Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Částka 33/2002
Platnost od 01.03.2002
Účinnost od 01.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 2002

o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu“) včetně bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení (dále jen „elektrické zařízení“) používaných při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem1), při nakládání s výbušninami a v provozech s těmito činnostmi souvisejícími, jakými jsou zejména rozvodny, kompresorové stanice, čerpací stanice, měřicí a bezpečnostní ústředny.

(2) Vyhláška dále stanoví požadavky kladené na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků, kteří vykonávají činnost na elektrickém zařízení nebo jej obsluhují.

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) prací na elektrickém zařízení - obsluha, montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba,2) zkoušení a měření a revize elektrických zařízení,

b) prohlídkou - činnost směřující k ověření, zda volba elektrického zařízení odpovídá provozním podmínkám, zda elektrické zařízení je řádně instalováno a provozováno a zda jsou respektovány požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zplnomocněné výrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora (dále jen "výrobce"),3) jakož i výrobců jeho jednotlivých částí na jeho instalaci a provoz a že zařízení není viditelně poškozeno tak, že by tím byla ohrožena bezpečnost práce a provozu,

c) organizací - právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, pokud vykonává některou z činností uvedených v této vyhlášce,

d) řádem prohlídek, údržby a revizí - písemný dokument jakožto součást provozní dokumentace,4) kterým organizace vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy v provozní knize při prohlídce a údržbě elektrických zařízení, včetně preventivní údržby, a určuje lhůty pravidelných revizí,

e) zkouškou - zkoušení a měření podle části B přílohy č. 4, popřípadě i soubor dalších technických úkonů určených průvodní dokumentací5) k ověření, že opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu včetně bezpečnosti elektrického zařízení a návazného technického zařízení, bez ohledu na jeho druh, plní svůj účel,

f) revizí - souhrn potřebných úkonů podle přílohy č. 4, kterými se ověřuje bezpečný stav elektrického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného,

g) zprávou o revizi - písemný doklad o výsledku revize vypracovaný revizním technikem elektrických zařízení6) podle přílohy č. 3 s využitím informací nezbytných pro provádění revize, z něhož je patrný stav elektrického zařízení v době vykonání revize a splnění požadavků kladených na bezpečnost práce a provozu, na bezpečnost provozu tohoto zařízení a na jeho provozní dokumentaci,

h) uvedením elektrického zařízení do provozu - úkon, kterým po provedení předepsané revize na elektrickém zařízení nebo jeho kontroly ke zjištění jeho stavu a vlivu na okolí a na pracovní prostředí a po zhodnocení dosažených výsledků bylo zařízení uznáno schopným trvalého užívání nebo používání a bezpečného provozu,

i) elektrickým zařízením třídy ochrany I - zařízení, které má na všech částech alespoň pracovní izolaci a ochrannou svorku nebo ochranný kontakt; elektrické zařízení třídy ochrany I může mít některé části s dvojitou nebo zesílenou izolací nebo části, které mají bezpečné malé napětí,7)

j) elektrickým zařízením třídy ochrany II - zařízení, které má dvojitou nebo zesílenou izolaci,

k) elektrickým zařízením třídy ochrany III - zařízení, které je určeno pro připojení na zdroj bezpečného malého napětí a které nemá žádné vnitřní ani vnější obvody s napětím větším, než je bezpečné malé napětí.

§ 3

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu

(1) Elektrické zařízení lze provozovat, jen pokud je zajištěno, aby osoby byly odpovídajícím způsobem chráněny proti nebezpečí zranění a majetek proti poškození elektrickým proudem nebo napětím, popřípadě jevy vyvolanými účinky elektřiny a před nebezpečím neelektrického charakteru, které může elektrické zařízení způsobit, a to technickým provedením, instalací a umístěním způsobem odpovídajícím projektové, popřípadě výkresové, průvodní a provozní dokumentaci.

(2) Elektrické zařízení se zařadí do třídy a skupiny s přihlédnutím k jeho rizikovosti, povaze prací a místním podmínkám.

§ 4

Elektrická zařízení tříd A a B

(1) Elektrickým zařízením třídy A je:

a) elektrické zařízení8) v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru a výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných9) a elektrické zařízení v plynujících dolech10) a uhelných dolech,

b) elektrické zařízení silové11) v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení;12) za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody,

c) elektrické zařízení těžních zařízení pro svislou dopravu,

d) elektrické zařízení uvedené v odstavci 3 písm. c) a d), pokud je pevně připojené k elektrické síti,

e) zařízení, kterým je zajištěna ochrana před bleskem,

f) zařízení, kterým je zajištěna ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů nebo výbušnin.

(2) Elektrické zařízení třídy A podléhá provádění výchozích, pravidelných, popřípadě mimořádných revizí revizním technikem s osvědčením příslušného rozsahu podle přílohy č. 1.

(3) Elektrickým zařízením třídy B je:

a) elektrické zařízení silové držené v ruce13) do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných,

b) elektrické zařízení silové přenosné14) do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných,

c) elektrické zařízení silové nepřenosné15) nebo upevněné16) do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,

d) pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro silové elektrické zařízení do napětí 690 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.

(4) Elektrické zařízení třídy B podléhá provádění pravidelných, popřípadě mimořádných kontrol osobou s elektrotechnickou kvalifikací alespoň pracovníka znalého podle zvláštního právního předpisu.17)

§ 5

Zařazení elektrických zařízení podléhajících provádění revizí a kontrol do skupin

(1) Elektrické zařízení třídy A se pro účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu sestupně do skupin A1, A2, A3 a A4 s tím, že vyšší číslo skupiny představuje menší míru rizika.

(2) Elektrickým zařízením skupiny A1 je

a) elektrické zařízení v podzemí plynujících dolů a uhelných dolů,

b) elektrické zařízení na povrchu v prostorech s vysokým a zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM 3 a SNM 2,18)

c) elektrické zařízení v prostorech s vysokým nebezpečím výbuchu zóna 0 (SNV 3) a se zvýšeným nebezpečím výbuchu zóna 1 (SNV 2),19)

d) elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných,

e) elektrické zařízení na staveništích a demolicích,

f) elektrické zařízení v pojízdných a převozných prostředcích; za takové prostředky se považují pojízdné dílny a opravny, obytné, zdravotnické, přenosové, měřicí a vyhodnocovací vozy, elektrocentrály, převozné buňky a maringotky.

(3) Elektrickým zařízením skupiny A2 je

a) elektrické zařízení v podzemí neplynujících20) neuhelných dolů,

b) elektrické zařízení na povrchu v prostorech s nebezpečím výbuchu metanu SNM 1,21)

c) elektrické zařízení těžních zařízení pro svislou dopravu,

d) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu zóna 2 (SNV 1) a v ochranných prostorech,22)

e) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru BE 2,23)

f) elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu BE 3,23)

g) elektrické zařízení v budovách konstruovaných z hořlavých materiálů CA 2,24)

h) elektrické zařízení v uhelných lomech na velkostroji a zařízení dálkové pásové dopravy včetně jeho napájecích vedení, mobilních nebo přesuvných transformoven a čerpacích stanic,

i) elektrické zařízení v místnostech určených pro shromažďování více než 200 osob.

(4) Elektrickým zařízením skupiny A3 je

a) elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebezpečných,9)

b) elektrické zařízení na přeměnu elektrické energie transformací se jmenovitým výkonem jednotlivých transformátorů větším než 1 MVA s napěťovými převody vn, vvn nebo zvn,

c) elektrické zařízení rozvodu elektrické energie o napětí vyšším než 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných,

d) trolejové vedení důlních drah.25)

(5) Elektrickým zařízením skupiny A4 jsou ostatní elektrická zařízení třídy A neuvedená v odstavcích 2 až 4.

(6) Elektrické zařízení třídy A spadající podle míry ohrožení do více skupin se zařazuje do té skupiny z nich, která vyjadřuje nejvyšší nebezpečí; elektrické zařízení uvedené v odstavci 3 písm. c) se do jiné skupiny nezařazuje.

(7) Elektrické zařízení třídy B se pro účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozu do skupin B1, B2, B3 a B4.

(8) Elektrickým zařízením skupiny B1 je to, které je organizací určeno k použití více než 250 pracovních hodin za rok, a také to elektrické zařízení, u kterého se předpokládá použití v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů nebo výbušnin nebo použití v plynujících dolech.

(9) Elektrickým zařízením skupiny B2 je to, které je organizací určeno k použití od 100 do 250 pracovních hodin za rok.

(10) Elektrickým zařízením skupiny B3 je to, které je organizací určeno k použití méně než 100 pracovních hodin za rok.

(11) Elektrickým zařízením skupiny B4 je to zařízení uvedené v § 4 odst. 3 písm. b), c) a d), které je organizací určeno k použití jen v prostorech normálních, a to bez ohledu na počet pracovních hodin za rok.

§ 6

Další požadavky na bezpečnost provozovaných elektrických zařízení

(1) Provozovat lze jen to elektrické zařízení, jehož stav byl shledán způsobilým provedenou prohlídkou, zkouškou, kontrolou a revizí, které byly vykonány ve lhůtách a v rozsahu stanoveném touto vyhláškou, nebo v případech, kde to tato vyhláška stanoví, v rozsahu určeném organizací.

(2) Stav elektrických zařízení se při revizi a kontrole do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle zvláštních právních předpisů26) a technických norem platných v době jejich uvedení do provozu, rekonstrukce nebo modernizace, pokud nestanoví takový zvláštní právní předpis nebo technická norma jinak.

(3) Při revizi elektrického zařízení třídy A se provede prohlídka a zkouška v rozsahu podle přílohy č. 4, pokud výrobce nestanovil podmínky další. Jestliže některý z bodů prohlídky nebo zkoušky uvedený v této příloze není u revidovaného elektrického zařízení technicky proveditelný nebo je z hlediska bezpečnosti práce a provozu bezdůvodný, provedení takové prohlídky nebo zkoušky se nevyžaduje.

(4) Po provedené revizi elektrického zařízení třídy A zpracuje revizní technik zprávu o revizi podle části C přílohy č. 3, kterou předá organizaci; ta ji uchovává po celou dobu provozování předmětného elektrického zařízení.

(5) Při kontrole elektrického zařízení třídy B se provede prohlídka tohoto zařízení podle části A přílohy č. 5 a měření a zkouška chodu v rozsahu a v technických požadavcích stanovených českou technickou normou,27) pokud výrobce neurčil rozsah a technické požadavky jiné.

(6) Provedení kontroly elektrického zařízení třídy B zapíše ten, kdo kontrolu provedl, do dokladu o kontrole tohoto zařízení s obsahem podle části B přílohy č. 5; tento doklad organizace uchovává do doby další pravidelné kontroly tohoto zařízení.

(7) Prozatimním způsobem mohou být instalována jen elektrická zařízení uvedená v § 4 odst. 1 písm. b) a d), nestanovuje-li zvláštní právní předpis jinak,26) a to jen na dobu nezbytné potřeby, nejdéle však na 6 měsíců.

§ 7

Další požadavky na bezpečnost provozu elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu

(1) Montáž elektrického zařízení třídy A se provádí podle projektové dokumentace zařízení. Po montáži lze elektrické zařízení uvést do provozu jen po zpracování projektové dokumentace v českém jazyce odpovídající skutečnému stavu, která obsahuje alespoň:

a) polohový plán se zakresleným rozmístěním elektrických stanic, rozvodných zařízení, spotřebičů, kabelových rozvodů, sdělovacích a bezpečnostních zařízení a prostorového vymezení vnějších vlivů prostředí, v podzemí dále s vyznačením větrních cest,

b) technický popis a schéma zapojení elektrického zařízení s uvedením:

1. způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem28), konfigurace sítí, specifikace použitých elektrických zařízení a kabelů,

2. údajů o úbytcích napětí a zkratových poměrech,

3. údajů o zkratuvzdorných průřezech u kabelových vedení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných a v prostorech podle § 4 odst. 1 písm. a),

4. stanovených druhů nadproudových ochran a jejich nastavených hodnot,

5. použitých přístrojů, ochranných relé a prostředků ke kontrole stavu elektrických zařízení a sítí, jejich nastavení,

6. použitých stíněných kabelů s určením míst jejich spojení či uzemnění vodivých vrstev (ekranu),

7. provedení a požadovaných hodnot ochranného uzemnění,

c) podpis projektanta instalací elektrických zařízení (§ 9 odst. 7), kterým potvrzuje jeho souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo osvědčení projektanta a datum podpisu,

d) v případě provedení změn v projektové dokumentaci odpovídající skutečnému stavu podpis projektanta instalací elektrických zařízení, kterým potvrzuje souhlas s předmětnými změnami, evidenční číslo osvědčení projektanta a datum podpisu; to se nevyžaduje u změn provedených na již provozovaném elektrickém zařízení podle odstavce 5, pokud jsou splněny požadavky podle odstavce 6.

(2) Práce na elektrickém zařízení lze provádět jen v případě, že je zajištěno, aby

a) elektrické zařízení uváděné do provozu po částech mělo nehotové části spolehlivě odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapojení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce a provozu,

b) elektrické zařízení před ukončením montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětí pouze v souvislosti s provedením zkoušky a s ověřováním jeho správné funkce; při tom se provedou taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu,

c) elektrické zařízení po ukončení montáže, opravy nebo přemístění na nové stanoviště, kdy toto zařízení v důsledku montáže, opravy nebo přemístění může vykazovat změny svých elektrických nebo funkčních vlastností, bylo před následným uvedením do provozu podrobeno revizi nebo zkoušce, a to po ukončení montáže vždy a po opravě nebo přemístění na nové stanoviště podle potřeby tak, aby byla vždy prokazatelně ověřena jeho bezpečnost,

d) byla u elektrického zařízení třídy A provedena výchozí revize podle části B odstavce 1 přílohy č. 3, pokud se na toto elektrické zařízení nevztahuje odstavec 5 nebo 8.

(3) Po ukončení montáže elektrického zařízení třídy A obdrží odběratel od dodavatele montáže spolu se zařízením

a) průvodní a projektovou nebo výkresovou dokumentaci elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,

b) zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení.

(4) Elektrické zařízení lze po opravě provozovat až po ověření, že tato oprava nemůže mít za následek ohrožení bezpečného stavu opraveného, popřípadě navazujícího elektrického zařízení, o čemž se u elektrického zařízení třídy A vyhotoví záznam do provozní knihy a u elektrického zařízení třídy B záznam do dokladu o kontrole.

(5) Revize se po přemístění a provedené změně na elektrickém zařízení nevyžaduje:

a) u elektrického zařízení do 6,6 kV střídavých určeného k přeměně elektrické energie a u elektrického zařízení do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k rozvodu elektrické energie, u kterého oproti stavu v době předchozí revize došlo pouze ke změně umístění předmětného elektrického zařízení nebo prodloužení, zkrácení nebo výměně elektrického rozvodu, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před úrazem elektrickým proudem;28) toto ustanovení se nepoužije u elektrického zařízení tvořícího součást stavebního objektu či jinak v tomto objektu zabudovaného a u elektrického zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin,

b) u elektrického zařízení do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných určeného k dobývání nerostů nebo k dopravě nerostů v souvislosti s tímto dobýváním, u kterého oproti stavu v době předchozí revize došlo pouze ke změně umístění předmětného elektrického zařízení v rámci jednoho pracoviště nebo z jednoho pracoviště na pracoviště navazující, pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu nastavení hodnoty některého z jisticích prvků nebo změnu ochrany před úrazem elektrickým proudem,

c) u elektrického zařízení, u kterého oproti stavu v době předchozí revize byly odpojeny některé části určené k přeměně, rozvodu nebo spotřebě elektrické energie,

d) u elektrického zařízení do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných, u kterého byla provedena změna výkonu některé části provozovaného elektrického zařízení určené ke spotřebě elektrické energie, a to i v případě, že je současně provedena změna nastavení hodnoty jisticího prvku, pokud však nedošlo ke změně ochrany před úrazem elektrickým proudem; toto ustanovení se nepoužije u elektrického zařízení tvořícího součást stavebního objektu či jinak v tomto objektu zabudovaného.

(6) Pokud se v případech uvedených v odstavci 5 neprovede revize, lze elektrické zařízení provozovat jen za předpokladu splnění těchto podmínek:

a) provedením změn uvedených v odstavci 5 není ohrožena bezpečnost práce a provozu jak předmětným, tak i popřípadě navazujícím elektrickým zařízením,

b) změny budou před, popřípadě, nestanovuje-li zvláštní právní předpis26) jinak, ihned po jejich provedení zaznamenány do dokumentace podle odstavce 1 a následně odsouhlaseny pracovníkem znalým s vyšší kvalifikací,29)

c) před uvedením elektrického zařízení do provozu bude provedena prohlídka a zkouška předmětného zařízení odborně způsobilou osobou,

d) o provedených změnách a o výsledku prohlídky a zkoušky provede záznam v provozní knize ten, kdo provedl prohlídku a zkoušku elektrického zařízení podle písmene c).

(7) Záznam v provozní knize podle odstavce 4 a odstavce 6 písm. d) obsahuje tyto údaje:

a) vymezení rozsahu opravy nebo změny na elektrickém zařízení,

b) soupis provedených úkonů opravy nebo změny a úkonů k ověření jeho bezpečného stavu a schopnosti bezpečného provozu včetně výsledků případných prohlídek a zkoušek,

c) jméno a příjmení toho, kdo potřebné úkony k ověření bezpečného stavu a schopnosti bezpečného provozu provedl, datum a čas, kdy byly tyto úkony provedeny a s jakým výsledkem.

(8) U elektrického zařízení třídy A uvedeného na trh podle zvláštního právního předpisu30) se výchozí revize nevyžaduje. Provede se jen prohlídka tohoto zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci s ohledem na vnější vlivy prostředí podle průvodní dokumentace; to neplatí, má-li být toto zařízení po opravě nebo přemístění znovu určeno k používání. Ustanovení první věty se nevztahuje na napájecí a navazující elektrická zařízení.

§ 8

Bližší požadavky na bezpečnost provozovaných elektrických zařízení

(1) Provozovat lze jen elektrické zařízení

a) třídy A za předpokladu, že je zajištěno provádění pravidelných revizí na tomto zařízení ve lhůtách ne delších, než uvádí část A přílohy č. 2; lhůta se považuje za splněnou, pokud se revize ukončí do 15 dní po dni, kterým tato lhůta končí,

b) třídy B za předpokladu, že je zajištěno provádění pravidelných kontrol tohoto zařízení ve lhůtách ne delších, než uvádí část B přílohy č. 2.

(2) Jedná-li se o elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci uvedena lhůta k provedení pravidelné revize nebo kontroly kratší, než uvádí příloha č. 2, postupuje se podle lhůty uvedené v průvodní dokumentaci.

(3) Pro provoz elektrického zařízení třídy A se vydá řád prohlídek, údržby a revizí, kterým se určí

a) jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby včetně preventivní údržby s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých elektrických zařízení obsažených v jejich průvodní dokumentaci, k ustanovením technických norem a k provozním podmínkám elektrických zařízení,

b) pravidelnost provádění těchto úkonů,

c) způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek a zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě elektrického zařízení v provozní knize,

d) lhůty pravidelných revizí,

a zajistí jeho dodržování.

(4) Elektrické zařízení třídy B lze provozovat, jen pokud je zařazeno do skupiny podle § 5 odst. 8, 9, 10 nebo 11. U elektrického zařízení skupin B1, B2 a B3 se před každým jeho použitím provede prohlídka neporušenosti pohyblivého přívodu, krytu, držadla a ovládacích prvků včetně funkčního odzkoušení pověřeným zaměstnancem. U elektrického zařízení skupiny B4 se taková prohlídka a funkční odzkoušení provede každých 6 měsíců.

(5) Práce na elektrickém zařízení provádí jen odborně způsobilý zaměstnanec (§ 9) vybavený potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky,31) pracovními pomůckami (dále jen "pomůcky") a měřicími přístroji, který byl se zacházením s těmito pomůckami a měřicími přístroji předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně seznámen.

(6) U pomůcek uvedených v příloze č. 6 se provádí pravidelné prohlídky a zkoušky ve lhůtách uvedených v této příloze, přičemž zkoušky se provedou v rozsahu a v technických požadavcích stanovených českou technickou normou.32) Pokud se provedením zkoušky zjistí vyhovující stav pomůcky, označí se tato pomůcka plombou, která je včetně svého závěsu z nevodivého materiálu a na které je označení zkušebny na jedné straně, čtvrtletí a rok zkoušky na druhé straně, nebo čitelným razítkem zkušebny s datem zkoušky. Zkouška nahrazuje prohlídku.

(7) Báňský inspektor33) je oprávněn v případě pochybnosti o bezpečném stavu nebo bezpečném provozu elektrického zařízení nebo v případě, že na elektrickém zařízení došlo k úrazu elektrickým proudem, závažné události nebo nebezpečnému stavu, nařídit34)

a) u elektrického zařízení třídy A mimořádnou revizi a určit její rozsah,

b) u elektrického zřízení třídy B mimořádnou kontrolu,

c) u pomůcky mimořádnou zkoušku.

(8) Mimořádná revize podle odstavce 7 písm. a) se provede až po zajištění bezpečného a provozuschopného stavu revidovaného zařízení.

(9) Prozatimní elektrické zařízení uvedené v § 6 odst. 7 nebo jeho části je nutné v době, kdy není používáno, vypnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bezpečnost práce nebo provozu; o nutnosti ponechat jej v provozu rozhodne závodní dolu, závodní lomu nebo vedoucí pracovník.35)

(10) Elektrické zařízení, u kterého se zjistí stav ohrožující bezpečnost práce nebo provozu, je nutné neprodleně odpojit od napájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připojení; není-li to možné, je nutné zajistit jeho neprodlenou opravu. Za elektrické zařízení ohrožující bezpečnost práce a provozu se považuje také

a) elektrické zařízení třídy A,

1. k němuž provozovatel nedoloží zprávu o výchozí, pravidelné, popřípadě mimořádné revizi s výsledkem, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,

2. které je provozováno v rozporu s řádem prohlídek, údržby a revizí, nebo

3. k němuž nebyl řád prohlídek, údržby a revizí vydán,

b) elektrické zařízení třídy B,

1. které nebylo před použitím zařazeno do skupiny, nebo

2. k němuž provozovatel nedoloží doklad o kontrole s výsledkem "dobrý stav" nebo "vyhovující stav".

§ 9

Požadavky na odbornou způsobilost osob k řízení a vykonávání činností na elektrických zařízeních

(1) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že pracemi na tomto zařízení jsou pověřovány pouze osoby odborně způsobilé podle odstavců 2 až 5, pokud výrobce neurčil další požadavky na odbornou způsobilost.

(2) Pracovník seznámený36) je odborně způsobilý pro

a) obsluhu elektrického zařízení do napětí 1 kV střídavých nebo stejnosměrných, které je provedeno tak, že při jeho obsluze nemůže nikdo přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí,

b) práce v lomech související s přemisťováním vlečných kabelů pod napětím do 35 kV střídavých, pokud při této práci nemůže přijít do styku s částmi pod napětím vyšším, než je bezpečné malé napětí, a to pod dozorem alespoň pracovníka poučeného37) a při použití vhodných pomůcek určených v řádu prohlídek, údržby a revizí.

(3) Pracovník poučený je odborně způsobilý pro

a) práce uvedené v odstavci 2,

b) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí,

c) práci na elektrických zařízeních nad 1 kV střídavých nebo stejnosměrných bez napětí,

d) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kV střídavých nebo stejnosměrných ve vzdálenosti větší než 40 cm od nich, nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,

e) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím nad 1 kV střídavých nebo stejnosměrných,

f) práci na elektrickém zařízení s napětím do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím, pro kterou byl organizací předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně vyškolen a na kterou organizace zpracovala a vydala pracovní postup schválený závodním dolu, závodním lomu nebo vedoucím pracovníkem.

(4) Pracovník znalý17) je odborně způsobilý pro

a) práce uvedené v odstavci 3,

b) provádění prohlídek elektrického zařízení bez omezení napětí,

c) práci na elektrickém zařízení bez napětí a v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím do 1 kV,

d) práci pod dozorem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na živých částech elektrického zařízení do 1 kV střídavých nebo stejnosměrných venku nebo v prostorech těsných, vlhkých a horkých,

e) práci pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací na elektrickém zařízení nad 1 kV střídavých nebo stejnosměrných v blízkosti nekrytých živých částí pod napětím.

(5) Pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který vlastní platné osvědčení,38) je odborně způsobilý pro samostatné vykonávání veškerých prací na elektrickém zařízení s výjimkou revizí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.39)

(6) Elektrické zařízení lze provozovat jen za předpokladu, že je pro řízení montáže, provozu a údržby určena osoba s odpovídající elektrotechnickou odborností,40) která má k této činnosti platné osvědčení38) vydané obvodním báňským úřadem na základě úspěšně vykonané zkoušky podle zvláštního právního předpisu,41) pokud jiný právní předpis nestanoví požadavky další.42)

(7) Pro projektování elektrického zařízení je odborně způsobilá jen osoba, která splňuje požadavky zvláštního právního předpisu.43)

§ 10

Požadavky na odbornou způsobilost revizního technika a ověřování jeho odborné způsobilosti orgány státní báňské správy

(1) Odborně způsobilou k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení je osoba s požadovanou odborností v elektrotechnice,6) která má k této činnosti platné osvědčení odpovídajícího rozsahu podle přílohy č. 1 vydané obvodním báňským úřadem (revizní technik); u rozsahů C 0, C 1, C 3 a C 4 podle článku II přílohy č. 1 se považuje za dostatečné, pokud revizní technik vlastní platné osvědčení k provádění revizí na elektrických zařízeních vydané podle zvláštního právního přepisu,44) a to u rozsahu C 0 vždy a u rozsahů C 1, C 3 a C 4, jen pokud je v osvědčení uveden odpovídající rozsah.

(2) Podnětem k vydání osvědčení je písemná žádost organizace o ověření odborné způsobilosti zaměstnance k provádění revizí na elektrických zařízeních. V žádosti o ověření odborné způsobilosti revizního technika podle odstavce 1 organizace uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu45) a rozsah požadovaného osvědčení podle přílohy č. 1. U zkoušky k ověření odborné způsobilosti žadatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání a doklady o celkové praxi na elektrických zařízeních, na nichž má být jako revizní technik pověřen k provádění revizí.

(3) Obvodní báňský úřad vydá reviznímu technikovi osvědčení s vyznačením rozsahu podle přílohy č. 1 na základě úspěšně vykonané písemné a ústní zkoušky před komisí obvodního báňského úřadu.

(4) Obvodní báňský úřad v osvědčení uvede

a) jméno a příjmení revizního technika,

b) adresu místa jeho trvalého pobytu,

c) datum jeho narození,

d) v evidenčním čísle rozlišovací znaky rozsahů podle přílohy č. 1,

e) datum vydání osvědčení a dobu, na kterou se vydává.

(5) Obvodní báňský úřad prodlouží platnost osvědčení revizního technika vydaného po dni nabytí účinnosti této vyhlášky na období dalších pěti let na základě jeho písemné žádosti podané před uplynutím platnosti osvědčení a na základě jeho následného úspěšného přezkoušení před komisí obvodního báňského úřadu.

(6) Obvodní báňský úřad může rozšířit osvědčení revizního technika o další rozsahy podle přílohy č. 1, a to na základě úspěšně vykonané zkoušky s rozšířeným obsahem; pětiletá doba platnosti osvědčení začíná běžet od data naposled úspěšně vykonané zkoušky.

(7) Osvědčení pozbývá platnost, pokud jeho držitel neuspěl při periodickém ověření znalostí nebo se periodickému ověření znalostí ve stanovené lhůtě nepodrobil.

(8) Neúspěšná zkouška může být opakována nejvýše dvakrát v termínu stanoveném zkušební komisí, ne však dříve než za šest měsíců od předcházející zkoušky.

(9) Orgán státní báňské správy může v případě zjištění závažného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu držitele osvědčení přezkoušet i mimo termín periodického přezkoušení nebo mu osvědčení odejmout nebo omezit.

§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Pro elektrické zařízení uvedené v § 5 odst. 2 a 3, pro které byl před nabytím účinnosti této vyhlášky stanoven delší interval pro provedení pravidelné revize, než stanovuje příloha č. 2, provede se další pravidelná revize v termínu podle této vyhlášky, nejpozději však u elektrického zařízení uvedeného v § 5 odst. 2 do 1 roku a u elektrického zařízení uvedeného v § 5 odst. 3 do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) U elektrického zařízení uvedeného do provozu před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se požadavek § 6 odst. 4 považuje ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky za splněný, má-li organizace k dispozici zprávu o poslední pravidelné revizi provedené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Organizace provozující elektrické zařízení třídy A vydá pro toto zařízení řád prohlídek, údržby a revizí požadovaný § 8 odst. 3 nejpozději do 9 měsíců od data nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 12

Výjimky

Od ustanovení § 3 odst. 1, § 6 odst. 1 a 7, § 8 odst. 1, 3, 5 a 10 a § 9 odst. 1, 2, 3 a 4 je možno se se souhlasem vedoucího likvidace havárie odchýlit na nezbytnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody (havárie), avšak jen za podmínky, že budou provedena nezbytná bezpečnostní opatření.


§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 60/1989 Sb., o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy.

2. Výnos Českého báňského úřadu č. 30/1980, kterým se stanoví podmínky pro uvádění některých druhů elektrických zařízení do provozu v organizacích podléhajících dozoru orgánů státní báňské správy (reg. v částce 9/1981 Sb.).


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 381/2012 Sb. Čl. II

Změna vyhlášky č. 75/2002 Sb. byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

Rozlišovací znaky rozsahů osvědčení osob k revizní činnosti

Osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

I. Podle velikosti provozního napětí elektrického zařízení

a)elektrická zařízení s napětím bez omezení jeho výšeE 0
b)elektrická zařízení s napětím do 35 kV střídavých nebo stejnosměrnýchE 1
c)elektrická zařízení s napětím do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrnýchE 2

II. Podle elektrických zařízení

a)neuvedená níže pod písmeny b) až j)C 0
b)v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečnýchC 1
c)v uhelných lomechC 2
d)v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachůC 3
e)v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a parC 4
f)v neplynujících neuhelných dolechC 5
g)v plynujících dolech a uhelných dolechC 6
h)v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušninC 7
i)při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů nebo kapalin46)C 8
j)u těžních zařízení pro svislou dopravuC 9

Poznámka:

U elektrických zařízení uvedených pod písmeny a) až g) se v osvědčení pro více rozsahů uvede rozlišovací znak s nejvyšší číslicí z požadovaných rozsahů. U elektrických zařízení uvedených pod písmeny h) až j) se v osvědčení uvede vždy rozlišovací znak příslušného rozsahu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

Nejdelší přípustné lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických zařízení

Část A

Elektrické zařízení třídy A

SKUPINANejdelší přípustná lhůta po výchozí revizi
nebo mezi pravidelnými revizemi
A11 rok
A22 roky
A34 roky
A45 let

Část B

Elektrické zařízení třídy B

SKUPINATŘÍDA OCHRANYNejdelší přípustná lhůta od začátku používání
nebo mezi pravidelnými kontrolami
B1I2 měsíce
II a III3 měsíce
B2I3 měsíce
II a III6 měsíců
B3I6 měsíců
II a III12 měsíců
B4I24 měsíců
II a III24 měsíců

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 75 /2002 Sb.

Podklady nezbytné pro provedení revize elektrických zařízení třídy A, náplň revize a obsah zprávy o revizi

Část A

Podklady nezbytné pro provedení revize elektrického zařízení

1. Pro výchozí revize

a) průvodní a projektová nebo výkresová dokumentace elektrického zařízení,

b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace,

c) výchozí revize těch částí elektrického zařízení objektu, provozního souboru (dílčího provozního souboru) apod., jež jsou z něho jako celku připraveny postupně k uvedení do provozu,

d) záznamy o prohlídkách a zkouškách provedených na elektrickém zařízení v průběhu jeho montáže,

e) záznamy o provedených opatřeních, prohlídkách a zkouškách provedených v průběhu rekonstrukce elektrického zařízení, které nemůže být ze závažných společenských, národohospodářských nebo technologických důvodů bez napětí po celou dobu provádění prací, popřípadě stanovisko odborného orgánu, pracoviště nebo znalce určeného nebo uznaného Českým báňským úřadem.47)

2. Pro pravidelné a mimořádné revize

a) provozní a projektová nebo výkresová dokumentace elektrického zařízení,

b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí provozní dokumentace,

c) záznamy o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o zjištěných a odstraněných závadách při provozu a údržbě,

d) zpráva o předchozí revizi,

e) doklady o výkonu vrchního dozoru státní báňské správy vztahující se k revidovanému zařízení, popřípadě stanovisko odborného orgánu, pracoviště nebo znalce určeného nebo uznaného Českým báňským úřadem,

f) doklad uvádějící důvody mimořádné revize.

Část B

Náplň revize elektrického zařízení

1. Při výchozí revizi se s přihlédnutím ke druhu elektrického zařízení provede

a) kontrola shody skutečného provedení elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s průvodní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti průvodní dokumentace,

b) prohlídka elektrického zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace,

c) opatření k ověření stavu revidovaného zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku.

2. Při pravidelné revizi se s přihlédnutím ke druhu elektrického zařízení provede

a) kontrola shody skutečného provedení elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s provozní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti provozní dokumentace,

b) prohlídka skutečného stavu elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace a posouzení případných změn provedených od poslední revize,

c) opatření k ověření stavu revidovaného zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku.

Část C

Obsah zprávy o revizi elektrických zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení obsahuje:

a) název a sídlo organizace, případně jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu osoby, která revidované zařízení provozuje nebo bude provozovat,

b) vymezení rozsahu revidovaného zařízení,

c) jméno, příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi provedl,

d) určení druhu revize (výchozí, pravidelná, mimořádná),

e) data zahájení a ukončení revize a vypracování a předání zprávy o revizi,

f) soupis použitých měřicích přístrojů,

g) seznam podkladů použitých k provedení revize, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,

h) soupis provedených úkonů (prohlídka, zkouška, vyhodnocení),

i) naměřené hodnoty, pokud je jimi dokladováno ohrožení bezpečnosti práce a provozu nebo jsou-li potřebné pro vyhodnocení změn v zajištění bezpečnosti práce a provozu,

j) soupis zjištěných závad s uvedením porušených ustanovení příslušného právního předpisu, technické normy apod.

k) slovní vyhodnocení stavu revidovaného elektrického zařízení z hlediska splnění požadavků na jeho bezpečnost vyjádřené konstatováním, zda revidované zařízení je či není schopno bezpečného provozu; pokud není, pak důvody takovéhoto vyhodnocení,

l) vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi a při provozu a údržbě elektrického zařízení,

m) potvrzení o předání a převzetí zprávy o revizi provozovatelem,

n) otisk kulatého razítka revizního technika obsahujícího jméno, příjmení, případně titul, evidenční číslo osvědčení a zkrácené označení vydavatele osvědčení.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

Požadavky kladené na prohlídku, zkoušení a měření při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi u elektrických zařízení třídy A

Část A

Prohlídka

Prohlídka předchází zkoušce. Prohlídkou se zkontroluje:

a) způsob, popřípadě stav ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně měření vzdáleností, pokud jde např. o ochranu přepážkami nebo kryty, zábranami nebo polohou,

b) použití protipožárních přepážek nebo jiných bezpečnostních opatření proti šíření ohně a ochrana před tepelnými účinky,

c) volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí,

d) volba a seřízení ochranných a kontrolních (monitorovacích) prvků,

e) použití odpovídajících, vhodně umístěných a dostatečně oddělujících spínacích prvků,

f) volba elektrických zařízení a ochranných opatření s ohledem na vnější vlivy, oprávněnost zatřídění a označení prostorů z hlediska označení vnějších vlivů,

g) označení středních a ochranných vodičů,

h) vybavení schématy, varovnými nápisy a jinými podobnými informacemi požadovanými zvláštními právními předpisy26) nebo technickými normami,

i) označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek apod.,

j) odpovídající způsob spojení vodičů,

k) přístupnost z hlediska provozu a údržby,

l) stav a vybavenost používaných pomůcek.

Část B

Zkouška („zkoušení a měření")

I. Obecné požadavky

Zkoušení a měření se u revidovaného elektrického zařízení provede v tomto pořadí:

a) spojitost ochranných vodičů a vodičů pro pospojování a k uvedení na stejný potenciál,

b) izolační odpor elektrického zařízení,

c) ochrana oddělením obvodů a oddělením při použití bezpečného malého napětí,

d) odpor podlahy a stěn,

e) samočinné odpojení od zdroje,

f) zkouška zapojení přístrojů,

g) zkouška elektrické pevnosti,

h) funkční zkouška,

i) tepelné účinky,

j) úbytek napětí.

II. Zkoušení

Zkouší se zejména:

a) hlídače izolačního stavu a proudové a napěťové chrániče, a to stisknutím zkušebního tlačítka,

b) účinnost bezpečnostních zařízení, jako jsou zařízení pro nouzové vypnutí, blokovací opatření a hlídače tlaku,

c) funkční schopnost hlásičů a ukazatelů stavu, jako jsou zařízení pro zpětná hlášení při dálkovém ovládání spínačů, světelné hlásiče apod.,

d) elektrická pevnost izolace (zkouškou přiloženým napětím), a to jen v případě, že použité elektrické předměty nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

Náplň prohlídky a obsah dokladu o kontrole při kontrole elektrického zařízení třídy B

Část A

Náplň prohlídky

Při kontrole se provede prohlídka, zda:

a) jistící prvky nejsou nahrazeny nevhodným způsobem,

b) kryty, držadla, ovládací a regulační prvky apod. nejsou poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před nebezpečným dotykem,

c) pohyblivý přívod nemá poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci, je zajištěn proti vytržení a vidlice, popřípadě zástrčka nebo pohyblivá zásuvka nejsou poškozeny nebo uvolněny,

d) u elektrického zařízení drženého v ruce nebo přenosného je pohyblivý přívod u vstupu do zařízení opatřen ochrannou návlačkou,

e) u elektrického zařízení nepřenosného nebo upevněného je pohyblivý přívod u vstupu do zařízení opatřen průchodkou,

f) u elektrických zařízení třídy ochrany II a III je pohyblivý přívod neoddělitelně spojen s vidlicí, pokud výrobce nepoužil jiné řešení,

g) u elektrických zařízení s elektromotory nejsou čepičky držáků kartáčů prasklé ani nejsou nahrazeny nevhodným způsobem,

h) větrací otvory nejsou zaprášené nebo zakryté.

Část B

Doklad o kontrole

Doklad o kontrole elektrického zařízení obsahuje:

a) přesné označení elektrického zařízení (název, výrobce a výrobní, popřípadě inventární číslo zařízení),

b) datum kontroly,

c) výsledek kontroly (dobrý stav, vyhovující stav, vyžaduje opravu),

d) zjištěné závady,

e) lhůtu, do kdy musí být provedena další kontrola,

f) jméno a podpis toho, kdo kontrolu provedl,

g) pokud je kontrola provedena dodavatelsky, otisk razítka s uvedením názvu a sídla organizace, která kontrolu provedla.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 75/2002 Sb.

Pomůcky podléhající provádění pravidelných prohlídek a zkoušek a lhůty provádění těchto prohlídek a zkoušek

PomůckaLhůty
pravidelných
prohlídek
(v měsících)
Lhůty
pravidelných
zkoušek
(v měsících)
Zkoušečka napětí1224
Fázovací souprava nad 1 kV1224
Manipulační tyč
- měřicí tyč na izolátory vvn1224
- vypínací tyč vn-24
- pojistkové kleště vn-24
Záchranný hák-24
Dielektrické rukavice1224
Dielektrický koberec24-

Poznámky pod čarou

1) § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 128/1999 Sb.

2) § 2 odst. 1 písm. w) vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.
§ 2 odst. 1 písm. r) vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.
§ 2 písm. l) vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů.
§ 2 odst. 1 písm. o) vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.
§ 2 písm. g) vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

3) § 13 odst. 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

4) § 5 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění vyhlášky č. 109/1998 Sb.
§ 5 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění vyhlášky č. 236/1998 Sb.
§ 5 vyhlášky č. 51/1989 Sb., ve znění vyhlášky č. 237/1998 Sb.
§ 16 vyhlášky č. 55/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb.
§ 22 vyhlášky č. 239/1998 Sb.

5) § 2 písm. e) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

6) § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

7) Čl. 411.1.2 a tabulka 41-NK ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

8) Čl. 826-07-01 ČSN 33 0050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách.

9) Příloha NM ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik, ve znění pozdějších změn.

10) § 79 odst. 4 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

11) Čl. 826-07-N1 ČSN 33 0050-826.

12) Čl. 826-07-03 ČSN 33 0050-826.

13) Čl. 826-07-05 ČSN 33 0050-826.

14) Čl. 826-07-04 ČSN 33 0050-826.

15) Čl. 826-07-06 ČSN 33 0050-826.

16) Čl. 826-07-07 ČSN 33 0050-826.

17) § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

18) § 232 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

19) § 81 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 239/1998 Sb.
Čl. 2.4.1 a 2.4.2 ČSN EN 60079-10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. Určování nebezpečných prostorů.

20) § 79 odst. 2 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

21) § 232 odst. 1 písm. b) a odst. 3 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

22) § 81 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 239/1998 Sb.
Čl. 2.4.3 ČSN EN 60079-10.

23) Čl. 322.5 ČSN 33 2000-3.

24) Čl. 323.1 ČSN 33 2000-3.

25) Vyhláška č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu.

26) Například vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 26/1989 Sb., vyhláška č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č. 239/1998 Sb.

27) Čl. 6.4 - 6.10 ČSN 33 1610 Elektrotechnické předpisy - Revize a kontroly spotřebičů během jejich používání.

28) ČSN 33 2000-4-41.

29) § 6 až 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

30) Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

32) ČSN 35 9700 Dielektrické ochranné a pracovní pomůcky pro elektrotechniku.

33) § 42 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.

34) § 42 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.

35) § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.

36) § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

37) § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

38) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 50/1978 Sb.

39) Například vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhláška č. 26/1989 Sb., vyhláška č. 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb. a vyhláška č. 239/1998 Sb.

40) § 8 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

41) § 14 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

42) § 241 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb.
§ 90 odst. 1 vyhlášky č. 26/1989 Sb.
§ 55 vyhlášky č. 51/1989 Sb.

43) § 1 odst. 8 a § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 74/2001 Sb.
§ 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

44) § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.

45) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

46) Vyhláška č. 239/1998 Sb.

47) § 8 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb.

Přesunout nahoru