Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/2003 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

Částka 46/2003
Platnost od 25.04.2003
Účinnost od 25.04.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2003,

kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda):


§ 1

Sestavování a vedení zvláštních seznamů

(1) Zvláštní seznam oprávněných občanů1) (dále jen "zvláštní seznam") se vede v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků2) (dále jen "okrsek").

(2) Ve zvláštním seznamu se eviduje jméno, popřípadě jména,3) příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, adresa místa trvalého pobytu zapsaného oprávněného občana4) a číslo okrsku, ve kterém bude hlasovat. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.

(3) Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech podle odstavce 2 provádí obecní úřad, městský úřad, magistrát, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") na základě oznámení toho, kdo dal k původnímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho předchozí změně podnět.

(4) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 3 oznámí obecní úřad v obci, kde byl oprávněný občan zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je oprávněný občan zapsán ve stálém seznamu oprávněných občanů5) (dále jen "stálý seznam").

(5) Oprávnění občané zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona o provádění referenda jsou ve výpise ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Výpis ze zvláštního seznamu obsahuje údaje shodné s údaji zvláštního seznamu.

(6) Po uzavření zvláštního seznamu obecní úřad již změny údajů podle odstavce 3 neprovádí. Poznatky odůvodňující změny údajů došlé po uzavření zvláštního seznamu předá obecní úřad okrskové komisi.

(7) Oprávněný občan, který není zapsán ve stálém seznamu ani ve zvláštním seznamu a dostaví se ve dnech konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii (dále jen "referendum") do místnosti pro hlasování, bude po předložení hlasovacího průkazu zapsán okrskovou komisí do výpisu ze zvláštního seznamu.

(8) Dostaví-li se do místnosti pro hlasování oprávněný občan, u něhož je ve výpisu ze stálého seznamu poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu, okrsková komise tuto poznámku zruší, prokáže-li se, že v okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu, nehlasoval a že byl tento zápis zrušen.

§ 2

Úschova hlasovacích lístků a jiných dokumentů o provádění referenda

(1) Obecní úřad před konáním referenda zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití, zničení nebo odcizení.

(2) Obecní úřad převezme veškerou dokumentaci referenda s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování v okrsku od okrskových komisí.6) Hlasovací lístky a použité úřední obálky uschová do vyhlášení výsledků referenda prezidentem republiky ve Sbírce zákonů, popřípadě do vyhlášení nálezu Ústavního soudu, kterým tento soud rozhodl, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo zákonem vydaným k jeho provedení. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 nepoužité hlasovací lístky pro referendum; ostatní hlasovací lístky zničí.

(3) Pověřený obecní úřad,7) v hlavním městě Praze úřad městské části, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu, uschová ostatní dokumentaci týkající se referenda.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na referendum se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(5) Pro dokumentaci týkající se konání referenda se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) skartační znak A pro hlasovací lístky, zápisy o průběhu a výsledku hlasování; skartační lhůta se stanoví na dobu 10 let,

b) skartační znak V pro další dokumentace; skartační lhůta se stanoví na dobu 5 let.

(6) Po uplynutí skartační lhůty se postupuje podle zvláštních právních předpisů.8)

§ 3

Vzory dokumentů potřebných pro provádění referenda

(1) Pro referendum jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory pro:

1. Zvláštní seznam

2. Oznámení o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

3. Slib zapisovatele a členů okrskové komise

4. Hlasovací lístek

5. Hlasovací průkaz

6. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování v okrsku Českým statistickým úřadem.

(2) Pro referendum jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů pro:

1a. Průkaz člena okrskové komise

1b. Průkaz zapisovatele okrskové komise

2. Zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku.

(3) Pokud okrsková komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem,9) nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopisy podle odstavce 2 bodu 2.

§ 4

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové komise, způsob její úhrady a výplaty

(1) Při provádění referenda přísluší členovi okrskové komise za výkon funkce zvláštní odměna10) ve výši 800 Kč a předsedovi okrskové komise ve výši 1 000 Kč.

(2) Zvláštní odměnu podle odstavce 1 předsedovi a ostatním členům okrskových komisí vyplatí do 30 kalendářních dnů po ukončení činnosti okrskové komise11) obecní úřad. V případě, že se člen okrskové komise nebo předseda všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši zvláštní odměny stanovenou podle odstavce 1 krátí v poměru podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové komise.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 115/2003 Sb.

Vzor 1

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 115/2003 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda).

2) § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

3) § 61 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

4) § 3 odst. 1 zákona č. 114/2003 Sb.

5) § 5 zákona č. 114/2003 Sb.

6) § 33 odst. 5 zákona č. 114/2003 Sb.

7) § 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

8) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

9) § 13 zákona č. 114/2003 Sb.

10) § 36 zákona č. 114/2003 Sb.

11) § 39 zákona č. 114/2003 Sb.

Přesunout nahoru