Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Částka 27/2002
Platnost od 13.02.2002
Účinnost od 13.02.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 5. února 2002

o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. b) a c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí podle § 74 písm. a) zákona a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 74 písm. d) zákona:


ČÁST PRVNÍ

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty

§ 1

(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna1) (dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové volební komisi v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě Praze se odměna podle věty první zvyšuje o 400 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.

(2) Konají-li se volby do zastupitelstev obcí v souběhu s jinými volbami2), zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle jiného právního předpisu24).

(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavce 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

(4) Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise3) obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením a úřad městské části v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad"). V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

ČÁST DRUHÁ

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI VYTVÁŘENÍ VOLEBNÍCH OKRSKŮ

§ 2

(1) Volební okrsky4) se vytvářejí tak, aby byly zachovány přirozené územní celky a zajištěna dostupnost volebních místností pro voliče.5)

(2) Volební okrsek pro vzdálené části obce, města, města se zvláštním postavením, městské části nebo městského obvodu (dále jen "obec") lze vytvořit, pokud má alespoň 10 voličů.

(3) Každý volební okrsek v obci se označí pořadovým číslem. Číslování se provádí v jedné číselné řadě arabskými číslicemi počínaje číslem 1, nestanoví-li tato vyhláška jinak. Je-li vytvořen pouze 1 volební okrsek, označí se číslem 1.

(4) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se volební okrsky číslují v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech. Číslo volebního okrsku je složeno z identifikačního čísla městské části nebo městského obvodu a příslušného pořadového čísla volebního okrsku. Identifikační čísla městských částí nebo městských obvodů přiděluje správce registru územní identifikace, adres a nemovitostí tak, aby tvořila v takovém městě celistvou číselnou řadu; pořadová čísla volebních okrsků tvoří samostatnou nepřerušenou číselnou řadu vždy od čísla 1 v každé městské části nebo městském obvodu.

ČÁST TŘETÍ

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ STÁLÝCH SEZNAMŮ VOLIČŮ A DODATKU STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ

§ 3

(1) Stálý seznam voličů6) (dále jen "seznam") a dodatek stálého seznamu voličů (dále jen "dodatek seznamu") se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků.

(2) Je-li v obci alespoň 5 volebních okrsků, připojí se k seznamu a dodatku seznamu abecedně setříděný soupis podle příjmení voličů (dále jen "index"), s uvedením jména a čísla volebního okrsku.

(3) V seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem České republiky, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit; v dodatku seznamu se u každého zapsaného voliče, který je státním občanem jiného státu, eviduje jeho jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, místo, kde je přihlášen k pobytu, a číslo volebního okrsku, ve kterém má právo volit. V seznamu a dodatku seznamu se dále u každého voliče evidují překážky výkonu volebního práva.7)

(4) V případě změny volebních okrsků obecní úřad neprodleně provede úpravu seznamu, dodatku seznamu a indexu.

(5) Změny údajů v seznamu a dodatku seznamu se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče.

(6) Po uzavření seznamu a dodatku seznamu9) již nemůže obecní úřad provádět změny. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu a dodatku seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi.

§ 4

Kontrola správnosti seznamů

Obecní úřad provede každoročně kontrolu správnosti a úplnosti seznamu a dodatku seznamu. Aktualizaci provede obecní úřad s využitím referenčních údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců.

ČÁST ČTVRTÁ

FORMA SPOLUPRÁCE VOLEBNÍCH ORGÁNŮ PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH, PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH VOLEBNÍCH STRAN A ZPŮSOB LOSOVÁNÍ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN NA HLASOVACÍM LÍSTKU

§ 5zrušeno

§ 6

(1) Registrační úřad průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin včetně příloh, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin.

(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem, kandidujících do téhož zastupitelstva, a předá jej registračnímu úřadu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.

(3) Po vyhodnocení chyb a podle pokynu registračního úřadu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do okamžiku zaregistrování kandidátních listin či odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.14)

§ 7

Losování

(1) Po ukončení registrace kandidátních listin registrační úřad vylosuje čísla pro označení pořadí politických stran, politických hnutí, koalic politických stran a politických hnutí, nezávislých kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen "volební strana") na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva příslušné obce.15) Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik kandidátních listin pro volby do zastupitelstva příslušné obce bylo zaregistrováno.

(2) Pokud byly pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, provádí se losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro každý volební obvod samostatně. Do losování se nezahrnují volební strany, jejichž kandidátní listina nebyla pro příslušný volební obvod zaregistrována.

§ 8

(1) Registrační úřad výsledek losování neprodleně sdělí Českému statistickému úřadu, který vyhotoví číselník kandidujících volebních stran, podle kterého budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.

(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla volebních stran, doplní do něj kód údaje o pohlaví kandidáta, vyhotoví opis údajů registru v rozsahu kandidátní listiny a předloží ho registračnímu úřadu.

(3) Registrační úřad neprodleně informuje Český statistický úřad o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny do 48 hodin před zahájením voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.

ČÁST PÁTÁ

VZORY KANDIDÁTNÍ LISTINY, HLASOVACÍHO LÍSTKU, SEZNAMU, DODATKU SEZNAMU, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DALŠÍCH VOLEBNÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

§ 9

Vzory volebních dokumentů

Pro volby do zastupitelstev obcí jsou v příloze č. 1 stanoveny tyto vzory:

1. Stálý seznam voličů,

2. Dodatek stálého seznamu voličů,

3. Výpis ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku,

4. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce,

5. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise,

6. Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce s přílohou,

7. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce,

8. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce,

9. Záznam o kontrole provedené pověřeným obecním úřadem,

10. Záznam o kontrole provedené krajským úřadem,

11. Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce,

12. Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce,

13. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem,

14. Osvědčení o vykonané zkoušce,

15. Zápis zkušební komise o vykonané zkoušce.

§ 10

Volební tiskopisy

(1) Pro volby do zastupitelstev obcí jsou v příloze č. 2 stanoveny tyto vzory tiskopisů:

1. Průkaz člena okrskové volební komise,

2. Průkaz zapisovatele okrskové volební komise,

3. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku,

4. Průkaz zaměstnance kraje.

(2) Pokud okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopis podle odstavce 1 bodu 3 přílohy č. 2 a souhrnný hlasovací lístek.16)

§ 11

Registrační úřad17) zabezpečí tisk hlasovacích lístků pro příslušnou obec prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra.18)

ČÁST ŠESTÁ

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ A REGISTRAČNÍCH ÚŘADŮ PŘI VYBAVENÍ VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ A PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI VOLEBNÍ DOKUMENTACE

§ 12

Ve volební místnosti zajistí obecní úřad vedle zákonem stanoveného vybavení19) kancelářské zařízení pro práci okrskové volební komise. Dále pak pomůcky pro zapečetění volební schránky a přenosné volební schránky.

§ 13

(1) Obecní úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, popřípadě další volební dokumentace jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, hlasovací lístky využité k uvedení počtu platných hlasů odevzdaných pro každou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“),

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.

(3) Ostatní volební dokumentaci uschová registrační úřad.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev obcí se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb se stanoví skartační znaky a lhůty:

a) kandidátní listina, prohlášení kandidáta, včetně podkladů ke kandidátní listině, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí registračního úřadu o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování a vyhlášení výsledků hlasování - A 10,

b) další volební dokumentace - V 5.

Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.20)

ČÁST SEDMÁ

ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE ZAMĚSTNANCE KRAJE A OBCE, JEJÍŽ ÚŘAD PLNÍ ÚKOLY REGISTRAČNÍHO ÚŘADU, KTERÝ NENÍ POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

§ 14

Ověřování způsobilosti

(1) Ministerstvo vnitra ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu pověřeného činností na úseku voleb.

(2) Krajský úřad ověřuje způsobilost na úseku voleb pro zaměstnance obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu pověřeného činností na úseku voleb, s výjimkou pověřených obecních úřadů.21)

(3) Zaměstnanci kraje a obce podle odstavců 1 a 2 (dále jen "uchazeč") absolvují odbornou přípravu a potřebné znalosti na úseku voleb prokáží vykonáním zkoušky.

§ 15

Přihlášku k odborné přípravě a vykonání zkoušky zašle:

a) ředitel krajského úřadu Ministerstvu vnitra,

b) starosta obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu, který není pověřeným obecním úřadem,21) krajskému úřadu.

§ 16

Zkušební komise

(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.

(2) Předsedy a další členy zkušebních komisí na Ministerstvu vnitra určí ministr vnitra ze zaměstnanců Ministerstva vnitra.

(3) Předsedu a další členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedou zkušební komise je zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle § 17 odst. 5.

(4) Zkušební komise jsou tříčlenné.

(5) Ministerstvo vnitra a krajský úřad určí termíny a místo zkoušky.

§ 17

Zkouška

(1) Zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi bezprostředně souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.

(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje:

a) jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele a pracovní zařazení uchazeče,

b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,

c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,

d) vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.

(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.

(5) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.23)

(6) Osvědčení o vykonané zkoušce obsahuje

a) jméno a příjmení uchazeče a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,

b) podpis předsedy zkušební komise,

c) datum vydání a razítko Ministerstva vnitra nebo krajského úřadu.

(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra nebo krajský úřad ve výjimečných případech přiměřeně zkrátit.


ČÁST OSMÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 18

Přihlášky k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky

a) ředitel krajského úřadu Ministerstvu vnitra,

b) starosta obce, jejíž úřad plní úkoly registračního úřadu, s výjimkou pověřeného obecního úřadu,21) okresnímu úřadu.

§ 19

Zrušují se

1. Vyhláška č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

2. Vyhláška č. 252/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 401/2002 Sb. Čl. IV

1. Pro volby do zastupitelstev obcí konané 1. a 2. listopadu 2002 předá Český statistický úřad pověřenému obecnímu úřadu a obecnímu úřadu v obci, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, (registrační úřad) seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem, kandidujících do téhož zastupitelstva, padesátý pátý den přede dnem voleb.

2. Lhůta stanovená v § 6 odst. 2 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se nepoužije.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 91/2017 Sb. Čl. VI

Ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/2019 Sb. Čl. VI

Vyhláška č. 59/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev obcí vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

Vzor 1

Stálý seznam voličů

Vzor 2

Dodatek stálého seznamu voličů

Vzor 3

Výpis ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku

Vzor 4

Oznámení

Vzor 5

Slib

VZOR - Slib členů okrskové volební komise

Vzor 6

Kandidátní listina

Vzor 7

HLASOVACÍ LÍSTEK

Vzor 8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE1)

Vzor 9

Záznam o kontrole provedené okresním úřadem

Vzor 10

Záznam o kontrole provedené krajským úřadem

VZOR - Záznam o kontrole provedené krajským úřadem

Vzor 11

OSVĚDČENÍ o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)x)

Vzor 12

OSVĚDČENÍ o nastoupení do funkce člena (členky) zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)x)

Vzor 13

Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Vzor 14

OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce

Vzor 14

OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce

Vzor 15

ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE MINISTERSTVA VNITRA (OKRESNÍHO ÚŘADU V . . . . . . . . . . .x) o vykonané zkoušce

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

Vzor tiskopisu 1

PRŮKAZ člena okrskové volební komise

Vzor tiskopisu 2

PRŮKAZ zapisovatele okrskové volební komise

Vzor tiskopisu 3

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU T/3

Vzor tiskopisu 4

PRŮKAZ zaměstnance kraje

Poznámky pod čarou

1) § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.

2) § 70 zákona č. 491/2001 Sb.

3) § 52 zákona č. 491/2001 Sb.

4) § 26 zákona č. 491/2001 Sb.

5) § 4 zákona č. 491/2001 Sb.

6) § 28 zákona č. 491/2001 Sb.

7) § 4 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.

9) § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.

14) § 23 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb.

15) § 25 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.

16) § 42 zákona č. 491/2001 Sb.

17) § 12 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb.

18) § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 491/2001 Sb.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb.

19) § 31 zákona č. 491/2001 Sb.

20) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

21) § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

22) § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

23) § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
§ 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.

24) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru