Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

Částka 42/2003
Platnost od 11.04.2003
Účinnost od 11.04.2003
Zrušeno k 01.08.2012 (262/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. března 2003

o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


HLAVA I

§ 1

Základní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

HLAVA II

ZRANITELNÉ OBLASTI

§ 2

Stanovení zranitelných oblastí

Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími4) České republiky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Přezkoumání zranitelných oblastí

(1) Přezkoumání vymezení zranitelných oblastí a návrhy na úpravu jejich rozsahu provádí odborný subjekt pověřený Ministerstvem životního prostředí (§ 21 odst. 3 zákona), a to na základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů po vyhodnocení následujících podkladů:

a) výsledků sledování jakosti a množství povrchových a podzemních vod zajišťovaného Českým hydrometeorologickým ústavem a Zemědělskou vodohospodářskou správou jako pověřenými odbornými subjekty,

b) údajů ze sledování jakosti odebírané vody (§ 22 odst. 2 zákona), které jsou shromažďovány podle zvláštního právního předpisu5) a tvoří součást informačního systému veřejné správy podle § 22 odst. 4 písm. a) zákona,

c) údajů o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli vodovodů podle zvláštních právních předpisů.6)

(2) Výsledky přezkoumání vymezení zranitelných oblastí předloží Ministerstvo životního prostředí vládě nejpozději do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a dále v intervalech stanovených v § 33 odst. 2 zákona.

HLAVA III

AKČNÍ PROGRAM

§ 4

Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství7) (dále jen „zemědělský podnikatel“).

§ 5

Vymezení pojmů

(1) Zemědělským pozemkem se pro účely tohoto nařízení rozumí souvisle obhospodařovaná plocha zemědělské půdy. Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství7), rozumí se zemědělským pozemkem půdní blok nebo díl půdního bloku stanovený zvláštním právním předpisem7). Zemědělským pozemkem může být i část půdního bloku nebo jeho dílu s jednou plodinou nebo směsí plodin.

(2) Dusíkatou hnojivou látkou se pro účely tohoto nařízení rozumí minerální hnojivo obsahující dusík, organické hnojivo, organominerální hnojivo, statkové hnojivo a upravený kal. Dusíkaté hnojivé látky jsou

a) minerální dusíkatá hnojiva, a to minerální jednosložková dusíkatá hnojiva8) a minerální vícesložková hnojiva8) s obsahem dusíku,

b) hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva9), například kejda, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly, popřípadě moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělském pozemku, a organická nebo organominerální hnojiva8), v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10,

c) hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, a to statková hnojiva9), jako je hnůj a organická nebo organominerální hnojiva8), v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10,

d) skliditelné rostlinné zbytky11), zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení a tráva,

e) upravené kaly12).

§ 6

Období zákazu hnojení

(1) Období, ve kterých je ve zranitelných oblastech na zemědělském pozemku zakázáno používání dusíkatých hnojivých látek, jsou uvedena v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Období zákazu hnojení podle odstavce 1 neplatí pro výkaly a moč, zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku, a pro hnojení zakrytých ploch (např. skleníky, fóliovníky).

§ 7

Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště

(1) Způsob užití dusíkatých hnojivých látek se stanovuje podle potřeb jednotlivých plodin na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek. Při hnojení jednotlivých plodin je nezbytné dodržet limity stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Způsob užití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě, uvedený v tabulce č. 7 přílohy č. 2, závisí na začlenění zemědělského pozemku do jednoho ze tří aplikačních pásem (stupně I až III), která jsou vymezena v tabulkách č. 2 až 5 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, s využitím systému bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovených zvláštními právními předpisy10).

(3) Pokud je v rámci zemědělského pozemku více bonitovaných půdně ekologických jednotek patřících do různých aplikačních pásem nebo do jiných skupin bonitovaných půdně ekologických jednotek, začlení se takový zemědělský pozemek s přihlédnutím k převažujícímu zařazení. Při stejném poměrném zastoupení různých skupin agregovaných bonitovaných půdně ekologických jednotek se použije vždy opatření hodnocené jako přísnější.

(4) Jde-li o hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem na orné půdě k následným ozimým plodinám, k meziplodinám, k podpoře rozkladu slámy nebo pro následné jarní plodiny v období od 15. června příslušného kalendářního roku do začátku období zákazu hnojení uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, lze tato hnojiva užít výlučně jen jedním ze způsobů uvedených v tabulce č. 7 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Toto ustanovení se nevztahuje na hnojení polní zeleniny.

(5) Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích se zamokřenými půdami vymezenými hlavními půdními jednotkami 65 až 76, pokud nebyly meliorovány odvodněním, nelze používat žádné dusíkaté hnojivé látky. V případě, že uvedené zemědělské pozemky byly odvodněny, je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha. Na trvalých travních porostech na zemědělských pozemcích s mělkými půdami nebo půdami s nevyvinutým půdním profilem vymezenými hlavními půdními jednotkami 37 až 39 je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha.

(6) Ustanovení odstavců 4 a 5 se nevztahuje na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

§ 8

Omezení užití organického dusíku

(1) Množství celkového dusíku užitého ročně na zemědělských pozemcích v organických, organominerálních a statkových hnojivech nesmí v průměru celkové výměry zemědělských pozemků zemědělského podniku překročit 170 kg/1 ha; do tohoto průměru se započtou pouze zemědělské pozemky vhodné ke hnojení.

(2) Jako zemědělská půda vhodná ke hnojení se rozumí veškeré užívané zemědělské pozemky zemědělského podniku, od nichž se odečítají

a) plochy zemědělských pozemků, které nelze hnojit, například v blízkosti povrchových vod, v zastavěném území obce nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů,

b) nevyužívané plochy, úhory a pozemky ležící ladem.

(3) Výpočet použité dávky dusíku/1 ha se provede v souladu s údaji o přívodu celkového dusíku v použitých organických a organominerálních hnojivech a statkových hnojivech11) nebo na základě produkce dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat podle zvláštního právního předpisu11).

(4) Při použití výpočtu na základě produkce dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat podle odstavce 3

a) se u jednotlivých kategorií hospodářských zvířat zohledňuje skutečná délka chovu (průměrné stavy zvířat během roku),

b) je množství dusíku vyprodukovaného zvířaty dáno množstvím dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu11),

c) lze odečíst následné ztráty dusíku v otevřených prostorech, ve stájích a při skladování statkových hnojiv, a to ve výši 35 % u stelivových provozů, 15 % při produkci kejdy a 50 % u venkovního chovu drůbeže nebo při produkci trusu v klecových chovech slepic, v závislosti na použitých technologiích.

(5) Do limitu podle odstavce 1 se

a) započítává přívod dusíku při používání upravených kalů podle zákona o odpadech12),

b) nezapočítává přívod dusíku ze skliditelných rostlinných zbytků.

(6) Jiné využití statkových hnojiv než ke hnojení v rámci zemědělského podniku, kde byla vyprodukována, zejména jejich uvedení do oběhu, zpracování na organická hnojiva při kompostování a při výrobě bioplynu, při využití čistírenských technologií k likvidaci exkrementů nebo při jiném nakládání se statkovými hnojivy, je nutno dokladovat. Rovněž uvedení organických hnojiv vzniklých zpracováním statkového hnojiva do oběhu je nutno dokladovat.

§ 9

Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech

(1) Kapacitu skladovacích prostor pro statková hnojiva stanoví zvláštní právní předpis11); kapacita těchto skladovacích prostor musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny9).

(2) Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva je stanovena zvláštním právním předpisem12) a musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv v období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky zranitelné oblasti a pěstované plodiny.13)

(3) Tuhá statková hnojiva a tuhá organická hnojiva ze statkových hnojiv, připravená zemědělským podnikatelem pro hnojení, lze uložit na zemědělském pozemku nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit hnojiva uvedená ve větě první opakovaně nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy tohoto zemědělského pozemku. Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném havarijním plánu13), pokud je

a) zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod,

b) složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod,

c) složiště umístěno na zemědělské půdě, která nebyla meliorována odvodněním, není ornou půdou vymezenou v tabulce č. 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 až 76,

d) zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody vyhloubením záchytných brázd o hloubce nejméně 0,4 m ve svahu pod a nad složištěm,

e) tuhé statkové hnojivo urovnáno ve vrstvě o minimální výšce 1,5 m, při orientaci složiště delší stranou ke spádnici.

(4) Uložení hnoje přímo na zemědělské půdě je přípustné pouze v případě, že nedojde ke znečištění ani k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod, a to nejdéle po dobu 9 měsíců. Umístění hnoje na stejném místě je možné opakovat nejdříve po čtyřech letech kultivace půdy v rámci obhospodařování pozemku.

§ 10

Střídání plodin ve zranitelných oblastech

(1) Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu v zájmu omezení eroze půdy a snížení vyplavování živin.

(2) Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat co nejpozději na podzim.

§ 11

Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích

(1) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou nacházejících se na půdách ohrožených erozí vymezených v tabulce č. 6 přílohy č. 2 k tomuto nařízení se provádějí vhodná agrotechnická protierozní opatření, odpovídající stanovištním podmínkám, zejména vrstevnicové obdělávání, půdoochranné zpracování půdy s ponecháním organických zbytků na povrchu půdy, mulčování, výsev do ochranné plodiny nebo strniště, setí do hrubé brázdy nebo přerušované brázdování.

(2) Z důvodů ochrany půdy před erozí a vod před znečištěním se nesmí pěstovat širokořádkové plodiny, například kukuřice, slunečnice, sója, bob, brambory, na zemědělských pozemcích se sklonitostí převyšující 7 stupňů, přímo sousedících s útvary povrchových vod nebo nacházejících se od nich ve vzdálenosti menší než 25 m.

(3) Na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 12 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití. Toto ustanovení se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.

(4) Na zemědělských pozemcích s trvalými travními porosty se sklonitostí převyšující 7 stupňů je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového dusíku/1 ha. Toto ustanovení se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travních porostech.

§ 12

Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod

Na zemědělských pozemcích přímo sousedících s útvary povrchových vod se

a) zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry,

b) u zemědělských pozemků se sklonitostí převyšující 7 stupňů zachová ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem; toto se nevztahuje na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na trvalých travnatých porostech.


HLAVA IV

ÚČINNOST

§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou hlavy třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.

Seznam stanovených zranitelných oblastí (§ 2)

Název katastrálního územíKód katastrálního území
A
Alberovice702919
Albrechtice nad Orlicí600172
Albrechtičky600300
Alojzov u Prostějova774707
Antonínův Důl757900
Archlebov600407
Arneštovice600415
Arnolec600423
B
Babčice630551
Babice u Lesonic600636
Babice u Netolic655244
Babice u Okrouhlice709620
Babice u Řehenic744930
Babin u Horažďovic641871
Babina721506
Bácovice600725
Bačetín600741
Bačice600768
Bačkov600784
Bačkovice600814
Bačov600822
Bahno620254
Bakov nad Jizerou600831
Baliny600849
Balkova Lhota737925
Balkovy628336
Banín600857
Báňovice600873
Bantice600881
Barchovice600911
Barovice651389
Bartošovice600971
Bartoušov695734
Bašť601128
Batelov601144
Batouchovice606812
Bavorov601179
Bavoryně601217
Bečice nad Lužnicí691267
Bečváry601292
Bedihošť601331
Bedřichov u Jihlavy659878
Bedřichov u Zhořce792934
Bedřichovice601381
Bedřichovice u Hříškova649082
Běhařovice601420
Bechlín601471
Běchovice601527
Bělá601594
Bělá u Horní Cerekve601586
Bělá u Liberka682501
Bělčovice655074
Běleč nad Orlicí601934
Běleč u Litně685232
Běleč u Mladé Vožice601896
Bělečko601942
Bělešovice750468
Bělidla710881
Běloky601993
Bělušice602027
Benátecká Vrutice602060
Benátky u Houserovky646300
Benátky u Litomyšle602094
Bendovo Záhoří604976
Benešov u Prahy602191
Benešovice u Přelouče609871
Benešovice u Všelibic735728
Benetice602566
Benice602582
Benkov u Střelíc757454
Beňov602604
Beranova Lhota658049
Beranovec758990
Bernardov602647
Bernartice nad Odrou602850
Bernartice u Dolních Královic602655
Bernartice u Milevska602663
Běrunice603104
Běruničky603112
Běstovice603236
Běstviny627577
Běšiny603317
Běštín603368
Bezděčín795810
Bezděčín na Moravě603431
Bezděčín u Mladé Boleslavi696579
Bezděčín u Obrataně708691
Bezdědice u Hostomic645877
Bezděkov u Dolních Královic786993
Bezděkov u Klatov603481
Bezděkov u Krásné Hory603554
Bezděkov u Libice nad Doubravou603635
Bezděkov u Třešti718408
Bezděkov u Úsova725293
Bezkov603791
Bezměrov603805
Bezno603821
Bezpravovice654604
Bezvěrov II798401
Bílá Lhota603953
Bílá Třemešná604003
Bílá u Českého Dubu603881
Bílé Podolí604062
Bílé Poličany604135
Bílé Vchynice604143
Bílenice604186
Bilina780821
Bílina-Újezd604283
Bilinka602671
Bílkov604372
Bílov604402
Bílovec-Dolní Předměstí604445
Bílovec-Horní Předměstí604470
Bílovec-město604429
Bílovice604534
Bílsko604585
Bílsko u Vodňan604569
Bíluky692417
Bílý Kámen604615
Bílý Kostel nad Nisou604623
Bílý Újezd u Dobrušky604712
Biřkov675822
Biskoupky746347
Biskupice na Hané604801
Biskupice u Hrotovic604810
Bitětice684040
Bítov604861
Bítov u Bílovce604879
Bítov u Koněprus669024
Bítov u Radenína737500
Bítovánky795976
Bítovany604895
Blahutovice604968
Blanice636657
Blanice u Mladé Vožice604984
Blanička724718
Blanné605000
Blansko u Hrochova Týnce648281
Blatec605204
Blatnice605328
Blatnice pod Svatým Antonínkem605310
Blatnička605344
Blatno u Podbořan605433
Blato694363
Bláto773191
Blažejovice605514
Blažim u Bezdružic716022
Blažovice605573
Blehov792837
Blešno605581
Blevice605590
Blízkov605603
Blížejov605620
Blížňovice618322
Blovice605735
Blšany u Loun651745
Blučina605808
Bludov v Čechách620840
Bobnice605841
Boháňka605930
Bohdalov606081
Bohnice730556
Bohostice606260
Bohouňovice I606294
Bohouňovice II643190
Bohumileč606359
Bohumilice606383
Bohunice u Tvrzic772054
Bohuňovice u Litomyšle606421
Bohuslavice606481
Bohuslavice nad Metují606464
Bohuslavice nad Moravou606537
Bohuslavice u Konice606499
Bohuslávky606596
Bohušice606600
Bohušovice nad Ohří606669
Bohutice606677
Bochovice606821
Bojanovice pod Rabím737097
Bojanovice u Znojma606880
Bojenice602680
Boješice606898
Bojmany795747
Bolehošť607045
Bolechov607061
Boleradice607118
Bolešiny607126
Bolíkovice600644
Bolina607207
Bolkov u Roupova741884
Boňkov638285
Boňov607231
Bor u Božejova757993
Bor u Březnice607240
Bor u Chroustovic761761
Borčice633186
Borec u Lovosic607495
Borek607584
Borek nad Labem607517
Borek u Dačic607533
Borkovany607592
Borkovice607606
Borohrádek607614
Borotice nad Jevišovkou607657
Borovany u Milevska607789
Borovice661279
Borovice u Horšovského Týna747327
Borovnice607801
Borovnice u Českých Budějovic702056
Borovsko607932
Borovy607941
Boršice u Blatnice607975
Boršov608009
Boršov nad Vltavou608025
Boršov u Kyjova678520
Boršov u Moravské Třebové607991
Bořanovice608076
Bořenovice608131
Bořetice608149
Bořetice u Hustopečí608157
Bořetice u Kolína606308
Bořetín608173
Bořice u Domažlic608181
Bořice u Hrochova Týnce608190
Bořice u Mirotic756822
Bořitov608262
Bořkovice683434
Boskovice608327
Boskovštejn608491
Bosonohy608505
Bošilec608572
Bošín676284
Bošín u Chocně748510
Bošovice608599
Bošovice u Čížové624161
Boubín780332
Boudy695483
Bousov608661
Bozdíš770060
Božanov608769
Božec672343
Božejov608777
Božejov u Nových Hradů794503
Božice608882
Božkov u Mnichovic697532
Bradáčov608963
Bradlo779466
Brambory604071
Braňany609005
Brandlín u Tučap771180
Brandýs nad Labem609048
Brandýs nad Orlicí609277
Brandýsek609285
Bránice609307
Branišov nad Pernštejnem794066
Branišov pod Křemešníkem609358
Branišov u Jihlavy609366
Branišovice609374
Branišovice u Římova745642
Bransouze609471
Braškov609536
Bratčice609561
Bratronice u Luštěnic609625
Bratroňov673447
Bratřice609692
Bravantice609731
Bravinné609749
Brázdim609773
Bražná760129
Brčekoly761770
Brdo u Manětína691453
Brloh617814
Brloh u Drhovle632406
Brloh u Přelouče609889
Brná609897
Brňany609919
Brníčko774596
Brníkov723339
Brnířov609951
Brnky792390
Brocná612600
Brocno650781
Brod nad Labem638498
Brod u Příbramě612634
Brodce666998
Brodce nad Jizerou612685
Brodec612693
Brodek u Prostějova612731
Brodek u Přerova612758
Broučkova Lhota658278
Broumova Lhota612839
Broumovice612847
Brozánky645320
Brozany nad Labem754340
Brozany nad Ohří612898
Brteč612936
Brtná612944
Brtnice612952
Brtnický Číchov623750
Brtnička612979
Brťov u Černé Hory613002
Brůdek613045
Brumovice613096
Brusnice636720
Brusy613371
Brušperk613380
Brzánky678732
Brzice613436
Brzkov613487
Brzotice613495
Břeclav613584
Břehoryje631671
Břehov794147
Břehy613771
Břekova Lhota633569
Břest613797
Břevnice613843
Březce763411
Březejc613860
Březhrad613878
Březí nad Oslavou613932
Březí u Kovářova671398
Březí u Meclova692352
Březí u Mikulova613908
Březí u Šebestěnic762148
Březina u Deštné614050
Březina u Hořepníku645061
Březiněves614131
Březinka u Havlíčkova Brodu723410
Březinka u Hošťalovic646130
Březnice614271
Březno777684
Březno u Loun614572
Březno u Mladé Boleslavi614467
Březová u Broumova614670
Březová u Úmonína774227
Březová u Vítkova614718
Březová u Všelibic787116
Březová u Zvole794023
Březové Hory735515
Březsko614815
Břežany614891
Břežany II614955
Břežany nad Ohří614971
Břežany u Znojma614921
Břínkov740233
Bříství615056
Bříza615081
Břuchotín675628
Břvany615111
Bubovice615137
Bubovice u Březnice784800
Bučina615153
Budeč615218
Budeč nad Želivkou640077
Budeč u Číhané623628
Budeč u Žďáru nad Sázavou615226
Budenín615234
Budětice615307
Budětsko615323
Budíkov615358
Budíkovice615382
Budiměřice615404
Budislav615421
Budíškovice615455
Budišov615463
Budkov615587
Budkovice615595
Budňany663719
Budyně615609
Budyně nad Ohří615617
Buk615731
Buk u Jindřichova Hradce660647
Bukol615749
Buková u Klatov626325
Buková u Merklína693162
Buková u Nížkova704717
Buková u Nových Hradů794511
Buková u Příbramě615811
Buková u Semněvic615781
Buková u Třešti615790
Bukovany u Kozárovic615838
Bukovany u Kyjova615919
Bukovany u Olomouce615927
Bukovany u Týnce nad Sázavou615820
Bukovec u Horšovského Týna615935
Bukovice u Rohozce616010
Bukovina nad Labem616052
Bukovina u Hradce Králové616044
Bukovina u Mladotic616036
Bukovina u Přelouče616061
Bukovka616125
Bukovník616133
Bukvice u Trhových Svinů768201
Bumbalka771571
Buršice668401
Buřenice616214
Buš616257
Bušanovice616273
Buštěhrad616397
Butovice758442
Býčkovice616427
Býchory616443
Bykáň676004
Býkev616460
Bykoš616494
Býkovice616524
Býkovice u Louňovic687367
Bylany u Kutné Hory695963
Byňov706191
Bystrá616621
Bystré u Klatov667609
Bystročice616672
Bystrovany616699
Bystřice u Benešova616770
Byšice617172
Byškovice703656
Býšť617237
Byzhradec617261
Bzí617300
C
Cakov604593
Cejle617407
Cerekvice nad Bystřicí617474
Cerekvice nad Loučnou617491
Cerekvička617521
Cerhenice617547
Cerhonice617571
Cerhýnky617555
Cetenov617636
Cetoraz617679
Cetyně617687
Cibotín621234
Cidlina na Moravě617733
Církvice u Kolína749184
Církvice u Kutné Hory617750
Císařov617784
Cítoliby617822
Citonice617831
Citov617857
Cítov617849
Cizkrajov617865
Crhov u Olešnice617920
Ctibor u Častrova618691
Ctidružice618047
Ctiměřice618055
Ctiněves618063
Cvrčovice618128
Cvrčovice u Pohořelic618152
Č
Čachotín618187
Čachovice618195
Čakovice731561
Čakovice u Pelhřimova618314
Čakovice u Radouně738646
Čakovičky705403
Čánka711934
Čankovice618331
Čáslavice618501
Čáslavky628409
Čáslavsko618527
Částkovice618616
Častohostice780448
Častolovice618624
Častonín618675
Častrov618705
Časy653004
Čavisov618756
Čečelice618772
Čečelovice618781
Čečkov708933
Čečkovice u Jeřišna658537
Čečovice618799
Čečovice u Bukovce615943
Čehovice618829
Čechočovice618837
Čechovice618845
Čechovice u Prostějova618853
Čechovice-Záhoří618870
Čechtice618888
Čechtín618918
Čechůvky785229
Čechy630837
Čechy pod Kosířem618926
Čejč618942
Čejkov618985
Čejkovice619001
Čejkovice u Zbýšova792012
Čejkovice u Znojma619019
Čejkovy619027
Čejov619043
Čekanice u Tábora619086
Čekanov775801
Čekánov673455
Čekyně619108
Čelákovice619159
Čelčice619311
Čelechovice na Hané619345
Čelechovice u Přerova619337
Čelina619370
Čelistná619388
Čelivo619400
Čelkovice619418
Čenětice676543
Čenkov708976
Čenkov u Malšic619485
Čenkov u Třešti619469
Čeperka619558
Čepice737101
Čepřovice619612
Čeradice nad Loučnou619655
Čerčany619663
Čermákovice619698
Čermná u Staňkova619701
Černá619809
Černá Hať697133
Černá Hora619825
Černá Hora u Dymokur634239
Černá u Bohdanče743844
Černá za Bory619965
Černčice620068
Černčice u Loun620041
Černětice704628
Černěves620092
Černice u Defurových Lažan625345
Černíč620131
Černíč u Hradešic647411
Černičí620165
Černíkov620190
Černíkov u Strakonic632562
Černíkovice620203
Černíky620220
Černilov620238
Černín620246
Černín u Zdic792420
Černíny620262
Černiv620335
Černochov620343
Černolice620351
Černošice620386
Černouček618071
Černov620521
Černovice u Tábora620530
Černovír710571
Černožice nad Labem620629
Červená Lhota620700
Červená Lhota u Řimic745596
Červená Řečice620718
Červené Janovice620858
Červené Pečky620947
Červené Poříčí620980
Červené Záhoří653403
Červeněves750913
Červenka621030
Červený Hrádek u Bečvář601306
Červený Hrádek u Dačic621064
Červený Újezd621200
Červený Újezd u Mukova700380
Česká Bělá621242
Česká Dlouhá614734
Česká Doubravice691461
Česká Jablonná621277
Česká Kamenná Horka662798
Česká Mez746231
Česká Olešná621650
Česká Rybná621668
Česká Skalice621684
České Budějovice 7622486
České Heřmanice622567
České Kopisty622583
České Křídlovice608904
České Meziříčí622656
České Zlatníky708739
Český Brod622737
Český Dub622842
Český Dvůr667196
Český Krumlov622931
Čestice623296
Čestice u Častolovic623351
Češtín u Jankova623377
Čestlice623440
Češnovice721093
Číbuz747921
Číčenice623482
Číčová623539
Číhalín623563
Číhovice623717
Čichořice655511
Čichtice623776
Čilec623792
Čím623806
Čimelice623822
Číměř nad Jihlavou623890
Čimice730394
Čímice u Sušice623911
Činěves623920
Čisovice623946
Čistá u Litomyšle624004
Čížkov624063
Čížkov u Blovic624071
Čížkovice624101
Čížov642606
Čížov u Jihlavy781835
Čkyně624217
Čtveřín761648
Čtyřicet Lánů761001
Čtyřkoly624331
Čunín624381
D
Ďáblice730629
Dačice624403
Dálčice672165
Dalešice624527
Daliměřice771627
Dambořice624632
Daměnice624641
Damětice795941
Damíč624659
Daminěves616478
Damírov792021
Damnice624675
Dančovice625680
Darmyšl754731
Dašice624799
Davle624811
Děbolín624861
Debrno628310
Děčany624896
Dědice625329
Dědice u Nemysle703290
Dědice u Zbýšova792039
Dědinka768642
Dědkov605611
Dědová625337
Defurovy Lažany625353
Dehtáry658481
Dehtáře625370
Dehtáře u Českých Budějovic794155
Dehtín767646
Děkanovice625426
Děkovka632805
Derflice625540
Děrné625558
Děsná u Litomyšle625639
Dešná612715
Dešná u Dačic625698
Deštná u Jindřichova Hradce625744
Dětkovice u Prostějova625949
Dětřichov740136
Dětřichov u Frýdlantu625990
Dětřichov u Svitav626031
Diváky626139
Divec626252
Divice782301
Divišov742201
Dlažkovice626317
Dlažov626333
Dlouhá704024
Dlouhá Brtnice626376
Dlouhá Lhota626414
Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi626384
Dlouhá Lhota u Tábora626406
Dlouhá Loučka626431
Dlouhá Louka u Lužan689173
Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu626571
Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou626589
Dlouhé Dvory626627
Dlouhé na Moravě626619
Dlouhopolsko626651
Dluhonice626708
Dmýštice626732
Dobelice626821
Dobešov u Černovic626830
Dobkov723045
Dobrá626961
Dobrá Voda u Kovářova671363
Dobrá Voda u Křižanova627062
Dobrá Voda u Orlického Podhůří712108
Dobrá Voda u Pacova627119
Dobrá Voda u Pelhřimova626996
Dobrčice627186
Dobrčice u Skršína748684
Dobré Pole627259
Dobrkov627267
Dobrnice680532
Dobrohostov627321
Dobrohošť604381
Dobrochov627348
Dobroměřice627356
Dobromilice627364
Dobronice765236
Dobronice u Bechyně627372
Dobronice u Chýnova627399
Dobronín627402
Dobroše709026
Dobrošov u Hrazan647918
Dobrotice u Chanovic650617
Dobroutov627461
Dobrovice627470
Dobrovítov792047
Dobrovíz627488
Dobrš632261
Dobruška627496
Dobřany627615
Dobřejice619493
Dobřejovice627640
Dobřeň u Kutné Hory759058
Dobřenice627747
Dobříč u Prahy627763
Dobřichov627801
Dobřichovice627810
Dobříkov627861
Dobříň627887
Dobřínsko627917
Dobříš627968
Dobšice u Znojma628123
Dobšice u Žehuně628042
Doksany628182
Dolánky nad Ohří628247
Dolany u Červených Peček620963
Dolany u Čkyně624225
Dolany u Jaroměře628417
Dolany u Kladna628301
Dolany u Klatov628344
Dolany u Pardubic628450
Dolany u Prahy628328
Dolejší Kunčice784125
Dolenice628492
Dolínek708984
Dolní Beřkovice628654
Dolní Bezděkov628697
Dolní Bítovčice604917
Dolní Bojanovice628701
Dolní Bolíkov617873
Dolní Bolíkov-Nová Ves623113
Dolní Bolíkov-Rubašov798827
Dolní Borek660949
Dolní Bory628719
Dolní Brusnice628751
Dolní Bukovsko628824
Dolní Bušínov674486
Dolní Cerekev628875
Dolní Dlouhá Loučka626449
Dolní Dlužiny626716
Dolní Dubňany628956
Dolní Dvorce u Telče634182
Dolní Hbity629057
Dolní Heřmanice629081
Dolní Holetín641120
Dolní Hořice629103
Dolní Chabry730599
Dolní Chobolice651931
Dolní Chrášťany642959
Dolní Jablonná629197
Dolní Jamné629219
Dolní Jelení642975
Dolní Kamenice u Staňkova643068
Dolní Kounice629286
Dolní Kralovice629332
Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu629405
Dolní Kruty643203
Dolní Lažany629430
Dolní Lhota629529
Dolní Lhota u Klatov629481
Dolní Lhota u Ostravy629545
Dolní Líšnice752371
Dolní Lomnice u Kunic677213
Dolní Metelsko644935
Dolní Nakvasovice616281
Dolní Němčí629839
Dolní Němčice629847
Dolní Nerestce703699
Dolní Ostrovec716138
Dolní Pěna643653
Dolní Pochlovice678589
Dolní Poříčí725994
Dolní Přím630039
Dolní Radouň630071
Dolní Radslavice681482
Dolní Rápotice762415
Dolní Ročov740241
Dolní Roveň630080
Dolní Řasníce630128
Dolní Ředíce630136
Dolní Skrýchov630144
Dolní Sloupnice630179
Dolní Smrčné630187
Dolní Stropnice745651
Dolní Sukolom630225
Dolní Svince630241
Dolní Třebonín630250
Dolní Týnec770558
Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou630322
Dolní Újezd u Litomyšle630292
Dolní Vestec750123
Dolní Věžnice781398
Dolní Vilémovice630349
Dolní Vilímeč630357
Dolní Vítkov782971
Dolní Vlčkovice783862
Dolní Žďár u Lásenice630438
Doloplazy630489
Doloplazy u Olomouce630501
Dolsko701190
Doly630527
Domamil630543
Domamyslice618861
Domamyšl630560
Domanice738204
Dománovice709191
Domašín u Černíkovic620211
Domašín u Dobrušky630748
Domašín u Zbraslavi791776
Domašov u Brna630799
Domažlice630853
Domažličky700720
Domčice642851
Domkov733911
Domoradice630942
Domoraz630977
Domoušice631019
Donín767891
Doubí nad Lužnicí670804
Doubrava u Kostomlat nad Labem670618
Doubrava u Milhostova694835
Doubrava u Plzně631141
Doubrava u Puclic736678
Doubravany670821
Doubravčany791067
Doubravčice631205
Doubravice nad Moravou631302
Doubravice nad Svitavou631329
Doubravice u České Skalice744379
Doubravice u Dvora Králové631272
Doubravice u Leštiny680486
Doubravice u Nečtin701963
Doubravice u Nedabyle702064
Doubravice u Volyně631345
Doudleby631400
Doudleby nad Orlicí631426
Dožice631469
Drahanovice631477
Drahelčice631531
Drahelice708381
Drahenice631540
Drahkov631582
Drahobudice631647
Drahobuz631680
Drahotěšice631833
Drahotice631876
Drahotín631884
Drahouš631965
Drachkov u Strakonic726923
Drásov632104
Drasty666017
Dražejov u Strakonic755940
Dražetice I632139
Dražetice II632121
Dražíce632147
Dražice u Tábora632163
Dražíč632198
Dražičky632236
Drážkov760145
Dražkov nad Labem632244
Dražkovice632252
Drážov632279
Dražůvky632368
Drevníky632376
Drhovice632171
Drhovle632414
Droužetice632571
Drozdice619973
Droždín632635
Drslavice u Tupadel771503
Drsník632651
Druhanov632660
Drunče632686
Drvalovice776823
Drysice632724
Držkrajov735213
Držovice na Moravě632783
Dřemčice632813
Dřešín632864
Dřešínek632872
Dřetovice632929
Dřevce754072
Dřevčice u Brandýsa nad Labem632937
Dřevíkov787868
Dřínov633089
Dřísy633119
Dříteč633127
Dub nad Moravou633275
Dub u Kondrace668966
Dub u Nového Jičína633267
Dub u Prachatic633194
Dub u Ratibořských Hor633259
Dubany633321
Dubany na Hané785806
Dubčany u Choliny652342
Dubeč633330
Dubějovice633348
Dubenec633372
Dubí792586
Dubí u Kladna665169
Dubicko633526
Dublovice633577
Dubňany633585
Dubovice633691
Dubská Lhota633208
Dudín633704
Důl726290
Duníce633836
Dušejov633852
Dušníky633861
Dušníky nad Vltavou787442
Dušníky u Rudné743313
Dvakačovice777617
Dvorce u Jihlavy617415
Dvorce u Stráže nad Nežárkou629464
Dvorce u Tučap771198
Dvorec u Dubu633216
Dvorska633895
Dvory u Nymburka633909
Dvořisko633933
Dvůr Králové nad Labem633968
Dyjákovice634140
Dyjákovičky634166
Dyje634174
Dyjice634191
Dyjička634212
Dymokury634247
Dynín634255
Džbánice634310
Džbánov u Litomyšle634328
Džbánov u Vysokého Mýta634336
E
Encovany634379
634433
Evaň634441
F
Filipov u Zábřeha703133
Filipovice630969
Frankův Zhořec756075
Frantoly693928
Fryčovice634808
Frýdlant635090
Frýdnava635197
Frýdštejn635201
Frymburk u Sušice795950
Fulnek635448
G
Geršov716529
Grabštejn653535
Grešlové Mýto636215
Gručovice636223
Grunta681971
Grygov636266
H
Hablov711101
Habrkovice789321
Habrovčice640085
Habry636479
Habřina636487
Hačky606502
Hajany636541
Háje u Příbramě636550
Hájek u Bavorova636665
Hájek u Tišnova636711
Hájek u Uhříněvsi773395
Hájek u Všerub636673
Hajnice636738
Hajská697753
Hamry nad Sázavou637106
Hanov791393
Haňovice637131
Harcov613479
Hartmanice u Žimutic797031
Hartoušov701726
Hartvíkov708585
Harty720518
Haškovcova Lhota739588
Hašov763837
Hatě631655
Hatín637513
Havlíčkova Borová637963
Havlíčkův Brod637823
Havlovice u Domažlic637980
Havraníky638056
Hejčín710644
Hejná638161
Hejtmánkovice638226
Helenín659827
Hemže638269
Henčlov638277
Henčov648680
Herálec638293
Heraltice638366
Herink627666
Heroltice u Jihlavy638421
Heřmaň u Českých Budějovic702072
Heřmaneč u Počátek722979
Heřmanice nad Labem638501
Heřmanice u Frýdlantu626007
Heřmanice u Polomi638561
Heřmanice u Rouchovan638536
Heřmanice u Vilémova781924
Hetlín620271
Hevlín638781
Hladké Životice638790
Hladov638811
Hlasivo638838
Hláska682519
Hlásná Třebaň638901
Hlavečník638951
Hlavenec638960
Hlavice638978
Hlávkov639028
Hlavňov u Budislavi639044
Hlína u Ivančic639184
Hliněný Újezd639206
Hlinice639231
Hlinné639290
Hlivice672564
Hlízov706051
Hlohová639427
Hlohovčice752908
Hlohovičky639451
Hlubočec639508
Hluboká u Borovan607754
Hluboká u Dačic639532
Hluboká u Kdyně664669
Hluboká u Skutče639559
Hluboké Dvory639656
Hluboké Mašůvky639664
Hlubyně639702
Hluchov639893
Hluk639907
Hlupín639915
Hlušice639923
Hlušičky639931
Hlušovice639940
Hnanice640000
Hněvětice640034
Hněvice737321
Hněvín701734
Hněvkovice u Humpolce640069
Hněvkovice u Ledče nad Sázavou640093
Hněvotín640158
Hněvšín653284
Hnidousy764558
Hnojíce640166
Hnojná Lhotka737879
Hnojnice640174
Hoděčín710377
Hodějov645541
Hodějovice640247
Hoděšovice640255
Hodíškov640280
Hodolany710873
Hodonice640395
Hodonice u Malont691151
Hodov640611
Hodyně u Skuhrova748994
Hojanovice640638
Hojkov640697
Hojovice640719
Hojšín760153
Holasice640778
Holašovice656763
Hole u Svrkyně761591
Holešice u Cizkrajova617881
Holešín640964
Holešovice u Chroustovic641111
Holetín641138
Holice u Olomouce641227
Holice v Čechách641146
Holkovice650625
Holohlavy641294
Hološiny720194
Holotín755575
Holštejn641367
Holubeč641383
Holubice777871
Holubice v Čechách641456
Holušice641537
Holušice u Kozárovic615846
Holušice u Mužetic700495
Homole641588
Honbice641723
Hora Svatého Václava631892
Horákov641847
Horažďovice641855
Horažďovická Lhota770213
Horčápsko641944
Horka nad Moravou642061
Horka nad Sázavou642037
Horka u Chrudimi641987
Horka u Libochovic634450
Horka u Žehušic795763
Horky642118
Horky nad Jizerou642126
Horky u Tábora642096
Horky u Želetavy795984
Horní Beřkovice642363
Horní Bítovčice604909
Horní Bobrová605867
Horní Bory642479
Horní Brusnice642592
Horní Břečkov642614
Horní Bříza642631
Horní Bučice786225
Horní Bukovina642665
Horní Bukovsko642673
Horní Cerekev642681
Horní Dehtov642754
Horní Dlouhá Loučka626457
Horní Dlužiny626724
Horní Dolce790664
Horní Dubňany642843
Horní Dunajovice642860
Horní Hbity656178
Horní Heřmanice642932
Horní Hradiště642941
Horní Hrachovice724696
Horní Chobolice651940
Horní Chrášťany642967
Horní Jelčany631663
Horní Jelení642983
Horní Jirčany658600
Horní Kamenice u Lukova688932
Horní Kamenice u Staňkova643076
Horní Kosov643084
Horní Kounice643106
Horní Křupá u Havlíčkova Brodu643157
Horní Kruty643211
Horní Lažany u Lesonic680222
Horní Lhota643262
Horní Lhota u Blanska643271
Horní Lhota u Klatov772275
Horní Lhota u Lásenice630446
Horní Lhota u Ostravy643297
Horní Metelsko644927
Horní Moštěnice643572
Horní Nakvasovice616290
Horní Němčí643599
Horní Nerestce703702
Horní Nezly751634
Horní Olešná643629
Horní Ostrovec716146
Horní Paseka790192
Horní Pěna643661
Horní Počaply643751
Horní Pochlovice661597
Horní Poříčí726001
Horní Přím643866
Horní Radouň643912
Horní Radslavice643955
Horní Rápotice643963
Horní Ročov740250
Horní Roveň643971
Horní Řasnice643998
Horní Ředice644013
Horní Řepčice644021
Horní Skrýchov740322
Horní Slatina644030
Horní Slivno644111
Horní Sloupnice644129
Horní Smrčné738506
Horní Sokolovec682713
Horní Střítež705900
Horní Studenec644358
Horní Sukolom644412
Horní Světlá u Bradáčova608971
Horní Týnec770566
Horní Újezd u Litomyšle644501
Horní Újezd u Třebíče644528
Horní Ves644552
Horní Věžnice781401
Horní Vilémovice644587
Horní Vilímeč722987
Horní Vítkov782980
Horní Vlčkovice783871
Horní Záhoří u Písku789992
Horní Žďár u Jindřichova Hradce660701
Hornice644757
Horoměřice644773
Horosedly644781
Horosedly u Čkyně624241
Horoušany644803
Horoušany u Hostouně645931
Horšov644960
Horšovský Týn644871
Horusice644978
Horušice795771
Hory u Předína734250
Hory u Votic615242
Hořákov603325
Hořany u Kutné Hory695971
Hořany u Poříčan645001
Hořany u Zbrašína791903
Hořátev645028
Hořejany767701
Hořelice743321
Hořenec681741
Hořenice638510
Hořepník645079
Hořesedly645109
Hořešovičky645125
Hořice u Humpolce645150
Hořičky645281
Hoříkovice769339
Hořín645338
Hořovičky645494
Hoslovice645559
Hosov643092
Hostákov783226
Hostěnice u Brozan612901
Hostěradice na Moravě645672
Hostěrádky645702
Hostim645745
Hostim u Berouna645737
Hostin u Vojkovic645761
Hostišov615251
Hostkovice759252
Hostkovice u Dolních Němčic629855
Hostokryje645869
Hostomice pod Brdy645885
Hostouň u Horšovského Týna645940
Hostouň u Prahy645923
Hostovice u Pardubic645991
Hostovlice781932
Hošťalovice646148
Hoštice u Mochtína698075
Hoštice u Nemyšle646199
Hoštice u Vodochod784354
Hoštice u Volyně646164
Hoštka u Roudnice nad Labem646261
Houdkovice768332
Houserovka646318
Hovorany646377
Hovorčovice646385
Hraběšín646423
Hrabětice646431
Hrabětice nad Odrou658944
Hrábí603961
Hrabová u Dubicka646547
Hrabří646563
Hrabství646580
Hradčany u Českého Dubu646644
Hradčany u Prostějova646709
Hradčany u Tišnova646687
Hradčany u Žehuně646628
Hradec nad Svitavou647233
Hradečná u Bílé Lhoty603970
Hradečno647250
Hrádek nad Nisou647390
Hrádek nad Želivkou642045
Hrádek u Loun739235
Hrádek u Manětína691470
Hrádek u Nechanic647322
Hrádek u Pardubic647331
Hrádek u Znojma647349
Hradešice647420
Hradešín736287
Hradiště703788
Hradiště u Boříkov608238
Hradiště u Domažlic647454
Hradišťko I647560
Hradišťko II797430
Hradišťko u Dačic651770
Hradištko u Sadské647519
Hracholusky u Prachatic647608
Hrachov760161
Hrachoviště u Býště617245
Hranice u Malče690635
Hrazánky647926
Hrazany647934
Hrazená Lhota630659
Hrbov647951
Hrbov u Velkého Meziříčí647969
Hrdibořice648027
Hrdlív648035
Hrdly648086
Hrejkovice648094
Hrobce648159
Hrobice648230
Hrobičany746312
Hrobská Zahrádka708704
Hroby648256
Hrochov684597
Hrochův Týnec648299
Hronětice648353
Hroška604721
Hrotovice648469
Hroubovice648477
Hroznatín743259
Hroznětice648493
Hroznětín u Číhostě623687
Hroznová Lhota648540
Hrubá Vrbka648604
Hrubčice648612
Hrubý Jeseník648647
Hrubý Lesnov638986
Hrusice648655
Hruška648671
Hruškové Dvory648698
Hrušky648701
Hrušky u Brna648728
Hrušov nad Jizerou648736
Hrušová648752
Hrušovany725188
Hrušovany nad Jevišovkou648809
Hrušovany u Brna648833
Hrutov648876
Hryzely600920
Hrzín778061
Hřebec648884
Hředle648949
Hříběcí648981
Hřibiny618632
Hřibojedy648990
Hřibsko649023
Hříchovice649031
Hřiměždice649058
Hříšice649074
Hříškov649091
Hřiště649121
Hřivčice649139
Hřivice649147
Hubenice649198
Hubenov649210
Hubenov u Třebohostic770167
Hubíles751251
Hudčice649236
Hudeč644366
Hukovice649279
Hulice649287
Hulín649309
Humburky649317
Humpolec649325
Hůrka649562
Hurtova Lhota723444
Husinec u Řeže649678
Hustířany649856
Hutě617423
Hvězda649007
Hvězdoňovice650188
Hvozd u Konice650242
Hvozdec u Lišova793914
Hvozdnice u Hradce Králové681717
Hvožďany u Bechyně650358
Hvožďany u Poběžovic697451
Hybrálec650366
Hynčice u Vražného785792
Hynkov735990
Hyršov650421
CH
Chabičovice695297
Chabrovice650552
Chacholice650561
Chalupy650439
Charvatce u Jabkenic650641
Charvatce u Loun650668
Charvatce u Martiněvsi692018
Charvátská Nová Ves650684
Charváty650714
Chářovice723631
Chcebuz650790
Chedrbí674435
Cheznovice651133
Chlebov751804
Chleby651184
Chlistov651320
Chlístov u Benešova651273
Chlistov u Dobrušky776149
Chlístov u Hořiček645290
Chlístov u Okrouhlice709638
Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou651338
Chlístovice651346
Chloumek651397
Chloumek u Mladé Boleslavi651371
Chlovy711349
Chlum nad Jihlavou651591
Chlum nad Malší760218
Chlum u Blovic651516
Chlum u Novosedel706922
Chlum u Vlašimi651427
Chlum u Zbýšova792055
Chlumčany u Loun651753
Chlumčany u Přeštic651737
Chlumec790796
Chlumec nad Cidlinou651800
Chlumec u Dačic651788
Chlumek651826
Chlumín651842
Chlumská659517
Chlumy651851
Chlupice645681
Chlustina651869
Chmelík651877
Chmeliště777200
Chmelná u Pelhřimova651893
Chmelná u Vlašimi651885
Chmelovice672491
Choceň651974
Chocenice651982
Chocenická Lhota652008
Chocenický Újezd652016
Chocnějovice652083
Chocomyšl652105
Chodeč777838
Chodeč-Zvíkov704067
Chodouň652113
Chodouny652121
Chodovlice652245
Cholina652351
Choltice652369
Cholunná797146
Chomoutov652415
Chomutovice u Dobřejovic627674
Chořelice652784
Choťánky652792
Chotčiny652814
Chotěboř652831
Chotěbudice652946
Choteč u Holic653012
Choteč u Prahy652989
Chotělice653021
Chotěměřice640107
Chotěnov653047
Chotěšiny653101
Chotěšov653161
Chotěšov u Vrbičan653225
Chotětov653233
Chotíkov653276
Chotíkov u Kynšperka nad Ohří678601
Chotilsko653292
Chotiměř u Blížejova605646
Chotiněves653365
Chotouchov669717
Chotouň653993
Chotovice653390
Choťovice795721
Chotoviny653411
Chotusice653489
Chotutice653497
Chotyně653543
Chotýš782807
Chouč648175
Choustník653594
Chouzovy654949
Chožov653659
Chraberce701891
Chrámce748692
Chramostek689289
Chramosty653667
Chrast653799
Chrást u Křesetic676021
Chrást u Poříčan653748
Chrást u Tišic767344
Chrást u Tochovic653756
Chrást u Zahořan789852
Chrastavice653900
Chrástov u Horní Cerekve653942
Chrášťany u Benešova653969
Chrášťany u Českého Brodu654001
Chrášťany u Dřemčic632821
Chrášťany u Prahy654019
Chrášťany u Rakovníka654027
Chraštice654078
Chrášťovice654108
Chrášťovice u Mladotic697141
Chrbonín654124
Chrlice654132
Chropyně654230
Chroustkov651354
Chroustov u Bohdalova606090
Chroustov u Třebenic769614
Chroustovice654264
Chrtníč654272
Chrtníky652377
Chrudim654299
Chrustenice654400
Chřebřany781622
Chudenice654612
Chudeřice654787
Chudíř654795
Chudobín637157
Chudonice707198
Chudoslavice654817
Chvalatice654884
Chválenice654957
Chvalešovice654981
Chvaletice655015
Chvaletín655023
Chvalín706124
Chválkov627330
Chválkov u Kamenice nad Lipou655066
Chválkovice710911
Chvalkovice na Hané655180
Chválkovice u Dešné655082
Chvalkovice v Čechách655104
Chvalnov655198
Chvalov u Červených Janovic620866
Chválov u Pelhřimova710211
Chvalovice655287
Chvalovice u Netolic655252
Chvalovice u Nymburka671339
Chvalšovice632899
Chvatěruby655368
Chvojenec655384
Chvojnov655392
Chyňava655449
Chýně655465
Chýnice652997
Chýnov681814
Chýnov u Tábora655473
Chýstovice655490
Chýše655538
Chyška655627
Chyšná692131
Chýšť655686
I
Ivaň655708
Ivaň na Hané655716
Ivančice655724
J
Jabkenice655864
Jablonec u Libčevsi681750
Jablonná656186
Jabloňov u Velkého Meziříčí656259
Jackov656429
Jahodov742031
Jakub617768
Jakubín618713
Jakubov u Moravských Budějovic656551
Jáma693936
Jamné u Jihlavy656615
Jamné u Tišnova656607
Jamolice656674
Jámy656682
Jámy u Rychnova nad Kněžnou626597
Jančí656691
Jankov656704
Jankov u Pelhřimova656798
Jankovice u Přelouče656801
Janoslavice656852
Janov656879
Janov u Litomyšle656950
Janov u Mladé Vožice656909
Janovice u Houserovky646326
Janovice u Polné657069
Janovice u Vinar782157
Janovická Lhota773204
Janovičky u Zámrsku790931
Jaroměř657336
Jaroměřice nad Rokytnou657506
Jaronín705471
Jaroslav657522
Jaroslavice657531
Jarotice756831
Jarov u Blovic657603
Jasenná657671
Jasinov657697
Javor772283
Javornice657816
Javornice u Dubu633224
Javorníček681849
Javorník u Svitav657867
Javorník u Vlašimi657832
Javorník u Vysokého Mýta657883
Javoří u Podolí724220
Jazovice755109
Jažlovice745537
Jeclov779474
Ječmeniště798835
Ječovice723347
Jedlany658057
Jedouchov658111
Jedousov658120
Jedovnice658154
Jehnědí658197
Jelcovy Lhotky756920
Jelemek701688
Jelence658219
Jelenice781134
Jelenice u Mělníka691429
Jemnice658227
Jemnice u Oseka712892
Jemníky658243
Jenčice658251
Jeneč613011
Jeneč u Prahy658260
Jeníčkova Lhota658286
Jeníkov u Vlašimi658316
Jeníkovec690643
Jeníkovice u Horšovského Týna770078
Jeníkovice u Hradce Králové658367
Jenišovice u Chrudimi658448
Jenišovice u Jablonce nad Nisou658413
Jenišovice u Mělníka616486
Jenštejn658499
Jerlochovice635456
Jersice621072
Jersín658502
Jeřice658511
Jeřičky658529
Jeřišno658553
Jesenec658596
Jesenice u Rakovníka658693
Jeseník nad Odrou658952
Jestřábí Lhota659011
Jestřábí u Fulneku659002
Jestřebí738891
Jestřebí u Brtnice612961
Jestřebí u Zábřeha659118
Jestřebice791407
Jestřebíčko659126
Ješov750000
Ješovice681911
Ještětice752410
Jetenovice779521
Jetětice659185
Jetišov774111
Jetonice693871
Jetřichov659193
Jetřichovec659207
Jeviněves659347
Jevišovice659355
Jevišovka659363
Jezbiny657441
Jezdovice659398
Jezero608106
Jezeřany659428
Ježená659461
Ježkovice659479
Ježov nad Želivkou659495
Ježovy659525
Jickovice676900
Jihlava659673
Jíkev659932
Jilem u Sedletína746843
Jilemník660019
Jílovec660132
Jílovice u Českého Meziříčí660167
Jílovice u Trhových Svinů660141
Jíloviště660175
Jimlín660191
Jindice660299
Jindřichovice na Moravě660493
Jindřichův Hradec660523
Jinín660710
Jíno620998
Jiratice725277
Jírovice616826
Jiřetice u Čepřovic660973
Jiřetice u Neustupova660965
Jiřice602078
Jiřice u Humpolce661040
Jiřice u Kostelce nad Labem661031
Jiřice u Miroslavi661058
Jiřice u Moravských Budějovic645753
Jiřičky675644
Jiříkov u Kamene662372
Jiříkovice661091
Jiříkovice u Nového Města na Moravě661104
Jiřin661112
Jistebník661236
Jištěrpy653373
Jitkov717061
Jivina661287
Jizbice u Nymburka661422
Jizerní Vtelno661457
Josefov u Hodonína661490
Josefov u Jaroměře657425
K
Káciň661619
Kačerov702927
Kadov661961
Kajetín653608
Kakovice696170
Kakovice u Volyně734454
Kal u Klatov665983
Kalenice662151
Kaletice738239
Kalhov662160
Kaliště662241
Kaliště u Červeného Poříčí621005
Kaliště u Českých Budějovic662208
Kaliště u Sebranic746363
Kamberk793124
Kámen u Habrů662381
Kámen u Křenic675831
Kámen u Pacova662348
Kamení719161
Kamenice u Herálce662542
Kamenice u Jihlavy662551
Kamenička662658
Kamenná662780
Kamenná Lhota662810
Kamenná nad Oslavou662763
Kamenná u Bohostic606278
Kamenná u Jihlavy662747
Kamenná u Příbramě662691
Kamenná u Trhových Svinů662712
Kamenné Zboží662828
Kamenný Dvůr678619
Kamenný Most704181
Kamenný Újezd662925
Kamilov750689
Kamýk nad Vltavou662984
Kamýk u Švihova764574
Kamýk u Velkých Přílep779351
Kanice u Domažlic662992
Kanice u Petrovic720119
Kaničky663018
Kanín711977
Kaňk678015
Kaňkov609013
Kanovsko784044
Kaplice663069
Kapsova Lhota738581
Káranice663182
Káraný708020
Karle663247
Karlík627828
Karlín na Moravě663263
Karlov663271
Karlov u Paseky718149
Karolín663751
Kasalice664260
Kasaličky664278
Kašina Hora656658
Kašnice664359
Kašov677001
Kateřinice664481
Katov u Budislavi615439
Katovice664529
Kbel664561
Kbel u Přeštic664588
Kbelnice664626
Kbelnice u Letin680583
Kbely731641
Kdousov664651
Kdyně664677
Keblice664693
Keblov664707
Kejnice664723
Kejšovice675105
Kejžlice664731
Kelčany664774
Kelčice785521
Kladina664910
Kladné-Dobrkovice623075
Kladno665061
Kladno u Hlinska665266
Kladrubce665291
Kladruby629120
Kladruby nad Labem665410
Kladruby u Kohoutova667692
Kladruby u Libice603643
Kladruby u Strakonic665321
Klamoš665428
Klanečná723452
Klapý665452
Klášter Hradiště nad Jizerou665517
Klášter nad Dědinou679658
Klášter u Vilémova781959
Klášterní Hradisko710555
Klatovy665797
Klec666009
Klecany666033
Klečaty790702
Klečetné712060
Klementice662771
Kleneč666084
Klenovice na Hané666122
Klenovice u Mičovic693944
Klenovice u Soběslavi666106
Kleny733873
Kletečná u Humpolce666181
Kletice761311
Kletné666190
Klevetov680702
Klíčany666203
Klíčov u Mrákova666238
Klimkovice666319
Klínec666343
Klínovice654116
Klipec722774
Klisinec647942
Klobouky u Brna666408
Klobuky666424
Klokočná666467
Klokočov u Příbora735370
Klokoty666513
Klopina666548
Klopotovice666564
Kloušov693171
Klouzovy u Chotěboře702684
Kloužovice666572
Klucké Chvalovice792063
Klučenice666602
Klučov666661
Kluk666670
Kluky647225
Kluky u Čáslavi666688
Klužínek650251
Kly666777
Kněž767042
Kněždub666840
Kněževes nad Oslavou666904
Kněževes u Prahy666858
Kněževes u Rakovníka666866
Kněževísko789224
Kněžice u Městce Králové666921
Kněžice u Ronova666971
Kněžice u Třebíče667005
Kněžičky603121
Kněžívka771350
Kněžská762806
Kníje774197
Knínice667137
Knínice u Boskovic667145
Knížkovice792438
Knovíz667188
Knyk667200
Koberovice667242
Kobeřice646717
Kobeřice u Brna667331
Kobylí na Moravě667455
Kobylice732869
Kobylnice667463
Kobylnice nad Doubravou789330
Kobylnice u Brna667471
Kobyly667498
Koclířov667595
Koclov706892
Kocourov667617
Kocourov u Horšovského Týna644943
Kocourov u Slavíkova750140
Kočí667633
Kočín613967
Kohoutov667706
Kochánky667731
Kochánov667749
Kochánov u Mitrova696234
Kochánov u Stránecké Zhoře756083
Kochovice646270
Kojatice667803
Kojčice667838
Koječín638315
Koječín u Čepřovic660981
Kojetice na Moravě667862
Kojetice u Prahy667854
Kojetín667897
Kojetín u Havlíčkova Brodu667871
Kojetín u Petrovic719854
Kojice667901
Kojkovice673463
Kojkovičky673471
Kokory667978
Kokovice666441
Kokšín764582
Kolaje668010
Koldín668036
Koleč668044
Kolence706981
Kolesa668079
Kolešovice668125
Količín668141
Kolišov791415
Kolný668478
Koloděje668508
Kololeč769584
Koloměřice654060
Koloveč668575
Kolovraty668591
Kolšov668613
Komárov u Dvora Králové782769
Komárov u Holic668699
Komárov u Přelouče668702
Komárovice u Jihlavy668729
Komárovice u Moravských Budějovic668737
Komorno668842
Komorovice668851
Komušín668923
Konárovice668958
Končíce797448
Kondrac668974
Koněprusy669032
Koněšín669041
Konětopy669059
Konětopy u Pnětluk722758
Konětopy u Příbramě669083
Konice669091
Konice u Znojma669113
Kopeč703991
Kordula740152
Korkyně669512
Kornice669521
Korno693006
Korolupy669539
Korotice774243
Korozluky669610
Korycany669644
Koryta u Bezděkova603490
Koryta u Mnichova Hradiště669679
Korýtka721417
Kořenice669725
Kosice669831
Kosičky669849
Kosmáčov665967
Kosobody658707
Kosobudy669954
Kosoř669971
Kosořice669989
Kosořín790737
Kosov u Jihlavy691372
Kosov u Opalic711381
Kostelec na Hané670154
Kostelec nad Černými Lesy670162
Kostelec nad Labem670171
Kostelec nad Ohří741795
Kostelec nad Orlicí670197
Kostelec nad Vltavou670201
Kostelec u Heřmanova Městce670260
Kostelec u Holešova670294
Kostelec u Jihlavy670120
Kostelecká Lhota670332
Kostelecké Horky670359
Kostelecký Dvůr617431
Kostelní Hlavno670511
Kostelní Lhota670529
Kostelní Myslová670537
Kostelní Radouň670545
Kostelní Vydří670553
Kostěnice670570
Kostice670588
Kostníky670596
Kostomlátky670600
Kostomlaty nad Labem670626
Kostomlaty pod Řípem670677
Košatka nad Odrou670723
Košetice670758
Košice u Nepoměřic703419
Košice u Soběslavi670812
Košík670839
Košín670910
Koštice670987
Kotel712761
Kotelice770574
Kotlasy671061
Kotouň713023
Kotousov651991
Kotvrdovice671126
Koubalova Lhota671134
Kounice671142
Kounické Předměstí655741
Kounov u Rakovníka671151
Kout na Šumavě671231
Kouty u Poděbrad671266
Kouty u Třebíče671274
Kovalovice671282
Kovanice671347
Kovansko671355
Kováry790443
Kovářov671380
Kovářovice737038
Kovčín671541
Kozárovice671525
Kozašice656810
Kozí603333
Kozinec641464
Kozlov nad Otavou671614
Kozlov u Jihlavy671711
Kozlov u Křižanova671738
Kozly u Tišic767352
Kozmice u Chýnova648264
Kozmice u Jiviny661295
Kozojedy671894
Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy671886
Kozojedy u Žlunic797677
Kozojídky671959
Kozojídky u Vinař782165
Kozolupy671967
Kozolupy u Plzně671983
Kozomín672009
Kozovazy788490
Kožichovice672050
Kožlí672084
Kožlí u Čížové724408
Kožlí u Myštic700835
Kožlí u Orlíka712230
Kožušany672106
Kožušice672122
Krabčice628425
Krabčice u Roudnice nad Labem672131
Kraborovice672181
Kracovice755257
Krahulov672220
Krajníčko672319
Krakovany672351
Krakovec na Moravě679194
Kralice672386
Kralice na Hané672441
Králíky u Nového Bydžova672505
Králová672572
Králova Lhota672581
Králova Lhota u Českého Meziříčí672611
Kralovice672637
Královice672629
Kralupy nad Vltavou672718
Kramolín u Křešína676136
Kramolna768910
Krámy706086
Krasejovka673111
Kraselov673145
Krasice733695
Krasíkovice673218
Krásná Hora673480
Krásná Hora nad Vltavou673528
Krásné Pole673722
Krásněves673773
Krásníce746916
Krásný Les u Frýdlantu673960
Krasonice674010
Krasoňov674028
Krasová674044
Krašovice674087
Krašovice u Čížové624187
Krátká Ves674125
Kratochvilka674133
Kratonohy674141
Krátošice674176
Kravsko674257
Krč u Protivína674303
Krčín706434
Krčmaň674338
Krejnice674346
Krhov u Hrotovic674397
Krhovice674419
Krchlebská Lhota792071
Krchleby na Moravě674494
Krchleby u Čáslavi674443
Krchleby u Kostelce nad Orlicí651222
Krchleby u Nymburka674478
Krchleby u Staňkova753556
Krchova Lomná604992
Kristiánov626015
Krnčice706779
Krnov683264
Krňovice769410
Kročehlavy665126
Kroměždice700738
Kroučová675067
Krouna675075
Krsice623831
Krsov716031
Krsy675113
Krtov675156
Krty675164
Krty u Strakonic675181
Krumsín675202
Krumvíř675211
Křupá675253
Krupá u Kostelce nad Černýni Lesy675229
Krupá u Křesetic676039
Krusičany675407
Krušlov701165
Krušovice675415
Krutěnice774804
Křakov747335
Křeč675491
Křečkov675539
Křečov763748
Křečovice u Onomyšle711306
Křekovice u Vyšetic675580
Křelov675636
Křelovice u Pelhřimova675652
Křemačov675725
Křemenec624390
Křemže675768
Křenek675806
Křenice675849
Křenice u Prahy675814
Křenov675873
Křenovice724343
Křenovice u Slavkova675881
Křenovy675903
Křenůvky700525
Křepenice675938
Křepice675954
Křepice u Hustopečí675946
Křepice u Vodňan755729
Křesetice676047
Křesín676055
Křešice u Čížové724416
Křešice u Litoměřic676080
Křešín u Pacova676144
Křešov751341
Křičeň676187
Křičov750921
Křída u Stádlce753203
Křídla705951
Křídlůvky776734
Křimice676195
Křinec676292
Křinice676314
Křištín757594
Křivá626465
Křivenice643769
Křivice676365
Křivousy784516
Křivsoudov676411
Křižanov u Branic609315
Křižanovice683141
Křížov676616
Křížov pod Blaníkem676594
Křovice627542
Křtěnov u Olešnice676691
Křtěnovice705918
Kubšice676888
Kučeř676918
Kuchař676942
Kuchařovice676951
Kujavy676969
Kukle694169
Kukleny647209
Kuks677019
Kunčí749788
Kunčina677141
Kunčina Ves677159
Kundratice u Svinů760897
Kundratice u Žiželic nad Cidlinou797456
Kunemil746274
Kunětice737178
Kuní677205
Kunice u Říčan677230
Kuničky677272
Kunín677281
Kunkovice u Litenčic677329
Kuňovice677337
Kunratice u Frýdlantu677418
Kupařovice677582
Kuří u Říčan677647
Kúsky681491
Kutná Hora677710
Kvasetice u Květinova678252
Kvasiny678198
Kváskovice u Drážova632287
Kvášňovice678228
Květin678244
Květinov678261
Květná678279
Květnov758949
Květov678317
Kvíc749532
Kvíčovice678333
Kydliny678392
Kyje u Hajnice636746
Kyjov678431
Kyjov u Buřenic616231
Kyjov u Černé678546
Kyjov u Havlíčkova Brodu678422
Kyjovice678554
Kyjovice ve Slezsku678562
Kynice678571
Kynšperk nad Ohří678627
Kyselovice678708
Kystra749982
Kyšice678716
Kyškovice678741
Kytín678759
L
Labětín744778
Labské Chrčíce678821
Labuť u Bílovce905038
Labutice759112
Laby683442
Lačnov u Lysic763233
Ladín614823
Ladná678872
Lahovice729248
Lahovice u Libčevsi681768
Lančov678899
Lány na Důlku679071
Lány u Dašic679101
Lány u Kostomlat nad Labem670634
Lány u Libice nad Doubravou682721
Lány u Litomyšle685682
Lanžhot679119
Lanžov679127
Lásenice679160
Laškov679208
Lavičky679232
Láz u Nových Syrovic706787
Láz u Radomyšle740586
Lazce710598
Lazce u Troubelic768651
Laziště672599
Lázně Bohdaneč606171
Lázně Toušeň767859
Lazníčky679399
Lazníky679411
Lazsko679429
Lažánky u Blanska679453
Lažany679496
Lažany u Chýnova648272
Lažany u Litomyšle698393
Lažany u Mezna693821
Lažany u Skutče679488
Lažany u Sychrova761672
Lažínky780456
Lažíšťka701696
Lážovice679577
Lčovice624250
Ledce679666
Ledce u Kladna679615
Ledce u Mladé Boleslavi679623
Ledce u Plzně679631
Ledce u Židlochovic679682
Ledčice679691
Ledec679704
Ledenice679798
Lednice na Moravě679828
Lechovice679861
Lejčkov629138
Lejšovka679887
Lenešice679925
Leská754081
Léskovec722995
Leskovec u Vítkova679992
Leskovice680036
Leskovice u Radomyšle738212
Lesná u Velké Chyšky778362
Lesná u Znojma680176
Lesná u Želetavy680168
Lesnice680214
Lesonice680231
Lesonice u Moravského Krumlova680249
Lesůňky680362
Lešany680419
Lešany u Nelahozevsi702781
Lešany u Prostějova680427
Lešetice680435
Leškovice680443
Lešov680460
Lešovice702005
Leština680508
Leština u Herálce680478
Leština u Světlé680541
Leština u Zábřeha680524
Leštinka680575
Letiny680605
Letky681822
Letňany731439
Letovy695815
Lety680770
Lety u Dobřichovic680761
Levín nad Cidlinou710342
Levín u Berouna680796
Levousy676063
Lezník680826
Lhota nad Moravou701386
Lhota pod Džbánem700410
Lhota pod Hořičkami681059
Lhota pod Kosířem631493
Lhota pod Kůstrým782505
Lhota pod Libčany681105
Lhota pod Přeloučí681113
Lhota u Dobrušky723380
Lhota u Dobřan680940
Lhota u Dolních Břežan628808
Lhota u Dřís680931
Lhota u Dynína634271
Lhota u Chroustovic681164
Lhota u Konice612723
Lhota u Letovic680729
Lhota u Lysic681199
Lhota u Medvědic692689
Lhota u Nahořan701211
Lhota u Skutče791695
Lhotice681270
Lhotice u Jemnice681296
Lhotka u Berouna796034
Lhotka u Dobříše708674
Lhotka u Humpolce681342
Lhotka u Přerova681415
Lhotka u Třebče769380
Lhotka u Velkého Meziříčí743186
Lhotka u Vítkova706809
Lhotka u Žďáru nad Sázavou681393
Lhotky768928
Lhotky u Malotic691178
Lhotky u Mladé Boleslavi681466
Lhotky u Velkého Meziříčí681504
Lhovice764591
Lhůta682730
Lhůta u Klatov667625
Lhůta u Vysokého Mýta681580
Lhůty791342
Libanice641731
Libčany681725
Libčeves681776
Libčice681806
Libčice nad Vltavou681831
Libčice u Dolních Královic629341
Libecina681857
Libečov681881
Libějice737887
Libel769665
Libenice681989
Liběšice u Litoměřic682578
Liběšice u Želenic795925
Libětice752495
Líbeznice682667
Libhošť682683
Libice nad Cidlinou682691
Libice nad Doubravou682748
Libická Lhotka682756
Libíč682781
Libichov682799
Libínky682861
Libiš703621
Libišany682918
Libivá682926
Libkova Voda682951
Libkovice pod Řípem682977
Liblice617199
Libníkovice683078
Liboc u Kynšperka nad Ohří678643
Libochovice683124
Libochovičky683132
Liboměřice683159
Libomyšl683205
Libosváry781631
Liboš683272
Libotenice683370
Libotov683388
Libouň683451
Librantice683485
Libřice683493
Libušin683582
Licibořice683167
Licomělice701033
Licoměřice684678
Lično683591
Liderovice653420
Lidéřovice718718
Lidice683701
Lidmaň683728
Lidmaňka683736
Lichoceves683795
Líchovy683825
Limuzy767158
Lípa nad Orlicí683949
Lípa u Havlíčkova Brodu683906
Lipanovice789275
Lipany668605
Lipec738760
Lipec u Slepotic750476
Lipence683973
Lipenec683981
Lipice684058
Lipinka684104
Lipiny701912
Lipňany684121
Lipňany u Skryjí748846
Lipnice u Dvora Králové684171
Lipnice u Spáleného Poříčí684139
Lipník684244
Lipník u Hrotovic684252
Lipno684295
Lipolec684325
Lipoltice684333
Lipov684368
Lipová Lhota615315
Lipovec684686
Lipovec u Blanska684694
Lipovka684716
Lipovka u Rychnova nad Kněžnou684724
Lipůvka684830
Lípy684848
Lískovice782840
Lísky655201
Lísky u Holušic641545
Lišany u Rakovníka684929
Líšeň612405
Lišice684970
Lišice u Sulovic759546
Liškov618802
Líšnice u Mohelnice685119
Líšnice u Prahy685054
Líšnice u Sepekova747599
Líšno616834
Líšťany u Cítolib685224
Liteň685267
Litenčice685275
Litětiny685283
Litice nad Orlicí685305
Litice u Plzně722740
Litíč685313
Litobratřice685356
Litohoř685372
Litohošť775584
Litohrady684732
Litochovice u Volyně685381
Litol689556
Litomyšl685674
Litošice685852
Litovany685895
Litovel685909
Litovice645842
Litvínovice686204
Lkáň686239
Lobeč672912
Lobeček672866
Lobkovice703664
Lobodice686298
Ločenice686301
Loděnice u Berouna686328
Loděnice u Moravského Krumlova686344
Lodín686387
Lohenice686395
Lohenice u Přelouče686409
Lochkov686425
Lojovice779318
Loket u Dolních Královic686492
Lom737895
Lom u Blatné686549
Lomec756571
Lomec u Klatov629499
Lomec u Úmonína774251
Lomnická u Plas721514
Lomy u Jemnice686816
Losina653179
Loštice686883
Loucká620645
Loučany772305
Loučany na Hané686921
Loučeň686930
Loučka687014
Loučka u Bílska604607
Loučky687031
Loučky u Jihlavy781843
Loučná Hora750930
Louka687189
Louka u Jemnice687197
Louka u Ostrohu687201
Loukonosy797464
Loukov u Mnichova Hradiště687235
Loukovec687278
Loukovice687286
Loukovičky622877
Lounín767611
Lounky687332
Louňovice pod Blaníkem687375
Louny687391
Loužná700657
Lovčice604097
Lovčice u Nového Bydžova687634
Lovčičky687651
Lovčovice693031
Lovětín u Třešti687693
Lovosice687707
Lozice687847
Lštění624357
Lštění nad Zubřinou687855
Lubě687871
Luběnice687952
Lubná u Poličky688011
Lubná u Rakovníka688002
Lubnice688045
Lubno u Bačkova600792
Lubno u Nechanic702463
Lubojaty688096
Luby665975
Lučice688282
Lučice na Moravě688304
Lučice u Chlumce nad Cidlinou688291
Lučice u Chudenic654621
Lučkovice695491
Ludéřov631507
Luhy688606
Luká688681
Luka nad Jihlavou688703
Lukavec u Bílovce688801
Lukavec u Lovosic688797
Lukavec u Pacova688771
Lukavice688908
Lukavice na Moravě688878
Lukavice u Strážova756768
Lukohořany624900
Lukov688941
Lukov nad Dyjí688991
Lukov u Moravských Budějovic688983
Luková nad Cidlinou689009
Luková u Manětína693570
Luková u Přerova689033
Lukovna689076
Lupěné703117
Lupenice689092
Luštěnice689106
Lutín689122
Lutotín604542
Lužany nad Trotinou689220
Lužany u Přeštic689181
Lužce689246
Luže689254
Lužec nad Cidlinou689271
Lužec nad Vltavou689297
Luženice689301
Luženičky689319
Lužice u Mostu689327
Lužice u Šternberka689351
Lysá nad Labem689505
Lysice689661
Lysolaje729931
Lžovice772330
M
Mackovice689718
Macourov797570
Mačice616141
Majetín689921
Makarov726931
Makotřasy689947
Makov u Jistebnice689963
Makov u Litomyšle690007
Makov u Předslavi734411
Malá Bukovina u Chvalkovic655121
Malá Čermná nad Orlicí619787
Malá Lhota690112
Malá Losenice690147
Malá Turná712906
Malá Víska u Klatov786250
Malá Vrbka690422
Malce603228
Malčice695301
Malčice u Mirotic724424
Malčice u Všelibic787132
Malčín690431
Malé Číčovice623547
Malé Hydčice639214
Malé Přílepy690538
Malé Přítočno690554
Malé Výkleky655694
Maleč690597
Maleč u Chotěboře690651
Malechov628352
Malenice690724
Malenovice u Kutné Hory759066
Maleny756539
Malešice690821
Malešín744972
Malešín u Vodice784265
Malešov690830
Malešov u Hoštky646288
Malešovice690872
Malhostovice690911
Malíkov nad Nežárkou643670
Malin678023
Malinec664596
Malínky690970
Málkov u Suchomast690996
Malochyně603651
Malonice nad Zubřinou687863
Malotice691186
Malovice u Miličína694843
Malšice691275
Malý Beranov691381
Malý Bor691399
Malý Dešov625736
Malý Ježov779610
Malý Malahov736686
Malý Pěčín691411
Malý Rohozec628280
Malý Újezd691437
Mančice u Rašovic739529
Manešovice769681
Manětín691496
Mankovice691534
Maňovice u Pačejova717282
Mantov653187
Marčovice734462
Marketa691704
Markvarec u Hřivic649155
Markvarec u Nové Cerekve691771
Markvartice691879
Markvartice u Třebíče691887
Maršov u Tábora691917
Maršovice659436
Maršovice u Nového Města na Moravě706400
Martiněves u Libochovic692026
Martinice u Březnice692085
Martinice u Dolních Kralovic692123
Martinice u Onšova692140
Martinice u Velkého Meziříčí692115
Martínkov656569
Martínkovice692166
Martinov791008
Máslovice692221
Masojedy631213
Mastířovice785920
Mastník692239
Masty604739
Maškovice724823
Mašov719871
Mašovice652822
Mašovice u Hořepníku775568
Mašovice u Meclova692361
Mašovice u Znojma692247
Matějov692298
Matějovec nad Nežárkou657581
Matná624870
Mazelov762440
Mažice790711
Mcely692344
Meclov692379
Mečeříž692395
Mečichov692409
Měčín692441
Mečíř692514
Medlešice692573
Medlice692581
Medlov692590
Medlov u Uničova692611
Medná753009
Medvědice692697
Měchenice692719
Měcholupy u Předslavi734420
Měkynec604577
Melč692778
Mělčany u Dobrušky627551
Mělčany u Ivančic692786
Mělice692794
Mělnice641391
Mělník nad Sázavou775827
Měňany693014
Menhartice693049
Měník745600
Měník u Nového Bydžova693073
Měnín693090
Mentour693103
Měrčín618811
Merklovice693201
Měrotín696846
Měrovice nad Hanou693219
Měrunice693227
Měřín693243
Městec693278
Městec Králové693286
Městec nad Dědinou708895
Městec u Nahořan701220
Město Žďár795232
Městys Blížkovice605697
Měšice u Prahy693448
Měšice u Tábora693456
Měšín693481
Mešno693529
Mešovice785571
Metánov618721
Mezholezy u Černíkova693553
Mezholezy u Horšovského Týna693561
Mezholezy u Kutné Hory695980
Mezí693588
Mezice701394
Mezihoří u Švihova764604
Mezihoří u Týnčan772232
Mezilečí693634
Mezilesí693669
Mezilesí u Trhových Svinů624144
Meziříčí632180
Meziříčko u Jihlavy693758
Meziříčko u Moravských Budějovic693766
Mezná u Pelhřimova693774
Mezouň693863
Micmanice755877
Mičovice693952
Michalovice720208
Michalovice u Havlíčkova Brodu693979
Michnovka674150
Míchov u Boskovic694045
Mikovice u Kralup nad Vltavou672742
Mikulášov694118
Mikuleč694177
Mikulovice694380
Mikulovice u Pardubic694371
Mikulovice u Znojma694398
Milá601241
Milatice762237
Milavče694509
Milčice671550
Milčice u Peček694533
Milešov nad Vltavou694622
Milešovice694657
Miletice u Nepoměřic703427
Miletín u Humpolce681288
Miletín u Onomyšle711314
Milevsko694673
Milhostov694819
Miličín694851
Milíčov u Jihlavy694894
Milíčovice694908
Milíkov619817
Milíkovice759937
Milín694975
Milokošť780791
Milonice u Lipůvky695076
Miloňovice695092
Milostín695122
Milotice625388
Milotice u Kyjova695157
Milotičky600733
Milovice nad Labem695190
Minice u Kralup nad Vltavou672751
Minice u Mišovic696188
Míreč686557
Mirkovice695319
Mírkovice645958
Miroslav695378
Miroslavské Knínice695394
Mirošov u Jihlavy695459
Mirošovice648191
Mirošovice u Říčan695475
Mirotice695505
Mirotín697419
Mirovice695726
Mírovka695769
Miřátky780031
Miřenice695823
Miřetice695858
Miřetín695947
Mířkov695955
Miskolezy655139
Miskovice695998
Mistřín760081
Miškovice731552
Mišovice696196
Míšovice645699
Mitrovice693847
Mladá Vožice696722
Mladé651966
Mladé Bříště696765
Mladeč696854
Mladoňovice na Moravě697117
Mladotice697150
Mladotice u Drhovle632457
Mladotice u Kraselova673170
Mlečice697290
Mlékojedy u Neratovic703672
Mlékosrby697311
Mlékovice u Neveklova697346
Mlýnec725137
Mlýny u Choustníku697389
Mnetěš697397
Mnětice619981
Mnich697427
Mnich u Kardašovy Řečice663212
Mnichov697443
Mnichov u Loun650676
Mnichov u Poběžovic697460
Mnichovice697524
Mnichovice u Říčan697541
Mnichovský Týnec771155
Mníšek pod Brdy697621
Močerady697672
Močidlec706931
Močovice674451
Modlešovice697761
Modletice691712
Modletice u Dobřejovic627682
Modlíkov u Přibyslavi697826
Modřice697931
Modřovice697966
Mohelnice698032
Mohelnice nad Jizerou661309
Mochov698067
Mochtín698091
Mojné698148
Mojné-Skřidla777846
Mokošín698181
Mokrá Lhota706299
Mokrá u Brna698199
Mokrá u Soběslavi780413
Mokré698211
Mokrý Lom745707
Mokřany u Velkých Popovic779326
Mokřice674095
Morašice698466
Morašice u Litomyšle698407
Morašice v Železných horách792233
Moravanský698474
Moravany nad Loučnou698482
Moravany u Brna698504
Moravany u Ronova666980
Moraveč698580
Moraveč u Mladé Vožice749567
Moravice698601
Moravičany698610
Moravská Dlouhá614742
Moravská Huzová698750
Moravská Kamenná Horka662801
Moravská Loděnice606448
Moravská Nová Ves698792
Moravská Třebová698806
Moravské Bránice698890
Moravské Budějovice698903
Moravské Vlkovice784133
Moravský Krumlov699128
Moravský Lačnov760994
Moravský Písek699233
Moravský Žižkov699250
Morkůvky699284
Mořice699292
Mořina699306
Mořinka699322
Mostek nad Orlicí699837
Mostek u Ratibořských Hor724726
Mostiště u Velkého Meziříčí699853
Mostkovice699870
Mostky663166
Mostov709042
Mošnov699934
Motyčín764540
Moudrov782386
Moutnice699985
Mozolov u Krásné Hory673498
Možděnice787876
Mrač700002
Mračnice692387
Mrákotín u Skutče700029
Mrákov700070
Mramotice700100
Mratín700118
Mravín763322
Mrchojedy770086
Mrsklesy692701
Mrzky767166
Mrzlice648205
Mstětice792764
Mšené-lázně700258
Mukařov u Jiviny661317
Mutějovice700428
Mutěnice700444
Mutěnice u Strakonic700436
Mutěnín700461
Mutice705926
Mutišov750352
Mutná617890
Muzlov614751
Mužetice700509
Myslechovice637165
Mysletice700541
Mysletín700576
Mysliboř700584
Myslibořice700592
Myslíč757055
Myslín700631
Myslinka671991
Myslív700665
Myslív u Všerub787353
Myslkovice700690
Myslotín700711
Myslov651907
Myslovice700746
Myslůvka620149
Myšlín697559
Mýšlovice785270
Myštěves700801
Mýto v Čechách700932
N
Na Pouštích693260
Nabočany700983
Načeradec700991
Načeratice701025
Načešice701041
Načetín u Drahotína631906
Naděj ov701106
Náhlov918440
Nahořánky756253
Nahořany nad Metují701238
Nahořany u Čkyně701173
Nahořany u Mladé Vožice740284
Nahošice694517
Nahošín631264
Náchod u Tábora701254
Najdek na Moravě637114
Najdek u Lodhéřova686361
Náklo701408
Nakvasovice701432
Nalžovice701491
Nalžovické Podhájí701505
Nalžovské Hory701521
Náměšť na Hané701548
Nárameč701599
Narysov701629
Nasavrky u Golčova Jeníkova635502
Nasavrky u Chocně701645
Nasavrky u Miličína719820
Nasavrky u Tábora761516
Násedlovice701653
Nasobůrky637173
Našiměřice701661
Nebahovy701700
Nebanice701742
Nebovidy701823
Nebovidy u Brna701831
Nebřehovice701840
Nebřeziny721522
Nebušice729876
Nečice747548
Nečichy701904
Nečín701921
Nečtiny702013
Nedabyle702102
Nedanice692450
Nedaničky692468
Nedomice717100
Nedošín685747
Nedvědice u Soběslavi780421
Nedvězí u Olomouce702358
Nedvězí u Říčan702323
Nehvizdy702404
Nechvalín702595
Nejepín702692
Nekvasovy702757
Nelahozeves702790
Nelešovice702838
Němčí723894
Němčice703028
Němčice nad Hanou703044
Němčice nad Labem737186
Němčice u České Třebové703001
Němčice u Dolních Královic702935
Němčice u Holešova703036
Němčice u Ivančic655813
Němčice u Kdyně702960
Němčice u Klatov702986
Němčice u Kolína616451
Němčice u Luštěnic702943
Němčice u Netolic689777
Němčice u Sedlice746886
Němčice u Třebnic770094
Němčice u Volyně702951
Němčičky703052
Němčičky nad Jevišovkou703079
Němčičky u Hustopečí703061
Němětice704521
Nemilany703109
Nemile703125
Nemněnice615960
Nemochovice703176
Nemojov703192
Nemošice703249
Nemyšl703311
Nenačovice703354
Nenkovice703362
Nepasice703371
Neplachov703389
Nepodřice626911
Nepolisy703397
Nepoměřice703435
Nepomuky na Moravě753882
Neprochovy703524
Nepřejov703541
Nepřevázka703559
Nerad797308
Neratov797316
Neratovice703567
Neředín710687
Neslovice703729
Nesměň u Zásmuk791075
Nesměřice793647
Nespeky703770
Nesperská Lhota703800
Nespery778079
Nestrašovice761320
Nesuchyně703826
Nesvačilka703834
Nesvačily u Berouna703842
Nesvačily u Všelibic735744
Nesytá636762
Neškaredice677922
Netín703915
Netonice703974
Netovice749524
Netřeba704008
Netřebice704041
Netřebice u Nymburka704016
Neuměřice704199
Neumětely704202
Neuslužice685399
Neustupov704245
Nevcehle704261
Nevděk750191
Neveklov704288
Neveklovice661325
Nevězice704318
Nevolice704342
Nevřeň704351
Nezamyslice u Horažďovic704385
Nezdice nad Úhlavou607959
Neznášov742911
Neznašovy786268
Něžovice626759
Nihošovice704539
Nikolčice704555
Níkovice704571
Nimpšov704610
Nišovice704636
Nítkovice704652
Nízká Lhota662356
Nížebohy704709
Nížkov704725
Nížkovice704768
Nořín633941
Nosákov708941
Nosislav704865
Noskov704881
Noutonice683809
Nouzov u Senomat747513
Nová Brtnice791172
Nová Buková704954
Nová Cerekev705012
Nová Dědina u Konice705047
Nová Dědina u Uničova644421
Nová Horka600318
Nová Lhota705071
Nová Olešná756954
Nová Říše705268
Nová Sídla698415
Nová Telib705276
Nová Ulice710717
Nová Ves II741434
Nová Ves u Albrechtic600199
Nová Ves u Brloha705497
Nová Ves u Českých Budějovic702111
Nová Ves u Čížové624195
Nová Ves u Hříškova649112
Nová Ves u Chotěboře705845
Nová Ves u Chýnova705870
Nová Ves u Kdyně705543
Nová Ves u Leštiny705896
Nová Ves u Litomyšle724742
Nová Ves u Litovle637181
Nová Ves u Mladé Vožice705934
Nová Ves u Moravské Třebové705641
Nová Ves u Nového Města na Moravě705969
Nová Ves u Pohořelic705667
Nová Ves u Prahy705411
Nová Ves u Protivína795097
Nová Ves u Skutče749141
Nová Ves u Strakonic705535
Nová Ves u Světlé nad Sázavou705985
Nová Ves u Třebíče705683
Nová Ves u Třešti705675
Nová Ves u Voděrad705624
Nová Zhoř756091
Novákovice629502
Nové Benátky602108
Nové Bránice706043
Nové Dvory706116
Nové Dvory u Doksan706132
Nové Dvory u Kamenné662755
Nové Dvory u Kutné Hory706078
Nové Dvory u Močerad697681
Nové Dvory u Opařan748757
Nové Dvory u Pořína726079
Nové Dvory u Velké Losenice778559
Nové Hobzí754315
Nové Hrady u Skutče706302
Nové Jesenčany718084
Nové Kopisty706337
Nové Lesy706353
Nové Město na Moravě706418
Nové Město nad Cidlinou706396
Nové Mlýny736325
Nové Ouholice706582
Nové Petrovice798762
Nové Sady u Olomouce710814
Nové Sady u Písečného720712
Nové Strakonice755923
Nové Syrovice706795
Nové Veselí706833
Nové Vrbno781142
Novosedly na Moravě706973
Novosedly nad Nežárkou707007
Novosedly u Strakonic706906
Novosedly u Žlutic706949
Nový Bydžov707163
Nový Dvůr u Myslíva700681
Nový Dvůr u Oskořínka707287
Nový Dvůr u Písku747220
Nový Hradec Králové647187
Nový Jičín-Dolní Předměstí707465
Nový Nemojov703222
Nový Petřín755117
Nový Ples707848
Nový Poddvorov707856
Nový Přerov707864
Nový Rychnov707881
Nový Studenec644374
Nový Svět u Olomouce710920
Nový Šaldorf707988
Nový Telečkov708003
Nový Vestec708038
Nučice u Rudné708062
Nučnice676098
Nučničky768031
Nupaky623458
Nuzice708143
Nuzín623318
Nuzířov690929
Nymburk708232
Nýrov708411
O
Obectov724289
Obědkovice708577
Obědovice674168
Oblajovice708607
Oblekovice708615
Obodř602116
Obora u Kaznějova708623
Obora u Loun620050
Obora u Maršova691925
Obory708658
Obrataň708712
Obrubce708798
Obruby708801
Obřice724483
Obříství708828
Obyčtov708844
Obytce708861
Očelice708909
Odlochovice708950
Odolena Voda708992
Odolenovice u Jenišovic658430
Odolice602051
Odrava709069
Odrlice747467
Odrovice709077
Odřepsy709174
Odunec709182
Ohař606901
Ohaře709204
Ohnišov709263
Ohnišťovice707767
Ohrazení791628
Ohrazenice na Moravě605336
Ohrazenice u Tažovic765261
Ohrazenice u Turnova709336
Ohrobec709352
Ohrozim709361
Ohučov753564
Ochoz u Konice709417
Okna u Polep725196
Okoř683817
Okrašovice750093
Okrouhlá Radouň643939
Okrouhlá u Branic609323
Okrouhlice709654
Okrouhlička709697
Okrouhlo709719
Okřešice u Třebíče615391
Okřínek709751
Okříšky709778
Olbramice709808
Olbramice u Vilémova781991
Olbramkostel709816
Olbramovice u Moravského Krumlova709930
Oldřetice709948
Oldřichov na Hranicích710008
Oldřichov u Mladé Vožice709956
Oldřichov u Písku626902
Oldřiš u Hlinska710075
Oleksovice710121
Oleksovičky750778
Olešenka710130
Olešínky794074
Oleško u Rohatců740365
Olešky737470
Olešná na Moravě710326
Olešná nad Vltavou724351
Olešná u Havlíčkova Brodu710296
Olešná u Hořovic710199
Olešná u Načeradce701009
Olešná u Nezvěstic704482
Olešná u Pelhřimova710229
Olešná u Rakovníka710202
Olešnice na Moravě710415
Olešnice nad Cidlinou710351
Olešnice u Okrouhlice709662
Olešnice u Rychnova nad Kněžnou710385
Olešnice u Trhových Svinů710334
Olešovice775614
Olomouc-město710504
Olomučany710954
Olovnice711039
Olšany u Čáslavi711047
Olšany u Chotěnova653055
Olšany u Kvášňovic678236
Olšany u Prostějova711110
Olšany u Telče711080
Olší nad Oslavou711161
Oltyně745154
Omice711195
Ondratice711268
Ondřejov nad Střelou721425
Ondřejov u Pelhřimova711292
Ondříkovice635227
Onomyšl711322
Onšov711357
Onšov na Moravě711373
Onšovice u Čkyně624268
Onšovice u Dehtářů625396
Opalice711390
Oparno711411
Opařany711438
Opatov na Moravě711471
Opatov u Jihlavy711462
Opatov v Čechách711454
Opatovec711501
Opatovice606316
Opatovice I620882
Opatovice nad Labem711551
Opatovice u Rajhradu711527
Opatovice u Zbýšova792080
Oplocany711918
Oplotec781649
Opočínek679089
Opočnice711926
Opočno nad Loučnou768995
Opočno pod Orlickými horami711951
Opočno u Loun660205
Opolánky711985
Opolany711993
Oponešice712019
Oprechtice na Šumavě712027
Oráčov712078
Orasice723096
Orel712086
Orlické Zlákovice694614
Orlík nad Vltavou712248
Ořech712604
Ořechov712612
Ořechov u Letovic657701
Ořechov u Telče712647
Oříkov646571
Osek u Milevska712884
Osek u Radomyšle712914
Oselce713040
Osice713058
Osičky713091
Osik713104
Oskořínek713163
Oslava629090
Oslavice713198
Oslavička708011
Osletín792845
Oslí653772
Oslnovice713201
Oslov713228
Osnice713279
Osov713325
Osové713368
Ostašov na Moravě713376
Ostašovice683604
Ostojkovice713384
Ostopovice713392
Ostrá713406
Ostromeč779652
Ostrov715981
Ostrov nad Oslavou716006
Ostrov u Brandýsa nad Labem609234
Ostrov u Macochy716065
Ostrov u Poděbrad774286
Ostrov u Tochovic715743
Ostrov u Veliše778087
Ostrovačice716103
Ostrovánky716111
Ostrovec u Houserovky646334
Ostrožská Lhota716171
Ostrožská Nová Ves716201
Ostrožské Předměstí773123
Ostrý Kámen663255
Ostřešany716324
Ostřetice607134
Ostřetín716332
Osvračín716391
Oškobrh712001
Otěšice716472
Otěšín695840
Otice u Svojšovic761460
Otín nad Jihlavou688711
Otín u Měřína716537
Otín u Stonařova716511
Otín u Točníku767654
Otmanka673137
Otmarov738948
Otmíče716561
Otnice716570
Otov u Nového Kramolína707775
Otradov716626
Otradovice748366
Otročice716634
Otvovice716987
Oucmanice717053
Oudoleň717070
Ovčáry u Dřís717118
Ovčáry u Kolína717096
Ovesná Lhota717126
P
Paběnice720216
Paceřice761681
Pacetluky717193
Pacov717215
Pacov u Říčan717207
Pačejov717304
Páleč u Zlonic717398
Palonín717479
Pálovice717487
Pamětice na Moravě717525
Pamětice u Drhovle632473
Pamětník717533
Pančava659835
Panenská717495
Panenská Rozsíčka717541
Panenské Břežany717550
Panenský Týnec717568
Panská Lhota717614
Pardubice717657
Pardubičky717835
Paseka u Šternberka718165
Paseky u Písku765007
Pašinka739707
Pašinovice668761
Pátek u Loun718271
Pátek u Poděbrad718262
Pateřín603988
Patokryje718301
Patřín686948
Pavlice718319
Pavlínov718335
Pavlov718432
Pavlov u Herálce718491
Pavlov u Rynárce718360
Pavlov u Stonařova718416
Pavlov u Unhoště718351
Pavlovice u Vlašimi718505
Pavlovičky710938
Pávov659916
Pazucha718611
Pecerady718661
Peč718726
Pečetín700754
Pečice718769
Pěčice718742
Pečičky718785
Pěčín u Trhových Svinů768235
Pečky718823
Pechova Lhota718831
Pejškov684066
Pekla617504
Peklo nad Zdobnicí718874
Pelejovice628841
Pelhřimov718912
Penčice719056
Penčičky719064
Pěnčín719170
Pěnčín na Moravě719200
Perálec719226
Perknov637955
Peršíkov637971
Perštejnec677906
Peruc719528
Pěšice745219
Pětihosty747491
Pětkovy719609
Petráveč719668
Petrkov683914
Petroupim719706
Petrovice I720224
Petrovice nad Orlicí720135
Petrovice u Blanska720151
Petrovice u Domažlic719951
Petrovice u Humpolce719943
Petrovice u Jihlavy736759
Petrovice u Měčína692484
Petrovice u Miličína719846
Petrovice u Moravského Krumlova720178
Petrovice u Nového Bydžova720127
Petrovice u Nového Města na Moravě720186
Petrovice u Oseka712922
Petrovice u Rakovníka719927
Petrovice u Sedlčan719889
Petrovice u Štoků720101
Petrovice u Třebíče720160
Petrovice u Uhelné Příbramě772747
Petrovičky u Předslavi734438
Petrůvky720402
Petříkov u Velkých Popovic720411
Petříkovice u Mladoňovic697079
Petřvald u Nového Jičína720500
Petřvaldík720526
Pchery720542
Pičín u Jankova656739
Pikov607690
Písečné u Slavonic720721
Písek u Chlumce nad Cidlinou720917
Pískov720950
Písková Lhota720968
Písková Lhota u Poděbrad720976
Pístov u Jihlavy721000
Písty721042
Písty u Nymburka721026
Píšť u Humpolce721051
Pištín721115
Pitkovice773417
Pivín721166
Pivoň697478
Plačice721212
Plačkov721221
Plačovice625701
Pláň716057
Planá nad Lužnicí721336
Planá u Českých Budějovic641618
Planá u Klučenic666629
Plandry721409
Pláně na Šumavě650447
Plasy721531
Platěnice698491
Plav721549
Plaveč721557
Plavsko721565
Plenkovice674265
Plešice769622
Plešnice721735
Plešovec721743
Pletený Újezd721751
Plevnice710237
Plch721808
Plchovice721824
Plchůvky721859
Plinkout626473
Plíškovice721875
Ploskovice721905
Plumlov721964
Pnětluky722766
Pnětluky u Podsedic724491
Pňovice722855
Pňovice pod Třemšínem722839
Poběžovice u Domažlic722863
Poběžovice u Holic722898
Poběžovice u Přelouče722901
Pobistrýce673226
Pobučí722910
Pocinovice u Semněvic615978
Pocoucov722944
Počaply nad Loučnou747661
Počaply u Březnice722952
Počaply u Terezína622591
Počátky723002
Počátky u Chotěboře723053
Počátky u Volyně631353
Počedělice723100
Počeplice763675
Počítky723193
Podboří711446
Podbradec723355
Podbrdy723363
Podbřezí723398
Poděbaby723479
Poděbrady723495
Poděčely723622
Podělusy723649
Poděšín723657
Poděvousy619710
Podhora u Pěnčína735752
Podhořany702803
Podhořany u Nových Hradů680516
Podhořany u Ronova723703
Podhradí nad Dyjí723789
Podhůří u Nepomuka723801
Podivice723819
Podivín723835
Podklášteří769916
Podlažice723860
Podlešín723983
Podlusky741779
Podmoklany644382
Podmoky724092
Podmoky u Městce Králové724084
Podmolí724114
Podmyče724122
Podolanka724149
Podolí I724360
Podolí II724432
Podolí nad Bobrůvkou724271
Podolí u Brna724254
Podolí u Klatov724238
Podolí u Míchova694053
Podolí u Mohelnice724327
Podolí u Přerova724319
Podolí u Ratibořských Hor724211
Podolí u Strakonic632589
Podoliby672513
Poďousy601314
Podražnice644951
Podsedice724505
Podskalí I671533
Podskalí II798436
Podštěly655571
Podůlšany724513
Podzámčí609960
Pohled724645
Pohleď736236
Pohledec706426
Pohnánec724700
Pohnání724734
Pohodlí724751
Pohora746371
Pohoř724815
Pohořany724831
Pohořelice nad Jihlavou724866
Pohoří u Dobrušky724939
Pohoří u Mirovic696200
Pohořílky u Kujav676977
Pohořílky u Otína716545
Pohránov753068
Pohřebačka724947
Pochvalov724955
Pojbuky724980
Pojedy797278
Pokojov725013
Pokojovice638382
Pokřikov725021
Polabec723541
Polanka nad Odrou725081
Polánka u Malešova690856
Polánky nad Dědinou769436
Poleň725145
Poleňka725153
Polepy725200
Polepy u Kolína725170
Polerady u Prahy725218
Polesí u Počátek725242
Polešovice725251
Police725307
Police u Jemnice725285
Poličany677850
Poličky630497
Políkno u Jindřichova Hradce660698
Polínka675121
Polizy725471
Polkovice725480
Polná725498
Polní Chrčíce709212
Polnička725501
Polom u Hranic725536
Polomí606511
Polouvsí725544
Polště637530
Polžice u Horšovského Týna753017
Pomezí725552
Pomezí na Šumavě650455
Ponětovice725641
Popelín725722
Popelištná725731
Popice u Jihlavy725765
Popice u Znojma669121
Poplze725773
Popovec u Řepníků745227
Popovec u Zběšiček791423
Popovice nad Rokytnou657514
Popovice u Brandýsa nad Labem609251
Popovice u Králova Dvora672963
Popovice u Rajhradu725854
Popovičky627704
Popůvky u Brna725871
Poruba715174
Pořešín725943
Pořežín778567
Poříčany725986
Poříčí nad Sázavou726036
Poříčí u Bolechova607070
Poříčí u Přibyslavi726010
Pořín726087
Posadov693642
Postřižín726206
Pošná726320
Poštorná726346
Potštejn726508
Poučník663743
Povel710784
Pozďátky750107
Pozořice726907
Pozov705381
Pozovice750999
Prace726915
Pracejovice726940
Práče726966
Prachovice u Dašic624802
Prapořiště732851
Prasek732885
Prasetín732907
Praskačka732915
Praskolesy732940
Prašný Újezd732958
Pravčice732974
Pravětice732982
Pravice732991
Pravlov733016
Pravonín733032
Pravy664286
Pražské Předměstí647101
Prchalov733067
Probluz733091
Probulov672602
Prokopov733148
Proruby613452
Proseč pod Křemešníkem733253
Proseč u Kamene662399
Proseč u Pošné726338
Proseč-Obořiště733202
Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem733423
Prosetín u Hlinska733393
Prosiměřice733466
Proskovice733474
Prosmyky733482
Prostějov733491
Prostějovičky733709
Prostředkovice759007
Prostřední Lhota733784
Prostřední Svince630284
Prostřední Svince-Holkov777820
Prostřední Vydří670561
Prostý723011
Protivec757110
Protivec u Žlutic733831
Proudkovice724106
Provodov733881
Provoz776157
Prštice733954
Prudice703320
Prusy602612
Prušánky734021
Přáslavice734098
Přáslavice u Olomouce734110
Přeborov734128
Přebudov665304
Přeckov734161
Přečín734179
Předboj734209
Předboř nad Jihlavou688720
Předboř u Choustníku653616
Předboř u Malce690660
Předboř u Prahy734225
Předbořice620297
Předbořice u Zahořan789895
Předenice u Čkyně624276
Předhradí u Skutče734241
Předín734268
Předměřice nad Jizerou734284
Přední Chlum694631
Přední Kopanina734373
Přední Lhota u Poděbrad734381
Přední Poříčí614319
Přední Ptákovice755931
Přední Zborovice757161
Předonín601497
Předslav734446
Předslavice734471
Přehvozdí771376
Přechovice646181
Přelič734551
Přelovice734641
Přemyslovice734659
Přemyšlení792403
Přepeře u Turnova734683
Přepychy734691
Přepychy u Opočna734705
Přerov nad Labem735035
Přes641405
Přeskače765244
Přestavlky759261
Přestavlky u Chrudimi735159
Přestavlky u Přerova735167
Přestavlky u Roudnice nad Labem735141
Přestavlky u Slap749605
Přešovice735205
Přešťovice735264
Přetín675857
Převýšov735299
Přezletice735302
Přibice735311
Příbor735329
Příbram735426
Přibyslav735698
Přibyslavice735761
Přibyslavice nad Jihlavou735809
Příčina735825
Příčovy735833
Příkazy736007
Příkosice736015
Přílepov670227
Přílepy736040
Příložany736066
Příluka736074
Přímělkov758060
Přímětice736121
Přísečná736147
Přísečná-Domoradice623083
Příseka736228
Pří seka u Světlé nad Sázavou736244
Přísnotice736261
Přistoupim736279
Přišimasy736295
Příšov679640
Příšovice736309
Příštpo736317
Přítluky736333
Přítoky696005
Přívory736376
Přívozec605654
Přízřenice612146
Psárov736392
Pšovlky736554
Ptáčov736562
Ptení736589
Ptenín736601
Ptice736635
Ptýrov736651
Puclice736694
Pučery669733
Pucheř711055
Puklice736767
Pukšice772755
Pulice627534
Pulkov604828
Pustá Polom736830
Pustějov736902
Pustina736937
Pustina u Měřína693251
Pušperk725129
Putimov736996
Pyšely737054
R
Rabí737119
Ráby737194
Rácov737291
Rácovice769479
Račerovice737305
Račí u Nišovic704644
Račice u Dlouhého737356
Račice u Hrotovic737348
Račice u Štětí737330
Račín u Polničky725510
Račiněves737399
Radčice u Plzně737411
Radčice u Skutče737437
Radějov u Buřenic616249
Radějovice737488
Radenín737518
Radešín737534
Radešínská Svratka737569
Radešov u Čestic623326
Radětice737585
Radětice u Bechyně737593
Radětín673234
Radhošť737640
Radíkovice737763
Radim737798
Radim u Kolína737780
Radiměř737852
Radimovice u Tábora737950
Radimovice u Velkých Popovic720429
Radimovice u Želče737909
Radinovy786276
Radkov u Tábora737968
Radkov u Telče737984
Radkov u Vítkova738018
Radkovice774120
Radkovice u Budče738034
Radkovice u Hrotovic738042
Radlice u Barchovic600938
Radňov u Květinova738166
Radňov u Rynárce738158
Radňovice738182
Radobytce617601
Radomyšl738221
Radonice nad Ohří718289
Radonice u Drahotěšic631841
Radonice u Milavčí738255
Radonice u Prahy738247
Radonín738301
Radostice u Brna738310
Radostice u Vchynice781436
Radostín nad Oslavou738387
Radostín u Havlíčkova Brodu738361
Radostov738450
Radostovice u Lična683612
Radostovice u Smilových Hor738484
Radošov738514
Radošovice u Českých Budějovic738557
Radošovice u Strakonic738590
Radotice738603
Radotín738620
Radotín u Bílovce604453
Radotín u Chýší655597
Radouň u Štětí738654
Radouš738697
Radovesice u Libochovic738701
Radovesnice II738778
Radvanice nad Sázavou775843
Radvanice u Lipníka nad Bečvou738859
Radvánov671401
Radvanov u Mladé Vožice738875
Rájec nad Svitavou738905
Rájec u Zábřeha738883
Ráječko738913
Rajhrad738921
Rajhradice738956
Rájov793035
Rájov-Černice698130
Rajské603341
Raková u Konice739073
Rakovice623849
Rakovník739081
Rakůvka739197
Rakvice739201
Raná u Hlinská739260
Raná u Loun739243
Rancířov739278
Rančířov739286
Rankov u Chotěboře739294
Rantířov739316
Rasochy773174
Rasošky739413
Raškovice u Přelouče760820
Rašovice u Hlasiva638854
Rašovice u Nymburka739545
Rašovice u Týniště nad Orlicí739553
Rašovice u Uhlířských Janovic739537
Rašovy771589
Rataje u Bechyně739600
Rataje u Olomouce739642
Rataje u Vlašimi739570
Ratboř739715
Ratenice739740
Ratiborova Lhota693961
Ratiboř u Jindřichova Hradce739758
Ratibořice na Moravě739871
Ratibořice u Tábora739863
Ratibořské Hory739880
Ratišovice601438
Ratměřice739910
Razice648213
Ráztely721883
Rebešovice740004
Rejšice740055
Renoty740144
Rešice740161
Roblín740195
Rodná740292
Rodvínov740349
Rohatce740373
Rohenice622699
Rohle740420
Rohovka627011
Rohovládova Bělá740446
Rohozec u Tišnova740454
Rohozec u Žehušic694100
Rohozná u Jihlavy740497
Rohozná u Rovné742104
Rohoznice740527
Rohoznice u Hořic740501
Rohozno657166
Rohy740535
Rochov740560
Rochov u Tetčiněvsi766879
Rojice740594
Rokytná699225
Rokytnice nad Rokytnou740993
Rokytnice u Přerova740896
Rokytno741078
Ronov nad Sázavou735701
Roseč741183
Rosice u Brna741221
Rosice u Cerekvičky617539
Rosice u Chrasti741191
Rosička746258
Rosička u Deštné741353
Rosovice741370
Rostkov741426
Rostoklaty741442
Roštění741485
Roučkovice741574
Roudná nad Lužnicí741591
Roudná u Horšovského Týna753025
Roudné741612
Roudnice741639
Roudnice nad Labem741647
Roudníček741809
Roudnička741825
Rouchovany741868
Rounek787761
Rousměrov741973
Roveň u Rychnova nad Kněžnou742040
Rovná u Hořepníku645087
Rovná u Strakonic742112
Rovné pod Řípem672149
Rovný750158
Rozehnaly738786
Rozkoš u Humpolce649406
Rozkoš u Jevišovic742287
Rozkoš u Onomyšle711331
Rozseč u Třešti742295
Rozsíčka742368
Rozsíčky u Telče634204
Rozsochatec742392
Rozstání pod Kojálem742490
Roztěž781592
Roztoky nad Metují762393
Roztoky u Prahy742503
Rozvadovice774332
Rožnov742929
Rtišovice743071
Rtyně790672
Rudeč670189
Rudice u Blanska743232
Rudíkov743267
Rudlice743305
Rudolec743453
Rudoltice u Černíkova743496
Rudov693898
Rukáveč694762
Runářov743615
Ruzyně729710
Růžená743755
Růžov na Moravě756547
Rvenice747190
Rviště712141
Rybí743828
Rybitví743852
Rybná nad Zdobnicí743879
Rybné743887
Rybníček u Habrů743909
Rybníky na Moravě744026
Rybova Lhota747882
Rýdeč744051
Rychlov u Kněžic667013
Rychnov nad Kněžnou744107
Rychnovek744387
Rymaně697630
Rymice744638
Rynárec744646
Rytířsko671720
Rzy627879
Ř
Řakom628361
Řečany nad Labem744786
Řečice nad Bobrůvkou744883
Ředhošť744905
Řehořov745049
Řemenov710245
Řemešín768502
Řemíčov745073
Řepčice770582
Řepčín710946
Řepeč745162
Řepice742121
Řepníky745235
Řepová745294
Řeřichy745316
Řesanice664324
Řestoky745324
Řešetova Lhota758531
Řevnice745375
Řevnov745413
Řeženčice745430
Říčany u Brna745545
Říčany u Prahy745456
Říčany-Radošovice745511
Říčky u Brna630802
Řídký617512
Říkov621714
Řikovice u Litomyšle698423
Říkovice u Přerova745588
Řimice745626
Římov745723
Římov na Moravě745731
Řimovice745758
Řípov769886
Řísnice749940
Řisuty u Libčevsi681784
Řitka745804
S
Sadská745928
Saky769991
Salačova Lhota745936
Salavice745979
Samotíšky746037
Samšín746045
Sány746126
Sasina760935
Sasov659843
Satalice746134
Savín746142
Sázava pod Křemešníkem746215
Sázava u Petrova719749
Sázava u Žďáru nad Sázavou746266
Sázavka746282
Sazomín777153
Sběř746321
Sebranice u Boskovic746401
Sebranice u Litomyšle746380
Seč u Blovic746436
Seč u Brandýsa nad Orlicí746487
Sedlatice746517
Sedlce760226
Sedlčánky619213
Sedlec730041
Sedlec u Benátek nad Jizerou746665
Sedlec u Kutné Hory677973
Sedlec u Lanžova679151
Sedlec u Líbeznic746673
Sedlec u Libochovic746771
Sedlec u Litoměřic789933
Sedlec u Obrnic669628
Sedlec u Poběžovic722871
Sedlec u Temelína765791
Sedlec u Vraclavi785148
Sedlec u Žebráku795691
Sedlečko u Chotovin653462
Sedlečko u Jiřetic798231
Sedlečko u Soběslavě793817
Sedlečko u Veliše778095
Sedlejov746835
Sedlešovice707996
Sedletín746851
Sedlice u Blatné746894
Sedlice u Domažlic746908
Sedlice u Hradce Králové746924
Sedlice u Želivi746878
Sedlíkovice697770
Sedlíkovice u Dolního Bukovska628867
Sedliště nad Úslavou786179
Sedliště u Častonína618683
Sedliště u Litomyšle746941
Sedlíšťka737658
Sedlnice747009
Sedlo u Horažďovic747041
Sedlov739723
Sedlovice689793
Sedmpány747092
Sejcká Lhota653314
Sekeřice797685
Seletice670855
Selmice747149
Seloutky774715
Semčice747165
Semeč624918
Semechnice747181
Semice nad Labem747211
Semín747319
Semněvice747343
Semonice747360
Semošice675911
Semtěš u Bílého Podolí604101
Semtín747386
Sendražice u Kolína747394
Senetářov747432
Senetín720232
Senice747441
Senice na Hané747459
Senička747475
Seník656828
Senkov791911
Senohraby747505
Senomaty747521
Senožaty747564
Senožaty u Bechyně601560
Sepekov747602
Sezemice747645
Sezemice nad Loučnou747670
Sezemín631914
Sezimovo Ústí747688
Schořov771481
Sibřina747769
Silůvky747815
Simtany724653
Sinutec671835
Sirákov747823
Sirákovice748811
Siřejovice747831
Sivice747840
Skála u Havlíčkova Brodu747858
Skála u Chrasti747866
Skalice nad Lužnicí747891
Skalice u Benešova757063
Skalice u Dobříše747874
Skalice u Lovosic754099
Skalice u Smiřic747939
Skalice u Znojma747947
Skalička u Tišnova787060
Skalka u Prostějova748056
Skařez641413
Skláře u Mnichova697494
Sklené nad Oslavou748269
Sklené u Svitav748242
Sklené u Žďáru nad Sázavou748251
Skočice u Přeštic748323
Skochovice748331
Skopytce748358
Skoranovice692158
Skorkov748382
Skorkov u Herálce748391
Skoronice748404
Skořenice748528
Skotnice748561
Skoupý772241
Skramníky748587
Skrbeň748617
Skršice748668
Skrýchov u Malšic748731
Skrýchov u Opařan748773
Skrýšov u Pelhřimova748862
Skrýšov u Polné657077
Skrýšov u Svatého Jana760188
Skřeněř754927
Skřipel748919
Skřipov748943
Skřivany748960
Skuhrov pod Brdy749010
Skuhrov u Havlíčkova Brodu749036
Skuteč749168
Skutíčko749176
Skvrňov749192
Slaník735272
Slapsko749575
Slapy u Tábora737917
Slatina612286
Slatina nad Zdobnicí749770
Slatina pod Hazmburkem749648
Slatina u Bílovce749729
Slatina u Horažďovic749630
Slatina u Hostouně645966
Slatina u Hradce Králové749656
Slatina u Chudenic654639
Slatina u Jevišovic749699
Slatina u Velvar749621
Slatina u Vysokého Mýta749681
Slatiňany749796
Slatinice na Hané749818
Slatinky749826
Slavětice749931
Slavětín nad Metují750026
Slavětín nad Ohří749991
Slavětín u Litovle750018
Slavětín u Načeradce749958
Slavětín u Slavonie749974
Slaviboř620157
Slavice750034
Slavičky750115
Slavíkov u Chotěboře750166
Slavíkovice750204
Slavíkovice u Jemnice750212
Slavkov u Brna750301
Slavkov u Města Libavá990205
Slavkov u Uherského Brodu750271
Slavkovice750310
Slavníč750328
Slavňovice753211
Slavonín750387
Slavoňov u Lukavice688886
Slavošovice u Klatov607142
Slavošovice u Lišova750441
Slemeno u Rychnova nad Kněžnou761800
Slepotice750492
Slezské Vlkovice784141
Slibovice603155
Slivínko630161
Slivonice668931
Slotov638528
Sloučín706914
Sloupno nad Cidlinou750671
Sloupno u Chotěboře603660
Slovanská Lhota632384
Sloveč750697
Sluhy750751
Slup750786
Služátky736252
Služátky u Pelhřimova667846
Služín755273
Smečno750841
Smetanova Lhota750867
Smidarská Lhota782173
Smidary750948
Smilov u Štoků751006
Smilovice751022
Smilovice u Luštěnic751014
Smilovice u Staňkovic753602
Smilovy Hory751065
Smiradice752509
Smiřice751081
Smolín751090
Smolnice u Loun751111
Smolotely751138
Smolov u Domažlic700088
Smrčná na Moravě751197
Smrk u Úžic775851
Smrkovec u Hradešic647438
Smržice751243
Smržov u Českého Dubu622893
Smržov u Smiřic751260
Snědovice751359
Sněhotice612740
Snět751375
Sobáčov696862
Sobědraž670235
Soběhrdy751537
Soběnice751642
Soběnov751677
Soběslav751707
Soběslavice751839
Soběšice u Předotic724441
Soběšice u Sušice751901
Sobětice u Klatov665959
Sobíšky752029
Sobočice791083
Sobotovice752142
Sobůlky752151
Sojovice752169
Sokoleč752177
Sokolí752185
Sokolíčko755591
Sokolnice752193
Solany752321
Solenice752398
Solnice752428
Solopysky u Kutné Hory759074
Solopysky u Loun752436
Solopysky u Třebnic770043
Sopřeč752452
Soseň658715
Souňov752487
Sousedovice752517
Soustov626368
Soutice752576
Sovenice752614
Sovenice u Mnichova Hradiště752606
Sovinec752665
Sovoluská Lhota684350
Sovolusky u Košíku670863
Sovolusky u Přelouče752681
Spáleniště630781
Spáňov752771
Spělov752801
Speřice752819
Spešov752827
Spojil717851
Spolí-Nové Spolí623091
Spomyšl752843
Spůle u Čkyně624284
Spy706485
Spyta621722
Spytice793884
Spytovice792241
Srbce u Luže752878
Srbce u Okřínka709760
Srbice u Kolovče752916
Srbice u Mochtína698105
Srbsko u Karlštejna752983
Srby u Horšovského Týna753033
Srby u Tuchlovic752991
Srch753076
Srlín791431
Srubec753131
Sruby753165
Sruby na Šumavě650463
Stádlec753220
Stachovice753246
Stáj753441
Stajiště718424
Stajka637548
Stálky753475
Staměřice753491
Stanětice753505
Staňkovice724840
Staňkovice u Uhlířských Janovic753611
Staňkov-město753572
Staňkov-ves798711
Stanovíce u Kuksu677035
Stanovice u Nové Cerekve705021
Stará Bělá753661
Stará Boleslav609170
Stará Dobev626881
Stará Lysá753807
Stará Říše753891
Stará Ves nad Ondřejnicí753947
Stará Ves u Bílovce753963
Stará Ves u Přerova753939
Stará Voda754056
Stará Vožice754064
Staré754102
Staré Benátky602124
Staré Bříště754129
Staré Hobzí754323
Staré Hodějovice754331
Staré Hory659860
Staré Jesenčany754412
Staré Sedlo u Stádlce753238
Staré Ždánice754781
Starec754790
Starkoč u Bílého Podolí604119
Starkoč u Vysokova788384
Staročernsko619990
Starojická Lhota754854
Starosedlský Hrádek754862
Starov784940
Starovice754871
Starý Bydžov754943
Starý Kolín755052
Starý Kramolín700487
Starý Lískovec612014
Starý Pelhřimov755095
Starý Petřín755125
Starý Ples755133
Starý Poddvorov755168
Starý Telečkov718441
Starý Vestec755231
Stařeč755265
Stařechovice755281
Staříč755290
Stašov u Zdic755311
Statenice755346
Stavenice755354
Stavěšice755362
Stéblová755371
Stehelčeves755443
Stehlovice609331
Stěžery755451
Stěžírky755478
Stěžov755486
Stíčany648311
Stichovice699888
Stojčín723029
Stojice755583
Stojslavice751073
Stoklasná Lhota619094
Stonařov755605
Stošíkovice na Louce755648
Stožice755745
Strabenice755753
Stračí763683
Stradonice u Pátku718297
Stradouň755800
Strachoňovice755869
Strachotice755885
Strakonice755915
Strakov756041
Straky756059
Strančice756067
Stránecká Zhoř756105
Stránka u Brandýsa nad Labem609269
Stranná u Telče634221
Strašice v Pošumaví756211
Straškov756288
Strašnov756300
Strašov756318
Stratov756326
Stráž u Domažlic756342
Stráž u Mirotic756849
Stražisko756555
Stražiště722961
Strážiště u Drahobuze631701
Stražiště u Jiviny661333
Strážiště u Mladotic697168
Strážkovice756598
Strážovice756865
Strážovice u Mirotic756857
Strážovice u Pačejova717312
Strměchy756938
Strojetice756971
Stropčice621013
Struhadlo603503
Struhařov u Benešova757071
Struhy757098
Strukov796611
Strunkovice nad Blanicí757128
Strunkovice nad Volyňkou757179
Strýčkovice757349
Stržanov725528
Středokluky757381
Střela755958
Střelecká627429
Střelice u Brna757438
Střelice u Jevišovic757446
Střelice u Litovle757462
Střelské Hoštice757489
Střelskohoštická Lhota747050
Střemošice757527
Střeň701416
Střezetice757586
Střeziměř757608
Střeziměřice655147
Stříbrná Lhota697648
Stříbrné Hory u Přibyslavi757705
Stříbrnice nad Hanou757748
Střídka631361
Stříhanov789658
Střihov750701
Střílky757861
Střítež pod Křemešníkem757985
Střítež u Božejova758019
Střítež u Černovic758027
Střítež u Jihlavy757918
Střítež u Poličky757870
Střítež u Skutče639575
Střítež u Třebíče757926
Střítež u Volyně685402
Střížkov u Bořeňovic608114
Střížov758078
Střížov nad Malší758035
Střížov u Chotěboře758051
Střížov u Třebíče623903
Střížovice u Pěnčína751847
Střížovice u Plzně758124
Střížovice u Snědovic751367
Studánka717843
Studánky u Všerub787337
Studce686956
Studenec619361
Studénka nad Odrou758396
Studénka u Štoků764043
Studénky736775
Studený758469
Studnice758582
Studnice u Náchoda758540
Stupešice601446
Stupice747785
Stvolny758671
Sudice u Boskovic758736
Sudislav nad Orlicí758761
Sudkův Důl758787
Sudovo Hlavno758892
Sudslava758906
Suchá Lhota759023
Suchá u Havlíčkova Brodu758965
Suchá u Jihlavy759015
Suchdol729981
Suchdol nad Odrou759163
Suchdol u Konice759121
Suchdol u Kutné Hory759082
Suchdol v Moravském krasu777251
Suchohrdly u Miroslavi759210
Suchohrdly u Znojma759228
Suchomasty759244
Suchonice759279
Suchov759287
Sukorady u Mladé Boleslavi759350
Suky716014
Sulejovice759414
Sulovice759554
Sušice693901
Sutom783471
Svárkov680613
Svárov u Unhoště759899
Svaryšov759945
Svařeň759953
Svařenice786641
Svařenov647977
Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše694088
Svatava u Černovic620564
Svatbín675237
Svaté Pole u Horažďovic641910
Svatkovice760072
Svatobořice760099
Svatoslav nad Jihlavou688738
Svatoslav u Třebíče760111
Svatý Jan nad Malší760234
Svatý Jan pod Skalou760269
Svatý Jiří707601
Svatý Kopeček669288
Svatý Mikuláš694096
Svébohy644293
Svémyslice792772
Svépravice760293
Svéradice760307
Svésedlice760315
Světce760323
Světec u Dolního Jamného629235
Světice u Říčan760391
Světlá pod Blaníkem687383
Světlice760587
Světnov760668
Svídnice u Kostelce nad Orlicí651249
Svídnice u Slatiňan760706
Svijanský Újezd760731
Svijany760749
Svinary760765
Svinaře760790
Svinařov u Kladna760803
Svinčany760854
Svinčice689335
Svinětice760862
Svinišťany628441
Svinná u České Třebové671703
Svinná u Štítar763845
Svinný760871
Svinov715506
Sviny760901
Svitávka760943
Svitavy-město760951
Svitavy-předměstí760960
Svojkovice na Moravě761231
Svojnice757136
Svojšice761338
Svojšice u Choltic761401
Svojšovice761478
Svrabov761524
Svrčov679402
Svrčovec628379
Svrkyně761605
Svržno645974
Svučice761621
Sýčina761630
Sylvárov634123
Synčany761788
Synkov761818
Syrov747572
Syrovátka761826
Syrovice761834
Š
Šafov761907
Šachotín762814
Šachov u Borohrádku607622
Šamonice724459
Šanov nad Jevišovkou762016
Šanov u Rakovníka761958
Šaplava762032
Šaratice762041
Šardice762059
Šašovice795992
Šatov762075
Šebestěnice762156
Šebetov762181
Šebířov762211
Šebkovice762245
Šeborov773433
Semíkovice741876
Šenov u Nového Jičína707546
Šepetely754111
Šerkov680788
Šeřeč733890
Šestajovice u Jaroměře762407
Šetějovice762423
Ševětín762458
Šibanov631922
Šidlákov631931
Šimanov na Moravě762482
Šimpach708721
Šipoun757144
Široký Důl762661
Šitboř707783
Šitbořice762687
Škrdlovice762709
Škrobočov645567
Škrovád749800
Škudly681121
Škůdra762717
Škvorec762733
Škvořetice762768
Šlapanice u Brna762792
Šlapanov762822
Šlotava615412
Šlovice u Bukovce615986
Šlovice u Plzně762831
Šmolovy u Havlíčkova Brodu693987
Šonov u Nového Města nad Metují762920
Šošůvka762938
Špinov704733
Štarnov u Přemyslovic734667
Štědrá u Kynšperka nad Ohří678651
Štědrovice618551
Štěchov763241
Štěchovice763276
Štěměchy763314
Štěnec763331
Štěnkov769444
Štěpánov u Leštiny680559
Štěpánov u Olomouce763438
Štěpánov u Přelouče763403
Štěpánov u Skutče791709
Štěpánovice u Českých Budějovic763489
Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou787515
Štěpánovice u Klatov767662
Štěpánovsko600202
Štěpkov763519
Štětí I763691
Štětí II798843
Štětovice785814
Štíhlíce631221
Štichov678341
Štichovice763756
Štipoklasy u Černín620301
Štít665436
Štítary na Moravě763870
Štítary nad Radbuzou763853
Štítov736023
Štítov u Blovic763985
Štoky764051
Štolmíř622818
Štramberk764116
Šumice764248
Šumná764256
Švábov764531
Švastalova Lhota673544
Švejcarova Lhota774138
Švihov u Klatov764621
Švihov u Rakovníka764566
T
Tábor764701
Tachlovice764825
Tajanov u Tupadel771511
Tálín765015
Talmberk746011
Tasnovice763861
Tasov765104
Tasov nad Veličkou765091
Tasovice nad Dyjí765121
Tatce765171
Tatiná796964
Tavíkovice765252
Tážaly672114
Tažovice765279
Tedražice647284
Tehov u Říčan765309
Těchařovice785288
Těchlovice u Hradce Králové765431
Technice603627
Těchobuz765449
Těchobuz II779636
Těchobuzice721913
Těchonice765457
Těchoraz765503
Těchov765520
Telce765538
Telč765546
Telčice765694
Telnice u Brna765767
Temelinec765813
Temešvár656666
Těně765899
Teplá u Třebenic769592
Terešov766453
Terezín766470
Terezín u Čejče766542
Termesivy766631
Těšany766674
Těšenov766682
Těšetice u Olomouce766704
Těšetice u Znojma766691
Těšetiny698113
Těšínov766771
Těšínov u Protivína674311
Těškovice766780
Těškovice u Onšova711365
Těšovice u Kolovče752924
Tetčice766861
Tetětice u Bezděkova603511
Tetín u Berouna766917
Tetov766968
Tis u Habrů767051
Tisek733041
Tísek767131
Tismice767174
Tisová u Vysokého Mýta767263
Tisovec767310
Tisovnice673552
Tišice767361
Tlestky631981
Tlustovousy771414
Tmaň767620
Tobolka693022
Točník u Klatov767671
Tochovice767719
Tomice u Dolních Královic767727
Topol667641
Topolany u Olomouce767760
Tošovice767786
Touchovice767841
Tourov601195
Toušice767875
Touškov767883
Toužetín767913
Tovačov768014
Tovéř628484
Travčice768049
Trávník u Osic713066
Trboušany768057
Trhové Sviny768154
Trhový Štěpánov768251
Trnava u Třebíče768286
Trnávka744794
Trnávka u Lipníka nad Bečvou768316
Trnávka u Nového Jičína768308
Trnčí659533
Trněný Újezd768324
Trněný Újezd u Zákolan790451
Trnov768359
Trnová u Jíloviště660183
Trnová u Plzně768391
Trnová u Polep682870
Trnovany u Litoměřic768413
Trnové Pole768421
Trojany u Mladotic768511
Trojovice768529
Trokavec768537
Troskotovice768553
Trotina768618
Troubelice768669
Troubky nad Bečvou768685
Troubsko768715
Trpín768740
Trpišov760714
Trstěnice u Litomyšle768855
Trstěnice u Moravského Krumlova768863
Tršice768871
Trusnov769002
Tržek724246
Tržek u Litomyšle698440
Třebčín769363
Třebeč769398
Třebechovice pod Orebem769452
Třebelovice769487
Třebenice769606
Třebenice na Moravě769631
Třebestovice769649
Třebeš647047
Třebešice617776
Třebešov769673
Třebětice u Dačic769690
Třebíč769738
Třebíčský Číchov623768
Třebichovice770001
Třebíšov702994
Třebiště770019
Třebívlice770027
Třebkov724467
Třebnice770116
Třebnice u Domažlic770108
Třeboc770159
Třebohostice770175
Třebomyslice u Horažďovic770221
Třebonín770361
Třeboradice731528
Třebosice755087
Třebotov770396
Třebotovice662216
Třeboutice770442
Třebovětice770451
Třebovice770469
Třebsko770523
Třebusice770531
Třebušín770591
Třebutičky634387
Třebýcina692506
Třebýcinka621021
Třemblat770612
Třemošná770698
Třešť770761
Třeština770795
Tři Dvory770809
Tři Dvory u Litovle621056
Tříklasovice736406
Třtěno771163
Třtí688614
Třtice nad Olešnicí758558
Tučapy u Holešova771210
Tučapy u Soběslavi771201
Tučín771244
Tuhaň771261
Tuchoměřice771341
Tuchoraz771384
Tuchotice781606
Tuklaty771422
Tukleky771431
Tulešice771449
Tuněchody771465
Tupadly u Klatov771520
Tupesy738573
Tupesy u Přelouče771546
Turkovice u Ondřejova711284
Turkovice u Přelouče771597
Turov723908
Turov nad Loučnou771732
Turovec705888
Turovka771741
Tursko771759
Tuřany612171
Tuřice771856
Tušovice761346
Tutleky771961
Tužice791326
Tvarožná771970
Tvarožná Lhota771988
Tvorovice771996
Tvořihráz772003
Tvrdín648221
Tvrdonice772020
Tvrzice772062
Týmova Ves688789
Týn u Třebíče769941
Týnčany772259
Týnec na Moravě772321
Týnec nad Labem772356
Týnec nad Sázavou772399
Týnec u Dobrovice772267
Týnec u Hliněného Újezdu639222
Týnec u Janovic nad Úhlavou772313
Týneček772411
Týnice735248
Týniště nad Orlicí772429
Týniště u Malešova690864
Týnišťko772437
Týřovice u Pačejova717321
U
Úboč772551
Udeříce600776
Údolí u Nových Hradů706272
Uhelná Příbram772763
Úherce772780
Úherce u Panenského Týnce717576
Uherčice u Hustopečí772810
Uherčice u Znojma772836
Uhersko772976
Uherský Ostroh773131
Uhlířská Lhota773182
Uhlířské Janovice773212
Úholičky773239
Úhonice773247
Úhořilka667757
Úhrov672190
Úhřetice773298
Úhřetická Lhota773301
Uhřice u Kyjova773379
Uhřičice773387
Uhříněves773425
Uhřínov u Velkého Meziříčí773441
Uhřínovice u Jihlavy773492
Uhřínovice u Voděrad784214
Újezd nad Lesy773778
Újezd nad Roky tnou773719
Újezd u Brna773905
Újezd u Černé Hory773913
Újezd u Hořovic773573
Újezd u Hradce Králové773654
Újezd u Chanovic625361
Újezd u Chocně773948
Újezd u Kunštátu677451
Újezd u Luštěnic773581
Újezd u Manětína773646
Újezd u Mohelnice773760
Újezd u Přelouče773689
Újezd u Sezemic773662
Újezd u Uničova773751
Újezd u Žďáru nad Sázavou773727
Újezdec720241
Újezdec u Horních Krut643238
Újezdec u Hořiček681075
Újezdec u Litomyšle774049
Újezdec u Luštěnic773590
Újezdec u Měcholup700762
Újezdec u Mělníka774014
Újezdec u Mochtína698121
Újezdec u Tvrzic772071
Ujkovice774103
Úlehle774146
Úlehle u Předslavic734489
Úlice774219
Úlíkov772569
Úloh603350
Úlovice740268
Úmonín774278
Úmyslovice774294
Únanov774308
Unčovice774341
Únějovice774359
Únětice u Blovic774421
Únětice u Prahy774413
Unhošť774499
Únice770183
Uničov774502
Unín774634
Unkovice774642
Úpohlavy774669
Úpor708836
Urbaneč718734
Urbanice774685
Urbanice u Praskačky732923
Urbanov774693
Určice774723
Úročnice651290
Úsilov774740
Úsobí774766
Úsov-město774782
Úsov-Židovská obec774791
Ústaleč774812
Ústí u Humpolce774821
Ústín775428
Ústrašice775436
Ústrašín775444
Ústup742376
Útěchov u Moravské Třebové775541
Útěchovice pod Stražištěm778371
Útěchovice u Hořepníku775576
Útěchovičky775592
Úterý775622
Útěšov672327
Utín775649
Úvaly u Prahy775738
Uzenice775771
Úžice u Kralup nad Vltavou775886
Úžice u Kutné Hory775860
V
Vacanovice775924
Vacenovice644536
Vacenovice u Kyjova775932
Vackovec694827
Václavice u Benešova775959
Václavice u Hrádku nad Nisou775991
Václavov u Chvaletína655031
Václavy776050
Vacov776092
Vacovice701181
Vacovy629511
Vadčice625400
Vadín709671
Val u Dobrušky776165
Valdíkov701602
Valeč u Hrotovic776599
Valtrovice776742
Vamberk776785
Vanice776793
Vanovice776831
Vápno639010
Vápno u Přelouče776955
Vápovice776963
Varvažov750883
Vatín777161
Vavřinec777218
Vavřinec na Moravě777269
Vážany nad Litavou777331
Vážany u Boskovic777285
Včelná777382
Věckovice u Janovic nad Úhlavou771538
Veclov u Svojetína761192
Vědlice777501
Vědomice777510
Vedrovice777536
Vejvanov777609
Vejvanovice777625
Velatice777633
Veleboř666556
Velečín777668
Veleň777757
Velenice777765
Velenka777781
Velenovy777803
Velešice746339
Velešice u Hoštky646296
Velešice u Pačejova717339
Velešín777854
Velešov781100
Velešovice777897
Veletov777927
Velichovky777951
Veliká Ves u Prahy777960
Velim778036
Veliny778052
Veliš778109
Velká Bukovina u Chvalkovic655155
Velká Bystřice778281
Velká Čermná nad Orlicí619795
Velká Chyška778389
Velká Jesenice778419
Velká Lečice778494
Velká Ledská618667
Velká Losenice778575
Velká nad Veličkou778583
Velká nad Vltavou778150
Velká Polom778591
Velká Rovná792942
Velká Turná712931
Velká u Milevska778168
Velká Ves778656
Velké Albrechtice778664
Velké Bílovice778672
Velké Číčovice623555
Velké Hostěrádky778800
Velké Hydčice778834
Velké Chvalovice778842
Velké Koloděje779041
Velké Meziříčí779091
Velké Němčice779229
Velké Pavlovice779245
Velké Popovice779342
Velké Přílepy779369
Velké Přítočno779377
Velké Výkleky603163
Velké Zboží723550
Velký Beranov779491
Velký Bor u Horažďovic779539
Velký Dešov625728
Velký Chlumec779598
Velký Ježov779628
Velký Karlov634158
Velký Osek779687
Velký Pěčín779695
Velký Rybník u Humpolce779717
Velký Třebešov779776
Velký Týnec779784
Velký Újezd779792
Velký Újezd u Kojatic667811
Velký Újezd u Litoměřic616435
Velký Vřešťov779831
Velmovice666581
Veltěže779857
Veltruby779865
Veltrusy779873
Vémyslice779971
Vendolí779989
Vepice671428
Vepříkov780049
Vepřová780057
Verdek780073
Vernéřovice614688
Věrovany780260
Veřechov780341
Ves Blížkovice605689
Vesce pod Řípem672157
Vesce u Dačic780391
Vesce u Moravských Budějovic780464
Vesce u Počátek723037
Vesec670243
Veselá u Častrova780511
Veselá u Sedletína746860
Veselí nad Moravou780723
Veselice na Moravě777277
Veselice nad Metují778427
Veselice u Havlíčkova Brodu723487
Veselíčko u Milevska780839
Veselíčko u Žďáru nad Sázavou780847
Veselí-Předměstí780731
Veselý Žďár780961
Veská780979
Véska u Oder638552
Vestec nad Mrlinou781011
Vestec u Hořiček681083
Vestec u Hřiměždic649066
Vestec u Chrudimi654361
Vestec u Jaroměře790681
Vestecká Lhotka658570
Věstoňovice602574
Věteřov781096
Vetlá785938
Větrný Jeníkov781118
Větrov u Solenic752401
Větrušice u Klecan781126
Větřkovice u Vítkova781151
Vevčice781282
Věvrov747351
Věž781321
Věžky u Přerova606740
Věžná781355
Věžnice781410
Věžnička781428
Vchynice781444
Víceměřice781452
Vícenice u Dolních Lažan629448
Vícenice u Klatov767689
Víckovice620891
Vicmanov661341
Vícov781495
Vídeň781541
Vidice781657
Vidice u Kutné Hory781614
Vidlatá Seč781690
Vidov741621
Vidovle604933
Vílanec781851
Vilantice781878
Vilémov u Golčova Jeníkova781975
Vilémov u Humpolce649414
Vilémov u Litovle782009
Vilémovice u Červených Janovic620904
Vilémovice u Macochy782033
Vilice782050
Vílov782076
Vinary u Smidar782181
Vinary u Vysokého Mýta782190
Vinařice u Dobrovice782297
Vinařice u Kladna782271
Vinařice u Loun782319
Vinařice u Suchomast782246
Vinařice u Týnce nad Labem772364
Vincencov716464
Vinice u Městce Králové693308
Viničné Šumice782360
Vinné721921
Vinoř782378
Vintířov782394
Víska698008
Víska u Frýdlantu782581
Víska u Chotěboře705861
Víska u Kněžic667030
Víska u Litovle637190
Víska u Strakonic782513
Vísky768545
Vísky u Letovic782530
Višňové782602
Vítání753041
Vitčice na Moravě782637
Vitějovice782670
Vitice u Humpolce782858
Vitice u Vodňan674079
Vítkov782998
Vitonice na Hané672467
Vítonice u Blažejovic605522
Vitonice u Znojma783145
Vižina783200
Vlačice783218
Vladislav783234
Vladyčín671436
Vlachov688894
Vlasatice783307
Vlásenice u Maková689998
Vlásenice u Pelhřimova783323
Vlásenice-Drbohlavy619396
Vlastec713252
Vlastibořice783463
Vlastislav783480
Vlastkovec750379
Vlašim783544
Vlčatín783617
Vlčeves783641
Vlčí783650
Vlčí Habřina783692
Vlčí u Chlumčan651761
Vlčkov783838
Vlčkovice u Praskačky732931
Vlčnov783897
Vlčnov u Chrudimi712094
Vlčnov u Starého Jičína755044
Vlčtejn783919
Vletice673561
Vliněves628671
Vlkanov u Nového Kramolína707791
Vlkava784010
Vlkonice784028
Vlkosovice626864
Vlkoš u Kyjova784036
Vlkoš u Přerova784052
Vlkov nad Lesy603171
Vlkov pod Oškobrhem784095
Vlkov u Jaroměře784079
Vlkovice793922
Vnorovice784184
Voděrádky745529
Voděrady u Českých Heřmanic784231
Voděrady u Luštěnic689114
Voděrady u Rychnova nad Kněžnou784222
Vodice u Tábora784273
Vodňany784281
Vodní Újezd627623
Vodochody756296
Vodochody u Prahy784362
Vodranty674460
Vochov784427
Vojenice705632
Vojkovice u Kralup nad Vltavou784524
Vojkovice u Židlochovic784567
Vojnice674354
Vojnice u Koštic670995
Vojnice u Olomouce784583
Vojničky671002
Vojslavice nad Želivkou784621
Vojtěchov u Hlinská784656
Vokov u Rynárce744654
Volárna784672
Voleč784796
Volenice784834
Volenice u Počedělic723118
Voletice784851
Volichov673501
Volovka778443
Voltýřov666637
Volyně784958
Vonoklasy784982
Vosí764647
Votice785041
Votuz605964
Vraclav785164
Vracovice785199
Vracovice u Horního Břečkova642622
Vračkovice701017
Vračovice785211
Vrahovice785237
Vraňany785253
Vrančice785296
Vrané nad Vltavou785318
Vranice u Humpolce721069
Vranín785326
Vranov675920
Vranov nad Dyjí785415
Vranova u Letovic785431
Vranovice785539
Vranovice nad Svratkou785512
Vranovská Ves785555
Vraný785563
Vrapice665177
Vratěnín785580
Vratišov u Mezné693782
Vrátkov767182
Vráž u Berouna785717
Vráž u Písku785733
Vraždovy Lhotice629375
Vražkov785741
Vrážná653471
Vrážné nad Střelou721441
Vražné u Oder785768
Vrbátky785822
Vrbatův Kostelec785865
Vrbice u Kostelce nad Orlicí651257
Vrbice u Leštiny680567
Vrbice u Mšeného-lázní700266
Vrbice u Poděbrad785881
Vrbice u Roudnice nad Labem785946
Vrbice u Vacova776114
Vrbice u Velkých Pavlovic785962
Vrbičany785989
Vrbičany u Lovosic785997
Vrbka u Roudníčku741817
Vrbno nad Lesy786039
Vrbno u Mělníka645346
Vrbová701751
Vrbová Lhota786101
Vrbovec786128
Vrhaveč u Klatov786284
Vrchoslavice786381
Vrchoviny786527
Vrchy786535
Vršice791091
Vršovice u Loun786616
Vršovka786632
Vrtěšice635553
Vrutice786659
Vržanov662569
Vřesce786667
Vřesice759465
Vřesina u Bílovce786683
Vřeskovice607967
Vřesník782866
Vřesovice u Prostějova786756
Vsisko786977
Vstiš786985
Všebořice u Dolních Královic787019
Všechlapy u Libčevsi681792
Všechlapy u Nymburka787051
Všechlapy u Volyně734497
Všechovice u Tišnova787078
Všechromy787094
Všejany787108
Všelibice787159
Všeliby796581
Všenory787272
Všepadly787281
Všeradice787299
Všeruby u Kdyně787345
Všesoky672424
Všestary u Říčan787396
Všestudy u Veltrus787451
Všešímy677256
Všetaty787485
Všetice704148
Vtelno787507
Vůsí678325
Výčapy787523
Vydří787531
Vyhnanice u Voděrad787540
Vyhnánov631442
Vykaň787558
Vyklantice787591
Výkleky787604
Výrava787671
Výrov u Milavčí694525
Výrovice787701
Vyskytná787752
Vyskytná nad Jihlavou787779
Vysočany u Manětína691526
Vysočany u Nového Bydžova790320
Vysočany u Znojma787850
Vysoká Lhota788040
Vysoká nad Labem788082
Vysoká u Havlíčkova Brodu695785
Vysoká u Holic716341
Vysoká u Jihlavy721018
Vysoká u Příbramě788201
Vysoké723207
Vysoké Chvojno788210
Vysoké Mýto788228
Vysoké Studnice788333
Vysokov788392
Vysoký Újezd nad Dědinou788457
Vysoký Újezd u Berouna788449
Výsonín688924
Vystrčenovice788465
Vystrkov u Humpolce668869
Vyšehněvice788473
Vyšehorky685127
Vyšehořovice788503
Vyšetice788546
Výšice700908
Výškov u Počerad788554
Výškovice u Slatiny749737
Výšovice788937
Vyžice789038
Z
Zábědov707210
Zábeštní Lhota789054
Zablátí u Ponědraže725633
Zábludov789232
Záborná789241
Záborná Lhota789259
Záboří nad Labem789348
Záboří u Českých Budějovic789283
Záboří u Kel666785
Záboří u Protivína674320
Zábrdí u Osečné712795
Zábrdovice u Křince676306
Zábrdovice u Vedrovic798754
Zábřeh na Moravě789429
Zábřezí768626
Zadní Hrádek601322
Zadní Chlum669962
Zadní Kopanina745278
Zadní Lomná724998
Zadní Ptákovice701858
Zadní Střítež725005
Zadní Třebaň789593
Zadní Újezd692620
Zadní Vydři700568
Zadní Zborovice770191
Zadní Zhořec789607
Zádolí u Trnova768367
Zádolí u Vysokého Mýta789666
Zadražany789674
Zahorčice u Volyně789798
Zahorčice u Vrábče785121
Záhorkovice698156
Záhornice768375
Záhornice u Městce Králové789828
Zahořany789909
Zahořany u Domažlic789925
Zahořany u Litoměřic789941
Zahořany u Mníšku pod Brdy697656
Záhoří u Humpolce789950
Záhoří u Miličína694878
Záhořice706965
Záhostice655481
Záhraď685704
Zahrádčice629383
Zahradiště738395
Zahrádka u Čížkova624098
Zahrádka u Kovářova670251
Zahrádka u Mirkovic695335
Zahrádka u Petrovic719919
Zahrádka u Pošné775606
Záchlumí790303
Zachotín790311
Zachrašťany790338
Zaječí790346
Zaječice737071
Zaječice u Chrudimi790362
Zájezd u Buštěhradu790401
Zájezdec790419
Zajíčkov790435
Zákřov790486
Zalažany658464
Zálesí u Bítova790575
Zálesí u Drážova632295
Zálesí u Dvora Králové631299
Zálezlice790630
Zaliny662224
Zaloňov790699
Zálší790729
Zálší u Chocně790745
Zálší u Sepekova747611
Zalužany790761
Záluží u Budislavě790851
Záluží u Čelákovic619230
Záluží u Hořovic790770
Záluží u Roudnice nad Labem627909
Záluží u Třemošné770701
Záluží u Vodňan790834
Zámek Žďár795453
Záměl790915
Zámělíč722880
Zámrsk790958
Zápy609226
Zárubice790982
Zárybničná Lhota790991
Záryby791016
Zářecká Lhota791024
Zářečí u Horažďovic641928
Zaříčany604127
Zářící u Mladé Vožice762229
Záseka703923
Zástřizly791148
Zašovice791181
Zavidov791245
Závist695084
Závist u Velkého Meziříčí679241
Závišice791261
Zavlekov791334
Závraty641626
Zavržice662704
Zbelítov791385
Zbenice654094
Zbenické Zlákovice606286
Zběšice602698
Zběšičky791440
Zbilidy791458
Zbinohy791466
Zblovice791571
Zboněk680753
Zbonín791601
Zborná791610
Zborov791644
Zborovy721484
Zboží600806
Zbožice667234
Zbožíčko791687
Zbožnov791717
Zbraslav791733
Zbrašín791920
Zbudovice762164
Zbuzany791962
Zbynice619035
Zbyslav786241
Zbyslavec693910
Zbyslavice792004
Zbýšov792128
Zbýšov v Čechách792098
Zdaboř735566
Zdechovice792250
Zdelov792268
Zdemyslice792276
Zdenice792284
Zdeňkov792292
Zderaz719234
Zderaz u Kolešovic668133
Zdeslav725161
Zdeslavice u Černín620327
Zdeslavice u Chlístovic651362
Zdětín na Moravě792381
Zdětín u Benátek nad Jizerou792373
Zdiby792411
Zdice792446
Zdiměřice u Načeradce749966
Zdislav689262
Zdislavice u Herálce792608
Zdislavice u Vlašimi792578
Zdobín768634
Zduchovice792705
Zechovice784966
Zelčín645354
Zelené689203
Zeleneč792781
Zeměchy u Kralup nad Vltavou792799
Zeměchy u Loun660213
Zhoř nad Vltavou673579
Zhoř u Červených Janovic620912
Zhoř u České Třebové792900
Zhoř u Jihlavy792926
Zhoř u Mladé Vožice709981
Zhoř u Pacova792951
Zhoř u Rohozce792918
Zhoř u Tábora691933
Zhoř u Vilémova781941
Zhořec u Manětína693596
Zhořec u Pacova792969
Zhůř657611
Zichov668583
Zichovec792985
Zlatá Koruna793043
Zlátenka793205
Zlíč621749
Zlivice624209
Zlončice655376
Zlonín793345
Zlosyň793353
Zminný793388
Zmišovice725749
Znětínek793400
Znojmo-Hradiště793426
Znojmo-Louka793574
Znojmo-město793418
Znosim630675
Zorkovice660736
Zubčice793698
Zubří u Nového Města na Moravě793736
Zvěrkovice u Moravských Budějovic793809
Zvěrotice793825
Zvěřetice655279
Zvěřínek793833
Zvěstov793876
Zvěstovice793892
Zvíkov u Lišova793931
Zvíkovské Podhradí793981
Zvírotice793990
Zvole744395
Zvole nad Pernštejnem794082
Zvole u Prahy794058
Zvole u Zábřeha794091
Zvoleněves794104
Zvolenovice794112
Zvotoky762725
Ž
Žabčice794121
Žabovřesky nad Ohří794171
Žabovřesky u Českých Budějovic794163
Žádlovice686891
Žákava704504
Žáky794295
Žalkovice794350
Žalov742511
Žaltice695343
Žandov672432
Žár u Čkyně794589
Žár u Nových Hradů794546
Žáravice794597
Žarošice794627
Žatčany794724
Žatec na Moravě794945
Ždánice u Vilémova781983
Žďár nad Orlicí795224
Žďár u Blanska795194
Žďár u Kaplice739979
Žďár u Nalžovských Hor765465
Žďár u Protivína795101
Žďár u Rakovníka795089
Žďárec u Skutče795500
Ždírec na Moravě795607
Ždírec u Pohledu660027
Žebnice795682
Žebrák u Nečína701939
Žebrákov u Zahořan789917
Žehuň795739
Žehušice795798
Želatovice795801
Želčany654965
Želeč na Hané795844
Želeč u Tábora795828
Želechovice774677
Želechovice u Uničova795852
Želenice795917
Želenice u Mostu795933
Želešice795968
Želetava796000
Želetice u Kyjova796018
Želetice u Znojma796026
Želevice671011
Železná796042
Železné796107
Železné Horky796115
Želí681733
Želiv796271
Želkovice u Libomyšle683213
Želkovice u Loun796361
Ženklava796409
Žeravice796441
Žeraviny796450
Žerčice796468
Žernovice701718
Žernovník u Černé Hory796557
Žerotice796603
Žerotín796620
Žerotín u Panenského Týnce717584
Žerůtky796654
Žerůtky u Znojma796662
Žerůvky616681
Žešov796671
Žežice796689
Žibřidovice762431
Židlochovice796701
Židovice nad Labem796794
Židovice u Hnojnic640182
Žihobce796905
Žichov693235
Žichovice796930
Žilov796972
Žíňany751553
Žirecká Podstráň634093
Zireč Městys634085
Žireč Ves634131
Žirov797138
Žirovnice797154
Žíšov777226
Žitenice797197
Žitovlice797286
Živanice797332
Životice u Kasejovic797367
Žiželice nad Cidlinou797481
Žižkovo Pole797596
Žlebské Chvalovice797618
Žlunice797707
Žumberk u Nových Hradů794554
Županovice632392
Županovice u Dešné655091

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělském pozemku, stanovení aplikačních pásem, půd ohrožených erozí a způsobů hnojení

Tabulka č. 1

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě

Zemědělský pozemek s pěstovanou plodinou nebo připravený pro založení porostu plodinyObdobí zákazu hnojení
Plodina nebo kulturaKlimatický region*Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkemMinerální dusíkatá hnojiva
Plodiny na orné půdě (mimo travních a jetelovinotravních porostů), trvalé kultury0 - 515. 11. - 31. 1.1. 11. - 31. 1.
6 - 95. 11. - 28.2.15. 10. - 15.2.
Travní (jetelovinotravní) porosty na orné půdě, trvalé travní porosty0 - 515. 11. - 31. 1.1. 10. - 28.2.
6 - 95. 11. - 28.2.15.9. - 15.3.
Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem** na orné půdě je zakázáno v období 1. 6. - 31. 7. (toto ustanovení neplatí v případě následného pěstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1. 12. - 31. 1.

Vysvětlivky:

* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

** platí i pro upravené kaly

Tabulka č. 2

I. aplikační pásmo

Klimatický region*Hlavní půdní jednotka**Účelová charakteristika půd
0, 1, 2, 4bez ohledu na sklonitost: 01 - 03, 20, 56
pouze při sklonitosti nepřevyšující 7 stupňů: 08 - 11, 19, 24, 25
sušší oblasti, zejména s jarními přísušky, s převážně hlubšími, středně těžkými až těžšími půdami, charakterizovanými nepromyvným vodním režimem
0, 106, 07

Vysvětlivky:

* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

Tabulka č. 3

II. aplikační pásmo

Klimatický region*Hlavní půdní jednotka**Účelová charakteristika půd
všechny ostatní bonitované půdně ekologické
jednotky, které nepatří do I. ani III. aplikačního pásma
převažující část území České republiky, se středním množstvím srážek, středními až
lehčími půdami, charakterizovanými periodicky promyvným vodním režimem

Vysvětlivky:

* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

Tabulka č. 4

III. aplikační pásmo

ČísloKlimatický region*Hlavní půdní jednotka**Účelová charakteristika půd
Základní zařazení půd do III. aplikačního pásma
10 - 304lehké písčité půdy, silně propustné, s výsušným režimem
20 - 305půdy na velmi propustném podloží
30 - 916, 17, 21-23, 31lehké písčité půdy
48 - 908, 34 - 36, 56půdy ve vyšších polohách, s vysokým množstvím srážek
Do III. aplikačního pásma jsou zařazeny i zvlášť vyčleněné půdy s degradačními procesy a deficitní půdy, pokud jsou zemědělsky využívány
10 - 937mělké půdy, převážně výsušné
20 - 938mělké půdy s lepší vododržností než HPJ 37
30 - 939půdy s nevyvinutým půdním profilem a nepříznivými vláhovými poměry
40 - 913, 18, 26-30, 32, 33, 55propustné půdy
50 - 944, 47 - 54, 58, 59, 62 - 64převážně půdy se sklonem k dočasnému zamokření
60 - 965-76zamokřené půdy převážně s nepříznivým vodním režimem
Do III. aplikačního pásma jsou zařazeny i půdy ohrožené erozí uvedené v tabulce č. 6

Vysvětlivky:

* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

Tabulka č. 5

III. aplikační pásmo - vymezení půd s vysokým rizikem infiltrace (1. a 2. kategorie infiltrace)

ČísloKlimatický region*Hlavní půdní jednotka**Kombinace údajů o sklonitosti a expozici, skeletovitosti a hloubce půdy***
10 - 30401, 11
20 - 30501
321700, 10, 20, 30
43 - 71700, 10
51 - 918,4814
60 - 82110, 12, 13, 43, 53
71 - 726, 28, 3304
80 - 727, 29, 3004,14
91 - 33101, 04, 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44, 51, 54
104 - 73101, 04, 11, 14, 41, 44, 51, 54
110 - 33204, 24, 34
124 - 73204, 14
138 - 934, 3604, 24, 34
1483504
150 - 937, 3815, 16, 45, 46, 55, 56
1603909, 16, 19, 29, 39, 49, 59, 69
171 - 93909, 19, 29, 39, 49, 59, 69
180 - 940, 4168, 78, 89, 99
190 - 95500

Vysvětlivky:

* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

** 2. a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

*** 4. a 5. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

Půdy ve III. aplikačním pásmu neuvedené v tabulce 5 jsou považovány za půdy se středním rizikem infiltrace.

Tabulka č. 6

Půdy ohrožené erozí

ČísloKlimatický region*Hlavní půdní jednotka**Účelová charakteristika půd nebo podmínky jejich zařazení
10 - 908 - 11, 13 - 16, 19, 24 - 26, 43, 47 - 49zařazení půd pouze při sklonitosti převyšující 7 stupňů
20 - 940, 41půdy se sklonitostí převyšující 12 stupňů

Vysvětlivky:

* 1. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky

** 2 a 3. číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

Tabulka č. 7

Způsoby hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem na orné půdč v období od 15. června do začátku období zákazu hnojení uvedeného v tabulce č. I přílohy č. 2 k tomuto nařízení

Podmínka hnojeníI. aplikační pásmoII. aplikační pásmoIII. aplikační pásmo
a) půdy se středním rizikem infiltraceb) půdy s vysokým rizikem infiltrace
ABABABAB
k ozimé plodině následující po obilnině60120501004080200
k ozimé plodině' následující po jiné předplodině než je obilnina4080200150100
k meziplodinám, s výjimkou čistých porostů jetelovin a luskovin
nebo k podpoře rozkladu slámy, s výjimkou slámy luskovin a olejnin
60120501004080080
pro následné jarní plodiny*012001000100**00

Vysvětlivky:

A. max. limit přívodu dusíku v minerálních dusíkatých hnojivech, v kgN. ha-1.

B. max. limit přívodu dusíku v hnojivech s rychle uvolniielným dusíkem, v kg N . ha-1.

* použití hnojiv s rychle uvolniielným dusíkem je možné až v období od 15. října do začátku období zákazu hnojení podle tabulky Č. 1 této přílohy.

** pouze s inhibitorem nitrifikace.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.

Limity hnojení jednotlivých plodin

PlodinaLimit hnojení* v kg N/1 ha
pšenice ozimá220
pšenice jarní160
žito ozimé150
ječmen ozimý180
ječmen jarní150
oves150
triticale160
kukuřice na zrno260
luskoviny**70
brambory sadbové170
brambory konzumní200
brambory průmyslové220
cukrovka220
krmná řepa200
řepka ozimá240
slunečnice160
mák120
len100
kukuřice na siláž260
jetel0
vojtěška0
trávy na orné půdě200

Vysvětlivky:

* V limitu hnojení je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a podíl dusíku využitelného pěstovanou plodinou ze statkových hnojiv živočišného původu a z organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy se nezapočítává do limitu přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu.

Pro účely hodnocení limitu hnojení se u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů započítává 40 % přívodu celkového dusíku a pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 60 % přívodu celkového dusíku. Pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení dusíku v prvním roce po použití uvedených statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 2 vyhlášky č. 274/1998 Sb.

* * U luskovin může činit podpůrná dávka dusíku nejvýše 70 kg/l ha.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

2) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 147/2002 Sb.

3) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., ve znění zákona č. 308/2000 Sb.

4) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

5) Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.

6) § 13 odst. 3 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

7) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

8) Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

9) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

10) Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.
Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 317/2004 Sb.

13) § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

14) Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.

Přesunout nahoru