Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o18/c89/2002 Sb.Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS")

Částka 89/2002
Platnost od 10.06.2002
Účinnost od 29.06.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

18

OPATŘENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 29. května 2002,

kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS")


Ministerstvo zdravotnictví na základě § 67c odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 260/2001 Sb., a po projednání se zástupci profesních organizací, odborných společností a zdravotnických zařízení vydává:

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou jsou všechna zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno.

Zdravotnická zařízení předávají data v písemné (tiskopis NZIS „Hlášení novotvaru“, „Kontrolní hlášení novotvaru“) nebo elektronické formě. Hlášení novotvaru zdravotnická zařízení předávají do 1 měsíce od stanovení diagnózy, Kontrolní hlášení novotvaru v intervalech 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 let a pak po pěti letech nebo při úmrtí pacienta pracovištím NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace pracoviště NOR

rodné číslo pacienta

příjmení, jméno, titul pacienta

trvalé bydliště pacienta (úplná adresa)

obec trvalého bydliště - v době incidence

sociální postavení

stav (sociální)

rodinná anamnéza

rodinná anamnéza - počet novotvarů

kouření

profese (hl. živ. zaměstnání) - slovně

obor (hl. živ. zaměstnání) - slovně

stát pro migraci

zjištěno při

datum 1. návštěvy

datum stanovení dg

dg stanovena na základě

diagnóza (slovně, kód)

lateralita

TNM

pTNM

klinické stádium

onemocnění (lokalizované-pokročilé)

histologie (slovně)

topografie

morfologie

cytologie (slovně)

topografie

morfologie

jméno a příjmení praktického lékaře

kód zdrav. oddělení praktického lékaře

kód zdrav. zařízení praktického lékaře

navržený léčebný postup (slovně)

zhoubný novotvar neléčen pro

datum hlášení

oddělení, které hlásí nádor

zdrav.zařízení, které hlásí nádor

jméno lékaře, který hlásí nádor

slovní vyjádření operace

operace - druh

datum provedení operace

oddělení, které provedlo operaci

zdrav. zařízení, které provedlo operaci

odstranění nádoru

endoskopická operace

radioterapie (slovně)

druh záření

typ léčby

forma záření

datum provedení radioterapie

oddělení, které provedlo radioterapii

zdrav.zařízení, které provedlo radioterapii

chemoterapie (slovně)

forma chemoterapie

typ chemoterapie

datum provedení chemoterapie

oddělení, které provedlo chemoterapii

zdrav. zařízení, které provedlo chemoterapii

hormonální léčba (slovně)

druh hormonální léčby

datum provedení hormonální léčby

oddělení, které provedlo hormonální léčbu

zdrav. zařízení, které provedlo hormon. léčbu

jiná léčba (slovně)

druh jiné léčby

datum provedení jiné léčby

oddělení, které provedlo jinou léčbu

zdrav. zařízení, které provedlo jinou léčbu

onemocnění se pokládá za pozdě rozpoznané

hodnocení postupu

závěr

podklady ke Kontrolnímu hlášení (KH)

dispenzární oddělení

dispenzární zařízení

datum posledního kontaktu - KH

léčba pro kontrolní hlášení po úmrtí

stav pro kontrolní hlášení po úmrtí

hlášení je provedeno po letech - KH

druh léčby KH

stav pacienta KH

datum úmrtí pacienta

úmrtní dg Ia (bezprostřední příčina smrti)

slovní popis úmrtní dg Ia

úmrtní dg Ic (základní)

slovní popis úmrtní dg Ic

úmrtní dg II

slovní popis úmrtní dg II

příznak provedení pitvy

NÁRODNÍ REGISTR HOSPITALIZOVANÝCH

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou je každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (kromě lázeňských léčeben). Zdravotnické zařízení podává „Hlášení hospitalizace“ (tiskopis NZIS) v písemné (do 5 dnů po ukončení sledovaného měsíce) nebo elektronické podobě (do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce) za každou ukončenou hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdravot, zařízení (IČO, PČZ)

oddělení

rodné číslo pacienta

PSČ trvalého bydliště

rodinný stav

klasifikace zaměstnání

přijetí doporučil

datum přijetí (den, měsíc, rok)

čas přijetí (hod., min.)

důvod přijetí

druh přijetí

datum začátku příznaků (den, měsíc, rok)

čas začátku příznaků (hod., min.)

základní diagnóza

hospitalizace poprvé

vnější příčina úrazu - dg

další diagnóza 2-5

skupina DRG

datum operace (den, měsíc, rok)

čas operace (hod., min.)

operační diagnóza

nemocniční nákaza

druh operace

reoperace

pooperační komplikace

počet dnů na JIP

hlavní operační výkon

datum propuštění - úmrtí (den, měsíc, rok)

čas propuštění - úmrtí (hod., min.)

příčina smrti - diagnóza Ic

příčina smrti - diagnóza Ia

ukončení hospitalizace

potřeba další péče

počet dnů přerušení hospitalizace (kategorie 0)

náhrady

zdravotní pojišťovna

datum výkonu

kód výkonu

počet výkonů

NÁRODNÍ REGISTR RODIČEK

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou je každé ženské oddělení lůžkových zdravotnických zařízení, které provedlo porod případně poporodní ošetření rodičky a novorozence (v termínu do posledního dne šestinedělí). V případě porodu mimo zdravotnické zařízení - porod doma, hlášení vyplňuje zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl poporodní ošetření rodičky.

Zdravotnické zařízení předává data v písemné podobě (tiskopis NZIS „Zpráva o rodičce“) za ukončený kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího měsíce nebo v elektronické podobě data ve formě datového rozhraní NZIS jednou měsíčně za ukončený kalendářní měsíc, nejpozději do konce následujícího měsíce na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

číslo porodopisu

identifikace zdravot. zařízení (IČO, PČZ)

oddělení

příjmení a jméno matky

rodné číslo matky

bydliště matky (obec)

zdravotní pojišťovna

datum přijetí (rok, měsíc, den)

čas přijetí (hodina)

rodinný stav

vzdělání

porody celkem

předčasné

SC (císařským řezem) mrtvě narození

ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost)

PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost)

samovolné potraty

UPT (umělá přerušení těhotenství)

mimoděložní těhotenství

začátek prenatální péče - týden, počet kontrol

počet hospitalizací - celkem týdnů

přírůstek hmotnosti

návykové látky

ultrazvukové vyšetření - první, poslední týden

zjištění vrozené vady (VV) - týden

zjištění vícečetného těhotenství - týden

diabetes

závažné komplikace těhotenství a porodu

dg 1, dg 2

předpokládané datum porodu (rok, měsíc, den)

odhadnuto podle

datum a hodina porodu (rok, měsíc, den, hod.)

datum odtoku plod. vody (rok, měs., den, hod.)

četnost těhotenství

dg indukce - indikace 1, indikace 2

stav plodu A, B, C

příznaky rizika

CTG

dg indikace k SC 1, dg indikace k SC 2

anestézie

ukončení vaginálně A, B, C

ukončení per SC - z toho u KP

komplikace za porodu

léky za porodu

porod vedl

zhodnocení porodu

datum ukončení zprávy (rok, měsíc, den, hod.)

důvod ukončení zprávy

dg komplikace v šestinedělí 1 - 2

pohlaví dítěte A, B, C

vitalita A, B, C

porodní hmotnost A, B, C

apgar skóre A, B, C (po 1., 5., 10. minutě)

pH A, B, C

stav dítěte při propuštění matky A, B, C

NÁRODNÍ REGISTR NOVOROZENCŮ

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou jsou všechny novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení a dále každé další lůžkové zdravotnické zařízení, kde byl novorozenec po porodu hospitalizován (bez přerušení maximálně do 3 měsíců života). V případě porodu mimo zdravotnické zařízení - porod doma, hlášení vyplňuje zdravotnický pracovník, který provedl první poporodní ošetření novorozence.

Zdravotnické zařízení předává data v písemné podobě (tiskopis NZIS „Zpráva o novorozenci“) za ukončený kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího měsíce nebo v elektronické podobě ve formě datového rozhraní NZIS jednou měsíčně za ukončený kalendářní měsíc, nejpozději do konce následujícího měsíce na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

zpráva číslo

číslo dítěte

identifikace zdravot. zařízení (IČO, PČZ)

oddělení

příjmení a jméno dítěte

četnost těhotenství

pořadí (X, A, B, C)

rodné číslo dítěte

příjmení a jméno matky

zdravotní pojišťovna

rodné číslo matky

rok narození otce

bydliště matky (obec)

porod (kde)

způsob porodu

použití kleští při porodu

poloha plodu

datum narození (rok, měsíc, den)

hodina narození, minuta narození

vitalita

pohlaví

hmotnost po porodu

délka po porodu

gestační stáří

léčba na sále

apgar skóre (po 1. min., 5. min., 10. min.)

datum a čas přijetí dítěte na oddělení

(rok, měsíc, den, hodina, minuta)

léčba na oddělení

operační dg

min. BE (znaménko, hodnota)

maximum O2 v %

minimum O2 v %

vybrané nemoci a komplikace

kalmetizace

provedený screening

vrozená vada

dg vrozené vady 1 - 5

datum a hodina ukončení zprávy (rok, měsíc, den, hodina, minuta)

hmotnost při propuštění

obvod hlavy při propuštění

výživa

důvod ukončení zprávy

zařízení a oddělení kam novorozenec přeložen

příčina úmrtí

dg 1 - 4 při propuštění, překladu, úmrtí

NÁRODNÍ REGISTR VROZENÝCH VAD

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou jsou všechna odborná oddělení zdravotnických zařízeních, kde byla vrozená vada diagnostikována (genetická, ženská, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická a další odborná oddělení).

Zdravotnické zařízení předává data v písemné formě (tiskopis NZIS „Vrozená vada plodu nebo dítěte“) do 10 dnů po ukončení sledovaného měsíce nebo elektronické formě do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdrav. zařízení (IČO, PČZ)

oddělení

těhotenství

dokončený týden těhotenství při zjištění VV

datum zjištění VV (rok, měsíc, den)

datum ukončení těhotenství (rok, měsíc, den)

zdravotní pojišťovna

rodné číslo dítěte

porodní hmotnost

porodní délka

datum zjištění V V (rok, měsíc, den)

datum úmrtí (rok, měsíc, den)

asistovaná reprodukce

důvod podrobného vyšetření

provedená prenatální diagnostika

metoda prenatální diagnostiky

vyšetření prenatální diagnostiky

důvod neprovedení prenatální diagnostiky

výsledek těhotenství

pohlaví

dg VV 1 - 4

rodné číslo matky

bydliště (obec)

rodinný stav

zaměstnání matky v 1. trimestru

resort zaměstnání matky v 1. trimestru

dokončený týden těhotenství

četnost těhotenství

VV v rodině - kdo 1

VV v rodině - dg 1

VV v rodině - kdo 2

VV v rodině - dg 2

diabetes mellitus v 1. trimestru - dg

infekční onemocnění v 1. trimestru- týden

infekční onemocnění v 1. trimestru - dg

jiné onemocnění v 1. trimestru - dg

léky 1 - 3

pořadí gravidity

pořadí parity

počet samovolných potratů

počet předcházejících UPT

rok narození otce

zaměstnání otce

resort zaměstnání otce

NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou jsou zdravotnická zařízení pověřená poskytováním substituční léčby. Zdravotnické zařízení předává data prostřednictvím center substitučních látek v písemné (tiskopis NZIS „Hlášení substituční léčby závislosti na opiátech“) nebo elektronické podobě neprodleně ÚZIS ČR. Povinností zpravodajské jednotky je předem na kontaktním místě ÚZIS ČR ověřit, zda pacientovi již není poskytována substituční látka v jiném zařízení. Informaci o ukončení léčby nebo o jejím převedení na jiné pracoviště předá zařízení na tiskopisu NZIS „Hlášení o ukončení a změně substituční léčby závislosti na opiátech“.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdrav. zařízení (IČO, PČZ)

jméno a příjmení pacienta

rodné číslo

trvalé bydliště (úplná adresa)

státní příslušnost

stát

číslo zdravotní pojišťovny

číslo pojištěnce

oddělení

odbornost hlásícího lékaře

datum prvního podání dávky (rok, měsíc, den)

výsledek vyšetření HIV

výsledek vyšetření VHB

výsledek vyšetření VHC

drogy, které pacient uvedl, že užíval

hlásící lékař předepsal

datum hlášení

důvod ukončení

na závěr léčby detoxi(fi)kace

trvání detoxi(fi)kace ve dnech

za použití látky

datum ukončení

identifikace zdrav. zařízení kam předána dokumentace (IČO, PČZ)

datum hlášení

INFORMAČNÍ SYSTÉM POTRATY

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou je každé ženské oddělení lůžkových zdravotnických zařízení. Zdravotnické zařízení, kde byl výkon proveden (žena ošetřena v souvislosti s potratem) zašle originál tiskopisu NZIS „Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství“ do 5. dne každého následujícího měsíce za uplynulý měsíc nebo data v elektronické formě za ukončený kalendářní měsíc nejpozději do 10. dne následujícího měsíce pracovišti NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdrav. zařízení, kde byl výkon proveden (IČO, PČZ)

identifikace zdrav. zařízení, které výkon provedlo (IČO, PČZ)

rodné číslo ženy

bydliště (obec)

zaměstnání

rodinný stav

státní občanství

národnost

vzdělání

počet porodů

počet živě narozených dětí

počet dosavadních interrupcí

počet dosavadních samovolných potratů

druh potratu

UPT ze zdravotních důvodů

dg zdravotních důvodů UPT

datum provedení potratu (den, měsíc, rok)

stáří plodu v týdnech

hmotnost plodu nad 16 týdnů

délka plodu nad 16 týdnů

antikoncepce

poplatek za UPT

REGISTR LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ

Způsob poskytování informací

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, která mají s lékaři, zubními lékaři a farmaceuty uzavřený pracovní poměr nebo jsou-li lékaři, zubní lékaři a farmaceuti sami majiteli, spolumajiteli či nájemci zdravotnického zařízení (bez ohledu na to, zda zaměstnává či nezaměstnává další pracovníky).

Předávání dat probíhá na základě tiskopisu ÚZIS ČR „Zaváděcí list do registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“ a „Aktualizační sestavy“ ÚZIS ČR pro jednotlivá zdravotnická zařízení. Zdravotnická zařízení data předávají pracovišti NZIS.

Rozsah požadovaných informací

rodné číslo

příjmení a jméno

skup. zaměstnanců a zaměstnavatelů

akademický titul

vědecká hodnost

pedagogický titul

studijní obor (fakulta)

rok promoce

specializační index

rok specializace

atestace (za všechny ukončené)

rok atestace (za všechny ukončené)

pracovní poměr

evidenční stav

datum nástupu (měsíc, rok)

datum ukončení (měsíc, rok)

důvod změny

identifikace zdrav. zařízení (IČO, PČZ)

oddělení, na kterém pracuje

hlavní obor činnosti

úvazek

VÝBĚROVÉ STATISTICKÉ ŠETŘENÍ O STAVU CHRUPU A OŠETŘENÍ - duben 2003

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou je každá ordinace praktického zubního lékaře, která předá data za všechna první vyšetření pacientů ve věku 5 let, 12 let, 15 let, 18 let, 35-44 let, 65 a více let, kteří v období od 1.4.2003 do 30.4.2003 včetně navštíví ordinaci. Data předá v písemné formě (tiskopis NZIS „Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření“) do 16. května 2003 na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdravotnického zařízení (IČO, PČZ)

údaje o pacientovi (okres bydliště, zaměstnání, pohlaví, věk)

stav chrupu horní a dolní čelisti

potřeba ošetření

stav parodontu (CPI)

potřeba bezprostřední péče

zubní náhrady

potřeba náhrad

NÁRODNÍ REGISTR CÉVNÍ CHIRURGIE

Způsob poskytování informací

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, ve kterých byly cévní operace provedeny. Zdravotnické zařízení poskytuje data v písemné nebo elektronické formě do 1 měsíce od ukončení hospitalizace na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

kraj

identifikace zdrav. zařízení (IČO, PČZ)

rodné číslo pacienta

jméno a příjmení pacienta, titul

bydliště pacienta (úplná adresa)

datum operace

datum propuštění

zodpovědná osoba

anamnéza

důvod operace

typ operace

karotidy, oblouk aorty

aneurysma

břišní aorta

pánevní rekonstrukce

femorální rekonstrukce

poplit. a bérc. rekonstrukce

žilní operace

ostatní cévní výkony

typ cévní náhrady

komplikace výkonu vč. pooper.

čas. výsledek (při propuštění)

NÁRODNÍ REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou jsou všechna zdravotnická zařízení, kde proběhla implantace umělé kloubní náhrady kyčelního kloubu.

Zdravotnické zařízení poskytuje data v písemné nebo elektronické formě do 1 měsíce od provedení operace na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdravotnického zařízení (IČO, PČZ)

název pracoviště

identifikační číslo pacienta (pojištěnce)

zdravotní pojišťovna

jméno a příjmení vyplňujícího lékaře

datum operace

typ operace

lokalizace operace

datum primoimplantace

pracoviště provádějící primoimplantaci

způsob fixace endoprotézy

diagnóza pro primární implantaci

typ ev. předešlé operace sledovaného kyčelního kloubu

příčina(y) revizní operace

typ(y) revizního výkonu

charakteristika operačního přístupu k operovanému kloubu

lokalizace případné kostní transplantace

charakteristika použitých kostních štěpů

typ acetabulární augmentace

informace o vlastní acetabulární komponentě

informace o ev. použití cementu v kombinaci s ATB u acetabulární komponenty informace o vlastní femorální komponentě

informace o ev. použití cementu v kombinaci s ATB u femorální komponenty

přítomnost hydroxyapatitového povrchu na některé z komponent

datum vypracování záznamu

REGISTR INTENZIVNÍ PÉČE

Způsob poskytování informací

Zpravodajskými jednotkami jsou fakultní a krajské nemocnice poskytující předmětnou péči (resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče s vyšší hladinou léčebné intervence). Tato zdravotnická zařízení poskytují data v elektronické podobě na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdrav. zařízení (IČO, PČZ)

oddělení

identifikace pracoviště

rodné číslo pacienta

datum přijetí

datum ukončení

bydliště

cizinec

povaha příjmu

APACHE II

širší dg skupiny

hlavní dg

vedlejší dg

další klasifikace

TISS

SOFA

kritický výkon

komplikace

umělá ventilace

ZUM

ZULP

způsob ukončení

NÁRODNÍ REGISTR NOZOKOMIÁLNÍCH INFEKCÍ

Způsob poskytovávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, kde je poskytována zdravotní péče. Zdravotnické zařízení poskytuje data v elektronické podobě na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdravot. zařízení (IČO, PČZ)

název zařízení

kód pro anonymní přístup k NRNI

charakteristika a vnitřní struktura zařízení (velikost, zastoupení oborů)

příjmení a jméno pacienta

rodné číslo

kód pacienta pro anonymní přístup k NRNI

diagnóza nozokomiální infekce podle standardní definice

klasifikace nozokomiální infekce (skupina, příp.podskupina podle standardní definice)

stupeň validity stanovené diagnosy

datum vzniku

místo vzniku (oddělení, odbornost, typ péče)

původ infekce

původci (včetně citlivosti k antibiotikům)

antibiotická léčba registrované nozokomiální infekce (antibiotikum, délka podávání ve dnech)

invazivní intervence bezprostředně související s případem (operace a jiné invazivní výkony)

úmrtí v důsledku nozokomiální infekce

rizikové faktory vzniku nozokomiální infekce

odbornost ambulantní intervence

důvod pro ambulantní ošetření (diagnóza)

datum ošetření

invazivní intervence ve vztahu k nozokomiální infekci

datum přijetí k hospitalizaci

odkud pacient přijat

kam pacient přijat (oddělení, odbornost, typ péče)

důvod pro přijetí k hospitalizaci (pracovní diagnóza)

diagnosy při přijetí k hospitalizaci

diagnosy při ukončení hospitalizace

průběh hospitalizace (struktura hospitalizace, podíl intenzivní péče, invazivní intervence)

operace a jiné invazivní výkony (výkon, datum provedení)

datum ukončení hospitalizace

způsob ukončení hospitalizace

NÁRODNÍ KARDIOCHIRURGICKÝ REGISTR

Způsob poskytování informací

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení, ve kterých byly kardiochirurgické výkony provedeny.

Zdravotnické zařízení předává data v písemné nebo elektronické podobě do 1 měsíce po ukončení hospitalizace na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

identifikace zdravot. zařízení

rodné číslo pacienta

bydliště (úplná adresa) pacienta

datum operace

výška pacienta

hmotnost pacienta

angina pectoris

dyspnoe-

infarkt myokardu v anamnéze

rozsah posledního IM

poslední infarkt myokardu před

přidružená onemocnění

diabetes mellitus - terapie

stenoza aorta carotis nad 80 %

abusus tabáku

počet kardiochirurgických operací

kardiovaskulární intervence

odhad funkce levé komory

EF (%)

sérový kreatinin (umol/1)

střední tlak v plicnici (mmHg)

systolický tlak v plicnici (mmHg)

kardiovaskulární onemocnění

stenóza koronárních arterií

stenóza postižených arterií-postižené větve

důvod současné operace

stav před operací

hemodynamický stav před operací

hemodynamická podpora před operací

operatér

použité operační přístroje

počet aortokoronárních bypassů

místo provedení bypassu

použitý štěp

endarterektomie-provedena

vyhlídky na úspěch operace

počet provedených náhrad chlopní

aortální chlopeň - etiologie poškození

aortální chlopeň - typ výkonu

aortální chlopeň implantace - typ

aortální chlopeň implantace - výrobce

aortální chlopeň implantace - velikost

mitrální chlopeň - etiologie poškození

mitrální chlopeň - typ výkonu

mitrální chlopeň implantace - typ

mitrální chlopeň implantace - výrobce

mitrální chlopeň implantace - velikost

tricuspidální chlopeň - etiologie poškození

tricuspidální chlopeň - typ výkonu

tricuspidální chlopeň implantace - typ

tricuspidální chlopeň implantace - výrobce

tricuspidální chlopeň implantace - velikost

pulmonální chlopeň - etiologie poškození

pulmonální chlopeň - typ výkonu

pulmonální chlopeň implantace - typ

pulmonální chlopeň implantace - výrobce

pulmonální chlopeň implantace-velikost

jiné nebo přidružené provedené intervence

komplikace během operace

mimotělní oběh

oxygenátor typ

doba trvání MO

doba trvání svorky č. 1

doba trvání svorky č. 2

doba trvání svorky č. 3

doba trvání první zástavy

doba trvání druhé zástavy

nejnižší centrální teplota

ochrana myokardu

místo podání kardioplegie

metoda kardioplegie

podaný objem kardioplegie

transfúze - plná krev

transfúze - erymasa

autotransfuze

mražená plazma

odpojení MO

pooperační komplikace

doba intubace

počet intubací

celkové krevní ztráty

délka pobytu na JIP

datum propuštění/exitu

doba hospitalizace od operace do prop.

propuštěn kam

příčina smrti

status pacienta

REGISTR NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Způsob poskytování informací

Zpravodajskou jednotkou jsou všechna pověřená střediska nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání.

Střediska nemocí z povolání předávají data v papírové podobě (tiskopis NZIS „Hlášení nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání“) jedenkrát měsíčně vždy do 10. dne následujícího měsíce, ve kterém hlášení nabylo právní moci pracovišti NZIS.

Rozsah požadovaných informací

číslo hlášení

identifikace hlásícího střediska (IČO, PČZ)

příjmení, jméno a titul

rodné číslo

zdravotní pojišťovna

bydliště (úplná adresa)

název zaměstnavatele, u kterého onemocnění vzniklo

identifikace zaměstnavatele, u kterého onemocnění vzniklo (IČO)

sídlo zaměstnavatele, u kterého onemocnění vzniklo

klasifikace zaměstnání

název profese (povolání), při jejímž výkonu nemoc vznikla

odvětvová klasifikace zaměstnání

délka expozice (vystavení) nepříznivým vlivům (dny, měsíce, roky)

kategorie pracoviště

diagnóza 1 slovně

diagnóza 1 MKN

diagnóza 2 slovně

diagnóza 2 MKN

diagnóza 3 slovně

diagnóza 3 MKN

kapitola seznamu nemocí z povolání

položka seznamu nemocí z povolání

ohrožení nemocí z povolání

datum zjištění nemocí z povolání

datum vyhotovení

NÁRODNÍ REGISTR KARDIOVASKULÁRNÍCH INTERVENCÍ

Způsob poskytování informací

Zpravodajskými jednotkami jsou kardiologická pracoviště. Zdravotnické zařízení předává data do jednoho měsíce po provedené kardiovaskulární intervenci na pracoviště NZIS.

Rozsah požadovaných informací

Příjmení a jméno pacienta

Rodné číslo pacienta

Datum výkonu

Kód centra

Číslo PTCA

Katetrizující

Indikace

ACS - NSTEMI - klinika

ACS - NSTEMI - EKG

ACS - NSTEMI - biochemie

ACS - STEMI - lokalizace

ACS - STEMI - Killip třída

ACS - STEMI - výkon

Začátek bolesti

Příchod - KJ

Příchod - sál

Reperfuse

Amnestické údaje

Postižená povodí

EF LK

Charekter výkonu

Přístupová cesta

Kontrastní látka

# lézí

Segment koronární arterie

Typ lese

Kalibr

Délka léze

Difusní postižení

Trombus

Kalcifíkace

Stenoza před (%)

TIMI flow před

Stenoza po (%)

TIMI flow po

Typ stentu

Délka stentu

Indikace stentu

Jiný výkon

Stav léze po výkonu

Přidružené výkony

Inhibitory IIb/IIIa

Status po PCI

NÁRODNÍ REGISTR TRANSPLANTAČNÍCH INTERVENCÍ

část 1 - REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI LEDVIN A SLINIVKY BŘIŠNÍ

Způsob poskytování informací

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna hemodialyzační střediska ČR, jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.

Rozsah požadovaných informací

Evidenční číslo čekatele

Kód dialyzačního centra

Kód transplantačního centra

Jméno čekatele

Příjmení čekatele

Titul čekatele

Rodné číslo čekatele

Datum narození čekatele

Pohlaví

Název ulice

Číslo popisné a orientační

Poštovní směrovací číslo

Místo bydliště čekatele

Telefon 1 čekatele

Telefon 2 čekatele

Kód země

Krevní skupina čekatele

Rh faktor

Kód diagnózy

Kód pojišťovny

Datum platnosti statusu

Status čekatele

Lékař určující status

Výsledek testu CMV

Výsledek testu EBV

Výsledek testu VHC

Výsledek testu HIV

Výsledek testu HBsAG

Výsledek testu BWR

Datum posledního měření hladiny protilátek

Procento posledních protilátek

Datum měření maximální hladiny protilátek

Procento maximálních protilátek

Hodnota prvního antigenu lokusu A

Hodnota druhého antigenu lokusu A

Hodnota prvního antigenu lokusu B

Hodnota druhého antigenu lokusu B

Hodnota prvního antigenu lokusu C

Hodnota druhého antigenu lokusu C

Hodnota prvního antigenu lokusu DR

Hodnota druhého antigenu lokusu DR

Hodnota prvního antigenu lokusu DQ

Hodnota druhého antigenu lokusu DQ

Počet transplantací

Důvod pro zařazení do zvláštního pořadí

Inkompatibilní antigen

Kód transplantačního centra

Datum transplantace

Datum zařazení do dialyzačního programu

část 2 - REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI SRDCE

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.

Rozsah předávaných informací

Příjmení kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

Titul kontaktní osoby

Vztah kontaktní osoby k čekateli

Ulice kontaktní osoby

Číslo popisné i orientační

PSČ kontaktní osoby

Místo bydliště kontaktní osoby

Telefonní číslo na kontaktní osobu

Evidenční číslo čekatele

Rodné číslo čekatele

Kód transplantačního centra

Příjmení čekatele

Jméno čekatele

Titul čekatele

Datum narození čekatele

Pohlaví

Název ulice

Číslo popisné a orientační

Poštovní směrovací číslo

Místo bydliště čekatele

Telefon 1 čekatele

Kód země

Hmotnost čekatele [kg]

Výška čekatele [cm]

Minimální hmotnost dárce orgánu [kg]

Maximální hmotnost dárce orgánu [kg]

Krevní skupina čekatele

Rh faktor

Kód mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)

Kód pojišťovny

Datum platnosti statusu

Status čekatele

Lékař určující status

Datum posledního měření hladiny protilátek

Procento protilátek

Hodnota prvního antigenu lokusu A

Hodnota druhého antigenu lokusu A

Hodnota prvního antigenu lokusu B

Hodnota druhého antigenu lokusu B

Hodnota prvního antigenu lokusu C

Hodnota druhého antigenu lokusu C

Hodnota prvního antigenu lokusu DR

Hodnota druhého antigenu lokusu DR

Hodnota prvního antigenu lokusu DQ

Hodnota druhého antigenu lokusu DQ

Výsledek testu CMV

Výsledek testu EBV

Výsledek testu VHC

Výsledek testu HIV

Výsledek testu HBsAG

Výsledek testu BWR

Datum transplantace

část 3 - REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI JATER

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.

Rozsah předávaných informací

Příjmení kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

Titul kontaktní osoby

Vztah kontaktní osoby k čekateli

Ulice kontaktní osoby

Číslo popisné i orientační

PSČ kontaktní osoby

Místo bydliště kontaktní osoby

Telefonní číslo na kontaktní osobu

Evidenční číslo čekatele

Rodné číslo čekatele

Kód transplantačního centra

Příjmení čekatele

Jméno čekatele

Titul čekatele

Datum narození čekatele

Pohlaví

Název ulice

Číslo popisné a orientační

Poštovní směrovací číslo

Místo bydliště čekatele

Telefon 1 čekatele

Kód země

Hmotnost čekatele [kg]

Výška čekatele [cm]

Minimální hmotnost dárce orgánu [kg]

Maximální hmotnost dárce orgánu [kg]

Krevní skupina čekatele

Rh faktor

Kód mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)

Kód pojišťovny

Datum platnosti statusu

Status čekatele

Lékař určující status

Datum posledního měření hladiny protilátek

Procento protilátek

Hodnota prvního antigenu lokusu A

Hodnota druhého antigenu lokusu A

Hodnota prvního antigenu lokusu B

Hodnota druhého antigenu lokusu B

Hodnota prvního antigenu lokusu C

Hodnota druhého antigenu lokusu C

Hodnota prvního antigenu lokusu DR

Hodnota druhého antigenu lokusu DR

Hodnota prvního antigenu lokusu DQ

Hodnota druhého antigenu lokusu DQ

Výsledek testu CMV

Výsledek testu EBV

Výsledek testu VHC

Výsledek testu HIV

Výsledek testu HBsAG

Výsledek testu BWR

Datum transplantace

část 4 - REGISTR ČEKATELŮ NA TRANSPLANTACI PLIC

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.

Rozsah předávaných informací

Příjmení kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

Titul kontaktní osoby

Vztah kontaktní osoby k čekateli

Ulice kontaktní osoby

Číslo popisné i orientační

PSČ kontaktní osoby

Místo bydliště kontaktní osoby

Telefonní číslo na kontaktní osobu

Evidenční číslo čekatele

Rodné číslo čekatele

Kód transplantačního centra

Příjmení čekatele

Jméno čekatele

Titul čekatele

Datum narození čekatele

Pohlaví

Název ulice

Číslo popisné a orientační

Poštovní směrovací číslo

Místo bydliště čekatele

Telefon 1 čekatele

Kód země

Hmotnost čekatele [kg]

Výška čekatele [cm]

Minimální hmotnost dárce orgánu [kg]

Maximální hmotnost dárce orgánu [kg]

Krevní skupina čekatele

Rh faktor

Kód mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)

Kód pojišťovny

Datum platnosti statusu

Status čekatele

Lékař určující status

Datum posledního měření hladiny protilátek

Procento protilátek

Hodnota prvního antigenu lokusu A

Hodnota druhého antigenu lokusu A

Hodnota prvního antigenu lokusu B

Hodnota druhého antigenu lokusu B

Hodnota prvního antigenu lokusu C

Hodnota druhého antigenu lokusu C

Hodnota prvního antigenu lokusu DR

Hodnota druhého antigenu lokusu DR

Hodnota prvního antigenu lokusu DQ

Hodnota druhého antigenu lokusu DQ

Výsledek testu CMV

Výsledek testu EBV

Výsledek testu VHC

Výsledek testu HIV

Výsledek testu HBsAG

Výsledek testu BWR

Datum transplantace

část 5 - REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI PLIC

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registrace pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).

Rozsah předávaných informací

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Adresa

Jméno ošetřujícího lékaře

Datum transplantace

Transplantcentrum

Krevní skupina příjemce

Dg. selhání plic

Datum zařazení do WL

Délka registrace (dny)

Výška (cm)

Hmotnost (kg)

BMI

Typ tx

Celková doba ischemie (min)

Jméno dárce

RČ dárce

Typ dárcovství

Věk dárce

Pohlaví dárce

Krevní skupina dárce

Příčina smrti mozku dárce

Status (příjemce)

Příčina úmrtí příjemce

Stav štěpu

Status

část 6 - REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registrace pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).

Rozsah předávaných informací

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Adresa

Jméno ošetřujícího lékaře

Datum transplantace

Transplantcentrum

Datum zařazení do WL

Doba registrace (dny)

Diagnosa

Datum exitu

Počet dnů do exitu

Pořadí tx

Věk

Krevní skupina

Studená ischemie (min.)

Výška (cm)

Hmotnost (kg)

BMI

Jméno dárce

RČ dárce

Věk dárce

Pohlaví dárce

Příčina smrti mozku dárce

Status (příjemce)

Příčina úmrtí příjemce

Stav štěpu

Status

část 7 - REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registrace pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).

Rozsah předávaných informací

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Adresa

Jméno ošetřujícího lékaře

Datum transplantace

Věk v době transplantace

Transplantační centrum

Krevní skupina

Výška (cm)

Těl.hmotnost (kg)

Body mass index

Základní diagnoza

Child-Pugh

Délka anestézie

Studená ischemie

Teplá ischemie

Celková ischemie

Délka řízené ventilace

Spotřeba mražené plasmy (ml)

Spotřeba MP O.den (ml)

Spotřeba EM - sál (ml)

Spotřeba EM 0.den (ml)

Datum zařazení do WL

Délka registrace (dny)

Pořadí tx

Urgentní transplantace

Jméno dárce

Rodné číslo dárce

Zemřelý/živý dárce

Druh živého dárcovství

Mismatch A+B+DR

Věk dárce

Pohlaví dárce

Příčina smrti mozku dárce

Status (příjemce)

Příčina úmrtí příjemce

Stav štěpu

Status

část 8 - REGISTR PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI LEDVIN A SLINIVKY BŘIŠNÍ

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace (registrace pacientů po transplantacích), jednoroční sběr výsledků (funkce štěpu a přežívání příjemců).

Rozsah předávaných informací

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Adresa

Jméno ošetřujícího lékaře

Datum transplantace

Pořadí transplantace

Transplantcentrum

Dialyzační středisko

Dialyzován od (datum)

Celkové trvání dialyzační léčby

Věk nemocného v době transplantace

Výška v době transplantace

Suchá váha v době transplantace

BMI

Příčina CHRS

Status ve WL

Důvod jiného statusu ve WL

Transpl. čeho?

Krevní skupina

Maxim.(peak) PRA(%)

Poslední (currant) PRA%

Cross-match s čerstvým sérem

HLA A příjemce

HLA A-lokus

HLA B-lokus

HLA B-lokus

HLA DR-lokus

HLA DR-lokus

Mismatch v A

Mismatch v B

Mismatch v DR

Počet krevních převodů před tpl (x300 ml EM)

Datum zařazení (znovu zařazení) do WL

Doba od zařazení do WL do tpl (dny)

Kreatininémie před transplantací (umol/1)

Reziduální diuréza (ml/den)

Hemoglobin před tpl (g/l)

Hematokrit

Systolický TK před tpl (mmHg)

Diastolický TK před tpl (mmHg)

Antihypertenzní léčba

Trváni HD po selhání posledního štěpu

Urea před transplantací (mmol/1)

Anamnéza jaterního onemocnění.

Markery hepatitid

Očkování proti hepatitidě B

Bilirubinémie před transplantací (mmol/1)

ALT před transplantací (ukat/1)

Protrombinový čas (Quick,%)

Vředová choroba v anamnéze

Vředová choroba-popis

Ischemická choroba srdce

Jméno operatéra

Uložení štěpu

Neocystoureteroanastomoza.

Popis jiné ureterocystostomie

Popis jiné arteriální anastomozy

Žilní anastomoza

Popis jiné žilní anastomozy

Studená ischemie (hod.,min.)

Teplá ischemie (min.)

Cévní/močové/ledvinné anomálie

Anastomoza tepny

Jméno dárce

Rodné číslo dárce

Zemřelý/živý dárce

Druh živého dárcovství

Mismatch A+B+DR

Věk dárce

Pohlaví dárce

Příčina smrti mozku dárce

Follow-up

Těl.hmotnost (kg)

Výška (cm)

BMI

Místo sledování

Systolický TK (mmHg)

Diastolický TK (mmHg)

Kreatininémie (umol/1)

Clearance kreatininu (ml/s)

Proteinurie (g/24 hod.)

Leukocyturie (sediment)

Bakteriurie (více 100 000/ml)

Hemoglobin (g/l)

Hematokrit (1/1)

Leukocyty (10 9/1)

Lymfocyty (%)

Trombocyty (10 3/ml)

Bilirubin

Alk. fosfatáza

ASAT

ALAT

Kalcémie (mmol/1)

Fosfatémie (mmol/1)

Magnézium

Kyselina močová

Kalémie (mmol/1)

Natrémie (mmol/1)

Komplikace

Popis komplikace

Rejekčni epizoda

Zvýšení S-kreatininu

Pořadí biopsie

Výsledek biopsie (Rossmann)

Antirejekční léčba

Popis jiné antirejekční léčby

Počet dní od transplantace

Pořadí rejekce

Biopsie provedena

Dávka CyA (mg/den)

Dávka CyA mg/kg/den

Hladina CyA (ng/ml)

Side effects of CYA

Dávka azathioprinu (mg/den)

Dávka prednisonu (mg/den)

Ostatní medikace

Indukční léčba

Druh indukční léčby

Ledvina - nástup funkce štěpu

Počet dní s dialýzou

Počet dialýz

Počet dní dosažení nejnižší kreatininémie

Kreatininémie při propuštění z 1.hosp.

Náklady na první hospitalizaci (body)

Ledvina - stav štěpu

Ledvina - příčina ztráty funkce štěpu

Vynětí štěpu

Nemocný předán do dialyzačního střediska

Příčina úmrtí příjemce

Jiné příčiny úmrtí

Rehabilitovanost

Zaměstnanost/rehab.

Pankreas - nástup funkce štěpu

Pankreas - stav štěpu

Pankreas - příčina ztráty funkce štěpu

Status

část 9 - REGISTR ZEMŘELÝCH DÁRCŮ ORGÁNŮ

Způsob předávání informací

Zpravodajskými jednotkami jsou jednotlivá transplantační centra ČR. Denní aktualizace.

Rozsah předávaných informací

Příjmení dárce

Jméno dárce

Rodné číslo dárce

Věk

Kód indikujícího centra

Kód indikujícího ARA

Kód pojišťovny

Datum první informace o dárci

Kód odběrového centra

Datum přerušení oběhu

Výsledek testu CMV

Výsledek testu EBV

Výsledek testu HIV

Výsledek testu HBsAg

Výsledek testu VHC

Výsledek testu BWR

Krevní skupina

Rh faktor

Pohlaví dárce

Hmotnost dárce [kg]

Výška dárce [cm]

Hodnota prvního antigenu lokus A

Hodnota druhého antigenu lokus A

Hodnota prvního antigenu lokus B

Hodnota druhého antigenu lokus B

Hodnota prvního antigenu lokus C

Hodnota druhého antigenu lokus C

Hodnota prvního antigenu lokus DR

Hodnota druhého antigenu lokus DR

Hodnota prvního antigenu lokus DQ

Hodnota druhého antigenu lokus DQ

ICHS

Etylismus

CHOCHBP

Jiná anamnéza

Délka pobytu na ARO [den]

Diagnóza smrti mozku

Poznámka k diagnóze smrti mozku

Důvod kontraindikace

1 .Příčina neideálnosti dárce

2. Příčina neideálnosti dárce

3. Příčina neideálnosti dárce

Hodnotil

Biopsie ledviny

Multiorgánový odběr

Kód perfuzního roztoku

Množství perfuzního roztoku [ml]

Doba perfuze [min]

Anamnéza

Hypertense

Kompenzace

Změny Ekg

Změny Rtg

Oční pozadí

Proteinurie

Poznámka

Diabetes mellitus

Typ diabetes mellitus

Trvání diabetes mellitus

Kompenzace

Oční pozadí

Proteinurie

Resuscitace

Hypotenze

Další katecholamin

Bakteriologické vyšetření

EKG

RTG srdce + plíce

Kontraindikace

Dárce ledvin ideální

Datum a hodina angiografíe

Smrt mozku, angiografíe potvrzena

Poznámka

Dávka noradrenalinu

Doba podávání noradrenalinu [min]

Dávka adrenalinu

Doba podávání adrenalinu [min]

Doba podávání dobutaminu [min]

Dávka podávání dobutaminu

Dávka podávání

Doba podávání jiného [min]

Délka trvání resuscitace [min]

Délka trvání hypotenze (pokles pod 80 mmHg více než 10 min ) [min]

Dopamin v dávce

Centrální venózní tlak [mm/Hg]

Koncentrace kyslíku [mm/Hg]

Diuréza [ml]

Délka trvání diurézy [hod]

Diuréza za poslední hodinu [ml]

Tělesná teplota [Celsius]

Výsledek testu Natrium [mmol/1]

Výsledek testu Kalium [mmol/1]

Výsledek testu Chloridy [mmol/1]

Astrup

Výsledek testu pH

Výsledek testu pC02 [kPa]

Výsledek testu pO2 [kPa]

Výsledek testu BE

Výsledek testu laktát [mmol/1]

Výsledek testu hemoglobin [g/l]

Výsledek testu hematokrit

Výsledek testu leukocyty [v tis.]

Výsledek testu thrombocyty [v tis.]

Výsledek testu s-kreatinin [umol]

Výsledek testu urea [mmol]

Výsledek testu glomerulární filtrace [ml/s]

Výsledek testu glykemie [mmol/1]

Výsledek testu s-amyláza [ukat/1]

Výsledek testu s-osmolarita [mosmol/1]

Výsledek testu bilirubin [umol/1]

Výsledek testu AST [ukat/1]

Výsledek testu ALT [ukaťl]

Výsledek testu ALP [ukaťl]

Výsledek testu GMT [ukaťl]

Výsledek testu celková bílkovina [g/l]

Výsledek albumin [g/l]

Výsledek testu INR

Výsledek testu aPTT [s]

Výsledek testu fibrinogen [g/l]

Kreatinkináza [ukat/l]

MB frakce-kreatinkinázy [ukat/l]

Výsledek testu bílkovina

Výsledek testu ery

Výsledek testu leuko

Výsledek testu válce

Sputum

Moč

Hemokultura

Ekg - fyziologická křivka

Ekg - patologická křivka

Rtg srdce, plíce - normální nález

Rtg srdce, plíce - patologický nález

Odběr jater

Makroskopický vzhled

Anatomie

Kontraindikace jater

Anatomický nález

Makroskopický vzhled

Traumatické poškození

Chirurgické poškození

Jiná kontraindikace

Odběrové centrum

Datum odběru jater

Transplantace

Transplantační centrum

Příjmení příjemce jater

Jméno příjemce jater

Rodné číslo číslo příjemce jater

Důvod neprovedení transplantace

Kód důvodu neodebrání jater

Poznámka k důvodu neodebrání jater

Jiný důvod neodebrání jater

Odběr srdce

Kód odběrového centra

Datum odběru srdce

Transplantace

Kód transplantačního centra

Příjmení příjemce srdce

Jméno příjemce srdce

Rodné číslo příjemce srdce

Důvod neprovedení transplantace

Kód důvodu pro neodebrání srdce

Poznámka k důvodu neodebrání srdce

Odběr pankreatu

Kód odběrového centra

Datum odběru pankreatu

Transplantace

Kód transplantačního centra

Příjmení příjemce pankreatu

Jméno příjemce pankreatu

Rodné číslo příjemce pankreatu

Důvod neprovedení transplantace

Důvod neodebrání pankreatu

Kód odběrového centra

Datum odběru plic

Transplantace

Kód transplantačního centra

Důvod neprovedení transplantace

Poznámka

Odběr srdce plíce en block

Jiné orgány

Jiné tkáně

Odběr chlopní

Odběrové centrum

Datum odběru chlopní

Kód důvodu neodebrání chlopní

Poznámka k důvodu neodebrání chlopní

Ledvina

Artérie

Véna

Močovod

Poznámka

Kontraindikace

Transplantace

Transplantcentrum

Datum odběru

Rodné číslo příjemce ledviny

Anatomický nález

Traumatické poškození

Chirurgické poškození

Jiný nález

Důvod neprovedení transplantace


Toto opatření nabývá účinnosti dnem 29. června 2002.


Ministr:

v z. MUDr. Pohanka v. r.

1. náměstek ministra

Přesunout nahoru