Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/2003 Sb.Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce

Částka 44/2003
Platnost od 14.04.2003
Účinnost od 25.04.2003
Zrušeno k 11.01.2005 (17/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

ze dne 2. dubna 2003

o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Organizace České školní inspekce

(1) Česká školní inspekce se člení na

a) ústředí,

b) inspektoráty.

(2) Ústředí a inspektoráty České školní inspekce jsou označeny nápisem Česká školní inspekce, názvem pracoviště a státním znakem České republiky.1)

§ 2

Úkoly školní inspekce

(1) Při výkonu školní inspekce jsou plněny úkoly podle plánu hlavních úkolů České školní inspekce.

(2) Česká školní inspekce sestavuje a upravuje plán hlavních úkolů s využitím závěrů předchozích školních inspekcí, na základě požadavků ministerstva a s přihlédnutím k požadavkům krajů, obcí a ostatních zřizovatelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "škola"), ředitelů škol, krajských úřadů, obecních úřadů a rad škol, popřípadě podnětů fyzických a právnických osob.

(3) Ústřední školní inspektor předkládá ministerstvu každoročně do 30. listopadu výroční zprávu České školní inspekce za uplynulý školní rok a do 31. srpna plán hlavních úkolů České školní inspekce na následující školní rok. Česká školní inspekce výroční zprávu po schválení ministerstvem zveřejňuje a poznatky o stavu školství podle jednotlivých vyšších územních celků předkládá krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy2) do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Výkon školní inspekce

§ 3

(1) Česká školní inspekce vykonává školní inspekce, v jejichž rámci zjišťuje, hodnotí a zveřejňuje informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání,3) zjišťuje, hodnotí a zveřejňuje informace o zjištěných podmínkách výchovy a vzdělávání,4) vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů5) a veřejnosprávní kontrolu hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu6) na místě ve školách, včetně středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování, nebo v jedné anebo více součástech školy.

(2) Česká školní inspekce vykonává školní inspekce v oblasti své působnosti rovněž k ověření podnětů ministerstva, dalších orgánů veřejné správy a osob.7)

§ 4

(1) Zaměstnanci8) České školní inspekce se prokazují při zahájení výkonu inspekční činnosti pověřením9) k výkonu školní inspekce ve škole a dále se prokazuje:

a) školní inspektor průkazem školního inspektora,

b) kontrolní pracovník průkazem kontrolního pracovníka,

c) další zaměstnanci10) školní inspekce občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

(2) Průkaz školního inspektora a průkaz kontrolního pracovníka obsahuje:

a) státní znak,

b) fotografii školního inspektora nebo kontrolního pracovníka přetištěnou kulatým razítkem České školní inspekce,

c) jméno, příjmení, akademický titul, nebo vědeckou hodnost, případně označení absolventa vyšší odborné školy,

d) evidenční číslo průkazu,

e) podpis ústředního školního inspektora.

(3) Pověření k výkonu inspekční činnosti České školní inspekce obsahuje:

a) název a adresu příslušného pracoviště České školní inspekce,

b) datum, číslo jednací,

c) předmět a místo inspekční činnosti,

d) termín zahájení školní inspekce,

e) podpis ústředního školního inspektora nebo jím pověřeného vedoucího zaměstnance,

f) jméno a příjmení pověřené osoby nebo seznam členů inspekčního týmu v případě, kdy je pověření vystaveno pro inspekční tým.

§ 5

(1) Před zahájením školní inspekce oznámí školní inspektor nebo kontrolní pracovník pověřený výkonem školní inspekce řediteli školy předpokládaný rozsah školní inspekce ve škole a složení inspekčního týmu.

(2) Při výkonu inspekčních činností v rámci školní inspekce jsou oprávněni být přítomni ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy, popřípadě i pověřený zástupce zřizovatele.

(3) Česká školní inspekce ze školní inspekce zpracovává a příslušným orgánům11) předává

a) inspekční zprávu12) a protokol,13) nebo

b) protokol, pokud je předmětem pouze státní kontrola dodržování právních předpisů nebo veřejnosprávní kontrola finančních prostředků státního rozpočtu na místě.


Závěrečná ustanovení

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 357/1997 Sb., o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. dubna 2003.


Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

2) § 22 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

3) § 18 odst. 3 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

4) § 18 odst. 3 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

5) Například § 3 a 4 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., zákon č. 552/1991 Sb., ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

6) Například § 3 odst. 1 a 3, § 4 a 9 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

7) Například § 17e odst. 1 písm. d) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

8) § 19 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

9) Například § 9 a 12 zákona č. 552/1991 Sb., § 14 zákona č. 320/2001 Sb.

10) § 19 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb.

11) Například § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., § 18 zákona č. 320/2001 Sb.

12) § 19 odst. 5 a 6 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

13) § 15 až 18 zákona č. 552/1991 Sb.

Přesunout nahoru