Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 579/2002 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Částka 197/2002
Platnost od 30.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

579

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2002

o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2003 (dále jen "státní rozpočet")se stanoví částkou 686 062 391 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 807 962 391 000 Kč. Schodek státního rozpočtu, který činí 121 900 000 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 117 080 033 000 Kč,

b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 608 466 000 Kč,

c) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 4 211 501 000 Kč. Ukazatele podle věty první a druhé jsou obsaženy v příloze č. 1.

(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.

(5) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům jednotlivých krajů, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 15 634 354 000 Kč uvedenými v příloze č. 6. Příloha č. 6 obsahuje i kritéria pro výpočet dotace.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 19 301 342 000 Kč uvedenými v příloze č. 7.

(8) Ve státním rozpočtu je obsažen finanční vztah k rozpočtům obcí s rozšířenou působností, a to příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 4 433 981 000 Kč uvedený v příloze č. 8.

(9) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce podle odstavce 7 se stanoví podle postupu uvedeného v části A přílohy č. 9, pro obce s rozšířenou působností podle odstavce 8 se stanoví podle postupu uvedeného v části B přílohy č. 9.

(10) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 6 730 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 6 418 580 000 Kč určena na regulaci trhu a částka ve výši 311 420 000 Kč je určena na krytí správních výdajů Státního zemědělského intervenčního fondu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. se stanoví ve výši 120 000 000 000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 1997 až 2002, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím kapitol státního rozpočtu a okresních úřadů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997, 1998 a 2002 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2002, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2003 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 2002.

(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Financování opatření k odstranění následků povodní", "Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku", "Financování řešení důsledků kosovské krize", rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2002 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto překročení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a financující položka "Změna stavů na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Správci kapitol státního rozpočtu se zmocňují k převodu nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu roku 2002 účelově určených závazným ukazatelem "Prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002" do státních finančních aktiv, a to do konce roku 2002. Tyto prostředky se použijí v roce 2003 na stejné účely, na které byly vyčleněny v roce 2002. O výši převedených prostředků se zvyšují celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu na rok 2003 a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2003 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 10.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2003 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 11.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 579/2002 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem686 062 391
Výdaje státního rozpočtu celkem807 962 391
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů15634354
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích19301342
- obcí s rozšířenou působností4433981
Schodek121 900 000
Financování:
Vydání státních dluhopisů podle zvláštního předpisu117 080 033
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv608466
Přijaté dlouhodobé úvěry4211501

Příloha č. 2 k zákonu č. 579/2002 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmyz toho:nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace
povinné pojistné na důchodové pojištění
301Kancelář prezidenta republiky0
302Poslanecká sněmovna Parlamentu16 700
303Senát Parlamentu2 700
304Úřad vlády České republiky5 750
305Bezpečnostní informační služba90 500
306Ministerstvo zahraničních věcí200 000
307Ministerstvo obrany2 186 579 *)1 672 0901 207 563
308Národní bezpečnostní úřad100
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí688 162 *)526 242168 653
313Ministerstvo práce a sociálních věci266 645 664 *)205 192 318959 651
314Ministerstvo vnitra5 431 303 *)4153 349250 748
315Ministerstvo životního prostředí67 400
317Ministerstvo pro místní rozvoj131 895
321Grantová agentura České republiky507
322Ministerstvo průmyslu a obchodu276 550
327Ministerstvo dopravy a spojů31 174
328Český telekomunikační úřad660 000
329Ministerstvo zemědělství613 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy2 837
334Ministerstvo kultury84 756
335Ministerstvo zdravotnictví55 033
336Ministerstvo spravedlnosti576 457 *)440 820382 500
341Úřad pro veřejné informační systémy300
343Úřad pro ochranu osobních údajů0
344Úřad průmyslového vlastnictví54 920
345český statistický úřad1 864
346Český úřad zeměměřický a katastrální165 000
347Komise pro cenné papíry0
348Český báňský úřad4 600
349Energetický regulační úřad0
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
358Ústavní soud16
361Akademie věd České republiky25 000
372Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání0
374Správa státních hmotných rezerv183 500
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 000
381Nejvyšší kontrolní úřad952
396Státní dluh0
397Operace státních finančních aktiv1 026 0005 270 456
398Všeobecná pokladní správa384 400 00014 192 601
CELKEM660 954165211984 81925 108 226
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)686 062 391
*) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle platné rozpočtové skladby součástí daňových příjmů

Příloha č. 3 k zákonu č. 579/2002 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky308850
302Poslanecká sněmovna Parlamentu983823
303Senát Parlamentu579264
304Úřad vlády České republiky503309
305Bezpečnostní informační služba954194
306Ministerstvo zahraničních věcí4642724
307Ministerstvo obrany52320280
308Národní bezpečnostní úřad245804
309Kancelář Veřejného ochránce práv78569
312Ministerstvo financí14373882
313Ministerstvo práce a sociálních věcí277585439
314Ministerstvo vnitra43536079
315Ministerstvo životního prostředí4152583
317Ministerstvo pro místní rozvoj4626189
321Grantová agentura České republiky1197097
322Ministerstvo průmyslu a obchodu10255104
327Ministerstvo dopravy a spojů9246563
328Český telekomunikační úřad384872
329Ministerstvo zemědělství14401663
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy90145780
334Ministerstvo kultury6159905
335Ministerstvo zdravotnictví10081176
336Ministerstvo spravedlnosti16768109
341Úřad pro veřejné informační systémy118709
343Úřad pro ochranu osobních údajů85517
344Úřad průmyslového vlastnictví141888
345Český statistický úřad1183447
346Český úřad zeměměřický a katastrální2131479
347Komise pro cenné papíry114494
348Český báňský úřad147196
349Energetický regulační úřad116680
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže69209
358Ústavní soud93263
361Akademie věd České republiky3651134
372Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání33832
374Správa státních hmotných rezerv1782506
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost355987
381Nejvyšší kontrolní úřad390304
396Státní dluh22 450 000
397Operace státních finančních aktiv29716423
398Všeobecná pokladní správa181 849 065
CELKEM807 962 391

Příloha č. 4 k zákonu č. 579/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem308 850
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 202
z toho: platy zaměstnanců37 573
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)13 396
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb751
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5135 240
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 867
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány216 290
Celkové výdaje na lesní hospodářství21 700

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem16 700
Výdaje celkem983 823
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci279 408
z toho: platy zaměstnanců124 979
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)97 793
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 500
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 587 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy poslanců150 228
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)79 910
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby936

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 700
Výdaje celkem579 264
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci145 338
z toho: platy zaměstnanců79 699
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)50 869
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 594
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5118 956
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů62 820
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)28 467
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby4 500
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200229 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 750
Výdaje celkem503 309
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci192 534
z toho: platy zaměstnanců168 828
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)67 387
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 377
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5111 700
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem14 487
v tom: institucionální výdaje celkem2)12137
účelové výdaje celkem2)2 350
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)2 350
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě192 534
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě168 828
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200250 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem90 500
Výdaje celkem954 194
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5151 610
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem5 400
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)5 400
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)5 400
Veřejné zakázky3)5 400
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy40 270
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200210 000

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem200 000
Výdaje celkem4 642 724
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci516 829
z toho: platy zaměstnanců514 133
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)180 891
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 283
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5792 820
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem18 800
v tom: institucionální výdaje celkem2)8 800
účelové výdaje celkem2)10 000
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)10 000
Veřejné zakázky3)10 000
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě516 829
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě514 133
Humanitární pomoc0
Rozvojová zahraniční pomoc0
Zahraniční vysílání rozhlasu0
Neinvestiční transfery do zahraničí0
Visegradský fond0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 207 563
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti2 186 579
z toho: pojistné na důchodové pojištění1 672 090
Výdaje celkem52 320 280
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 873 891
z toho: platy zaměstnanců10 847 544
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 852 565
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb216 953
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 513 948 771
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem530 555
v tom: institucionální výdaje celkem2)107 400
účelové výdaje celkem2)423 155
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)412 701
Veřejné zakázky3)292 587
Specifický výzkum na vysokých školách3)51 917
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)1 816 504
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)1 450 834
Důchody3 133 907
Ostatní sociální dávky2 232 757
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky4 800
Program sociální prevence a prevence kriminality16 700
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.260
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy248 185
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002130 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem100
Výdaje celkem245 804
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci89 422
z toho: platy zaměstnanců88 936
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)31 298
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 779
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 539 200
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 200
v tom: institucionální výdaje celkem2)6 000
účelové výdaje celkem2)13 200
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)13 200
Veřejné zakázky3)13 200
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)89 422
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)88 936
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy1 100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem78 569
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci33 888
z toho: platy zaměstnanců29 163
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)11 861
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb583
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 514 660
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů2 923
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.)1 467

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem168 653
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti688 162
z toho: pojistné na důchodové pojištění526 242
Výdaje celkem14 373 882
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci6 941 696
z toho: platy zaměstnanců6 900 851
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2 429 594
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb138 017
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 247 413
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)6 322 746
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)6 297 571
Ostatní sociální dávky79 662
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky22 900
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 750
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem9 000
v tom: PHARE9 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002107 790

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5)959 651
Příjmy z pojistného na soc.zabezpečení a příspěvku na stát.politiku zaměstnanosti266 645 664
z toho: pojistné na důchodové pojištění205 192 318
Výdaje celkem277 585 439
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 887 114
z toho: platy zaměstnanců2 879 952
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)1 010 490
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb57 599
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 111 143
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem91 420
v tom: institucionální výdaje celkem2)42 270
účelové výdaje celkem2)49 150
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)48 650
Veřejné zakázky3)48 650
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě2 789 224
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě2 782 480
Důchody220 050 231
Ostatní sociální dávky35 929 550
Pasivní politika zaměstnanosti6 300 000
Aktivní politika zaměstnanosti3 815 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.250 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 39/2000 Sb., 261/2001 Sb. a 172/2002 Sb.0
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS430 000
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem265 106
Zabezpečení systému státní sociální podpory571 000
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek584 370
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby1 201 158
z toho: program protidrogové politiky94 100
program sociální prevence a prevence kriminality177 200
podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity17 100
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic100 000
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci36 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.440
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem318 022
v tom: PHARE318 022
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 34 617 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 706 229 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem250 748
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti5 431 303
z toho: pojistné na důchodové pojištění4 153 349
Výdaje celkem43 536 079
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci19919314
z toho: platy zaměstnanců19 420 170
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)6 853 941
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb388 403
Výdaje na financování proqramů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 739 062
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 100
v tom: institucionální výdaje celkem2)14 810
účelové výdaje celkem2)4 290
Národní program výzkumu3)0
Proqramy v působnosti poskytovatelů3)4 249
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)19 432 900
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)18 947 594
Důchody2 308 000
Ostatní sociální dávky1 854 100
Rozvojová zahraniční pomoc0
Proqram sociální prevence a prevence kriminality3 900
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.19 226
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy308 339
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem299 243
v tom: PHARE299 243
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002297 350
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem6)1 893
v tom: Posilování vztahů mezi vládou a občanskou společností250
7. mezinárodní konference o informatické podpoře personálních procesů150
5. mezinárodní konference k problematice přípravy pracovníků veřejné správy60
ENFSI - qenetické expertízy150
IWG - o spolupráci v oblasti skrytých operací sekce západ/východ500
Mezinárodní konference požární ochrany410
Mezinárodní sympozium konference požární ochrany198
Teoretická identifikace a reflexe společenských potřeb100
Biomechanika pádu z výšky25
Perspektivy rozvoje policejních disciplin50

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem67 400
Výdaje celkem4 152 583
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci469 074
z toho: platy zaměstnanců463 981
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)164 176
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 280
Výdaje na financování proqramů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 214 321
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem563 993
v tom: institucionální výdaje celkem2)219 006
účelové výdaje celkem2)344 987
Národní proqram výzkumu3)0
Proqramy v působnosti poskytovatelů3)324 078
Veřejné zakázky3)20 909
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě332 195
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě329 558
Rozvojová zahraniční pomoc0
Dotace občanským sdružením20 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím39 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 500
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem129 890
v tom: PHARE42 990
ISPA86 900
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002300 000
Mezinárodní konference “ACID RAIN“500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem131 895
Výdaje celkem4 626 189
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci139 356
z toho: platy zaměstnanců136 097
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)48 775
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 722
Výdaje na financování proqramů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 032 663
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní proqram výzkumu3)0
Proqramy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě123 787
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě121 682
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu530 000
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem104 425
v tom: PHARE10 225
SAPARD94 200
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002350 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem507
Výdaje celkem1 197 097
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci13 705
z toho: platy zaměstnanců7 963
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)4 657
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb159
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 50
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 197 097
v tom: institucionální výdaje celkem2)24 860
účelové výdaje celkem2)1 172 237
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem276 550
Výdaje celkem10 255 104
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci483 834
z toho: platy zaměstnanců478 177
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)169 342
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 564
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 368 777
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 195 000
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)1 195 000
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)1 192 000
Veřejné zakázky3)3 000
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě479 064
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě473 944
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu a mandatorních sociálních výdajů3 630 823
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu230 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím14 555
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem27 650
vtom: PHARE27 650
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002444 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem31 174
Výdaje celkem9 246 563
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci273 286
z toho: platy zaměstnanců270186
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)95 650
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 404
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 328 920
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem117 531
v tom: institucionální výdaje celkem2)27 940
účelové výdaje celkem2)89 591
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)89 591
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě259 662
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě257 709
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy4 716 713
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury500 000
Příspěvek na provoz kombinované dopravy91 000
Doprovodný sociální program pro CD253 000
Úhrada závazků ČD0
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy474 920
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím4 533
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 619
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem50 000
v tom: PHARE50 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem660 000
Výdaje celkem384 872
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci122 127
z toho: platy zaměstnanců121 274
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)42 744
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 426
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 554 816
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě122 127
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě121 274
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím1 500
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem15 000
v tom: PHARE15 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem613 000
Výdaje celkem14 401 663
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 604 482
z toho: platy zaměstnanců1 594 432
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)561 569
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb31 889
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 105 980
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem582 406
v tom: institucionální výdaje celkem2)293 406
účelové výdaje celkem2)289 000
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)289 000
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 451 028
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě1 441 873
Podpora agrokomplexu celkem7)6 695 000
Podpora lesnímu hospodářství690 000
Podpora vodnímu hospodářství538 000
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny8 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 800
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 100
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem705 620
v tom: PHARE205 620
SAPARD500 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002200 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

7) v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství

- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kriteria pro jejich posuzování

- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči

- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 837
Výdaje celkem90 145 780
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci306 543
z toho: platy zaměstnanců292 055
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)105 191
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 842
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 099 520
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem4 981 899
v tom: institucionální výdaje celkem2)3 609 972
účelové výdaje celkem2)1 371 927
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)1 341 927
Veřejné zakázky3)20 000
Specifický výzkum na vysokých školách3)1 044 227
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)700 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě295 287
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě292 055
Běžné výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů a běžných výdajů souvisejících s reprodukcí investičního majetku78 699 786
v tom: neinvestiční transfery vysokým školám8)12 488 790
běžné výdaje regionálního školství64 472 749
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly777 672
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy450 558
běžné výdaje státní správy510 017
Vybrané okruhy výdajů:
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky10 202
Program sociální prevence a prevence kriminality10 202
Výdaje na sportovní reprezentaci952 368
Financování komunitárních programů130 877
Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova19 635
Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity14 700
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.245
Státní informační politika1 249 714
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem68 534
vtom: PHARE68 534
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002365 000
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem6):2 898
v tom: Příprava 2. střednědobého programu 2004-2007350
Mezinárodní seminář pro Radu Evropy100
seminář “Progr. EK pro splnění cílů syst.vzděl. a odb.přípravy“574
seminář EK “Validace celoživotního učení“200
seminář “Neformální vzdělávání v členských zemích EAICY“350
Letní univerzita Rady Evropy - seminář pro nové členy574
mezinárodní konference “Strategie vzdělávacích reforem“350
seminář CEE - akreditační grémia zemí střední a východní Evropy400

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

8) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem84 756
Výdaje celkem6 159 905
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci66 827
z toho: platy zaměstnanců64 637
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)23 389
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 293
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 894 816
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem82 556
v tom: institucionální výdaje celkem2)49 048
účelové výdaje celkem2)33 508
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)33 508
Veřejné zakázky0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě66 827
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě64 637
Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem1 130 844
z toho: výdaje na činnost registrovaných CNS880 000
v tom: platy duchovních574 000
pojistné duchovních200 000
platy administrativy34 000
pojistné administrativy12 000
prostředky na věcné náklady CNS37 000
prostředky na údržbu církevního majetku23 000
Vybrané okruhy výdajů:
Podpora českých divadel24 203
Program záchrany architektonického dědictví344 695
Havárie střech památek50 000
Program restaurování movitých kulturních památek25 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví93 012
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových175 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny20 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů10 000
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin8 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000
Veřejné informační služby knihoven20 903
Podpora stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů7 151
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin30 000
Rehabilitace památníku bojů za svobodu, nezávislost a demokracii73 423
Zajištěni regionálních funkci veřejných knihoven129 607
Kulturní aktivity233 452
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.250
Výdaje na financování komunitárních programů32 755
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002865 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem55 033
Výdaje celkem10 081 176
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci994 223
z toho: platy zaměstnanců980 382
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)347 978
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb19 885
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 182 960
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem738 739
v tom: institucionální výdaje celkem2)238 043
účelové výdaje celkem2)500 696
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)463 903
Veřejné zakázky3)20 000
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě931 328
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě917 965
Program protidrogové politiky19 000
Program sociální prevence a prevence kriminality1 200
Ustavní péče celkem255 026
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem2 533 228
Zdravotnické programy celkem485 470
z toho: Národní program zdraví14 000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví510 130
z toho: dotace občanským sdružením180 000
veřejné účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených29 000
Národní plán pomoci zdravotně postiženým29 500
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem25 080
v tom: PHARE25 080
SAPARD0
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem382 500
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti576 457
z toho: pojistné na důchodové pojištění440 820
Výdaje celkem16 768 109
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 905 215
z toho: platy zaměstnanců5 399 470
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2 766 827
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb155 744
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 921 376
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem16110
v tom: institucionální výdaje celkem2)16110
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)7 813 874
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)5 315 275
Platy soudců2 339 092
Platy státních zástupců765 833
Důchody297 500
Ostatní sociální dávky400 500
z toho: odchodné28 000
Neinvestiční transfery do zahraničí350
Výdaje justice10 195 947
Výdaje vězeňství5 814 240
Odměny odsouzených118 000
Program protidrogové politiky14 300
Program sociální prevence a prevence kriminality29 512
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem119 025
v tom: PHARE119 025
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200296 270

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 341 Úřad pro veřejné informační systémy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem300
Výdaje celkem118 709
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci35 663
z toho: platy zaměstnanců28 146
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)10 382
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb563
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 516 860
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě35 663
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě28 146

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem85 517
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci31 436
z toho: platy zaměstnanců29 562
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)11 003
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb591
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 57 840

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem54 920
Výdaje celkem141 888
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci67 091
z toho: platy zaměstnanců66 613
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)23 482
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 332
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 529 483
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě67 091
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě66 613
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem5 000
v tom: PHARE5 000
Výdaje na spolupořádání zasedání správní rady Evropské patentové organizace400

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 864
Výdaje celkem1 183 447
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci466 217
z toho: platy zaměstnanců435 198
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)163 176
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 705
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5372 400
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě466 217
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě435 198
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů32 052
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200232 800

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem165 000
Výdaje celkem2 131 479
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 148 325
z toho: platy zaměstnanců1 147 562
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)401 914
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb22 951
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5271 135
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem24 118
v tom: institucionální výdaje celkem2)20 450
účelové výdaje celkem2)3 668
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)3 668
Veřejné zakázky3)3 668
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 148 325
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě1 147 562

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem114 494
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 885
z toho: platy zaměstnanců42 638
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)17 110
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb853
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 524 888
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 885
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě42 638
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem3 000
v tom: PHARE3 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 600
Výdaje celkem147 196
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci72 023
z toho: platy zaměstnanců71 974
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)25 207
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 439
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 56 860
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem22 540
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)22 540
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)22 540
Veřejné zakázky3)22 540
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě72 023
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě71 974
Výdaje na činnost ústředí ČBÚ68 301
Výdaje na činnost obvodních báňských úřadů78 895
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20021 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem116 680
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci33 680
z toho: platy zaměstnanců32 691
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)11 788
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb654
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 513 720
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě33 680
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě32 691
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem1 500
v tom: PHARE1 500
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem69 209
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci33 451
z toho: platy zaměstnanců33 051
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)11 708
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb661
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 56 127
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě33 451
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě33 051

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem16
Výdaje celkem93 263
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 749
z toho: platy zaměstnanců24 928
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)14 963
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb855
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 517 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 749
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě24 928
Platy soudců17 396
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 592

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem25 000
Výdaje celkem3 651 134
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci24 925
z toho: platy zaměstnanců24 331
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8 724
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb487
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 50
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem3 651 134
v tom: institucionální výdaje celkem2)3 171 388
účelové výdaje celkem2)479 746
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)288 846
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím3 600
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002158 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem33 832
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17 550
z toho: platy zaměstnanců9 064
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)6 143
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb181
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5490

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem183 500
Výdaje celkem1 782 506
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci99 167
z toho: platy zaměstnanců98 751
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)34 709
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 975
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5311 051
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě99 167
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě98 751
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 336 059
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 000
Výdaje celkem355 987
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci89 269
z toho: platy zaměstnanců89 148
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)31 245
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 783
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 590 680
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem48 500
v tom: institucionální výdaje celkem2)24 000
účelové výdaje celkem2)24 500
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)24 500
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě67 634
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě67 540
Rozvojová zahraniční pomoc0
Radonový program3 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem952
Výdaje celkem390 304
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci186 346
z toho: platy zaměstnanců168 356
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)65 221
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 367
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 546 455
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů NKÚ15 730
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)4013
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím120
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem1 400
v tom: PHARE1 400
Mezinárodní konference EUROSAI550

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem22 450 000
Financování
Vydané státní dluhopisy98 480 033
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Úroky státního dluhu22 087 000
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu200 000
Realizované kurzové ztráty163 000

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet9)1 026 000
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy5 270 456
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem29 716 423
Financování
Vydané státní dluhopisy18 600 000
Změna stavu prostředků na bankovních účtech608 466
Přijaté dlouhodobé úvěry4 211 501
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Financování opatření k odstranění následků povodní300 000
Výdaje na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření10)890 000
Výdaje na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací11)990 000
Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB4 211 501
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku1 197 594
Financování řešení důsledků kosovské krize20 000
Překlenovací půjčka pro Českou inkasní, s.r.o.910 000
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů77 200
Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury18 600 000
Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám12)750 000

9) zahrnuto v daňových příjmech

10) § 135 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

11) § 45 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích

12) § 15 zákona č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a navazující usnesení PSP ČR č. 2282 z 3. května 2002

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem14 192 601
Daňové příjmy celkem384 400 000
Výdaje celkem181 849 065
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 57 716 967
Specifické dílčí ukazatele
Vládní rozpočtová rezerva2 323 574
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Výdaje na protidrogovou politiku105 000
Stavební spoření12 750 000
Podpora exportu703 000
Majetková újma1 111 000
Ostatní podpora podnikům15 258 000
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím629 200
Sociální výdaje; náhrady38 176 000
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc1 815 644
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 615 634 354
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 719 301 342
Finanční vztahy k rozpočtům obcí s rozšířenou působností - viz příloha č. 84 433 981
Další prostředky pro územní samosprávné celky2 093 311
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně38 980 000
z toho: Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu6 418 580
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů311 420
Ostatní výdaje10 017 692
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Úhrada závazku z arbitrážního sporu CME Czech Republic B. V. v. Česká republika 10 600 000

Příloha č. 5 k zákonu č. 579/2002 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

v tis. Kč
Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí *
201 010Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky135 2400
Kancelář prezidenta republiky celkem135 2400
202 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Poslanecké sněmovny Parlamentu32 5000
302 020Pořízení bytů pro poslance54 50054 500
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem87 00054 500
203 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Senátu Parlamentu21 9560
303 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu97 00097 000
Senát Parlamentu celkem118 95697 000
204 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Úřadu vlády111 7000
Úřad vlády České republiky celkem111 7000
205 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Bezpečnostní a informační služby124 5100
305 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby27 10027 100
Bezpečnostní informační služba celkem151 61027 100
206 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Ministerstva zahraničních věcí299 920237 420
306 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí na území České republiky3 5003 500
306 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí489 400489 400
Ministerstvo zahraničních věcí celkem792 820730 320
207 010Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury167 570167 570
207 020Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení97 30097 300
207 040Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů16 50016 500
207 050Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů209 40042 600
207 060Ochrana utajovaných skutečností167 910167 910
207 130Pořízení a modernizace prostředků taktického průzkumu00
207 150Pořízení a modernizace pátracích senzorů00
207 170Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického zabezpečení21 92021 920
207 180Výstavba specializovaných sil Armády ČR690 0000
207 230Modernizace protiletadlového vojska90 00090 000
207 250Modernizace ženijního vojska00
207 260Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů00
207 270Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil79 85079 850
207 280Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních si145 830145 830
207 320Modernizace vrtulníkového letectva130 00030 000
207 330Modernizace specielního letectva00
207 340Modernizace protiletadlového raketového vojska00
207 350Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie3 8003 800
207 380Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu59 24059 240
207 410Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích55 00055 000
207 510Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť Armády ČR55 84055 840
207 610Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky128 260128 260
207 630Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu72 87072 870
207 640Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů4 9954 995
207 650Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí29 64021 790
207 660Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky117 800117 800
207 670Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk40 00040 000
207 680Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem27 50027 500
207 690Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku54 7000
207 750Rozvoj vojenského školství a vzdělávání105 258105 258
207 780Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace18 00018 000
207 790Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče56 00056 000
307 080Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality68 30068 300
307 110Rozvoj strategického zpravodajství60 00060 000
307 120Rozvoj sil speciálních operací289 50027 000
307 160Rozvoj vojenského obranného zpravodajství1 0001 000
307 190Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství33 17533 175
307 210Modernizace mechanizovaného vojska1 657 3041 657 304
307 220Rozvoj a modernizace dělostřelectva5 7005 700
307 240Rozvoj a modernizace chemického vojska18 70018 700
307 310Rozvoj a výstavba taktického letectva7 234 7517 234 751
307 370Rozvoj logistiky vzdušných sil5 5005 500
307 390Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil715 490715 490
307 420Zřízení a provoz zahraničních pracovišť6 8826 882
307 430Výcvikové aktivity se zahraniční účastí49 84449 844
307 440Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády12 00012 000
307 450Bezpečnostní investice NATO305 950305 950
307 520Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení308 740308 740
307 740Zabezpečení centralizovaných správních funkcí18 00018 000
307 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO275 415261 685
307 820Výstavba, obnova a provozování informačních systémů237 337237 337
Ministerstvo obrany celkem13 948 77112 653 191
208 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Národního bezpečnostního úřadu14 2000
308 010Pořízení a technická obnova investičního majetku NBÚ25 00025 000
Národní bezpečnostní úřad celkem39 20025 000
209 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Kanceláře veřejného ochránce práv14 6600
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem14 6600
212 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva financí443 2060
212 110Rozvoj a obnova mat.tech. základny územních finančních orgánů1 025 5850
212 210Rozvoj a obnova mat.tech. základny celní správy406 8720
212 310Rozvoj a obnova mat.tech. základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových96 0740
312 110Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů222 242222 242
312 210Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel53 43453 434
Ministerstvo financí celkem2 247 413275 676
213 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí426 0200
213 110Rozvoj a obnova mat.tech. základny České správy sociálního zabezpečení406 3240
213 210Rozvoj a obnova mat.tech. základny Správy služeb zaměstnanosti233 0000
213 310Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny sociální péče a služeb293 5140
213 410Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se změněnou pracovní schopností115 9650
213 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MPSV00
313 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení129 686129 686
313 040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče478 676382 344
313 070Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení27 95827 958
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem2 111 143539 988
214 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva vnitra590 0620
214 020Rozvoj a obnova mat.tech. základny školství, vzdělávání a tělovýchovy49 9000
214 030Rozvoj a obnova mat.tech. základny státních archivů90 6070
214 040Rozvoj a obnova mat.tech. základny organizací služeb resortu MV32 7770
214 050Podpora prevence kriminality na regionální úrovni00
214 110Rozvoj a obnova mat.tech. základny Policie ČR1 315 058145 810
214 210Rozvoj a obnova mat.tech. základny hasičského záchranného sboru490 4770
214 310Rozvoj a obnova integrovaného záchranného systému00
214 410Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy355 375350 650
214 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MV00
314 020Reprodukce investičního majetku v uprchlických táborech1 2871 287
314 030Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MV k zajištění služeb2 0002 000
314 060Dopady zákona č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností650650
314 070Národní program přípravy ČR na členství v EU27 44127 441
314 120Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - PEGAS292 000292 000
314 210Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů138 212138 212
314 310Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení11 71611 716
314 610Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru164 882164 882
314 620Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů176 618176 618
Ministerstvo vnitra celkem3 739 0621 311 266
215 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí330 4310
215 110Revitalizace říčních systémů62 25942 789
215 120Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy7 0000
215 210Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady129 8900
215 810Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní 2002130 0000
315 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí42 00042 000
315 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblastí a národních parků23 00023 000
315 050Revitalizace říčních systémů123 741123 741
315 060Drobné vodohospodářské ekologické akce366 000366 000
Ministerstvo životního prostředí celkem1 214 321597 530
217 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj00
217 110Podpora regionálního rozvoje00
217 210Podpora cestovního ruchu00
217 310Podpora bydlení2 4000
217 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MMR350 0000
317 010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj108 35039 000
317 320Podpora cestovního ruchu150 0000
317 410Podpora obnovy bytového fondu270 0000
317 420Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí853 213222 560
317 530Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou77 70077 700
317 620Podpora regionálního rozvoje701 0000
317 710Obnova venkova520 0000
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem3 032 663339 260
222 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu127 1390
222 040Podpora opatření k úsporám energií75 0000
222 110Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví210 2430
222 210Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR220 0000
222 220Podpora podnikání-sektorový operační program130 0000
222 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MPO425 0000
322 050Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón1 125 7151 035 619
322 060Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví55 68055 680
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem2 368 7771 091 299
227 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva dopravy a spojů180 7000
227 020Protipovodňové zajištění dopravních objektů a komunikačních vazeb00
227 110Podpora výstavba a obnovy silnic II. a III. třídy100 0000
227 210Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů00
227 510Podpora rozvoje a obnovy letecké dopravní infrastruktury50 0000
227 620Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy474 9200
227 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MDS00
227 820Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 200200
327 010Reprodukce investičního majetku MDS a organizací systému řízení resortu38 30038 300
327 410Podpora výstavby pražského metra485 000485 000
Ministerstvo dopravy a spojů celkem1 328 920523 300
228 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Českého telekomunikačního úřadu54 8160
Český telekomunikační úřad celkem54 8160
229 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva zemědělství203 1520
229 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod183 030183 030
229 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod42 91833 418
229 060Protipovodňová opatření00
229 110Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku00
229 210Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků480 0000
229 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZe00
329 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství133 328133 328
329 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod26 97026 970
329 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod36 58236 582
Ministerstvo zemědělství celkem1 105 980413 328
233 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy143 7480
233 110Rozvoj a obnova mat.tech. základny státních škol a výchovných zařízení270 0520
233 210Podpora vzdělávacího rozvoje regionálního školství78 0000
233 310Rozvoj a obnovy mat.tech. základny UK v Praze209 0000
233 320Rozvoje a obnova mat.tech. základny ČVUT v Praze85 0000
233 330Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně170 00062 000
233 340Rozvoj a obnova mat.tech. základny veřejných vysokých škol655 4000
233 350Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol99 0000
233 410Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. zákl. mimoškolních aktivit dětí a mládeže26 5200
233 510Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny sportu a tělovýchovy334 0000
233 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MŠMT00
333 010Reprodukce investičního majetku sektoru státní správy v působnosti MŠMT131 00050 091
333 020Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT28 00028 000
333 110Výstavba a obnova budov a staveb základních škol252 800247 700
333 210Výstavba a obnova budov a staveb středních škol82 00081 420
333 310Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol1 515 0001 320 076
333 510Výstavba a obnova sportovních zařízení4 0000
333 520Výstavba a obnova zařízení sportovní reprezentace16 00016 000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem4 099 5201 805 287
234 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva kultury13 7300
234 110Rozvoj a obnova mat.tech. základny státních kulturních zařízení684 20536 205
234 210Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny regionálních kulturních zařízení12 0000
234 310Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví443 9560
234 410Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny církví a náboženských organizací63 4000
234 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MK220 0000
334 010Reprodukce investičního majetku v působnosti MK205 751205 751
334 030Záchrana architektonického dědictví7 1747 174
334 050Reprodukce majetku ve správě MK133 100133 100
334 110Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví51 50051 500
334 120Rehabilitace památníků bojů za svobodu,nezávislost a demokracii60 00060 000
Ministerstvo kultury celkem1 894 816493 730
235 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví139 2760
235 020Rozvoj a obnova mat.tech. základny zdravotnického školství a vzdělávání10 0000
235 110Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny fakultních nemocnic331 1120
235 120Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny nemocnic ve státním vlastnictví159 427146 427
235 130Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny státních léčebných ústavů154 8850
235 210Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny regionálního zdravotnictví560 0000
235 310Podpora rozvoje zdravotní péče248 0000
235 320Rozvoj zdravotně sociální péče40 0000
235 330Program podpory a ochrany veřejného zdraví21 0000
235 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZ00
335 010Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ911 059911 059
335 130Státní podpora občanských sdružení11 40011 400
335 210Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení2 596 8012 581 861
Ministerstvo zdravotnictví celkem5 182 9603 650 747
236 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti252 38199 433
236 110Rozvoj a obnova mat.tech. základny regionálních složek justice1 267 515897 952
236 210Rozvoj a obnova mat.tech. základny vězeňství275 4070
336 210Výstavba objektů vazebních věznic a věznic51 49751 497
336 220Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic74 57674 576
Ministerstvo spravedlnosti celkem1 921 3761 123 458
241 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Úřadu pro veřejné informační systémy16 8600
241 110Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy00
Úřad pro veřejné informační systémy celkem16 8600
243 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Úřadu pro ochranu osobních údajů7 8400
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem7 8400
244 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví21 8033 200
344 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví7 6807 680
Úřad průmyslového vlastnictví celkem29 48310 880
245 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu372 400358 132
Český statistický úřad celkem372 400358 132
246 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního259 1350
346 030Pořízení a technická obnova investičního majetku v působnosti ČÚZK12 00012 000
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem271 13512 000
247 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Komise pro cenné papíry20 8880
347 010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Komise pro cenné papíry4 0004 000
Komise pro cenné papíry celkem24 8884 000
248 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Českého báňského úřadu6 8600
Český báňský úřad celkem6 8600
249 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Energetického regulačního úřadu13 7200
Energetický regulační úřad celkem13 7200
253 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže6 1270
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem6 1270
258 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Ústavního soudu17 0000
Ustavní soud celkem17 0000
272 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání4900
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání celkem4900
274 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv61 1500
274 110Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému hospodářských opatření pro krizové stavy99 9010
374 030Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR150 000150 000
Správa státních hmotných rezerv celkem311 051150 000
275 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost90 68049 380
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem90 68049 380
281 010Rozvoj a obnova mat.tech. základny Nejvyššího kontrolního úřadu46 4550
Nejvyšší kontrolní úřad celkem46 4550
298 110Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury230 2500
298 210Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství1 839 0000
298 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MF40 6000
398 020Technická opatření v pásmech ochrany vod69 00066 000
398 080Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastruktury3 643 4193 643 419
398 090Ostatní účelově určené výdaje na financování programů356 54160 000
398 210Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí576 457523 957
398 510Dotace na obnovu a rozvoj mat. tech. zákl. sport. organizací362 6000
398 810Dotace poskytované obcím599 1000
Všeobecná pokladní správa celkem7 716 9674 293 376
Výdaje na financování programů celkem54 633 68030 629 748

* akce registrované podle § 12 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2000 Sb.

Příloha č. 6 k zákonu č. 579/2002 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč
KRAJ Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky: Dotace na financování reprodukce majetku
územních samosprávných celků
Úhrn
příspěvek na
výkon státní
správy
z toho:
na jednotky
sborů dobrovolných
příspěvek na dopravní obslužnost dotace na výkon
zřizovatelských funkcí
a činností převedených
z okresních úřadů, obcí,
příp. resortů krajům
z toho:
dotace
na sociální
služby
autobusová
doprava
*)
drážní
doprava
*)
Hlavní město Praha41 38120037 30092 2001 21571 249243 345
Středočeský39 1225 400422 900368 9001 214 880703 886186 3472 232 149
Jihočeský25 9212 300277 900151 600625 652381 239133 5541 214 627
Plzeňský22 9034 100184 500178 800418 395224 797111 996916 594
Karlovarský16 0433 300112 90067 100413 395195 39254 494663 932
Ústecký30 1535 600230 900217 620724 558361 543120 9231 324 154
Liberecký18 1402 600133 200106 600394 888206 91470 484723 312
Královéhradecký24 7793 800158 400148 600625 457330 11492 5151 049 751
Pardubický19 1843 800122 700111 600514 545279 95681 645849 674
Vysočina21 0713 200197 000123 200530 557277 729111 065982 893
Jihomoravský37 6333 600244 000197 400786 421435 312149 4151 414 869
Olomoucký21 9142 800225 200140 400761 891483 23698 1111 247 516
Zlínský21 4482 800167 800100 800742 144479 08079 1911 111 383
Moravskoslezský40 3776 500270 700242 100967 967452 084139 0111 660 155
Úhrn380 06950 0002 785 4002 246 9208 721 9654 811 2821 500 00015 634 354

*) příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003

Kritéria pro výpočet výše dotací podle § 19 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:

Kritéria pro stanoveni příspěvku na výkon státní správy:

- limit počtu zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy na rok 2001 uvedený v příloze č. 1 usnesení vlády č. 85/2001 upravený o dopad usnesení
vlády č. 62/2001. Každé fukční místo (zaměstnanec) bylo oceněno 70% z objemu běžných výdajů 444 tis. Kč. Celkem se jedná o objem příspěvku ve výši 330 069 tis. Kč.

Částka je v úrovni roku 2002;

- částka 50 000 tis. Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí - dle § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů - návrh výše příspěvku předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra. Působnost kraje v této oblasti je dána v § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek je stanoven v úrovni roku 2002, rozdílné je přerozdělení částky 50 000 tis. Kč mezi jednotlivé kraje.

Kritérium pro stanovení příspěvku na dopravní obslužnost v autobusové dopravě:

- výše dotace zohledňuje kritéria uplatňovaná do roku 2000 (geografické postavení, ekonomicko přepravní vztahy vyjádřené výší provozní ztráty).

Kritérium pro stanovení příspěvku na dopravní obslužnost v drážní dopravě:

- příspěvek se vztahuje na úhradu závazků veřejné služby (závazek provozu a závazek přepravy železniční osobní dopravy), jejichž rozsah je dán rozsahem ujetých vlakových kilometrů zapracovaných v jízdních řádech na dané období.

Kritéria stanovení dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, příp. resortů krajům:

- východiskem pro stanovení objemu dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených na kraje z okresních úřadů, obcí a Ministerstva zdravotnictví byla úroveň rozpočtu na rok 2002. Pro sestavení rozpočtu na rok 2003 byla zohledněna vybraná rozpočtová opatření, valorizace mezd, dopočet platových úprav realizovaných od 1. 3. 2002 na celoroční úroveň a 17 % navýšení na provozní náklady ústavů sociální péče a domovů důchodců;

- jedno fukční místo převedené z okresních úřadů na kraje od 1.1.2003 na výkon samostatné a přenesené působnosti bylo oceněno průměrnými běžnými výdaji 333 995,69 Kč (včetně valorizace mezd, dopočtu platových úprav realizovaných od 1. 3. 2002 ). Počty funkčních míst převáděných z okresních úřadů na kraje jsou dány usnesením vlády č. 695/2002;

- na jedno fukční místo převedené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na kraje dle usneseni vlády č. 1359/2001 byl stanoven průměrný výdaj 304 tis. Kč.

Kritérium pro přerozdělení dotace na financování majetku územních samosprávných celků mezi jednotlivé kraje:

- počet obcí s počtem obyvatel do 2500 na území kraje (5%), počet obyvatel kraje (10%), rozloha kraje (15%), procenta, kterými se jednotlivé kraje podílí na 3,1%
z objemu sdílených daní dle přílohy č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, věznění pozdějších předpisů (70%).

Příloha č. 7 k zákonu č. 579/2002 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

v tis. Kč
Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace
na domovy důchodců
*)
dotace
na ústavy
sociální
péče
*)
příspěvek na školstvídotace na
vybraná
zdravotnická
zařízení


*)
příspěvek na
výkon státní
správy**)
dotace na dávky sociální péče vyplácenédotace na výkon zřizovatelských
funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ost. činností v oblasti sociál. služeb
z toho:
dotace
na sociální
služby
obcemi
s rozšířenou působností*)
pověřenými
a ostatními
obcemi*)
Hlavní město Praha184 319129 651111 081391 714166 700487 7001 471 165
Středočeský50 676127 157259 729248 000808 2001 2611 495 023
Jihočeský51 5837 17974 622144 274159 700404 60028 432870 390
Plzeňský31 20420 80761 0586 741127 013121 000349 0008 234725 057
Karlovarský6 41036 45770 05058 500372 70011 341555 458
Ústecký150 27343 91997 312189 376129 0002 018 30036 3622 664 542
Liberecký17 9003 828514935 04098 77290 000357 6007 2076 788631 840
Královéhradecký42 27063 925126 949161 800396 60020 624812168
Pardubický56 9041 79661 056117 208114 200527 0008 684886 848
Vysočina33 5014 67964 940119 782122 900417 300763 102
Jihomoravský94 6087 336129 5096 930261 910230 2001 488 10049 36519 3252 267 958
Olomoucký26 7291 18975 055147 244139 800931 80018 8011 340 618
Zlínský11 91359570 460137 287157 400685 70039 8841 103 239
Moravskoslezský164 48439 347152 7198 631292 553348 8002 707 4003 713 934
Úhrn922 774260 3261 176 84427 3422 483 8612 248 000111 952 0001230 19526113 l19 301 342

*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003

**) viz příloha č. 9 A Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém kraji. Propočteno na počty obyvatel obcí podle bilance počtu obyvatel české republiky k 1. lednu roku 2002.

Příloha č. 8 k zákonu č. 579/2002 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

v tis. Kč

OBCEPříspěvek na výkon státní správy *)z toho: na státní sociální podporu
Benešov31 72911 022
Beroun27 3887 014
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav37 7418 350
Čáslav12 358
Černošice40 4136 346
Český Brod9 686
Dobříš10 354
Hořovice14 362
Kladno51 43512 358
Kolín36 4059 686
Kralupy nad Vltavou13 360
Kutná Hora28 7248 350
Lysá nad Labem8 684
Mělník28 7249 352
Mladá Boleslav44 08711 690
Mnichovo Hradiště9 018
Neratovice13 360
Nymburk25 0509 018
Poděbrady14 362
Příbram36 73911 022
Rakovník30 3935 344
Říčany18 370
Sedlčany12 358
Slaný16 700
Vlašim12 692
Votice8 350
Blatná8 350
České Budějovice58 44914 028
Český Krumlov24 0487 014
Dačice11 022
Jindřichův Hradec30 05911 356
Kaplice10 354
Milevsko10 020
Písek29 0577 348
Prachatice21 0426 346
Soběslav12 358
Strakonice26 7207 348
Tábor38 74310 354
Trhové Sviny10 020
Třeboň13 360
Týn nad Vltavou8 350
Vimperk10 354
Vodňany8 016
Blovice14 3627 348
Domažlice23 0465 678
Horažďovice8 350
Horšovský Týn8 350
Klatovy29 3918 350
Kralovice12 024
Nepomuk8 350
Nýřany32 3978 684
Plzeň23 011
Přeštice10 688
Rokycany27 3885 678
Stod10 688
Stříbro9 352
Sušice13 360
Tachov21 7106 012
9 352
Cheb29 3918 684
Karlovy Vary42 08310 354
Kraslice8 016
Mariánské Lázně13 694
Ostrov15 364
Sokolov38 40911 022
Bílina10 688
Děčín42 08313 360
Chomutov42 75117 702
Kadaň18 036
Litoměřice33 73312 024
Litvínov16 700
Louny28 05610 020
Lovosice13 694
Most41 41513 694
Podbořany9 018
Roudnice nad Labem15 364
Rumburk15 698
Teplice48 42913 694
Ústí nad Labem51 10110 688
Varnsdorf11 356
Žatec13 694
Česká Lípa38 07513 360
Frýdlant13 694
Jablonec nad Nisou30 7278 684
Jilemnice12 024
Liberec54 10714 696
Nový Bor13 694
Semily21 0428 350
Tanvald11 690
Turnov16 366
Železný Brod8 350
Broumov10 354
Dobruška10 688
Dvůr Králové nad Labem13 694
Hořice10 020
Hradec Králové56 11113 694
Jaroměř11 022
Jičín29 3919 686
Kostelec nad Orlicí12 692
Náchod35 06914 028
Nová Paka8 016
Nové Město nad Metují8 684
Nový Bydžov10 354
Rychnov nad Kněžnou24 7169 018
Trutnov38 07514 696
Vrchlabí14 028
Česká Třebová10 688
Hlinsko11 690
Holice9 352
Chrudim39 74512 024
Králíky8 016
Lanškroun11 690
Litomyšl13 360
Moravská Třebová14 362
Pardubice52 43715 698
Polička10 688
Přelouč13 360
Svitavy26 05212 358
Ústí nad Orlicí28 72415 698
Vysoké Mýto15 030
Žamberk14 362
Bystřice nad Pernštejnem12 358
Havlíčkův Brod31 72911 356
Humpolec9 686
Chotěboř11 690
Jihlava44 08711 356
Moravské Budějovice11 690
Náměšť nad Oslavou8 350
Nové Město na Moravě10 020
Pacov8 350
Pelhřimov28 0568 350
Světlá nad Sázavou11 356
Telč8 684
Třebíč41 08113 694
Velké Meziříčí16 700
Žďár nad Sázavou33 39915 364
Blansko33 39910 688
Boskovice21 376
Brno39 798
Břeclav35 06912 358
Bučovice9 018
Hodonín40 07915 698
Hustopeče17 368
Ivančice12 692
Kuřim10 020
Kyjov23 380
Mikulov11 356
Moravský Krumlov12 692
Pohořelice8 350
Rosice12 358
Slavkov u Brna11 356
Šlapanice38 40912 692
Tišnov12 024
Veselí nad Moravou18 036
Vyškov29 3919 686
Znojmo41 41512 692
Židlochovice15 364
Hranice15 698
Jeseník27 3886 680
Konice9 018
Lipník nad Bečvou9 018
Litovel12 692
Mohelnice10 688
Olomouc64 46121 376
Prostějov43 41911 690
Přerov44 42114 362
Šternberk11 022
Šumperk40 41314 028
Uničov12 358
Zábřeh15 364
Bystřice pod Hostýnem9 686
Holešov12 024
Kroměříž37 07313 026
Luhačovice10 688
Otrokovice17 034
Rožnov pod Radhoštěm17 034
Uherské Hradiště46 09117 034
Uherský Brod22 044
Valašské Klobouky12 358
Valašské Meziříčí18 704
Vizovice9 352
Vsetín40 41315 364
Zlín52 10318 370
Bílovec13 360
Bohumín15 030
Bruntál34 06715 698
Český Těšín14 696
Frenštát pod Radhoštěm12 024
Frýdek-Místek55 10922 044
Frýdlant nad Ostravicí10 688
Havířov34 067
Hlučín17 034
Jablunkov15 364
Karviná55 10927 722
Kopřivnice19 038
Kravaře11 022
Krnov18 370
Nový Jičín37 40718 704
Odry9 018
Opava52 43720 708
Orlová21 042
Ostrava51 272
Rýmařov10 020
Třinec22 712
Vítkov8 350
Úhrn4 433 981869 068

*) viz příloha č. 9 B Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností

Příloha č. 9 k zákonu č. 579/2002 Sb.

A Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém kraji (dále jen “příspěvek“)

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

PůsobnostSazba v Kč na 100 obyvatel 1)
obce 2)1 230 Kč
obce s působností matričního úřadu 2)3 120 Kč
obce s působností zvláštního matričního úřadu 3)20 Kč
obce s působností stavebního úřadu 2)7 210 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem 2)11550 Kč
hlavní město Praha 4)10 655 Kč

1) sazby příspěvku se podle rozsahu působnosti obce sčítají
2) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách; sazba příspěvku je určena pro každých 100 obyvatel ČR
4) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

B Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností (dále jen “příspěvek“)

Průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí 333 995,69 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002.

Příloha č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2003 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2003 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,

f) hrazení bystřin,

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření1),

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů2) (dále jen „plán“) v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) programy spolufinancované s fondy ES,

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců1).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až j) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,3)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,4)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odstavce 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

1) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

2) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,5) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí.

(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.

(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(9) Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku je nižší než 1 000,- Kč.

(10) Originál žádosti o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu

a) na pozemcích podle odstavce 2 písm. a), příslušnému odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) na pozemcích podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvu obrany,

c) na pozemcích podle odstavce 2 písm. c) a na předmět příspěvku podle odstavce 3, kraji,6) do jehož působnosti spadá katastrální území, na něž je žádán příspěvek, resp. předmět příspěvku; leží-li předmětné pozemky žadatele v působnosti více sousedních krajů, žádost podává tam, kde leží větší část jeho lesního majetku.

(11) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude celá žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

5) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

6) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(13) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány, s výjimkou příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E a F, kde se postupuje podle stanovených kritérií a rozhoduje o poskytnutí příspěvku.

(14) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro jednotlivá písmena příspěvků příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3.

(15) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.7) V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(16) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G písm. b), H, J a K po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E, F, G odstavec 2 a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(17) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů nebo prostředky z předvstupních fondů ES. Toto ustanovení neplatí pro poskytování příspěvků podle části 2. písmene J.

(18) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.

(19) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů.8)

(20) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.9)

7) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

8) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

(21) Neposkytnutí údajů pro program statistických zjišťování10) za rok 2002 u žadatelů, kteří byly vyzváni příslušným ministerstvem podle odstavce 2, je důvodem pro zamítnutí žádosti.

(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.11)

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,

b) rodné číslo, popř. identifikační číslo,

c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

10) § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

- pásmo12) ohrožení A,

- pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceSazba v
pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny13)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
Kč/poloodrostekAb23030
Kč/odrostekAb34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb488
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc277
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem
zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením
melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším
Kč/kmAe170 00070 000
6.Hnojení a vápnění lesních porostů
- leteckéKč/haAf16 0004 000
- pozemníKč/haAf22 0002 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf32 0002 000

Způsob výpočtu příspěvku: - výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku: - kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,14)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,15)

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro hlavní dřevinu,16)

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,16)

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha, - příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově17) s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.

Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu18) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- list o původu použitých semen,19) respektive sazenic,20) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek: - na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30.6.2003,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení: - žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2002 po 30.9.2002 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2003,

- žádosti roku 2003 podané podle těchto pravidel po 30.9.2003 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2004.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A :

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů21) v zákonné lhůtě,22)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku: - skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných23) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení24) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích25) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1.1.2001 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

SkupinaSoubory lesních typů
1.9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N,
7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q,
3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 2l, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S,
1Q, 1P, 1N, 1M, 1K, 1J, 1l, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C
2.7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 3l, 3A, 2O, 1T, 1O, 1G, 0O

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět
příspěvku
Technické
jednotky
IndikaceSkupina souborů
lesních typů
Lesy
1.2.ochrannézvl.
určení
vojenskérestitučníhospo-
dářské
12OUZRH
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 000-12 000
- základní dřeviny13)Kč/haBa210 00010 00010 00010 00010 000--
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb199999-9
Kč/poloodrostekBb23030303030-30
Kč/odrostekBb34040404040-40
- základní dřevinyKč/sazeniciBb465646--
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-----9-
- základní dřevinyKč/sazeniciBc2-----7-
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00026 50034 00020 00034 000-20 000
- základní dřevinyKč/haBd220 00016 00020 0008 00020 000--
5.Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukceKč/haBe1--10 00010 00010 000-10 000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf1--4 0004 0004 000-4 000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2--3 2003 2003 200-3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku: - kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro hlavní dřevinu,

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,26)

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek: - na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30.6.2003,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení: - žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2002 po 30.9.2002 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2003,

- žádosti roku 2003 podané podle těchto pravidel po 30.9.2003 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2004.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku: - velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1.1.2003,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1.2003 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Velikost sdruženého
majetku v hektarech
Technické
jednotky
IndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1.2003, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku: - sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v regionu, který je stanoven smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel: - člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek: - do 31.3.2003.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologiePředmět příspěvku: a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku: - zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Vyklizování nebo přibližování strojem [viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd112 00012 00012 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku: - kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín Dodání žádosti o příspěvek: - do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení: - žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2002 po 30.9.2002 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2003,

- žádosti roku 2003 podané podle těchto pravidel po 30.9.2003 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2004.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa Předmět příspěvku:

a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,

b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,27)

c) výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů při normální hladině, které jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a souvisí s úpravou vodního režimu v lesích,

d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,

e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku: - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,

- akce vyvolané povodněmi v srpnu 2002,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku: - do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na hlavní stavební výrobu (dále jen „HSV”) a pomocnou stavební výrobu (dále jen „PSV”) v souladu se schváleným projektem,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví kraj na začátku běžného roku,

- žadatel je povinen neprodleně po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem o veřejnou zakázku28) oznámit konečnou cenu za akci a výši příspěvku,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,

- hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,

- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy29) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- položkový rozpočet s vyčíslením přímých nákladů na HSV a PSV, s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,

- protokol o zjištěných škodách způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR, pokud jde o akce vyvolané povodněmi v srpnu 2002.

Termín podání žádosti o příspěvek: - do 28.2.2003 - akce vyvolané povodněmi v srpnu 2002,

- do 30.5.2003 - ostatní akce.

Přechodná ustanovení: - žádosti z roku 2002 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou převedeny do roku 2003 a projednány přednostně v původním původním pořadí dle registrace pro projednání z minulých let,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2003, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 14.11.2003, mohou být, do výše stanovené rozhodnutím, uhrazeny z prostředků roku 2004, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 14.11.2003 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2003,

b) předloží do 30.1.2004 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na tyto provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem: - do 14.11.2003.

F. Příspěvek na hrazení bystřinPředmět příspěvku: - výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku: - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,

- akce vyvolané povodněmi v srpnu 2002,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků, ostatní akce.

Výše příspěvku: - do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na HSV a PSV v souladu se schváleným projektem,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví kraj na začátku běžného roku,

- žadatel je povinen neprodleně po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem o veřejnou zakázku oznámit konečnou cenu za akci a výši příspěvku,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku: - hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku.

Žadatel:

- správce vodního toku,30) který - vykonává právo hospodaření ve státních lesích,

- hospodaří v obecních lesích.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na HSV a PSV s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,

- protokol o zjištěných škodách způsobených povodněmi v srpnu 2002 na území ČR, pokud jde o akce vyvolané povodněmi v srpnu 2002.

Termín podání žádosti o příspěvek: - do 28.2.2003 - akce vyvolané povodněmi v srpnu 2002,

- do 30.5.2003 - ostatní akce.

Přechodná ustanovení: - žádosti z roku 2002 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou převedeny do roku 2003 a projednány přednostně v původním pořadí dle registrace pro projednání z minulých let,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2003, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 14.11.2003, mohou být, do výše stanovené rozhodnutím, uhrazeny z prostředků roku 2004, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 14.11.2003 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2003,

b) předloží do 30.1.2004 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na tyto provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem: - do 14.11.2003.

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření Předmět příspěvku:

(1) poskytovaný sazbou na technickou jednotku:

a) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

- pořízení nebo výroba a instalace umělých nor do 1 kusu na 100 ha v lokalitách vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní,

b) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),

(2) poskytovaný procentem ze skutečně vynaložených nákladů:

c) zlepšování životního prostředí zvěře - rekonstrukce a obnovování biotopů pro drobnou zvěř (vytváření biopásů se speciálními směskami vhodnými pro drobnou zvěř), zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř,

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům - výroba a instalace hnízdních budek nebo hnízdních podložek pro dravce, výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě v maximálním počtu 10 berliček/ha,

e) zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.

Výše příspěvku a způsob výpočtu: podle odstavce 1:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceSazba
1.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách
jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/kusGa114 000
- tetřívek obecnýKč/kusGa211 000
- koroptev polníKč/kusGa3200
Pořízení nebo výroba a instalace nové umělé noryKč/kusGa42 500
2.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/kusGb11 500
- bílého jelenaKč/kusGb22 500

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců případně nor u příspěvku podle písm. a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31.3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti u příspěvku podle písm. b),

podle odstavce 2:

- do 80 % skutečně vynaložených nákladů na spotřebu materiálu a energie v souladu se schváleným projektem nebo do 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví kraj na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku: - hospodárné využití prostředků,

podle písm. a)

- - zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- všichni jedinci budou trvale označení značkami a bude o nich vedena evidence stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- příspěvek na umělou noru na 100 ha lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis,

podle písm. b)

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu,31)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2003,32)

- vedení evidence chovných jedinců,

podle písm. c)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu.

Žadatel: - uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

podle písm. a)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě instalace nových umělých nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování umělých nor včetně zakreslení do mapy 1:10 000,

podle písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření,

podle písm. c)

- projekt prováděných činností včetně rozpočtu,

- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku,

podle písm. d)

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek, hnízdních podložek nebo berliček do mapy 1:10 000,

podle písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření.

Termín podání žádosti o příspěvek: - žadatel podává jednu žádost od 1.4.2003 do 30.5.2003.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem u předmětu příspěvků podle odstavce 2 a termín předložení zápisu u předmětu příspěvku podle písm. a): - do 14.11.2003.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální forměPředmět příspěvku: - zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku: - rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k LHP.

Podmínky přiznání příspěvku: - platnost stávajícího plánu končí v roce 2002, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2002 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen ”IS LH”) v platném znění, v rozsahu povinných položek IS LH.

Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k LHP podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek: - do 30.9.2003.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku: - do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví kraj na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku: - hospodárné využití prostředků.

Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek: - do 30.5.2003,

- na kalamity do 31.10.2003.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací: - do 28.11.2003.

J. Příspěvek na programy spolufinancované s fondy ES Předmět příspěvku:

- programy ES související s lesním hospodářstvím.

Výše příspěvku: - 80 % přímých nákladů snížených o příspěvek z fondu ES.

Podmínky přiznání příspěvku: - hospodárné využití prostředků.

Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku: - předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se smlouvou do 3 měsíců po ukončení akce,

- pokud žadatel poskytnutý příspěvek nevyčerpá, vrátí příslušnou část; případné penále se nevyměřuje.

Žadatel: - vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva s pověřenou agenturou,

- schválený projekt.

Termín podání žádosti o příspěvek: - do 30.6.2003.

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce33) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa11 000
- český fousekKč/zkouškaKa21 000
2.Úspěšný odchov dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/kusKb17 000
- sokol stěhovavýKč/kusKb25 000
- raroh velkýKč/kusKb35 000
- orel skalníKč/kusKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Podmínky přiznání příspěvku: - lovečtí dravci budou trvale označení značkami,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 5 měsíců s prokázáním odchovu paternitní analýzou DNA.

Žadatel: - majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti: - formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu [u předmětů příspěvků podle písm. a)],

- výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů31), [u předmětů příspěvků podle písm. b)]

- doklad o složení sokolnické zkoušky [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- registrační karta pro dravce a sovy [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- doklad o odchovu paternitní analýzou DNA [u předmětů příspěvků podle písm. b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30.10.2003.

12) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

13) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

14) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládáni se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

15) Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

16) Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

17) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.

18) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

19) Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

20) Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

21) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

22) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

24) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

25) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

26) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

27) Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.

28) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

29) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

31) § 56 zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.

32) § 36 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

33) § 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3. Vzory formulářů

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen E, F a I přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen E, F a I přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen E, F a I přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen E, F a I přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene J přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene J přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 10 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Průvodní list k LHP
Průvodní list k LHP

Příloha č. 11 k zákonu č. 579/2002 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2003 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2003 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen “závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen “podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštního právního předpisu,1)

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštního právního předpisu,1)

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků, v rámci programového financování podle zvláštního právního předpisu,1)

d) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely podle odstavce 1 rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství (dále jen “ministerstvo“), případně jiné peněžní prostředky státu, poskytnuté na stanovený účel, specifikovaný žádostí.

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje ministerstvo, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je nenávratná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na podporu není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost mlčenlivosti dle zvláštního právního předpisu.2)

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,

b) identifikační číslo,

c) úplná adresa trvalého pobytu, popř. sídlo,

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(10) Žádosti jsou evidovány na ministerstvu dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve ministerstvo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je ministerstvo oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Podpory jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory ministerstvo podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce.

(14) Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného ministerstvem. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.3) O zamítnutí žádosti ministerstvo žadatele vyrozumí.

(15) Ministerstvo uvolňuje podpory :

a) podle části 2 písm. A převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce, a nebo v případě financování z prostředků Evropské investiční banky prostřednictvím finančního manažera dohodnutým postupem,

b) podle části 2 písm. B postupně pro jednotlivé akce převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce po odsouhlasení faktur včetně náležitě vyplněných soupisek předložených žadatelem, a nebo v případě financování z prostředků Evropské investiční banky prostřednictvím finančního manažera dohodnutým postupem,

c) podle části 2 písm. C postupně pro jednotlivé akce způsobem specifikovaným v rozhodnutí vydaném ministerstvem,

d) podle části 2 písm. D přímo na účet žadatele, pro organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu.4)

(16) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, eviduje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(17) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu kapitoly ministerstva, případně jiné peněžní prostředky státu.

(18) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen neprodleně informovat ministerstvo a navrhnout způsob řešení. Ministerstvo může novým rozhodnutím převést poskytnutou podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. Pokud ministerstvo podporu nepřevede na jinou osobu, postupuje se podle části 1 odstavce 21 závazných pravidel. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(19) Porušení zvláštních právních předpisů5) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(20) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory povinen předložit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení v následujícím rozsahu:

a) zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v rozhodnutí,

b) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování v požadovaném rozsahu.

(21) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu.6)

(22) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet ministerstva a může být zahájeno řízení podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle § 44 téhož zákona, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané nebo zadržené prostředky včetně penále na účet uvedený v rozhodnutí finančního úřadu. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit ministerstvu.

(23) Ministerstvo si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o přiznání podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, proplatí ministerstvo žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(24) Ministerstvo je oprávněno v mimořádných případech a ve veřejném zájmu k ochraně zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu udělit výjimku z ustanovení těchto závazných pravidel.

2. Podpory

A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 060 - Protipovodňová opatření, financovaného v roce 2003 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva, dále státních finančních aktiv - kapitoly 397, ve smyslu § 135 vodního zákona a dále z prostředků úvěru Evropské investiční banky, přijatého ve smyslu zákona č. 123/2002 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi.

I. Předmět podpory:

a) výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází a dále zajištění jejich oprav a údržby (podprogram 229 061),

b) zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků a zajištění oprav a údržby souvisejících objektů a zařízení (podprogram 229 062),

c) zpracování návrhu na stanovení záplavových území a na vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi (podprogramy 229 063 a 229 065),

d) zpracování studií odtokových poměrů včetně zajištění potřebných dat, podkladů a modelů (podprogram 229 064),

II. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části A I. písm. a) a b):

- přednostní řešení kritických území, tj. území s vyšší pravděpodobností povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo s možností vzniku závažných povodňových škod,

- návaznost na generely protipovodňové ochrany daného území, posouzení širších vazeb a aspektů prostorového využití, využití resp. zpracování matematického simulačního modelu, pokud je pro dané území vytvořen,

- náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

- integrace do připravovaných plánů v oblasti vod nebo soulad se Směrným vodohospodářským plánem,

- další skutečnosti, zejména např. spoluúčast vlastních zdrojů žadatele či zdrojů orgánů veřejné správy,

b) pro předmět podpory dle části A I. písm. c) a d):

- nejohroženější úseky vodních toků (počet ohrožených aglomerací s uvedením počtu obyvatel, četnost povodňových situací v zájmovém území v posledních letech, velikost skutečných povodňových škod),

- nejohroženější úseky vodních toků pod vybudovanými vodními díly (počet ohrožených aglomerací s uvedením počtu obyvatel, četnost povodňových situací v zájmovém území v posledních letech, velikost skutečných povodňových škod).

III. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části A I. písm. a) a b) a je poskytována nenávratná podpora na kapitálové a běžné výdaje,

b) pro předmět podpory dle části A I. písm. c) a d) je poskytována nenávratná podpora na kapitálové výdaje.

IV. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části A I. písm. a) a b):

- úhrada ve výši maximálně do 100 % nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízení, souvisejících investorských a inženýrských činností, výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby, rezerv a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu,7)

b) pro předmět podpory dle části A I. písm. c):

- výše podpory, maximálně do 100 % nákladů, je odhadnuta podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, průměrná šířka inundace).

c) pro předmět podpory dle části A I. písm. d):

- výše podpory, maximálně do 100 % nákladů, je odhadnuta podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

V. Podmínky přiznání podpory:

- pro předmět podpory dle části A I. písm. a) až d):

- žadatel je určeným správcem řešeného vodního toku nebo správce či vlastník vodního díla,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území nebo studie odtokových poměrů,

- vydané stavební povolení nebo ohlášení potvrzené vodohospodářským orgánem,

- doplněk žádosti (formulář E v části 3).

VI. Žadatel:

- správci vodních toků podle zvláštního právního předpisu 8) - pro předmět podpory dle části A I. písm. a), b), c) a d),

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části A I. písm. a) a b):

- žádost o podporu na akci (formulář A v části 3),

- prohlášení žadatele (formulář B v části 3),

- další náležitosti obsažené ve formuláři C v části 3,

b) pro předmět podpory dle části A I. písm. c) a d):

- žádost o podporu na akci (formulář A v části 3),

- prohlášení žadatele (formulář B v části 3),

VIII. Termín podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akci se podávají v termínu do 31. března 2003 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2003 a v termínu do 31. října 2003 pro akce, jejichž zahájení financování se uvažuje v následujícím kalendářním roce.

B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programů 329 180 - “Odstranění škod způsobených povodní 1997” a 229 110 - “Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku”, financovaných v roce 2003 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva, státních finančních aktiv - kapitoly 397, ve smyslu zvláštního předpisu9) a případně ze zdrojů přijatých ČR na základě zvláštního zákona.10)

I. Předmět podpory:

a) náprava povodňových škod, vzniklých při povodni v roce 1997 a škod následujících od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnovení koryt vodních toků a funkčnosti všech vodních děl, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové škody obnoví významné vodohospodářské dílo či protipovodňovou ochranu území,

b) úhrada jistin a úroků komerčních úvěrů, přijatých na úhradu nákladů k odstraňování škod vzniklých povodní z roku 1997 a ze srpna 2002.

II. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části B I. písm. a):

vyjádření omezené funkce koryta toku a vodních děl v důsledku povodňové škody jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta,

- snížení stability dna a břehů koryta toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu na okolí koryta včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- vyjádření možných škod v důsledku dalšího trvání poruchového stavu (popisně, případně hrubým finančním odhadem).

b) pro předmět podpory dle části B I. písm. b):

- žádost doložená čestným prohlášením, že podpora na úhradu jistiny a úroku nebyla pro aktuální rok ještě čerpána,

- doklad banky o předpokládané výši úhrady jistiny a úroku v roce 2003.

III. Forma podpory:

- podpora je nenávratná, účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

IV. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části B I. písm. a):

úhrada ve výši maximálně do 100 % nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,7)

b) pro předmět podpory dle části B I. písm. b):

úhrada ve výši maximálně do 100% splátek jistin a úroků z komerčních úvěrů poskytnutých bankami správcům vodních toků11) po předchozím souhlasu ministerstva.

V. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části B I. písm. a)

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- vyjádření referátu životního prostředí věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu, včetně kopie protokolu o místním šetření,

- vydané stavební povolení nebo potvrzení, že postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu,

- doplněk žádosti (formulář E v části 3).

b) pro předmět podpory dle části B I. písm. b)

- doložení uzavřené úvěrové smlouvy s bankou a seznamu akcí, na které je požadována podpora úhrady splátek jistin nebo úroků z komerčních úvěrů.

VI. Žadatel:

- správci vodních toků podle zvláštního právního předpisu 8) - pro předmět podpory dle části B I. písm. a),

- správci vodních toků podle zvláštního právního předpisu11) - pro předmět podpory dle části B I. písm.b).

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části B I. písm. a):

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu,

- situace území (povodí) v měřítku 1:10 000 s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- další náležitosti dle formulářů žádosti a jejích příloh (viz formuláře A, B, a D v části 3),

b) pro předmět podpory dle části B I. písm. b):

- smlouva o úvěru, případně veškeré dodatky k této smlouvě,

- jmenný seznam akcí, na které byl komerční úvěr poskytnut.

VIII. Termín podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce v programech 229 180, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2003, se podávají v termínu do 31. března 2003,

- žádosti o podporu na akce v programech 229 180 na úhradu jistin a úroků z komerčních úvěrů na povodňové škody, jejichž financování žadatel požaduje hradit v roce 2003, se podávají v termínu do 31. března 2003 a upřesňují do 31. října 2003,

- žádosti o podporu na akce v programech 229 110, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v I. pololetí roku 2003, se podávají v termínu do 31. března 2003. Žádosti na akce jejichž financování žadatel uvažuje zahájit ve II. pololetí roku 2003, se podávají v termínu do 30. května 2003.

- žádosti o podporu pro akce v programu 229 110, jejichž zahájení financování se uvažuje v následujícím kalendářním roce, se podávají v termínu do 31. října 2003.

C. Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků

podle § 102 odst. 1 písm. j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 210 - “Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží”, financovaných v roce 2003 z peněžních prostředků státního rozpočtu.

I.  Předmět podpory:

- obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží za účelem obnovy jejich základních funkcí po povodních, zlepšení jejich bezpečnosti provozu, vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenční schopnosti.

II.  Kritéria podpory:

- celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- vybudování či rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustních zařízení rybníků a vodních nádrží

na úroveň návrhového průtoku minimálně Q100,

- obnova či rekonstrukce rybníků a vodních nádrží a nebo jejich částí, jejichž vodohospodářská funkce je narušena nebo významně omezena.

III. Forma podpory:

- pro předmět podpory dle části C I. je poskytována nenávratná, účelově vázaná podpora na kapitálové i běžné výdaje.

IV. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada nákladů max. do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) s tím, že úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 200,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.7)

V. Podmínky přiznání podpory:

- předložení projektové dokumentace,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení vydaného stavebního povolení nebo platné ohlášení vodoprávnímu úřadu,

- doložení rybářského hospodaření podle zvláštního předpisu13) na předmětu dotace,

- doklad, že žadatel rybářsky hospodaří14) na více než 5 ha vodních ploch na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu,

- předložení návrhu manipulačního a provozního řádu vodního díla s vyčleněním retenčního ochranného prostoru12) o velikosti minimálně 10 % z celkového prostoru12) rybníku nebo vodní nádrže, s doloženým odborným stanoviskem správce vodního toku pod vodním dílem,

- předložení doplňku k žádosti pro projednání akce - vydání rozhodnutí (formulář J v části 3).

VI. Žadatel:

- právnická osoba, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a nebo podnikající fyzická osoba registrovaná obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Základní náležitosti žádosti:

- žádost o zařazení akce, včetně příloh (formuláře F, G, H, I v části 3),

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný příslušným úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, respektive jeho ověřená kopie, s předmětem činnosti chov ryb apod.,

- doklad hospodářské evidence o chovu ryb na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu13), prokázaný za období minimálně posledních tří let,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne starším 3 měsíců; ve výpisu bude uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití -rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty,

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci, na kterou je požadována podpora,

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda obnova, odbahnění či rekonstrukce vodního díla, obsažená v dokumentaci bude podléhat ohlášení, nebo stavebnímu povolení.

VIII. Termín podání žádosti o podporu:

- Pro předmět podpory dle části C I. se žádosti o podporu, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v I. pololetí roku 2003, se podávají v termínu do 31 .března 2003.

- Žádosti o podporu na akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit ve II. pololetí roku 2003, se podávají v termínu do 30. května 2003.

D. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. a), b), i), j) vodního zákona

Podpora je nenávratná, neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele “Podpora vodnímu hospodářství celkem”.

I. Předmět podpory:

a) zajištění činností správy povodí spojených se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod,

b) správa drobných vodních toků,

c) odbahnění rybníků,

d) obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků za účelem oprav a údržby stávajících podrobných odvodňovacích zařízení.

II. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části D I. písm. a):

- činnosti správy povodí, které jsou prokazatelně podle zvláštního právního předpisu 15)

b) pro předmět podpory dle části D I. písm. b):

- úpravy vodních toků a objektů vyžadující údržbu, opravy a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti doložené stanoviskem vodoprávního úřadu,

c) pro předmět podpory dle části D I. písm. c):

- nejvíce zanesené rybníky s chovem ryb o katastrální výměře do 5,5 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm, na které bylo v roce 2002 vydáno „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu“ nebo „Předběžný příslib dotace na odbahnění rybníku pro rok 2003“ ,

d) pro předmět podpory dle části D I. písm. d):

- zajištění provozuschopnosti a funkčnosti podrobných odvodňovacích zařízení, doložené stanoviskem vodoprávního úřadu.

III. Forma podpory:

- pro předmět podpory dle části D I. písm. a) až d) je poskytována nenávratná, účelově vázaná podpora na běžné výdaje.

IV. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory uvedený v části D I. písm. a):

- úhrada prokazatelných nákladů vzniklých správcům povodí ve výši maximálně do 80 % nákladů na realizaci schválených činností,

b) pro předmět podpory dle části D I. písm. b):

- výše finanční podpory se poskytuje organizační složce státu na úhradu nákladů na realizaci, včetně projektové dokumentace, maximálně do 100 %, ostatním správcům drobných vodních toků do 80 % nákladů na realizaci, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, 7)

c) pro předmět podpory uvedený v části D I. písm. c):

- úhrada maximálně do výše 80 % nákladů na odbahnění rybníku a nebo maximálně do výše 150 Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,7)

d) pro předmět podpory dle části D I. písm. d):

- úhrada maximálně do 80 % nákladů, na opravy a údržbu podrobných odvodňovacích zařízení u nichž jsou náklady větší než 100 tis. Kč, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu. 16)

V. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části D I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

b) pro předmět podpory dle části D I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- předložení ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů na zajištění provozu zařízení a objektů,

c) pro předmět podpory dle části D I. písm. c):

- rybochovná funkce prokázaná hospodářskou evidencí,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- vydané stavební povolení nebo potvrzení, že postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.

d) pro předmět podpory dle části D I. písm. d):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- předložení ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzeného příslušným vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedených v žádosti o podporu,

- stanoviska vlastníků pozemků sousedících s pozemkem na němž bude prováděna oprava nebo údržba podrobného odvodňovacího zařízení.

VI. Žadatel:

- správci povodí podle zvláštního právního předpisu17) - pro předmět podpory dle části D I. písm. a),

- správci drobných vodních toků podle zvláštního právního předpisu18) - pro předmět podpory dle části D I. písm. b),

- právnická osoba, podnikající podle obchodního zákoníku nebo jiných právních předpisů a nebo podnikající fyzická osoba registrovaná obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů -pro předmět podpory dle části D I. písm. c),

- právnická osoba, podnikající podle obchodního zákoníku nebo jiných právních předpisů a nebo podnikající fyzická osoba registrovaná obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, hospodařící na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu 19) na odvodněných zemědělských pozemcích o výměře nejméně 5 ha - pro předmět podpory dle části D 1. písm. d).

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části D I. písm. a):

-  žádost o podporu na akci dopisem s konkretizací akce,

-  kalkulace nákladů na akci,

b) pro předmět podpory dle části D I. písm. b):

- žádost o podporu dopisem s uvedením základních identifikačních údajů, konkretizací požadavku a vyčíslením nákladů dle jednotlivých akcí,

- zdůvodnění naléhavosti,

- přehledná situace území v měřítku 1:10 000 s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku vydané ministerstvem podle zvláštního právního předpisu20) (nevztahuje se na organizační složky státu zřízené ministerstvem, tj. Zemědělská vodohospodářská správa),

c) pro předmět podpory dle části D I. písm. c):

- u akcí, na které byl vydán příslib podpory v roce 2002, žadatel písemně potvrdí platnost požadavku na formuláři K nebo L v části 3 do 31. března 2003.

d) pro předmět podpory dle části D I. písm. d):

- žádost o podporu na akci (formulář M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti akce,

- kolaudační rozhodnutí o provedení stavby, vztahující se k podrobnému odvodňovacímu zařízení, které je předmětem žádosti o podporu, případně potvrzení Zemědělské vodohospodářské správy o realizaci stavby,

- situace skutečného provedení podrobného odvodňovacího zařízení dle kolaudačního rozhodnutí,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k pozemkům, na nichž je podrobné odvodňovací zařízení, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne starším 3 měsíce,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k podrobnému odvodňovacímu zařízení, které je předmětem žádosti o podporu,

- prohlášení vlastníka podrobného odvodňovacího zařízení nájemci, který žádá o podporu, že souhlasí s opravou podrobného odvodňovacího zařízení,

- projektová dokumentace (formulář N v části 3) navrhovaného technického řešení k ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty,

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, respektive ověřená kopie,

- čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory (formulář O v části 3).

VIII. Termín podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části D I. písm. a) - do 30. června 2003 na podpory pro akce realizované v daném roce,

- pro předmět podpory dle části D I. písm. b) - u organizační složky státu průběžně, nejdéle však do 31 .října 2003, u ostatních správců drobných vodních toků - do 31 března 2003,

- pro předmět podpory dle části D I. písm. c), d) do 31 března 2003.

IX. Přechodná ustanovení:

a) pro předmět podpory dle části D I. písm. c):

- u akcí rozestavěných z roku 2002 a přecházejících do roku 2003, u nichž čerpání podpory v roce 2002 nebylo předmětem celkového vyúčtování skutečně vynaložených a prokázaných nákladů a akcí, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2002 a způsobu kontroly jejich užití, v platném znění,

- u akcí, na které byl vydán příslib podpory v roce předcházejícímu kalendářnímu roku, kdy má být zahájeno financování akce, žadatel písemně potvrdí do 31. března 2003 platnost požadavku (formulář K nebo L v části 3).

7) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 48 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb.

9) např. § 135 zákona č. 254/2001 Sb.

10) na základě § 73 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů.

11) § 48 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

12) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

13) § 1 vyhlášky č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech odborná způsobilost a kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 3 až 5 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 21 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

16) § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 48 odst. 1 a § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

18) § 48 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb.

19) například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., a zákona č. 217/1997 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., a zákona č. 183/1993 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

20) Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob prováděných činností souvisejících se správou vodních toků.

3. Vzory formulářů

Formulář A
Formulář A

Formulář B
Formulář B

Formulář C
Formulář C

Formulář D
Formulář D

Formulář E
Formulář E

Formulář F
Formulář F

Formulář G
Formulář G

Formulář H
Formulář H

Formulář I
Formulář I

Formulář J
Formulář J

Formulář K
Formulář K

Formulář L
Formulář L

Formulář M
Formulář M

Formulář N
Formulář N

Formulář O
Formulář O

Poznámky pod čarou

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

3) Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

4) § 45 až 52 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 40/2001 Sb.

6) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru