Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

Částka 36/2002
Platnost od 06.03.2002
Účinnost od 06.03.2002
Zrušeno k 01.05.2006 (123/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 21. února 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 20 odst. 3, § 32 odst. 3 a § 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene e) doplňují slova "s výjimkou evidenční knihy pro lékárny".

2. V § 4 odst. 1 se za slovo "zákona" vkládá čárka a slova "nebo léčivé přípravky obsahující omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona nebo léčivé přípravky obsahující efedrin nebo léčivé přípravky obsahující větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy".

3. V § 4 odst. 2 se slova "uvedených v přílohách č. 2, 6 a 7" nahrazují slovy "obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 2, 6 a 7 zákona, léčivých přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona".

4. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňují slova "způsobem stanoveným v odstavci 2, s výjimkou léčivých přípravků obsahujících omamné látky uvedené v příloze č. 1 zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 zákona".

5. V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 2a) a 2b) znějí:

"(3) V lékárně se vede též evidence návykových látek uvedených v přílohách č. 2, 6 a 7 zákona a přípravků je obsahujících, prekursorů uvedených v příloze č. 9 zákona, přípravků obsahujících efedrin a přípravků obsahujících pseudoefedrin v množství větším než 30 mg v jednotce lékové formy s využitím údajů uvedených v evidenci podle zvláštního právního předpisu.2a) Tuto evidenci lze vést pomocí výpočetní techniky. Evidence obsahuje tyto údaje:

a) název, u přípravku včetně jeho síly2b) a velikosti balení,

b) datum příjmu a datum výdeje,

c) číslo dokladu o příjmu,

d) množství přijaté a množství vydané,

e) aktuální stav zásob.

(4) Je-li vedena evidence podle odstavce 3, není povinnost provádět inventuru podle § 2 odst. 4.

(5) Na vedení evidence podle odstavce 3 se nevztahují ustanovení § 4. Pokud lékárna vede evidenci pomocí výpočetní techniky, uchovává nosiče dat obsahující data evidence podle § 11.

2a) § 21 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 149/2000 Sb.

2b) § 3 odst. 5 písm. c) bod 2 vyhlášky č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

6. V návětí § 9 odst. 1 se za slovo "prekursory" vkládají slova "a dokumentaci nakládání s pomocnými látkami".

7. V § 9 odst. 1 písm. l) se ve druhé větě slovo "Náležitosti" nahrazuje slovem "Vzor" a slova "jsou uvedeny" se nahrazují slovy "je uveden".

8. V § 11 se za slova "přípravky, prekursory a" vkládají slova "dokumentace nakládání s".

9. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 304/1998 Sb.

Případy, ve kterých se vyžaduje povolení k vývozu pomocných látek

(země určení jsou označeny hvězdičkou (*) v rubrice příslušné pomocné látky)

Země určení
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceArgentinaBeninBolívieBrazílieČeská republikaEkvádorEtiopieFilipínyGuatemalaHondurasHongkongChileIndieIndonesieIránJihoafrická rep.JordánskoKajmanské ostrovyKolumbieKostarikaKyprLibanon
Aceton* ** *  ****  *   ** *
Anhydrid kyseliny octové********* ************
Ether* ** *  ***** *   ** *
Kyselina antranilová  *  *     *      *   
Kyselina fenyloctová  *  *     *      *   
Kyselina chlorovodíková* ** *  ****  *   ** *
Kyselina sírová* ** *  ****      **  
Manganistan draselný************   ****** 
Methylethylketon* ** *  ****      **  
Piperidin  *  *     *      *   
Toluen* ** *  ****      **  
Země určení
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceMakaoMalajsieMexikoMoldávieMyanmarNigériePanamaParaguayPeruRuská federaceSalvadorSaudská ArábieSingapurSpoj.arab.emir.Srí LankaSýrieTadžikistánThajskoTureckoUruguayU.S.AVenezuela
Aceton  * * *** * ** * *** *
Anhydrid kyseliny octové****** *** ********  *
Ether  * * *** * ** * *** *
Kyselina antranilová  *     *    *       *
Kyselina fenyloctová  *     *    *      **
Kyselina chlorovodíková    * *** * ** * *** *
Kyselina sírová      *** *  * * * * *
Manganistan draselný** * ******* ******* *
Methylethylketon      *** *  * * * * *
Piperidin  *     *    *      **
Toluen*** ** * ***

Včetně solí uvedených látek ve všech případech, kdy existence takových solí je možná, s výjimkou kyseliny chlorovodíkové a kyseliny sírové.

10. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 304/1998 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ právnických osob a fyzických osob - podnikatelů nakládajících s pomocnými látkami uvedenými v příloze č. 10 zákona
VZOR PROHLÁŠENÍ právnických osob a fyzických osob - podnikatelů nakládajících s pomocnými látkami uvedenými v příloze č. 10 zákona


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru