Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 77/2002 Sb.Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Částka 34/2002
Platnost od 01.03.2002
Účinnost od 01.03.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

ZÁKON

ze dne 5. února 2002

o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

AKCIOVÁ SPOLEČNOST ČESKÉ DRÁHY A STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIC

HLAVA I

TRANSFORMACE ČESKÝCH DRAH

Díl 1

Základní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) způsob zřízení a činnost akciové společnosti České dráhy a

b) zřízení a činnost státní organizace Správa železnic,1)

jako právních nástupců státní organizace České dráhy.2)

(2) Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje zákon o obchodních korporacích3) pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) železniční dopravní cestou železniční cesta celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu určená k provozování železniční dopravy železničními dopravci, k níž stát zaručuje dopravcům rovný a nediskriminační přístup, zejména při udělování licencí,4a) přidělování kapacity4b) a stanovení ceny za její užití,4c)

b) provozováním železniční dopravní cesty činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje železniční doprava podle zvláštního právního předpisu, za účelem provozování železniční dopravy železničními dopravci, plnění závazků z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,5) a pro účely obrany státu a krizového řízení,6)

c) provozováním železniční dopravy činnosti, kterými železniční dopravce podle zvláštního právního předpisu zabezpečuje poskytování přepravních služeb třetím osobám,

d) provozuschopností železniční dopravní cesty zabezpečení technického stavu železniční dopravní cesty, který stavebně technickými parametry a dovoleným opotřebením zaručuje bezpečné provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy.

Díl 2

Založení a vznik akciové společnosti České dráhy

§ 3

(1) Zakladatelem akciové společnosti České dráhy je stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").

(2) Obchodní firmou akciové společnosti podle odstavce 1 je název České dráhy, a. s.

§ 4

(1) K založení akciové společnosti České dráhy je třeba předchozího souhlasu vlády.

(2) Pro založení akciové společnosti České dráhy se použije majetek státu, s kterým hospodařila ke stanovenému dni státní organizace České dráhy,2) který slouží k provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy, a ostatní majetek státní organizace České dráhy,2) s výjimkou majetku uvedeného v § 20 odst. 1, § 20 odst. 5 písm. b) a v § 38a.

(3) Ministerstvo předloží vládě ke schválení ve lhůtě 3 měsíců po stanoveném dni návrh zakladatelské listiny a návrh stanov akciové společnosti České dráhy.

(4) Akciová společnost České dráhy je založena bez veřejné nabídky akcií dnem, kdy vláda schválí zakladatelskou listinu akciové společnosti České dráhy včetně stanov.

§ 5

(1) Akcie akciové společnosti České dráhy jsou listinnými akciemi na jméno s omezenou převoditelností; akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem vlády.

(2) Zakladatelská listina akciové společnosti České dráhy musí obsahovat jmenovitě určení předmětu nepeněžitého vkladu, jeho účetní hodnotu ke stanovenému dni ověřenou auditorem. Zakladatelská listina stanoví hodnotu vkladu a jeho členění na základní kapitál a emisní ážio.

(3) Stanovy akciové společnosti České dráhy musí, kromě náležitostí požadovaných obchodním zákoníkem, obsahovat základní organizační uspořádání akciové společnosti České dráhy a vymezení jednání představenstva, k němuž je vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady [§ 14 písm. c), § 16 písm. c)].

§ 6

Vznik akciové společnosti

(1) Akciová společnost České dráhy vznikne dnem 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla akciová společnost České dráhy založena. Akciová společnost České dráhy se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik akciové společnosti, deklaratorní povahu.

(2) Ministerstvo vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů7) den vzniku akciové společnosti České dráhy.

Díl 3

Přechod majetku

§ 7

Akciová společnost

(1) Majetek státu podle § 4 odst. 2 přechází na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Přechod vlastnického práva k nemovitému majetku na akciovou společnost České dráhy se zapíše záznamem do katastru nemovitostí podle zakladatelské listiny.

(2) Přechodem majetku podle odstavce 1 se považuje vklad majetku státu do akciové společnosti České dráhy za splacený a tímto vkladem se splácí emisní kurz akcií, včetně emisního ážia akciové společnosti České dráhy.

Díl 4

Podnikání akciové společnosti České dráhy

§ 8

(1) Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy je provozování železniční dopravy.

(2) Akciová společnost České dráhy vystupuje v mezinárodní železniční přepravě podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů5) nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, jako národní železniční podnik České republiky.

(3) Akciová společnost České dráhy může podnikat a vykonávat jiné činnosti podle podmínek stanovených zvláštním právním předpisem8).

§ 9

Stát jako akcionář dbá, aby akciová společnost České dráhy poskytovala přepravní služby, které jsou v souladu s jejím podnikatelským plánem a obchodním zájmem.

§ 10

Akciová společnost České dráhy je povinna poskytnout Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nezbytnou součinnost při výkonu kontrolní činnosti hospodaření státní organizace Správa železnic.

§ 11

Sociální fond

(1) Akciová společnost České dráhy zřizuje sociální fond, který se používá ve prospěch zaměstnanců k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.

(2) Sociální fond je tvořen přídělem ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy.

Díl 5

Orgány akciové společnosti České dráhy

§ 12

Výkon akcionářských práv státu

(1) Stát vykonává práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy prostřednictvím řídícího výboru. Řídící výbor tvoří tři vládou písemně pověření zaměstnanci ministerstva a po jednom vládou písemně pověřeném zaměstnanci Ministerstva financí, Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

(2) Řídící výbor podává vládě jedenkrát za čtvrtletí prostřednictvím ministra dopravy a spojů písemnou zprávu o své činnosti, kterou je povinen předložit ve lhůtě vládou stanovené.

(3) Činnost řídícího výboru řídí jeho předseda, popřípadě místopředseda, které jmenuje a odvolává vláda.

(4) Za řídící výbor jedná jeho předseda, popřípadě místopředseda. Předseda či místopředseda, jednající za řídící výbor, je vázán rozhodnutím tohoto orgánu. Právní úkon učiněný v rozporu s rozhodnutím řídícího výboru je neplatný.

(5) Řídící výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů.

(6) O průběhu jednání řídícího výboru a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové řídícího výboru. Zápisy o rozhodnutích řídícího výboru se pořizují formou notářského zápisu.

Představenstvo

§ 13

(1) Předsedu a další členy představenstva akciové společnosti České dráhy volí a odvolává její dozorčí rada.

(2) První členy představenstva akciové společnosti České dráhy jmenuje na návrh ministerstva vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy.

§ 14

Představenstvo

a) rozhoduje o všech záležitostech akciové společnosti České dráhy, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti dozorčí rady,

b) schvaluje po projednání s odborovými organizacemi působícími v akciové společnosti České dráhy volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci akciové společnosti České dráhy,

c) rozhoduje o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy, které si vyhradila do své působnosti dozorčí rada, pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady.

Dozorčí rada

§ 15

První členy dozorčí rady akciové společnosti České dráhy jmenuje vláda ke dni založení akciové společnosti České dráhy. Dvě třetiny prvních členů dozorčí rady jmenuje vláda na návrh ministerstva po projednání s příslušnými odborovými orgány a jednu třetinu členů ze zaměstnanců státní organizace České dráhy na základě výsledků voleb. Způsob a podmínky volby stanoví volební řád schválený pro tento účel státní organizací České dráhy po projednání s odborovými orgány.

§ 16

Dozorčí rada

a) přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti České dráhy a o stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů, a předkládá valné hromadě své vyjádření,

b) schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočet železniční dopravy akciové společnosti České dráhy,

c) uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem, pokud je tento souhlas vyhrazen do její působnosti stanovami.

Díl 6

Provoz železniční dopravy pro účely obrany státu

§ 17

Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu nebo válečného stavu11) je akciová společnost České dráhy povinna zabezpečovat provozování železniční dopravy v souladu s potřebami obrany státu6) a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy.12)

§ 18

(1) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany

a) vymezí prostředky a kapacity akciové společnosti České dráhy, které budou nezbytné pro plnění úkolů obrany státu a které nebudou podléhat povinnosti poskytnout věcné prostředky podle zvláštního právního předpisu,6)

b) stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.

(2) K plnění úkolů obrany státu mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy závazky i ve prospěch spojeneckých ozbrojených sil, je-li to třeba ke splnění závazků České republiky z mezinárodních smluv, jimiž je vázána.13)

(3) Po vyhlášení stavu nebezpečí,14) nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu11) mohou být akciové společnosti České dráhy uloženy úkoly orgánem krizového řízení, jemuž zvláštní právní předpis14) určuje tuto působnost; tyto úkoly je akciová společnost České dráhy povinna bezodkladně splnit.

HLAVA II

SPRÁVA ŽELEZNIC

Díl 1

Vznik státní organizace Správa železnic

§ 19

(1) Ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy vzniká státní organizace Správa železnic se sídlem v Praze.

(2) Státní organizace Správa železnic je právnickou osobou, která je způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, jedná-li se však o závazky na financování nákladů výstavby a modernizace železniční dopravní cesty, ručí stát, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Za její závazky ručí stát. Jménem státu jako ručitele je příslušné jednat Ministerstvo financí.

(3) Státní organizace Správa železnic se zapisuje do obchodního rejstříku; zápis má, pokud jde o vznik státní organizace, deklaratorní povahu. Návrh na zápis podává zakladatel.

(4) Návrh na zápis musí obsahovat

a) obchodní firmu a sídlo,

b) doklad o účetní hodnotě majetku, s nímž bude státní organizace Správa železnic hospodařit ode dne zřízení, ověřený auditorem,

c) identifikační číslo,

d) předmět podnikání,

e) právní formu právnické osoby,

f) jméno a bydliště osoby, která je statutárním orgánem, s uvedením způsobu, jakým jedná jménem právnické osoby, a den vzniku, popřípadě zániku jeho funkce,

g) usnesení vlády, jímž byla akciová společnost České dráhy založena,

h) den vzniku akciové společnosti České dráhy.

(5) Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení státní organizace Správa železnic se ode dne svého zřízení řídí přiměřeně ustanovením zákona o státním podniku,15) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(6) Funkci zakladatele státní organizace Správa železnic jménem státu vykonává ministerstvo.

§ 20

(1) Státní organizace Správa železnic hospodaří s majetkem státu, se kterým ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařila státní organizace České dráhy.2) Jde o majetek,

a) který tvoří železniční dopravní cestu,

b) na jehož vydání vznikl nárok fyzické osobě podle zvláštních právních předpisů,16)

c) který má být vrácen právnické osobě podle zvláštních právních předpisů.17)

(2) Státní organizace Správa železnic hospodaří se závazky a pohledávkami státní organizace České dráhy existujícími ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy s výjimkou

a) nevyčerpaných úvěrů poskytnutých státní organizaci České dráhy na modernizaci drážních kolejových vozidel a pořízení nových drážních vozidel,

b) nesplatných závazků a pohledávek státní organizace České dráhy z obchodně přepravních vztahů,

c) závazků a pohledávek z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy přejdou na akciovou společnost České dráhy.

(3) Státní organizace Správa železnic je povinna ohlásit katastru nemovitostí vznik, změnu a zánik práv k nemovitostem, s nimiž hospodaří podle tohoto zákona a která se zaznamenávají do katastru nemovitostí, a uvést údaje o nemovitostech, které jsou nezbytné k provedení záznamu.

(4) Státní organizace Správa železnic nemůže bez souhlasu vlády bezúplatně převádět majetek železniční dopravní cesty na třetí osobu, ani učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy. Tento majetek též nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

(5) Státní organizace Správa železnic nehospodaří s majetkem,

a) který přechází ze státní organizace České dráhy do akciové společnosti České dráhy,

b) tvořeným budovou umístěnou v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12 a č. p. 1222 na pozemku p. č. 263 a pozemkem p. č. 263 v katastrálním území Nové Město, se kterou hospodaří ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy ministerstvo.

Díl 2

Předmět činnosti státní organizace Správa železnic

§ 21

(1) Státní organizace Správa železnic provozuje železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu; to neplatí pro tu část železniční dopravní cesty, která byla přenechána do užívání jinému provozovateli železniční dopravní cesty nájemní smlouvou. Státní organizace Správa železnic může provozovat i jinou dráhu na smluvním základě.

(2) Státní organizace Správa železnic hospodaří s majetkem vymezeným v § 20 odst. 1 a 2 a v § 38a odst. 1.

(3) Státní organizace Správa železnic může podnikat a vykonávat jiné činnosti, pokud to souvisí s jejím hospodařením podle odstavce 1 a 2, podle zvláštních právních předpisů.8) Záměry rozvoje a modernizace dráhy Správa železnic projednává s ministerstvem, kraji a dopravci provozujícími drážní dopravu na příslušné dráze.

(4) Státní organizace Správa železnic plní funkci vlastníka a provozovatele dráhy podle zvláštního právního předpisu.

§ 22zrušeno

§ 23

Akciová společnost České dráhy hradí státní organizaci Správa železnic cenu za užívání železniční dopravní cesty k provozování železniční dopravy stanovenou podle zvláštního právního předpisu.19)

§ 24

(1) Za účelem koordinace provozování dráhy a drážní dopravy státní organizace Správa železnic každoročně projedná s dopravci provozujícími drážní dopravu na jí provozovaných dráhách, žadateli o přidělení kapacity na těchto dráhách, objednateli veřejných služeb v přepravě cestujících, popřípadě rovněž se zástupci cestujících a odesílatelů zejména

a) jejich potřeby související s rozvojem, modernizací, údržbou a opravou dráhy,

b) cíle, kterých má být dosaženo poskytnutím finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ujednání podporující snižování nákladů státní organizace Správa železniční dopravní cesty při výkonu financovaných činností a snižování ceny za užití dráhy, a uplatňování těchto cílů a ujednání,

c) obsah a uplatňování prohlášení o dráze,

d) podmínky přidělení kapacity dráhy, její využívání a úroveň služeb poskytovaných provozovatelem dráhy,

e) problematiku provozní a technické propojenosti železničního systému a

f) možnost propojení drážní dopravy s jinými druhy dopravy.

(2) Jednání podle odstavce 1 se může rovněž zúčastnit zástupce Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

(3) Jednání podle odstavce 1 svolá státní organizace Správa železnic po dohodě s dotčenými osobami. Pozvánku na jednání a zprávu o jeho výsledcích zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 24a

Státní organizace Správa železnic spolupracuje s provozovateli dráhy z jiných členských států Evropské unie v rozsahu a způsobem upraveným předpisem Evropské unie upravujícím vytvoření jednotného evropského železničního prostoru23).

§ 24b

Státní organizace Správa železnic zřizuje k plnění úkolů dle zvláštních právních předpisů20) jednotku hasičského záchranného sboru podniku21).

§ 25

Provozování železniční dopravní cesty pro účely obrany státu

(1) Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového stavu11) nebo válečného stavu je státní organizace Správa železnic povinna zabezpečovat provozování železniční dopravní cesty v souladu s potřebami obrany státu6) a potřebami systému hospodářských opatření pro krizové stavy12).

(2) K zajištění připravenosti státu na stav ohrožení státu a válečný stav je státní organizace Správa železnic povinna zpracovat a předložit ministerstvu ke schválení návrh zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční dopravní cesty, určené k provozování za stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem obrany

a) schvaluje trasy železniční dopravní cesty, které mohou mít důležitý význam pro plnění úkolů obrany státu (určená železniční síť), a způsob zajištění její technické ochrany a obnovy,

b) stanoví seznam pracovních činností nezbytných k plnění úkolů obrany státu při zabezpečování provozu, technické ochrany a obnovy na určené železniční síti.

§ 26

Státní organizace Správa železnic hospodaří ve dvou vnitropodnikových okruzích, a to v okruhu železniční dopravní cesty a v okruhu hospodaření s ostatním majetkem; finanční prostředky z činností dotovaných státem nelze převádět mezi okruhy.

Díl 3

Orgány státní organizace Správa železnic

§ 27

Orgány státní organizace Správa železnic jsou správní rada a generální ředitel.

Správní rada

§ 28

(1) Správní radu tvoří sedm členů jmenovaných a odvolávaných vládou na návrh ministra dopravy a spojů.

(2) Vláda ustanovuje z členů správní rady jejího předsedu, který řídí její činnost.

(3) Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost, zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu osobního se zájmy státní organizace Správa železnic, a nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo jiné osoby.

§ 29

(1) Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.

(2) Podrobnosti o způsobu zasedání a jednání správní rady stanoví jednací řád správní rady.

§ 30

Správní rada

a) schvaluje na návrh generálního ředitele zásadní otázky koncepce státní organizace Správa železnic a nakládání s majetkem státu k podnikatelské činnosti jí svěřeným (mimo určený majetek) v rozsahu, který určí zakladatel,

b) schvaluje statut státní organizace Správa železnic, organizační strukturu státní organizace Správa železnic a jednací řád správní rady,

c) projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní výsledky hospodaření, schvaluje roční účetní závěrku státní organizace Správa železnic,

d) dohlíží na výkon působnosti generálního ředitele a uskutečňování činnosti státní organizace Správa železnic, a zda se činnost státní organizace Správa železnic uskutečňuje v souladu s právními předpisy,

e) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti státní organizace Správa železnic a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností,

f) je povinna upozornit generálního ředitele na zjištěné nedostatky; přitom mu může navrhnout opatření k nápravě,

g) uděluje předchozí souhlas k uzavření nájemních smluv o pronájmu pozemků, s nimiž státní organizace Správa železnic hospodaří, a k uzavření úvěrových smluv, přesahuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou.

Generální ředitel

§ 31

(1) Generální ředitel je statutárním orgánem státní organizace Správa železnic, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.

(2) Generální ředitel rozhoduje o všech záležitostech státní organizace Správa železnic, pokud nejsou tímto zákonem vyhrazeny do působnosti správní rady nebo ministerstva.

(3) Generální ředitel je povinen poskytnout na žádost správní radě veškeré informace a doklady o činnosti státní organizace Správa železnic.

§ 32

(1) Generálního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

(2) Generální ředitel nesmí být členem správní rady, je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.

§ 33

Vztah ministerstva k akciové společnosti České dráhy a ke státní organizaci Správa železnic

Ministerstvo stanoví ceny jízdného a přepravného a podmínky jejich uplatnění (tarify) pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železnic, zaměstnanců ministerstva a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů důchodů, kteří pracovali v oblasti drážní dopravy, jakož i jejich rodinných příslušníků.

HLAVA III

SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§ 34

Práva a povinnosti státní organizace České dráhy z pracovněprávních vztahů týkající se zaměstnanců státní organizace České dráhy, kteří zajišťují provozování železniční dopravní cesty a provozování železniční dopravy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů státní organizace České dráhy týkající se ostatních zaměstnanců státní organizace České dráhy se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železnic.

§ 35

Poměrná část zůstatku fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy se ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy převádí na akciovou společnost České dráhy, a to v poměru podle počtu zaměstnanců, kteří přecházejí na akciovou společnost České dráhy, a se zbývající částí fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace České dráhy bude dnem vzniku akciové společnosti České dráhy hospodařit státní organizace Správa železnic; obdobně se postupuje při vypořádání splátek půjček poskytnutých z fondu kulturních a sociálních potřeb.

§ 36

(1) K řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy poskytne ministerstvo příspěvek z prostředků státního rozpočtu zaměstnancům Českých drah, jejichž pracovní poměr skončí dohodou z organizačních důvodů nebo v souvislosti s restrukturalizací státní organizace České dráhy.

(2) Podmínky, výši a způsob poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 stanoví vláda nařízením.

§ 37

Živnostenská oprávnění a oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů vydaná státní organizaci České dráhy přecházejí na akciovou společnost České dráhy a státní organizaci Správa železnic ke dni jejich vzniku. Statutární orgány akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železnic písemně oznámí příslušným živnostenským úřadům a správním orgánům do 30 dnů ode dne vzniku akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železnic pokračování v provozování živností a podnikání podle zvláštních právních předpisů podle stanoveného předmětu podnikání.

§ 38

Přechod práv a povinností

(1) Práva a povinnosti státní organizace České dráhy,2) které vyplývají z mezinárodních smluv a z členství státní organizace České dráhy v mezinárodních organizacích a které souvisejí s předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, přecházejí na akciovou společnost České dráhy dnem jejího vzniku.

(2) Práva a povinnosti státní organizace České dráhy,2) s výjimkou práv a povinností podle odstavce 1 a podle § 20 odst. 2, které přecházejí na akciovou společnost České dráhy, se stávají dnem vzniku akciové společnosti České dráhy právy a povinnostmi státní organizace Správa železnic.

§ 38a

(1) Příslušnost k hospodaření s majetkem určeným k úhradě závazků státní organizace České dráhy, vymezeným v příloze k tomuto zákonu, přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na státní organizaci Správa železnic.

(2) Dnem přechodu majetku uvedeného v příloze k tomuto zákonu přecházejí na státní organizaci Správa železnic veškerá práva a povinnosti ministerstva, která souvisejí s přecházejícím majetkem, bez ohledu na to, zda na ministerstvo přešly tímto zákonem nebo vznikly po 1. lednu 2003.

(3) Státní organizace Správa železnic je povinna ohlásit katastru nemovitostí změnu příslušnosti k hospodaření s nemovitým majetkem uvedeným v příloze k tomuto zákonu a uvést údaje o nemovitostech nezbytné k provedení záznamu.

(4) Příslušnost k hospodaření s majetkem tvořeným budovou umístěnou v Praze 2, Náměstí Míru 9 č. p. 820 (Národní dům – Kulturní dům železničářů) na pozemku p. č. 99/0 a pozemkem p. č. 99/0 v katastrálním území Vinohrady přechází k 1. červenci 2004 z Ministerstva dopravy na Ministerstvo kultury.

§ 38bzrušeno

HLAVA IV

POSTUP STÁTNÍ ORGANIZACE ČESKÉ DRÁHY DO DNE VZNIKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ DRÁHY

§ 39

(1) Ke stanovenému dni (§ 4) provede státní organizace České dráhy2) mimořádnou účetní závěrku a vyhotoví celkový soupis majetku, se kterým hospodaří, včetně souvisejících závazků a pohledávek. Z celkového soupisu majetku navrhne jmenovitě vyčlenění majetku, který se navrhuje vložit do akciové společnosti České dráhy, a uvede jeho účetní hodnotu.

(2) Mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem a soupis majetku podle odstavce 1 předloží státní organizace České dráhy2) ministerstvu nejdéle do 45 dnů od stanoveného dne pro vyhotovení zakladatelské listiny akciové společnosti České dráhy.

(3) V období od stanoveného dne do dne vzniku akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy2) uzavírat smlouvy o úvěrech jen se souhlasem ministerstva. Nakládat s majetkem určeným pro vklad do akciové společnosti České dráhy může státní organizace České dráhy2) jen se souhlasem správní rady. Právní úkony odporující tomuto ustanovení jsou neplatné.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dráhách

§ 40

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 49 odst. 3 písm. a) se slova "drážnímu správnímu úřadu" nahrazují slovy "Drážní inspekci".

2. V § 49 odst. 3 písmeno d) zní:

"d) zjišťovat příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v případech stanovených prováděcím právním předpisem a činit opatření k jejich předcházení,".

3. V § 49 odst. 3 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) odstraňovat zjištěné nedostatky při vzniku mimořádných událostí, jejich příčiny a škodlivé následky a ve stanovených termínech přijímat opatření určená Drážní inspekcí k předcházení vzniku mimořádných událostí.".

4. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

"§ 51a

(1) Drážní inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč provozovateli dráhy nebo dopravci, který

a) neohlásí Drážní inspekci vznik mimořádné události v drážní dopravě,

b) neprovede zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události v souladu s prováděcím právním předpisem nebo nezajistí místo mimořádné události před příchodem zaměstnanců Drážní inspekce pověřených ke zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události,

c) nesplní ve stanovené lhůtě opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí určená Drážní inspekcí.

(2) Při ukládání pokut postupuje Drážní inspekce přiměřeně podle ustanovení § 52.".

5. Za § 53 se vkládají nové § 53a a 53b, které znějí:

"§ 53a

(1) Zřizuje se Drážní inspekce jako správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy a spojů. Drážní inspekce se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Sídla a územní působnost územních inspektorátů stanoví generální inspektor.

(2) V čele Drážní inspekce je generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů.

(3) Drážní inspekce je organizační složkou státu se sídlem v Praze.

(4) Statut a organizační řád Drážní inspekce schvaluje ministr dopravy a spojů.

§ 53b

(1) Drážní inspekce provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v souladu s prováděcím právním předpisem, přitom zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčiny a osoby odpovědné podle právních předpisů za jejich vznik nebo trvání. Vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků u jejich původců a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě. Drážní inspekce provádí kontrolu plnění uložených opatření.

(2) Na zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, ukládání opatření k jejich odstranění a nápravě a kontrolu plnění jejich opatření se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Drážní inspekce podá podnět drážnímu správnímu úřadu na zahájení řízení o přechodném omezení drážní dopravy na nezbytně nutnou dobu, vyžaduje-li to zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy při vzniku mimořádné události, a po zjištění jejich příčin a okolností rozhodne podle povahy věci o podání návrhu na zahájení řízení k odejmutí osvědčení dopravce (§ 34a).".

6. V § 58 odst. 1 se za slova "Drážní úřad" vkládají čárka a slova "Drážní inspekce".

7. V § 66 odstavec 5 zní:

"(5) Ministerstvo dopravy a spojů stanoví vyhláškou druhy mimořádných událostí v drážní dopravě, postup při vzniku a opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich příčin a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státním podniku

§ 41

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1. § 22 se zrušuje.

2. V § 25 se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a bod 3 se zrušuje.

3. V § 26 se slova "s výjimkou § 25 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem stanoveným v § 22 odst. 1" zrušují.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 42

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou hlavy II a hlavy III a části třetí, které nabývají účinnosti dnem vzniku akciové společnosti České dráhy.

(2) Dnem vzniku akciové společnosti České dráhy pozbývá platnosti

1. Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.

2. Zákon č. 212/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 179/2003 Sb. Čl. II

§ 19 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona, lze poprvé použít ve vztahu k závazkům vzniklým po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 179/2008 Sb. Čl. II

1. S majetkem souvisejícím s provozováním železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu, který nabude stát od akciové společnosti České dráhy, hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

2. Do data zahájení provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu státní organizací Správa železniční dopravní cesty provozuje železniční dopravní cestu a plní povinnosti s tím spojené akciová společnost České dráhy.

3. Úřední povolení22), na jejichž základě provozuje akciová společnost České dráhy železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu, zanikají dnem, který bezprostředně předchází datu, které bude úředním povolením stanoveno jako datum zahájení provozování dráhy státní organizací Správa železniční dopravní cesty.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.


Příloha k zákonu č. 77/2002 Sb.

Majetek určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy

1. lokality (s výhradami pro zabezpečení nutného provozu dráhy)

A) nemovitosti nepotřebné k hlavní činnosti, určené oddělovacím geometrickým plánem v lokalitách:

a) Lokalita Praha Bubny - Holešovice

Název: Praha Bubny - Holešovice

Popis: Část areálu žst. Praha Bubny vymezeného ulicemi Argentinská, Železničářů, Bubenská až po Negrelliho viadukt. Z této lokality jsou vyjmuty pozemky nezbytně nutné pro zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy dvoj kolejných tratí Praha Kladno (včetně rychlodráhy Praha - letiště Ruzyně) a Praha Masarykovo nádraží - Praha Bubeneč včetně zastávky Praha Bubny se čtyřmi nástupištními hranami s návazností na nově navrhovaný vestibul stanice metra trasy C „Vltavská". Vymezení lokality je dáno prostorovými identifikačními znaky.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 7

Katastrální území: Holešovice

Nemovitosti, parcelní čísla: 2415/2, 2416/18, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471, 2472, 2473, 2474, 2415/1, 2416/1, 2416/2, 2416/7, 2416/8, 2416/21, 2416/22, 2416/23, 2416/24, 2416/28, 2416/30, 2416/31, 2416/32, 2416/33.

Pozn.: Vymezení pozemků z uvedených p.č. nezbytně nutných pro zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy bude provedeno oddělovacím geometrickým plánem po dohodě se zřizovatelem.

b) Lokalita Praha Dejvice

Název: Praha Dejvice

Popis: Část areálu žst. Praha Dejvice vymezeného ulicí Václavkova, Svatovítská, Milady Horákové až po železniční přejezd v ulici K Brusce. Z této lokality jsou vyjmuty pozemky nezbytně nutné pro zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy dvoj kolejné tratě Praha Kladno (včetně rychlodráhy Praha - letiště Ruzyně). Vymezení lokality je dáno prostorovými identifikačními znaky.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 6

Katastrální území: Dejvice

Nemovitosti, parcelní čísla: 4293, 4294, 4292/1, 4292/13, 4292/14, 4292/15, 4292/16, 4292/20

Pozn.: Vymezení pozemků z uvedených p.Č. nezbytně nutných pro zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy bude provedeno oddělovacím geometrickým plánem po dohodě se zřizovatelem.

c) Lokalita Praha Vršovice

Název: Praha Vršovice

Popis: viz prostorové identifikační znaky

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 10

Katastrální území: Vršovice

Nemovitosti, parcelní čísla: 2212/1, 2212/7, 2503/1

Katastrální území: Strašnice

Nemovitosti, parcelní čísla: 4501/1, 4501/28, 4501/29, 4501/31, 4501/32, 4501/36, 4502, 4507,4508,4509,4510

Katastrální území: Záběhlice

Nemovitosti, parcelní čísla: 1443, 2091/2, 5859

Pozn.: Vymezení pozemků nezbytně nutných pro zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy bude v lokalitě Praha Vršovice provedeno oddělovacím geometrickým plánem po dohodě se zřizovatelem

d) Lokalita Praha Libeň

Název: Praha Libeň

Popis: viz prostorové identifikační znaky

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 9

Katastrální území: Libeň

Nemovitosti, parcelní čísla: 4029/1, 4029/4, 4029/5, 4029/6, 4029/13, 4029/14, 4030/17, 4037/3, 4038, 4039, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049,4050,4051,4052

Katastrální území: Vysočany

Nemovitosti, parcelní čísla: 2116/2, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2116/7, 2005/6, 2116/3, 2116/1, 2119, 2121, 2141, 2142, 2143/1, 2143/2, 2143/3, 2148, 616/7, 823/1, 840/2, 840/3, 850/1, 850/2, 853, 855/1, 855/2, 856/1, 2006/5, 840/1, 2006/4

Pozn.: Vymezení pozemků nezbytně nutných pro zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy bude v lokalitě Praha Libeň provedeno oddělovacím geometrickým plánem po dohodě se zřizovatelem.

B) nemovitosti:

a) Ústí nad Labem - Kramoly

Název: Pozemkové parcely Ústí nad Labem - Kramoly

Popis: Nezastavěné pozemky v městské části, určené ulicemi třída Národního odboje, ulicí Varšavská, Hviezdoslavova, Mánesova, Kramoly a Děčínská. Vymezení lokality je dáno prostorovými identifikačními znaky.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Ústí nad Labem

Obec: Ústí nad Labem

Katastrální území: Střekov

Pozemky, parcelní čísla: 2747, 2779, 2884

b) Dětský rekreační tábor Jitřenka v Luhu u Sušice

Název: Dětský rekreační tábor Jitřenka v Luhu u Sušice

Popis: Areál dětského rekreačního tábora tvořeného stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Klatovy

Obec: Město Sušice

Katastrální území: Sušice nad Otavou

Nemovitosti, parcelní čísla: 1773, 1774, 2961, 1053/1

2. objekty a pozemky

a) Palác Sevastopol

Název: Palác Sevastopol

Popis: Objekt čp. 988 v ulici Na Příkopě 31 včetně zastavěného pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 1

Katastrální území: Staré Město

Pozemek, parcelní číslo: 585

b) Politických vězňů 19

Název: Politických vězňů 19

Popis: Objekt čp. 1597 v ulici Politických vězňů 19 včetně zastavěného pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 1

Katastrální území: Nové Město

Pozemek, parcelní číslo: 87

d) Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, část - výpravní budova žst. Duchcov

Název: Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, část - výpravní budova žst. Duchcov

Popis: Výpravní budova žst. Duchcov čp. 309 včetně zastavěného pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Teplice

Obec: Duchcov

Katastrální území: Duchcov

Pozemek, parcelní číslo: 666

e) Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, drtírna kamene Brniště - technologie

Název: Traťová strojní stanice Ústí nad Labem, drtírna kamene Brniště - technologie

Popis: Jedná se o drtírnu kamene, třídírnu a kolejové váhy v lomu Brniště. Drtírna je situována na cizím pozemku v areálu lomu Brniště.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Česká Lípa

Obec: Brniště

Katastrální území: Brniště

f) Dílny pro opravu mechanizmů Pardubice, část - objekty a pozemky v Hradci Králové a část pozemků v Pardubicích s nedokončenou investicí (opravna jeřábů)

Název: Dílny pro opravu mechanizmů Pardubice

Popis: Jedná se o areál v Hradci Králové a rozestavěnou stavbu opravny jeřábů v Pardubicích.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hradec Králové

Obec: Hradec Králové

Katastrální území: Plácky

Pozemky, parcelní čísla: 783/3, 783/5, 785/1, 795, 2031/3, 1689, 826, 957, 1058, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067

Katastrální území: Pražské Předměstí

Pozemek, parcelní číslo: 2031/3

Okres: Pardubice

Obec: Pardubice

Katastrální území: Pardubice

Pozemek, parcelní číslo: 2802/28

g) SRUZ Praha, rekreační a rehabilitační středisko Chřibská Potoky

Název: SRUZ Praha, rekreační a rehabilitační středisko Chřibská Potoky

Popis: Jedná se o samostatné rekreační a rehabilitační středisko, Chřibská Potoky čp. 302. Středisko sestává z jedné budovy a pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Děčín

Obec: Chřibská

Katastrální území: Dolní Chřibská

Pozemky, parcelní čísla: 806, 807

h) SRUZ Praha, rekreační středisko Horní Chřibská

Název: SRUZ Praha, rekreační středisko Horní Chřibská

Popis: Samostatné rekreační středisko Horní Chřibská čp. 157, 155, 186. Jedná se o tři budovy, jedna slouží k ubytování, druhá je hospodářská část a ve třetí je turistická ubytovna, součástí střediska jsou pozemky.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Děčín

Obec: Rybniště

Katastrální území: Rybniště

Pozemky, parcelní čísla: 1011, 1017, 1018

i) SRUZ Praha, rekreační středisko Bedřichov

Název: SRUZ Praha, rekreační středisko Bedřichov

Popis: Jedná se o samostatné rekreační středisko Bedřichov č. 207. Středisko sestává z jedné budovy a pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jablonec nad Nisou

Obec: Bedřichov

Katastrální území: Bedřichov u Jablonce nad Nisou

Pozemky, parcelní čísla: 2/2, 265

k) Traťová strojní stanice Olomouc, opravárenské středisko v Mohelnici

Název: Traťová strojní stanice Olomouc, opravárenské středisko v Mohelnici

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - strojní středisko v Mohelnici. Středisko se skládá ze skladů, sociálních zařízení a opravárenských hal.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Šumperk

Obec: Mohelnice

Katastrální území: Mohelnice

Pozemky, parcelní čísla: 1306/2, 1902/1, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 1905, 1902/2, 2889, 1907/2, 1903/102, 2920, 391, 392/2, 1297/2, 1297/3, 392/3, 1907/4, 2928/2, 2928/3, 2928/7

l) Drahstav Olomouc, stavební oddíl Prostějov

Název: Drahstav Olomouc, stavební oddíl Prostějov

Popis: Jedná se o stavební oddíl bývalého Drahstavu Olomouc, sestávající se ze skladů, dílen a plechové garáže.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Prostějov

Obec: Prostějov

Katastrální území: Prostějov

Pozemek, parcelní číslo: 8100/23

m) Drahstav Olomouc, stavební oddíl Olomouc - kasárna Prokopa Holého

Název: Drahstav Olomouc, stavební oddíl Olomouc - kasárna Prokopa Holého

Popis: Jedná se o samostatně stojící objekt bývalých kasáren bez popisného čísla, v současné době neužívaný.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Hodolany

Pozemek, parcelní číslo: 180/20

n) Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc

Název: Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc

Popis: Jedná se o areál mechanizačního střediska, který byl součástí Drahstavu Olomouc. Je umístěn v domech čp. 72 a 73 a na souvisejících pozemcích.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Pavlovicky

Pozemky, parcelní čísla: 229, 82/7, 86/2, 230, 87, 81/4, 81/5, 82/5

o) Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc - dílny

Název: Drahstav Olomouc, mechanizační středisko Olomouc - dílny

Popis: Jedná se o areál mechanizačního střediska - dílen, které byly součástí Drahstavu Olomouc.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Pavlovičky

Pozemky, parcelní čísla: 148, 84/2, 228, 82/8, 82/4

p) Drahstav Bohumín, mechanizační středisko a stavební oddíl Bohumín

Název: Drahstav Bohumín, mechanizační středisko a stavební oddíl Bohumín

Popis: Areál budov, skladů a hospodářských úseků pro zajišťování stavebních, dopravních a mechanizačních prací v lokalitě Bohumín.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Karviná

Obec: Bohumín

Katastrální území: Nový Bohumín

Pozemky, parcelní čísla: 2575, 2574/16, 2574/1 - část

r) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Opava

Název: Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Opava

Popis: Areál budov, skladů a hospodářských úseků pro zajišťování stavebních, dopravních a mechanizačních prací v lokalitě Opava.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Opava

Obec: Opava

Katastrální území: Opava - Předměstí

Pozemky, parcelní čísla: 826/2, 827/1, 827/2, 830/1, 830/6, 832/2

s) Drahstav Bohumín, areál stavebního oddílu Kunčice

Název: Drahstav Bohumín, areál stavebního oddílu Kunčice

Popis: Areál budov, skladů a dílen pro zajišťování stavebních a údržbářských prací v lokalitě Ostrava.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Ostrava

Obec: Slezská Ostrava

Katastrální území: Kunčice nad Ostravicí

Pozemek, parcelní číslo: část parcely 891

t) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Český Těšín

Název: Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Český Těšín

Popis: Areál budov, skladů a dílen pro zajišťování stavebních a údržbářských prací v lokalitě Český Těšín.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Karviná

Obec: Český Těšín

Katastrální území: Český Těšín

Pozemek, parcelní číslo: část parcely 2279

u) Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Krnov

Název: Drahstav Bohumín, část stavebního oddílu Krnov

Popis: Areál budov, skladů a dílen pro zajišťování stavebních a údržbářských prací v lokalitě Krnov.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Bruntál

Obec: Krnov

Katastrální území: Krnov - Horní Předměstí

Pozemky, parcelní číslo: 3196/1, 3197, 3199

v) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní Žleb č. 12

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní Žleb

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko Horní Žleb č. 12, která sestává z pěti budov, pozemků a vybavení.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Šternberk

Katastrální území: Dalov

Pozemky, parcelní číslo: 83, 111, 123, 820, 822/1 díl 1, 822/1 díl 2, 823/1, 825/1, 825/4, 832/2, 239

w) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Eva, Horní Lomná

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Horní Lomná

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko "Eva", Horní Lomná č. 53. Privatizovaná jednotka se skládá z budovy, vlastní čističky odpadních vod a souvisejících pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Frýdek - Místek

Obec: Horní Lomná

Katastrální území: Horní Lomná

Pozemky, parcelní číslo: 690, 2369/8, 2369/37, 735

x) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Ochoz u Brna

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Ochoz u Brna

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko „Říčky", Ochoz u Brna čp. 180. Privatizovaná jednotka se skládá z hlavní budovy, 10 chatek a pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Brno - venkov

Obec: Ochoz u Brna

Katastrální území: Ochoz u Brna

Pozemky, parcelní číslo: 2157, 2158, 2159, 2160/1, 2160/2, 2160/3, 2160/4, 2160/5, 2160/6, 2160/7, 2160/8, 2160/9, 2160,10, 2160/11, 2160/12

y) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Peřeje, Ostravice

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Peřeje, Ostravice

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko Peřeje, Ostravice č. 185. Středisko sestává ze dvou hlavních budov, osmi chat a souvisejících pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Frýdek - Místek

Obec: Ostravice

Katastrální území: Ostravice I

Pozemky, parcelní čísla: 3023, 3022, 3021, 3020, 3019, 3018, 3017, 3016, 3015, 3014, 1172, 1066/6, 1066/5, 1066/3

z) SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva, Luhačovice

Název: SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva, Luhačovice

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační a rehabilitační středisko a související pozemky.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Zlín

Obec: Pozlovice

Katastrální území: Pozlovice

Pozemky, parcelní čísla: 738, 739, 740, 1516/9, 1516/16, 1516/17, 1516/18, 1516/20, 809

aa) SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva, Luhačovice - určité pozemky

Název: SRUZ Olomouc, rekreační a rehabilitační středisko Niva,

Luhačovice Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - privatizaci pozemků pod stavbami a v okolí staveb jiného vlastníka.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Zlín

Obec: Pozlovice

Katastrální území: Pozlovice

Pozemky, parcelní čísla: 1516/4, 737 a 743

bb) SRUZ Olomouc, vývařovna Envelopa, Olomouc

Název: SRUZ Olomouc, vývařovna Envelopa, Olomouc

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - vývařovnu Envelopa, ul. 17. listopadu, Olomouc. Vývařovna sestává z budovy, příslušných inženýrských sítí, pozemků, technologie, uměleckého díla a sadových úprav.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Olomouc - město

Pozemky, parcelní čísla: 1656, 409/1, 409/2, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8

cc) SRUZ Olomouc, Jesle v Husitské ulici, Olomouc

Název: SRUZ Olomouc, Jesle v Husitské ulici, Olomouc

Popis: Jedná se o jesle v Olomouci, Husitská č. 19, Olomouc. Objekt sestává ze dvou budov a pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Povel

Pozemky, parcelní čísla: 601, 664, 529/1

dd) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Argenta, Rýmařov

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Argenta, Rýmařov

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko Argenta, Horní Město čp. 3, Rýmařov. Rekreační středisko sestává z hlavní budovy, sauny a pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Bruntál

Obec: Horní Město

Katastrální území: Stříbrné Hory

Pozemky, parcelní čísla: 71/1, 71/2, 238/1, 236, 234/4, 235, 232, 838/2

ee) SRUZ Olomouc, rekreační středisko Kunčice pod Ondřejníkem

Název: SRUZ Olomouc, rekreační středisko Kunčice pod Ondřejníkem

Popis: Jedná se o samostatně privatizovanou jednotku - rekreační středisko Kunčice pod Ondřejníkem, která sestává z hlavní budovy, 3 chat, skladiště a domku k rekreaci. Dále k objektu patří 13 chatek a zbořeniště pod Stolovou.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Frýdek - Místek

Obec: Kunčice pod Ondřejníkem

Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem

Pozemky, parcelní čísla: 243, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 2064/1, 461, 590, 591, 1565/1, 1565/2, 1918/3, 1918/11, 1930/3

ff) Železniční nemocnice Praha, stavba polikliniky Bohdalec, Praha

Název: Železniční nemocnice Praha, stavba polikliniky Bohdalec, Praha

Popis: Jedná se o rozestavěný areál polikliniky na křižovatce ulic U Plynárny, Záběhlická, Bohdalecká a Chodovská.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 4

Katastrální území: Michle

Pozemky, parcelní čísla: 2540,2541/1, 2541/2, 2628, 2630/10, 2630/11, 3385, 2630/13

gg) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - stomatologická ordinace I.

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - stomatologická ordinace I.

Popis: Jedná se o movitý majetek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Katastrální území: České Budějovice 1

hh) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - stomatologická ordinace II.

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - stomatologická ordinace II.

Popis: Jedná se o movitý majetek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Katastrální území: České Budějovice 1

ii) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - rehabilitace

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - rehabilitace

Popis: Jedná se o movitý majetek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Katastrální území: České Budějovice 1

jj) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - pracoviště EKG

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - pracoviště EKG

Popis: Jedná se o movitý majetek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Katastrální území: České Budějovice 1

kk) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - kožní ordinace

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - kožní ordinace

Popis: Jedná se o movitý majetek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Katastrální území: České Budějovice 1

ll) Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - biochemická laboratoř

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, České Budějovice - biochemická laboratoř

Popis: Jedná se o movitý majetek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Katastrální území: České Budějovice 1

mm) Železniční poliklinika České Budějovice, J. V. Sládka, Veselí nad Lužnicí

Název: Železniční poliklinika České Budějovice, J. V. Sládka, Veselí nad Lužnicí

Popis: Samostatně privatizovaná jednotka J. V. Sládka 699, Veselí nad Lužnicí. Jedná se o budovu, movitý majetek a pozemek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Tábor

Obec: Veselí nad Lužnicí

Katastrální území: Veselí nad Lužnicí

Pozemek, parcelní číslo: 3419/39

nn) Železniční poliklinika Plzeň, Resslova 4, Plzeň

Název: Železniční poliklinika Plzeň, Resslova 4, Plzeň

Popis: Jedná se o objekt čp. 4 v Resslově ulici včetně pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Plzeň

Obec: Plzeň

Katastrální území: Plzeň

Pozemky, parcelní čísla: 5863, 5864

oo) Železniční nemocnice Ústí nad Labem, Hankova 2 - nový objekt, Děčín

Název: Železniční nemocnice Ústí nad Labem, Hankova 2 - nová budova, Děčín

Popis: Jedná se o objekt čp. 2 v Hankově ulici včetně zastavěného pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Děčín

Obec: Děčín

Katastrální území: Podmokly

Pozemek, parcelní číslo: 800/5

pp) Železniční poliklinika Přerov, Na Višňovce 1134, Hulín

Název: Železniční poliklinika Přerov, Na Višňovce 1134, Hulín

Popis: Jedná se o objekt čp. 1134 v ulici Na Višňovce, včetně zastavěného pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kroměříž

Obec: Hulín

Katastrální území: Hulín

Pozemek, parcelní číslo: 1965/9

rr) Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stavba polikliniky Brno

Název: Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stavba polikliniky Brno

Popis: Samostatně privatizovaná jednotka - rozestavěná stavba.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Brno město

Obec: Brno střed

Katastrální území: Štýřice

Pozemky, parcelní čísla: 141, 142, 143, 144, 145, 146/2, 147, 148/2

ss) Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stomatologická ordinace a laboratoř

Název: Železniční poliklinika Brno, Křídlovická 78 - stomatologická ordinace a laboratoř

Popis: Jedná se o movitý majetek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Brno město

Obec: Brno střed

Katastrální území: Staré Brno

tt) Mostní obvod Pardubice, rozestavěná stavba Záboří nad Labem

Název: Mostní obvod Pardubice, rozestavěná stavba Záboří nad Labem

Popis: Jedná se o rozestavěnou železobetonovou halu s vnitřní vlečkovou kolejí. Hala je součástí areálu mostního obvodu v Záboří nad Labem.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kutná Hora

Obec: Záboří nad Labem

Katastrální území: Záboří nad Labem

Pozemek, parcelní číslo: 331

uu) Mostní obvod Ústí nad Labem, část vahařského střediska v Jablonném v Podještědí

Název: Mostní obvod Ústí nad Labem, část vahařského střediska v Jablonném v Podještědí

Popis: Areál provozovny Vahařské středisko Jablonné v Podještědí, sestávající z budovy a hal

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Česká Lípa

Obec: Jablonné v Podještědí

Katastrální území: Jablonné v Podještědí

Pozemek, parcelní číslo: 520 - byl vypracován geometrický oddělovací plán, není dosud zapsán

vv) Mostní obvod Ústí nad Labem, část mostního obvodu Duchcov

Název: Mostní obvod Ústí nad Labem, část mostního obvodu Duchcov

Popis: Objekt zámečnické dílny včetně pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Teplice

Obec: Duchcov

Katastrální území: Duchcov

Pozemek, parcelní číslo: 775

ww) Traťová distance Ostrava, část mechanizačního střediska na Sazovně

Název: Traťová distance Ostrava, část mechanizačního střediska na Sazovně

Popis: Areál skládající se z objektu čp. 1110, ve kterém jsou umístěny garáže, dílny, sklad a pracovní koleje - vše pro zajišťování dopravních a mechanizačních prací v lokalitě Ostrava.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Ostrava

Obec: Ostrava

Katastrální území: Přívoz

Pozemky, parcelní čísla: 3045, 1587, 497/22

xx) Traťová distance Kladno, část - mechanizační okrsek Kladno

Název: Traťová distance Kladno, část - mechanizační okrsek Kladno

Popis: Jedná se o technologicky uzavřenou jednotku. Hlavní činnost spočívá v opravě kolejí, komplexní rekonstrukci kolejí, opravě a rekonstrukci výhybek, těžké střední opravě kolejí a výhybek.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Kladno

Obec: Kladno

Katastrální území: Kročehlavy

Pozemek, parcelní číslo: 3813/1

yy) Traťová distance Kralupy nad Vltavou, část mostního okrsku Vraňany

Název: Traťová distance Kralupy nad Vltavou, část mostního okrsku Vraňany

Popis: Jedná se o areál mostního okrsku, zajišťujícího činnost v oboru pozemních, dopravních, mostních a inženýrských staveb včetně skladové a obchodní činnosti.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Mělník

Obec: Vraňany

Katastrální území: Vraňany

Pozemky, parcelní čísla: 478/3, 478/4, 307, 308, 39, 310, 311, 312, 313, 314

zz) Traťová distance Liberec, část mechanizačního okrsku Liberec

Název: Traťová distance Liberec, část mechanizačního okrsku Liberec

Popis: Areál mechanizačního okrsku bývalé traťové distance Liberec využívaný pro zabezpečování oprav kolejové mechanizace a silničních strojů včetně skladovacích prostor.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Liberec

Obec: Liberec

Katastrální území: Liberec

Pozemky, parcelní čísla: 6173/6, 6173/7, 6237, 6238

aaa) Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Česká Lípa - část II.

Název: Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Česká Lípa II.

Popis: Komplex pro zásobovací činnost, opatřování, skladování a distribuci materiálů a zboží včetně všech souvisejících operací. Sklad s prodejnou, garáž, plechová kůlna, mobilní buňky MTZ, ocelová hala - sklad.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Česká Lípa

Obec: Česká Lípa

Katastrální území: Česká Lípa

Pozemky, parcelní čísla: 5277, 5289, 5288/1, 5288/4, 5288/5, 5288/6, 5288/7, 5290/2, 5290/7

bbb) Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Chomutov

Název: Hospodářská ústředna železnic Praha, zásobovací závod Chomutov

Popis: Komplex pro zásobovací činnost, opatřování, skladování a distribuci materiálů a zboží včetně všech souvisejících operací. Sklad s prodejnou, administrativní budova, garáže, sklad a rampa, vrátnice, sociální přístavek, výměníková stanice, trojlodní hala, sklad hořlavin, kolej č. 318, kolej č. 318 c, jeřábová dráha.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Chomutov

Obec: Chomutov

Katastrální území: Chomutov I

Pozemky, parcelní čísla: 3793/2, 3793/3, 3793/12, 3793/11, 3793/40, 3793/54, 3793/55, 5793/56,3951/1,93/40,3952

ccc) Centrum informační technologie, část - budova Tesco a objekt v Ústí nad Labem

Název: Centrum informační technologie, část - budova Tesco a objekt v Ústí nad Labem

Popis: Jedná se o objekt Tesco čp. 5, Skloněná ulice Praha a objekt čp. 2, Podmokelská ulice Ústí nad Labem včetně zastavěného pozemku. Objekty pro provozování a řízení informačních systémů, údržbu aplikačního SW, školení a vzdělávání uživatelů výpočetní techniky a zabezpečování servisu.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha, Praha 9

Katastrální území: Vysočany

Okres: Ústí nad Labem

Obec: Ústí nad Labem - město

Katastrální území: Krásné Březno

Pozemek, parcelní číslo: 1

ddd) bývalý Závodní klub železničářů Přerov

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Přerově

Popis: Objekt čp. 238 na tř. 17. listopadu včetně zastavěného pozemku.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Přerov

Obec: Přerov

Katastrální území: Přerov

Pozemek, parcelní číslo: 3035

eee) bývalý Závodní klub železničářů Chomutov

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Chomutově

Popis: Objekt čp. 2999 v Jiráskově ulici včetně zastavěného pozemku.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Chomutov

Obec: Chomutov

Katastrální území: Chomutov II

Pozemek, parcelní číslo: 198

fff) bývalý Závodní klub železničářů Most

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Mostě

Popis: Objekt čp. 2455 v Dvořákově ulici včetně zastavěného pozemku a pozemku souvisejícího.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Most

Obec: Most

Katastrální území: Most I

Pozemky, parcelní čísla: 3785, 3801

Zůstatková cena k 30. 6. 2000 = 321 300,- Kč

ggg) bývalý Závodní klub železničářů Žatec

Název: bývalý Závodní klub železničářů v Žatci

Popis: Objekt čp. 625 v Rooseweltově ulici včetně zastavěného pozemku a pozemků souvisejících.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Louny

Obec: Žatec

Katastrální území: Žatec

Pozemky, parcelní čísla: 98, 4443/5, 6770/8

hhh) budova „Národního domu" Česká Třebová

Název: budova „Národního domu" Česká Třebová

Popis: Objekt čp. 565 v Kozlovské ulici včetně zastavěného pozemku a pozemků souvisejících.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Ústí nad Orlicí

Obec: Česká Třebová

Katastrální území: Česká Třebová

Pozemky, parcelní čísla: 518/1, 518/6, 518/7, 518/9, 2388/2, 3584/8

iii) rekreační středisko Hluboká

Název: bývalé rekreační zařízení Hluboká

Popis: Objekt čp. 23 včetně zastavěného pozemku a pozemků souvisejících.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Liberec

Obec: Liberec

Katastrální území: Hluboká u Liberce

Pozemky, parcelní čísla: 16, 224/2, 225/2, 237

jjj) bývalá poliklinika Louny

Název: bývalá poliklinika Louny

Popis: Objekt čp. 1657 na Tyršově náměstí včetně zastavěného pozemku.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Louny

Obec: Louny

Katastrální území: Louny

Pozemek, parcelní číslo: 2555

kkk) bývalé školící středisko Výsluní

Název: bývalé školící středisko Výsluní

Popis: Areál objektů čp. 1, 24, 25, 45, 129, 130 a 140 včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Chomutov

Obec: Výsluní

Katastrální území: Výsluní

Pozemky, parcelní čísla: 100, 101, 102, 129, 154, 168, 183, 186, 188, 189

lll) nedokončená stavba opravny železničních vozů Louka u Litvínova

Název: nedokončená stavba opravny železničních vozů Louka u Litvínova

Popis: Areál objektů provozních hal včetně strojního zařízení.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Most

Obec: Louka u Litvínova

Katastrální území: Louka u Litvínova

Pozemky, parcelní čísla: 161/7, 349, 350, 351, 352, 353

mmm) bývalé školící středisko Benátecká Vrutice

Název: bývalé školící středisko Benátecká Vrutice

Popis: Objekt čp. 69 včetně zastavěného pozemku.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Nymburk

Obec: Milovice

Katastrální území: Benátecká Vrutice

Pozemek, parcelní číslo: 100

nnn) mateřská škola Cheb

Název: areál bývalé mateřské školy

Popis: Objekty čp. 2038, 2039, 2040 a 2041 v Dragounské ulici včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Cheb

Obec: Cheb

Katastrální území: Cheb

Pozemky, parcelní čísla: 6044, 6045, 6046, 6047, 1755/3, 1755/2

ooo) bývalý obytný dům Kaštice

Název: bývalý obytný dům

Popis: Objekt čp. 44 včetně zastavěného pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Louny

Obec: Podbořany

Katastrální území: Kaštice

Pozemek, parcelní číslo: 141

ppp) školící a rekreační středisko Klikov

Název: školící a rekreační středisko

Popis: Objekt čp. 173 včetně zastavěného pozemku.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Jindřichův Hradec

Obec: Suchdol nad Lužnicí

Katastrální území: Klikov

Pozemek, parcelní číslo: 196

rrr) administrativní budova v Nymburce

Název: administrativní budova

Popis: Objekt čp. 382 v Nádražní ulici včetně zastavěného pozemku.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Nymburk

Obec: Nymburk

Katastrální území: Nymburk

Pozemek, parcelní číslo: 458

sss) budova bývalé ubytovny v Nymburce

Název: budova bývalé ubytovny

Popis: Objekt čp. 296 v obvodu žst. Nymburk

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Nymburk

Obec: Nymburk

Katastrální území: Nymburk

Pozemek, parcelní číslo: 3367

ttt) pozemky bývalé skládky Brno - Černovice

Název: pozemky bývalé skládky Brno - Černovice

Popis: Pozemky při železniční trati Brno - Veselí nad Moravou.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Brno město

Obec: Brno

Katastrální území: Černovice

Pozemky, parcelní čísla: 2836, 2797/2

uuu) pozemky v Ostravě-Přívoze

Název: pozemky v Ostravě-Přívoze

Popis: Pozemky leží mimo obvod dráhy, v městské zástavbě.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Ostrava

Obec: Ostrava

Katastrální území: Přívoz

Pozemky, parcelní čísla: 353, 386, 373/3, 373/7

3. bytové objekty schválené do privatizace

Bude se jednat o bytové objekty, včetně jimi zastavěných pozemků, dalších souvisejících pozemků a technických zařízení, které nebudou zprivatizovány kdatu vzniku a.s. České dráhy. Seznam nezprivatizovaných bytových objektů bude k tomuto datu vypracován.

4. další zbytný majetek

a) dráha Velké Březno - Lovečkovice (- Verneřice) - Úštěk horní nádraží

Název: dráha Velké Březno - Lovečkovice (- Verneřice) - Úštěk horní nádraží

Popis: Dráha Velké Březno - Lovečkovice (- Verneřice) - Úštěk horní nádraží, včetně souvisejících staveb a pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Ústí nad Labem

Obec: Velké Březno

Katastrální území: Velké Březno

Pozemky, parcelní čísla: 559/2, 735, 736, 759, 30/3, 762, 849

Obec: Malé Březno

Katastrální území: Malé Březno

Pozemky, parcelní čísla: 357, 372, 475 Katastrální území: Leština u Malého Března

Pozemek, parcelní číslo: 188

Obec: Zubrnice

Katastrální území: Zubrnice

Pozemek, parcelní číslo: 633 Katastrální území: Týniště u Zubrnic

Pozemky, parcelní čísla: 119,190, 191

Okres: Litoměřice

Obec: Lovečkovice

Katastrální území: Knínice u Touchořin

Pozemky, parcelní čísla: 1501, 1502

Katastrální území: Touchořiny

Pozemky, parcelní čísla: 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793

Katastrální území: Lovečkovice

Pozemky, parcelní čísla: 143/6, 143/7, 1201, 1202, 1203, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207

Katastrální území: Levínské Petrovice

Pozemky, parcelní čísla: 882, 883, 884

Katastrální území: Mukařov u Úštěku

Pozemky, parcelní čísla: 520, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 894, 895/1, 895/2

Obec: Levín

Katastrální území: Levín u Litoměřic

Pozemky, parcelní čísla: 1120, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1125, 1126, 1127

Katastrální území: Dolní Vysoké II

Pozemky, parcelní čísla: 750, 751, 752, 753

Obec: Úštěk

Katastrální území: Dolní Vysoké I

Pozemky, parcelní čísla: 754, 755, 756, 757, 758

Katastrální území: Habřina u Úštěku

Pozemky, parcelní čísla: 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2426

Katastrální území: Úštěk

Pozemky, parcelní čísla: 753/7, 813, 831, 832, 833, 834, 3168

Obec: Liběšice

Katastrální území: Srdov

Pozemek, parcelní číslo: 949

Okres: Děčín

Obec: Verneřice

Katastrální území: Verneřice

Pozemky, parcelní čísla: 321/3, 321/4, 321/16, 345, 375, 2215/1

b) dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Prácheň

Název: dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov - Prácheň

Popis: Regionální dráha Česká Kamenice - Kamenický Šenov (-Prácheň), včetně souvisejících staveb a pozemků.

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Děčín

Obec: Česká Kamenice

Katastrální území: Česká Kamenice

Pozemky, parcelní čísla: 2638/1, 2638/3, 2638/4, 2638/5,1271/1, 666/1

Katastrální území: Horní Kamenice

Pozemek, parcelní číslo: 1271/1

Okres: Česká Lípa

Obec: Kamenický Šenov

Katastrální území: Kamenický Šenov

Pozemky, parcelní čísla: 2768/1, 2331/6, 644, 645, 2778, 2779, 2780, 2770/2, 2770/3, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 758/5, 735/4, 923/2, 645/5

Obec: Prysk

Katastrální území: Dolní Prysk Pozemek, parcelní číslo: 848 Katastrální území: Horní Prysk

Pozemky, parcelní čísla: 1627, 853/2, 853/3, 837/4

c) bývalá vlečka Kladno - Dubí - Tuháň

Název: bývalá vlečka Kladno - Dubí - Tuháň

Popis: Vlečka v délce cca 3 km, v současné době neprovozovaná.

Prostorové a identifikační znaky:

Okres: Kladno

Obec: Vinaříce

Katastrální území: Vinaříce u Kladna

Pozemky, parcelní čísla: 1911/1, 1932/1, 1934

Obec: Kladno

Katastrální území: Kladno

Pozemky, parcelní čísla: 6180, 6181, 6256, 6259

Katastrální území: Motyčín

Pozemky, parcelní čísla: 969, 1099, 1121, 1177, 1179/2

Katastrální území: Dubí u Kladna

Pozemky, parcelní čísla: 1741, 1771/1

Poznámky pod čarou

1) § 54 a následující zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

2) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.

3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

4a) § 24 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

4b) § 34b zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

4c) § 34e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.

5) Například vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.

6) Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

7) § 2 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

8) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8a) § 20, 21 a následující zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8b) Nařízení EHS č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy.
Nařízení č. 2598/70, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze č. I.A nařízení EHS č. 1108/70.

8c) § 34h zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

9) Například § 39 a 39a zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

11) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

12) Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

13) Sdělení č. 66/1999 Sb., o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.

14) Například § 4 až 12 zákona č. 240/2000 Sb., § 20 až 23 zákona č. 241/2000 Sb.

15) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

16) Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.

17) Například zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.

19) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 21 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

20) Například § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.

21) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

21) § 67 zákona č. 133/1985 Sb.

22) § 11 a následující zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

23) Čl. 7f směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, v platném znění.

Přesunout nahoru