Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních

Částka 33/2002
Platnost od 01.03.2002
Účinnost od 01.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 2002

o vyhrazených elektrických zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8a odst. 8 písm. a) a c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví, která technická zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejícími se považují za vyhrazená elektrická zařízení.

(2) Vyhláška dále blíže vymezuje předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací1) provozujících vyhrazené elektrické zařízení, a to z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způsobilosti jejich zaměstnanců.

§ 2

Vyhrazená elektrická zařízení

(1) Vyhrazeným elektrickým zařízením je:

a) elektrické zařízení2) v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par, elektrické zařízení v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů nebo výbušnin, elektrické zařízení v prostorech z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných3) a elektrické zařízení v plynujících dolech4) a uhelných dolech a také zařízení, kterým je v souvislosti s těmito prostory a doly zajištěna ochrana před bleskem a před nebezpečnými účinky statické elektřiny,5)

b) elektrické zařízení silové6) v ostatních prostorech a s tímto zařízením související spínací a řídicí zařízení;7) za spínací a řídicí zařízení se považují i ovládací a bezpečnostní obvody.

(2) Za vyhrazené elektrické zařízení se nepovažuje:

a) elektrické zařízení držené v ruce8) do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,

b) elektrické zařízení přenosné9) do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,

c) elektrické zařízení nepřenosné10) nebo upevněné11) do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, pokud toto není pevně připojené k elektrické síti,

d) pohyblivé přívody a šňůrová vedení pro elektrická zařízení do napětí 400 V střídavých nebo 440 V stejnosměrných, která mají průřez fázového nebo krajního vodiče 6 mm2 nebo menší, pokud nejsou pevně připojená k elektrické síti.

§ 3

Požadavky na odbornou způsobilost organizací a způsob jejího prověřování pro vydání oprávnění

(1) Odborně způsobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je organizace, která splňuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních stanovené zvláštním právním předpisem12) a která má k této činnosti platné oprávnění vydané obvodním báňským úřadem.13)

(2) Žádost o vydání oprávnění se podává u místně příslušného obvodního báňského úřadu, v jehož obvodu působnosti14) má organizace sídlo, popřípadě místo podnikání, nebo podnikající fyzická osoba místo trvalého pobytu.15) Není-li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa zamýšlené činnosti, k níž je oprávnění třeba.

(3) Organizace žádající o prověření odborné způsobilosti a vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení prokáže alternativně ve vztahu k požadovanému rozsahu oprávnění, nejpozději při prověřování odborné způsobilosti, že

a) k řízení prací na vyhrazeném elektrickém zařízení má odborně způsobilou osobu,16) popřípadě osoby,

b) k činnosti má potřebné technické vybavení a prostory,

c) má zajištěno provádění montáže, oprav a předepsaných kontrol, zkoušek a revizí vyhrazených elektrických zařízení odborně způsobilou osobou s odpovídající elektrotechnickou odborností.17)

(4) V žádosti o vydání oprávnění organizace uvede rozsah požadovaného oprávnění, údaje dokládající splnění požadavků podle odstavce 3 a dále pak

a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,

b) sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,

d) jméno a příjmení osoby určené k řízení prací a adresu místa jejího trvalého pobytu včetně jejího osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce a data jejího narození.

(5) Obvodní báňský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání oprávnění, jinak oprávnění nevydá.

(6) Obvodní báňský úřad v oprávnění uvede

a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,

b) sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby, popřípadě adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby,

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození fyzické osoby,

d) předmět činnosti (montáž, opravy, revize, zkoušky),

e) v evidenčním čísle rozsah činnosti podle přílohy,

f) datum vydání oprávnění a dobu, na kterou se vydává.

(7) Oprávnění pozbývá platnost, když organizace neplní podmínky uvedené v odstavci 3.


§ 4

Přechodná ustanovení

(1) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů18) před 1. lednem 1993 zůstávají v platnosti do 31. května 2003.

(2) Oprávnění k činnostem uvedeným v § 3 odst. 1 vydaná podle dosavadních právních předpisů po 31. prosinci 1992 zůstávají v platnosti do 31. května 2005; rozsah vydaného oprávnění se však po 31. květnu 2003 považuje za oprávnění v rozsahu C 0 podle této vyhlášky.

(3) Pokud pro některé činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních dosavadní právní předpisy nevyžadovaly oprávnění odborné způsobilosti, mohou organizace tyto činnosti vykonávat bez oprávnění i nadále, nejdéle však do 30. září 2002.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 74/2002 Sb.

Rozlišovací znaky rozsahu oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení

Oprávnění obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

I. Podle velikosti provozního napětí vyhrazeného elektrického zařízení:

a)elektrická zařízení s napětím bez omezení jeho výšeE 0
b)elektrická zařízení s napětím do 35 k V střídavých nebo stejnosměrnýchE 1
c)elektrická zařízení s napětím do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrnýchE 2

II. Podle druhu vyhrazených elektrických zařízení:

a)neuvedená níže pod písmeny b) až j)C 0
b)v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečnýchC 1
c)v uhelných lomechC 2
d)v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachůC 3
e)v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a parC 4
f)v neplynujících neuhelných dolechC 5
g)v plynujících dolech a uhelných dolechC 6
h)v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušninC 7
i)při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a při podzemním skladování plynů nebo kapalin19)C 8
j)u těžních zařízení pro svislou dopravuC 9

Poznámka:

Pokud organizace požaduje oprávnění pro více rozsahů činnosti, uvede se u vyhrazených elektrických zařízení uvedených pod písmeny a) až g) v oprávnění rozlišovací znak s číslicí odpovídající nejvyššímu požadovanému rozsahu. To neplatí u elektrických zařízení uvedených pod písmeny h) až j), u nichž se v oprávnění uvede rozlišovací znak všech rozsahů, pro které je oprávnění vydáno.

Poznámky pod čarou

1) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.

2) Čl. 826-07-01 ČSN 33 0050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách.

3) Příloha NM ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Stanovení základních charakteristik, ve znění pozdějších změn.

4) § 79 odst. 4 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

5) ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

6) Čl. 826-07-N1 ČSN 33 0050-826.

7) Čl. 826-07-03 ČSN 33 0050-826.

8) Čl. 826-07-05 ČSN 33 0050-826.

9) Čl. 826-07-04 ČSN 33 0050-826.

10) Čl. 826-07-06 ČSN 33 0050-826.

11) Čl. 826-07-07 ČSN 33 0050-826.

12) Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
Vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

13) § 8a odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.

14) Vyhláška č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů, ve znění vyhlášky č. 120/1993 Sb.

15) § 10 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

16) § 9 odst. 6 vyhlášky č. 75/2002 Sb.

17) § 9 a 10 vyhlášky č. 75/2002 Sb.
Vyhláška č. 50/1978 Sb.

18) Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

19) Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Přesunout nahoru