Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Zobrazené znění
v porovnání k
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 104/2003 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

Částka 43/2003
Platnost od 11.04.2003
Účinnost od 11.04.2003
Zrušeno k 01.01.2015 (319/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. března 2003

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. c) tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky poskytování a použití dotací, které jsou obcím poskytovány z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") na podporu výstavby nájemních bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a) nájemním bytem byt určený k uspokojování bytových potřeb fyzických osob formou nájmu bytu, je-li tento byt v bytovém domě,1) nebo v rodinném domě,2)

b) výstavbou nájemních bytů

1. výstavba bytového domu1) nebo rodinného domu2) s nájemními byty,

2. změna stavby, kterou vznikne nový nájemní byt z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, nebo

3. nástavba nebo přístavba, pokud jimi vznikne nový nájemní byt,

c) fyzickou osobou postiženou povodní fyzická osoba, která byla ke dni vyhlášení krizového stavu3) pro příslušné území v důsledku povodně v roce 2002 nájemcem bytu nebo jej užívala z jiného právního důvodu nebo byla vlastníkem rodinného domu,2) bytového domu1) nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu,4) ve kterém trvale bydlela a na který bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby,5) nebo který byl v souvislosti s povodní zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn,6)

d) postiženou obcí obec, na jejímž území byl vyhlášen krizový stav3) v důsledku povodně v roce 2002,

e) pořizovací cenou bytu cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu7) o oceňování majetku.

Podmínky poskytnutí a použití dotace

§ 3

Dotaci lze poskytnout obci, na jejímž území se provádí výstavba nájemních bytů do vlastnictví nebo spoluvlastnictví obce pro fyzické osoby postižené povodní, pokud výstavba nájemních bytů bude zahájena nejpozději do konce roku 2003 a jsou-li splněny tyto podmínky:

a) obec má pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro navrhovanou stavbu požadováno,8) pokud od jeho vydání stavební úřad neupustil,9)

b) pozemek, na kterém bude výstavba nájemních bytů provedena, je ve vlastnictví obce nebo státu, pokud je tento pozemek ve správě Pozemkového fondu České republiky,

c) budova,10) ve které vzniknou nájemní byty, musí být

1. ve vlastnictví obce,

2. v podílovém spoluvlastnictví obce a právnické osoby, která není založena za účelem podnikání,11) pokud obec provádí výstavbu nájemních bytů na základě smlouvy o sdružení, přičemž spoluvlastnický podíl obce musí být nejméně 51 %, nebo

3. v podílovém spoluvlastnictví obce a bytového družstva založeného za účelem uspokojování bytových potřeb členů družstva výstavbou nájemních bytů, pokud obec provádí výstavbu nájemních bytů na základě smlouvy o sdružení, přičemž spoluvlastnický podíl obce musí být nejméně 51 %,

d) zhotovitel stavby je vybrán v souladu se zvláštním právním předpisem o zadávání veřejných zakázek,12)

e) na stavbu, jejíž celkové investiční náklady přesahují 20 000 000 Kč, má zhotovitel stavby zavedený systém řízení jakosti v souladu s českou státní normou,13)

f) stavba splňuje požadavky na měrnou spotřebu tepla stanovené zvláštním právním předpisem,14)

g) kolaudační rozhodnutí na stavbu nabude právní moci nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

§ 4

Podmínkou, za níž se dotace poskytuje, dále je, že obec

(1) Podmínkou, za níž se dotace poskytuje, dále je, že obec

a) nepřevede po dobu 20 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí vlastnictví bytového domu,1) rodinného domu2) nebo bytu4) ani jejich spoluvlastnický podíl na jinou osobu,

b) neprovede po dobu 20 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí změnu užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení a po tuto dobu zůstane byt nájemním bytem,

c) nestanoví nájemné z nájemního bytu, na který byla poskytnuta dotace, vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333; takto stanovené nájemné může obec každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,

d) nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uzavře nájemní smlouvu k nájemnímu bytu, na který byla poskytnuta dotace, pouze s fyzickou osobou postiženou povodní, pokud tato osoba nepožádala o poskytnutí úvěru z Fondu podle zvláštního právního předpisu.15)

(2) Po uplynutí nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí může obec písemně požádat Fond o změnu smlouvy o poskytnutí dotace. Fond uzavře s obcí dohodu o změně smlouvy, podle které obec nebude nadále vázána podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v odstavci 1 písm. a) až c), pouze tehdy, pokud bude prokazatelně zjištěno, že doba uvedená ve větě první uplynula. Na žádost Fondu doloží obec kopii smlouvy o poskytnutí dotace.

§ 5

Výše dotace

Dotaci lze poskytnout do výše 600 000 Kč na výstavbu jednoho nájemního bytu.

§ 6

Postup při poskytování dotace

(1) Dotaci lze poskytnout obci na základě písemné žádosti podané u Fondu, anebo u Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu finanční podpory na výstavbu nájemních bytů pro občany postižené povodněmi v roce 2002, pokud žádosti podané v rámci tohoto programu nebylo vyhověno.

(2) K písemné žádosti obec přikládá

a) pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro navrhovanou výstavbu požadováno,8) pokud stavební úřad od jeho vydání neupustil,9)

b) jde-li o změnu stavby nebo přístavbu a nástavbu, výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví bytového domu1) nebo rodinného domu,2) v němž je výstavba nájemních bytů prováděna,

c) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku, na němž má být výstavba nájemních bytů prováděna,

d) doklad příslušného stavebního úřadu o počtu bytů v obci, na které bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby,5) nebo které byly v souvislosti s povodní zničeny nebo v rámci záchranných prací odstraněny,6)

e) prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům .

(3) Žádá-li o dotaci obec, která nebyla postižena povodní, přikládá písemnou dohodu s postiženou obcí, že nájemní byty, na které má být poskytnuta dotace, budou poskytnuty fyzickým osobám postiženým povodní.

(4) Není-li žádost úplná, vyzve Fond ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti obec, aby ji ve stanovené lhůtě doplnila.

(5) Dále obec doručí Fondu

a) rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,12)

b) stavební povolení s vyznačením dne, kdy nabylo právní moci,

c) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby,

d) doklad, že dodavatel stavby má zavedený systém řízení jakosti v souladu s českou státní normou,13) je-li to třeba podle § 3 písm. e),

e) doklad o způsobu financování výstavby nájemních bytů,

f) smlouvu o sdružení, provádí-li obec výstavbu nájemních bytů ve sdružení s právnickou osobou, která není založena za účelem podnikání,11) nebo s bytovým družstvem založeným za účelem zajišťování výstavby nájemních bytů určených k uspokojování bytových potřeb členů družstva,

g) po dokončení stavby kolaudační rozhodnutí s vyznačením dne, kdy nabylo právní moci.

§ 6a

Fond může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné zdůvodněné a doložené žádosti obce

a) prodloužit lhůtu stanovenou v § 3 písm. g), avšak nejdéle o 2 roky;

b) povolit uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou, která nebyla postižena povodní, za předpokladu, že obec již neeviduje žádné další zájemce o uzavření nájemní smlouvy z řad fyzických osob postižených povodní;

c) povolit uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou postiženou povodní, která požádala o poskytnutí úvěru z Fondu podle zvláštního právního předpisu,15) avšak tuto žádost vzala zpět a k datu zpětvzetí žádosti nebyla s touto osobou uzavřena úvěrová smlouva;

d) povolit nahrazení dokladu příslušného stavebního úřadu podle § 6 odst. 2 písm. d) o zničení bytu jiným dokladem příslušného orgánu státní správy, ze kterého bude zřejmé, že v důsledku povodní nelze v bytě obnovit funkci trvalého bydlení.

§ 7

Kontrola a sankce

Pro kontrolu dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se použijí zvláštní právní předpisy.16)


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

2) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

3) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

4) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 88 odst. 1 písm. a), § 88 odst. 4 a § 91 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

6) § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 137a zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 422/2002 Sb.

7) § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

8) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

9) § 137a odst. 3 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 422/2002 Sb.

10) § 3 písm. a) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

11) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
§ 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

12) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

13) ČSN EN ISO 9002.

14) Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

15) Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 446/2002 Sb.

16) § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Přesunout nahoru