Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

Částka 43/2002
Platnost od 22.03.2002
Účinnost od 15.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. února 2002,

kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin, na zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyků příslušníků národnostních menšin, na rozšiřování a přijímání informací v jazycích příslušníků národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, jakož i ke vzdělávání v jazycích národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity (dále jen "dotace").

(2) Dotace na činnosti uvedené v odstavci 1 jsou poskytovány fyzickým nebo právnickým osobám v souladu se zvláštním právním předpisem.1)

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) poskytovatelem ústřední orgán státní správy, který vyhlašuje a uskutečňuje výběrové dotační řízení a rozhoduje o účelovém poskytování dotací na projekty,

b) žadatelem ten, kdo se podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt (dále jen „žádost“) uchází o poskytnutí dotace,

c) příjemcem ten žadatel, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace poskytovatelem rozhodnuto a jenž je realizátorem projektu,

d) projektem popis činnosti se zaměřením na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch národnostních menšin, a to v oblasti

1. uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,

2. rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,

3. vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy a vzdělávacích programech podporujících rozvoj tolerance a respekt k odlišné identitě druhých, nebo

4. podpory integrace příslušníků romské komunity,

e) výběrovým dotačním řízením proces zahrnující vyhlášení výběrového dotačního řízení, dále podávání žádostí, hodnocení žádostí, navržení výše finanční částky na jejich realizaci a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.2)

§ 3

Postup stanovení finanční spoluúčasti státu

(1) Poskytovatel navrhne po projednání s Radou vlády pro národnostní menšiny (dále jen "Rada"), popřípadě s jejím předsedou, na každý rozpočtový rok ve své kapitole státního rozpočtu specifický závazný ukazatel na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo na činnosti ve prospěch národnostních menšin, včetně specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity, a to zejména

a) Ministerstvo kultury pro oblasti podle § 2 písm. d) bodů 1, 2 a 4,

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro oblasti podle § 2 písm. d) bodů 2 až 4,

c) Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad vlády České republiky pro oblast podle § 2 písm. d) bodu 4.

(2) Poskytovatel navrhne po projednání s Radou vlády České republiky pro záležitosti romské komunity (dále jen "Rada pro romské záležitosti"), popřípadě s jejím předsedou, návrh specifického závazného ukazatele na podporu integrace příslušníků romské komunity.

§ 4

Vyhlášení výběrového dotačního řízení

Poskytovatel vyhlašuje alespoň jednou v kalendářním roce v termínu projednaném s Radou výběrová dotační řízení na podporu projektů aktivit příslušníků národnostních menšin a prostřednictvím Rady ve spolupráci s Radou pro romské záležitosti na projekty podporující integraci příslušníků romské komunity. Vyhlášení výběrového dotačního řízení včetně jeho podmínek oznámí poskytovatel prostřednictvím celostátního periodického tisku a na své úřední desce.

§ 6

Žádost

(1) Žádost musí být zpracována podle podmínek stanovených poskytovatelem a podána na jím předepsaném formuláři. Podmínky pro zpracování žádosti a vzor formuláře zveřejní poskytovatel na své úřední desce.

(2) Součástí žádosti musí být popis projektu a rozpočet na jeho uskutečňování. K žádosti žadatel přiloží prohlášení, že nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně, a dále souhlas se zveřejněním identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace.

(3) Projekt musí být uskutečněn v příslušném kalendářním roce; v případě víceletého projektu je nutné předložit celý projekt včetně rozpočtu dle jednotlivých let a samostatně přesně vyčíslit část, která bude realizována v příslušném kalendářním roce.

§ 7

Hodnocení žádostí

(1) Žádosti jsou vyhodnocovány ve výběrových dotačních řízeních poskytovatele. Za tím účelem zřizuje poskytovatel výběrovou dotační komisi. Při jmenování členů výběrové dotační komise přihlíží poskytovatel k návrhům Rady. Příslušníci národnostních menšin musí být zastoupeni v každé výběrové dotační komisi hodnotící žádosti se zaměřením na aktivity příslušníků národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin.

(2) Ve výběrové dotační komisi poskytovatele pro hodnocení žádostí v oblasti integrace příslušníků romské komunity musí být zástupci Rady pro romské záležitosti.

(3) O výsledcích výběrového dotačního řízení informuje poskytovatel Radu bezprostředně. Rozhodne-li poskytovatel o poskytnutí dotace na projekt, zveřejní na své úřední desce přehled o tom, komu a v jaké výši byla dotace poskytnuta; do té doby jsou výsledky výběrového dotačního řízení neveřejné. Stejný postup platí v případě žádostí zaměřených na integraci příslušníků romské komunity ve vztahu k Radě pro romské záležitosti.

§ 8

Podmínky poskytnutí a použití dotace

(1) Dotaci lze poskytnout a použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Případné změny podmínek nebo výše dotace stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace lze provést pouze na základě písemné žádosti příjemce, doručené poskytovateli nejpozději do 31. října roku poskytnutí dotace, vydáním nového rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nové rozhodnutí v části, kterou upravuje, nahrazuje původní rozhodnutí, které zůstává v ostatním nedotčeno.

(2) Dotaci lze poskytnout žadatelům, vykonávají-li prokazatelně činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně 1 rok. V případě hodném zvláštního zřetele může poskytovatel upustit od podmínky jednoho roku.

(3) Na dotaci není právní nárok.4) Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně; tuto skutečnost prokazuje žadatel prohlášením podle § 6 odst. 2.

(4) Dotaci lze poskytnout na úhradu nejvýše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, přičemž celková výše dotace nesmí překročit 70 % skutečných nákladů; úhradu 30 % skutečných nákladů na uskutečnění schváleného projektu je příjemce povinen zajistit z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu. V případech hodných zvláštního zřetele může poskytovatel procentní podíl dotace na projektu zvýšit.

(5) Při stanovení výše dotace podle odstavce 4 se bere v úvahu výše mzdových nákladů na úrovni mezd srovnatelných s odměňováním obdobné činnosti v rozpočtové sféře podle zvláštního právního předpisu.5)

(6) Z dotace na realizaci projektu lze uhradit náklady spojené s pracovními cestami na území České republiky do výše stanovené zvláštním právním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.6) Na úhradu cestovních nákladů do zahraničí lze prostředky z poskytnuté dotace použít pouze v případě, pokud uskutečnění zahraniční cesty je nezbytnou součástí projektu.

(7) Dotace podle tohoto nařízení nemá charakter dotace na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku. Dotaci na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku lze poskytnout postupem podle zvláštního právního předpisu.7)

(8) Z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary a odměny statutárních orgánů právnických osob.

§ 8a

Dotace na projekty z fondů Evropské unie

Dotaci lze poskytnout též na projekty realizované s finanční podporou z Evropského sociálního fondu či jiných fondů Evropské unie, pokud zaměření těchto projektů odpovídá oblastem uvedeným v § 2 písm. d).

§ 10

Příjemce

(1) Dojde-li ke změně identifikačních údajů o příjemci uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, je příjemce povinen tuto změnu neprodleně písemně oznámit poskytovateli.

(2) V případě, že se projekt neuskutečnil, příjemce dotace je povinen vrátit v tomtéž roce finanční prostředky na účet, z něhož byla dotace na realizaci projektu poskytnuta.

(3) V případě, že je projekt ukončen předčasně v průběhu roku, příjemce je povinen předložit údaje o finančním vypořádání dotace nejpozději do 30 dnů od ukončení projektu a vrátit finanční prostředky zpět na účet, z něhož byly čerpány, pokud to lze realizovat do 31. prosince příslušného roku, nebo na depozitní účet poskytovatele.9)

§ 11

Kontrola a finanční vypořádání

(1) Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků platí zvláštní právní předpis.10)

(2) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné využití poskytnutých finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty, a za řádné vypořádání dotace.

(3) Příjemce dotace ze státního rozpočtu předloží poskytovateli nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku údaje o finančním vypořádání dotace.9)

(4) V případě, že příjemce dotace neprovede ve stanoveném termínu finanční vypořádání dotace, nebude mu v roce, v němž měl vypořádání dotace provést, poskytnuta další dotace.

(5) Finanční vypořádání dotací na aktivity příslušníků národnostních menšin za uplynulý rok uzavře poskytovatel do 1. března následujícího roku; výsledky kontroly finančního vypořádání poskytnutých dotací postoupí poskytovatel na vědomí Radě do 31. března; v případě projektů zaměřených na integraci příslušníků romské komunity tak učiní na vědomí Radě pro romské záležitosti. Tím není dotčena povinnost poskytovatele postupovat podle zásad a termínů finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.11)

(6) Věcnou kontrolu realizace vybraných projektů na aktivity příslušníků národnostních menšin provádí poskytovatel.

§ 12

Zpráva o využití dotací

Předseda Rady ve spolupráci s předsedou Rady pro romské záležitosti a ve spolupráci s poskytovateli, z jejichž rozpočtových kapitol byly poskytnuty dotace na aktivity příslušníků národnostních menšin, předkládá vládě každoročně v rámci souhrnné zprávy o národnostní situaci na území České republiky rovněž vyhodnocení využití dotací poskytnutých podle tohoto nařízení za období předcházejícího kalendářního roku.

§ 13

Zveřejňování informací a evidence dotací

Rada ve spolupráci s poskytovateli zveřejňuje přehled o schválených dotacích na aktivity příslušníků národnostních menšin na své stránce v dálkově přístupném informačním systému Úřadu vlády. Stejně postupuje Rada pro romské záležitosti při zveřejňování přehledu o schválených dotacích na projekty podpory integrace příslušníků romské komunity.

ČÁST DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin

§ 14

(1) Cílem podpory je uchování a rozvoj kultur příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, studium, rozbory a dokumentace národnostních kultur a lidových tradic menšin, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie, tradic a kultur různých etnik, zlepšení komunikace mezi většinovou společností a menšinami. Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo kultury na základě doporučení Rady jako specifický závazný ukazatel Podpora kulturních aktivit národnostních menšin ve své kapitole státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 15

Dotace mohou být poskytnuty na projekty pro

a) divadla,

b) muzea,

c) galerie,

d) knihovny,

e) dokumentační činnost,

f) vydávání neperiodických publikací,

g) vydávání periodických publikací, pokud nejde o dotace podle § 17,

h) další aktivity příslušníků národnostních menšin, zejména umělecké, kulturně vzdělávací akce, studium, rozbory a dokumentace národnostních kultur a lidových tradic národnostních menšin, publikační činnost, multietnické akce.

Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

§ 16

(1) Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin. Poskytovatelem dotací pro tento účel je Ministerstvo kultury.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo kultury na základě doporučení Rady jako specifický závazný ukazatel Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ve své kapitole státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 17

Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací se týká

a) periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin (dále jen „tisk v jazycích národnostních menšin“),

b) rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin (dále jen „vysílání v jazycích národnostních menšin“).

§ 18

(1) O dotaci na podporu projektu podle § 17 písm. a) může žadatel požádat pouze tehdy, předloží-li projekt na vydávání tiskoviny, která splňuje podmínky zvláštního právního předpisu.12)

(2) Výběrové dotační řízení je určeno na podporu vydávání tisku v jazycích národnostních menšin, který není vydáván za účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území České republiky.

(3) Výběrového dotačního řízení na vydávání tisku v jazycích národnostních menšin se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost.

(4) Žadatel o dotaci na vydávání tisku v jazycích národnostních menšin předloží poskytovateli zdůvodnění žádosti včetně předpokládaných příjmů a nákladů, údajů o zaměření titulu, způsobu rozšiřování a dalších údajů, pokud o ně poskytovatel požádá.

(5) Dotace na vydávání tisku v jazycích národnostních menšin může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s jeho vydáváním nebo rozšiřováním.

§ 18a

(1) Výběrové dotační řízení je určeno na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin, které není provozováno za účelem dosažení zisku a je šířeno na území České republiky.

(2) Výběrového dotačního řízení na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby oprávněné vykonávat činnost v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání13) a které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost.

(3) Žadatel o dotaci na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin předloží poskytovateli zdůvodnění žádosti včetně předpokládaných příjmů a nákladů, údajů o zaměření projektu, způsobu vysílání a dalších údajů, pokud o ně poskytovatel požádá.

(4) Dotace na podporu vysílání v jazycích národnostních menšin může být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s výrobou programů a jejich šířením.

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

§ 19

(1) Cílem podpory je vytvářet podmínky pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy a programu podpory vzdělávání žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Podpora projektů multikulturní výchovy dětí a mládeže směřuje k posilování vědomí obecné lidské sounáležitosti, k výchově k demokratickému občanství, poznávání historie a kultury jiných národů, ke vzájemné toleranci a proti rasismu a xenofobii. Poskytovatelem dotací ze státního rozpočtu na tyto aktivity je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako specifický závazný ukazatel Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a podpora multikulturní výchovy ve své kapitole státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 20

Podpora projektů se zaměřením na vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin a projektů multikulturní výchovy se týká

a) jazykového vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin,

b) společensko kulturních aktivit a volnočasových aktivit pro děti a mládež, pokud jsou tyto aktivity zaměřeny k podpoře zachování a rozvoje tradic a identity národnostní menšiny či k podpoře rozvoje vnímavosti vůči pozitivnímu významu národnostní rozmanitosti společnosti,

c) vytváření a ověřování vzdělávacích programů v oblasti národnostně menšinového vzdělávání a multikulturního vzdělávání,

d) sociologických a statistických šetření bezprostředně souvisejících s oblastmi uvedenými v § 2 písm. d).

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

§ 21

(1) Cílem podpory je vyrovnávání podmínek příslušníků romské komunity, zvláště v oblasti vzdělávání a sociální, s důrazem na zamezení společenského vylučování příslušníků romské komunity, postavení romských žen a zajištění spoluúčasti Romů při zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie a tradic romské kultury, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností. Poskytovatelem dotací na projekty integrace příslušníků romské komunity jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury a Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad vlády České republiky.

(2) Finanční prostředky na podporu aktivit uvedených v odstavci 1 navrhnou příslušné ústřední orgány státní správy na základě doporučení Rady pro romské záležitosti jako specifický závazný ukazatel Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity ve svých kapitolách státního rozpočtu na každý rozpočtový rok.

§ 22

Dotace v oblasti podpory projektů integrace příslušníků romské komunity jsou poskytovány právnickým osobám.

§ 23

Zaměření podpory projektů v oblasti integrace příslušníků romské komunity se týká

a) podpory integrace příslušníků romské komunity, zejména v oblasti společenských a kulturních aktivit a vzdělávání,

b) podpory vzdělávání romských žáků a studentů,

c) podpory rozvoje poskytování zvláštních sociálních služeb,

d) sociologických a statistických šetření bezprostředně souvisejících s oblastmi uvedenými v § 2 písm. d).


ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 24

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 38/2007 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 98/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí dosavadními právními předpisy.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády:
JUDr. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

4) § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.

5) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb.

9) Vyhláška č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

10) Například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.

11) § 2 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 12/2001 Sb.

12) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

13) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru