Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole

Částka 40/2002
Platnost od 20.03.2002
Účinnost od 20.03.2002
Zrušeno k 31.05.2004 (330/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 26. února 2002

o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 314/2001 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství1)


§ 1

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) patotypem - geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,

b) eradikací - použití vhodných metod boje proti škodlivému organismu s cílem jeho vyhubení v určitém místě nebo oblasti,

c) indexováním - jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,

d) hraněným dřevem - dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

e) osivem - semena určená k pěstování, která jsou rostlinami podle § 2 odst. 2 zákona,

f) zrnem - semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 3 zákona,

g) konečným spotřebitelem - osoba, která nepodniká v rostlinné výrobě a rostliny anebo rostlinné produkty používá pouze pro svoji vlastní potřebu a neuvádí je dále do oběhu,

h) obchodním odběratelem - právnická nebo fyzická osoba, která se v rámci podnikání zabývá pěstováním rostlin a nakoupené rostliny nebo rostliny z nich vypěstované popřípadě rostlinné produkty z nich vyrobené uvádí do oběhu,

i) místem produkce - jakýkoliv areál, pozemek nebo jejich soubor využívaný jako samostatná produkční jednotka,

j) oblastí prostou určitého škodlivého organismu - území, ve kterém se nevyskytuje určitý škodlivý organismus, což je úředně doloženo, a ve kterém, je-li to potřebné, se uplatňují úřední opatření k udržení tohoto stavu,

k) nepřetržitým provozním režimem – režim provozu, ve kterém se provádí na pracovišti vstupního místa rostlinolékařská kontrola zásilek při dovozu a průvozu bez omezení v čase, a to 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu,

l) přetržitým provozním režimem – provozní režim, ve kterém je zaměstnanec rostlinolékařské správy přítomen na pracovišti vstupního místa a výkon rostlinolékařské kontroly zásilek při dovozu a průvozu provádí jen ve vymezené provozní době a určené oznámením rostlinolékařské správy,

m) provozním režimem na vyzvání – zvláštní provozní režim, při kterém se přítomnost zaměstnance rostlinolékařské správy na pracovišti vstupního místa zajišťuje předem na základě předchozího vyžádání dovozcem nebo deklarantem způsobem stanoveným u každého vstupního místa pro styk s veřejností; případně se dohodne kontrola zásilky v době stanovené v provozním řádu vstupního místa.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:

a) členskými státy Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen "EPPO") - státy, jejichž seznam zveřejňuje každoročně Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa") ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen "Věstník") a na svých internetových stránkách,

b) evropskými zeměmi - Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Svazová republika Jugoslávie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,

c) neevropskými zeměmi středozemní oblasti - Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko,

d) severoamerickými zeměmi - Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké,

e) americkými zeměmi - všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů,

f) kontinentálními americkými zeměmi - všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,

g) kontinentálními státy USA - Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D. C., Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie.

§ 2

Karanténní škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost

(K § 4 zákona)

Právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 4 zákona ohlašují výskyt nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 3

Registrace právnických a fyzických osob

(K § 7 odst. 1 a 3, § 7a a § 8 odst. 3 zákona)

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty a zásilky, k nimž se váže povinnost registrace osob podle § 7 odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona, (dále jen "rizikové rostliny") jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

(2) O registraci požádají příslušné osoby (§ 7 zákona) rostlinolékařskou správu písemnou formou. Vzor žádosti o registraci poskytuje žadatelům rostlinolékařská správa, která tento vzor a způsob podávání žádostí zveřejňuje ve Věstníku a na svých internetových stránkách. Žádost obsahuje:

a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c) jméno, příjmení a adresu osoby nebo osob zmocněných žadatelem k jednání s rostlinolékařskou správou, určenou k doručování,

d) rozsah registrace pro rizikové rostliny uvedené v přílohách č. 2 a 3, které hodlá žadatel uvádět do oběhu,

e) informaci, zda žadatel hodlá žádat o vydávání náhradních rostlinolékařských pasů (dále jen "náhradní pas") podle § 7 odst. 1 zákona.

(3) Registrační číslo přiděluje rostlinolékařská správa osobám, o jejichž registraci rozhodla, (dále jen "registrovaná osoba"). Takto přidělené registrační číslo je nepřenosné na jinou osobu.

(4) Úřední registr podle § 7 odst. 1 zákona obsahuje:

a) datum narození, jméno a příjmení registrované osoby, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu určenou k doručování a sídlo registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,

c) registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,

d) informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba dováží, pěstuje nebo vyrábí, zda hodlá žádat o vydávání náhradních pasů podle § 7 odst. 1 zákona a zda jí bylo uděleno oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle § 7e odst. 4 zákona,

e) údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro kterou jsou registrované osoby registrovány.

(5) Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci o pěstovaných, vyrobených, skladovaných anebo jinak užívaných rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 2 a o dovezených rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 3. Evidence obsahuje:

a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových rostlin, včetně kategorií generací rozmnožovacího materiálu,2)

b) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,

c) záznamy o místech,3) kde se rizikové rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,

d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 7a písm. c) zákona,

e) záznamy o rostlinolékařských kontrolách prováděných rostlinolékařskou správou a záznamy o vystavených rostlinolékařských pasech s uvedením údajů podle § 6 odst. 2 písm. d).

(6) Záznamy a doklady podle odstavce 5 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rizikovým rostlinám.

(7) Registrované osoby oznamují rostlinolékařské správě údaje podle § 7a písm. d) bodu 2 zákona na formulářích, které obdrží od rostlinolékařské správy současně s rozhodnutím o registraci. Rostlinolékařské správě oznamují údaje podle § 7a písm. d) bodu 1 zákona bezodkladně.

(8) Zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů, které plní registrované osoby podle § 7a písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 4

Soustavná rostlinolékařská kontrola

(K § 7c odst. 3 zákona)

Soustavnou rostlinolékařskou kontrolou se zjišťuje:

a) výskyt karanténních škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 8 a 9, a

b) zda jsou splněny zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů, uvedené v příloze č. 4.

§ 5

Podmínky pro přemísťování rizikových rostlin ve vztahu k chráněné zóně

(K § 7d odst. 3 zákona)

(1) Rizikové rostliny, na které se vztahují opatření ve vztahu k chráněné zóně a které pocházejí z míst mimo tuto zónu, mohou být přemísťovány přes chráněnou zónu s konečným umístěním mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jen za těchto podmínek:

a) použité obaly a vozidla přepravující rizikové rostliny musí být čisté a prosté příslušných karanténních škodlivých organismů a musí být zabezpečeny tak, aby během přepravy v chráněné zóně nevzniklo žádné nebezpečí šíření příslušných karanténních škodlivých organismů a aby byla zachována identita těchto rizikových rostlin, a

b) rizikové rostliny musí být opatřeny dokladem, který se obvykle používá k přepravním účelům, ve kterém je vyznačeno, že pocházejí z míst mimo chráněnou zónu a že jsou určeny do místa mimo tuto zónu.

(2) Jestliže je při rostlinolékařském dozoru zjištěno, že podmínky stanovené v odstavci 1 nejsou plněny, nařídí rostlinolékařská správa neprodleně zapečetit obaly s příslušnými rizikovými rostlinami a dopravit je pod úředním dohledem do míst mimo chráněnou zónu.

Náležitosti rostlinolékařských pasů a podrobnosti k jejich vystavování a k vydávání souhlasu s jejich vystavením

(K § 7e odst. 1, 2, 4 a 6 zákona)

§ 6

(1) Rostlinolékařský pas tvoří úřední návěska, popřípadě též doprovodný dokument, které obsahují údaje uvedené v odstavci 2, popřípadě v odstavci 3. Návěska musí být nepoužitá a musí být zhotovena z vhodného materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení nebo poškození. Doprovodný dokument není potřebný, jestliže veškeré údaje podle odstavce 2 jsou uvedeny na návěsce.

(2) Rostlinolékařský pas tvořený jen návěskou obsahuje tyto údaje:

a) označení "CZ-Rostlinolékařský pas",

b) označení "Státní rostlinolékařská správa" nebo "SRS",

c) registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,

d) identifikace partie rizikových rostlin (např. pořadové číslo rizikových rostlin nebo pořadové číslo týdne příslušného roku nebo číslo partie nebo balení rizikových rostlin),

e) vědecký botanický název rizikových rostlin,

f) množství rizikových rostlin,

g) rozlišovací značka "CHZ" (chráněná zóna) s kódem příslušné chráněné zóny (pouze pro rizikové rostliny určené do chráněné zóny),

h) rozlišovací značka "NP"(náhradní pas) a registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo výrobce (pouze pro rizikové rostliny, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen jiným pasem),

i) rozlišovací značka "KZ" (kód země) s kódem země původu nebo vyvážející země (pouze pro rizikové rostliny dovezené ze zahraničí).

(3) Pokud je rostlinolékařský pas tvořen návěskou a doprovodným dokumentem, musí návěska obsahovat alespoň údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) a doprovodný dokument údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až f), popřípadě také údaje uvedené v odstavci 2 písm. g) až i). Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny i další údaje, které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavci 2.

(4) Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny, nebo strojopisem, a to v jazyce českém. Případné opravy nebo výmazy v rostlinolékařském pasu musí být úředně ověřeny, jinak je rostlinolékařský pas neplatný.

(5) Pokud je registrovaná osoba oprávněna k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 8 odst. 1, pak se pro rostliny bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování (sadbové brambory) za rostlinolékařský pas tvořený návěskou považuje výlučně úřední návěska podle zvláštního právního předpisu4) doplněná o údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a b).

§ 7

(1) Rostlinolékařská správa vystaví rostlinolékařský pas osobě registrované podle § 7 odst. 1 zákona na základě její žádosti. Žádost se podává

a) rostlinolékařské správě v místě provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o dovážené rizikové rostliny, nebo

b) oddělení rostlinolékařské správy místně příslušnému podle pozemků nebo objektů, na nichž nebo v nichž se rizikové rostliny, na které mají být pasy vystaveny, nalézají, v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.

(2) Vystavování rostlinolékařských pasů zahrnuje jejich vyhotovení a úplné a správné vyplnění.

(3) Návěska musí být připevněna k příslušným rizikovým rostlinám, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům tak, aby nemohla být použita znovu.

§ 8

(1) Rostlinolékařská správa může udělit registrované osobě oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů pouze na rizikové rostliny, které tato osoba uvádí do oběhu, pokud o toto oprávnění požádá rostlinolékařskou správu a předloží jí návrh vzorů rostlinolékařských pasů a pokud rostlinolékařská správa shledá, že je žadatel způsobilý dodržet při vystavování těchto pasů postup podle § 7 odst. 2 a že je schopen vést evidenci podle § 3 odst. 5. Vzor žádosti o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů je uveden v příloze č. 5.

(2) Oprávnění nelze udělit k vystavování náhradních pasů.

(3) Souhlas s vystavením rostlinolékařského pasu udělí rostlinolékařská správa osobě, která má oprávnění k vystavování těchto pasů podle odstavce 1, pokud tato osoba o tento souhlas požádá v dostatečném předstihu před očekávaným přemístěním rizikových rostlin

a) oddělení rostlinolékařské správy místně příslušné podle pozemků nebo objektů, na nichž nebo v nichž se nalézají rizikové rostliny, na které mají být pasy vystaveny, nebo

b) rostlinolékařskou správu v místě provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu rizikových rostlin a pokud rostlinolékařská správa shledá, že při uvádění příslušných rizikových rostlin do oběhu nehrozí nebezpečí rozšíření karanténních škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 8 a 9 a škodlivých organismů podle § 11 odst. 2 zákona a že jsou splněny zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismů uvedené v příloze č. 4.

§ 9

Nahrazování rostlinolékařských pasů

(K § 7e odst. 6 zákona)

(1) Rostlinolékařská správa může nahradit rostlinolékařský pas náhradním pasem pouze v případech:

a) jsou-li dodávky rizikových rostlin rozděleny nebo je-li několik dodávek nebo jejich částí kombinováno nebo změní-li se zdravotní stav rizikových rostlin, a

b) je-li vyloučeno nebezpečí napadení karanténními škodlivými organismy, a

c) požádá-li o to v dostatečném časovém předstihu osoba registrovaná podle § 7 odst. 1 zákona místně příslušné oddělení rostlinolékařské správy, popřípadě rostlinolékařskou správu v místě provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu rizikových rostlin.

(2) Ustanovení § 6 platí pro náhradní pasy obdobně.

§ 10

Vedení evidence o rostlinolékařských pasech

(K § 7e odst. 3 zákona)

Právnické a fyzické osoby uvedené v § 7e odst. 3 zákona vedou záznamy o rostlinolékařských pasech s údaji podle § 6 odst. 2 písm. d), e) a f).

§ 11

Zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole

(K § 8 odst. 2 a 7 zákona)

Zásilky, které jsou dovozci a dopravci povinni předložit k rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 zákona a které musí být při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 7 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 12

Rostlinolékařské osvědčení

(K § 8 odst. 8 a § 9 odst. 1 zákona)

(1) Rostlinolékařské osvědčení, jímž jsou opatřeny dovážené zásilky,

a) nesmí být vystaveno dříve než 14 dní před datem, v němž rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opustí odesílající zemi,

b) musí být úplně a čitelně vyplněno hůlkovým písmem nebo strojopisem, a to v jazyce anglickém, francouzském, německém, španělském, slovenském nebo českém, s vědeckými botanickými názvy, a musí být opatřeno razítkem oprávněného orgánu a podpisem oprávněné osoby; při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je osvědčení považováno za neplatné.

(2) Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport musí obsahovat tyto údaje:

a) číslo osvědčení,

b) země a název příslušného orgánu rostlinolékařské péče, který osvědčení vystavil,

c) země, jejímuž orgánu rostlinolékařské péče je osvědčení určeno,

d) jméno a příjmení vývozce, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu vývozce, jde-li o právnickou osobu, a dále adresu vývozce určenou k doručování a příslušnou místu vývozu,

e) ohlášené jméno a příjmení příjemce, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo ohlášený název, popř. obchodní firmu příjemce, jde-li o právnickou osobu, a dále adresu příjemce určenou k doručování a příslušnou místu určení zásilky,

f) počet a popis balení,

g) rozlišovací znaky balení,

h) místo původu zásilky,

i) ohlášené přepravní prostředky,

j) ohlášené vstupní místo,

k) botanický název rostlin v zásilce anebo rostlin, z nichž byl vyroben rostlinný produkt v zásilce, nebo název jiného předmětu, počet a popis balení,

l) ohlášené množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

m) jde-li o rostlinolékařské osvědčení, potvrzení, že příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty byly zkontrolovány anebo testovány v souladu s příslušnými úředními postupy a jsou považovány za prosté karanténních škodlivých organismů specifikovaných dovážející zemí a za vyhovující současným karanténním požadavkům dovážející země,

n) jde-li o rostlinolékařské osvědčení pro reexport, potvrzení, že příslušné rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty

1. byly dovezeny do uvedené reexportující země z uvedené země původu zásilky a byly opatřeny rostlinolékařským osvědčením, jehož originál nebo ověřená kopie jsou přiloženy k tomuto rostlinolékařskému osvědčení pro reexport,

2. jsou baleny v původních obalech a nebo byly přebaleny do původních anebo do nových obalů,

3. jsou na základě původního rostlinolékařského osvědčení anebo dodatečné kontroly považovány za vyhovující současným karanténním požadavkům dovážející země,

4. během skladování v reexportující zemi nebyly vystaveny riziku napadení škodlivými organismy,

o) dodatkové prohlášení,

p) údaje o dezinsekčním anebo dezinfekčním ošetření (datum, způsob ošetření, použitý přípravek a účinná látka, trvání a teplota, koncentrace, doplňující informace),

r) místo a datum vydání osvědčení,

s) jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby příslušného orgánu rostlinolékařské péče,

t) razítko příslušného orgánu rostlinolékařské péče,

u) případné prohlášení, že na základě tohoto osvědčení nevznikají příslušnému orgánu rostlinolékařské péče ani jeho oprávněným osobám nebo zástupcům žádné finanční závazky.

Pokud z údajů v rostlinolékařském osvědčení anebo rostlinolékařském osvědčení pro reexport, kterými jsou opatřeny dovážené zásilky, nejsou patrné identifikační údaje o registrované osobě podle § 3 odst. 4 písm. a), uvede je rostlinolékařské správě žadatel o provedení rostlinolékařské kontroly při dovozu a průvozu zásilek.

(3) Vzory rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, vydávaných při vývozu a reexportu z České republiky, jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7.

(4) Dováží-li se do České republiky zásilka z jiné země než ze země jejího původu nebo vyváží-li se z České republiky zásilka pocházející z jiné země a byly-li tyto zásilky na území vyvážející země skladovány, přeloženy, přebaleny nebo rozděleny, musí k nim být připojeno rostlinolékařské osvědčení vyvážející země. Pokud z věcných důvodů

a) při dovozu do České republiky toto osvědčení v plném rozsahu nepotvrzuje zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků České republiky, nebo

b) při vývozu z České republiky není možno v plném rozsahu potvrdit zdravotní stav zásilky podle platných karanténních požadavků dovážející země,

musí být zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením pro reexport vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií.

§ 13

Zákaz dovozu a průvozu

(K § 11 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Je zakázáno dovážet a provážet

a) karanténní škodlivé organismy uvedené v příloze č. 8 a zásilky s jejich výskytem,

b) zásilky s výskytem karanténních škodlivých organismů uvedených v příloze č. 9 na rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v této příloze,

c) zásilky uvedené v příloze č. 10 ze zemí uvedených v této příloze,

d) zásilky, které nesplňují zvláštní požadavky stanovené v příloze č. 11.

(2) Rostlinolékařská správa vyhlašuje zákaz dovozu a průvozu, popřípadě jiná opatření podle § 11 odst. 2 zákona ve Věstníku a na svých internetových stránkách.

(3) Zákaz dovozu a průvozu podle odstavce 1 písm. c) a d) se nevztahuje na vyvážející země, v nichž rostlinolékařská správa prověřila

a) podmínky pěstování příslušných rostlin nebo produkce příslušných rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

b) způsob a rozsah prováděného průzkumu výskytu příslušných karanténních škodlivých organismů a

c) možnosti a způsoby ochrany proti šíření příslušných karanténních škodlivých organismů,

přičemž dospěla k závěru, že s ohledem na původ, vhodné ošetření anebo zvláštní preventivní opatření pro použití těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů je vyloučeno nebezpečí zavlečení karanténních škodlivých organismů při dovozu určitých zásilek do České republiky. Při tomto prověřování se vychází z dostupných vědeckých a technických poznatků, popřípadě z výsledků dalšího šetření, a je-li to potřebné, z výsledků šetření provedeného v příslušné zemi. Tyto země a požadavky, při jejichž dodržení nehrozí nebezpečí zavlečení karanténních škodlivých organismů, stanoví a zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku a na svých internetových stránkách.

§ 14

Vstupní místa

(K § 12 odst. 1 zákona)

(1) Seznam vstupních míst pro provedení rostlinolékařské kontroly je uveden v příloze č. 12.

(2) Minimální podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech jsou uvedeny v příloze č. 13.

(3) Pracovní dobu provozního režimu vstupních míst určuje a zveřejňuje rostlinolékařská správa ve Věstníku a na svých internetových stránkách.

(4) Zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 zákona, uvedené v příloze č. 3, a zásilky podléhající této kontrole podle § 8 odst. 4 zákona mohou být dováženy nebo prováženy mimo vstupní místa, pokud

a) se přepravují do místa provedení rostlinolékařské kontroly v uzavřených a nepoškozených obalech nebo s neporušenou celní závěrou,5) a

b) místo provádění rostlinolékařské kontroly těchto zásilek ve vnitrozemí splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.

§ 15

Rostlinolékařská kontrola při dovozu a průvozu a následná rostlinolékařská kontrola po dovozu

(K § 12a odst. 1 a 2, § 12b odst. 1, 3, 6 a 7 zákona)

(1) Zvláštní požadavky pro dovážené a provážené zásilky jsou uvedeny v příloze č. 11. Splnění zvláštních požadavků potvrzuje příslušný orgán rostlinolékařské služby vyvážející země vystavením rostlinolékařského osvědčení, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části "Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření" tohoto osvědčení.

(2) Rostlinolékařská kontrola může být provedena mimo vstupní místa, pokud

a) se zásilka přepravuje do místa provedení rostlinolékařské kontroly v uzavřených a nepoškozených obalech nebo s neporušenou celní závěrou,5) nebo

b) zásilku do tohoto místa písemně poukáže rostlinolékařská správa ze vstupního místa.

(3) Rostlinolékařská správa poukáže zásilku k provedení nebo dokončení rostlinolékařské kontroly mimo vstupní místa, jestliže:

a) je nutno provést časově náročnější nebo složitější laboratorní rozbory nebo detailní prohlídku zásilky při vykládce nebo po vykládce, anebo

b) při provedení rostlinolékařské kontroly ve vstupním místě hrozí riziko poškození zásilky extrémními teplotami.

O místě a podmínkách provedení takové rostlinolékařské kontroly rostlinolékařská správa vyrozumí deklaranta,6) dopravce a celní orgán ve vstupním místě a současně vyznačí v přepravním dokladu, že zásilka je poukázána k provedení nebo dokončení rostlinolékařské kontroly mimo vstupní místo.

(4) V jiném místě než vstupním místě, které navrhne registrovaný dovozce k provedení rostlinolékařské kontroly, lze zásilku vyložit z dopravního prostředku před zahájením kontroly, jen pokud dovozce zásilky nejpozději 30 dní před očekávaným dovozem písemně požádá rostlinolékařskou správu o prověření tohoto místa a rostlinolékařská správa shledá a protokolárně potvrdí, že toto místo splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.

(5) Byl-li zjištěn výskyt karanténního škodlivého organismu jen v části zásilky a je-li zřejmé, že zbývající část zásilky není napadena, naloží se s napadenou částí zásilky podle § 12b odst. 1 písm. b) zákona a zbývající část může být propuštěna do navrhovaného celního režimu,7) popřípadě s podmínkou splnění mimořádných rostlinolékařských opatření.

(6) Rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s částí zásilky podle § 12b odst. 1 zákona doručí rostlinolékařská správa deklarantovi a celnímu orgánu.

(7) Následné rostlinolékařské kontrole po dovozu podle § 12b odst. 3 zákona podléhají rostliny určené k pěstování, uvedené v příloze č. 15, a to po jejich vysetí nebo výsadbě na dočasné nebo trvalé stanoviště na pozemcích anebo v objektech obchodních odběratelů těchto rostlin.

(8) Pokud rostlinolékařská správa rozhodla o naložení se zásilkou nebo s částí zásilky podle § 12b odst. 1 písm. b) zákona (dále jen "zadržení zásilky"),

a) označí příslušné rostlinolékařské osvědčení vystavené pro tuto zásilku za neplatné tak, že na nápadném místě na lícní straně otiskne razítko ve tvaru rovnostranného trojúhelníku o délce strany 50 mm v červené barvě s textem "osvědčení stornováno", a uvede jméno a příjmení oprávněné osoby hůlkovým písmem a datum rozhodnutí o naložení se zásilkou, a

b) uvědomí o tom rostlinolékařskou službu vyvážející země úředním sdělením s uvedením údajů podle přílohy č. 16, a to do dvou pracovních dnů od data rozhodnutí o zadržení zásilky nebo její části; úřední sdělení zašle na vědomí EPPO.

§ 16

Malá množství rostlin

(K § 12c odst. 3 zákona)

(1) Malá množství rostlin, na která se nevztahuje ustanovení § 8 odst. 2 až 5, § 9, § 11 odst. 1 písm. d) a § 12a zákona, jsou nejvýše:

a) při původu ze všech zemí, s výjimkou zemí uvedených pod písmenem b),

1.ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)2 kg
2.řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici1 kytice
3.osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.)5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej,

b) při původu ze členských států EPPO

1.ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)5 kg
2.řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici1 kytice
3.osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.) 5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej
4.vánoční stromky (uříznuté)1 kus
5.věnce1 kus.

(2) Za malá množství rostlin podle odstavce 1 lze považovat pouze taková, která

a) jsou určena pro potřebu cestujících nebo příjemců a neslouží k výdělečným účelům nebo jsou spotřebována během přepravy,

b) nejsou zásilkami uvedenými v příloze č. 10,

c) nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a

d) nejsou určena pro výzkumné nebo šlechtitelské účely.

§ 17

Vyhodnocování míry rizika škodlivých organismů

[K § 14 odst. 1 písm. a) zákona]

Vyhodnocování míry rizika škodlivých organismů podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona se provádí na základě

a) soustavného hodnocení rozsahu, skladby a původu dovážených a provážených zásilek s ohledem na možnost zavlečení škodlivých organismů podle § 11 odst. 1 a 2 zákona,

b) soustavného hodnocení rozsahu a výsledku průzkumu výskytu škodlivých organismů prováděného podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona,

c) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,

d) zhodnocení potenciálního hospodářského významu příslušných škodlivých organismů pro Českou republiku s ohledem na skladbu a rozsah pěstovaných rostlin,

e) zhodnocení dostupných způsobů ochrany proti šíření příslušných škodlivých organismů.

§ 18

Evidence výskytu karanténních škodlivých organismů na území České republiky

[K § 14 odst. 1 písm. e) zákona]

(1) Rostlinolékařská správa vede evidenci výskytu karanténních škodlivých organismů, která v závislosti na druhu škodlivého organismu a hostitelské rostliny a místě výskytu obsahuje tyto údaje:

a) vědecký název, popřípadě též patotyp karanténního škodlivého organismu a jeho taxonomické zařazení,

b) identifikaci zamořených pozemků a objektů,3)

c) identifikaci vlastníka zamořených pozemků či objektů nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu - datum narození, jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování,

d) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,

e) datum a způsob zjištění výskytu karanténního škodlivého organismu a identifikaci osoby, která jej zjistila,

f) identifikaci osoby, která karanténní škodlivý organismus určila, popřípadě též osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho ověření,

g) údaje o intenzitě výskytu karanténního škodlivého organismu.

(2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení mimořádných rostlinolékařských opatření a o výsledcích průzkumu a přezkušování výskytu karanténních škodlivých organismů.

§ 19

Karanténní škodlivé organismy, při jejichž výskytu nebo podezření z výskytu se nařizují mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob odborného šetření

(1) Karanténní škodlivé organismy, po jejichž zjištění výskytu nebo podezření z výskytu se nařizují mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 8 a 9.

(2) K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření rostlinolékařská správa

a) ověří správnost určení zjištěného karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona na základě úředního laboratorního diagnostického vyšetření,

b) zjistí původ jeho výskytu,

c) provede detailní průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa výskytu, popřípadě na dalších místech,

d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti eradikace,

e) v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,

f) posoudí kalamitní charakter přemnožení jiného než karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona.

§ 20

Postup při dovozu škodlivých organismů a zásilek podle § 11 odst. 1 a 2 zákona pro výzkumné nebo šlechtitelské účely a při přechovávání škodlivých organismů, jejich rozmnožování a jiné manipulaci s nimi

(K § 11 odst. 3 a § 14 odst. 3 zákona)

(1) Nebezpečí rozšíření škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona při jejich dovozu, při dovozu zásilek uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona a při přechovávání, rozmnožování a jiné manipulaci s těmito škodlivými organismy se posuzuje na základě

a) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,

b) zhodnocení odborných a technických předpokladů příjemce zásilky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy dováží nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,

c) šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,

d) vyloučení možnosti skrytého napadení příslušnými škodlivými organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.

(2) Žádost o povolení dovozu škodlivých organismů a zásilek uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona určených pro výzkumné nebo šlechtitelské účely (dále jen "karanténní materiál") obsahuje:

a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování,

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za příslušné činnosti,

d) vědecký název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

e) typ karanténního materiálu,

f) množství karanténního materiálu,

g) místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady,

h) balení, způsob přepravy, předpokládaný termín dovozu,

i) dobu trvání, podstatu a cíle předpokládaných činností, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,

j) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,

k) místo prvního uložení nebo prvního pěstování po předpokládaném úředním uvolnění karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 6 v případech, kdy je to vhodné,

l) navrhovaný postup předpokládaného zničení nebo ošetření karanténního materiálu po ukončení povolených činností,

m) navrhované vstupní místo.

(3) Žádost o povolení přechovávání škodlivých organismů podle § 11 odst. 1 a 2 zákona, jejich rozmnožování a jiné manipulace s nimi obsahuje:

a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování,

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za příslušné činnosti,

d) vědecký název škodlivého organismu,

e) místo původu škodlivého organismu s vhodnými písemnými doklady,

f) dobu trvání, podstatu a cíle předpokládaných činností, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro výzkumné nebo šlechtitelské účely,

g) navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů po ukončení povolených činností, je-li to účelné,

h) návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad stanovených v příloze č. 17.

(4) V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává, rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle odstavců 2 a 3 musí být rostlinolékařskou správou stanoveno riziko možnosti úniku škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona, vzhledem k typu karanténního materiálu a předpokládané činnosti, biologii škodlivých organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s okolím a k jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje karanténní materiál.

(5) Rostlinolékařská správa před vydáním svého rozhodnutí

a) ověří, zda předpokládané činnosti, pro něž je karanténní materiál dovezen nebo pro něž jsou škodlivé organismy přechovávány, jsou v souladu s pojetím práce pro výzkumné, šlechtitelské, popřípadě diagnostické účely,

b) prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 17,

c) omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné pro předpokládané činnosti a nepřekračující kapacitu příslušného pracoviště stanovenou pro tyto účely,

d) přezkoumá odbornou a technickou kvalifikaci osob pověřených prováděním předpokládaných činností.

(6) V rozhodnutí o povolení dovozu karanténního materiálu anebo o povolení k přechovávání, rozmnožování a jiné manipulaci se škodlivými organismy uvedenými v § 11 odst. 1 a 2 zákona stanoví rostlinolékařská správa, v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 17 a s postupy podle odstavce 10, konkrétní podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále jen "karanténní režim"), včetně způsobu ohlašování případného úniku škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 a 2 zákona z příslušných míst nebo zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Rostlinolékařská správa může též stanovit zvláštní požadavky, které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i podmínky pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu.

(7) Kromě rozhodnutí o povolení dovozu karanténního materiálu podle § 11 odst. 3 zákona vystaví rostlinolékařská správa oprávnění, jehož formulář je uveden v příloze č. 18 a které doprovází karanténní materiál při vstupu na území České republiky a při jeho přemísťování po tomto území. Oprávnění musí být potvrzeno příslušným orgánem rostlinolékařské péče země původu karanténního materiálu.

(8) Je-li karanténní materiál zároveň zásilkou podle § 8 odst. 7 zákona, musí být v části "Dodatkové prohlášení" jeho rostlinolékařského osvědčení uvedeno: "Zásilka je dovážena v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 20 vyhlášky č. 89/2002 Sb." a dále musí být uvedeno, že jsou splněny zvláštní požadavky stanovené rozhodnutím rostlinolékařské správy o povolení dovozu a uvedené v oprávnění podle odstavce 7.

(9) Je-li karanténní materiál zároveň rizikovou rostlinou podle § 3 odst. 1, musí být v rostlinolékařském pasu, kterým byl po provedení rostlinolékařské kontroly při dovozu opatřen, kromě náležitostí stanovených v § 6, uvedeno: "Tento materiál byl dovezen v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 20 vyhlášky č. 89/2002 Sb."

(10) Postupy k vyloučení skrytého napadení určitého karanténního materiálu, určeného pro výzkumné a šlechtitelské účely, škodlivými organismy jsou uvedeny v příloze č. 19.

(11) Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu je dodržení karanténního režimu ověřené kontrolou podle odstavce 12 a testování karanténního materiálu odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo pověřenými osobami podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona, při kterém byl shledán prostým škodlivých organismů s výjimkou těch, jejichž výskyt na území České republiky je znám a které nejsou uvedeny v přílohách č. 8, 9 a 19 anebo nejsou škodlivými organismy podle § 11 odst. 2 písm. a) bodů 1 a 2 zákona.

(12) Rostlinolékařská správa kontroluje ve vhodných termínech plnění podmínek stanovených podle odstavce 6, zejména zda

a) karanténní materiál nebyl uvolněn z karanténního režimu bez ověření podmínek podle odstavce 11 rostlinolékařskou správou,

b) stanovené testování bylo prováděno odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo osobami pověřenými podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona,

c) karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 11, a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

d) jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou,

e) místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo k jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným rostlinolékařskou správou.

§ 21

Stanovení a udržování chráněných zón

(K § 14a zákona)

(1) Chráněné zóny se stanovují a udržují na základě programu stanoveného rostlinolékařskou správou, který zahrnuje alespoň:

a) průzkum výskytu příslušného karanténního škodlivého organismu před stanovením chráněné zóny, vycházející ze znalostí jeho biologie a agronomických podmínek a podmínek životního prostředí příslušného území, a provedený vhodnými metodami zahrnujícími prohlídku pěstebního substrátu a porostů, a je-li to nutné, laboratorní testování,

b) trvalý režim pravidelného a systematického průzkumu výskytu příslušného karanténního škodlivého organismu, prováděného v chráněné zóně v termínech optimálních pro jeho zjištění, nejméně jedenkrát ročně,

c) evidenci výsledků průzkumu.

(2) Při provádění průzkumu podle odstavce 1 se v případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka, které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a napadají lesní kultury pěstované zpravidla ve volné přírodě, postupuje podle odstavců 3 až 6.

(3) K zajištění průzkumu se vytvoří pravidelná síť pozorovacích bodů, která pokrývá celé sledované území. Pro každý pozorovací bod se zaznamená jeho pořadové číslo, zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška a v případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, rostlinolékařská správa shromažďuje též doplňující informace vztahující se k prováděnému průzkumu a může využít i další pozorovací body, které označí, popřípadě je zanese do mapy.

(4) Pozorovací body podle odstavce 3 se stanoví podle těchto kritérií:

a) území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně velké,

b) pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět potřebná šetření,

c) v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například na místech, kde existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého organismu.

(5) Je-li to vhodné s ohledem na druh škodlivého organismu, zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu. Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy (např. sucho, silné deště atd.), které by mohly ovlivnit pozorování.

(6) Průzkum v pozorovacím bodu zahrnuje:

a) jednu nebo více hlavních, případně i dalších hostitelských rostlin nebo rostlinných produktů příslušného škodlivého organismu,

b) prohlídky reprezentativního počtu rostlin nebo rostlinných produktů ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým organismem, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že příznaky napadení budou nejzřetelnější,

c) ve sporných případech laboratorní testování vzorků,

d) v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy přilákají, přičemž výběr typu, počtu a způsobu použití se řídí biologií škodlivého organismu.

§ 22

Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných rostlinolékařských opatření

(K § 16 odst. 2 zákona)

(1) Náhradu majetkové újmy tvoří:

a) náhrada za zničené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nebo za prokázanou ztrátu příjmů způsobenou jejich zničením nebo jejich ošetřením postupy stanovenými mimořádným rostlinolékařským opatřením, včetně nařízení jejich jiného než původně zamýšleného použití,

b) náhrada výdajů hospodárně vynaložených na provedení nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření.

(2) Náhrada majetkové újmy se poskytuje na základě písemné žádosti dotčené fyzické nebo právnické osoby.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje:

a) datum narození, jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, popř. obchodní firmu žadatele a jméno a příjmení jejího odpovědného zástupce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) adresu žadatele určenou k doručování a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

c) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,

d) údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,

e) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,

f) popis a dobu plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,

g) finanční vyjádření majetkové újmy.

(4) K žádosti podle odstavce 2 se přikládají:

a) doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou výrobu),

b) osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,

c) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,

d) účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslenou majetkovou újmu utrpěnou v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.

§ 23

Přechodné ustanovení

Rostlinolékařská osvědčení a rostlinolékařská osvědčení pro reexport mohou být vydávána podle vzorů stanovených dosavadními právními předpisy do 30. června 2002.


§ 24

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb. a vyhlášky č. 41/2001 Sb.


§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jimž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví určité sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvnitř Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů a podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 95/44/ES ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 97/46/ES ze dne 25. července 1997, kterou se mění směrnice 95/44/ES, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 77/93/EHS do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. října 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 6. června, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/EC o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

2) § 2 písm. h) zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 153/2000 Sb.

3) § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

4) Vyhláška č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

5) § 81 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

6) § 2 písm. n), § 107 a 108 zákona č. 13/1993 Sb.

7) § 2 písm. m) body 1, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Karanténní škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 4 písm. a) bodu 2. zákona

I. KARANTÉNNÍ ŠKODLIVÉ ORGANISMY:

A. Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje

1. Acleris spp1) - neevropské druhy

2. Amauromyza maculosa (Maloch)

3. Anomala oriental is Waterhouse

4. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora chinensis (Thomson)

6. Anoplophora malasiaca (Forster)

7. Arrhenodes minutus Drury

8. Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), jako přenašeč virů, kterými jsou

a) Bean golden mosaic begemovirus

b) Cowpea mild mottle carlavirus

c) Lettuce infectious yellows closterovirus

d) Pepper mild tigré begemovirus

e) Squash leaf curl begemovirus

f) Euphorbia mosaic begemovirus

g) Tomato mottle begemovirus

9. Cicadellidae přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.) -neevropské druhy, kterými jsou:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

10. Choristoneura spp. - neevropské druhy

11. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

12. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

13. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

14. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

15. Diabrotica virgifera Le Conte

16. Globoder a pallida (Stone) Behrens

17. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

18. Helicoxerpa armigera (Hübner)

19. Helicoverpa zea (Boddie)

20. Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

21. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

22. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

23. Liriomyza sulivue Blanchard

24. Liriomyza Irifolii (Burgess)

25. Longidorus cliucleclurus Eveleigh et Allen

26. Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

27. Meloidogyne faljax Karssen

28. Monochamus spp. - neevropské druhy

29. Myndus crudus Van Duzee

30. Nacobbus aberruns (Thorne) Thorne et Allen

31. Opogona sacchuri ( Bojer)

32. Popiliia japonica Newman

33. Premnotrypes spp. - neevropské druhy

34. Pseudopityophíhorus minutissimus (Zimmermann)

35. Pseudopityophíhoruspruinosus (Eichhoff)

36. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

37. Scaphoideus luteolus Van Duzee

38. Spodoptera eridania (Cramer)

39. Spodoptera jrugiperda (Smith)

40. Spodoptera littoralis (Boisduval)

41. Spodoptera litura (Fabricius)

42. Tephritidae - neevropské druhy, kterými jsou:

a) Anastrepha jraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspenso (Loew)

e) Bactrocera Cucurbitae (Coquillett)

f) Bactrocera dorsalis (Hendel)

g) Bactrocera tryoni (Froggatt)

h) Bactrocera tsuneonis (Miyake)

i) Bactrocera zonata (Saunders

j) Ceratitis quinaria (Bezzi)

k) Ceratitis rosa Karsch

l) Dacus ciliatus Loew

m) Euphranta canadensis (Loew)

n) Euphranta japonica (lto)

o) Rhagoletis cingulata (Loew)

p) Rhagoletis compléta Cresson

r) Rhagoletis fausla (Osten - Sacken)

s) Rhagoletis indijjerens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

x) Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)

43. Thrips palmi Kamy

44. Xiphinema americanum Cobb sensu lato - neevropské populace

45. Xiphinema californicum Lamberti et Blevc-Zacheo

B. Bakterie

1. Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma

2. Clavihacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

3. Elm phloem necrosis phytoplasma

4. Peach rosette phytoplasma

5. Peach X-disease phytoplasma

6. Peach yellows phytoplasma

7. Pear decline phytoplasma

8. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

9. Strawberry witches´ broom phytoplasma

10. Xylella fastidiosa Wells et al. sensu lato

C. Houby

1. Botryosphaeria laricina (K.Sawada) Y.Zhong

2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

3. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

4. Cronartium spp. - neevropské druhy

5. Endocronartium spp. - neevropské druhy

6. Gymnosporangium spp. - neevropské druhy

7. Melampsora farlowii (Artur) Davis

8. Melampsora medusae Thümen

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis K.Ito, K.Sato et M.Ota

11. Mycosphaerellapopulorum G.E. Thompson

12. Phellinus weirii (Murrill) R.L.Gilbertson

13. Phoma andina Turkensteen

14. Phyllosticta solitaria Ellis et E verhart

15. Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

16. Septoria lycopersici Spegazzini var.malagulii Ciccarone et Boerema

17. Synchytriwn endobioticum (Schilbersky) Percival

18. Thecaphora solani (Thirumulachar et O'Brien) Mordue

19. Tilletia indica Mitra

D. Viry a virům podobné organismy

1. Impatiens necrotic spot tospovirus

2. Tobacco ringspot nepovirus

3. Tomato ringspot nepovirus

4. Viry a virům podobné organismy bramboru (Solunum tuberosum L.)2) kterými jsou:

a) Arracacha B virus, oca strain

b) Potato Andean latent tymovirus

c) Potato Andean mottle comovirus

d) Potato black ringspot nepovirus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato T trichovirus

g) neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, YD a Yc) a potato leaf roll luteovirus

5. Viry a virům podobné organismy na hrušni (Pyrus L.), jabloni (Malus Mill.), jahodníku (Fragaria L.), kdouloni (Cydonia Mill.), maliníku a ostružiníku (Rubus L.), rybízu (Ribes L.), slivoni (Prunus L.)3) a révé(Vitis L.), kterými jsou:

a) Blueberry leaf mottle nepovirus

b) Cherry rasp leaf nepovirus - americký

c) Peach latent mosaic viroid - americký

d) Peach rosette mosaic nepovirus

e) Plum American line pattern ilarvirus

f) Raspberry leaf curl luteovirus

g) Strawberry latent C rhabdovirus

h) Strawberry vein banding caulimovirus

i) neevropské viry a virům podobné organismy na výše uvedených rostlinách

6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius), kterými jsou:

a) Bean golden mosaic begemovirus

b) Cowpea mild mottle carlavirus

c) Euphorbia mosaic begemovirus

d) Lettuce infectious yellows closterovirus

e) Pepper mild tigré begemovirus

f) Squash leaf curl begemovirus

g) Tomato mottle begemovirus

E. Parazitické rostliny

Arceuthobium spp. - neevropské druhy

II. KARANTÉNNÍ ŠKODLIVÉ ORGANISMY PŘI JEJICH ZJIŠTĚNÍ NA UVEDENÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH:

Karanténní škodlivé organismyRostliny a rostlinné produkty
A. Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje
1.Aculops fuchsiae Keiferrostliny fuchsie (Fuchsiu L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
2.Aleurocanlhus spp.rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
3.Anthonomus bisignifer Schenklingrostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
4.Anthonomus quadrigibbus Sayrostliny hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.) a slivoné (Prunus L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou osiva
5.Anthonomus signatus Sayrostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
6.Aonidella citrina Coquilletrostliny citrusu (Citrus L.). kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
7.Aphelenchoides besseyi Christieosivo rýže (Oryza spp.) a rostlin) jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
8.Aschistonyx eppoi Inouyerostliny jalovce (Juniperus L.) původem z neevropských zemí, s výjimkou plodů a osiva
9.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nicklerostliny borovice (Pinus L.). cedru (Cedrus Trew.), douglasky (Pseudotsuga Carr.) jedle (Abies Mill.), jedlovce (Tsuga Carr.), modřínu (Larix Mill.) a smrku (Picea A.Dietr.), s výjimkou plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí a Portugalska, samostatná kůra původem z Portugalska
10.Carposina niponemis (Walsingham)rostliny hrušně (Pyrus L.). jabloně (Malus Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.) a slivoně (Prunus L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou osiva
11.Circuliier tenellusrostliny citrusu (Citrus L.). kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
12.Cydio inopinata (Heinrich)rostliny hrušně (Pyrus L.). jabloně (Malus Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.) a slivoně (Prunus L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou osiva
13.Cydia packardi (Zeller)rostliny hrušně (Pyrus L.). jabloně (Malus Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.) a slivoně (Prunus L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou osiva
14.Cydia prunivora (Walsh)rostliny hlohu (Crataegus L.), jabloně (Malus Mill.), Pholinia Ldl., růže (Rosa L.) a slivoně (Prunus L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva a plody jabloně (Malus Mill.) a slivoně (Prunus L.), původem z neevropských zemí
15.Diaphorina citri Kuwayrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
16.Eoletranychus lewisi McGregorrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
17.Eoletranychus orientalis Kleinrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
18.Hishimonus phycitisrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
19.Listronotus bonariensis (Kuschel)osivo křížatých (Cruciferae), trav (Gramineae) a jetele (Trifolium spp.), původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye
20.Lopholeucaspis japonica Cockerellrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
21.Margarodes spp. - neevropske druhy, kterymi jsourostliny révy (Vitis L.), s výjimkou plodů a osiva
a) Margarodes prieskaensis (Jakubski)
b) Margarodes vitis (Philippi)
c) Margarodes vredendalensis de Klerk
22.Neoahturns haematoceps (Mulsant & Rey)rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
23.Numonia pirivorella (Matsumura)rostliny hrušně (Pyrus L.) původem z neevropských zemí, s výjimkou osiva
24.Oligomchus perditus Pritchard et Bakerrostliny jalovce (Juniperus L.) původem z neevropských zemí, s výjimkou plodů a osiva
25.Parasaissetia nigra (Nietner)rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
26.Pissodes spp. - neevropské druhyrostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
27.Radopholus citrophilus Huettel et al.rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva, rostliny avokáda (Persea spp.), árónovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpélým či připojeným pěstebním substrátem
28.Radopholus similis (Cobb) Thornerostliny avokáda (Persea spp.), árónovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem
29.Scirtoíhrips auranlii Faurerostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
30.Scirtothrips dorsalis Hoodrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
31.Scirtoíhrips citri (Moultex)rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
32.Scolytidae spp. - neevropské druhyrostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
33.Toxoptera citricidus (Kirkaldy)rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
34.Trioza erytreae (Del Guercio)rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
35.Unaspis citri Comstockrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
B. Bakterie
1.Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.rostliny hvozdíku (Dianthus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
2.Citrus blight diseaserostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
3.Citrus greening bacteriumrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
4.Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.osivo vojtešky seté (Medicago sativa L.)
5.Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et alrostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.]4), určené k pěstování
6.Erwinia amylovora (Burrill) Winslow el al.rostliny Eriobotrya Lindl., hlohovce (Pyracantha Roemer), hlohu (Crataegus L.), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), jeřábu (Sorbus L.) s výjimkou Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., kdouloně (Cydonia Mill.), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), mišpule (Mespilus L.), skalníku (Cotoneaster Ehrh.) a Stranvaesia Lindl., určené k pěstování, s výjimkou osiva
7.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Bakkerrostliny hvozdíku (Dianthus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
8.Grapevine flavescence doreé phytoplasmarostliny révy (Vitis L.), s výjimkou plodů a osiva
9.Lime witches' broom phytoplasmarostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
10.Pantoea stewartii pv. stewartu (Smith) Mergaert et al.osivo kukuřice seté (Zea mays L.)
11.Palm lethal yellowing phytoplasmarostliny palem (Palmae) určené k pěstování, kromě semen, původem z neevropských zemí
12.Potato stolbur phytoplasmarostliny lilkovité (Solanaceae) určené k pěstování, s výjimkou osiva
13.Pseudomonas syringae pv.persicae (Prunier et al.) Young et al.rostliny broskvoně [Prunus persica (L.) Batsch] a nektarinky [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim], určené k pěstování, s výjimkou osiva
14.Spiroplasma citri Saglio et al.rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
15.Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.rostliny slivoně (Prunus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
16.Xanthomonas axonopodis pv. citri (Hasse) Vauterin et al, pv. citrumelo'XVauter'm et al.) a všechny další patovary a kmeny patogenní pro citrus (Citrus L.)rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
17.Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.osivo fazolu (Phaseolus L.)
18.Xanthomonas oryzae pv. oryzae (lshiyama) Swings et al. a pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.osivo rýže Oryza spp.
19.Xanthomonas fragariae Kennedy & Kingrostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
20.Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] a papriky (Capsicum spp.), určené k pěstování
21.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.rostliny révy (Vitis L.), s výjimkou plodů a osiva
C. Houby
1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler -neevropské patogenní kmenyrostliny hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.) a kdouloně (Cydonia Mill.), určené k pěstování, původem z neevropských zemí, s výjimkou osiva
2.Apiosporina morbosa (Schweinitz) von Arxrostliny slivoně (Prunus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
3.Atropellis spp.rostliny borovice (Pinus L.), s výjimkou plodů a osiva a samostatná kůra a dřevo borovice (Pinus L.)
4.Botryosphaeria berengeriana de Notaris f.sp. piricola Koganezawa (Nose) et Sakumarostliny hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.) a slivoně (Prunus L.), původem z neevropských zemí, s výjimkou osiva
5.Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f.sp. platani Walterrostliny platanu (Platanus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva a dřevo platanu (Platanus L.) včetně dřeva hraněného
6.Ceratocystis virescens (Davidson) Moreaurostliny javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.) původem ze Severní Ameriky, s výjimkou plodů a osiva, a dřevo javoru cukrového (Acer saccharum Mars.), včetně dřeva hraněného, původem ze severoamerických zemí
7.Ciborinia camelliae Kohnrostliny kamélie (Camellia L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
8.Colletotrichum acutatum Simmondsrostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
9.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrrostliny kaštanovníku (Castanea Mill.) a dubu (Quercus L.). určené k pěstování, s výjimkou osiva, a dřevo a samostatná kůra kaštanovníku (Castanea Mill.)
10Deuterophoma tracheiphila Petrirostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
11.Diaporthe vaccinii (Shear)rostliny borůvky (Vaccinium L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
12.Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock et L.l 1. Davis) von Arxrostliny listopadky [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené k pěstování, s výjimkou osiva
13.Elsinoe spp. (Bitancourt & A.E. Jenkins) Mendesrostliny kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva a rostliny citrusu (Citrus L.) s výjimkou osiva a plodů, ale včetně plodů Citrus reticulala Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck původem z Jižní Ameriky
14.Fusarium oxysporum Schlechtendahl f.sp. albedinis (Killian & Maire) W.L. Gordonrostliny datlovníku (Phoenix L.), s výjimkou plodů a osiva
15.Guignardia citricarpa Kiely [všechny kmeny patogenní pro citrus (Citrus L.)]rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
16.Mycosphaerella dearnessii M.E. Barrrostliny borovice (Pinus L.), s výjimkou plodů a osiva
17.Mycosphaerella gibsonii H.C. Evansrostliny borovice (Pinus L.), s výjimkou plodů a osiva a dřevo borovice (Pinus L.)
18.Mycosphaerella pini E. Rostruprostliny borovice (Pinus L.), douglasky (Pseudotsuga Carr.) a smrku (Picea A. Dietr.), určené k pěstování, s výjimkou osiva
19.Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) P.M. Kirkrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
20.Phialophora einerescens (Wollenweber) van Beymarostliny hvozdíku (Dianlhus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
21.Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncanrostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
22.Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toniosivo slunečnice roční (Helianthus annuus L.)
23.Puccinia horiana P. Henningsrostliny listopadky (Dendranthema (DC.)Des Moul.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
24.Puccinia pittieriana P. Henningsrostliny lilkovitých (Solanaceae), s výjimkou plodů a osiva
25.Venturia nashicola S. Tanaka et S. Yamamotorostliny hrušně (Pyrus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neev ropských zemí
26.Verticiilium albo-atrum Reinke et Bertholdrostliny chmelu obecného (Humulus lupulus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
27.Verticillium dahliae Klebahnrostliny chmelu obecného (Humulus lupulus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
D. Viry
1.Apple mosaic ilarvirusrostliny maliníku a ostružimku (Rubus L.) určené k pěstování
2.Arabis mosaic nepovirusrostliny jahodníku (Fragaria L.), maliníku a ostružimku (Rubus L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva
3.Beet curly top hybrigeminivirus -neevropské kmenyrostliny řepy (Bela vulgaris L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
4.Beet leaf curl rhabdovirusrostliny řepy (Bela vulgaris L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
5.Black raspberry latent ilarvirusrostliny maliníku a ostružimku (Rubus L.) určené k pěstování
6.Citrus leprosis 'rhabdovirus'rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
7.Citrus mosaic badnavirusrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
8.Citrus ringspot virusrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
9.Citrus tatter leaf capillovirusrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
10.Citrus tristeza closterovirusrostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
11.Citrus vein enation 'virus'rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
12.Coconut cadang - cadang viroidrostliny palem (Palmae) určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
13.Cherry leafroll nepovirusrostliny maliníku a ostružiníku (Rubus L.) určené k pěstování
14.Cherry little cherry virus - neevropské kmenyrostliny višně obecné (Prunus cerasus L.). třešně obecné (Prunus avium L.) a okrasných druhů Prunus incisa Thunb.. Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Francii.. Prunus semílala Lindl., Prunus speciosa (Koidz) Ingram.. Prunus subhirtella Miq.. Prunus yedoensis Matsum. a jejich kříženců, určené k pěstování, s výjimkou osiva
15.Chrysanthemum stunt viroidrostliny listopadky (Dendranthema (DC.)Des Moul.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
16.Pcpino mosaic virusrostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené k pěstování
17.Raspberry ringspot nepovirusrostliny jahodníku (Fragaria L.). maliníku a ostružimku (Ruhus L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva
18.Satsuma dwarf "nepovirus"rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
19.Strawberry crinkle cytorhabdovirusrostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
20.Strawberry latent ringspot nepovirusrostliny jahodníku (Fragaria L.). maliníku a ostružiníku (Rubus L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva
21.Strawberry mild yellow edge diseaserostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
22.Tomato black ring nepovirusrostliny jahodníku (Fragaria L.). maliníku a ostružiníku (Rubus L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva
23.Tomato yellow leaf curl bigeminivirusrostliny rajčete [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené k pěstování, s výjimkou osiva
24.Tomato spotted wilt virusrostliny bramboru (Solanum tuberosum L.), lilku vejcoplodého (Solanum melongena L). listopadky [Dendranthema (DC.)Des Mouk], lociky salátu (Lactuca sativa L.). melounu cukrového (Cucumis melo L.), miříku celeru (Apium graveolens L.), netýkavky (Impatiens L.) - všechny kultivary kříženců New Guinea, papriky roční (Capsicum annuum L.), rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], tabáku (Nicotiana tabacum L.), u kterých je zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro průmyslové zpracování, určené k pěstování, kromě semen

III. KARANTÉNNÍ ŠKODLIVÉ ORGANISMY PŘI JEJICH ZJIŠTĚNÍ NA ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH UVEDENÝCH NÍŽE, A TO POUZE NA POZEMCÍCH NEBO V OBJEKTECH REGISTROVANÝCH OSOB

Karanténní škodlivé organismyRostliny a rostlinné produkty
A. Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje
1. Ditylenchus destructor 1 hornecibule, hlízy a oddenky hyacintu (Hyacinthus L.), kosatce (Iris L.). zakrslých forem mečíku (Gladiolus Touni, ex L.) a jejich kříženců (Gladiolus callianthus Marais. Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hon... Gladiolus ramosus hort. Gladiolus tubergenii hort. a dalších kultivarů), šafránu Crocus L.), Tigridia Juss a tulipánu (Tulipa L.). určené k pěstování, a hlízy bramboru (Solunům tuberosum L.) určené k pěstování
2. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjevosivo a cibule cibule kuchyňské (Allium cepa L.), cibule šalotky (Allium ascalonicum L.) a pažitky pravé (Allium schoenoprasum L.), určené k pěstování, rostliny póru setého (Allium porrum L.) určené k pěstování, hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl., Galtonia candicans (Baker) Decne, hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, ladoničky (Chionodoxa Boiss.), ladoňky (Scilla L.), modřence (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), puškinie (Puschkinia Adams), snědku (Ornithogalum L.), sněženky (Galanthus L.), kultivaru „Golden Yellow" šafránu žlutého (Crocus flavus Weston ) a tulipánu (Tulipa L.), určené k pěstování, a osivo vojtěšky seté (Medicago sativa L.
3. Viteus vitifoliae (Fitch)rostliny révy (Vitis L.), s výjimkou plodů a osiva
B. Bakterie
Apple proliferation phytoplasmarostliny jabloně (Malus Mill.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
C. Viry a virům podobné organismy
Plum pox potyvirusrostliny slivoně (Prunus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva

1) Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith. I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R.; Holderness, M; Burger B. (1997): Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spoiupráci s EPPO Wallingford.

2) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Rady č. 2000/29 ES, české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček. P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropil a subtropů. Academia Praha.

3) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.

4) syn. Lycopcsicon esculentum Mill.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, k nimž se váže povinnost registrace osob podle § 7 odst. 1 zákona, a které podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 7c odst. 1 zákona

A. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být opatřeny rostlinolékařským pasem podle § 7d odst. 1 zákona

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

1.1. Rostliny hlohu (Crataegus L.)1), hlohovce (Pyracantha Roemer), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), jeřábu (Sorbus L. - kromě Sorbus intermedia (Ehrh)), kdouloně (Cydonia Mill.), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), lokvátu (Eriobotrya Lindl.), mišpule (Mespilus L.), skalníku (Cotoneaster Ehrh.), slivoně [Prunus L. - s výjimkou bobkovišně lékařské (Prunus laurocerasus L.) a Prunus lusiianica L]2) a Stranvaesia Lindl., určené k pěstování, s výjimkou osiva.

1.2. Rostliny chmele obecného (Humulus lupulus L.) a řepy (Beta vulgaris L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva.

1.3. Sadbové brambory (Solanum tuberosum L.) pěstované na území České republiky a jiné rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování.

1.4. Rostliny kumkvatu (Fortunella Swingle), Poncirus Raf. a jejich kříženců a révy (Vitis L.), určené k pěstování, s výjimkou plodů a osiva.

1.5. Rostliny citrusu (Citrus L.) a jeho kříženců, s výjimkou plodů a osiva.

1.6. Plody citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle), Poncirus Raf. a jejich kříženců s listy a stopkami.

1.7. Semenné porosty a osivo fazolu (Phaseolus L.), rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw]3), slunečnice roční (Helianthus annuus L.) a vojtěsky seté (Medicago sativa L.).

1.8. Dřevo podle § 2 odst. 3 zákona, které:

a) pochází zcela nebo částečně z rostlin:

- kaštanovníku (Castanea Mill.), s výjimkou dřeva zbaveného kůry,

- platanu (Platanus L.), včetně hraněného dřeva, a

b) je uváděno do oběhu jako:

Položka (část položky) kombinované nomenklatury zboží4)Popis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné)
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky
z 4401 30Piliny, zbytky a odpad neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných tvarech
4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované:
jiné než natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
jiné než jehličnaté, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)
z 4404 20 00Štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané: - jiné než jehličnaté
4406 10 00Dřevěné železniční a podobné pražce: neimpregnované
z 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě):
- jiné než jehličnaté, tropické, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.).

1.9. Samostatná kůra kaštanovníku (Castanea Mill.)

2. Rostliny určené k prodeji obchodním odběratelům s výjimkou těch, které jsou určeny k prodeji pouze konečným spotřebitelům, pokud jsou pěstovány anebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli.

2.1. Rostliny Argyranthemum spp., bobkovišně lékařské (Prunus laurocerasus L.), borovice (Pinus L.), brukve (Brassica L.), douglasky (Pseudotsuga Carr.), dubu (Quercus L.), gerbery (Gerbera Cass. corr. Spreng.), hořepníku (Exacum spp.), hvězdnice (Aster L.), hvozdíku a jeho kříženců (Dianthus L.), jahodníku (Fragaria L.), jedle (Abies Mill.), jedlovce (Tsuga Carr.), jiřinky (Dahlia Cav.), kaštanovníku (Castanea Mill.), kopretiny (Leucanthemum Mill.), listopadky (Dendranthema (DC) Des.Moul.), lociky (Lactuca spp.), lupiny (Lupinus L.), maliníku a ostružiníku (Rubus L.), miříku celeru (Apium graveolens L), modřínu (Larix Mill.), muškátu (Pelargonium V Hérit ex Ait.), netýkavky (Impatiens L.) - všechny kultivary kříženců New Guinea, okurky (Cucumis spp.), platanu (Platanus L.), Prunus lusitanica L., smrku (Picea A. Dietr.), sporýše (Verbena L.), šateru (Gypsophila L.), špenátu (Spinacia L.), topolu (Populus L.) a vratiče (Tanacetum L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva.

2.2. Rostliny Solanaceae jiné než uvedené pod bodem 1.3. a 1.7., určené k pěstování, s výjimkou osiva.

2.3. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem.

2.4. Semenné porosty, osivo a cibule cibule kuchynské (Allium cepa L.), šalotky (Allium ascalonicum L.) a pažitky (Allium schoenoprasum L.), určené k pěstování, a rostliny póru (Allium porrum L.) určené k pěstování.

2.5. Cibule a hlízy rostlin hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, kosatce (Iris L.), ladoničky (Chionodoxa Boiss), ladoníku (Camassia Lindl.), ladoňky (Scilla L.), Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslých forem mečíků (Gladiolus Tourn. ex L.) a jejich kříženců jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), modřence (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), puškinie (Puschkinia Adams), snědku (Ornithogalum L.), sněženky (Galanthus L.), šafránu - žlutého kultivaru "Golden Yellow" (Crocus flavus Weston), Tigridia Juss. a tulipánu (Tulipa L.), určené k pěstování.

B. Rostliny, které nemusejí být opatřeny rostlinolékařským pasem podle § 7d odst. 1 zákona

Rostliny bramboru (Solanum tuberosum L.) neurčené k pěstování - nesadbové brambory, pěstované na výměře 1 ha nebo větší za účelem uvádění do oběhu pro obchodní odběratele.

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Rady č. 2000/29/ES, české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

2) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.). meruňky (Armeniaca Scop.) mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, mirobalánu a trnky.

3) syn. Lycopersicon esculentum Mill.

4) § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.,
Nařízení vlády č. 441/2000 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník). Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokol o její změně.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky původem z jiných než členských států Evropské unie, jejichž dovozci musí být podle § 8 odst. 3 zákona registrováni v úředním registru a které jsou jejich dovozci a dopravci povinni podle § 8 odst. 2 zákona předkládat k rostlinolékařské kontrole a které musejí být podle § 8 odst. 7 zákona při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením

1. Rostliny, určené k pěstování, s výjimkou osiva, ale včetně osiva Cruciferae1), Graminae a Trifolium L. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, rodu Triticum L., Secale spp. a Triticosecale Wittmack, původem z Afgánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA, Capsicum L., Helianthus annuus L, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.2), Medicago sativa L., Prunus L.3), Rubus L., Oryza L., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2. Části rostlin, s výjimkou plodů a osiva, rodů:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L'Hérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L., Solidago L. a řezané květiny z čeledi Orchideaceae,

- jehličnanů (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., původem ze severoamerických zemí,

- Prunus L., původem z neevropských zemí,

- řezané květiny Aster L., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

- listové zeleniny Apium graveolens L. a Ocimum L.

3. Plody

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců; Momordica L. a Solanum melongena L.

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí.

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra

- jehličnanů (Coniferales);

- Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L., s výjimkou Quercus suber L.

6. Dřevo, které

a) pochází zcela nebo z části z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin.

- Castanea Mill.,

- Castanea Mill. a Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem ze Severní Ameriky,

- Platanus L. včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu,

- jehličnany (Coniferales), s výjimkou Pinus L., původem z neevropských zemí, včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu,

- Pinus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu

- Populus L., původem ze zemí amerického kontinentu,

- Acer saccharum Marsh., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem ze Severní Ameriky,

a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části II Nařízení č. 2658/87/EHS

CN-kódPoložka
4401 10Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.)
ex 4401 21Dřevěné štěpky nebo třísky
- jehličnaté, původem z neevropských zemí
4401 22Dřevěné štěpky nebo třísky
- jiné než jehličnaté
ex 4401 30Zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
ex 4403 20Surové dřevo, též odkorněné nebo zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
- jiné než natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
- jehličnaté, původem z neevropských zemí
4403 91Surové dřevo, též odkorněné nebo zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
- jiné než natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
- dubové (Quercus spp.)
4403 99Surové dřevo, též odkorněné nebo zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
- jiné než natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,
- jiné než jehličnaté, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.)
ex 4404 10Štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané
- jehličnaté, původem z neevropských zemí
ex 4404 20Štípané tyče, dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané -jiné než jehličnaté
4406 10Dřevěné železniční a podobné pražce
- neimpregnované
ex 4407 10Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm, (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě)
- jehličnaté, původem z neevropských zemí
ex 4407 91Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm, (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě)
- dubové (Quercus spp.)
ex 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm, (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě)
- jiné než jehličnaté, dubové (Quercus spp.), bukové (Fagus spp.) nebo z druhů tropického dřeva
ex 4415 10Bedny, bedničky, klece, bubny a podobné dřevěné obaly, kabelové bubny, původem z neevropských zemí
ex 4415 20Jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny, nástavné rámy palet, původem z neevropských zemi
ex 4416 00Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, včetně dužin
- dubové (Quercus spp.)
Palety a skříňové palety (CN-kód ex 4415 20) nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením, splňují-li normy stanovené pro UIC-palety a jsou-li náležitě označeny. Palety a skříňové palety (kód KN ex 4415 20) jsou rovněž osvobozeny od rostlinolékařské kontroly, pokud odpovídají normám pro „palety UIC“ a jsou takto označeny

7. Zemina a jiné pěstební substráty

7.1. tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnou organickou hmotou jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, s výjimkou čisté rašeliny

7.2. Zemina a pěstební substrát ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti materiálem uvedeným v písmenu a) nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení vitality rostlin původem z:

- Turecka,

- Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ruska, Ukrajiny,

- neevropských zemí s výjimkou Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska.

8. Zrno Triticum L., Secale spp. a x Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA.

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Rady č. 2000/29/ES.

2) Syn. Lycopersicon esculentum Mill.

3) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zvláštní požadavky k omezování šíření karanténních škodlivých organismu podle § 7a písm. c) zákona při pěstování rizikových rostlin

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
1. Dřevo kaštanovníku Castanea Mill.1)a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr2) nebo
b) dřevo musí být odkorněno.
2. Dřevo platanu Platanus L., včetně dřeva hraněnéhoa) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter nebo
b) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
3. Samostatná kůra kaštanovníku Castanea Mill.Úřední potvrzení, že
a) kůra pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo
b) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
4. Rostliny borovice (Pinus L.) určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Mycosphaerella pini E. Rostrup.
5. Rostliny borovice (Pinus L.), douglasky (Pseudotsuga Carr.), jedle (Abies Mill.), jedlovce (Tsuga Carr.), modřínu (Larix Mill.) a smrku (Picea A.Dietr.), určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodě 4. této přílohy úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Melampsora medusae Thümen.
6. Rostlim topolu (Populus L.) určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Melampsora medusae Thümen.
7. Rostliny kaštanovníku (Castanea Mill.) a dubu (Quercus L.), určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo
b) místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
8. Rostliny platanu (Platanus L.) určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter nebo
b) v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter.
9. Rostliny hlohovce (Pyracantha Roem.), hlohu (Crataegus L.), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), jeřábu (Sorbus L.), jiné než Sorbus intermedia (Ehrh) Pers., kdouloně (Cydonia Mill.), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), lokvátu (Eriobotrya Lindl.), mišpule (Mespilus L.), skalníku (Cotoneaster Ehrh.), a Stranvaesia Lindl., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z místa produkce, ve kterém, stejně jako v jeho okolí do vzdálenosti 4 km, nebyly v průběhu posledního ukončeného vegetačního období pozorovány na hostitelských rostlinách žádné příznaky napadení bakterií Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., nebo
b) v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení bakterií Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., nebo
c) rostliny v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení bakterií Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., byly zničeny; zbylé rostliny v místě produkce nesmějí být uváděny do oběhu v okrese, v němž nebyl zjištěn výskyt Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
10. Rostliny citrusu (Citrus L.), kumkvatu (Fortunella Swingle), Poncirus Raf. a jejich kříženců, s výjimkou plodů a osivaÚřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Spiroplasma citri Saglio et al, Deuterophoma tracheiphila Petri, Citrus vein enation 'virus' a Citrus tristeza closterovirus (evropské kmeny) nebo
b) rostliny byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného ve vhodných podmínkách, jehož každý jedinec byl úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Citrus vein enation 'virus' a Citrus tristeza closterovirus (evropské kmeny), a trvale pěstovaného ve sklenících chráněných proti průniku hmyzu nebo v izolovaných boxech, a na kterém nebyly pozorovány žádné příznaky Spiroplasma citri Saglio et al, Deuterophoma tracheiphila Petri, Citrus vein enation 'virus' a Citrus tristeza closterovirus (evropských kmenů), nebo rostliny:
c)
- byly získány podle certifikáciiího schématu, ve kterém je požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu udržovaného ve vhodných podmínkách, jehož každý jedinec byl úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Citrus vein enation 'virus' a Citrus tristeza closterovirus (evropské kmeny), a který byl shledán v těchto testech prostým Citrus tristeza closterovirus (evropských kmenů) a který byl certifikován úředním testováním každého jedince jako prostý nejméně Citrus tristeza closterovirus (evropských kmenů) a
- byly kontrolovány a od začátku posledního ukončeného vegetačního období na nich nebyly pozorovány žádné příznaky Spiroplasma citri Saglio et al., Deuterophoma tracheiphila Petri, Citrus vein enation 'virus' a Citrus tristeza closterovirus (evropských kmenů).
11. Rostliny avokáda (Persea Mill.), áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae), a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátemÚřední potvrzení, že
a) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyl zjištěn výskyt Radopholus similis (Cobb) Thorne nebo
b) zemina a kořeny podezřelých rostlin byly v období od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus similis (Cobb) Thorne, jímž byly shledány prostými uvedeného škodlivého organismu.
12. Rostliny jahodníku (Fragaria L.), maliníku a ostružiníku (Rubus L.) a slivoně (Prunus L.)3), určené k pěstování, s výjimkou osiva Příslušné škodlivé organismy jsou:

pro jahodník (Fragaria L.):
- Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox et Duncan
- Arabis mosaic nepovirus
- Raspberry ringspot nepovirus
- Strawberry crinkle cytorhabdovirus
- Strawberry latent ringspot nepovirus
- Strawberry mild yellow edge disease
- Tomato black ring nepovirus
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King

pro slivoně (Prunus L.):
- Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
- Xanthomonas arhoricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

pro broskvoň [Prunus persica (L.) Batsch]
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

pro maliník a ostružiník (Ruhus L.):
- Arabis mosaic nepovirus
- Raspberry ringspot nepovirus
- Strawberry latent ringspot nepovirus
- Tomato black ring nepovirus
Úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých organismů, nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
13. Rostliny hrušně (Pyrus L.) a kdouloně (Cydonia Mill.), určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodě 9. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear decline phytoplasma nebo
b) z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na Pear decline phytoplasma.
14. Rostliny jahodníku (Fragaria L.) určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě požadavků platných pro ryto rostliny uvedených v bodě 12. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Aphelenchoides besseyi Christie nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie nebo
c) v případě tkáňových kultur rostliny pocházejí z rostlin, které splňují požadavek uvedený pod písmenem b) tohoto bodu nebo byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.
15. Rostliny jabloně (Malus Mill.) určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodě 9. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation phytoplasma nebo
b)
1. rostliny, s výjimkou těch. které byly vypěstované ze semen.
- byly úředně uznány podle čertifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation phytoplasma a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, nebo
- pocházejí v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation phytoplasma a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, a
2. na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky Apple proliferation phytoplasma.
16.1. Rostliny následujících druhů slivon (Primus L.) určené k pěstování a uváděné do oběhu jako základní rozmnožovací materiál4), s výjimkou osiva
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireana André
- Prunus brigantina Vili.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch.
- Prunus sabicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k Plum pox potyvirus náchylné druhy Prunus L
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodě 12. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox potyvirus nebo
b)
1. rostliny, kromě těch, které byly vypěstované z osiva,
- byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely
v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl úředně testován za použití
vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox potyvirus a
byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, nebo
- pocházejí v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň
jednou úředně testován za použití vhodných
indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox potyvirus a byl shledán v těchto testech prostým uvedeného škodlivého organismu
2. na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Plum pox potyvirus,
3. rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob, byly odstraněny.
16.2. Rostliny následujících druhů slivoné (Prunus L.) určené k pěstování a uváděné do oběhu jako certiťikovaný rozmnožovací materiál4), s výjimkou osiva
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireana André
- Prunus brigantina Vili.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch.
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k Plum pox potyvirus náchylné druhy Prunus L.
Kromě požadavků platných pro ryto rostliny uvedených v bodě 12. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox potyvirus nebo
b)
1. rostliny, kromě těch, které byl) vypěstované z osiva,
- byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox potyvirus a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, nebo
- pocházejí v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou úředně testován za použití shodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox potyvirus a byl shledán v těchto testech prostým uvedeného škodlivého organismu,
2. rostliny v místě produkce a náchylné rostliny v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky Plum pox potyvirus nebo jiných chorob působených viry nebo virům podobnými původci chorob, byly odstraněny.
17. Rostlim řevy (Vitis L.) určené k pěstování. s výjimkou plodů a osivaÚřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledních dvou úplných vegetačních období pozorovány příznaky Grapevine flavescénce dorée phytoplasma a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
18.1. Hlízy bramboru (Solunum tuberosum L.) určené k pěstování - sadbové bramboryÚřední potvrzení, že
a) jsou splněna opatření proti šíření Synchylrium endobiolicum (Schilbersky) Percival, uveřejněná rostlinolékařskou správou ve Věstníku a
b)
1. hlízy pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. nebo
2. jsou splněna opatření proti šíření tohoto škodlivého organismu, uveřejněná rostlinolékařskou správou ve Věstníku,a
c) hlízy pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a místa produkce, které bylo shledáno za prosté Globodera pallida (Stone) Behrens,a
d) hlízy pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že se v nich nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a
e) hlízy
1. pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že se v nich nevyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
2. pocházejí-li z oblastí, o nichž je známo, že se v nich vyskytuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (jakákoliv populace) anebo Meloidogyne fallax Karssen
- pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských porostů a vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě produkce shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
- byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď prověřeny na přítomnost příznaků napadení použitím vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho rovněž ve vhodných termínech a při každém balení do obalů nebo kontejnerů před uváděním do oběhu vizuálně kontrolovány na povrchu a řezu hlíz a byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.
18.2. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solarium L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování, kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) uvedených v bodu 18.1. a kromě kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkácha) Rostliny musí být udržovány v karanténním režimu a musí být úředním testováním shledány prostými všech škodlivých organismů uvedených pod písmenem b).
b) Úřední testy podle písmene a) musí být prováděné:
1. odborně vyškolenými zaměstnanci rostlinolékařské správy nebo osobami pověřenými podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona pod dohledem rostlinolékařské správy,
2. v místě s vy bavením vhodným pro práci se škodlivými organismy a k udržování rostlin, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoliv nebezpečí šíření škodlivých organismů,
3. u každé partie rostlin
- vizuální prohlídkou zaměřenou na zjišťování příznaků způsobených jakýmikol i v škodlivými organismy. prováděnou v pravidelných intervalech v průběhu celého trvání alespoň jednoho vegetačního období s ohledem na druh rostliny a její vývojové stadium v době testováni, a- testováním podle vhodných metod stanovených rostl i no lékařskou správou
- v případě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) nejméně na
Arracacha B virus, oca strain
Potato Andean latent tymovirus
Potato Andean mottle comovirus
Potato spindle tuber viroid
Potato T trichovirus
obecné viry bramboru A, M, S, V. X, a Y (včetně Y°, Yn a Yc) a Potato leaf roli luteovirus Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
- v případě osiva bramboru (Solanum tuberosum L.) nejméně na
Arracacha B virus, oca strain
Potato Andean latent tymovirus
Potato spindle tuber viroid
Potato T trichovirus
4. vhodnými metodami, aby mohly být určeny všechny škodlivé organismy způsobující jakékoliv příznaky napadení, které byly zjištěny při vizuální prohlídce.
c) Veškeré rostliny, které nebyly testováním podle písmene b) shledány prostými škodlivých organismů uvedených pod písmenem b), musí být okamžitě zničeny nebo musí být ošetřeny postupy a prostředky, které povedou k eradikaci příslušných škodlivých organismů.
d) Právnická nebo fyzická osoba, která vlastní rostliny uvedené v bodu č. 18.2., musí o tom průkazně informovat rostlinolékařskou správu.
Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
18.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k pěstování a udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkáchPrávnická nebo fyzická osoba, která vlastní rostliny uvedené v tomto bodě, musí o tom průkazně informovat rostlinolékařskou správu.
18.4. Hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) kromě těch, které jsou uvedené v bodech 18.1., 18.2. a 18.3. - nesadbové bramboryNa obalech nebo v případě volně ložených brambor na dopravním prostředku musí být uvedeno registrační číslo, potvrzující, že
a) brambory byly vypěstovány registrovanými osobami podle § 7 odst. 1 zákona a
b) hlízy jsou prosté Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a
c) jsou splněna opatření proti šíření Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, uveřejněná rostlinolékařskou správou ve Věstníku.
18.5. Rostliny lilkovité (Solanaceae) určené k pěstování, s výjimkou osiva a rostlin uvedených v bodech 18.3. a 18.4.Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodech 18.1., 18.2. a 18.3. této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur phytoplasma nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Potato stolbur phytoplasma.
Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
18.6. Rostliny banánovníku (Musa L.), lilku (Solanum melongena L.), papriky (Capsicum annuum L.), rajčete (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.)5) a tabáku (Nicotiana L.), určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 18.6 této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
19. Rostliny chmelu (Humulus lupulus L.) určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že na rostlinách nebyly v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Verticillium albo-atrum Reinke a Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.
20. Rostliny hvozdíku (Dianthus L.), listopadky [Dendranthema (DC) Des. Moul.] a muškátu (Pelargonium ĽHérit. ex Ait), určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že
a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa armigera Hübner nebo Spodoptera littoralis (Boisd.) nebo
b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.
21.1. Rostliny listopadky [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě požadavků pro tyto rostliny uvedených v bodě 20. této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení,
a) rostliny jsou nejvýše třetí generací odvozenou z materiálu, který byl testován na Chrysathemum stunt viroid a byl shledán prostým tohoto viroidu, nebo pocházejí v přímé linii z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10% rostlin a tento vzorek byl shledán prostým Chrysathemum stunt viroid, a
b) celé rostliny nebo řízky pocházejí z podniků:
- ve kterých byly vykonány v průběhu tří měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny žádné příznaky Puccinia horiana P. Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly v průběhu tří měsíců před prodejem zjištěny žádné příznaky Puccinia horiana P.Hennings, nebo
- ve kterých byly tyto rostliny vhodným způsobem ošetřeny proti Puccinia horiana P.Hennings, a
c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (K.F.Baker, Dimock et L.H.Davis) von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (K.F.Baker, Dimock et L.H.Davis) von Arx.
21.2. Rostliny hvozdíku (Dianthus L.) určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodě 20. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, které byly úředním testováním provedeným nejméně jednou během předcházejících dvou let shledány prostými Erwinia chrysanťhemi pv. dianthicola (Hellmers) Bakker, Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al. a Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, a
b) na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky výše jmenovaných škodlivých organismů.
22. Cibule narcisu (Narcissus L.) a tulipánu (Tulipa L.) s výjimkou těch, které jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstovám), z niž je patrné, že jsou určené k prodeji konečným spotřebitelům a nejsou určené k obchodní produkci řezaných květůÚřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.
23. Rostliny Argyranthemum spp., brukve (Brassica spp.), gerbery (Gerbera Cass), hořepníku (Exacum spp.), hvězdníce (Aster spp.), hvozdíku (Dianthus L.) a jeho kříženců, kopretiny (Leucanthemum L.), lilku vejcoplodého (Solanum melongena L.), listopadky [Dendranthema (DC.) Des Moul.], lociky (Lactuca spp.), miříku celeru (Apium,graveolens L.), okurky (Cucumis spp.), papriky roční (Capsicum annuum L.),
rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex.Farw.], sporýše (Verbena L.), šateru (Gypsophila L.), špenátu (Spinacia L.), vlčího bobu
(Lupinus L.) a vratiče (Tanacetum L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodech 20., 21.1. a 21.2. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) nebo
b) v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách vykonaných alespoň jednou měsíčně nejméně v období posledních tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) nebo
c) rostliny byly bezprostředně před prodejem prohlédnuty a shledány prostými v tomto bodě uvedených škodlivých organismů a byly podrobeny ošetření proti těmto škodlivým organismům.
Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
24. Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované na pozemcích ve volné půděMusí být prokázáno, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
25. Rostliny řepy (Beta vulgaris L.) určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Beet leaf curl rhabdovirus, nebo
b) v oblasti vypěstování není znám výskyt Beet leaf curl rhabdovirus a v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly
zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Beet leaf curl rhabdovirus.
26. Osivo slunečnice roční (Helianthus annuus L.)Úřední potvrzení, že
a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni nebo
b) semena, s výjimkou semen odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.et de Toni
vyskytujícím se v oblasti vypěstování, byla podrobena vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni.
27. Rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex Farw.] určené k pěstování, s výjimkou osiva
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodech 18.5., 18.6. a 23. této přílohy úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Tomato yellow leaf curl bigeminivirus nebo
b) na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, a
- rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Gennadius nebo
- místo produkce bylo při úředních prohlídkách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před
uvedením příslušných rostlin do oběhu shledáno prostým Bemisia tabaci Gennadius nebo
c) v místě produkce nebyly zjištěny příznaky Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, místo produkce bylo vhodně ošetřeno proti Bemisia
tabaci
Gennadius a probíhal vněm monitoring, kterým nebyla zjištěna přítomnost Bemisia tabaci Gennadius, a
d)
1. rostliny pocházejí z oblastí prostých Pepino mosaic virus nebo
2. jestliže rostliny pocházejí z míst produkce, v nichž se pěstují jak rostliny rajčete určené k pěstování, tak i rostliny rajčete určené k produkci plodů,
- produkce a balení plodů jsou k zabránění možnosti zamoření zcela odděleny od produkce a balení rostlin určených k pěstování a
- v místě produkce nebyly při úředních kontrolách provedených nejméně jednou v období, v němž se příslušné rostliny v místě produkce nacházely, zjištěny žádné příznaky Pepino mosaic virus nebo, pokud byl výskyt Pepino mosaic virus v místě produkce zjištěn, byly přijaty vhodné postupy keradikaci Pepino mosaic virus a následně bylo místo produkce při úředních kontrolách zahrnujících namátkové testování a monitoring v průběhu vhodného období shledáno prostým Pepino mosaic virus, nebo
- v místě produkce nebyly při testování vzorků listů rostlin v tomto místě pěstovaných nebo umístěných, prováděném nejméně jednou za čtyři týdny, zjištěny žádné příznaky Pepino mosaic virus, nebo, byl-li výskyt Pepino mosaic virus v tomto místě zjištěn, bylo provedeno následné testování každé partie při kterém byla tato partie shledána prostou Pepino mosaic virus.
Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
28. Osivo rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.]Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo jinou rovnocennou metodou, schválenou pro snížení rizika přenosu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a
a) semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nebo
c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování za použití vhodných metod nejméně na Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá těchto škodlivých organismů
a
d)
- semena pocházejí z oblastí prostých Pepino mosaic virus nebo
- na rostlinách vmiste produkce nebyly v průběhu posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Pepino mosaic vírus nebo
- reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testovaní vhodnou metodou na Pepino mosaic virus a byl shledán prostým tohoto víru.
29.1. Osivo vojtěšky seté (Medicago sativa L.)Úřední potvrzení, že
a) v místě produkce nebyly od počátku posledního úplného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Ditylenchns dipsaci (Kühn) Filipjev a tento škodlivý organismus nebyl zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku nebo
b) před prodejem byla provedena fumigace osiva.
29.2. Osivo vojtěšky seté (Medicago sativa L.)Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 29.1. této přílohy úřední potvrzení, že
a) semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. nebo
b) v podniku a v jeho bezprostředním okolí nebyl od počátku posledních uplynulých deseti let zjištěn výskyt
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. a
- klizená semena náleží k odrůdě, která je uznána za vysoce rezistentní k Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al, nebo
- v době sklizně nezačalo ještě čtvrté úplné vegetační období porostu od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen, nebo
- obsah inertních částí v osivu, které byly stanoveny podle pravidel používaných pro certifikaci osiv platných v České republice, nepřevyšuje 0,1% hmotnosti semen,
a
- během posledního úplného vegetačního období nebo případně posledních dvou vegetačních období nebyly v místě produkce na žádném porostu vojtěšky seté (Medicago sativa L.) zjištěny příznaky Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al a
- porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních tří let před výsevem nebyla pěstována vojtěška setá (Medicago sativa L ).
Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
30. Osivo fazolu (Phaseolus L.)Úřední potvrzení, že
a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. nebo
b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech byl shledán prostým Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.
31. Rostliny rodu slivoně (Prunus L.)3), určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apricot chlorotic leafroll phytoplasma (=ESFY), nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení fytoplazmou Apricot chlorotic leafroll phytoplasma (=ESFY), nebo
c) rostliny v místě produkce, které vykazovaly
příznaky nápadem fytoplazmou Apricot chlorotic leafroll phytoplasma (=ESFY), byly zničeny.

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Rady č. 2000/29/ES, české názvy rostlin z publikace Dostál. J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

2) Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R . Holderness, M, Burger B. (1997): Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Willingford.

3) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třesně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.). meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.

4) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

5) syn. Lycopersicon (L.) esculentum Mill.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

Žádost o oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Vzor rostlinolékařského osvědčení

Vzor rostlinolékařského osvědčení

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Karanténní škodlivé organismy, jejichž dovoz a průvoz a dovoz a průvoz zásilek s jejich výskytem je podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona zakázán a po jejichž zjištění výskytu nebo podezření z výskytu se nařizují mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 zákona

Oddíl I

Škodlivé organismy, které se nevyskytují na území Evropských Společenství a které jsou nebezpečné pro celé území Evropských Společenství

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Acleris spp. (neevropské)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Forster)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Thomson)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), jako přenašeč virů, kterými jsou:

a) Bean golden mosaic virus (begomovirus)

b) Cowpea mild mottle virus (carlavirus)

c) Lettuce infectious yellows virus (closterovirus)

d) Pepper mild tigré virus (begomovirus)

e) Squash leaf curl virus (begomovirus)

f) Euphorbia mosaic virus (begomovirus)

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

8. Cicadellidae (neevropské), přenášející Pierce's disease (působenou bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), kterými jsou:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neevropské)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Dendrolimus sibiricus (Tschetverikov) [PŘÍSTUPOVÁ SMLOUVA]

10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4 Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie) /syn. = Helicoverpa zea (Boddie)/

11.1 Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neevropské)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Premnotrypes spp. (neevropské)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus Van Duzee

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricius)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neevropské), kterými jsou:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua (Macquart)

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillett /syn. = Bactrocera cucurbitae (Coquillett)/

g) Dacus dorsalis Hendel/syn. = Bactrocera dorsalis (Hendel)/

h) Dacus tryoni (Froggatt) /syn. = Bactrocera tryoni (Froggatt)/

i) Dacus tsuneonis Miyake /syn. = Bactrocera tsuneonis (Miyake)/

j) Dacus zonatus (Saunders) /syn. = Bactrocera zonata (Saunders)/

k) Epochra canadensis (Loew) /syn. = Euphranta canadensis (Loew)/

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi /syn. = Trirhithromyia cyanescens (Bezzi)/

m) Pardalaspis quinaria Bezzi /syn. = Ceratitis quinaria (Bezzi)/

n) Pterandrus rosa (Karsch) /syn. = Ceratitis rosa Karsch/

o) Rhacochlaena japonica Ito /syn. = Euphranta japonica (Ito)/

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Östen - Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella (Walsh)

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve - Zacheo

b) Bakterie

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Houby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neevropské)

4. Endocronartium spp. (neevropské)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito /syn. = Botryosphaeria laricina (K.Sawada) Y. Zhong/

6. Gymnosporangium spp. (neevropské)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar/syn. = Phellinus weirii (Murrill) R.L.Gilbertson/

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella laricis-leptolepidis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers /syn.= Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert/

d) Viry a virům podobné organismy

1. Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/

2. Viry a virům podobné organismy bramboru, kterými jsou:

a) Andean potato latent virus (Potato Andean latent tymovirus)

b) Andean potato mottle virus (Potato Andean mottle comovirus)

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus (nepovirus)

e) Potato spindle tuber viroid

d) Potato virus T (Potato T trichovirus)

g) neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně YO, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus (luteovirus)

3. Tobacco ringspot virus (nepovirus)

4. Tomato ringspot virus (nepovirus)

5. Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., např.:

a) Blueberry leaf mottle virus (nepovirus)

b) Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)

c) Peach mosaic virus (americký) (Peach latent mosaic pelamoviroid)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus (nepovirus)

f) Peach rosette mycoplasm (phytoplasma)

g) Peach X - disease mycoplasm (phytoplasma)

h) Peach yellows mycoplasm (phytoplasma)

i) Plum line pattern virus (americký) (ilarvirus)

j) Raspberry leaf curl virus (americký) (luteovirus)

k) Strawberry latent “C“ virus (rhabdovirus)

l) Strawberry vein banding virus (caulimovirus)

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (phytoplasma)

n) neevropské viry a virům podobné organismy vyskytující se na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci Genn., např.:

a) Bean golden mosaic virus (begomovirus)

b) Cowpea mild mottle virus (carlavirus)

c) Lettuce infectious yellows virus (closterovirus)

d) Pepper mild tigré virus (begomovirus)

e) Squash leaf curl virus (begomovirus)

f) Euphorbia mosaic virus (begomovirus)

g) Florida tomato virus /syn. = Tomato mottle begomovirus/

e) Parazitické rostliny

1. Arceuthobium spp. (neevropské)

Oddíl II

Škodlivé organismy, které se vyskytují na území Evropských Společenství a jsou nebezpečné pro celé území Evropských Společenství

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner) /syn. = Helicoverpa armigera (Hübner)/

6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškeré populace)

6.2 Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popillia japonica Newman

8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Bakterie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

c) Houby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Viry a virům podobné organismy

1. Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma)

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/

3. Pear decline mycoplasm (phytoplasma)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky, které je podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona zakázáno dovážet a provážet vyskytují-li se v nich karanténní škodlivé organismy na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech a karanténní škodlivé organismy, po jejichž zjištění výskytu nebo podezření z výskytu se nařizují mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 zákona

Oddíl I

Škodlivé organismy, které se nevyskytují na území Evropských Společenství a jsou nebezpečné pro celé území Evropských Společenství

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Aculops fuchsiae KeiferRostliny Fuchsia L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Aleurocanthus spp.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
3. Anthonomus bisignifer SchenklingRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
4. Anthonomus signatus SayRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
5. Aonidiella citrina (Coquillett)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6. Aphelenchoides besseyi ChristieOsivo Oryza spp.
7. Aschistonyx eppoi InouyeRostliny Juniperus L., s výjimkou plodů a osiva, původem z neevropských zemí
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., s výjimkou plodů a osiva; dřevo jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
9. Carposina niponensis (Walsingham)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
10. Diaphorina citri KuwayanaRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, a Murraya Konig, s výjimkou plodů a osiva
11. Enarmonia packardi (Zeller) /syn. = Cydia packardi (Zeller)/Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
12. Enarmonia prunivora Walsh /syn. = Cydia prunivora (Walsh)/Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. a Rosa L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, a plody Malus Mill. a Prunus L., původem z neevropských zemí
13. Eotetranychus lewisi (McGregor)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
14. Grapholita inopinata Heinrich /syn. = Cydia inopinata (Heinrich)/Rostliny Cydonia Mill., Mallus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
15. Hishimonus phycitis (Distant)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
16. Leucaspis japonica Ckll. /syn. = Lopholeucaspis japonica Cockerell/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
17. Listronotus bonariensis (Kuschel)Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye
18. Margarodes, neevropské druhy jakoRostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva
a) Margarodes vitis (Philippi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis (Jakubski)
19. Numonia pyrivorella (Matsumura)Rostliny Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
20. Oligonychus perditus Pritchard et BakerRostliny Juniperus L., s výjimkou plodů a osiva, původem z neevropských zemí
21. Pissodes spp.(neevropské druhy)Rostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
22. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et KaplanRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva, a rostliny Araceae, Marantaceae Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem
23. Saisettia nigra (Nietner) /syn. = Parasaissetia nigra (Nietner)/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
24. Scirtothrips aurantii FaureRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
25. Scirtothrips dorsalis HoodRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
26. Scirtothrips citri (Moulton)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
27. Scolytidae spp. (neevropské druhy)Rostliny jehličnanů (Coniferales), vyšší než 3 m, s výjimkou plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra (Coniferales), původem z neevropských zemí
28. Tachypterellus quadrigibbus Say /syn. = Anthonomus quadrigibbus Say/Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
29. Toxoptera citricida (Kirkaldy)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
30. Trioza erytreae Del GuercioRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Clausena Burm.f., s výjimkou plodů a osiva
31. Unaspis citri (Comstock)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva

b) Bakterie

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Citrus greening bacteriumRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
2. Citrus variegated chlorosis /syn.= Xylella fastidiosa Wells et al./Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./Osivo Zea mays L.
4. Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.)
Dye /syn. = Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. and pv. oryzicola
(Fang et al.) Swings et al./
Osivo Oryza L.

c) Houby

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neevropské patogenní kultury)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerRostliny Corylus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z Kanady a Spojených států amerických.
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) von ArxRostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
3. Atropellis spp.Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva, samostatná kůra a dřevo Pinus L.
4. Ceratocystis coerulescens_(Münch) Bakshi /syn. = Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau/Rostliny Acer saccharum Marsh., s výjimkou plodů a osiva, původem ze zemí Severní Ameriky, dřevo Acer saccharum Mars., včetně dřeva hraněného (zbaveného přirozeně zaobleného povrchu), původem ze zemí Severní Ameriky
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton /syn. = Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans/Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva, a dřevo Pinus L.
6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
7. Ciborinia camelliae KohnRostliny Camellia L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
8. Diaporthe vaccinii ShearRostliny Vaccinium L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
9. Elsinoe spp. (Bitancourt et Jenkins) MendesRostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva, a rostliny Citrus L. a jejich kříženci, s výjimkou osiva a plodů, ale kromě plodů Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck, původem z Jižní Ameriky
10. Fusarium oxysporum Schlechtendahl f.sp. albedinis (Killian et Maire) GordonRostliny Phoenix L., s výjimkou plodů a osiva
11. Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto /syn. = Botryosphaeria berengeriana de Notaris f.sp. piricola (Nose) Koganezawa et Sakuma/Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
13. Puccinia pittieriana HenningsRostliny Solanaceae, s výjimkou plodů a osiva
14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers /syn. = Mycosphaerella dearnessii M.E.Barr/Rostliny Pinus L., s výjimkou plodů a osiva
15. Venturia nashicola Tanaka et YamamotoRostliny Pyrus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí

d) Viry a virům podobné organismy

DruhRostliny, rostlinné produkty
1. Beet curly top virus (neevropské kmeny) (hybrigeminivirus)Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Black raspberry latent virus (ilarvirus)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
3. Blight and Blight - like (spála a spále podobné onemocněníRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
4. Cadang - Cadang viroid (Coconut cadang-cadang viroid)Rostliny Palmae určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
5. Cherry leaf roll virus (nepovirus)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
6. Citrus mosaic virus (badnavirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
7. Citrus tristeza virus (neevropské kmeny) (closterovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
8. Leprosis (Citrus leprosis rhabdovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
9. Little cherry pathogen (neevropské kmeny) (Cherry little cherry virus)Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., a kříženci a jejich kultivary, určené k pěstování, s výjimkou osiva
10. Naturally spreading psorosis (Citrus ringspot virus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
11. Palm lethal yellowing mycoplasm (phytoplasma)Rostliny Palmae určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemí
12. Prunus necrotic ringspot virus (ilarvirus)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
13. Satsuma dwarf virus (nepovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
14. Tatter leaf virus (Citrus tatter leaf capillovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
15. Witches' broom (MLO) (Lime witches' broom)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva

Oddíl II

Škodlivé organismy, které se vyskytují na území Evropských Společenství a které jsou pro celé území Evropských Společenství nebezpečné

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Aphelenchoides besseyi ChristieRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva
3. Ditylenchus destructor ThorneCibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L., minikultivarů Gladiolus Tourn. ex L. a jejich kříženců, jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené k pěstování, a hlízy brambor (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevOsivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L, určené k pěstování, hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow“, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L, Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k pěstování, a osivo Medicago sativa L.
5. Circulifer haematoceps (Mulsant & Ray) /syn. = Neoaliturus haematoceps (Mulsant &Rey)/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6. Circulifer tenellus (Baker)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6.1. Eutetranychus orientalis (Klein)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
7. Radopholus similis (Cobb) ThorneRostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s pěstebním substrátem připojeným nebo ulpělým
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- hlíz, rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva.
9. Liriomyza trifolii (Burgess)Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- hlíz, rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva.“

b) Bakterie

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et alOsivo Medicago sativa L.
2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k pěstování
3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. and Sorbus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv.dianthicola (Hellmers) DickeyRostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn.= Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
6. Pseudomonas syringae pv.persicae (Prunier et al.) Young et al.Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k pěstování, s výjimkou osiva
7. Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./Osivo Phaseolus L.
8. Xanthomonas campestris pv.pruni (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./Rostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
9. Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al./Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Capsicum L., určené k pěstování
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et KingRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva

c) Houby

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f.sp. platani WalterRostliny Platanus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, a dřevo Platanus L. včetně dřeva hraněného (zbaveného přirozeně zaobleného povrchu)
2. Colletotrichum acutatum SimmondsRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrRostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, dřevo a samostatná kůra Castanea Mill.
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von ArxRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, s výjimkou osiva
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaRostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou osiva
7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et DuncanRostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de ToniOsivo Helianthus annuus L.
9. Puccinia horiana HenningsRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, s výjimkou osiva
10. Scirrhia pini Funk et Parker /syn. Mycosphaerella pini E.Rostrup/Rostliny Pinus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
11. Verticillium albo-atrum Reinke et BertholdRostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
12. Verticillium dahliae KlebahnRostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva

d) Viry a virům podobné organismy

DruhRostliny, rostlinné zboží
1. Arabis mosaic virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
2. Beet leaf curl virus (rhabdovirus)Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
3. Chrysanthemum stunt viroidRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, s výjimkou osiva
4. Citrus tristeza virus (evropské kmeny) (closterovirus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
5. Citrus vein enation woody gall (Citrus vein enation virus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
6. Grapevine flavescense dorée MLO (phytoplasma)Rostliny Vitis L., s výjimkou plodů a osiva
7. Plum pox virus (potyvirus)Rostliny Prunus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
8. Potato stolbur mycoplasm (phytoplasma)Rostliny Solanaceae určené k pěstování, s výjimkou osiva
9. Raspberry ringspot virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva
11. Strawberry crinkle virus (cytorhabdovirus)Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
12. Strawberry latent ringspot virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
13. Strawberry mild yellow edge virus (disease)Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva
14. Tomato black ring virus (nepovirus)Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
15. Tomato spotted wilt virusRostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny variety novoguinejských hybridů Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., u kterých je zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro průmyslové zpracování, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., určené k pěstování, s výjimkou osiva
16. Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus)Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené k pěstování, s výjimkou osiva

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky, které je podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona zakázáno dovážet a provážet z určitých zemí

ZásilkyZemě původu
1. Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., s výjimkou plodů a osivaneevropské země
2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listy, s výjimkou plodů a osivaneevropské země
3. Rostliny Populus L. s listy, s výjimkou plodů a osivaseveroamerické země
4. Samostatná kůra konifer (Comferales)neevropské země
5. Samostatná kůra Castanea Mill.jiné země než členské státy Evropské unie
6. Samostatná kůra Quercus L., s výjimkou kůry Quercus suber L.severoamerické země
7. Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.severoamerické země
8. Samostatná kůra Populus L.země amerického kontinentu
9. Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k pěstování, s výjimkou rostlin ve vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodůneevropské země
9.1. Rostliny Photinia Lindl. určené k pěstování, s výjimkou rostlin ve vegetačním klidu, prostých listů, květů a plodůUSA, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Korejská lidově demokratická republika
10. Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové bramboryjiné země než členské státy Evropské unie s výjimkou Švýcarska
11. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k pěstování, s výjimkou hlíz Solanum tuberosum L., uvedených v bodě 10. této přílohyjiné země než členské státy Evropské unie
12. Hlízy Solanum tuberosum L. a jejich kříženců, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodech 10. a 11. této přílohyKromě zvláštních požadavků, které se vztahují ke hlízám brambor a které jsou uvedeny v příloze č. 11, část A, Oddíl I, jiné země než členské státy Evropské unie s výjimkou Alžíru, Egypta, Izraele, Libye, Maroka, Sýrie, Švýcarska, Tuniska a Turecka a s výjimkou evropských zemí, které jsou uznány za prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. podle zvláštního předpisu Společenství nebo jejichž opatření jsou shledána ekvivalentními opatřením EU v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al podle zvláštního předpisu Společenství.
13. Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, s výjimkou osiva, a s výjimkou případů uvedených v bodech 10., 11. nebo 12. této přílohyjiné země než členské státy Evropské unie, s výjimkou evropských a středozemních zemí
14. Půda a pěstební substráty tvořené zcela nebo z části zeminou nebo pevným organickými částicemi jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, s výjimkou těch, které jsou složeny výhradně z rašelinyTurecko, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina a jiné země než členské státy Evropské unie nepřináležející ke kontinentální Evropě, s výjimkou Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska
15. Rostliny Vitis L., s výjimkou plodůjiné země než členské státy Evropské unie
16. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osivajiné země než členské státy Evropské unie
17. Rostliny Phoenix L., s výjimkou plodů a osivaAlžírsko, Maroko
18. Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich kříženci a Fragaria L., určené k pěstování, s výjimkou osivaKromě zákazů,vyplývajících z bodu 9. této přílohy, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, kontinentální státy USA a neevropské země, s výjimkou středozemních zemí
19. Rostliny čeledi Graminae, s výjimkou okrasných vytrvalých trav podčeledi Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, s výjimkou osivajiné země než členské státy Evropské unie, s výjimkou zemí evropských a středozemních

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásilky původem z jiných než členských států Evropské unie, jejichž dovoz a průvoz je podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona zakázán, nesplňují-li zvláštní požadavky uvedené v této příloze

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
1.1. Dřevo jehličnanů (Coniferales), s výjimkou rodu Thuja L. a jiné než ve formě:
- třísek, štěpků, zbytků dřeva a dřevního odpadu, které bylo získáno částečně nebo zcela ze dřeva jehličnanů;
- obalových beden, klecí nebo sudů;
- palet, skříňových palet a ostatních nakládacích plošin;
- pomocného dřeva použitého při ložení zásilek (proklady, nosníky, vzpěry);ale včetně dřeva zbaveného svého přirozenězaobleného povrchu (dále jen “dřevo hraněné“),původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchajwanu a USA
Podle metody, stanovené a schválené pro dřevo postupem podle zvláštního předpisu Společenství, musí být zřejmé, že dřevo bylo vhodným způsobem tepelně ošetřeno, tak, že minimální teplota v jádru dosáhla nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut.
1.2. Dřevo jehličnanů (Coniferales) ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu, které bylo zcela nebo z části získáno z jehličnanů, původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a USAÚřední potvrzení
a) že produkt byl podroben vhodné fumigaci na palubě lodi při přepravě nebo v kontejneru před nakládkou a
b) že produkt byl přepravován v zaplombovaném kontejneru nebo takovým způsobem, který vylučuje nové napadení.
1.3. Dřevo jehličnanů (Coniferales), mimo Thuja L.,ve formě obalových beden, klecí, bubnů, palet, skříňových palet a ostatních nakládacích plošin a pomocného dřeva použitého při ložení zásilky (proklady, nosníky a vzpěry) včetně dřeva hraněného původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a USADřevo musí být odkorněno a musí být prosto požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm a dřevo musí mít v době zpracování vlhkost menší než 20% (vyjádřeno v % sušiny).
1.4. Dřevo Thuja L., včetně dřeva hraněného původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a USADřevo musí být odkorněno a musí být prosto požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm.
1.5. Dřevo jehličnanů (Coniferales), mimo dřeva ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu, které bylo zcela nebo z části získáno z jehličnanů, ale včetně dřeva hraněného původem z neevropských zemích, jiných než Kanada, Čína, Japonsko, Korea, Tchaj-wan a USAa) Dřevo musí být odkorněno a musí být prosto požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm nebo
b) dřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
2.1. Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, s výjimkou dřeva určeného pro výrobu dýh, původem ze severoamerických zemíDřevo nebo jeho obal musí být opatřeny značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
2.2. Dřevo Acer saccharum Marsh., s výjimkou dřeva uvedeného v bodě 2.1, původem ze severoamerických zemíPrůvodními doklady nebo jiným způsobem musí být průkazně doloženo, že dřevo je určeno k výrobě dýh.
3. Dřevo Castanea Mill. a Quercus L, včetně dřeva hraněného, původem ze zemí Severní AmerikyDřevo musí být odkorněné a
a) zcela hraněné, tak, že veškerý přirozeně zaoblený povrch je odstraněn, nebo
b) úřední potvrzení, že není překročena vlhkost 20% (vyjádřeno v procentech sušiny), nebo
c) úřední potvrzení, že dřevo bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou, nebo
jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak i se zbytky kůry), musí být opatřeno značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
4. Dřevo Castanea Mill.a) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti prosté Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo
b) dřevo musí být odkorněno.
5. Dřevo Platanus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA nebo ArménieDřevo nebo jeho obal musí být opatřen značkou “Kiln-dried“, “KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby sušení.
6. Dřevo Populus L. z AmerikyDřevo musí být odkorněno.
7. Dřevo ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva a dřevního odpadu, zcela nebo z části získané z Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. a Quercus L., původem z neevropských zemí a z jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí, jiných než jsou Kanada, Čína, Japonsko, Korea, Tchaj-wan nebo USAProdukty musí být získány výhradně ze dřeva, které bylo odkorněno nebo které bylo v době zpracování uměle vysušeno na vlhkost nižší než 20% (vyjádřeno v % sušiny) při dodržení technologického postupu, vhodného jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska doby sušení nebo které bylo podrobeno vhodné fumigaci na palubě lodi při přepravě nebo v kontejneru před nakládkou a bylo přepravováno v zaplombovaném kontejneru nebo takovým způsobem, který vylučuje nové napadení.
8.1. Rostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou osiva a plodů, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školce a místo vypěstování je prosté Pissodes spp. (neevropské druhy).
8.2. Rostliny jehličnanů (Coniferales), s výjimkou osiva a plodů, vyšší než 3 m, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školce a místo vypěstování je prosté Scolytidae (neevropských druhů).
9. Rostliny Pinus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Scirrhia accicola (Dearn.) Siggers /syn. = Mycosphaerella dearnessii M.E.Barr/ nebo Scirrhia pini Funk et Parker /syn. = Mycosphaerella pini E.Rostrup/.
10. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Melampsora medusae Thümen.
11.1. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., s výjimkou plodů a osiva
a) původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cronartium spp. (neevropských druhů);
b) původem ze zemí Severní Amerikyúřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nebo
b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
11.3. Rostliny Corylus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z Kanady a Spojených států americkýchÚřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prostá Anisogramma anomala (Peck) Müller a která je uvedena na rostlinolékařkých osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“, nebo
b) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo na základě úředních prohlídek provedených v místě produkce nebo v jeho bezprostřední blízkosti od začátku posledních tří úplných vegetačních období stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Anisogramma anomala (Peck) Müller a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a prohlášeno za prosté Anisogramma anomala (Peck) Müller.
12. Rostliny Platanus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z USA nebo ArménieÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Ceratocystis fimbriata Ellis et Halsted f.sp. platani Walter.
13.1. Rostliny Populus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Melampsora medusae Thümen.
13.2. Rostliny Populus L., s výjimkou plodů a osiva, původem z AmerikyÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny na začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Mycosphaerella populorum G.E.Thompson.
14. Rostliny Ulmus L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí Severní AmerikyÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Elm phloem necrosis mycoplasm /syn. = Elm yellows phytoplasma/.
15. Rostliny Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo
b) rostliny pocházejí z oblasti uznané za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství a v místě vypěstování nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Monilinia fructicola (Winter) Honey.
16. Plody Prunus L. dovážené v době od 15. února do 30. září, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že:
- plody pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo
- plody pocházejí z oblasti, která je uznána v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, jako prostá Monilinia fructicola (Winter) Honey, nebo
- plody byly před sklizní a/nebo před vývozem podrobeny odpovídající prohlídce a účinnému ošetření proti Monilinia spp.
16.1. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křížencůPlody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí být vyznačen původ zboží
16.2. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křížencůÚřední potvrzení, že:
a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, nebo
b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, nebo
c) buď
- na pěstitelském pozemku a jeho bezprostředním okolí nebyly na základě úřední kontroly a pravidelných prohlídek zjištěny od počátku posledního vegetačního období žádné příznaky Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech),
a
na žádném z plodů sklizených na pěstitelském pozemku se neprojevovaly příznaky Xanthomonas campestris (všech patogenních kmenů na citrusech)
a
plody byly ošetřeny ortofenylátem sodným, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení
a
plody byly baleny v zařízeních nebo v místech odbavení registrovaných pro tento účel, nebo- použití jiného certifikačního systému uznaného za rovnocenný k výše uvedeným opatřením v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství.
16.3. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křížencůÚřední potvrzení, že:
a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Cercospora angolensis Carv. & Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/ v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, nebo
b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Cercospora angolensis Carv & Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/ v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení nebo
c) na pěstitelském pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky Cercospora angolensis Carv. & Mendes /syn.Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/ a při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na pěstitelském pozemku nevykazoval příznaky Cercospora angolensis Carv. & Mendes /syn. = Phaeoramularia angolensis (T.Carvalho & O.Mendes) P.M.Kirk/.
16.4. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s výjimkou plodů Citrus aurantium L.Úřední potvrzení, že:
a) plody pocházejí ze země uznané za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, nebo
b) plody pocházejí z oblasti uznané za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství, která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, nebo
c) na pěstitelském pozemku a v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech) a při úředních prohlídkách na plodech sklizených v místě vypěstování nebyly zjištěny příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech), nebod) plody pocházející z místa vypěstování byly vhodně ošetřeny proti Guignardia citricarpa Kiely (všem patogenním kmenům na citrusech) a při vhodných úředních prohlídkách žádný z plodů sklizených na pěstitelském pozemku nevykazoval příznaky Guignardia citricarpa Kiely (všech patogenních kmenů na citrusech).
16.5. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem z neevropských zemí, ve kterých se na těchto plodech vyskytují Tephritidae (neevropské druhy)Úřední potvrzení, že:
a) plody pocházejí z oblasti prosté příslušného škodlivého organismu nebo, pokud tato podmínka nemůže být splněna,
b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního úplného vegetačního období žádné příznaky napadení příslušným škodlivým organismem, a to ani při úředních kontrolách vykonaných nejméně jedenkrát měsíčně v průběhu posledních 3 měsíců před sklizní a žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední kontrole příznaky napadení příslušným škodlivým organismem, nebo, pokud také tyto podmínky nemohou být splněny,
c) vhodná úřední kontrola reprezentativního vzorku plodů prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stadií příslušných škodlivých organismů nebo, pokud ani tato podmínka nemůže být splněna,
d) plody byly proti příslušnému škodlivému organismu vhodným způsobem ošetřeny; jakékoliv vhodné ošetření horkou párou, podchlazením nebo rychlým zmrazením, které se proti příslušnému škodlivému organismu prokázalo jako účinné, ale které nepoškozuje plody nebo, pokud toto ošetření není možné, chemickým ošetřením, které vyhovuje předpisům Společenství.
17. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. and Sorbus L., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze zemí, uznaných v souladu s postupem podle zvláštního předpisu Společenství za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., nebo
b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány podle Směrnice Rady 2000/29/ES, nebo
c) rostliny v místě vypěstování a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., byly zničeny.
18. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy, s výjimkou osiva a plodů, a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátemÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze země prosté Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne nebo
b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa vypěstování byly v období od začátku posledního úplného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů.
19.1. Rostliny Crataegus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
19.2. Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se na těchto rostlinách vyskytují příslušné škodlivé organismy Příslušné škodlivé organismy jsou:

pro Fragaria L.
- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
- Arabis mosaic virus (nepovirus)
- Raspberry ringspot virus (nepovirus)
- Strawberry crinkle virus (cytorhabdovirus)
- Strawberry latent ringspot virus(nepovirus)
- Strawberry mild yellow edge virus (disease)
- Tomato black ring virus (nepovirus)
- Xanthomonas fragariae Kennedy et King

pro Malus Mill.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

pro Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (ESFY) /syn. =
European stonefruit yellows phytoplasma/
- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye /syn.
= Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./

pro Prunus persica (L.) Batsch
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

pro Pyrus L.:
- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

pro Rubus L.:
- Arabis mosaic virus (nepovirus)
- Raspberry ringspot virus (nepovirus)
- Strawberry latent ringspot virus (nepovirus)
- Tomato black ring virus (nepovirus)

pro všechny druhy:
- jiné neevropské viry a virům podobné organismy
Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě pěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
20. Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Pear decline mycoplasm (phytoplasma)Úřední potvrzení, že z místa vypěstování a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na Pear decline mycoplasm (phytoplasma).
21.1. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Strawberry latent “C“ virus (rhabdovirus)
- Strawberry vein banding virus (caulimovirus)
- Strawberry witches' broom mycoplasm (phytoplasma)
Úřední potvrzení, že:
a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
21.2. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Aphelenchoides besseyi ChristieÚřední potvrzení, že:
a) buď na rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie, nebo
b) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají podmínkám uvedeným pod písmenem a) tohoto bodu nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.
21.3. Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer Schenkling.
22.1. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na Malus Mill.

Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)
- Tomato ringspot virus (nepovirus)
Úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
22.2. Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma)Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma), nebo
b)
(aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,
(bb) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Apple proliferation mycoplasm (phytoplasma).
23.1. Rostliny následujících druhů rodu Prunus L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox virus (potyvirus):

- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima. Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch.
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k Plum pox virus (potyvirus) náchylné druhy Prunus L.
Úřední potvrzení, že:
a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus (potyvirus) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus (potyvirus) a shledaného prostým tohoto škodlivého organismu,
b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Plum pox virus (potyvirus)
c) rostliny v místě vypěstování, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob, byly odstraněny.
23.2. Rostliny Prunus L. určené k pěstování
a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L. vyskytují příslušné škodlivé organismy
b) s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se příslušné škodlivé organismy vyskytují,
c) s výjimkou osiva, původem ze neevropských zemí, ve kterých se příslušné škodlivé organismy vyskytují,

Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro případy uvedené pod písmenem a):
- Tomato ringspot virus (nepovirus)

pro případy uvedené pod písmenem b):
- Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)
- Peach mosaic virus (americký) (syn. = Peach latent mosaic pelamoviroid)
- Peach phony rickettsie
- Peach rosette mycoplasm (phytoplasma)
- Peach yellows mycoplasm (phytoplasma)
- Plum line pattern virus (americký) (ilarvirus)
- Peach X-disease mycoplasm (phytoplasma)

pro případy uvedené pod písmenem c):
- Little cherry pathogen (Cherry little cherry virus)
Úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
b) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
24. Rostliny Rubus L. určené k pěstování,
a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují příslušné škodlivé organismy
b) s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy

Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro případy uvedené pod písmenem a):
- Tomato ringspot virus (nepovirus)
- Black raspberry latent virus (ilarvirus)
- Cherry leafroll virus (nepovirus)
- Prunus necrotic ringspot virus (ilarvirus)

pro případy uvedené pod písmenem b):
- Raspberry leaf curl virus (americký) (luteovirus)
- Cherry rasp leaf virus (americký) (nepovirus)
a) Rostliny musí být prosty mšic a jejich vajíček,
b) úřední potvrzení, že:
aa) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů, nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
bb) na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
25.1. Hlízy Solanum tuberosum L., pocházející ze zemí, ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum (Schilbersky) PercivalÚřední potvrzení, že:
a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než rasa 1) a od počátku odpovídajícího vegetačního období nebyly v místě vypěstování a v jeho bezprostředním okolí zjištěny příznaky Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, nebo
b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival byla podle zvláštního předpisu Společenství uznána za odpovídající opatřením ES.
25.2. Hlízy Solanum tuberosum L.Úřední potvrzení, že:
a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., nebo
b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. byla podle zvláštního předpisu Společenství uznána za odpovídající opatřením EU.
25.3. Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než rané brambory, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroidHlízy musí být ošetřeny proti klíčení.
25.4. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstováníÚřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a
a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, nebo
b) pro oblasti, ve kterých se Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ vyskytuje, hlízy pocházejí z místa vypěstování, které bylo shledáno prostým Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ nebo které je považováno za prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./ po využití vhodné metody k eradikaci Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./, uznané za vhodnou podle zvláštního předpisu Společenství, a
c) hlízy pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
d) pocházejí-li hlízy z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen,
- buď hlízy pocházejí z místa vypěstování, které bylo na základě ročního sledování hostitelských porostů a vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě vypěstování shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď kontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která toto napadení vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.
25.5. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur mycoplasm (phytoplasma)Úřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Potato stolbur mycoplasma (phytoplasma).
25.6. Rostliny Solanaceae, určené k pěstování, s výjimkou hlíz Solanum tuberosum L. a osiva Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroidÚřední potvrzení, že na rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Potato spindle tuber viroid.
25.7. Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw, Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./
b) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.
25.8. Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než určené k pěstováníÚřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./.
26. Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že na chmelu v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.
27.1. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium L'Hérit ex Ait., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že:
a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Heliothis armigera Hübner /syn. = Helicoverpa armigera (Hübner)/ nebo Spodoptera littoralis (Boisduval), nebo
b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.
27.2. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium L'Hérit ex Ait., s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že:
a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura (Fabricius), nebo
b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.
28. Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul., určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou nejvýše třetí generací, odvozenou od materiálu, který byl testován na Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10% rostlin a tento vzorek byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid,
b) rostliny nebo řízky
- pocházejí z podniku, ve kterém byly vykonány v průběhu 3 měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu Puccinia horiana Hennings a v jehož bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky Puccinia horiana Hennings, nebo
- rostliny byly proti Puccinia horiana Hennings vhodným způsobem ošetřeny;
c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis)von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx.
29. Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že:
- rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně jednou během předchozích 2 let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder /syn.= Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al./ a Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma, a
- na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky výše jmenovaných škodlivých organismů.
30. Cibule Tulipa L. a Narcissus L., s výjimkou těch, u nichž je patrné podle balení nebo podle jiných příznaků, že jsou určené k přímému prodeji konečným spotřebitelům, nikoli však určené k obchodní produkci řezaných květůÚřední potvrzení, že na rostlinách nebyly zjištěny během posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.
31. Rostliny Pelargonium L'Hérit ex Ait, určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato ringspot virus (nepovirus) a
a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus (nepovirus)Úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst vypěstování, prostých Tomato ringspot virus (nepovirus), nebo
b) jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus (nepovirus).
b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus (nepovirus)Úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst vypěstování, na kterých jsou půda a rostliny prosté Tomato ringspot virus (nepovirus), nebo
b) jsou nejvýše druhou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus (nepovirus).
32.1. Byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- rostlin čeledi Graminae;
- oddenků;
- osiva,
- hlíz,

původem ze zemí, ve kterých je potvrzena přítomnost Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch)
Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prostá Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a která je uvedena na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“, nebo
b) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za měsíc během tří měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), nebo
c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a úředně prohlédnuty a shledány prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařských osvědčeních.
32.2. Řezané květiny druhu Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L. a listová zelenina druhu Apium graveolens L. a Ocimum L.Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
- pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch), nebo
- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch).
32.3. Byliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz;
Úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), nebo
b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou za měsíc během tří měsíců před sklizní zjištěny žádné známky Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), nebo
c) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess).
33. Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, pěstované nebo určené k pěstováníÚřední potvrzení, že místo vypěstování je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
34. Zemina a pěstební substrát ulpělé na rostlinách nebo s nimi spojené, tvořené zcela nebo zčásti zeminou nebo pevnou organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, nebo tvořené částečně jakoukoliv pevnou anorganickou hmotou určené k udržení vitality rostlin, původem z:
- Turecka,
- Běloruska, Gruzie, Moldávie, Ruska, Ukrajiny,
- neevropských zemí s výjimkou Alžírska, Egypta, Izraele, Libye, Maroka a Tuniska.
Úřední potvrzení, že:
a) substrát při vysázení byl
- buď prostý zeminy a organických látek, nebo
- shledán prostým hmyzu a škodlivých háďátek a byl podroben vhodnému vyšetření nebo tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý ostatních škodlivých organismů, nebo
- byl podroben vhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci, tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý škodlivých organismů a
b) od doby vysázení
- buď byla učiněna vhodná opatření, která zabezpečila, že substrát zůstal prostý škodlivých organismů, nebo
- rostliny byly v průběhu posledních dvou týdnů před odesláním zbaveny přebytečného substrátu, tak, že zůstalo pouze nutné minimální množství substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin během přepravy a v případě, že rostliny byly přesazeny, pěstební substrát použitý pro tento účel splňuje podmínky odstavce a) tohoto bodu.
35.1. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osivaÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Beet curly top virus (neevropských kmenů) (hybrigeminivirus).
35.2. Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf curl virus (rhabdovirus)Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodě 35.1., přílohy č. 4, část A, oddíl I, úřední potvrzení, že:
a) v oblasti vypěstování nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virus (rhabdovirus) a
b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Beet leaf curl virus (rhabdovirus).
36.1. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou:
- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz,
Úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním pro ochranu rostlin této země jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“, nebo
b) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Thrips palmi Karny a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za měsíc během tří měsíců před vývozem bylo uznáno za prosté Thrips palmi Karny, nebo
c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Thrips palmi Karny a úředně prohlédnuty a shledány prosté Thrips palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařských osvědčeních.
36.2. Řezané květiny druhu Orchideaceae a plody druhu Momordica L. a Solanum melongena L.Úřední prohlášení, že řezané květiny a plody:
- pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny, nebo
- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prosté Thrips palmi Karny.
37. Rostliny Palmae, určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že:
a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-cadang viroid a v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky těchto chorob, nebo
b) na rostlinách nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-cadang viroid a rostliny v místě vypěstování, které vykazovaly příznaky možného napadení těmito chorobami, byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti Myndus crudus Van Duzee;
c) materiál ve formě tkáňových kultur byl přímo odvozen z rostlin, splňujících podmínky a) nebo b).
38.1. Rostliny Camellia L. určené k pěstování, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Ciborinia camelliae Kohn nebo
b) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny na kvetoucích rostlinách od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Ciborinia camelliae Kohn.
38.2. Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z USA nebo z BrazílieÚřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly zjištěny od počátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Aculops fuchsiae Keifer a bezprostředně před vývozem byly rostliny kontrolovány a shledány prostými Aculops fuchsiae Keifer.
39. Stromy a keře, určené k pěstování, s výjimkou osiva a rostlin v tkáňových kulturách, původem ze zemí jiných než evropských nebo středozemníchÚřední potvrzení, že rostliny:
- jsou čisté (tzn.prosté rostlinných zbytků) a prosté květů a plodů
- byly vypěstovány ve školkách
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, přičemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých druhů háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
40. Listnaté stromy a keře, určené k pěstování, s výjimkou osiva a rostlin ve tkáňových kulturách, původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny se nacházejí v období vegetačního klidu a nemají listy.
41. Jednoleté a dvouleté rostliny, jiné než trávy (Graminae), určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách a
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, při čemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
42. Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy z podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R.Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách a
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, při čemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
43. Bonsaje určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem z neevropských zemíchÚřední potvrzení, že:
a) rostliny, včetně rostlin získaných přímo z přírodního stanoviště, musí být pěstovány, udržovány a tvarovány nejméně dva po sobě následující roky před odesláním v úředně registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozoru
b) rostliny ve školkách uvedené pod a) musí být:
(aa) nejméně v období uvedeném pod a)
- nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad povrchem země,
- vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly prosté neevropských rzí; aktivní látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření musí být uveden(a) v rostlinolékařském osvědčení v části “dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření“,
- byly úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve vhodných intervalech na výskyt příslušných škodlivých organismů uvedených v přílohách této vyhlášky; kontroly musí být provedeny také na rostlinách v bezprostředním okolí školek uvedených pod a); musí být vykonány alespoň vizuálně na každém řádku pole nebo školky, a to vizuální kontrolou všech částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního substrátu, s použitím namátkových vzorků z nejméně 300 rostlin jednoho rodu, když celkový počet rostlin tohoto rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, když celkový počet rostlin tohoto rodu převyšuje 3000 kusů,
- při těchto kontrolách shledány prostými příslušných škodlivých organismů specifikovaných v předcházející odrážce; napadené rostliny musí být odstraněny; zbylé rostliny, pokud to bude účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc po vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby bylo zaručeno, že rostliny jsou prosté příslušných škodlivých organismů,
- pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl fumigován nebo vhodným způsobem tepelně ošetřen, následně přezkoumán a nalezen prostým všech škodlivých organismů,
- drženy za podmínek zaručující, že pěstební substrát je udržován prostým škodlivých organismů, a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:
- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a drženy jako prostokořené, nebo
- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky uvedené v pododstavci (aa), v páté odrážce, nebo
- byly vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že pěstební substrát je prostý škodlivých organismů; aktivní látka,. koncentrace a datum aplikace ošetření musí být uveden(a) v rostlinolékařském osvědčení v části “dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření“
(bb) baleny v uzavřených kontejnerech, úředně zapečetěny a označeny registračním číslem registrované školky; toto číslo musí být také uvedeno v části “dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení, umožňující identifikaci zásilky.
44. Bylinné víceleté rostliny, určené k pěstování, s výjimkou osiva, z čeledí Caryophyllaceae (s výjimkou Dianthus L.), Compositae (s výjimkou Dendranthema (DC) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae, Rosaceae (s výjimkou Fragaria L.), původem z jiných než evropských a středozemních zemíÚřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách a
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů a
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, při čemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
45.1 Byliny a rostliny Ficus L. a Hibiscus L., určené k pěstování, s výjimkou cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí z oblasti, která podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření byla v zemi vývozu stanovena národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prostá Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) a která je uvedena na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatková prohlášení“, nebo
b) pocházejí z místa produkce, které podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření bylo stanoveno v zemi vývozu národním orgánem pro ochranu rostlin této země jako prosté Bemisia tabaci Genn. (mimoevropské populace) a které je uvedeno na rostlinolékařských osvědčeních v rubrice „Dodatkové prohlášení“ a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před vývozem uznáno za prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), nebo
c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), držené nebo produkované v tomto místě produkce byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) shledáno prosté Bemisia tabaci Genn., a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou za týden během devíti týdnů před vývozem, tak monitorovacích postupů v průběhu uvedeného období. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení.
45.2. Řezané květiny Aster L., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. a listová zelenina Ocimum L., původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), nebo
- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prosté Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace).
45.3. Rostliny Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw určené k pěstování, s výjimkou osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus)
a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.
b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci Genn.
Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus) a úřední potvrzení, že
a) na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus) a
(aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn., nebo
(bb) místo vypěstování bylo shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. na základě úředních prohlídek provedených alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem, nebo
b) v místě vypěstování nebyly zjištěny příznaky Tomato yellow leaf curl virus (bigeminivirus) a v místě vypěstování bylo provedeno vhodné ošetření a monitoring k zajištění nepřítomnosti Bemisia tabaci Genn.
46. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou osiva, cibulí, hlíz a oddenků, původem ze zemí, ve kterých je znám výskyt příslušných škodlivých organismů
a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia tabaci Genn. nebo jiné vektory příslušných škodlivých organismůÚřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního období nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů;
b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia tabaci Genn. nebo jiní vektoři příslušných škodlivých organismůúřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení dostačujícího období nebyly zjištěny žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organizmů a
Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Bean golden mosaic virus (begomovirus)
- Cowpea mild mottle virus (carlavirus)
- Lettuce infectious yellows virus (closterovirus)
- Pepper mild tigré virus (begomovirus)
- Squash leaf curl virus (begomovirus)
- jiné viry přenášené Bemisia tabaci Genn.
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn. a jiných vektorů příslušných škodlivých organismů, nebo
b) při úředních kontrolách vykonaných ve vhodných termínech bylo místo vypěstování shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. a dalších vektorů příslušných škodlivých organismů, nebo
c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia tabaci Genn.
47. Osivo Helianthus annuus L.Úřední potvrzení, že osivo:
a) pochází z oblastí prostých Plasmopara halstedii ( Farlow) Berlese et de Toni, nebo
b) s výjimkou osiva odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni vyskytujícím se v oblasti vypěstování, bylo podrobeno vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni.
48. Osivo Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou podle zvláštního předpisu Společenství a
a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye /syn. = Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al./ a Potato spindle tuber viroid, nebo
b) na rostlinách v místě vypěstování nebyly během celého vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy, nebo
c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů.
49.1. Osivo Medicago sativa L.Úřední potvrzení, že:
a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento škůdce nebyl zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku, nebo
b) před vývozem byla provedena fumigace.
49.2. Osivo Medicago sativa L. původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.Úřední potvrzení, že:
a) na farmě, kde bylo osivo vypěstováno, ani v jejím bezprostředním okolí, nebyl v průběhu posledních 10 let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.b) buď
- sklizené osivo buď náleží k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., nebo
- v době sklizně porostu ještě nezačalo jeho čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu sklizeň semen,nebo
- obsah neškodných nečistot v osivu, které byly stanoveny podle pravidel uznávání osiva platných v EU, nepřevyšuje 0.1 % jeho hmotnosti;
c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. zjištěny žádné příznaky Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago sativa L.).
50. Osivo Oryza sativa L.Úřední potvrzení, že osivo:
a) bylo úředně testováno vhodnými nematologickými metodami a bylo shledáno prostým Aphelenchoides besseyi Christie, nebo
b) bylo podrobeno vhodnému ošetření teplou vodou nebo jinému vhodnému ošetření proti Aphelenchoides besseyi Christie.
51. Osivo Phaseolus L.Úřední potvrzení, že:
a) osivo pochází ze země prosté Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./ nebo
b) reprezentativní vzorek osiva byl testován a byl shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al./.
52. Osivo Zea mays L.Úřední potvrzení, že:
a) osivo pochází z oblastí prostých Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et al./ nebo
b) reprezentativní vzorek osiva byl testován a byl shledán prostým Erwinia stewartii (Smith) Dye /syn. = Pantoea stewartii pv. stewartii (Smith) Mergaert et all.
53. Osivo Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L., původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica MitraÚřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení.
54. Zrno Triticum L., Triticosecale Wittmack a Secale L. původem z Afghánistánu, Indie, Iráku Mexika, Nepálu, Pákistánu, Jižní Afriky a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica MitraÚřední potvrzení, že:
a) osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení v části “místo původu“; nebo
b) v místě vypěstování nebyly na rostlinách zjištěny během posledního úplného vegetačního období žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a testováním reprezentativních vzorků osiva odebraných jednak v době sklizně a jednak před odesláním zásilky byla potvrzena nepřítomnost Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském osvědčením v části “název výrobku“ musí být uvedeno “testováno a nalezeno prostým Tilletia indica Mitra“

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Seznam vstupních míst podle § 12 odst. 1 zákona

Poř. ČísloVstupní místoDruh dopravyMísto provádění rostlinolékařské kontrolyProvozní režim
1.Prahaleteckáveřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyněpravidelně přetržitý a na vyzvání
2.Prahapoštovnívyclívací pošta Praha 120na vyzvání

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Minimální podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech podle § 12 odst. 1 zákona

Minimálními podmínkami pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech se rozumí:

a) komunikační a administrativní vybavení umožňující

1. rychlé spojení s

1.1. příslušným okresním, oblastním a ústředním pracovištěm rostlinolékařské správy,

1.2. specializovanými diagnostickými laboratořemi,

1.3. celními úřady,

2. kopírování dokumentů;

b) vybavení potřebné k provádění rostlinolékařské kontroly:

1. vhodné místo k provádění kontroly (např. odstavný pruh s rampou u silniční přepravy, odstavná kolej, nad níž není umístěna trolej, s rampou u železniční přepravy),

2. odpovídající osvětlení,

3. stůl (stoly) k provádění kontroly,

4. pomůcky pro:

4.1. vizuální prohlídky zásilek,

4.2. dezinfekci prostor a zařízení vstupního místa,

4.3. přípravu vzorků k následným testům ve specializovaných diagnostických laboratořích;

c) vybavení pro odběr vzorků ze zásilek:

1. vhodný materiál pro jednoznačnou identifikaci a oddělené balení každého vzorku,

2. vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných diagnostických laboratoří,

3. plomby,

4. úřední razítka,

5. odpovídající osvětlení;

d) ostatní technické podmínky:

1. přístup k přístrojům a k pomůckám vhodným ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

2. přístup k vhodným prostorům a zařízením pro

2.1. uskladnění zásilek způsobem, aby bylo do rozhodnutí o naložení s nimi vyloučeno riziko rozšíření škodlivých organismů z nich,

2.2. zničení zásilek nebo jejich částí, nebo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření s nimi;

e) vybavení

1. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny k provádění rostlinolékařské kontroly,

2. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny Evropské unie k provádění rostlinolékařské kontroly,

3. platným zněním rostlinolékařských právních předpisů České republiky,

4. platným zněním rostlinolékařských předpisů Evropské unie,

5. platným seznamem adres včetně spojení na specializované diagnostické laboratoře, které jsou úředně pověřené k provádění laboratorních rozborů ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

6. platnými postupy k zajištění neporušenosti úředně odebraných vzorků během dopravy do určené laboratoře a během provádění laboratorních rozborů v této laboratoři,

7. aktualizovaným přehledem o dovezených zásilkách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly podrobeny rostlinolékařské kontrole, a přehledem výsledků těchto kontrol včetně výsledků laboratorních rozborů ve specializovaných diagnostických laboratořích.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Podmínky pro provádní rostlinolékařské kontroly dovážených a provážených zásilek mimo vstupní místa podle § 12a odst. 2 zákona

1. Objekt, v němž má být prováděna rostlinolékařská kontrola zásilek mimo vstupní místa, musí:

1.1. mít odpovídající osvětlení, dostatečnou prostorovou i technickou kapacitu pro přehlednou vykládku celé zásilky a její oddělené uskladnění a být uzamykatelný,

1.2. mít zařízení, které umožňuje bezproblémovou očistu a dezinfekci podlahy, místa uskladnění zásilky a všech předmětů, které s ní přišly do kontaktu,

1.3. mít stanoven funkční způsob bezpečného zničení zásilek napadených karanténními škodlivými organismy.

2. Pokud se v daném objektu nebo v jeho okolí pěstují nebo skladují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které podléhají soustavné rastlinolékařské kontrole a mohly by být napadeny karanténním škodlivým organismem přítomným v kontrolované zásilce, musí být místo jejich pěstování nebo skladování od místa vykládky zásilky dostatečně odděleno prostorově nebo vhodným technickým opatřením.

3. V případě možného výskytu karanténních škodlivých organismů, schopných šíření závlahovým systémem a pěstebním substrátem, je nutný oddělený závlahový systém a režim pro používání pěstebního substrátu a pěstebních nádob, nebo systém dezinfekce nádob před jejich dalším použitím.

4. Žadatel o provádění rostlinolékařské kontroly dovážených zásilek v jiném místě než vstupním musí zpracovat pro toto místo provozní řád, schválený místně příslušným pracovištěm rostlinolékařské správy, který:

- stanoví způsob splnění požadavků uvedených v bodech 1. až 3.,

- upravuje pohyb osob v tomto místě do doby ukončení rostlinolékařské kontroly zásilek, aby nemohlo dojít k rozšíření karanténních škodlivých organismů, a

- stanoví způsob oznamování příjezdu zásilek do tohoto místa příslušnému pracovišti rostlinolékařské správy a dobu, v níž bude v tomto místě prováděna rostlinolékařská kontrola při dovozu.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Rostliny určené k pěstování, které podléhají po dovozu následné rostlinolékařské kontrole podle § 12b odst. 3 zákona

1. Ovocné, okrasné a lesní dřeviny:

rostliny borovice (Pinus L.)1), douglasky (Pseudotsuga Carr.), dubu (Quercus L.), citrusu (Citrus L.) a jeho kříženců, hlohu (Crataegus L.), hlohovce (Pyracantha Roemer), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), jahodníku (Fragaria L.), jalovce (Juniperus L.), jedle (Abies Milí.), jedlovce (Tsuga Carr.), jeřábu (Sorbus L. - kromě Sorbus intermedia (Ehrh)), kaštanovníku (Casíanea Mill.), kdouloně (Cydonia Mill.), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), kumkvatu (Fortunella Swingle) a jeho kříženců, lokvátu (Eriobotrya Lindl.), maliníku a ostružiníku (Rubus L.), mišpule (Mespilus L.), modřínu (Larix Mill.), platanu (Platanus L.), Poncirus Raf. a jeho kříženců, skalníku (Cotoneaster Ehrh.), slivoně (Prunus L.)2), smrku (Picea A. Dietr), Stranvaesia Lindl. a topolu (Populus L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva.

2. Květiny:

2.1. rostliny Argyranthemum spp., begónie (Begónia L.), gerbery (Gerbera Cass. corr. Spreng.), hořepníku (Exacum spp.), hvězdnice (Aster L.), hvozdíku a jeho kříženců (Dianthus L.), jiřinky (Dahlia Cav.), kopretiny (Leucanthemum Mill.), listopadky [Dendranthema (DC) Des.Moul.], lupiny (Lupinus L.), muškátu (Pelargonium Ľ Hérit ex Ait.), netýkavky (Impatiens L.) - všechny kultivary kříženců New Guinea, pryšce (Euphorbia L.), sporýše (Verbena L.), šateru (Gypsophila L.) a vratiče (Tanacetum L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva,

2.2. rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem,

2.3. cibule a hlízy rostlin hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, kosatce (Iris L.), ladoničky (Chionodoxa Boiss), ladoníku (Camassia Lindl.), ladoňky (Scilla L.), Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslých forem mečíků (Gladiolus Tourn. ex L.) a jejich kříženců jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort, Gladiolus tubergenii hort.), modřence (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), puškinie (Puschkinia Adams), snědku (Ornithogalum L.), sněženky (Galanthus L.), šafránu - žlutého kultivaru "Golden Yellow" (Crocus flavus Weston), Tigridia Juss. a tulipánu (Tulipa L.), určené k pěstování.

3. Zeleniny:

3.1. rostliny cibule kuchyňské (Allium cepa L.), fazolu (Phaseolus L.), pažitky (Allium schoenoprasum L.), póru (Allium porrum L.), rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw]3), šalotky (Allium ascalonicum L.), určené k pěstování,

3.2. rostliny brukve (Brassica L.), lociky (Lactuca spp.), miříku celeru (Apium graveolens L.), okurky (Cucumis spp.), špenátu (Spínacia L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva.

4. Rostliny révy (Vitis L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva.

5. Rostliny slunečnice roční (Helianlhus annuus L.) a vojtěšky seté (Medicago sativa L.), určené k pěstování.

6. Rostliny chmele obecného (Humulus lupulus L.) určené k pěstování.

7. Rostliny řepy (Beta vulgaris L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva.

8. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování, s výjimkou sadbových brambor (Solanum tuberosum L.).

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise č. 2000/29/ES, české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

2) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.). meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.

3) syn. Lycopersicon esculentum Mill.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Obsah úředního sdělení rostlinolékařské správy rostlinolékařské službě vyvážející země o zadržení zásilky nebo její části podle § 12b odst. 1 písm. b) zákona

1. Vývozce

1.1. jméno, příjmení nebo obchodní firma (název) a adresa.

2. Identifikační údaje sdělení

2.1. číslo jednací,

2.2. požadavek na zaslání informace EU anebo EPPO.

3. Příjemce

3.1. jméno, příjmení, nebo obchodní firma (název) a adresa,

3.2. země a místo určení.

4. Identifikace rostlinolékařské služby vyvážející a dovážející země.

5. Země a místo vývozu.

6. Země a místo původu.

7. Přeprava zásilky

7.1. způsob přepravy,

7.2. prostředek přepravy,

7.3. identifikační znaky přepravního prostředku.

8. Vstupní místo.

9. Identifikace zásilky

9.1. druh a číslo identifikačního dokumentu,

9.2. země, místo a datum vydání identifikačního dokumentu.

10. Popis zadržené části zásilky

10.1. typ balení, kontejnerů,

10.2. rozlišující znaky na baleních, kontejnerech,

10.3. počet balení, kontejnerů,

10.4. rostlina, rostlinný produkt nebo jiný předmět,

10.5. druh komodity.

11. Čistá hmotnost, objem nebo počet jednotek v celé zásilce.

12. Čistá hmotnost, objem nebo počet jednotek v zadržené části zásilky.

13. Čistá hmotnost, objem nebo počet jednotek v části zásilky napadené škodlivým organismem.

14. Důvod(y) pro zadržení zásilky

14.1. důvod(y),

14.2. vědecký název škodlivého organismu,

14.3. intenzita napadení.

15. Nařízená opatření.

15.1. druh opatření,

15.2. rozsah opatření.

16. Informace o zadržení zásilky

16.1. datum a místo kontroly,

16.2. název a adresa pracoviště rostlinolékařské správy, které zásilku zadrželo.

17. Odeslání úředního sdělení

17.1. název a adresa pracoviště rostlinolékařské správy, které odeslalo úřední sdělení, a jméno oprávněné osoby,

17.2. podpis oprávněné osoby a úřední razítko,

17.3. datum odeslání.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Zásady pro zacházení s karanténním materiálem, jehož dovoz je povolován podle § 11 odst. 3 zákona, a pro přechovávání, rozmnožování a jinou manipulaci se škodlivými organismy podle $ 14 odst. 3 zákona

a) Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem:

1. technická izolace od jiných rostlin nebo škodlivých organismů zahrnující i ochranu rostlin v přilehlé oblasti,

2. jmenování osoby odpovědné za veškeré činnosti spojené s manipulací s karanténním materiálem,

3. omezení přístupu do vymezených prostor a zařízení, popřípadě, je-li to účelné, i do přilehlé oblasti, který je povolen pouze oprávněným jmenovaným osobám,

4. vhodné označení vymezených prostor a zařízení udávající druh činnosti a osobní odpovědnost,

5. vedení záznamů o vykonaných činnostech a metodiky pracovních postupů, včetně postupů pro případ úniku škodlivých organismů,

6. vhodný bezpečností a poplachový systém,

7. vhodná ochranná opatření k zamezení proniknutí škodlivých organismů do vymezených prostor a zařízení a jejich šíření v nich,

8. ochranná opatření pro vzorkování karanténního materiálu a jeho přemísťování v rámci vymezených prostor,

9. ochranná opatření pro nakládání s odpadem, použitou zeminou a vodou, jsou-li potřebná, včetně zajištění vhodného vybavení k jejich likvidaci,

10. vhodné dezinfekční a hygienické postupy a vybavení pro osoby, prostory a zařízení,

11. vhodná opatření a vybavení pro likvidaci pokusného materiálu,

12. vhodné vybavení, prostory a postupy pro indexování, včetně testování.

b) Speciální zásady pro zacházení s karanténním materiálem s ohledem na specifickou biologii a epidemiologii karanténního materiálu a předpokládanou činnost

1. udržování karanténního materiálu v místnostech (sklenících apod.) s předvstupním uzavřeným prostorem pro vstup osob,

2. udržování karanténního materiálu při sníženém tlaku vzduchu,

3. udržování karanténního materiálu v kontejnerech nebo jiných zařízeních opatřených vhodnými sítěmi nebo jinými zábranami znemožňujícími únik škodlivého organismu, jako jsou vodní bariéra pro roztoče, uzavřené kontejnery s půdou pro háďátka, elektrické lapače hmyzu apod.,

4. izolace karanténního materiálu od jiných škodlivých organismů a jiného materiálu, např. od vironosného materiálu sloužícího některým škůdcům za potravu, od hostitelských rostlin apod.,

5. udržování chovů škodlivých organismů v chovných boxech s vhodným manipulačním zařízením,

6. zabránění křížení škodlivých organismů s původními kmeny nebo druhy,

7. vyvarování se udržování kontinuálních chovů a kultur škodlivých organismů,

8. udržování karanténního materiálu v podmínkách umožňujících přísnou kontrolu rozmnožování škodlivého organismu, např. v takovém životním režimu, při němž nedojde k diapause.

9. udržování karanténního materiálu způsobem zabraňujícím šíření rozmnožovacích částic (např. spor) vzdušným prouděním,

10. postupy k ověřování čistoty chovů a kultur škodlivých organismů, k zajištění, aby byly prosté parazitů anebo jiných škodlivých organismů,

11. vhodný ochranný systém vylučující možné přenašeče,

12. při činnostech s materiálem in vitro udržování tohoto materiálu ve sterilních podmínkách; vybavení laboratoří pro provádění aseptických postupů,

13. udržování škodlivých organismů šířících se pomocí přenašečů v podmínkách zabraňujících tomuto šíření, např. v ochranných sítích, v oddělených nádobách se zeminou apod.,

14. sezónní izolace zajišťující provádění činností v období sníženého rizika přenosu a šíření škodlivých organismů.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Formulář oprávnění, které doprovází karanténní materiál při vstupu na území České republiky a jeho přemísťování po tomto území

Formulář oprávnění, které doprovází karanténní materiál při vstupu na území České republiky a jeho přemísťování po tomto území

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 89/2002 Sb.

Postupy pro vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu, určeného pro výzkumné a šlechtitelské účely, škodlivými organismy podle § 20 odst 10

Část A.

Pro některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 10

Oddíl I:

Rostliny citrusu (Citrus L.)1) kumkvatu (Fortunella Swingle), Poncirus Raf. a jejich kříženci, s výjimkou plodů a osiva

1. Rostliny nebo jejich části (dále jen „rostlinný materiál"), kde je to nutné, jsou podrobeny příslušným terapeutickým postupům stanoveným v technické směrnici FAO/IPGR1.

2. Po uplatnění terapeutických postupů uvedených v bodu 1. je veškerý rostlinný materiál podroben testování. Všechen rostlinný materiál, včetně rostlin použitých k indexování, je uchováván ve schválených zařízeních, za podmínek bezpečné manipulace s karanténním materiálem, stanovených v příloze č. 17. Rostlinný materiál určený k úřednímu uvolnění ze stanoveného karanténního režimu se uchovává v podmínkách, které umožňují jeho normální vývoj, a je po dodání a následně ve vhodných intervalech v průběhu testování podroben vizuální kontrole ke zjištění příznaků napadení škodlivými organismy, včetně všech karanténních škodlivých organismů,, uvedených v přílohách č. 8 a 9, které se na něm mohou vyskytnout.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

3.1. Testování se provádí vhodnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, jako jsou Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus aurantifolia Christm. Swing., Citrus medica L, Citrus reticula Blanco a Sesamum L., ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Citrus greening bacterium2)

b) Citrus variegated chlorosis (působená bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.)

c) Citrus mosaic badnavirus

d) Citrus tristeza closterovirus (všechny izoláty)

e) Citrus vein enation 'virus'

f) Citrus leprosis 'rhabdovirus'

g) Citrus ringspot virus

h) Deuierophoma tracheiphila (Petri)

i) Satsuma dwarf 'nepovirus'

j) Spiroplasma citri Saglio et al.

k) Citrus tatter leaf capillovirus

l) Lime witches' broom phyloplasma

m) Xanlhomonas axonopodis pv. citri (Basse) Veuterin et al., pv. citrumello campestris (Pamnel) Dowson (všechny kmeny patogenní pro citrus).

3.2. Pro škodlivé organismy, jako je Citrus blight disease, pro něž neexistují krátkodobé testovací postupy, musí být rostlinný materiál naroubován na semenáč, vypěstovaný ve sterilní kultuře, jak je stanoveno v technické směrnici FAO/IPGRI, a výsledné rostliny musí být podrobeny terapeutickým postupům v souladu s ustanoveními bodu 1..

4. Rostlinný materiál, podrobený vizuální prohlídce, uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

Oddíl II:

Rostliny hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus MilL), kdouloně (Cydonia Mill), slivoně (Prunus L.)3) a jejich kříženců a jahodníku (Fragaria L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

3.1. U rostlin jahodníku (Fragaria L.) bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, jako jsou Fragaria vesca, Fragaria virginiana a Chenopodium spp., ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Arabis mosaic nepovirus

b) Raspberry ringspot nepovirus

c) Strawberry crinkle cytorhabdovirus

d) Strawberry latent C rhabdovirus

e) Strawberry latent ringspot nepovirus

f) Strawberry mild yellow edge disease

g) Strawberry vein banding caulimovirus

h) Strawberry witches' broom phytoplasma

i) Tomato black ring nepovirus j) Tomato ringspot nepovirus

k) Colletotrichum actatum Simmonds

l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanlhomonas fragariae Kennedy & King;

3.2. U rostlin jabloně (Malus Mill.) se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

3.2.1

a) Apple proliferation phytoplasma anebo

b) Cherry rasp leaf nepovirus - americký, pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů;

a

3.2.2.

a) Tobacco ringspot nepovirus

b) Tomato ringspot nepovirus

c) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al;, bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

3.3. U rostlin slivoně (Prunus L.), s ohledem na vhodnost pro jednotlivé druhy tohoto rodu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

3.3.1

a) Apricot chlorotic leafroll phytoplasma anebo

b) Cherry rasp leaf nepovirus - americký anebo

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al) Young et al., pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů:,

a

3.3.2

a) Chery little cherry virus - neevropské kmeny

b) Peach latent mosaic viroid - americký

c) Xylella fastidiosa Wells et al. sensu lato

d) Peach rosette mosaic nepovirus

e) Peach rosette phytoplasma

f) Peach X-disease phytoplasma

g) Peach yellows phytoplasma

h) Plum American line pattern ilarvirus

i) Plum pox potyvirus

j) Tomato ringspot nepovirus

k) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al, bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

3.4. U rostlin kdouloně (Cydonia Mill.) a hrušně (Pyrus L.), bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

b) Pear decline phytoplasma,

4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

Oddíl III:

Rostliny révy (Vitis L.), s výjimkou plodů

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Vizuální kontrolou podle bodu 2 se zjišťují též příznaky napadení Viteus vitifoliae (Fitch) a škodlivých organismů uvedených dále v bodu 3.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení následujících škodlivých organismů, pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů:

3.1. Ajinashika disease

Testování se provede vhodnými laboratorními metodami. V případě negativního výsledku je rostlinný materiál indexován na odrůdě révy vinné Koshu a zůstává v pozorování po dobu minimálně dvou vegetačních období.

3.2. Grapevine stunt virus

Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako je odrůda révy vinné Campbell Early, pozorování se provádí v průběhu jednoho roku.

3.3. Summer mottle

Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako jsou odrůdy révy vinné Sideritis, Cabernet-Franc a Mission.

4. Bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování vhodnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Blueberry leaf mottle nepovirus

b) Grapevine flavescence doreé phytoplasma a ostatní žloutenky révy

c) Peach rosette mosaic nepovirus

d) Tobacco ringspot nepovirus

e) Tomato ringspot nepovirus (kmen „yellow vein" a ostatní kmeny)

f) Xylella fastidiosa Wells et al. sensu lato

g) Xylophilus ampelinus (Panagopulos) Willems et al

5. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů způsobujících tyto příznaky.

Oddíl IV

Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L, nebo jejich kříženců, určené k pěstování

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Testování podle bodu 2. se podrobí každá jednotka (hlíza, tkáňová kultura apod.) rostlinného materiálu. Vizuální kontrolou podle bodu 2 se zjišťují též příznaky potato yellow vein disease.

3. Testování uvedené v bodu 2. se provádí odbornými postupy uvedenými v bodu 5. ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

Bakterie:

a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Viry a virům podobné organismy:

a) Potato Andean latent tymovirus

b) Potato black ringspot nepovirus

c) Potato spindle tuber viroid

d) Potato yellowing alfamovirus

e) Potato T trichovirus

f) Potato Andean mottle comovirus

g) obecné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Y°, Y" a Y°) a potato leaf roli virus.

U osiva bramboru se testování provádí ke zjištění alespoň virů a virům podobných organismů uvedených výše v bodech a) až e).

4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivých organismů, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

5. Odborné postupy podle v bodu 3. jsou následující:

Pro bakterie:

1. U hlíz se testuje pupková část každé hlízy. Standardní velikost vzorku je 200 hlíz/Postup může být však použit i pro vzorky s méně než 200 hlízami.

2. U mladých rostlin a řízků, včetně mikro-rostlin, se testují spodní části stonku a v případě potřeby kořeny každé jednotky rostlinného materiálu.

3. Po testování podle bodů 1. a 2. se doporučuje provést v průběhu jednoho běžného vegetačního období testování dceřinných hlíz nebo bází stonků u druhů nevytvářejících hlízy.

4. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou metodou pro Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.. Materiál uvedený v bodu 2. je možné testovat touto metodou.

5. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou metodou pro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Materiál uvedený v bodu 2. je možné testovat touto metodou.

Pro viry a virům podobné organismy jiné než potato spindle tuber viroid:

1. Minimální testování vegetativního materiálu (hlízy, mladé rostliny nebo řízky včetně mikro-rostlin) musí zahrnovat sérologický test provedený v době kvetení nebo v jeho těsné blízkosti pro každý uvedený škodlivý organismus kromě potato spindle tuber viroid, po kterém musí u materiálu s negativním výsledkem sérologického testu následovat biologický test. Pro potato leaf roli virus musí být provedeny dva sérologické testy.

2. Minimální testování u osiva musí zahrnovat sérologický test nebo biologický test, jestliže není možné provést test sérologický. Doporučuje se provádět opakované testování určité části negativních vzorků a v případě nejasných výsledků provést testování jinou metodou.

3. Sérologické a biologické testy uvedené v bodech 1. a 2. musí být provedené na rostlinách pěstovaných ve sklenících, na vzorcích odebraných nejméně na dvou místech z každého stonku, zahrnujících mladý zcela vyvinutý list z vrcholu každého stonku a starší lístek ze střední části stonku; vzhledem k možnosti nesystémové infekce musí být otestován každý stonek. Při sérologickém testování se nesmí spojovat do jednoho vzorku lístky odebrané z různých rostlin, vyjma případů, kdy je určitý směsný poměr použitou metodou přímo stanoven. Listy odebrané z jednotlivých stonků téže rostliny však mohou být spojeny k vytvoření vzorku z této rostliny. U biologických testů je možné spojit maximálně pět rostlin k inokulaci minimálně dvou stejných indikátorových rostlin.

4. Vhodné indikátorové rostliny pro biologické testování, uvedené v bodech 1. a 2., jsou ty, které jsou uvedeny na příslušném seznamu publikovaném EPPO, anebo jiné úředně schválené indikátorové rostliny, které vykazují schopnost detekovat viry.

5. Úředně propuštěn ze stanoveného režimu může být pouze přímo otestovaný materiál. V případě indexace oček může být uvolněno pouze potomstvo testovaných oček. Hlíza nesmí být uvolněna vzhledem k možnosti nesystémové infekce.

Pro potato spindle tuber viroid:

1. U veškerého rostlinného materiálu se testy provádějí na rostlinách vypěstovaných ve skleníku, jakmile jsou dobře vyvinuty, ale před rozkvětem a vytvořením pylu. Testy prováděné na klíčcích hlíz, na rostlinách pěstovaných in vitro nebo na malých sazenicích se považují za pouze předběžné.

2. Vzorky musí být odebrané z plně vyvinutého lístku z vrcholu každého stonku rostliny.

3. Veškerý materiál určený k testování se pěstuje za teploty, která nesmí být nižší než 18°C (přednostně za teplot vyšších než 20°C), a při fotoperiodě nejméně šestnácti hodin denně.

4. Testy se provádějí pomocí radioaktivně nebo neradioaktivně značených sond cDNA nebo RNA, postupem R-PAGE (s bawením stříbrem) nebo RT-PCR.

5. Směsný vzorek při testování pomocí sond a metody R-PAGE může tvořit maximálně pět jedinců. Používám tohoto poměru nebo poměrů vyšších musí být metodicky stanoveno.

Část B

Pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách č. 9 a č. 11

1. Úřední postupy zahrnují vhodné prohlídky anebo testy na příslušné karanténní škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 8 a č. 9 a provádějí se v případě potřeby v souladu se zvláštními požadavky stanovenými pro tyto karanténní škodlivé organismy v příloze č. 11. K zabezpečení těchto zvláštních požadavků se používají v úředních postupech metody stanovené v příloze č. 11 nebo jiné obdobné úředně schválené postupy.

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty musí být při úředních postupech uvedených v bodu 1. shledány prostými příslušných karanténních škodlivých organismů, uvedených v přílohách č. 8, č. 9 ač. 11.

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Rady č. 2000/29/ES, české názvy rostlin z publikace Dostál, J.(1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

2) Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I.M.; McNamara, D.G.; Scott, P.R.: Holderness, M.; Burger, B. (1997): Quarantine Pests for Európe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford a ze Směrnice Komise č. 1995/44/ES.

3) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.,), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.

Přesunout nahoru