Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží

Částka 39/2002
Platnost od 13.03.2002
Účinnost od 13.03.2002
Zrušeno k 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 28. února 2002

o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží

Ministerstvo financí stanoví podle § 165 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

(1) Do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému lze, kromě ostatního zboží uvedeného v celním sazebníku,1) propustit zboží čísla a podpoložek

a) 1701 - třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistou sacharózu v pevném stavu,

b) 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 - isoglukózu,

c) 1702 90 99 - ostatní cukry, včetně invertního, ostatní,

d) 2106 90 30 - sirupy s přísadou aromatických látek či barviv, z isoglukózy,

e) 2106 90 59 - sirupy s přísadou aromatických látek či barviv, ostatní a

f) 1806 10 90 - kakaový prášek obsahující 80 % hmotnosti nebo více sacharózy,

a to v celkovém množství nepřevyšujícím v kalendářním roce 4600 tun.

(2) Bylo-li před nabytím účinnosti této vyhlášky v roce 2002 již dovezeno nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému propuštěno množství zboží uvedené v odstavci 1 nebo vyšší, ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

§ 2

(1) Čerpání povoleného množství zboží se řídí časovým pořadím celních prohlášení podaných na propuštění zboží uvedeného v § 1 do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému a přijatých v jednom kalendářním dni.

(2) Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel provádí příděl množství zboží každý pracovní den.

(3) Je-li množství požadované k čerpání v jednom kalendářním dni větší než zůstatek, který je k dispozici z povoleného množství, určí Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel příděl množství zboží na tento kalendářní den poměrně.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2002.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

Přesunout nahoru