Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 552/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka 191/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

552

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb., vyhlášky č. 206/1995 Sb., vyhlášky č. 264/1996 Sb., vyhlášky č. 138/1997 Sb., vyhlášky č. 139/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 312/1998 Sb., vyhlášky č. 320/1999 Sb., vyhlášky č. 73/2000 Sb. a vyhlášky č. 72/2001 Sb., se mění takto:

1. § 9 zní:

"§ 9

Poradenská a výchovná péče se zaměřuje na výchovu k partnerským vztahům a rodinnému životu; přitom se využívá spolupráce s občanskými sdruženími, církevními, charitativními a jinými organizacemi.".

2. V § 10 se věta první nahrazuje větou "Výchovná a poradenská péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských vztazích se poskytuje také prostřednictvím zařízení sociální péče, zejména manželských a předmanželských poraden.".

3. § 11 zní:

"§ 11

(1) Rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dětí a těhotným ženám se poskytují nebo zprostředkovávají porady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších otázkách týkajících se jejich rodinných a sociálních problémů a péče o zdravotně postižené děti.

(2) V rámci poradensko-výchovné péče se pořádají přednášky a kursy pro dospívající mládež a dospělé občany zaměřené na život v rodině a společnosti.".

4. V § 12 odst. 1 ve větě první se slova "a okresní úřady" zrušují.

5. V § 12 odst. 3 se slova "a okresní úřady" zrušují.

6. V § 20 odstavec 1 zní:

"(1) Pečovatelská služba dětem se poskytuje, jestliže rodiče nebo osoby odpovědné za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči o děti pro vážné překážky.".

7. V § 26 odst. 2 se slova "může okresní úřad" nahrazují slovem "lze".

8. V § 27 větě první se slova "může poskytnout okresní úřad" nahrazují slovy "lze poskytnout".

9. V § 30 se slova "a okresní úřady" zrušují.

10. V § 33 odst. 1 až 4 se slova "mohou poskytovat okresní úřady" nahrazují slovy "lze poskytovat".

11. V § 33 odst. 5 větě první se slova "mohou poskytovat okresní úřady" nahrazují slovy "lze poskytovat" a ve větě druhé se slova "mohou okresní úřady" nahrazují slovem "lze".

12. V § 33 odst. 6 se slova "mohou mu okresní úřady" nahrazují slovy "lze mu".

13. V § 33 odstavec 9 zní:

"(9) Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výše obvyklých nákladů.".

14. V § 34 odst. 1 se slova "poskytují okresní úřady" nahrazují slovy "se poskytuje".

15. V § 34 odst. 6 se slova "poskytne okresní úřad" nahrazují slovy "se poskytne".

16. V § 49 odst. 1 se slova "Pečovatelskou službu poskytují obce a okresní úřady" nahrazují slovy "Pečovatelská služba se poskytuje".

17. § 53 včetně nadpisu zní:

"§ 53

Sociální poradenská péče

Občanům společensky nepřizpůsobeným se poskytuje sociální poradenská péče k překonání obtížných životních poměrů a pomáhají se jim řešit sociální důsledky jejich společenské nepřizpůsobenosti.".

18. V § 54 se ve větě první slova "Okresní úřady mohou občanům uvedeným v § 52" nahrazují slovy "Občanům uvedeným v § 52 lze" a ve větě druhé se slova "Při tom přihlížejí" nahrazují slovy "Při tom se přihlíží".

19. V § 55 se ve větě první slova "zabezpečují okresní úřady příslušné podle místa výkonu trestu" nahrazují slovy "se zabezpečuje" a ve větě druhé se slovo "zabezpečují" nahrazuje slovy "se zabezpečuje".

20. V § 56 se slova "okresní úřady" nahrazují slovem "obce".

21. V § 57 odstavec 1 zní:

"(1) Bezúročné půjčky lze poskytovat občanům v nepříznivé životní situaci, kterou mohou pomocí půjčky překonat, pokud nemohou půjčku získat jinak.".

22. V § 57 odst. 2 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "příslušný úřad".

23. V § 58 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "příslušný úřad".

24. V § 59 odstavec 1 zní:

"(1) Poskytování pečovatelské služby se zajišťuje též prostřednictvím dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.".

25. V § 60 se slova "až do výše 5 500 Kč za kalendářní měsíc" nahrazují slovy "za kalendářní měsíc až do výše minimální mzdy pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou".

26. V § 73 odstavec 3 zní:

"(3) V domovech-penzionech pro důchodce se poskytuje ubytování a základní péče; podle možností ústavu a požadavku obyvatel domovů-penzionů pro důchodce lze obyvatelům poskytovat i další placené služby. Současně jsou ústavem vytvářeny podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel ústavu.".

27. V § 76 odst. 1 ve větě čtvrté se slova "péče o děti příslušného okresního úřadu" nahrazují slovy "sociálně-právní ochrany dětí13a)".

Poznámka pod čarou č. 13a) zní:

"13a) § 28 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.".

28. V § 76 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14) zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

29. V § 76 odstavec 2 zní:

"(2) Pokud žadatel splňuje podmínky pro přijetí do ústavu a ve vhodném ústavu je volné místo, rozhodne se o přijetí žadatele; není-li ve vhodném ústavu volné místo, rozhodne se o zařazení žádosti do pořadníku čekatelů.".

30. V § 76 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Pořadník čekatelů na umístění v ústavu se sestavuje podle naléhavosti umístění pro každý druh ústavu zvlášť.".

31. V § 76 odst. 4 se slova "obec nebo okresní úřad" nahrazují slovem "se".

32. V § 76 odst. 5 se slova "určí obec nebo okresní úřad formu" nahrazují slovy "se určí forma".

33. V § 78 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "U svěřenců umístěných na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy lze povolit pobyt mimo ústav jen po předchozím souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu.13b)".

Poznámka pod čarou č. 13b) zní:

"13b) § 30 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

34. V § 80 odst. 1 ve větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovem "kraje".

35. V § 80 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 15) zní:

"(3) Postup při úmrtí obyvatele (svěřence) ústavu upravuje zvláštní právní předpis.15)

15) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění zákona č. 256/2001 Sb.".

36. § 82 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16) zní:

"§ 82

Stravování v ústavech

Stravování v ústavech se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy a s ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel (svěřenců) podle stravovacích jednotek stanovených zvláštním právním předpisem.16)

16) Vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1996 Sb., vyhlášky č. 147/1995 Sb., vyhlášky č. 263/1996 Sb. a vyhlášky č. 146/1998 Sb.".

37. V § 83 odstavec 7 zní:

"(7) Druhy, počet a dobu životnosti osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby, lůžkovin a jiného textilu stanoví vzorové seznamy vydané zřizovatelem pro každý druh ústavu zvlášť.".

38. V § 87 odst. 1 ve větě první se slova "okresní úřad" nahrazují slovem "kraj" a ve větě třetí se slova "okresním úřadem nebo obcí" nahrazují slovy "obcí nebo krajem, který ústav spravuje".

39. V § 89 odstavec 3 zní:

"(3) Pro poskytování poradenské a výchovné péče v rodinných, manželských, partnerských a mezilidských vztazích mohou být zřizována detašovaná pracoviště manželských a předmanželských poraden.".

40. V § 89 se odstavec 4 zrušuje.

41. Na konci § 92 se doplňuje věta "Při vytvoření vhodných podmínek lze přijmout i osamělé otce s dětmi.".

42. § 93 včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

"§ 93

(1) Při rozhodování o přijetí do domova pro matky s dětmi se určí též výše úhrady za ubytování a základní péči podle zvláštního právního předpisu.18)

(2) O ukončení pobytu v domově pro matky s dětmi se rozhodne, zejména získá-li matka (otec) byt nebo porušuje-li opakovaně zásady občanského soužití; podle okolností případu lze dát podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí k zabezpečení další péče o dítě.

18) Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb., vyhlášky č. 205/1997 Sb., vyhlášky č. 145/1998 Sb., vyhlášky č. 172/1999 Sb., vyhlášky č. 73/2001 Sb. a vyhlášky č. 425/2001 Sb.".

43. V § 101 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "V rozhodnutí o poskytování služeb ve stanici se určí i výše úhrady za tyto služby, přičemž se přihlíží k sociálně ekonomickým poměrům rodiny.".

44. V § 103 odst. 1 se slova "zajišťují obce a okresní úřady" nahrazují slovy "se zajišťuje".

45. V § 104 odst. 2 se slova "okresní úřady," zrušují.

46. V § 104 odst. 3 se slova "a okresní úřady" zrušují.

47. V § 105 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V nezbytných případech lze určit další okruh strávníků.".

48. V § 105 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

49. V § 107 se slova "obcemi nebo okresními úřady" nahrazují slovy "zřizovateli zařízení".

50. Část pátá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19) a 20) zrušuje.

51. § 111 se zrušuje.

52. Příloha č. 6 se zrušuje.

53. V příloze č. 8 se ve Vzoru průkazu mimořádných výhod I. stupně (těžké postižení) – průkaz TP, ve Vzoru průkazu mimořádných výhod II. stupně (zvlášť těžké postižení) – průkaz ZTP a ve Vzoru průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení/průvodce) – průkaz ZTP/P nahrazují slova "razítko OkÚ" slovy "razítko úřadu".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Průkazy mimořádných výhod I., II. nebo III. stupně vydané přede dnem účinnosti této vyhlášky občanům, kterým byly přiznány mimořádné výhody, se považují za průkazy vydané podle této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou čl. I bodu 52, který nabývá účinnosti dnem 1. února 2003.


Ministr:
Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru