením typu C, smlouva s dodavatelem je uzavírána podle § 9 odst. 1 písm. c).

(5) Postup pro uskutečnění změny dodavatele oprávněného zákazníka v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku je následující:

a) uzavření smlouvy o dodávce elektřiny mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem podle § 9 odst. 1 písm. c), f), g) a i),

b) uskutečnění změny dodavatele provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy, ke které je odběrné místo oprávněného zákazníka připojeno, a to přiřazením odběrného místa oprávněného zákazníka k novému dodavateli.

(6) Uzavřená smlouva o dodávce elektřiny mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem obsahuje výčet odběrných míst, pro která je smlouva uzavřena.

(7) Požadavek na uskutečnění změny dodavatele oprávněného zákazníka uplatňuje nový dodavatel u operátora trhu nejpozději 3 pracovní dny před termíny uvedenými v odstavci 10 s uvedením údajů podle odstavců 6 a 9.

(8) Stávající dodavatel oprávněného zákazníka je operátorem trhu informován o uzavření smlouvy podle odstavce 5 písm. a).

(9) Provozovateli přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná místa oprávněného zákazníka připojena, jsou operátorem trhu předávány následující údaje z uzavřené smlouvy:

a) název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, registrační číslo nového dodavatele,

b) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit,

c) datum ukončení smlouvy (pokud je dohodnuto),

d) závazek dodavatele zajistit pro oprávněného zákazníka regulovaný přístup k distribuční soustavě, čímž jsou služby distribuce a systémové služby, pokud je dohodnut,

e) závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku oprávněného zákazníka nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa oprávněného zákazníka, pro která bude dodávka uskutečněna,

f) výčet odběrných míst oprávněného zákazníka, pro které bude dodávka uskutečněna,

g) souhlas oprávněného zákazníka s podmínkami dodavatele.

(10) Údaje podle odstavce 9 jsou předávány nejpozději:

a) 7 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu A,

b) 14 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu B,

c) 30 dní před datem změny pro zákazníky s měřením typu C.

(11) Pokud nahlášené údaje neobsahují všechny náležitosti, může být změna dodavatele oprávněného zákazníka provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy odmítnuta. Odmítnutí je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno operátorovi trhu a operátorem trhu pak příslušnému dodavateli, který změnu požadoval. Uskutečnění změny dodavatele je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno operátorovi trhu a operátorem trhu předešlému a novému dodavateli do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku na změnu. Zamítnutí změny je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno do 3 pracovních dnů po obdržení požadavků na změnu oprávněnému zákazníkovi a operátorovi trhu a operátorem trhu předešlému a novému dodavateli.

(12) Změna dodavatele je uskutečněna vyrozuměním podle odstavce 11 ze strany provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o novém smluvním vztahu mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem a zaregistrováním tohoto vztahu u operátora trhu. Před zaregistrováním nového smluvního vztahu je proveden odečet podle zvláštního právního předpisu1)a skutečné údaje zaslány provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy operátorovi trhu a operátorem trhu stávajícímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Po zaregistrování nového smluvního vztahu jsou údaje o skutečných množstvích elektřiny předávány operátorem trhu novému dodavateli podle zvláštního právního předpisu.1)

(13) Náhradním dodavatelem je provozovatel distribuční soustavy, ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno. V případě, že je zařízení oprávněného zákazníka připojeno k přenosové soustavě, je náhradním dodavatelem územně příslušný provozovatel distribuční soustavy. Náhradní dodávku v případě, kdy dodavatel oprávněného zákazníka ztratí způsobilost dodávat elektřinu, uskutečňuje náhradní dodavatel po dobu nezbytnou, která je stanovena Úřadem. Dodávka elektřiny je uskutečňována náhradním dodavatelem za ceny v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.“.

59. V § 22 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Po skončení kalendářního měsíce jsou provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb za dopravu elektřiny a plateb za systémové služby. Údaje jsou předávány na základě smlouvy o předávání údajů podle § 16 odst. 3. Údaje potřebné pro vyúčtování dopravy elektřiny jsou uvedeny v příloze č. 2.

(4) Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny potřebné pro fakturaci dodávek a odběrů elektřiny účastníků trhu jsou provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav předávány operátorovi trhu v členění za:

a) odběrná místa oprávněných zákazníků,

b) souhrn předávacích míst každé výrobny elektřiny,

c) souhrn předávacích míst každé distribuční soustavy.“.

60. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 7, které znějí:

(2) V případě dodávky elektřiny vyrobené ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností podle § 23 odst. 1 písm. d)zákona jsou předávací místa výrobny a odběrná místa, pro která výrobce uplatňuje právo podle § 23 odst. 1 písm. d)zákona, vybavena měřením typu A nezávisle na velikosti jejich ročního odběru.

(3) V případech, kdy účastník trhu uplatní regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám a při výměně měřicího zařízení nesplňuje podmínky pro vybavení předávacího nebo odběrného místa měřením typu A, jsou provozovateli příslušné distribuční soustavy uhrazeny náklady vzniklé z rozdílu mezi cenou měření typu A a cenou měření typu, na nějž má účastník trhu podle zvláštního právního předpisu1) nárok.

(4) Zasílání údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registraci oprávněných zákazníků a vyúčtování dopravy elektřiny probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu příslušnému účastníkovi trhu.

(5) Do 31. prosince 2004 je operátorem trhu zveřejňován na jeho internetových stránkách seznam oprávněných zákazníků podle údajů obdržených od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav s uvedením jejich identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno. Seznam je aktualizován nejméně jednou za 3 měsíce provozovateli příslušných soustav.

(6) Do 31. prosince 2003 jsou odběrná místa oprávněných zákazníků, kteří uzavírají smlouvu na dodávku elektřiny podle § 9 odst. 1 písm. c), f) a i) a kteří jsou registrováni u operátora trhu, registrována při změně dodavatele týkající se těchto odběrných míst. Údaje potřebné pro registraci odběrných míst jsou uvedeny v příloze č. 3. Údaje potřebné pro registraci oprávněných zákazníků jsou uvedeny v příloze č. 4.

(7) U oprávněného zákazníka typu domácnost může být registrace tohoto zákazníka shodná s registrací jeho odběrného místa.“.

61. Doplňují se přílohy č. 1 až 4, které znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2001 Sb.

ZPŮSOB STANOVENÍ ZÚČTOVACÍ CENY

Na vyrovnání systémové odchylky je dodávána kladná a záporná regulační energie . Smluvní cena regulační energie je stanovena v roce 2003 v režimu mezních cen. V případě trvalých nepřiměřeně vysokých cen kladné regulační energie, nebo nepřiměřeně nízkých cen záporné regulační energie může provozovatel přenosové soustavy změnit režim na režim nabídkových cen. Tuto změnu musí oznámit zveřejněním na www.ceps.cz. Oznámení je zveřejněno nejméně 10 kalendářních dnů před datem účinnosti této změny.

Cena za dodanou kladnou regulační energii pro všechny poskytovatele regulační energie, se stanoví:

a) v režimu nabídkových cen

a. na bloku poskytujícím kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu a u regulační energie opatřené na vyrovnávacím trhu a u regulační energie opatřené ze zahraničí je rovna požadované ceně kladné regulační energie podle smlouvy na poskytování podpůrných služeb nebo smlouvy na poskytování regulační energie,

b. na bloku poskytujícím pouze sekundární regulaci a točivou zálohu vodních elektráren rovna 1300 Kč/MWh,

b) v režimu mezních cen

a. je rovna nejvyšší dosažené požadované ceně dodané kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,,

b. v případě, že žádný blok poskytující kladnou terciární regulaci nebo rychle startující výkonovou zálohu nebo dispečerskou zálohu nedodal kladnou regulační energii ani nebyla opatřena na vyrovnávacím trhu nebo v zahraničí je rovna 1300 Kč/MWh.

Cena za dodanou zápornou regulační energii pro všechny poskytovatele regulační energie se stanoví:

a) v režimu nabídkových cen

a. na bloku poskytujícím zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu a u regulační energie opatřené na vyrovnávacím trhu a u regulační energie opatřené ze zahraničí je rovna požadované ceně záporné regulační energie podle smlouvy na poskytování podpůrných služeb nebo smlouvy na poskytování regulační energie,

b. na bloku poskytujícím pouze sekundární regulaci nebo točivou zálohu vodních elektráren rovna 0 Kč/MWh.

b) v režimu mezních cen

a. je rovna nej nižší dosažené požadované ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nebo opatřené na vyrovnávacím trhu nebo ze zahraničí,,

b. v případě, že žádný blok poskytující zápornou terciární regulaci nebo rychlé snížení výkonu nedodal zápornou regulační energii ani nebyla opatřena na vyrovnávacím trhu nebo v zahraničí je rovna 0 Kč/MWh.

Zúčtovací cena je stanovena provozovatelem přenosové soustavy pro každou obchodní hodinu:

a) v režimu nabídkových cen jako vážený průměr ceny a množství dodané regulační energie pro každou hodinu tohoto obchodního dne. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné je zúčtovací cenou vážený průměr množství kladné regulační energie a její ceny. Je-li v dané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná je zúčtovací cenou vážený průměr množství záporné regulační energie a její ceny,

b) v režimu mezních cen jako cena mezní. Je-li v dané hodině dodána regulační energie kladná a regulační energie záporná a je-li dodaná regulační energie kladná větší nebo rovna dodané regulační energii záporné je zúčtovací cenou nejvyšší dosažená cena dodané kladné regulační energie. Je-li vdané hodině dodaná regulační energie záporná větší než dodaná regulační energie kladná je zúčtovací cenou nejnižší dosažená cena dodané záporné regulační energie.

Zúčtovací ceny jsou provozovatelem přenosové soustavy předávány každý pracovní den do 11:00 hodin operátorovi trhu. Přesná tvorba zúčtovací ceny je provozovatelem přenosové soustavy zveřejněna na internetu.

V případě, že pro některou obchodní hodinu nebyla dodána žádná regulační energie, je zúčtovací cena rovna 1300 Kč/MWh.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 373/2001 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO VYÚČTOVÁNÍ DOPRAVY ELEKTŘINY

Číslo položkyHlavička zprávy
1Verze struktury zprávy 
2Identifikátor zprávy 
3Typ obsahu zprávy 
4Registrační číslo odesilatele 
5Registrační číslo příjemce 
6 Datum vytvoření zprávy 
Číslo položkyPro každé odběrné nebo předávací místo
1Fakturační období 
8Číslo odběrného nebo předávacího místa 
9Název 
10Systémové služby 
11Dodávka do distribuční soustavy-decentrální výroba 
12Maximální hodnota předávaného výkonu 
13Napětí 
Číslo položkyOdběrné nebo předávací místo z pohledu provozovatele distribuční soustavy
14Číslo 
15Název 
16Odebraná elektřina 
17Maximální hodnota předávaného výkonu 
18Jalová energie 
19Počet a seznam - místo připojení zařízení 
Číslo položkyMísto připojení zařízení
20Registrační číslo místa připojení zařízení 
21Název 
22Maximální hodnota předávaného výkonu 
Číslo položkySystémové služby + decentrální výroba
23Odebraná elektřina z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nepodléhající platbě 
24Lokální spotřeba výrobců 
25Dodávka do distribuční soustavy -decentrální výroba do napěťové hladiny vvn 
26Dodávka do distribuční soustavy -decentrální výroba do napěťové hladiny vn 
27Dodávka do distribuční soustavy -decentrální výroba do napěťové hladiny nn 
Číslo položkyJalová energie
28Zpětná dodávka 
29Jalová energie - tgcp [-] 
30Časový údaj 
Číslo položkyMaximální hodnota předávaného výkonu
31Maximální hodnota předávaného výkonu 
32Čas konce měřícího intervalu 

Význam jednotlivých položek:

7. údaj se vyplňuje ve tvaru [MM.YY] nebo [DD.MM.YY - DD.MM.YY], kde D je označení pro den, M je označení pro měsíc a Y je označení pro rok

8. položka j e vyjádřena pomocí 18 znaků

9. položka je vyjádřena pomocí 30 znaků

11. údaj se vyplňuje v kWh

12. údaj se vyplňuje v kW

14. položka je vyjádřena pomocí 18 znaků

15. položka je vyjádřena pomocí 20 znaků

16. údaj se vyplňuje v kWh

17. údaj se vyplňuje v kW

20. položka je vyjádřena pomocí 5 znaků

21. položka je vyjádřena pomocí 12 znaků

22. údaj se vyplňuje v kW

23. údaj se vyplňuje v kWh

24. údaj se vyplňuje v kWh

25. údaj se vyplňuje v kWh

26. údaj se vyplňuje v kWh

27. údaj se vyplňuje v kWh

28. údaj se vyplňuje v kWh

29. údaj se vyplňuje v kVArh

30. údaj se vyplňuje ve tvaru [DD.MM.YY hh:mm]

31. údaj se vyplňuje v kW

32. údaj se vyplňuje ve tvaru [DD.MM.YY hh:mm].

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 373/2001 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI ODBĚRNÝCH MÍST

Číslo položkyNázev položky 
1Jednoznačný identifikátor odběrného nebo předávacího místa 
2Název odběrného nebo předávacího místa 
3Druh odběrného nebo předávacího místa 
4Síť 
5Sousední síť 
6Měření 
7Napěťová úroveň (nejvyšší) 
8Napěťová úroveň 2 
9Napěťová úroveň 3 
10Ostrovní provoz 
11Podpůrné služby 
12Typ měření 
13Instalovaný výkon 
14Typ zdroje 
15Označení přípojného objektu 
16Datum založení odběrného nebo předávacího místa 
17Vlastník odběrného nebo předávacího místa 

Význam jednotlivých položek:

1. Jednoznačná identifikace odběrného nebo předávacího místa v kódu EAN.

2. Slovní označení odběrného nebo předávacího místa.

3. Rozlišení odběrného nebo předávacího místa:

- předací místo výrobny (včetně míst vlastní spotřeby výrobny)

- místo konečné spotřeby

- předací místo mezi soustavami

4. Identifikační označení sítě, kde je odběrného nebo předávacího místa připojeno.

5. Identifikační označení sítě na druhé straně předacího místa. Údaj se vyplňuje a je povinný pouze pro druh odběrného nebo předávacího místa -předací místo mezi soustavami.

6. Identifikátor poskytovatele dat z měření.

7. Označení napěťové úrovně, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno (v případě více úrovní nejvyšší napěťová úroveň).

8. Nepovinný údaj. Další použitá napěťová úroveň na odběrné nebo předávací místo.

9. Nepovinný údaj. Další použitá napěťová úroveň na odběrné nebo předávací místo.

10. Nepovinný údaj. Odběrné nebo předávací místo je určeno pouze k vykazování souhrnné spotřeby za všechny odběry vyčleněná do odděleného ostrova (ANO/NE); implicitní hodnota (použitá při nevyplnění údaje) je „NE".

11. Nepovinný údaj. Na odběrné nebo předávací místo mohou být poskytovány podpůrné služby (ANO/NE); implicitní hodnota (použitá při nevyplnění údaje) je „NE“.

12. Typ měření:

A - intervalová s dálkovým odečtem

B - intervalová bez dálkového odečtu

C - neintervalová měření

13. Pouze pro druh předacího místa výrobna; údaj o instalovaném výkonu v MW.

14. Nepovinný údaj. Typ zdroje: vodní, jaderný...

15. Nepovinný údaj. Popisný text nebo označení přípojného objektu.

16. Datum, od kdy je odběrné nebo předávací místo založeno.

17. Identifikační číslo vlastníka odběrného nebo předávacího místa.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 373/2001 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI OPRÁVNĚNÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Číslo položkyNázev položky
1ID ROZ
2Příjmení
Jméno
Titul
3Obchodní jméno
4
5Identifikace PDS

Význam jednotlivých položek:

1. Přiděluje operátor trhu. Jednoznačný identifikátor oprávněného zákazníka; při založení záznamu se nezasílá (je vytvořen systémem CDS při ukládání záznamu).

2. Povinný údaj pro podnikatele, který je fyzickou osobou.

3. Povinný údaj pro podnikatele, který je právnickou osobou.

4. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno

5. Identifikace provozovatele distribuční soustavy, který pořídil záznam.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2003, s výjimkou ustanovení § 10 odst. 8, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.


Předseda:

Ing. Brychta, CSc. v. r.

Přesunout nahoru