Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o důlní degazaci

Částka 33/2002
Platnost od 01.03.2002
Účinnost od 01.04.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 21. ledna 2002

o důlní degazaci

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, na zřizování, provoz a kontrolu zařízení důlní degazace a na kvalifikaci a odbornou způsobilost zaměstnanců při provozu zařízení důlní degazace v organizaci1) provádějící hornickou činnost v plynujících uhelných dolech II. třídy nebezpečí2) (dále jen "důl").

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) hlavní plynovod - potrubí umístěné v hlavním důlním díle a na povrchu až k degazační stanici, které slouží k odvádění degazované plynové směsi,

b) důlní degazaci - soubor činností a zařízení sloužících k záměrnému a řízenému odčerpání metanu z uhelné sloje, okolních hornin nebo volných prostorů a následnému izolovanému odvádění plynové směsi z degazačních zdrojů v dole plynovody včetně degazační stanice,

c) degazační stanici - samostatný oplocený objekt z nehořlavého materiálu, ve kterém je instalováno zařízení k vyvolání podtlaku potřebného k degazaci a přístroje zajišťující kontrolu provozu důlní degazace a jeho bezpečnost,

d) degazační systém - soubor tvořený degazačními zdroji, plynovody a zařízením používaným při důlní degazaci,

e) degazační zdroje - utěsněné a uzavřené degazační vrty a uzavřená, popřípadě nepřístupná důlní díla nebo jejich části, z nichž je plynová směs odváděna plynovody do degazační stanice,

f) dílčí plynovod - potrubí, které slouží k odvádění plynové směsi od degazačního zdroje do hlavního plynovodu,

g) úvodní kolonu - ocelové potrubí zapuštěné do vrtu a utěsněné způsobem zabraňujícím úniku plynu, které je dimenzováno na předpokládaný tlak, nejméně však 0,6 MPa, a opatřeno uzavírací armaturou umožňující napojení na degazační systém,

h) ztracený plynovod - potrubí záměrně ponechané v nepřístupných důlních dílech (stařiny nebo likvidovaná důlní díla), které je využíváno k degazaci a je napojeno na dílčí plynovod.

§ 3

Zřizování a provoz degazačního systému

(1) Hornická činnost v dole nesmí být vykonávána bez degazačního systému vybudovaného podle projektu.

(2) Je-li do degazačního systému zapojeno několik degazačních stanic, mohou být některé degazační stanice odstaveny mimo provoz, pokud ostatní stanice zajistí požadovaný účinek degazace v dole.

§ 4

Řízení důlní degazace

(1) K zajištění odborného řízení důlní degazace a bezpečného provozování a kontroly degazačního systému určí závodní dolu zaměstnance s odpovídajícími znalostmi pro řízení důlní degazace (dále jen "vedoucí důlní degazace").

(2) Vedoucím důlní degazace může být jen zaměstnanec, který má vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením alespoň magisterského studijního programu v oblasti hornictví a hornické geologie, hutnictví a slévárenství se zaměřením na hornictví s nejméně tříletou praxí na plynujícím dole, z toho alespoň rok při řízení, provozování a kontrole důlní degazace, který úspěšně vykonal zkoušku ze znalostí potřebných k výkonu své funkce (dále jen "zkouška z důlní degazace") před komisí obvodního báňského úřadu.3)

(3) Mechanikem důlní degazace může být jen zaměstnanec s alespoň úplným středním odborným vzděláním hornického, strojního nebo elektrotechnického směru s nejméně roční praxí na plynujícím dole, který před ustanovením do funkce absolvoval kurz o důlní degazaci v délce 40 hodin ukončený úspěšně vykonanou zkouškou z důlní degazace před komisí obvodního báňského úřadu.

(4) Na řízení, provozu a kontrole důlní degazace se mohou podílet jen zaměstnanci, kteří mají vysokoškolské vzdělání získané úspěšným ukončením alespoň bakalářského studijního programu v oblasti hornictví a hornické geologie, hutnictví a slévárenství se zaměřením na hornictví, popřípadě strojního nebo elektrotechnického zaměření s alespoň roční hornickou technickou praxí na plynujícím dole, a zaměstnanci s úplným středním odborným vzděláním příslušného směru s alespoň roční hornickou technickou praxí na plynujícím dole, kteří absolvovali kurz o důlní degazaci v délce 40 hodin ukončený úspěšně vykonanou zkouškou z důlní degazace před komisí obvodního báňského úřadu.

(5) Strojníkem degazační stanice může závodní dolu pověřit jen zaměstnance, který absolvoval teoretické a praktické zaškolení nejméně po dobu 4 týdnů pro tuto činnost ukončené úspěšně vykonanou zkouškou z důlní degazace před komisí obvodního báňského úřadu.

(6) Plynoměřičem degazačního systému může být jen zaměstnanec, který absolvoval kurz o důlní degazaci v délce 40 hodin ukončený úspěšně vykonanou zkouškou z důlní degazace před komisí obvodního báňského úřadu.

(7) Zaměstnanci, kteří splňují požadavky uvedené v odstavcích 2 až 6, avšak uvedené funkce nevykonávali po dobu delší než 3 roky, mohou tyto funkce opětovně vykonávat po úspěšném vykonání zkoušky z důlní degazace před komisí obvodního báňského úřadu.

ČÁST DRUHÁ

PROJEKT, TECHNOLOGICKÝ POSTUP A MAPOVÁ DOKUMENTACE

§ 5

Projekt

(1) Pro zajištění bezpečnosti provozu dolu lze výstavbu a rekonstrukci degazačních stanic, kladení plynovodů a zřizování degazačních zdrojů uskutečnit jen na základě projektu důlní degazace. Projekt obsahuje:

a) základní geologické údaje o oblasti, která bude degazována,

b) prognózu plynodajnosti a rozbor vlivu geologických a důlně-technických podmínek na větrání a degazaci,

c) technické a technologické údaje o důlních dílech, v nichž bude degazace prováděna,

d) potřebné údaje o způsobu degazace a o technologických zařízeních pro odsávání plynové směsi,

e) určení potřebného průměru plynovodu, umístění bezpečnostních uzávěrů, uzavíracích armatur, měřicích clon a odvodňovačů a opatření pro případ použití ztraceného plynovodu,

f) základní údaje o degazačních zdrojích, způsobu jejich napojení na plynovod, jejich rozmístění a jejich likvidaci,

g) mapovou a výkresovou dokumentaci,4) časový předstih degazace před vedením důlních děl,

h) na likvidovaném dole systém a místa sledování plynových zdrojů,

i) oponentní posouzení projektu.

(2) Pro zajištění bezpečnosti provozu důlního díla uvedeného v odstavci 1 písm. c) vypracuje organizace samostatný projekt důlní degazace přiměřeně podle odstavce 1. Pro ražbu dlouhých důlních děl může být vypracován typový projekt důlní degazace.

(3) Projekty podle odstavců 1 a 2 a jejich změny schvaluje závodní dolu na základě jejich oponentních posouzení.

§ 6

Technologický postup

(1) Kladení plynovodu a zřizování degazačních zdrojů se provádí podle technologického postupu,5) který vychází ze schváleného projektu.

(2) V případě, že se jako degazačního zdroje použije vrtu, vybaví se ústí vrtu úvodní kolonou o délce alespoň 6 m odzkoušenou na pevnost a těsnost. Zkouška pevnosti se provede před nasazením úvodní kolony, a to zkušebním tlakem rovným dvojnásobku jmenovitého tlaku; zkouška těsnosti se provede po ukončení montáže úvodní kolony, a to zkušebním tlakem rovným očekávanému provoznímu tlaku.

§ 7

Mapová dokumentace

V mapové dokumentaci vedené podle zvláštního právního předpisu6) se také zakresluje degazační systém a umístění měřicích armatur.

ČÁST TŘETÍ

POUČENÍ ZAMĚSTNANCŮ A OCHRANA PLYNOVODŮ A PROVOZU DOLU

§ 8

Poučení zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří mají pracovat nebo vstupovat do prostorů, kde je umístěno zařízení důlní degazace, musí být předem poučeni o zákazu manipulace s degazačním zařízením bez příkazu a o opatřeních k ochraně degazačního systému.

§ 9

Ochrana plynovodu a provozu dolu

(1) Pro zajištění bezpečného provozu plynovodu je nutné jej chránit před poškozením pádem horniny, tlakem horninového masivu, účinky trhací práce a účinky provozu dopravních zařízení.

(2) Změny v degazačním systému a v degazaci, které způsobily nebo mohou způsobit zvýšení koncentrace metanu v důlním ovzduší nad 0,8 %, ohlásí ten, kdo je zjistil nebo je zamýšlí provést, neprodleně inspekční službě.7)

ČÁST ČTVRTÁ

KONTROLA A MĚŘENÍ DEGAZAČNÍHO SYSTÉMU

§ 10

Kontrola degazačního systému

(1) Degazační systém kontroluje zaměstnanec určený vedoucím důlní degazace, a to plynovody nejméně jednou měsíčně a regulační a uzavírací armatury, odvodňovače a měřicí armatury nejméně jednou za 6 měsíců.

(2) Degazační zdroj s koncentrací metanu menší než 30 % kontroluje zaměstnanec určený vedoucím důlní degazace nejméně jednou denně; při této kontrole se také zjišťuje koncentrace metanu v odsávané směsi.

(3) O výsledku kontroly provede písemný záznam ten, kdo kontrolu provedl. Vzor tiskopisu pro vedení písemného záznamu je uveden v příloze č. 1.

(4) Při zjištění výskytu oxidu uhelnatého v degazované plynové směsi v koncentraci vyšší než 100 ppm u dílčího plynovodu a 30 ppm u hlavního plynovodu je nutné neprodleně zjistit jeho příčinu a učinit potřebná opatření.

§ 11

Měření degazačního systému

(1) Měření objemového průtoku a tlaku plynové směsi a odebírání vzorků plynové směsi a jejich rozbory na oxid uhličitý, metan, kyslík a oxid uhelnatý v plynovodech se provádí nejméně jednou měsíčně, a to v místech určených projektem.

(2) Měření podle odstavce 1 u dílčích plynovodů se provádí v místě před jejich zaústěním do hlavního plynovodu.

(3) Tlak plynové směsi a koncentrace metanu v degazačním zdroji napojeném na degazační systém se měří nejméně jednou za měsíc.

(4) Ve ztraceném plynovodu, který je umístěn ve stařinách za provozovaným porubem, se jednou za týden zjišťuje koncentrace metanu a oxidu uhelnatého v odsávané směsi.

(5) Měření a odběry vzorků plynové směsi podle odstavců 1 až 4 provádí zaměstnanci určení vedoucím důlní degazace; o výsledku měření vedou písemné záznamy podle vzoru uvedeného v příloze č. 2.

ČÁST PÁTÁ

VYBAVENÍ, PROVOZ A KONTROLA DEGAZAČNÍ STANICE

§ 12

Vybavení degazační stanice

(1) Vybavení degazační stanice určí projekt tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz degazačního systému a vytvořeny podmínky pro dostatečně účinnou degazaci.

(2) Projekt podle odstavce 1 určí:

a) počet a výkon čerpadel plynové směsi (vývěvy, kompresory, dmychadla apod.) včetně alespoň jednoho záložního čerpadla o stejném výkonu, jaký má nejvýkonnější čerpadlo,

b) umístění, počet a typ měřicích registračních přístrojů na sací straně plynovodu do degazační stanice pro měření tlaku, objemového průtoku a teploty plynové směsi a pro průběžnou kontrolu koncentrace metanu v plynové směsi; lze použít jen takový přístroj pro průběžnou kontrolu koncentrace metanu, který umožní akustickou a optickou signalizaci poklesu koncentrace metanu v plynové směsi na 40 % a vypnutí pohonu čerpadel při poklesu koncentrace metanu v plynové směsi pod 30 % s tím, že zpoždění ve zjištění koncentrace metanu nesmí překročit 60 sekund,

c) umístění, počet a typ měřicích přístrojů na výtlačné straně plynovodu z degazační stanice pro měření tlaku a teploty plynové směsi a pro kontrolu koncentrace metanu v plynové směsi,

d) umístění a typ tlakoměru na sacím a výtlačném hrdle každého čerpadla,

e) umístění a typ tlakoměru pro měření tlaku vody na ucpávkách rotoru vodokružné vývěvy; lze použít jen takový tlakoměr, který umožní signalizaci poklesu tlaku vody pod určenou mez a automaticky přitom zastaví provoz vývěvy,

f) umístění a typ bezpečnostního uzávěru proti prošlehnutí plamene na sací straně plynovodu do degazační stanice; na výtlačné straně plynovodu z degazační stanice se takový bezpečnostní uzávěr použije v případě, že plynová směs je dodávána ke spotřebiči vzdálenému méně než 1000 m od degazační stanice,

g) způsob kontroly tlakové ztráty bezpečnostních uzávěrů uvedených pod písmenem f),

h) způsob čištění kuličkové náplně bezpečnostního uzávěru při zvýšení jeho tlakové ztráty o 5 kPa oproti výchozí hodnotě a jeho náhradu druhým uzávěrem po dobu čištění,

i) způsob vedení a průměry kovového potrubí pro rozvod plynové směsi,

j) typy pryžových kompenzátorů a kovových objímek pro jejich spoje pro napojení čerpadel k rozvodu plynové směsi a pro napojení přístrojů vyžadujících pružné napojení,

k) způsob odvádění plynové směsi mimo čerpadla plynovodem pro vypouštění plynové směsi do ovzduší tak, aby vyústění tohoto plynovodu bylo

1. chráněno před bleskem,

2. vzdáleno nejméně 20 m od výdušné jámy, difuzoru hlavního ventilátoru a holého elektrického vedení,

3. vybaveno zařízením na zhášení plamene,

4. vyvedeno nejméně 3 m nad nejvyšší budovu ležící v okruhu 20 m od místa odfuku a nejméně 10 m nad úroveň terénu,

5. zhotoveno z nehořlavého a antistatického materiálu,

l) způsob odvádění odpadní vody od čerpadel potrubím mimo objekt a oplocený prostor degazační stanice,

m) umístění nejméně jednoho čidla kontinuálního metanoměru v degazační stanici v místě s nejvyšší pravděpodobností výskytu metanu,

n) způsob, jakým bude metanoměrem podle písmene m) zjištěná koncentrace metanu v ovzduší degazační stanice vyšší než 0,5 % akusticky a opticky signalizována obsluze degazační stanice nebo inspekční službě.

(3) V degazační stanici mohou být použita jen taková elektrická zařízení, která vyhovují příslušným technickým podmínkám pro dané prostředí.8)

§ 13

Provoz degazační stanice

(1) Degazační stanice může být používána pouze k degazačním účelům. Vstup do degazační stanice může být povolen jen zaměstnancům určeným vedoucím důlní degazace k obsluze a údržbě degazační stanice a kontrolním orgánům.

(2) Degazační stanice může být provozována bez stálé přítomnosti strojníka, pokud její zařízení splňuje podmínky zvláštního právního předpisu.9)

(3) Provoz degazační stanice na činném dole je nepřetržitý. Výjimečně lze provoz degazační stanice přerušit, a to jen na písemný příkaz závodního dolu na dobu nezbytně nutnou pro provedení revize, opravy apod. a za podmínky, že provoz degazační stanice bude obnoven nejméně 8 hodin před zahájením dobývacích nebo razicích prací v dole, neurčí-li závodní dolu na základě kontroly účinnosti degazace jiný počet hodin. Přerušení degazace se zaznamenává do provozní knihy degazační stanice.

(4) Pokyny pro obsluhu a údržbu10) degazační stanice obsahují také intervaly měření koncentrací metanu, opatření, která je nutno provést při zjištění koncentrace metanu 0,5 % a vyšší v ovzduší degazační stanice, při náhlém poklesu koncentrace metanu v degazované plynové směsi o více než 10 %, jakož i při snížení koncentrace metanu v degazované plynové směsi pod 40 % a pod 30 %, a opatření pro regulaci větrání a vytápění degazační stanice.

(5) V degazační stanici a v jejím oploceném prostoru je zakázáno kouřit a používat otevřeného ohně. Tento zákaz platí i do vzdálenosti 20 m od vyústění plynovodu pro vypouštění plynové směsi do ovzduší. Zákaz se vyznačuje příslušnými bezpečnostními značkami.11)

(6) Podmínkou pro bezpečný provoz degazační stanice je funkční telefonické spojení s inspekční službou.

§ 14

Kontrola provozu degazační stanice

(1) Provoz degazační stanice kontroluje

a) zaměstnanec určený vedoucím důlní degazace

1. nejméně jednou za směnu porovnáním údajů registračních měřicích přístrojů s údaji přístrojů pro kontrolní měření koncentrace metanu. V případě zjištění rozdílů větších než 1 % u koncentrace metanu se další postup řídí podle pokynů pro obsluhu a údržbu degazační stanice,

2. jednou za den s cílem ověřit tlakovou ztrátu na bezpečnostních uzávěrech,

b) zaměstnanec určený závodním dolu nejméně jednou za 14 dní s tím, že zkontroluje stav celého rozvodu plynové směsi v degazační stanici (potrubí, hadice).

(2) V případě poruchy registračních měřicích přístrojů je jako náhradní řešení přípustné měření koncentrace metanu v plynové směsi v intervalech nepřesahujících 10 minut a teploty a tlaku plynové směsi v intervalech nepřesahujících 30 minut a zaznamenávání změřených údajů a času měření.

(3) Výsledky kontrol a měření zaznamená ten, kdo je provedl, v písemném záznamu, jehož vzor je uveden v přílohách č. 3 a 4.

(4) Jednou za měsíc se provede

a) odběr vzorku odsávané plynové směsi v degazační stanici a jeho rozbor na metan, oxid uhličitý, kyslík a oxid uhelnatý,

b) kontrola registračních a bezpečnostních zařízení oprávněným pracovníkem nebo oprávněnou organizací,

c) kontrola čerpadel plynové směsi a elektrického zařízení.

(5) Organizace uchovává záznamy a výsledky rozborů a kontrol podle odstavce 4 po dobu nejméně 3 let.


ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Degazační stanice a plynovody uvedené do používání před nabytím účinnosti této vyhlášky se mohou používat za předpokladu, že vyhovují požadavkům obecně závazných právních předpisů platných v době jejich uvedení do používání.

(2) Zaměstnanci, kteří vykonávají funkce uvedené v § 4 a vykonali zkoušku podle dosud platných předpisů, se po dobu výkonu těchto funkcí považují za zaměstnance splňující požadavky této vyhlášky.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Výnos Českého báňského úřadu č. 1/1988 o důlní degazaci (reg. v částce 4/1988 Sb.).

2. Výnos Českého báňského úřadu č. 1/1991 ze dne 1. 11. 1991, kterým se mění výnos Českého báňského úřadu č. 1/1988 o důlní degazaci (reg. pod č. 518 v částce 98/1991 Sb.).

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2002 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2002 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2002 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2002 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.

2) § 79 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

3) § 41 odst. 1 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb.

4) § 21 a 24 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem.

5) § 5 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

6) § 26 vyhlášky č. 435/1992 Sb.

7) § 10 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

8) § 232 odst. 3 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

9) § 219 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

10) § 216 vyhlášky č. 22/1989 Sb.

11) ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

Přesunout nahoru