Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 63/2002 Sb.Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

Částka 30/2002
Platnost od 26.02.2002
Účinnost od 26.02.2002
Zrušeno k 25.01.2020 (3/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. ledna 2002

o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu k uskutečňování Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen "Program") na podporu zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí a zásadami trvale udržitelného rozvoje1) (dále jen "dotace").

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto nařízení se rozumí

a) programem soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku,2) jeho údržbu a opravy, případně i pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů,3)

b) poskytovatelem ústřední orgán státní správy, Akademie věd České republiky a Grantová agentura České republiky nebo ten, koho určí zvláštní zákon,4)

c) uchazečem investor žádající o dotaci ze státního rozpočtu v rámci programu,

d) příjemcem ten, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace poskytovatelem rozhodnuto,

e) akcí činnost podle § 5 odst. 4 zákona,

f) výběrovým řízením postup poskytovatele při hodnocení a výběru žádostí o dotaci.

§ 3

Vyhlášení programu

(1) Program vyhlašuje na základě schválené dokumentace programu5) poskytovatel a zveřejňuje jej v Obchodním věstníku a v dálkově přístupném informačním systému.

(2) Program obsahuje vždy

a) název akce,

b) podmínky pro přijetí žádosti do výběrového řízení a kritéria hodnocení a výběru žádostí,

c) místo, dobu a způsob podávání žádostí,

d) období, ve kterém poskytovatel zajistí zhodnocení žádostí, rozhodne a vyhlásí výsledky výběrového řízení,

e) název, sídlo, telefon, elektronickou adresu (e-mail) a fax poskytovatele,

f) druhy nákladů, na jejichž úhradu lze dotaci použít,

g) maximální výši poskytovaných dotací.

§ 4

Podmínky pro poskytnutí dotace

(1) Dotaci lze poskytnout uchazeči, jestliže

a) vůči němu nebyl prohlášen konkurs, nebylo povoleno vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku6) nebo uchazeč není v likvidaci,

b) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu nebo ke zdravotní pojišťovně,

c) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku,

d) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s obsahem akce,

e) nevykázal ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, ve kterém žádá o dotaci, daňovou ztrátu podle zvláštního právního předpisu.7)

(2) Splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) prokazuje uchazeč při podání žádosti příslušnými doklady a splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) čestným prohlášením.

(3) Dotaci nelze poskytnout, pokud program, na jehož základě se dotace poskytuje, popřípadě jednotlivá dotace, nebyly předem oznámeny a schváleny Evropskou komisí, ledaže splňují podmínky přímo použitelného předpisu Evropských společenství stanovujícího výjimky z režimu oznamování veřejných podpor7a).

§ 5

Žádosti o dotace

(1) Žádost o dotaci se předkládá v termínu a ve formě, které jsou schváleny v příslušné dokumentaci programu, včetně všech příloh požadovaných poskytovatelem. Uchazeč může vzít žádost zpět, nesmí ji však v průběhu výběrového řízení měnit nebo doplňovat.

(2) Při shromažďování, zpracovávání a zveřejňování údajů o žádostech se poskytovatel řídí zvláštními právními předpisy.8)

(3) Před hodnocením žádostí zpracuje poskytovatel protokol, který musí obsahovat seznam doručených žádostí, údaje o návrzích akcí a jejich úplnosti. U žádostí nevyhovujících vyhlášeným podmínkám uvede důvod jejich vyřazení.

(4) Uchazeč nemá právní nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí ve výběrovém řízení.

§ 6

Hodnocení žádostí

(1) Pro hodnocení žádostí ustaví poskytovatel odborný poradní orgán.

(2) Odborný poradní orgán musí mít nejméně pět členů. Jeho členy jsou poskytovatelem jmenovány především osoby s příslušnou kvalifikací a odbornou praxí podle zaměření programu, přičemž nadpoloviční většina členů nesmí být zaměstnanci poskytovatele.

(3) Posudky, které si vyžádá poskytovatel, jsou podkladem pro hodnocení odborným poradním orgánem.

(4) Jednání odborného poradního orgánu se řídí jednacím řádem vydaným poskytovatelem. V něm poskytovatel stanoví vždy způsob jmenování a obměny členů a náhradníků odborného poradního orgánu, délku funkčního období, způsob jednání odborného poradního orgánu, postup při posuzování podjatosti členů odborného poradního orgánu nebo oponentů, způsob přípravy protokolu o hodnocení projektů, způsob dokumentace jednání odborného poradního orgánu a uchovávání výsledků jednání.

(5) Odborný poradní orgán se při hodnocení a výběru žádostí řídí kritérii schválenými v dokumentaci programu.

(6) Na závěr hodnocení odborný poradní orgán zpracuje pro poskytovatele protokol o výsledku výběrového řízení, který musí obsahovat identifikační údaje žádosti, uchazeče, celkové uznané náklady na řešení akce a výši přiznané dotace.

(7) Poskytovatel písemně informuje uchazeče o výsledku hodnocení žádosti, včetně odůvodnění.

§ 7

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(1) Na základě výsledku výběrového řízení a dokumentace akce, předložené uchazečem podle požadavků poskytovatele, vydá poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu,5) zahrnující celou dobu řešení akce a období do vyhodnocení výsledků akce, včetně povinnosti vypořádat poskytnuté dotace.

(2) Příjemce písemně informuje poskytovatele o změnách, které nastaly v době od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a které se dotýkají jeho právní subjektivity, údajů, které by mohly mít vliv na řešení projektu, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl.

§ 8

Podmínky použití dotací

(1) Dotace mohou být použity pouze na podporu akcí vymezených zákonem.

(2) Příjemce vede pro každou akci oddělenou evidenci podle zvláštního právního předpisu2) o všech uznaných nákladech a v rámci této evidence o výdajích a nákladech hrazených z dotace.

(3) Z dotace poskytnuté na řešení schválené akce se hradí pouze taková část nákladů na pořízení hmotného a nehmotného majetku podle zvláštního právního předpisu,2) která odpovídá rozsahu jeho předpokládaného využití pro řešení dané akce.

§ 9

Kontrola využívání dotací a vyhodnocení akcí

(1) Pro kontrolu a dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis.9)

(2) U všech akcí je poskytovatelem prováděna kontrola průběhu řešení a plnění cílů akce, včetně kontroly čerpání a využívání dotace, účelnosti celkových uznaných nákladů na řešení prostřednictvím hodnocení zpráv o řešení akce, a to nejméně v intervalu jednoho roku, vždy však po ukončení řešení.

(3) Příjemce nejméně jedenkrát za rok, vždy však po ukončení řešení, vypracovává zprávu o řešení akce a předává ji poskytovateli v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.

(4) Závěrečné vyhodnocení akce se provádí podle zvláštního právního předpisu.10)

§ 10

Uchovávání dokladů

(1) Poskytovatel uchovává doklady o programu, včetně všech žádostí přijatých podle § 4, po dobu nejméně 5 let od uzavření výběru akcí k poskytnutí dotace.

(2) Poskytovatel uchovává doklady o každé akci po dobu nejméně 10 let od závěrečného vyhodnocení akce.10)

§ 11

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé mezi poskytovateli a příjemci přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí dosavadními právními předpisy.


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

4) § 14 zákona č. 218/2000 Sb.

5) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

6) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7a) Například nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podpory na vzdělání, Úřední věstník Evropské unie ze dne 13. 1. 2001, L 10/20, ve znění nařízení Komise (ES) č. 363/2004 ze dne 25. února 2004, Úř. věst. ze dne 28. 2. 2004, L 63/20, nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis, Úřední věstník Evropské unie ze dne 13. 1. 2001, L 10/30, nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na státní podporu pro malé a střední podniky, Úřední věstník Evropské unie ze dne 13. 1. 2001, L 10/33, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 70/2001, Úřední věstník Evropské unie ze dne 28. 2. 2004, L 63/22, nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory zaměstnanosti, Úřední věstník Evropské unie ze dne 13. 12. 2002, L 337/3, nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, Úřední věstník Evropské unie ze dne 3. 1. 2004, L 1/1 a rozhodnutí Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o použití článku 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2005) 2673), Úřední věstník Evropské unie ze dne 29. 11. 2005 L 312/67.

8) Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

10) § 8 vyhlášky č. 40/2001 Sb.

Přesunout nahoru