Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 582/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 198/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

582

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb., nařízení vlády č. 126/2000 Sb., nařízení vlády č. 454/2000 Sb. a nařízení vlády č. 67/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5d) zní:

"(2) Zaměstnanci uvedenému v § 73 odst. 2 zákoníku práce, zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 73 odst. 2 zákoníku práce, zaměstnanci státu ve správním úřadu nebo jiné organizační složce státu uvedené v § 73 odst. 2 zákoníku práce a úředníku územního samosprávného celku5d) přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

5d) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5d) se označuje jako poznámka pod čarou č. 5e).

2. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, příklad práce č. 9.07. zní:

"9.07. Samostatná tvorba právních předpisů územních samosprávných celků; zastupování úřadů před soudem.".

3. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, se v příkladu práce č. 9.08. na konci doplňují slova "nebo v obcích s rozšířenou působností".

4. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, příklady práce č. 10.02. a 10.03. znějí:

"10.02. Komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávných činností na nejvýznamnějších rozvojových, normotvorných a koncepčních úsecích územních orgánů státní správy, obcí s rozšířenou působností nebo statutárních měst.

10.03. Komplexní zajišťování koncepčních a rozvojových úseků státní správy nebo samosprávy krajů nebo hlavního města Prahy.".

5. V příloze č. 1 Katalog prací části 11. Státní správa ústřední a územní orgány státní správy, některé další státní orgány, orgány samosprávy, příklad práce č. 11.03. zní:

"11.03. Tvorba a koordinace komplexních projektů rozvoje rozhodujících úseků regionální politiky krajů, hlavního města Prahy, statutárních měst nebo jiných větších územních správních celků.".

6. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 253/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
123456789101112
1do 1 roku424046605130564062106830751083409250102701161013120
2do 2 let441048505330587064507100781086709620106801207013630
3do 4 let4580504055406100671073808110901010000111001254014170
4do 6 let4760524057606340697076708430936010390115401304014730
5do 9 let4950544059906590725079708770973010800119901355015310
6do 12 let51405660622068507530828091101011011230124601408015910
7do 15 let53505880647071207830861094701051011670129501464016540
8do 19 let55606110672074008140895098401093012130134601521017190
9do 23 let578063506990769084609300102301136012610139901581017870
10do 27 let600066007260799087909670106401181013100145501644018570
11do 32 let6240686075508310914010050110501227013620151201708019310
12nad 32 let6490713078508630950010450114901275014160157101776020070".

Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 142/1995 Sb. a nařízení vlády č. 71/1996 Sb., se v roce 2003 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru