Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka 40/2003
Platnost od 11.04.2003
Účinnost od 01.05.2003
Zrušeno k 01.01.2015 (341/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2003,

kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 7 odst. 2, § 18 odst. 4, § 19 odst. 5 a 8, § 25 odst. 2, § 31 odst. 1 a 2, § 33 odst. 2, § 72 odst. 3, § 74 odst. 1, § 76 odst. 1, § 78 odst. 1, § 79 odst. 5 a § 87:


Čl. I

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

2. V § 14 odst. 7 písm. a) se za slova "okamžitá hmotnost" vkládá slovo "nebrzděného".

3. V § 14 odst. 7 písm. b) se slova "M3 a N3" nahrazují slovy "M1G a N1G".

4. V § 16 odst. 1 písm. c) se v bodu 4 vypouští text pod písmenem c).

5. V § 16 odst. 1 písm. c) v bodu 5 se číslice "18,00" nahrazuje číslicí "18,75".

6. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

7. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

8. V § 24 odst. 1 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

9. V § 24 odstavec 7 zní:

"(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.".

10. V § 31 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".

11. V § 31 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

12. V § 35 se slova "směrnici 93/947/EHS" nahrazují slovy "směrnici 93/94/EHS".

13. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N a O a přehled homologačních předpisů EHK a směrnic EHS/ES vztahující se na vozidla všech kategorií

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km.h-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.

Tato část vyhlášky platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).

Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.

PŘEDPISY EHK/OSN
1Asymetrické světlomety
2Žárovky asymetrických světlometů
3Odrazky
4Osvětlení zadní registrační tabulky
5Světlomety „sealed beam“
6Směrové svítilny
7Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
8Světlomety a žárovky H1, H2, H3
9Vnější hluk tříkolových vozidel - kategorie L
10Elektromagnetická kompatibilita
11Zámky a závěsy dveří
12Ochrana řidiče při nárazu na mechanismus řízení
13Brzdění vozidel kategorií M, N a O
13HBrzdění vozidel kategorie M1
14Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
16Bezpečnostní pásy
17Pevnost sedadel, úchytů a opěrek hlavy
18Zařízení proti zneužití vozidla
19Mlhové světlomety
20Světlomety a žárovky H4
21Vnitřní výčnělky ve vozidlech
22Ochranné přilby pro řidiče vozidel kategorie L
23Zpětné světlomety
24Kouř vznětových motorů
25Opěrky hlavy
26Vnější výčnělky vozidel
27Výstražné trojúhelníky
28Zvuková výstražná zařízení
29Pevnost kabin nákladních automobilů
30Pneumatiky osobních automobilů a jejich přípojných vozidel
31Světlomety HSB
32Náraz na vozidlo zezadu
33Náraz na vozidlo zepředu
34Snížení rizika požáru
35Rozmístění nožních ovladačů
36Konstrukce velkých autobusů
37Žárovky pro homologované světlomety a svítilny
38Zadní mlhové svítilny
39Rychloměry včetně montáže
40Plynné škodliviny motocyklů - vozidel kategorie L
41Vnější hluk motocyklů - vozidel kategorie L
42Přední a zadní nárazníky
43Bezpečnostní skla a zasklívací materiály
44Zadržovací prostředky pro děti
45Zařízení pro čištění světlometů
46Zpětná zrcátka a výhled dozadu
47Plynné škodliviny mopedů - vozidel kategorie L
48Montáž světelné techniky
49Emise vznětových motorů
50Zařízení k osvětlení a ke světlené signalizaci vozidel kategorie L
51Hladiny hluku vozidel s min. 4 koly
52Konstrukce malých autobusů
53Montáž zařízení k osvětlení a k světelné signalizaci motocyklů - kategorie L
54Pneumatiky užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
55Zařízení pro mechanická spojení vozidel
56Světlomety mopedů - kategorie L
57Světlomety motocyklů - kategorie L
58Zadní ochrana proti podjetí
59Náhradní výfukové systémy
60Ovladače, identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
61Vnější výčnělky přední části kabin vozidel kategorie N
62Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
63Vnější hluk mopedů - kategorie L
64Náhradní kola pro dočasné použití
65Zvláštní výstražná světla
66Pevnost karosérie autobusů
67Zařízení pro pohon zkapalněným ropným plynem
68Měření max. rychlosti vozidel včetně elektrických
69Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km/h)
70Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel
71Pole výhledu řidiče traktorů
72Světlomety motocyklů - kategorie L
73Boční ochranná zařízení nákladních vozidel, přívěsů a návěsů
74Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů - kategorie L
75Pneumatiky motocyklů - kategorie L
76Světlomety mopedů - kategorie L
77Parkovací svítilny
78Brzdění motocyklů - kategorie L
79Systémy řízení
80Pevnost sedadel autobusů a jejich úchytů
81Zpětná zrcátka a montáž zpětných zrcátek - kategorie L
82Světlomety mopedů vybavené halogenovými žárovkami - kategorie L
83Emise škodlivin z motorů podle požadavků na palivo
85Měření výkonu motoru u vozidel kategorií M a N
86Montáž osvětlení a světelné signalizace traktorů
87Denní svítilny
88Pneumatiky s vratným odrazem - kategorie L
89Omezovače rychlosti vozidel kategorií M3, N2, N3
90Náhradní brzdová obložení
91Boční obrysové svítilny
92Náhradní výfukové systémy motocyklů - kategorie L
93Ochrana proti podjetí zepředu
94Ochrana proti čelnímu nárazu
95Ochrana proti bočnímu nárazu
96Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů traktorů
97Poplašná zařízení, imobilizéry
98Světlomety s výbojkami
99Výbojky
100Bateriové elektromobily
101Emise CO2/spotřeba paliva u vozidel kategorie M1 a N1
102Zařízení ke spojení vozidel do krátké soupravy
103Náhradní katalyzátory
104Značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
105Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí
106Pneumatiky traktorů a jejich přípojných vozidel
107Konstrukce dvoupodlažních autobusů
108Obnovování pneumatik osobních a jejich přípojných vozidel
109Obnovování pneumatik nákladních vozidel, jejich přípojných vozidel a autobusů
110Zvláštní konstrukční části pro vozidla s pohonem na zkapalněný ropný plyn (CNG)
111Cisternová vozidla kategorií N a O a jejich stabilita proti převrácení
112Asymetrické světlomety
113Symetrické světlomety
SMĚRNICE (DOKUMENTY) EHS/ES
70/156Homologace typu vozidla kategorie M1
70/157Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy - kategorie M, N
70/220Emise škodlivin zážehových motorů - kategorie M, N
70/221Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N
70/222Prostor pro zadní registr. tabulku - kategorie M, N, O
70/311Systém řízení - kategorie M, N
70/387Dveře, vstup do vozidla a výstup - kategorie M, N
70/388Zvukový signál - kategorie M, N
71/127Zpětná zrcátka a výhled dozadu - kategorie M, N
71/320Brzdění vozidel - kategorie M, N, O
72/245Elektromagnetická kompatibilita - kategorie M, N
72/306Kouř vznětových motorů - kategorie M, N
73/350Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy - kategorie M, N
74/60Bezpečnost interiéru vozidel kategorie M1
74/61Zařízení proti zneužití vozidel - kategorie M, N
74/132Brzdění vozidel
74/150Homologace typu vozidla kategorie T
74/151Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
74/152Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
74/290Emise škodlivin
74/297Bezpečnost při nárazu na řízení
74/346Zpětná zrcátka vozidel kategorie T
74/347Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T
74/408Pevnost sedadel
74/483Vnější výčnělky vozidel kategorie M1
75/321Řízení vozidel kategorie T
75/322Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T
75/443Rychloměr a zpětný chod - kategorie M, N
75/524Brzdění vozidel
76/114Štítky a nápisy - kategorie M, N
76/115Kotevní úchyty bezpečnostních pásů vozidel kategorie M1
76/432Brzdění vozidel kategorie T
76/756Montáž světelných zařízení - kategorie M, N
76/757Odrazky - kategorie M, N, O
76/758Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
76/759Směrové svítilny - kategorie M, N, O
76/760Osvětlení zadní registrační tabulky - kategorie M, N, O
76/761Světlomety, žárovky, výbojky
76/762Přední mlhové světlomety
76/763Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T
77/102Emise škodlivin
77/212Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
77/311Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T
77/389Odtahové úchyty vozidel - kategorie M, N
77/536Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
77/537Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T
77/538Zadní mlhové svítilny - kategorie M, N
77/539Zpětné světlomety - kategorie M, N
77/540Parkovací svítilny - kategorie M, N
77/541Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
77/649Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
78/315Homologace typu vozidla kategorie M1
78/316Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů - kategorie M, N
78/317Odmrazování/odmlžování čelních skel vozidel kategorie M1
78/318Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M1
78/507Štítky a nápisy - M, N, O
78/547Homologace typu vozidla kategorie M1
78/548Vytápěcí systémy vozidel kategorieM1
78/549Kryty kol vozidel kategorieM1
78/632Bezpečnost interiéru vozidel
78/665Emise škodlivin
78/764Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
78/932Opěrky hlavy vozidel kategorie M1
78/933Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T
79/488Vnější výčnělky vozidel kategorie M1
79/489Brzdění vozidel
79/490Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
79/533Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T
79/622ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
79/694Homologace typu vozidla kategorie T
79/795Zpětná zrcátka a výhled dozadu
79/1073Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T
80/233Montáž světelných zařízení
80/720Pracovní prostor vozidel kategorie T
80/1267Homologace typu vozidla kategorie M1
80/1268Měření spotřeby paliva - kategorie M, N
80/1269Měření výkonu motoru - kategorie M, N
81/333Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N1, O1, O2
81/334Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
81/575Kotevní úchyty bezpečnostních pásů - kategorie M, N
81/576Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
81/577Pevnost sedadel a úchytů
81/643Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
82/244Montáž světelných zařízení
82/318Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
82/319Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
82/890Homologace typu vozidla kategorie T
82/953ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
83/190Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
83/276Montáž světelných zařízení
83/351Emise škodlivin
84/8Montáž světelných zařízení
84/372Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
84/424Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
85/3Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
85/205Zpětné zrcátko a výhled dozadu
85/647Brzdění vozidel
86/217Manometry pro měření tlaku v pneumatikách
86/297Vývody pro odběr výkonu u vozidel kategorie T
86/298Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
86/360Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
86/364Hmotnosti a rozměry - štítky a nápisy
86/415Umístění a označení ovladačů u vozidel kategorie T
86/562Zpětná zrcátka a výhled dozadu
87/358Homologace typu vozidla kategorie M, N, O
87/402Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
87/403Homologace typu vozidla kategorie M1
88/76Emise škodlivin
88/77Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
88/194Brzdění vozidel
88/195Měření výkonu motoru
88/218Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
88/297Homologace typu vozidla kategorie T
88/320Laboratorní zkoušky - kontrola a ověřování
88/321Zpětné zrcátko a výhled dozadu
88/366Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
88/410Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
88/411Řízení vozidel kategorie T
88/412Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
88/413ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
88/414Pracovní prostor vozidel kategorie T
88/436Emise škodlivin
88/465Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
88/599Tachografy, záznamová zařízení
89/173Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí, spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel kategorie T
89/277Směrové svítilny
89/278Montáž světelných zařízení
89/297Boční ochranná zařízení - kategorie N2, N3, O3, O4
89/336Elektromagnetická kompatibilita
89/338Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
89/458Emise škodlivin
89/459Hloubka vzorku pneumatiky
89/460Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
89/461Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
89/491Kouř vznětových motorů
89/516Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
89/517Světlomety, žárovky, výbojky
89/518Zadní mlhové svítilny
89/680Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
89/681Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
89/682Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
90/628Bezpečnostní pásy
90/629Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
90/630Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
91/60Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
91/157Akumulátory
91/226Zařízení proti rozstřiku vody
91/422Brzdění vozidel
91/441Emise škodlivin
91/542Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
91/662Bezpečnost při nárazu na řízení
91/663Montáž světelných zařízení
92/6Omezovače rychlosti, montáž a použití - kategorie M3, N3
92/61Homologace typu vozidla kategorie L
92/7Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
92/21Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M1
92/22Bezpečnostní skla a zasklívání - kategorie M, N, O
92/23Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití vozidel kategorie M1
92/24Omezovače rychlosti kategorie M2, M3, N3
92/31Elektromagnetická kompatibilita
92/53Homologace typu vozidla kategorie M1
92/62Systém řízení - kategorie M, N
92/97Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
92/114Vnější výčnělky kabin vozidel kategorie N
93/14Brzdění vozidel kategorie L
93/29Ovladače, sdělovače a indikátory vozidel kategorie L
93/30Zvuková výstražná znamení vozidel kategorie L
93/31Stojánky dvoukolových vozidel - kategorie L
93/32Držadla spolujezdců vozidel kategorie L
93/33Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
93/34Povinné štítky a značení vozidel kategorie L
93/59Emise škodlivin
93/81Homologace typu vozidla kategorie M1
93/86Akumulátory
93/91Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů
93/92Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L
93/93Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie L
93/94Montáž zadní tabulky registrační značky vozidel kategorie L
93/116Měření spotřeby paliva vozidel kategorie M1
94/12Emise škodlivin
94/20Zařízení pro mechanická spojení vozidel - kategorie M, N, O
94/53Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů
94/63Omezování emisí těkavých organických sloučenin při skladování a distribuci benzínu (čl. 5 příl. IV)
94/68Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M1
94/78Kryty kol vozidel kategorie M1
95/1Maximální konstrukční rychlost a výkon vozidel kategorie L
95/28Hořlavost materiálů interiéru
95/48Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M1
95/54Elektromagnetická kompatibilita
95/56Zařízení proti zneužití vozidel - kategorie M, N
96/1Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
96/20Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
96/27Boční náraz
96/36Bezpečnostní pásy
96/37Pevnost sedadel
96/38Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
96/44Emise škodlivin
96/53Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
96/63Brzdění vozidel kategorie T
96/64Odtahové úchyty vozidel
96/69Emise škodlivin
96/79Čelní vyosený náraz
96/96Periodické technické kontroly vozidel
96/627Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T
97/19Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
97/20Kouř vznětových motorů
97/21Měření výkonu motoru
97/24(1)Pneumatiky vozidel kategorie L
97/24(2)Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů a ostatních vozidel kategorie L
97/24(3)Vnější výčnělky vozidel kategorie L
97/24(4)Zpětná zrcátka vozidel kategorie L
97/24(5)Plynné škodliviny vozidel kategorie L
97/24(6)Palivové nádrže vozidel kategorie L
97/24(7)Opatření proti neoprávněnému seřizování motoru vozidel kategorie L
97/24(8)Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie L
97/24(9)Vnější hluk a výfukové systémy vozidel kategorie L (mimo elektromobily)
97/24(10)Zařízení pro mechanická spojení vozidel kategorie L
97/24(11)Kotevní místa bezpečnostních pásů vozidel kategorie L
97/24(12)Zasklení, stírače, odmrazování a odmlžování vozidel kategorie L
97/27Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
97/28Montáž světelných zařízení
97/29Odrazky - kategorie M, N, O
97/30Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
97/31Osvětlení zadní tabulky registrační značky
97/32Zpětné světlomety
97/39Rychloměr a zpětný chod
97/54Homologace typu vozidla kategorie T
97/68Nesilniční mobilní stroje - kategorie S
98/12Brzdění vozidel
98/14Homologace typu vozidla kategorie M1
98/38Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
98/39Řízení vozidel kategorie T
98/40Zpětná zrcátka vozidel kategorie T
98/69Emise škodlivin - kategorie M, N
98/77Emise škodlivin - kategorie M, N
98/89Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
98/90Dveře, vstup do vozidla a výstup
98/91Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí - kategorie N, O
1999/7Systém řízení
1999/14Zadní mlhové svítilny
1999/15Směrové svítilny
1999/16Parkovací svítilny
1999/17Světlomety, žárovky, výbojky
1999/18Přední mlhové světlomety
1999/23Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
1999/24Držadla spolujezdců vozidel kategorie L
1999/25Povinné štítky a značení vozidel kategorie L
1999/26Montáž zadní tabulky registrační značky
1999/37Dokumenty k registraci vozidel
1999/40ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
1999/52Periodické technické kontroly vozidel
1999/55Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
1999/56Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T
1999/57Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
1999/58Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T
1999/86Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T
1999/96Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
1999/98Čelní vyosený náraz
1999/99Měření výkonu motoru - kategorie M, N
1999/100Měření spotřeby paliva
1999/101Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
1999/102Emise škodlivin
2000/1Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí, spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel kategorie T
2000/2Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T
2000/3Bezpečnostní pásy - M1, N1
2000/4Bezpečnost interiéru vozidel
2000/7Rychloměry vozidel kategorie L
2000/8Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
2000/19Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
2000/22Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
2000/25Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T
2000/30Silniční technické kontroly užitkových vozidel - kategorie N
2000/40Ochrana proti podjetí zepředu
2000/53Vyřazení vozidel, recyklace a renovace dílů - kategorie M1
2000/72Stojánky vozidel kategorie L
2000/73Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L
2000/74Ovladače a indikátory vozidel kategorie L
2001/1Emise škodlivin
2001/2Přeprava nebezpečných věcí
2001/3Homologace typu vozidla kategorie T
2001/9Technické kontroly vozidel
2001/11Technické kontroly vozidel - omezovače rychlosti
2001/27Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
2001/31Dveře, vstup do vozidla a výstup
2001/43Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití
2135/98Záznamová zařízení (tachografy)
2001/56Vytápěcí systémy
2001/63Nesilniční mobilní stroje - kategorie S
2001/85Homologace typu vozidla kategorie M2, M3
2001/92Zasklívání a zasklívací materiály
2001/100Emise - studený start
2001/116Homologace typu vozidla kategorie M1
2001/505Přistoupení k předpisu EHK č. 105 - kategorie N, O
2001/506Přistoupení k předpisu EHK č. 104 - kategorie N, O
2001/507Přistoupení k předpisu EHK č. 109 - kategorie N, O
2002/7Hmotnosti a rozměry vozidel
2002/24Homologace typu vozidel kategorie L
2002/41Maximální rychlost a výkon motoru vozidel kategorie L
2002/51Emise škodlivin dvou až tří kolových vozidel
2002/78Brzdění vozidel (náhradní obložení)
2002/80Emise škodlivin zážehových motorů vozidel kategorie M, N
2002/85Omezovače rychlosti

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu

BodPředmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1.Hladiny hluku5170/157XXXXXX    
Náhradní výfukové systémy5970/157X  X      
2. Emise znečišťujících látek8370/220XXXXXX    
3.Palivové nádrže  70/221X*X*X*X*X*X*XXXX
Zadní ochrana proti podjeti5870/221XXXXXXXXXX
4.Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222XXXXXXXXXX
5.Systém řízení7970/311XXXXXXXXXX
6.Dveře, vstup do vozidla a výstup1170/387XXXXXXXXXX
7.Zvukový signál2870/388XXXXXX    
8.Výhled dozadu4671/127XXXXXX    
9.Brzdění1371/320XXXXXXXXXX
13H  X         
10.Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXXX
11.Kouř vznětových motorů2472/306XXXXXX    
12.Bezpečnost interiéru vozidel2174/60X         
13.Zařízení proti zneužití18  XXXXXX    
zařízení proti zneužití,74/61X  X      
imobilizér9774/61X  X      

9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV, část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel). Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není odpovídající směrnice EHS/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím X. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy, které je předmětem jiných ustanovení, než je směrnice 70/156/EHS příloha IV.

*) U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 67.
U vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu EHK č. 110.

BodPředmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
14.Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297X  X      
15.Pevnost sedadel17 XXXXXX    
80  XX       
 74/408XXXXXX    
16.Vnější výčnělky2674/483X         
17.Rychloměr3975/443XXXXXX    
zpětný chod-75/443XXXXXX    
18.Štítky (povinné) 76/114XXXXXXXXXX
19.Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115XXXXXX    
20.Montáž světelných zařízeni4876/756XXXXXXXXXX
21.Odrazky376/757XXXXXXXXXX
22.Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)776/758XXXXXXXXXX
Boční obrysové svítilny91 XXXXXXXXXX
23.Směrové svítilny676/759XXXXXXXXXX
24.Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXXX
25.Světlomety, žárovky, výbojky1,5,8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 11376/761XXXXXX    
27.Odtahové úchyty vozidel 77/389XXXXXX    
28.Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXXX
29.Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXXX
30.Parkovací svítilny7777/540XXXXXX    
31.Bezpečnostní pásy1677/541XXXXXX    
32.Výhled řidiče dopředu 77/649X         
33.Označeni ovladačů 78/316XXXXXX    
34.Odmrazování/odmlžování 78/317X         
35.Ostřikování/stírání 78/318X         
36.Vytápěcí systémy*) 2001/56XXXXXX[X][X][X][X]
37.Kryty kol 78/549X         
38.Opěrky hlavy17, 2578/932X         
39.Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268X         
40.Výkon motoru8580/1269XXXXXX    

*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech, kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [X]).

BodPředmět9)Předpis EHKZákladní směrnice EHS/ESPlatí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
41. Emise vznětových motorů4988/77XXXXXX    
42. Boční ochrana7389/297    XX  XX
43. Zařízení proti rozstřiku 91/226    XX  XX
44. Hmotností a rozměry vozidel M1 92/21X         
45. Bezpečnostní skla4392/22XXXXXXXXXX
46. Pneumatiky30,54,6492/23XXXXXXXXXX
47. Omezovače rychlosti-92/6  X XX    
 8992/24  X XX    
48. Hmotnosti a rozměry (mimo M1) 96/53, 97/27 XXXXXXXXX
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N6192/114   XXX    
51. Hořlavost materiálů interiéru 95/28  X       
52. Autobusy36,52,66, 1072001/85 XX       
53. Čelní náraz9496/79X         
54. Boční náraz9596/27X  X      
56. Vozidla pro dopravu nebezpečných věci10598/91   XXXXXXX
57. Ochrana proti podjeti zepředu932000/40    XX    
X1.Záznamová zařízení (tachografy)-3821/85XXXXXX    
2479/95XXXXXX    
1056/97XXXXXX    
X2.Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70   X  XXXXX
X3.Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69 XXXXXXXXXX
X4.Bateriové elektromobily100 XXXXXX    
X5.Cisternová vozidla pro přepravy podle ADR - stabilita proti překlopení111     XX  XX

Pro tabulku platí

a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorii vozidla určen). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.

b) Pokud je ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno ..../... znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.

c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2.

PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
Přední mlhové světlomety1976/762XXXXXX    
Dětská zádržná zařízení44 X         
Zařízení pro čištění světlometů45 XXXXXX    
Zařízení pro mechanická spojení vozidel5594/20XXXXXXXXXX
Náhradní kola pro dočasné užití6492/23X         
Zvláštní výstražná světla65 XXXXXX    
Denní svítilny87 XXXXXX    
Poplašná zařízení9774/61X  X      
Zařízení ke spojení vozidel nakrátko102     XX  XX
Obrysové značení s vratným odrazem104   X  XXXXX
Vozidla pro přepravu určitých druhů živých zvířat-91/628   XXXXXXX
95/29

6. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem „H“ uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50 x 50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být tato okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50 x 50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany nemusí být u posuvných dveří vozidla, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje.

Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N1 musí být splněna následující nerovnost

P-(M+N.68)>N.68, kde

P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg

M = provozní hmotnost

N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.

Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M1.

Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N1 dříve zařazeného v kategorii M1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen „ZTP“) při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N1. Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.

7. Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M2 a M3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.

8. Elektrická instalace

a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N-normální), ISO 3732 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (S-doplňkové), ISO 1185 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N-normální), ISO 3731 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S-doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O1 a O2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné.

b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13 resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.

9. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.

10. Rozměry vozidel

a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16,

b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],

c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3)

11. Hmotnosti vozidel a jízdních souprav

a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I. směrnice 96/53/ES,

b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15,

c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a) nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy.3)

12. Motor

a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10.). Výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.

b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.

13. Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.

14. Kryty kol a protiskluzové řetězy

a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N1. Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.

b) pro vozidla kategorií M2, M3, N2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií O1 a O2 platí následující ustanovení.

ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky

- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,

bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20°,

be) u vozidel kategorií M2 a M3, u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,

c) vozidla kategorií N2 s největší povolenou hmotností přesahující 7,50 t, N3, O3, O4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.

d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.

15. Pneumatiky

a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleno podle jeho technických příloh.

b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.

16. Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám

a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,

b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla.

Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranného zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.

17. Karoserie vozidel

a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,

b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,

c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací.

18. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

19. Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1.20 m nad vozovkou a 2,00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB(A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB(A).

20. Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, a jejich přípojná vozidla (tzv. „pomalá vozidla“) musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.

21. Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.

22. Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1. Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c).

Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvovýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.

a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro kategorii vozidla
M1 ≤ 2500 kg
10)
M, > 2500 kg
10
)
     M2          M3    
1.Hladiny hluku 51 70/157HG + HG + HG + H
Náhradní výfukové systémy59
2.Emise znečišťujících látek8370/220QG + QG + QG + Q
3.Palivové nádrže 70/221FFFF
Zadní ochrana proti podjetí58
4.Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222XXXX
5.Systém řízeni7970/311XGGG
6.Zámky a závěsy dveří1170/387BG + B  
7.Zvukový signál2870/388XXXX
8.Výhled dozadu4671/127XGGG
9.Brzdění13, 90, 13H71/320XGGG
10.Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXX
11.Kouř vznětových motorů2472/306HHHH
12.Vnitřní výčnělky2174/60CG + C  
13.Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61XGGG
14.Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297XG  
15.Pevnost sedadel17, 8074/408DG + DG + DG + D
16.Vnější výčnělky2674/483V pro kabinu
A pro ostatní
G pro kabinu
A pro ostatní
  
17.Rychloměr pro zpětný chod3975/443XXXX
18.Štítky (povinné) 76/114XXXX
19.Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115DG + LG + LG + L
20.Montáž světelné techniky4876/756A + NA + G +N pro kabinu
A + N pro ostatní
A + G +N pro kabinu
A + N pro ostatní
A + G +N pro kabinu
A + N pro ostatní
21.Odrazky376/757XXXX
22.Svítilny doplňkové obrysové, přední a zadní obrysové, brzdové)  7 76/758XXXX
Denní svítilny87
Boční obrysové svítilny91
23.Směrové svítilny676/759XXXX
24.Osvětleni zadní registrační tabulky476/760XXXX
25.Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761XXXX
25.Žárovky37 XXXX
26.Přední mlhové světlomety1976/762viz čl. 5 této přílohy
27.Odtahové úchyty vozidel77/389EEEE
28.Zadní mlhové svítilny3877/538XXXX
29.Zpětné světlomety2377/539XXXX
30.Parkovací svítilny7777/540XXXX
31.Bezpečnostní pásy1677/541DG + MG + MG + M
32.Výhled dopředu 77/649XG  
33.Označení ovladačů 78/316XXXX
34.Odmrazování/odmlžování 78/317XG + OOO
35.Ostřikování/stírání 78/318XG + OOO
36.Vytápěcí systémy 2001/56IG + PG + PG + P
37.Kryty kol 78/549XG  
38.Opěrky hlavy17, 2578/932DG + D  
39.Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268ØØ  
40.Výkon motoru8580/1269XXXX
41.Emise vznětových motorů4988/77HG + HG + HG + H
44.Hmotnosti a rozměry (M1) 92/21XX  
45.Bezpečnostní skla4392/22JG + JG + JG + J
46.Pneumatiky30,54,6492/23XGGG
47.Omezovače rychlosti8992/24   X
48.Hmotnosti a rozměry (jiné než M1) 97/27  XX
50.Spojovací zařízení5594/20viz čl. 5 této přílohy
51.Hořlavost 95/28   G pro kabinu
X pro ostatní
52.Autobusy36, 52, 66, 1072001/85  AA
53.Čelní náraz9496/79ØØ  
54.Boční náraz9596/27ØØ  
X2.Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70    X
X3.Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69 XXXX

10) Největší technicky přípustná hmotnost vozidla

b) pancéřovaná vozidla

PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro kategorii vozidla
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1.Hladiny hluku5170/157XXXXXX    
Náhradní výfukové systémy59
2.Emise znečišťujících látek8370/220AAAAAA    
3.Palivové nádrže Zadní ochrana proti podjetí5870/221XXXXXXXXXX
4.Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222XXXXXXXXXX
5.Systém řízení7970/311XXXXXXXXXX
6.Zámky a závěsy dveří1170/387X  XXX    
7.Zvukový signál2870/388A+KA+KA+KA+KA+KA+K     
8.Výhled dozadu4671/127AAAAAA    
9.Brzdění13, 90 13H71/320XXXXXXXXXX
10.Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXXX
11.Kouř vznětových motorů2472/306XXXXXX    
12.Vnitřní výčnělky2174/60A         
13.Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61XXXXXX    
14.Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297Ø  Ø      
15.Pevnost sedadel17, 8074/408XDDDDD    
16.Vnější výčnělky2674/483A          
17.Rychloměr zpětný chod3975/443XXXXXX    
18.Štítky (povinné) 76/114XXXXXXXXXX
19.Kotevni úchyty bezpečnostních pásů1476/115AAAAAA     
20.Montáž světelné techniky4876/756A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21.Odrazky376/757XXXXXXXXXX
22.Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)7 76/758XXXXXXXXXX
Denní svítilny 87
Boční obrysové svítilny91
23.Směrové svítilny676/759XXXXXXXXXX
24.Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXXX
25.Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761XXXXXX     
25.Žárovky37 XXXXXXXXXX
26.Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy     
27.Závěsy k odtažení vozidla 77/389AAAAAA     
28.Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXXX
29.Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXXX
30.Parkovací svítilny7777/540XXXXXX     
31.Bezpečnostní pásy1677/541AAAAAA     
32.Výhled dopředu 77/649S          
33.Označení ovladačů 78/316XXXXXX     
34.Odmrazování/odmlžování 78/317AOOOOO     
35.Ostřikování/stírání 78/318AOOOOO     
36.Vytápěcí systémy 2001/56XXXXXX     
37.Kryty kol 78/549X         
38.Opěrky hlavy17, 2578/932X         
39.Emise CO2/spotřeba paliva10180/1268Ø         
40.Výkon motoru8580/1269XXXXXX    
41.Emise vznětových motorů4988/77AXXXXX    
42.Boční ochrana7389/297    XX  XX
43.Zařízení proti rozstřiku 91/226    XX  XX
44.Hmotnosti a rozměry (M1) 92/21X         
45.Bezpečnostní skla4392/22ØØØØØØØØØØ
46.Pneumatiky30,54,6492/23AAAAAAAAAA
47.Omezovače rychlosti8992/24   X XX    
48.Hmotnosti a rozměry (jiná vozidla než M1) 97/27 XXXXXXXXX
49.Vnější výčnělky kabin vozidel N     AAA    
50.Spojovací zařízeni5594/20viz bod 5 této přílohy
51.Hořlavost 95/28  X         
52.Autobusy36,52,66, 1072001/85           
53.Čelní náraz9496/79Ø                
54.Boční náraz9596/27Ø    Ø        
56.Vozidla pro dopravu nebezpečných věci10598/91     XXXXXXX
57.Ochrana proti podjetí zepředu932000/40         XX    
X2.Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70     X    XXXXX
X3.Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69 XXXXXXXXXX

c) ostatní vozidla zvláštního určení (včetně obytných přívěsů)

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice
EHS/ES
Platí pro kategorii vozidla
M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1.Hladiny hluku5170/157HHHHH    
Náhradní výfukové systémy59
2.Emise znečišťujících látek8370/220QQQQQ    
3.Palivové nádrže 70/221FFFFFXXXX
Zadní ochrana proti podjetí58
4.Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222A+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+R
5.Systém řízení7970/311XXXXXXXXX
6.Zámky a závěsy dveří1170/387  BBB    
7.Zvukový signál2870/388XXXXX    
8.Výhled dozadu4671/127XXXXX    
9.Brzdění13, 90 13H71/320XXXXXXXXX
10.Elektromagnetická kompatibilita1072/245XXXXXXXXX
11.Kouř vznětových motorů2472/306HHHHH    
13.Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61XXXXX    
14.Bezpečnost při nárazu na řízení1274/297  X     
15.Pevnost sedadel17, 8074/408DDDDD    
17.Rychloměr
zpětný chod
3975/443XXXXX    
18.Štítky (povinné) 76/114XXXXXXXXX
19.Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115DDDDD    
20.Montáž světelné techniky4876/756A+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21.Odrazky376/757XXXXXXXXX
22.Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové)776/758XXXXXXXXX
Denní svítilny87
Boční obrysové svítilny91
23.Směrové svítilny676/759XXXXXXXXX
24.Osvětlení zadní registrační tabulky476/760XXXXXXXXX
25.Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761XXXXX    
25.Žárovky37 XXXXXXXXX
26.Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy
27.Závěsy k odtažení vozidla 77/389AAAAA      
28.Zadní mlhové svítilny3877/538XXXXXXXXX
29.Zpětné světlomety2377/539XXXXXXXXX
30.Parkovací svítilny7777/540XXXXX    
31.Bezpečnostní pásy1677/541DDDDD    
33.Označeni ovladačů 78/316XXXXX    
34.Odmrazování/odmlžování 78/317OOOOO    
35.Ostřikování/stírání 78/318OOOOO    
40.Výkon motoru8580/1269XXXXX    
41.Emise vznětových motorů4988/77HHHHH    
42.Boční ochrana7389/297   XX  XX
43.Zařízení proti rozstřiku 91/226   XX  XX
46.Pneumatiky30,54,6492/23XXXXXXXXX
47.Omezovače rychlosti8992/24 X XX    
48.Hmotnosti a rozměry 97/27XXXXXXXXX
49.Vnější výčnělky kabin vozidel N    XXX    
50.Spojovací zařízení5594/20viz bod 5 této přílohy
51.Hořlavost 95/28 X       
52.Autobusy36,52,66, 1072001/85XX       
54.Boční náraz9596/27  A      
56.Vozidla pro dopravu nebezpečných věcí10598/91   XXXXXX
57.Ochrana proti podjetí zepředu932000/40   XX    
X2.Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70  X  XXXXX
X3.Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69 XXXXXXXXX

d) mobilní jeřáby

PředmětPředpis EHKZákladní směrnice EHS/ESMobilní jeřáby kategorie N
1. Hladiny hluku 51 70/157T
Náhradní výfukové systémy59
2. Emise znečišťujících látek8370/220X
3. Palivové nádrže5870/221X
Zadní ochrana proti podjetí
4. Prostor pro zadní registr.tabulku 70/222X
5. Systém řízení7970/311X (boční pohyb přípustný)
6. Zámky a závěsy dveří1170/387A
7. Zvukový signál2870/388X
8. Výhled dozadu4671/127X
9. Brzdění13, 90 13H71/320U
10. Elektromagnetická kompatibilita1072/245X
11. Kouř vznětových motorů2472/306X
12.Vnitřní výčnělky2174/60X
13. Zařízení proti zneužití; imobilizér18, 9774/61X
15. Pevnost sedadel17, 8074/408D
17. Rychloměr zpětný chod3975/443X
18. Štítky (povinné) 76/114X
19. Kotevní úchyty bezpečnostních pásů1476/115D
20. Montáž světelné techniky4876/756A+Y
21. Odrazky376/757X
22. Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové) 7 76/758X
Denní svítilny87
Boční obrysové svítilny91
23. Směrové svítilny676/759X
24. Osvětlení zadní registrační tabulky476/760X
25. Světlomety, výbojky1, 5, 8, 20, 31, 98, 99, 112, 11376/761X
25. Žárovky37 X
26. Přední mlhové světlomety1976/762viz bod 5 této přílohy
27. Závěsy k odtaženi vozidla 77/389A
28. Zadní mlhové svítilny3877/538X
29. Zpětné světlomety2377/539X
30. Parkovací svítilny7777/540X
31. Bezpečnostní pásy1677/541D
33. Označení ovladačů 78/316X
34. Odmrazování/odmlžování 78/317O
35. Ostřikování/stírání 78/318O
40. Výkon motoru8580/1269X
41. Emise vznětových motorů4988/77v
42. Boční ochrana7389/297X
43. Zařízení proti rozstřiku 91/226X
45. Bezpečnostní skla4392/22J
46. Pneumatiky30,54,6492/23A pokud jsou splněny požadavky ISO 10571-1995(E) nebo ETRTO manuálu norem 1998
47. Omezovače rychlosti8992/24X
48. Hmotnosti a rozměry 97/27X
49. Vnější výčnělky kabin vozidel N  X
50. Spojovací zařízení5594/20viz čl. 5 této přílohy
57. Ochrana proti podjetí zepředu932000/40X
X2. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel70 X
X3. Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km.h-1)69 X

VÝZNAM SYMBOLŮ V TABULKÁCH

A: Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit.

B: Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm.

C: Aplikace se omezuje na část vozidla před nejzadnějším sedadlem, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS.

D: Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici.

E: Pouze vpředu

F: Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.

G: Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).

H: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.

I: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky.

J: U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení.

K: Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály.

L: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy.

M: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně břišní pásy.

N: Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.

O: Vozidlo musí být vpředu vybaveno přiměřeným systémem.

P: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem.

Q: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem / katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m. Homologace, udělená pro nejvíce representativní základní vozidlo zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti.

R: Pokud lze namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné.

S: Činitel přenosu světla je nejméně 60 %, úhel zakrytí sloupkem „A“ není větší než 10°.

T: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/101/ES. Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty:

- 81 dB(A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW,

- 83 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW,

- 84 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW.

U: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS. Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:

- jsou oprávněné příslušnou konstrukcí,

- jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 71/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění.

V:  Lze připustit vyhovění směrnici 97/68/ES.

X:  Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice.

Y:  Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

Ø směrnice se neaplikuje (žádné požadavky).

23. Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány.

24. Vozidla kategorie M1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

25. Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.

26. Vozidla kategorie M a N, u nichž největší povolená hmotnost vozidla včetně případně připojitelného přívěsu nebo návěsu přesáhne 3,50 t musí být vybavena tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče, homologovaným podle nařízení Rady EHS č. 3821/85. Tato povinnost neplatí pro vozidla uvedená v příslušných výjimkách nařízení Rady EHS č. 3820/85. Výše uvedené tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení, pokud jsou homologovány podle výše uvedených nařízení a jejich použití je předepsáno, musí být ověřovány nejdéle jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jejich pohonu zaplombovány. Pokud jsou tyto tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení namontovány ve vozidlech, kde není jejich použití předepsáno, musí být ověřovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejdéle jednou za pět let.

Ve vnitrostátní dopravě může být toto zařízení nahrazeno jiným kontrolním záznamovým zařízením schváleného typu, které splňuje nejméně podmínky pro elektronické kontrolní záznamové zařízení s registrací pracovní činnosti řidiče nařízení Rady EHS č. 3821/85, které však není dle tohoto nařízení homologováno.

Vozidlo uvedené do provozu musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak.

Povinnost výbavy vozidel tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče podle data jejich prvního uvedení do provozu

KATEGORIE1.7.1972 až 30.6.19841.7.1984 až 31.12.19891.1.1990 až 30.6.2001od 1.7.2001
uvedení do provozu
M1---„EC“- při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,50 t - kromě vj
M2„TC“ - nad 7,00 t ......-nad 40km.h-1 mimo městské autobusy„TC1“ - nad 7,00 t .......- nad 40km.h-1 mimo městské autobusy„EC“ - kromě vj„EC“ - kromě vj
M3„TC“ - nad 40km.h-1 mimo městské autobusy„TC1“ - nad 40km.h-1 mimo městské autobusy„EC“ - kromě vj„EC“ - kromě vj
N1--„EC“- při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,50 t„EC“- při největší povolené hmotnosti soupravy nad 3,50 t
- kromě vj- kromě vj
- pro vozidla uvedená do provozu po 5.4.1995 a provozovaná v mezinár. silniční dopravě 
N2„TC“ - nad 7,00 t - nad 40km.h-1„TC1“ - nad 7,00 t - nad 40km.h-1„EC“ - kromě vj„EC“ - kromě vj
N3„TC“ - nad 40km.h-1„TC1“ - nad 40km.h-1„EC“ - kromě vj„EC“ - kromě vj

Legenda:

Povinnost vybavení vozidla tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením se vztahuje i na vozidla kategorií M1 a N1, která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,50 t.

„TC“ - nehomologovaný tachograf, který včetně jeho náhonu musí být u nákladních automobilů a autobusů plombován; to neplatí pro tachografy s elektrickým pohonem. Tachografový záznam musí odpovídat svými průběhy údajům počítače ujeté vzdálenosti, rychloměru a času jízdy i stání při spolehlivé čitelnosti bez pomocných přístrojů; tachografový hodinový strojek a jeho údaje nesmí vykazovat při jednom natažení strojku odchylky větší než ± 2 minuty za 24 hodin. Doba chodu strojku na jedno natažení musí být nejméně pro záznam

3hodinový ..... 24 hodin,

6hodinový ..... 48 hodin,

12hodinový ..... 62 hodin,

24hodinový ..... 168 hodin.

„TC1“ shodné s „TC“, avšak tachograf jakož i jeho pohon musí být možné u vozidel všech kategorií zaplombovat.

„EC“ - tachograf homologovaný podle nařízení Rady EHS č. 3821/85 a označený homologační značkou musí být ověřen nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jeho pohonu zaplombován. Pokud je tento tachograf nebo elektronické kontrolní záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, kde není jeho použití předepsáno, musí být ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejméně jednou za pět let.

vj - vozidla, na něž se nevztahuje povinnost vybavení tachografem

a) vozidla určená pro přepravu nákladu, jejichž největší povolená hmotnost včetně největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,50 t,

b) vozidla pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,

c) vozidla používaná pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50 km,

d) vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h-1,

e) vozidla používaná nebo řízená ozbrojenými silami, civilní obranou, jednotkami požární ochrany a Policií České republiky,

f) vozidla používaná pro zvláštní účely, tj. údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních zásilek, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů,

g) vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích,

h) specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely,

i) vozidla přepravující cirkus a lunapark,

j) speciální havarijní vozidla,

k) vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu,

l) vozidla používaná pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití,

m) vozidla používaná pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy.

27. Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M1 a N1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.

28. Výrobci vozidel kategorie M1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M1 obdržela údaje o emisích CO2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bod 39 tabulky, tak, aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO2 při nabízení nových osobních automobilů.

29. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.

30. U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm.

31. Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.

32. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

33. U vozidel se samostatnou skříňovou karosérií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.

34. Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně ±5 % z měřené hodnoty.

35. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem

36. Zařízení pro pohon CNG znamená soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

37. Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány, a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11.2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11.2003.

38. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.

39. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 3 této přílohy stanoveno jinak.

40. Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 37 a čl. 38 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

41. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 37 a čl. 38 písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny

42. Zařízení pro pohon LPG znamená soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.

43. Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány, a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány.

44. Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení:

a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky,

b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M1, N1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky.

45. Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle čl. 2, bodu 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 44 této přílohy stanoveno jinak.

46. Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 43 a čl. 44, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.

47. Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 43 a čl. 44, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.

Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu

48. Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let.

Elektromobily kategorií M a N

49. Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami

a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle čl. 2 bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů;

b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá;

c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100.

50. Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 49.“.

14. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Technické požadavky pro konstrukci vozidel kategorií L

1. Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, a pro jejich přípojná vozidla, ať již dokončená nebo nedokončená. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech podle tohoto článku nebo určené k montáži na tato vozidla. Pod pojmem „vozidlo“ se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto článku.

2. Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu

Bod**)PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro členy kategorie L*)
12345
2.2
4.4.8
Max.konstrukční rychlost, moment a výkon motoru 95/1XXXXX
3.Hmotnosti a rozměry vozidel 93/93XXXXX
4.4.9Palivová nádrž 97/24(6)     
4.4.13Plynné znečišťující látky motocyklů***)4097/24(5)  XXX
4.4.13Plynné znečišťující látky mopedů***)4797/24(5)XX   
6.Pneumatiky motocyklů7597/24(1)  XXX
7.Brzdění7893/14XXXXX
8.Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci dvoukolových a tříkolových vozidel5393/92     
7493/92X    
 93/92XXXXX
9.a) Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů a vozidel posuzovaných jako takové3,6, 37, 50, 56,7697/24(2)XX   
9.b) Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci motocyklů a vozidel posuzovaných jako takové3,6, 37, 38,
50, 57, 72
97/24(2)  XXX
10.1Zvuková výstražná zařízení2893/30XXXXX
10.2Montáž zadní registrační tabulky 93/94XXXXx
10.3EMC, odrušení1097/24(8)XXXXx
10.4Vnější hluk a výfukový systém (mimo elektromobily) ***)9,41, 63,9297/24(9)XXXXX
10.5Zpětná zrcátka8197/24(4)XXXXX
10.6Vnější výčnělky 97/24(3)XXXXX
10.7Stojánky dvoukolových mot. vozidel 93/31X X  
10.8Ochrana před neoprávněným užíváním6293/33XXXXX
10.9Zasklení, stírače, odmrazování a odmlžování 97/24(12) X  X
10.10Držadla spolujezdců na dvoukolových vozidlech 93/32X X  
10.11Kotevní místa bezpečnostních pásů 97/24(11) X   X
10.12Rychloměr3975/443XXXXX
10.13Ovladače, identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů6093/29XXXXX
10.14Povinné štítky a značky 93/34XXXXX
10.15Opatření proti neoprávněnému seřizování motoru 97/24(7)XXXXX

*) Číselnému označení byly přiřazeny tyto členy rozdělení vozidel kategorie L podle zákona:

1 dvoukolové mopedy

2 tříkolové mopedy a lehké čtyřkolky

3 motocykly

4 motocykly s postranním vozíkem

5 motorové tříkolky a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky

**) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici 92/61/EHS, v její příloze III (vzor osvědčení o homologaci obsahující směrnice povinné pro homologace typu vozidel).

***) Pod tento bod nepatří vozidla s elektrickým pohonem. To však neplatí pro vozidla s dvojím druhem pohonu, u nichž jeden ze systémů pohonu je elektrický a druhý termický.

Pro tabulku platí

a) Jestliže je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé členy kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tento člen kategorie vozidel povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tento člen kategorie vozidel určen). Pokud má výrobce záměr na této kategorii vozidla použít předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví požadavky jiné.

b) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na vozidlo montovány dodatečně, musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.

4. Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento technický předpis stanovuje.

5. Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4

PředmětPředpis
EHK
Základní směrnice
EHS/ES
Platí pro členy kategorie L
12345
 Přední mlhové světlomety1976/762 XXXX
 Zadní mlhové svítilny38   XXX
 Zařízení pro čištění světlometů45  XXXX
10.16Zařízení pro mechanická spojení vozidel 97/24(10)XXXXX

6. Elektrická instalace pro předepsané osvětlení přívěsu se u vozidel kategorií L připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickou normou ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N -normální).

7. U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.

8. U typu vozidla, pro který byla předložena homologace podle směrnice 92/61/EHS, se pro účel schválení typu vozidla přijmou jen homologace zahrnující osvětlení zadní registrační tabulky.

9. Jestliže je vozidlo vybaveno imobilizérem, musí tento imobilizér splňovat požadavky uvedené v tabulce v čl. 2.

10. Při konstrukci a výrobě tříkolových mopedů a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.

11. U dvoukolových vozidel musí mít pohyblivé části pohonů (řetěz, hřídele apod.) bezpečnostní kryt.

12. U tří a čtyřkolových vozidel musí kryty kol splňovat požadavky technických příloh směrnice 78/549/ES.

13. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

14. Počítače ujeté vzdálenosti musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně ±5 % z měřené hodnoty.

15. Požadavky na přípojná vozidla za motorová vozidla kategorie L

a) přípojné vozidlo je určeno pouze pro přepravu nákladů, smí být připojeno pouze za tažné vozidlo, jehož konstrukce připojení umožňuje,

b) největší povolená hmotnost přípojného vozidla, které není vybaveno brzdou nesmí být větší než 50% provozní hmotnosti motorového vozidla,

c) největší povolená hmotnost přípojného vozidla vybaveného nájezdovou brzdou nesmí být větší než provozní tažného vozidla,

d) největší povolená hmotnost přípojného vozidla nesmí být větší než stanoví výrobce daného tažného vozidla,

e) vzdálenost nápravy nebo osy kol přípojného vozidla od osy zadního kola tažného vozidla nesmí být větší, než je rozvor kol tažného vozidla,

f) světelná zařízení musí přiměřeně (např. zadní odrazka se požaduje trojúhelníková) odpovídat požadavkům technických předpisů uvedených v této příloze, v tabulce v čl. 2.

Elektromobily kategorií L

16. Elektromobily kategorie L musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v čl. 2 této přílohy s následujícími odchylkami:

a) nevyžaduje se homologace podle bodů 4.4.13 a 10.15 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů,

b) mimo uvedené požadavky se vyžaduje schválení elektromobilů s přiměřeným použitím ustanovení předpisu EHK č. 100.

17. Typ elektromobilu homologovaný podle směrnice 92/61/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 16.“.

15. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorií M, N, O, L vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ ministerstvo na základě požadavků § 25 až § 26 této vyhlášky.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro vozidla:

a) kategorií M, N a O v příloze č. 1 této vyhlášky s tím, že

- homologace vozidla podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 1, 2, 9, 10, 11, 20 a 41 tabulky,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, body č. 7, 8, 21 až 31, 45, 46 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.

b) kategorií L v příloze č. 2 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 4.4.9, 4.4.13,7, 8, 10.3 a 10.4 tabulky,

- u ostatních bodů tabulky stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, body č. 6, 9 a 10.9 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl. 6.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může ministerstvo místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci ministerstvo při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 25 až § 26 této vyhlášky.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že vozidlo

a) kategorií M, N a O

- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů 1, 2, 8, 9, 10, 11, 20, 32, 41 a 52 tabulky,

- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, body č. 7, 8, 21 až 31, 45 a 46 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.

b) kategorií L

- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 2 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 4.4.13, 7, 10.3 a 10.4 tabulky,

- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh EHS/ES směrnic, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, čl. 2, body č. 6, 9 a 10.9 tabulky,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl. 6.“.

16. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor technického osvědčení silničního vozidla
Vzor technického osvědčení silničního vozidla

Vzor výpisu z technického osvědčení silničního vozidla
Vzor výpisu z technického osvědčení silničního vozidla

17. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorie T, OT a S vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě

(K § 70 odst. 2, § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)

Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích

1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ příslušný schvalovací orgán na základě požadavků podle § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro

a) vozidla kategorie T v příloze č. 3 této vyhlášky s tím, že

- homologace podle Předpisů EHK nebo EHS/ES směrnic nebo schválení podle technických příloh EHS/ES směrnic, pouze u bodů č. 11.1, 23.1 tabulky v čl. 2,

- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle Předpisů EHK nebo Směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 3 této vyhlášky, čl. 2, bod 13.1 tabulky.

b) vozidla kategorie OT uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) vozidla kategorie S uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,

d) jednonápravové traktory s přívěsy uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.

V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může schvalující orgán místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.

3. Před vystavením technického průkazu nebo technického osvědčení pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci schvalující orgán při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).

4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.

5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že

a) vozidlo kategorie T

- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 1.6, 6.1, 7.1, 11.1, 13.1, 23.1 tabulky,

- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,

- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 3 této vyhlášky, čl. 2, bod 13.1 tabulky,

b) vozidlo kategorie OT odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,

c) vozidlo kategorie S odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,

d) jednonápravový traktor s přívěsem odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.“.

18. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla
Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla

Vzor výpisu z technického osvědčení zvláštního vozidla
Vzor výpisu z technického osvědčení zvláštního vozidla

19. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu
Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

20. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor technického osvědčení samostatného technického celku
Vzor technického osvědčení samostatného technického celku

Vzor výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku
Vzor výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku

21. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor oprávnění zkušební stanici k provádění technických kontrol
Vzor oprávnění zkušební stanici k provádění technických kontrol

Vzor osvědčení k provozování zkušební stanice
Vzor osvědčení k provozování zkušební stanice

22. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Vzor osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích
Vzor osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích

23. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů k vozidlům

(K § 19 odst. 8 zákona a k příloze k zákonu odst. 3)

Tato příloha definuje jednotlivé druhy silničních a zvláštních vozidel, jejich jednotné zařazování podle druhů, kategorií a jejich dalšího provedení. Slouží pro orgány provádějící schvalování a osvědčování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích, pro zkušební stanice a pověřené zkušebny připravující podklady pro toto schválení a osvědčování, pro výrobce vozidel při tvorbě podkladových materiálů pro schválení a osvědčování vozidel k provozu na pozemních komunikacích. Dává ucelený přehled o současném názvosloví vozidel.

Pro účely této přílohy se rozumí schvalovacím dokumentem zejména

a) základní technický popis schváleného typu vozidla,

b) základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla,

c) základní technický popis schváleného typu samostatného technického celku vozidla.

Základní technický popis schváleného typu vozidla, samostatného technického celku (dále jen „základní technický popis“ nebo také „ZTP“) je tiskopis, na kterém jsou soustředěny veškeré technické údaje, které slouží jako podklad k vyplňování technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla nebo zvláštního vozidla a jako základ k tvorbě a vedení celostátní evidence základních technických údajů ke schváleným a osvědčeným typům vozidel.

1. Při vyplňování kolonky 1 „Druh vozidla“ v základním technickém popisu se používají dále uvedené názvy. Do kolonky 2 se doplňuje upřesňující název druhu.

2. Do kolonky 3 se uvádí kategorie vozidla. Jedná-li se o terénní vozidlo (kategorie G), připojí se bezprostředně za označení jeho kategorie ještě písmeno „G“.

Příklad: N1G

U vozidel schválených před účinností této vyhlášky se zde uvádí též zkratka druhu vozidla.

3. V kolonce 1 „Druh vozidla“ v ZTP se uvádí název druhu vozidla, který je shodný s názvem vozidla nebo je v něm alespoň obsažen.

Příklad:

- osobní automobil

- nákladní automobil

Druhem silničního vozidla se rozumí

a)motocyklkategorie L
b)osobní automobilkategorie M1
c)autobuskategorie M2 a M3
d)nákladní automobil kategorie N
e)speciální automobil kategorie N
f)přípojné vozidlokategorie O
g)ostatní vozidla
- jízdní kolo
- potahové vozidlo
kategorie R

Druhem zvláštního vozidla se rozumí

a)traktorkategorie T
b)přípojná vozidla traktorůkategorie Ot
c)pracovní strojkategorie SS, Sp,
d)nemotorové vozidlo nebo nemotorový pracovní stroj tažený nebo tlačený pěšky jdoucí osobou
e)ostatní vozidla kategorie R
- vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jeho šířka nebo délka nepřesahuje 1,00 m, jeho konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h-1 nebo jeho maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg
- rolba, jednonápravový traktor s přívěsem, čtyřkolka speciální a jiné ...

4. Upřesnění názvu vozidla v pravé části druhé řádky „Druh vozidla“, uváděné níže, představují vzory nejčastěji se vyskytujících provedení vozidel.

5. V této příloze jsou VERZÁLKAMI (= písmeny velké abecedy) dále uvedeny názvy druhů vozidel a zkratky pro kategorii L

A) kategorie L - dělící se na

- MOPED (zkratka LA)

- MOPED - TŘÍKOLKA NEBO LEHKÁ ČTYŘKOLKA (LB)

- MOTOCYKL (LC)

- MOTOCYKL S POSTRANNÍM VOZÍKEM (LD)

- TŘÍKOLKA NEBO ČTYŘKOLKA (LE)

- MOTOKOLO (LM)

druh Motocykl

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, s oporou pro kolena řidiče, bez šlapadel,

- se dvěma koly a pevnými stupačkami.

druh Skútr (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, bez opory pro kolena řidiče při jízdě a s prostorem pro jeho nohy v nosné části vozidla, bez šlapadel. Má obvykle ochranu dopravovaných osob zepředu a zespodu.

druh Mokik (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h-1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový, objem větší než 50 cm3,

- se stupačkami a nožním spouštěním motoru.

druh Moped (kategorie MOPED)

- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h-1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový objem větší než 50 cm3,

- se šlapadly,

- pro dopravu jen jedné osoby.

druh Motocykl sportovní (soutěžní) (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)

- určen pro sportovní účely,

- zpravidla není kompletně vybaven jako Motocykl nebo Mokik a jeho provoz na komunikacích je podmíněn zvláštním omezujícím nebo upraveným režimem (sportovní licence apod.).

druh Motokolo (kategorie MOPED)

- jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 25 km.h-1

Poznámka: Pokud je jízdní kolo dodatečně vybaveno pomocným motorkem a přitom se nemění jeho původní charakter, jde o „jízdní kolo s pomocným motorkem“, které se zařazuje do druhu „ostatní vozidla“.

Příklady zápisů:

 označeni druhuMOTOCYKL
 další označení druhu 
 zkratka kategorieLC
nebo  
 označení druhuMOTOCYKL
 další označení druhuSKÚTR
 zkratka kategorieLC
nebo  
 označení druhuMOTOCYKL
 další označení druhuMOPED - SKÚTR
 zkratka kategorieLA

druh Tříkolka (kategorie MOPED (LB) nebo TŘÍKOLKA (LE))

- tříkolová motorová vozidla.

Příklad zápisu:

 označeni druhuMOTOCYKL
 další označení druhuMOPED - TŘÍKOLKA
 kategorieLB
nebo  
 označení druhuMOTOCYKL
 další označení druhuTŘÍKOLKA
 kategorieLE

druh Lehká čtyřkolka (kategorie MOPED (LB))

druh Čtyřkolka (kategorie ČTYŘKOLKA (LE))

- čtyřkolové motorové vozidlo splňující podmínky ustanovení přílohy zákona č. 56/2001 Sb.

Příklady zápisu:

 označeni druhuMOTOCYKL
 další označení druhuMOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKA
 kategorieLB
nebo  
 označení druhuMOTOCYKL
 další označení druhuČTYŘKOLKA
 kategorieLE

B) kategorie M, dělící se na M1, M2, M3

Ba) OSOBNÍ AUTOMOBIL - kategorie M1

Do kolonky 1

- první řádek „označení druhu“ se zapisuje OSOBNÍ AUTOMOBIL

- druhý řádek „Druh vozidla“ se pak zapíše níže uvedené označení, popřípadě za toto označení dále po pomlčce bližší určení vozidla.

Příklad zápisu:

Druh vozidlaOSOBNI AUTOMOBIL
 SANITNÍ

druh Sedan

- karoserie - uzavřená, se stupňovitou zádí,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- 4 boční dveře, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše, ( v případě 2 bočních dveří se jedná o druh Tudor ),

- dvě řady plnohodnotných sedadel, každá z nich po dvou popř. třech místech k sezení,

- oddělený zavazadlový prostor.

druh Hatchback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje splývavou zádí, otvíratelnou v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.

druh Liftback

- tvar zadní části karoserie se vyznačuje tím, že za spodní hranou okna zadních dveří je vodorovná nebo téměř vodorovná plocha (odsazení). Záď je otevíratelná v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.

druh Limuzína

- karoserie - prostornější než sedan, uzavřená

- může mít dělící stěnu mezi předními a zadními sedadly,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otevíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách, případná další sedadla mohou být sklápěcí,

- počet bočních dveří - 4 nebo 6,

- minimální délka vozidla je 5400 mm.

druh Kupé

- karoserie - uzavřená, s obvykle omezeným možným zadním prostorem pro cestující,

- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otevíratelná,

- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,

- počet bočních dveří - 2, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše,

- oddělený zavazadlový prostor,

- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.

druh Kabriolet

- karoserie proměnlivá zpravidla bez pevného rámu bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla,

- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách,

- počet bočních dveří - 2 nebo 4.

druh Roadster

- karoserie proměnlivá, bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla, s omezeným možným zadním prostorem pro cestující,

- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,

- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,

- počet bočních dveří - 2,

- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.

druh Osobní kombi

- uzavřená karoserie, vzniklá zvětšením či prodloužením zadní části karoserie SEDAN, HATCHBACK, LIFTBACK nebo LIMUZÍNA,

- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách,

- zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy,

- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),

- střecha rovná, zadní stěna v celé ploše mírně šikmá nebo kolmá.

druh Kombi

- karoserie uzavřená, velkoprostorová s jedním společným prostorem pro cestující a náklad,

- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,

- počet míst k sezení - 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách,

- zadní sedadla vyjímatelná nebo se sklopnými opěradly ke zvětšení ložné plochy,

- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),

- může být odvozen od skříňového nákladního automobilu, u každé řady sedadel musí být na obou stranách boční okno (popřípadě společné okno pro druhou a třetí řadu sedadel).

druh Sanitní

- vozidlo pro dopravu nemocných a raněných - DNR

- vozidlo rychlé zdravotnické pomoci - RZP

druh Pohřební

druh Obytný

druh Požární

druh Záchranářské

druh Montážní

- Výchozím vozidlem může být osobní automobil s uzavřenou karoserií se společným prostorem pro cestující a pro náklad (typu osobní kombi, kombi) v provedení s max. dvěma řadami sedadel.

- Vozidlo musí být vybaveno posuvnou přepážkou za druhou řadou sedadel, která umožňuje posuv do prostoru vzniklého sklopením druhé řady sedadel a dočasné zvětšení prostoru pro přepravovaný náklad nebo speciální výbavu. Požadavky na technické parametry vlastní přepážky jsou shodné s požadavky kladenými na přepážku určenou pro skříňová vozidla kategorie N1.

- Prostor pro náklad a speciální výbavu musí mít případná boční okna v tomto prostoru zajištěna proti snadnému poškození (pokud je okno pevně umístěno v karoserii postačuje bezpečnostní folie). Toto zajištění není povinné pro boční okna, která jsou součástí nákladového prostoru pouze při přední poloze přepážky.

- Prostor pro speciální výbavu musí mít vhodný počet úchytů pro připevnění následně doplněné speciální výbavy (lze využít výrobcem standardně montovaná oka v zavazadlovém prostoru nebo stanovit či připravit další úchytné body, které bude výrobce garantovat jako vhodné pro kotvení speciální výbavy), touto výbavou rozumíme například hasicí přístroje, skříňky na nářadí a díly,

nářadí větších rozměrů apod., tato výbava při schválení technické způsobilosti nemusí být fyzicky umístěna. Tyto úchyty musí být voleny tak, aby byl zajištěn přístup k důležitým místům, jako je náhradní kolo, přístup k ovládání posuvu přepážky apod.

- V konkrétních případech mohou být požadavky doplněny o jiné, než výše uvedené.

druh Sportovní

druh Technický zásahový

druh Technický vyprošťovací

druh Technické pomoci

Tuto podskupinu lze dále rozšiřovat o další provedení, je možno však použít pouze označení, která nejsou v této skupině již použita a nedojde-li, vzhledem k podobnosti, k záměně.

Osobní automobil může být také vyroben v provedení „vozidlo určené k dostavbě“.

V tomto případě se provede zápis do ZTP takto

Příklad:

Druh vozidlaOSOBNI AUTOMOBIL
 (vozidlo určené k dostavbě)

Poznámka:

Pokud bude schváleno vozidlo jako samostatný typ určený k dostavbě nebo i v rámci již schváleného typu vozidla, postupuje se tak, že kolonka 1, první řádek „Druh vozidla“ v ZTP bude opatřen zápisem „vozidlo určené k dostavbě“, tento zápis bude opatřen závorkami. V druhé řádce nebude zápis žádný. Technický průkaz pak nebude v této kolonce opatřen žádným zápisem. Zápis v kolonce 1, oba řádky „druh vozidla“ doplní až finální výrobce podle skutečného provedení vozidla, včetně zkratky určení druhu vozidla, kategorie a bližšího určení.

Příklad zápisu: v ZTP

Druh vozidla (vozidlo určené k dostavbě)

Bb) AUTOBUS - kategorie M2, M3

Vozidla kategorií M2 a M3 patří do jedné z následujících tříd

Vozidla s obsaditelností přesahující 22 cestujících mimo řidiče

- Třída I „MĚSTSKÝ autobus“ vozidlo této třídy má sedadla a místa pro stojící cestující.

- Třída II „MEZIMĚSTSKÝ autobus“ vozidlo této třídy může být zařízeno pro dopravu stojících cestujících, avšak jen v uličce.

- Třída III „DÁLKOVÝ autobus“ vozidlo této třídy není nijak zařízeno pro dopravu stojících cestujících.

Vozidla s obsaditelností nepřesahující 22 cestujících mimo řidiče

- TŘÍDA A vozidlo této třídy má sedadla a může být vybaveno pro stojící cestující.

- TŘÍDA B vozidlo této třídy není vybaveno pro stojící cestující.

C) NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3

Nákladní automobil je určen pro dopravu nákladu.

Do kolonky 1

- první řádek „označení druhu“ se zapisuje NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

- druhý řádek „Druh vozidla“ se pak zapíše níže uvedené označení

Příklad zápisu:

Druh vozidlaNÁKLADNÍ AUTOMOBIL
 VALNÍKOVÝ

Druhy nákladních automobilů

CISTERNOVÝ

AUTODOMÍCHÁVAČ

DOUBLE CAB

MRAZÍRENSKÝ

CHLADÍRENSKÝ

ISOTERMICKÝ

KABELOVÝ

NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

PANCÉŘOVANÝ

PICK UP

POHŘEBNÍ

PRO PŘEPRAVU BETONU

PRO PŘEPRAVU DŘEVA

PRO PŘEPRAVU LODÍ

PRO PŘEPRAVU ODPADU

PRO PŘEPRAVU VOZIDEL

PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT

SKLÁPĚČKOVÝ

SKŘÍŇOVÝ - do kolonky „druh karoserie“ v tomto případě zapisujeme

- SKŘÍŇOVÁ, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek, přičemž prostor pro náklad je oddělen od prostoru pro osádku přepážkou

- FURGON, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek a mezi kabinou řidiče a prostorem pro náklad je v přepážce proveden průlez; průlez musí být opatřen dveřmi

- SAMOSTATNÁ SKŘÍŇ, pokud je samostatná oddělená skříň a samostatná kabina řidiče

VALNÍKOVÝ

TAHAČ NÁVĚSŮ

TAHAČ PŘÍVĚSŮ atd.

Nákladní automobil může být také vyroben v provedení „VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ“

D) SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3

SPECIÁLNÍ PŘÍVĚS, NÁVĚS - kategorie O1, O2, O3, O4

Speciální vozidlo je vozidlo určené k provádění speciálních činností. Speciální vozidlo není primárně určeno k přepravě osob nebo k přepravě nákladu, ale je konstruováno na podvozku automobilu nebo přípojného vozidla s pevnou nebo výměnnou nástavbou, určenou k provádění speciálních prací nebo přepravě speciálních pevně zabudovaných zařízení. Užitečná hmotnost je využita pro nástavbu a posádku.

POŽÁRNÍ (podle vyhlášky č. 254/1999 Sb.)

E) TRAKTORY - kategorie T

Motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla a která jsou zvláště konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Mohou být vybavena pro přepravu nákladu a osob.

Kolové traktory se dále dělí

Kategorie T1 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm.

Kategorie T2 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči vozovce, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km.h-1.

Kategorie T3 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.

Kategorie T4 ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, (podle definice uvedené dále).

T4.1 traktory s vysokou světlou výškou

Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6 (30 0446), měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km.h-1.

T4.2 zvláště široké traktory

Traktory, charakteristické svými velkými rozměry, přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.

F) TERÉNNÍ VOZIDLA - motorová vozidla se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N, označuje se doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, např. vozidlo kategorie N1, splňující podmínky zařazení do skupiny terénních vozidel, se označí jako N1G.

Vozidla kategorie N1 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M1 se považují za terénní vozidla, pokud

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen,

- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením, kterým se dosáhne podobného účinku,

- pokud činí vypočtená stoupavost sólo vozidla nejméně 30%.

Z následujících šesti požadavků musí být dále splněno nejméně pět

- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 20°,

- přechodový úhel musí být nejméně 20°,

- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 180 mm,

- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 180 mm,

- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 200 mm.

Vozidla kategorie N1 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 2,00 t nebo kategorie N2, M2 a M3 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 12,00 t se považují za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující tři požadavky

- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen,

- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením s podobným účinkem,

vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%.

Vozidla kategorie M3 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 12,00 t nebo vozidla kategorie N3 se považují za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující požadavky

a) nejméně polovina kol je poháněna,

b) vozidlo je vybaveno nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo zařízením s obdobným účinkem,

c) vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%,

d) z následujících šesti požadavků jsou splněny nejméně čtyři

- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25°, přední nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25°,

- přechodový úhel musí být nejméně 25°,

- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 250 mm,

- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 300 mm,

- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 250 mm.

Zatížení a podmínky ověření

a) vozidla kategorie N1 o největší technicky přípustné hmotnosti nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M1 musí být v provozním stavu, zejména s chladicí kapalinou, mazivy, palivem, nářadím, náhradním kolem a řidičem,

b) jiné automobily, než jsou uvedené v bodě a) musí být naloženy na největší technicky přípustnou hmotnost podle údaje výrobce,

c) požadovaná stoupavost (25% a 30%) se ověří jednoduchým výpočtem. Ve výjimečných případech však může oprávněná zkušebna požadovat předání vozidla příslušného typu pro ověření zkouškou.

d) při ověřování předního a zadního nájezdového úhlu se neuvažuje zařízení proti podjetí vozidel.

Definice a náčrtky světlých výšek (definice předního nájezdového úhlu, zadního nájezdového úhlu a přechodového úhlu jsou v normě ISO 612-1978, body č. 6.10, 6.11 a 6.9.)

„Světlá výška mezi nápravami“ znamená nejkratší vzdálenost mezi rovinou vozovky a nejnižším pevným bodem vozidla. Skupina náprav se pokládá za jedinou nápravu.

„Světlá výška pod nápravou“ znamená výšku, kterou má nad základnou vrchol kruhového oblouku procházejícího středem stop kol jedné nápravy na vozovce (při dvojité montáži kol se uvažují vnitřní kola) a dotýkající se nejnižšího bodu vozidla mezi koly.

Žádná pevná část vozidla nesmí zasahovat do šrafovaného pole na náčrtu. V případě potřeby se uvádí světlá výška pod několika nápravami podle jejich pořadí, od přední ve směru jízdy k poslední, např. 280/250/250.

Další způsoby vyplňování vycházejí z výše uvedených principů, jednotlivá druhová označení jsou uvedena v následující tabulce

DRUH VOZIDLA (1. řádek)
(Zkratka kategorie vozidla)
DRUH VOZIDLA (2. řádek)DRUH KAROSERIE
(VOZIDLO URČENĚ K DOSTAVBĚ)  
MOTOCYKLMOPEDNÁKLADNÍ
MOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKAKAPOTÁŽ
(LA,LB,LC,LD,LE,LM)MOPED - MOKIKPOLOKAPOTÁŽ
MOPED - MOTOKOLO
MOPED - SKÚTR
MOPED - TŘÍKOLKA
S POSTRANNÍM VOZÍKEM
SKÚTR
SNĚŽNÝ SKÚTR
TŘÍKOLKA
ČTYŘKOLKA
SPORTOVNÍ
SPORTOVNÍ - TŘÍKOLKA
SPORTOVNÍ - ČTYŘKOLKA
SPORTOVNÍ - S POSTRANNÍM VOZÍKEM
(prázdná číselníková položka)
OSOBNÍ AUTOMOBIL HARDTOP
SOFTTOP
(M1,M8)HATCHBACK3 DVEŘOVÝ
5 DVEŘOVÝ
POŽÁRNI
KABRIOLET
KOMBI
KUPÉ
LIFTBACK
LIMUZÍNA
MONTÁŽNÍ
OBYTNÝ
OSOBNÍ KOMBI
PANCÉŘOVANÝ
POHŘEBNÍ
ROADSTER
SANITNÍDNR
RZP
SEDAN
SPORTOVNÍ
TECHNICKÉ POMOCI
TECHNICKÝ VYPROŠŤOVACÍ
TECHNICKÝ ZÁSAHOVÝ
TUDOR
ZÁCHRANÁŘSKÝ
(prázdná číselníková položka)
AUTOBUSDÁLKOVÝDVOUPODLAŽNÍ
MĚSTSKÝNÍZKOPODLAŽNÍ
(M2,M3,M2G,M3G)MEZIMĚSTSKÝKLOUBOVÝ
TŘÍDA AJEDNOPODLAŽNÍ
TŘÍDA BŠKOLNÍ
VYHLÍDKOVÝ
(prázdná číselníková položka)
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL ADR S NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
 CISTERNOVÝNA SYPKÉ SUBSTRÁTY
(N1, N2, N3,N8,N2G,N3G) NA KAPALINY
 NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
AUTODOMÍCHÁVAČ
DOUBLE CAB
 CHLADÍRENSKÝKONTEJNEROVÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
PANCÉŘOVANÝDLOUHÉHO DŘEVA
PICK UP
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LODÍODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDEL
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT 
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝSAMOSTATNÁ SKŘÍŇ
 FURGON
VALNÍKOVÝ
TAHAČ NÁVĚSŮ
TAHAČ PŘÍVĚSŮ
(prázdná číselníková položka)
SPECIÁLNÍ AUTOMOBILAUTOJEŘÁB*možnost použít specifikace z pracovních strojů
AUTORÝPADLO
(N1, N2, N3,N8,N2G,N3G)ČERPADLO BETONU
DRTIČ KAMENE
ELEKTROCENTRÁLA
ESKORTNÍ
POŽÁRNÍ
KOMPRESOR
KOMUNÁLNÍ
LABORATORNÍ
MONTÁŽNÍ
OBYTNÝ
POHŘEBNÍ
POJÍZDNÁ DÍLNA
POJÍZDNÁ KUCHYNĚ
POJÍZDNÁ PRODEJNA
POLICEJNÍ
PONTONOVÝ
PRACOVNÍ PLOŠINA
PRO PŘEPRAVU OSOB
ROZHLASOVÝ
TECHNICKÉ POMOCI
TELEVIZNÍ
VRTNÁ SOUPRAVA
VYPROŠŤOVACÍ
ZDRAVOTNICKÝ
(prázdná číselníková položka)
TRAKTORKOMUNÁLNÍ 
TRAKTOR KOLOVÝLESNICKÝ
TRAKTOR PÁSOVÝÚZKOROZCHODNÝ
NOSIČ NÁŘADÍ
(T1, T2, T3, T4.1, T4.2)TAHAČ
ZEMĚDĚLSKÝ
(prázdná číselníková položka)
OSTATNÍ VOZIDLOROLBA 
(R)JEDNONÁPRAVOVÝ TRAKTOR S PŘÍVĚSEM
ČTYŘKOLKA SPECIÁLNÍ
(prázdná číselníková položka)
NÁKLADNÍ PŘÍVĚSCISTERNOVÝS NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
NÁKLADNÍ PŘÍVĚS ADRS NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
NA SYPKÉ SUBSTRÁTY
(01, 02, 03, 04)CHLADÍRENSKÝNA KAPALINY
NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
KONTEJNEROVÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
PANCÉŘOVANÝDLOUHÉHO DŘEVA
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LETADELODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU LODÍ
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDEL
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT 
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝ
VALNÍKOVÝ
PLOŠINOVÝ
SIGNÁLNÍ
ZA MOTOCYKL
(prázdná číselníková položka)
NÁKLADNÍ NÁVĚSCISTERNOVÝS NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
NÁKLADNÍ NÁVĚS ADRS NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
na SYPKÉ SUBSTRÁTY
(O1, O2, O3, O4)CHLADÍRENSKÝna KAPALINY
NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
KONTEJNEROVÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
PANCÉŘOVANÝ 
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVADLOUHÉHO DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LODÍ 
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDELODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝ
VALNÍKOVÝ
PLOŠINOVÝ
(prázdná číselníková položka)
NÁVĚS NÁKLADNÍ TRAKTOROVÝ S NAKLÁDACÍM JEŘÁBEM
PŘÍVĚS NÁKLADNÍ TRAKTOROVÝ S NAKLÁDACÍ PLOŠINOU
 CISTERNOVÝNA SYPKÉ SUBSTRÁTY
(OT1, OT2, OT3, OT4) NA KAPALINY
NA ČISTĚNÍ KANALIZACE
CHLADÍRENSKÝ 
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
MRAZÍRENSKÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEBKONTEJNEROVÝ
PANCÉŘOVANÝ 
 POHŘEBNÍ 
PRO PŘEPRAVU BETONU 
PRO PŘEPRAVU DŘEVADLOUHÉHO DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LODÍ 
PRO PŘEPRAVU ODPADU 
PRO PŘEPRAVU VOZIDELODTAHOVÝ
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
SKLÁPĚČKOVÝ
SKŘÍŇOVÝ
VALNÍKOVÝ
PLOŠINOVÝ
(prázdná číselníková položka)
SPECIÁLNÍ NÁVĚSČERPADLO BETONU*možnost použít specifikace
SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSDRTIČ KAMENEz pracovních strojů
 ELEKTROCENTRÁLA 
(O1, O2, O3, O4)HASIČSKÝCISTERNA
 ŽEBŘÍK
KOMPRESOR
KOMUNÁLNÍ
LABORATORNÍ
MONTÁŽNÍ
OBYTNÝ
POHŘEBNÍ
POJÍZDNÁ DÍLNA
POJÍZDNÁ KUCHYNĚ
POJÍZDNÁ PRODEJNA
POLICEJNÍ
PONTONOVÝ
PRACOVNÍ PLOŠINA
ROZHLASOVÝ
TELEVIZNÍ
VRTNÁ SOUPRAVA
ZDRAVOTNICKÝ
prázdná číselníková položka)
DRUH VOZIDLA (1. řádek)
(Zkratka kategorie vozidla)
DRUH VOZIDLA (2. řádek)DRUH VOZIDLA (2. řádek) (pokračování - pouze PS)Platnost pro kategorie
PRACOVNÍ STROJBALÍCÍ STROJ   SPTSN
PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝBRÁNYHŘEBOVÉ  SPTSN
PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ PRUTOVÉ  SPTSN
PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ TRAKTOROVÝ TALÍŘOVÉ  SPTSN
PRACOVNÍ STROJ NESENÝ VIBRAČNÍ  SPTSN
 ČELNÍ SPLACHOVACÍ LIŠTA    SN
 ZAMETACÍ    SN
 ROZSTŘIKOVAČ ŽIVICS CISTERNOU   SN
 DEMPRKLOUBOVÝSS   
VÝMĚNNÁ NÁSTAVBAGREJDR SS   
 KOLOVÉ RÝPADLODVOUCESTNÉSS   
(SS,KOLOVÝ DOZER SS   
SP1, SP2, SP3,KOLOVÝ NAKLADAČ SS   
SPT1, SPT2, SPT3,KOMPAKTNÍ NAKLADAČŘÍZENÝ PROKLUZEM KOLSS   
SN)KOMPRESOR  SPSPT 
 KOMUNÁLNÍ NOSIČ SS   
 KOMUNÁLNÍ ČISTÍCÍ STROJ SS   
 KRMNÝ VŮZ   SPT 
 KRMNÝ A MÍCHACÍ VŮZ SS SPT 
 KYPŘIČKOMBINOVANÝ  SPTSN
  RADLIČKOVÝ  SPTSN
  ROTAČNÍ  SPTSN
 NAKLADAČ ŘEPYČISTÍCÍSS SPT 
  VYORÁVACÍSS SPT 
 NOSIČ NÁŘADÍ SS   
 NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB SS   
 OBRACEČ PÍCE   SPTSN
 OBRACEČ SHRNOVAČ PÍCE   SPTSN
 OŘEZÁVAČ ŘEPY SS SPT 
 PÁSOVÝ ZAVLAŽOVAČ   SPT 
 PLUHJEDNOSTRANNÝ  SPTSN
  OBOUSTRANNÝ  SPTSN
 PNEUMATIKOVÝ VÁLEC SS   
 PODMÍTAČDISKOVÝ    
  RADLIČNÝ    
 POKLADAČ ŽIVIČNÝCH VRSTEV SS   
 POSTŘIKOVAČ SS SPT3N
 PŘEPRAVNÍ PODVOZEK  SPSPT 
 PŮDNÍ PĚCH    SN
 RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ  SP  
 ROSIČ   SPTSN
 ROZMETADLOHNOJE  SPT 
  KEJDY A MOČŮVKY  SPT 
  PNEUMATICKÉ  SPTSN
  PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV  SPTSN
 RÝPADLO - NAKLADAČ SS   
 SÁZEČ BRAMBOR   SPTSN
 SBĚRACÍ LISNA HRANATÉ BALÍKY  SPT 
  NA VÁLCOVÉ BALÍKY  SPT 
 SAMOSBĚRACÍ VŮZ   SPT 
 SECÍ KOMBINACEBEZOREBNÁ  SPTSN
 SECÍ STROJBEZOREBNÝ  SPTSN
  PNEUMATICKÝ  SPTSN
  PRO PŘESNÝ VÝSEV   SN
 SHRNOVAČ PÍCE   SPTSN
 SILÁŽOVACÍ STROJ   SPT 
 SKLÍZECÍ MLÁTIČKA SS   
 SKLÍZECÍ ŘEZAČKA SS SPT 
 SKLÍZEČ BRAMBOR KOMBINOVANÝ   SPT 
 SKLÍZEČ ŘEPY KOMBINOVANÝBUNKROVÝSS   
 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR SS   
 VÁLCECAMBRIDGE  SPTSN
  CROSSKILL  SPTSN
 VYORÁVAČ ŘEPY SS   
 VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK SS   
 VYSPRÁVKOVÁ SOUPRAVA  SP  
 ŽACÍ MAČKAČ SS SPT 
 ŽACÍ STROJBUBNOVÝ  SPTSN
  CEPOVÝ   SN
  DISKOVÝ  SPTSN
  LIŠTOVÝ   SN
 (viz. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL a dále...)     
 (viz. SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL a dále...)     
 (prázdná číselníková položka)     

24. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Porovnání nových technických pojmů s pojmy užívanými v předchozí právní úpravě

V nové právní úpravě byly zavedeny nové pojmy ve shodě s pojmy užívanými ve směrnicích ES. S ohledem na to, že řada zákonů a vyhlášek, vydaných před účinností zákona používá pojmy z předchozí právní úpravy, uvádíme pro jejich vzájemné porovnání následující pojmy.
Původní pojemNový pojem
Pohotovostní hmotnostProvozní hmotnost*)
Celková hmotnostNejvětší povolená hmotnost
Povolené zatížení náprav   Největší povolená hmotnost na nápravu  
Užitečná hmotnostnepoužívá se**)

*) Definice provozní hmotnosti je uvedena v § 1 písm. p). Provozní hmotnost je větší než pohotovostní hmotnost o hmotnost řidiče, tj. 75 kg (kromě vozidel kategorie vozidel L a O).

**) Pojem užitečná hmotnost v nové právní úpravě již není definován. U vozidel schválených po 1.7.2001 se proto do technických průkazů neuvádí. U vozidel schválených před 1.7.2001 užitečná hmotnost vyjadřuje matematický rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností, sníženou o hmotnost řidiče, tj. 75 kg.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy podle příloh č. 7, 9, 10, 12, 16 a 17 vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat po vyznačení změn vyplývajících z úprav nejpozději do 31. prosince 2004.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2003.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru