Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 55/2002 Sb.Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 24/2002
Platnost od 22.02.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 354/1999 Sb., zákonem č. 117/2000 Sb.,

zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 57/2001 Sb., zákonem č. 185/2001 Sb.

a zákonem č. 407/2001 Sb.

ZÁKON
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Působnost zákona

(1) Tento zákon upravuje

a) zacházení s návykovými látkami, s přípravky obsahujícími návykové látky (dále jen "přípravky"), s některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování návykových látek (dále jen "prekursory") a zacházení s pomocnými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,1)

b) pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.

(2) Tento zákon se nevztahuje na zacházení s prekursory obsaženými

a) v léčivech v lékové formě,2) s výjimkou léčivých přípravků obsahujících efedrin a léčivých přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,

b) v jiných výrobcích nebo látkách, pokud složení těchto výrobků nebo látek je takové, že prekursory v nich obsažené nemohou být snadným způsobem použity nebo znovu získány snadno použitelnými způsoby.

§ 2

Pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 tohoto zákona,

b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více návykových látek,

c) prekursorem látka uvedená v příloze č. 9 tohoto zákona, jakož i roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více látek uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona, kromě látek uvedených v § 1 odst. 2 tohoto zákona,

d) pomocnou látkou látka uvedená v příloze č. 10 nebo v příloze č. 11 tohoto zákona,

e) makovinou všechny nadzemní části (kromě semen) máku setého (Papaver somniferum), jakož i jejich drť,

f) konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík.

HLAVA II

ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI, PŘÍPRAVKY, PREKURSORY A POMOCNÝMI LÁTKAMI

§ 3

Zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory

(1) Zacházením s návykovými látkami, přípravky a prekursory se rozumí

a) výzkum, výroba, zpracování, odběr, skladování, dodávání a používání návykových látek, přípravků a prekursorů,

b) koupě a prodej návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i nabývání a pozbývání dalších věcných nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostředkování takových smluv a zastupování při jejich uzavírání.

(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 tohoto zákona a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení. Ostatní návykové látky a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k terapeutickým, vědeckým, výukovým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví.

§ 4

Povolení k zacházení

K zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory je třeba povolení k zacházení, nestanoví-li tento zákon dále jinak.

§ 5

Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení

(1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 tohoto zákona a přípravky je obsahující nebo přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou bez povolení k zacházení

a) nabývat, pozbývat a skladovat osoby provozující lékárnu2a) pouze pro provoz lékárny,

b) zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby oprávněné k tomu podle zvláštního zákona.3)

(2) Přípravky obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6nebo 7 tohoto zákona a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou bez povolení k zacházení

a) pouze pro poskytování zdravotní péče nabývat, pozbývat a skladovat osoby provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče,

b) pouze pro poskytování veterinární péče nabývat, pozbývat a skladovat fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností,

c) předepisovat lékaři při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče,

d) používat pro terapeutické účely lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních a v zařízeních ústavní sociální péče,

e) předepisovat a používat pro účely veterinární péče veterinární lékaři,4)

f) podle lékařem vyplněného a podepsaného recepturního tiskopisu (dále jen "recept") nebo objednávky fyzických a právnických osob oprávněných poskytovat zdravotní péči nebo veterinární péči (dále jen "žádanka") připravovat a vydávat lékárníci v lékárnách,

g) přejímat a připravovat do lékových forem v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí laboranti pod dohledem lékárníka,

h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, uchovávat a používat podle vydaného receptu pro vlastní potřebu fyzické osoby,

i) nabývat, a to i v zastoupení, na základě receptu veterinárního lékaře nebo nabývat od fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu veterinárních činností, uchovávat a používat podle vydaného receptu nebo podle stanovené diagnózy pro účely poskytování veterinární péče fyzické a právnické osoby,

j) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat a používat zadavatelé a zkoušející při přípravě a provádění klinického hodnocení humánních léčiv podle zvláštního zákona,5)

k) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat nebo používat zadavatelé nebo zkoušející při přípravě nebo provádění klinického hodnocení veterinárních léčiv podle zvláštního právního předpisu.5a)

(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje při dopravě návykových látek, přípravků a prekursorů, uskutečňované pro osobu, která je oprávněna k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory.

(4) Bez povolení k zacházení lze přepravovat v dopravních prostředcích určených k mezinárodní dopravě omezená množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 6nebo 7 tohoto zákona a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin pro poskytnutí první pomoci a pro naléhavé případy.

(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.

(6) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost státních orgánů v rámci jejich působnosti, pro činnost územních samosprávných celků v rámci jejich přenesené působnosti a při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v jejich samostatné působnosti a pro činnost Armády České republiky, Policie České republiky a Celní správy České republiky při plnění jejich úkolů.

(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, hygienické laboratoře, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

§ 6

Zacházení s prekursory bez povolení k zacházení

(1) Prekursory mohou bez povolení k zacházení

a) nabývat, pozbývat, zpracovávat a skladovat osoby provozující lékárnu pouze pro provoz lékárny,

b) přejímat a připravovat do lékových forem v lékárně lékárníci nebo farmaceutičtí laboranti pod dohledem lékárníka,

c) zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby oprávněné k tomu podle zvláštního zákona.3)

(2) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost státních orgánů v rámci jejich působnosti, pro činnost územních samosprávných celků v rámci jejich přenesené působnosti a při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v jejich samostatné působnosti a pro činnost Armády České republiky, Policie České republiky a Celní správy České republiky při plnění jejich úkolů.

(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost osob uvedených v § 5 odst. 7.

§ 7

Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou další případy, kdy se k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory nevyžaduje povolení k zacházení.

§ 8

Vydávání povolení k zacházení

(1) Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Na vydání povolení k zacházení není právní nárok.

(2) Povolení k zacházení opravňuje pouze k činnostem v něm uvedeným, a jedná-li se o povolení k výrobě, může v něm být stanoven nejvyšší přípustný objem výroby návykových látek, přípravků nebo prekursorů. Změny v povolených činnostech nebo jejich rozšíření je možno provést jedině na základě nového povolení k zacházení. Vydáním nového povolení k zacházení zaniká dosavadní povolení k zacházení.

(3) Povolení k zacházení se vydává na dobu 2 let.

(4) Povolení k zacházení je nepřevoditelné.

(5) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie, o občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském státě Evropské unie. Právnická osoba je povinna prokázat bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže bezúhonnost fyzických osob, které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů nikoli starším 3 měsíců.

(6) Povolení k zacházení může být vydáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba - podnikatel prokáže, že splňuje požadavky kladené na odpovědnou osobu tímto zákonem.

(7) Žádost o povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Pokud se žádá o povolení k výrobě návykových látek, přípravků a prekursorů uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona, přiloží se k žádosti technologický předpis zamýšlené výroby.

(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.

(9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(10) Při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, jakož i při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o povolení k zacházení, může Ministerstvo zdravotnictví rozhodnout o odnětí povolení k zacházení. Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5b)

(11) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, ke které jí bylo vydáno povolení k zacházení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které povolení k zacházení svým rozhodnutím zruší.

(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.

§ 9

Odpovědná osoba

(1) Osoba, která zachází s návykovými látkami, přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, musí mít ustanovenu odpovědnou osobu po celou dobu platnosti povolení k zacházení. To neplatí, bylo-li při vydání povolení k zacházení upuštěno od ustanovení odpovědné osoby podle § 8 odst. 6věty druhé tohoto zákona.

(2) Odpovědná osoba odpovídá

a) za evidenci a dokumentaci předepsanou tímto zákonem,

b) za plnění ohlašovacích povinností předepsaných tímto zákonem.

(3) Odpovědnou osobou může být ustanovena fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Podmínka trvalého pobytu v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie nebo o občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt. Tato osoba musí splňovat předpoklady obecné, zdravotní a odborné způsobilosti k zacházení s návykovými látkami.

(4) Zdravotní způsobilost odpovědné osoby se prokazuje lékařským posudkem, který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě dalších odborných vyšetření. V případech, kdy je odpovědná osoba zaměstnancem v pracovním poměru, je posuzujícím lékařem lékař zařízení zajišťující závodní preventivní péči, v ostatních případech registrující praktický lékař. Posudek o zdravotní způsobilosti odpovědné osoby má platnost 2 roky od data jeho vystavení, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu. Za zdravotně způsobilou odpovědnou osobu nemůže být uznána osoba, u které vzniklo důvodné podezření, že by při výkonu této funkce bylo ohroženo její zdraví nebo život nebo že by mohlo dojít při výkonu funkce odpovědné osoby v souvislosti se zdravotním stavem této osoby k ohrožení zdraví nebo života dalších osob.

(5) Odpovědnou osobou může být ustanoven jedině zaměstnanec v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu, nebo společník veřejné obchodní společnosti, komplementář komanditní společnosti, jednatel společnosti s ručením omezeným, člen představenstva akciové společnosti nebo družstva, člen správní rady obecně prospěšné společnosti nebo prokurista.

(6) Vnitřní předpisy vydané osobou, která je povinna ustanovit odpovědnou osobu, musí zajišťovat, že činnosti, ke kterým se vyžaduje povolení k zacházení, nemohou být prováděny bez souhlasu odpovědné osoby.

(7) Odpovědná osoba spolupodepisuje

a) žádost o vydání povolení k zacházení,

b) žádost o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení,

c) hlášení podávaná v rámci plnění ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona.

(8) Odpovědná osoba, která není zaměstnancem, se může vzdát výkonu své funkce písemným oznámením osobě, pro kterou funkci odpovědné osoby vykonává.

(9) Je-li odpovědná osoba nebo osoba plnící její funkci podle § 8 odst. 6dočasně neschopna vykonávat svoji funkci, ustanoví osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, neprodleně zástupce odpovědné osoby. Ustanovení zástupce odpovědné osoby a ukončení jeho funkce musí být neprodleně sděleno písemnou formou Ministerstvu zdravotnictví. Zástupce odpovědné osoby musí splňovat předpoklady obecné, zdravotní a odborné způsobilosti stanovené tímto zákonem pro odpovědnou osobu.

(10) Přestane-li odpovědná osoba splňovat stanovené předpoklady nebo je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá výkonu své funkce, je osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, povinna do 10 dnů ustanovit novou odpovědnou osobu a požádat Ministerstvo zdravotnictví o změnu povolení k zacházení. Žádost o změnu povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví a spolupodepisuje ji nově ustanovená odpovědná osoba.

§ 10

Skladování

(1) Návykové látky, přípravky a prekursory musí být skladovány v uzamčených místnostech, jejichž stěny, stropy, podlahy, okna a dveře jsou z materiálu znesnadňujícího proniknutí ke skladovaným látkám, nebo v nepřenosných uzamykatelných schránách z oceli nebo ve zvláštním k tomu účelu vyrobeném uzamykatelném zařízení neoddělitelně ukotveném do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z pevných materiálů (například cihel nebo betonových panelů).

(2) Klíče od místností, ve kterých jsou skladovány návykové látky, přípravky a prekursory, mohou být vydávány pouze určeným osobám a musí být uloženy odděleně od klíčů od ostatních místností v objektu.

(3) Skladované návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i výrobní zařízení k jejich výrobě musí být chráněny před ztrátou, odcizením a zneužitím, a to zejména nepřetržitou fyzickou ostrahou a vhodnými technickými prostředky (oplocení, elektronické zabezpečovací zařízení apod.).

(4) Povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nemusí být plněny při skladování, ke kterému není třeba povolení k zacházení. Skladování v těchto případech však musí být zajištěno tak, aby ke skladovaným látkám neměly přístup nepovolané osoby. Ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče a u osob oprávněných k poskytování veterinární péče musí být skladovány v nepřenosných uzamykatelných schránách z kovu návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona a přípravky je obsahující.

§ 11

Doprava

(1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona, přípravky je obsahující a prekursory smějí být dopravovány pouze v uzamykatelných kovových kontejnerech nebo ve speciálně konstruovaných zavazadlech opatřených zámkovým mechanismem nebo v uzavřeném prostoru dopravních prostředků, upravených tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek mimo uzavřený prostor. Při jejich nakládání, přepravě a vykládání musí dopravce zajistit nepřetržitou ostrahu. Dopravní trasy musí být nepravidelně měněny a nesmí být zveřejněny.

(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona, přípravky je obsahující a prekursory musí být při dopravě označeny takovým způsobem, aby bylo možné zjistit, že se jedná o tyto látky, přípravky či prekursory, přičemž označení musí být provedeno takovým způsobem, aby nepovolané osoby nemohly zjistit, co se dopravuje.

§ 12

Obchod

(1) Návykové látky, přípravky a prekursory mohou být prodány pouze osobám, které jsou oprávněny k zacházení s nimi. Totéž platí o převodu jiných práv spojených s návykovými látkami, přípravky a prekursory.

(2) Pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona mohou být prodávány pouze osobám, které jsou oprávněny k nakládání s nimi podle zvláštního právního předpisu5c) a které předloží prodávajícímu vyplněné prohlášení na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

§ 13

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

(1) Léčiva6) obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a léčiva obsahující větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy mohou být vydávány v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení, pouze na recept nebo žádanku. Jedná-li se o léčiva, která obsahují návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, musí být recept nebo žádanka označeny modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Jedná-li se o léčivé přípravky obsahující návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 tohoto zákona, mohou být vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem.

(2) Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s vyznačením pořadového čísla tiskopisu a kódu okresu, který je vydal, podléhají evidenci.

(3) Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného okresního úřadu pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona prostřednictvím svých pověřených zástupců. O dalším použití vedou tyto osoby evidenci.

(4) Výrobu a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem zabezpečují okresní úřady.

(5) O výdeji, vrácení a znehodnocování vrácených receptů a žádanek s modrým pruhem vedou okresní úřady evidenci.

(6) Znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem jsou osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona povinny odevzdat okresnímu úřadu, který je vydal.

(7) Osoby, které přestaly splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona, jsou povinny odevzdat prostřednictvím svých pověřených zástupců nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů okresnímu úřadu, který je vydal. O převzetí odevzdaných tiskopisů vydá okresní úřad potvrzení.

(8) Při úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem pověřeným zástupcem nebo přímo okresním úřadem, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech okresnímu úřadu.

(9) Distribuci, vrácení, likvidaci a vedení evidence o receptech a žádankách s modrým pruhem upravuje zvláštní právní předpis.6a)

(10) Léčiva obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a pseudoefedrin nemohou být vydávána opakovaně na jeden recept.

§ 14

Zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů

(1) Nepoužitelné návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i odpad je obsahující, musí být zneškodněny.

(2) Zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které jsou léčivem, se řídí zvláštním právním předpisem.6b)

(3) Zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona,6) lze provádět jedině za přítomnosti zástupce okresního úřadu. Osoba provádějící zneškodnění o něm sepíše zápis, který podepíše přítomný zástupce okresního úřadu.

§ 15

Zákazy

Zakazuje se

a) umísťovat návykové látky, přípravky a prekursory v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech,7)

b) zasílat návykové látky, přípravky a prekursory

1. poštou jako obyčejné zásilky,

2. prostřednictvím poštovních schránek, nebo

3. osobám, které nejsou oprávněny zacházet s návykovými látkami,

c) předávat jakýmkoli způsobem jiné osobě houby rodu lysohlávka (Psilocybe),

d) získávat opium z máku setého (Papaver somniferum),

e) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis),

f) reklama na návykové látky, přípravky a prekursory.

§ 16

Registrace výrobců, vývozců, dovozců a prodejců pomocných látek

(1) Za účelem boje proti nedovolené výrobě návykových látek jsou osoby, které hodlají vyrábět nebo vyvážet nebo dovážet pomocné látky uvedené v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona nebo prodávat pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, povinny se zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví před zahájením činnosti. Žádost o registraci se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Registrace může být vydána pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které splňují podmínky podle § 8 odst. 5 a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.5c)

(3) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, která byla předmětem registrace, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které registraci zruší.

HLAVA III

ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI, PŘÍPRAVKY A PREKURSORY

§ 17

Obecná způsobilost

(1) Činnosti, pro které se požaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a b) a odst. 6a v § 6odst. 1 písm. a) a odst. 2, a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory, smějí vykonávat pouze bezúhonné (§ 8 odst. 5) fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a starší 18 let. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů nikoli starším 3 měsíců.

(2) Předpoklady uvedené v odstavci 1 musí splňovat rovněž fyzické osoby, které přímo řídí vykonávání činností uvedených v odstavci 1.

§ 18

Zdravotní způsobilost

(1) Činnosti, pro které se požaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) až g) a odst. 6a v § 6odst. 1 písm. a) a v odst. 2, a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory, nesmějí vykonávat fyzické osoby, v jejichž organismu je přítomna návyková látka, pokud se nejedná o přítomnost návykové látky z důvodu lékařem předepsané léčby.

(2) Předpoklady uvedené v odstavci 1 musí splňovat rovněž fyzické osoby, které přímo řídí vykonávání činností uvedených v odstavci 1.

(3) Zaměstnanci osob uskutečňujících činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou povinni podrobit se na výzvu zaměstnavatele lékařské prohlídce ke zjištění přítomnosti návykové látky v organismu.

§ 19

Odborná způsobilost

(1) Jako odpovědnou osobu lze ustanovit fyzickou osobu, která má vysokoškolské vzdělání farmaceutického, lékařského nebo veterinárního zaměření anebo chemickotechnologického, popřípadě jiného srovnatelného zaměření.

(2) Každý, kdo provádí činnosti, pro které se vyžaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a b) a v § 6 odst. 1 písm. a), a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinen zabezpečit, aby fyzické osoby, které při těchto činnostech přicházejí do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory nebo které tyto činnosti přímo řídí, získaly znalosti o povaze a účincích těchto látek a o zacházení s nimi.

HLAVA IV

VÝVOZ, DOVOZ A TRANZITNÍ OPERACE

§ 20

Vývoz

(1) Ke každému jednotlivému vývozu návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek v případech uvedených v odstavci 3 je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví (dále jen "vývozní povolení"). Toto povolení nenahrazuje povolení k vývozu podle zvláštních předpisů.8)

(2) Vývozní povolení se nevyžaduje

a) k vývozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou vyváženy lékařem za účelem poskytnutí první pomoci nebo veterinárním lékařem za účelem poskytnutí neodkladné veterinární péče při přepravě zvířat nebo fyzickou osobou pro vlastní potřebu v množství a druhu odpovídajícím délce cesty a zdravotnímu stavu podle stanovené diagnózy,

b) k vývozu přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud je vývoz uskutečňován osobou, které bylo vydáno povolení k zacházení s přípravky uvedenými v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin,

c) k vývozu omezeného množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin v dopravních prostředcích určených k mezinárodní dopravě za účelem poskytnutí první pomoci nebo pomoci v naléhavých případech,

d) k vývozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou vyváženy pro potřeby zdravotnické a veterinární služby jednotek Armády České republiky působících v zahraničí,

e) k vývozu konopí pro výrobu vláken a semen a pro pokusnictví.

(3) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou případy, kdy se vyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, jestliže vývoz pomocných látek bez vývozního povolení neumožňuje mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo jestliže vyžadování vývozního povolení je doporučeno mezinárodní vládní organizací zabývající se bojem proti nezákonné výrobě návykových látek a nezákonnému obchodu s nimi. O chystaném vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 informuje Ministerstvo zdravotnictví příslušný orgán státu, do kterého má být vývoz uskutečněn, pokud tento orgán o informaci požádá prostřednictvím mezinárodní vládní organizace zabývající se bojem proti nezákonné výrobě návykových látek a nezákonnému obchodu s nimi.

(4) Vývozní povolení může být vydáno jedině po předložení dovozního povolení vydaného státem, kam má být uskutečněn vývoz, nebo souhlasu příslušného státního orgánu státu, kam má být uskutečněn vývoz, pokud tento stát nevyžaduje dovozní povolení.

(5) Jeden stejnopis vývozního povolení zašle Ministerstvo zdravotnictví příslušnému orgánu státu, do kterého se vývoz uskutečňuje.

(6) Jeden stejnopis vývozního povolení musí být předán celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění zboží v zásilce. Tento celní úřad v něm vyznačí údaje o zboží v zásilce. Pohraniční celní úřad ve stejnopisu vývozního povolení vyznačí datum a čas vývozu zboží v zásilce do zahraničí a zašle jej Ministerstvu zdravotnictví.

§ 21

Dovoz

(1) Ke každému jednotlivému dovozu návykových látek, přípravků a prekursorů je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví (dále jen "dovozní povolení"). Toto povolení nenahrazuje povolení k dovozu podle zvláštních předpisů.8)

(2) Dovozní povolení se nevyžaduje

a) k dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou dováženy lékařem za účelem poskytnutí první pomoci nebo veterinárním lékařem za účelem poskytnutí neodkladné veterinární péče při přepravě zvířat nebo fyzickou osobou pro svoji potřebu v množství a druhu odpovídajícím délce cesty a zdravotnímu stavu podle stanovené diagnózy,

b) k dovozu přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud je dovoz uskutečňován osobou, které bylo vydáno povolení k zacházení s přípravky uvedenými v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin,

c) k dovozu omezeného množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, v prostředcích mezinárodní dopravy za účelem poskytnutí první pomoci nebo pomoci v naléhavých případech,

d) k dovozu konopí pro výrobu vláken a semen a pro pokusnictví,

e) k dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou dováženy jednotkami Armády České republiky po ukončení nebo omezení jejich působení v zahraničí jako zůstatek zásoby, kterou byly pro svoji činnost vybaveny.

(3) Jeden stejnopis dovozního povolení musí být předán pohraničnímu celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění zboží v zásilce do režimu tranzitu. Tento celní úřad v něm vyznačí datum a čas dovozu zboží v zásilce. Celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží v zásilce, vyznačí na stejnopisu dovozního povolení údaje o zboží v zásilce a datum propuštění a zašle jej Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Po uskutečnění dovozu vrátí Ministerstvo zdravotnictví vývozní povolení státu, který jej vydal, s poznámkou o skutečně dovezeném množství návykových látek, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek.

§ 22

Společná ustanovení o vývozu a dovozu

(1) Na vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení není právní nárok. Vývozní povolení nebo dovozní povolení je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce.

(2) Žádost o vývozní povolení nebo o dovozní povolení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(3) Dovozní povolení se vydává na dobu 6měsíců. Dobu platnosti vývozního povolení stanoví Ministerstvo zdravotnictví s přihlédnutím k době platnosti dovozního povolení státu, na jehož území má být vývoz uskutečněn. Pokud se vývoz nebo dovoz v této době neuskuteční, je osoba, které bylo vydáno vývozní povolení nebo dovozní povolení, povinna to bezodkladně písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví a vrátit Ministerstvu zdravotnictví všechny stejnopisy vývozního povolení nebo dovozního povolení, které má k dispozici. Ministerstvo zdravotnictví vrátí vývozní povolení státu, který jej vydal, s poznámkou, že dovoz se neuskutečnil, nebo oznámí neuskutečnění vývozu státu, na jehož území byl vývoz povolen Ministerstvem zdravotnictví.

(4) Bez ohledu na to, zda se jedná o vývoz nebo dovoz, musí být zásilka vždy doprovázena vývozním povolením, ledaže podle právního řádu státu původu zásilky se vývozní povolení nevyžaduje nebo je stanoven jiný úřední postup. Při nesplnění této povinnosti se provede zajištění9) nebo odnětí10) zásilky.

(5) Ministerstvo zdravotnictví může rozhodnout o odnětí vývozního povolení nebo dovozního povolení, pokud je důvodné podezření, že došlo k porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona či z rozhodnutí vydaného na jeho základě nebo že se jedná o nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

§ 23

Tranzitní operace

(1) Tranzitní operace nesmí být prováděna bez předložení vývozního povolení a zásilka musí být vždy doprovázena vývozním povolením, ledaže podle právního řádu státu původu zásilky se vývozní povolení nevyžaduje nebo je stanoven jiný úřední postup. Při nesplnění této povinnosti se provede zajištění9) nebo odnětí10) zásilky.

(2) Zásilka nesmí být během dopravy vyložena z dopravního prostředku.

(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 nemusí být plněna při tranzitní operaci uskutečňované letecky, pokud letadlo nepřistane na území České republiky.

HLAVA V

PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ A KOKY A VÝVOZ A DOVOZ MAKOVINY

§ 24

Pěstování konopí a koky

Zakazuje se

a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,

b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka).

§ 25

Vývoz a dovoz makoviny

(1) K vývozu nebo dovozu makoviny se vyžaduje povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny.

(2) Povolení k vývozu makoviny a povolení k dovozu makoviny vydává Ministerstvo zdravotnictví, které je rovněž oprávněno vydané povolení odejmout, pokud je důvodné podezření, že došlo k porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona či z rozhodnutí vydaného na jeho základě nebo že se jedná o nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Povolení k vývozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více vývozů. Povolení k dovozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více dovozů. Jinak se při vydávání a odnětí povolení k vývozu makoviny a povolení k dovozu makoviny použijí ustanovení hlavy čtvrté.

HLAVA VI

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI A EVIDENCE

§ 26

Ohlašovací povinnost na základě povolení k zacházení

(1) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a) do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek, přípravků a prekursorů, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob,

b) do konce dubna odhad výroby a dovozu návykových látek, přípravků a prekursorů v příštím kalendářním roce; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 tohoto zákona se uvede pouze odhad výroby,

c) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o dovozu a vývozu návykových látek, přípravků a prekursorů za uplynulý kalendářní měsíc, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami, přípravky a prekursory uvedenými v § 5 odst. 7 a v § 6odst. 3. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.

(3) Při ukončení činnosti, ke které se vyžaduje povolení k zacházení, nebo v případě osob podle § 5 odst. 7 a § 6odst. 3, je osoba, která tuto činnost vykonávala, povinna podat do 1 měsíce od ukončení této činnosti mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a). Totéž platí o právním nástupci fyzické osoby - podnikatele.

§ 27

Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu

Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat okresnímu úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona.

§ 27a

(1) Osoby provozující lékárnu a distributoři léčiv10a) jsou povinni nejpozději do 10. ledna kalendářního roku nahlásit příslušné okresní nebo městské veterinární správě odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok.

(2) Okresní a městské veterinární správy jsou povinny předávat Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv do konce ledna kalendářního roku hlášení za uplynulý kalendářní rok o spotřebě přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři.

(3) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je povinen předávat Ministerstvu zdravotnictví do konce února kalendářního roku hlášení za uplynulý kalendářní rok o spotřebě přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři.

§ 28

Ohlašovací povinnost výrobců, vývozců a dovozců pomocných látek

Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou prodejců pomocných látek, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a) do konce února za uplynulý kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona,

b) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení.10b)

§ 29

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák a konopí

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 metrů čtverečných jsou povinny předat místně příslušnému orgánu kraje v přenesené působnosti

a) do konce prosince rozlohu pozemků, na nichž byl pěstován mák setý nebo konopí, a množství sklizené makoviny,

b) do konce května odhad rozlohy pozemků, na nichž bude pěstován mák setý a konopí.

§ 30

Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny

Každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny, je povinen předat Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí.

§ 31

Forma hlášení

Hlášení se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví s výjimkou hlášení podle § 29.

§ 32

Evidence

(1) O zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10c) evidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 7 a v § 6odst. 3.

(2) O vývozu a dovozu pomocných látek jsou povinny vést evidenci i osoby, na které se vztahuje ustanovení § 20 odst. 3 tohoto zákona.

(3) Podrobnosti o vedení evidence stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§ 33

Uchovávání dokumentace

(1) Dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekusory a pomocnými látkami a k jejich vývozu a dovozu musí být uchovávána.

(2) Podrobnosti o způsobu a době uchovávání dokumentace stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

HLAVA VII

KONTROLA

§ 34

Inspektoři

(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jeho základě vykonávají pověření zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, okresních úřadů a ve věcech veterinární péče rovněž okresních veterinárních správ (dále jen "inspektoři").

(2) Inspektor je při kontrolní činnosti povinen prokázat se průkazem vydaným některým z orgánů uvedených v odstavci 1.

(3) Inspektor je při výkonu kontrolní činnosti oprávněn

a) vstupovat na pozemky, do objektů a místností,

b) vyžadovat vysvětlení zjištěných skutečností a předložení listin a dokumentů,

c) pořizovat kopie listin a dokumentů a výpisy z nich, a nelze-li tak učinit a současně je to nutné pro provedení kontroly, odebrat listiny a dokumenty,

d) v rozsahu nezbytně nutném pro provedení kontroly odebírat vzorky.

(4) Požádá-li o to písemně kontrolovaná osoba, poskytne kontrolní orgán za odebrané vzorky náhradu ve výši výrobních nebo pořizovacích nákladů.

(5) Inspektor projedná s kontrolovanou osobou nedostatky zjištěné při kontrole a způsob a lhůtu jejich odstranění. O průběhu a výsledku kontroly sepíše inspektor zápis.

(6) Kontrolované osoby jsou povinny strpět kontrolu a poskytnout součinnost potřebnou k jejímu provedení.

§ 35

Kontrola při přebírání

Každý je povinen při přebírání návykových látek, přípravků a prekursorů prověřit, zda jejich množství a druh odpovídá průvodním dokumentům, a zjištěné závažné nesrovnalosti ihned oznámit Policii České republiky a Ministerstvu zdravotnictví.

HLAVA VIII

SANKCE A ZABRÁNÍ VĚCI

§ 36

Sankce

Sankcemi jsou pokuty a propadnutí věci.

§ 37

Pokuty

(1) Fyzické osobě - podnikateli nebo právnické osobě se uloží pokuta

a) až do výše 500 000 Kč, pokud poruší povinnosti ve věcech evidence, dokumentace a ohlašovacích povinností podle tohoto zákona,

b) až do výše 1 000 000 Kč, pokud uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o povolení k zacházení, v žádosti o vývozní povolení, v žádosti o dovozní povolení nebo při plnění ohlašovacích povinností podle tohoto zákona,

c) až do výše 10 000 000 Kč, pokud bez povolení k zacházení uskuteční činnosti, pro které se vyžaduje povolení k zacházení, nebo uskuteční vývoz bez vývozního povolení nebo dovoz bez dovozního povolení,

d) pokutu až do výše 500 000 Kč, pokud poruší jiné povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, než které jsou uvedeny pod písmeny a) až c).

(2) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

(3) Při rozhodování o výši pokuty se přihlédne zejména k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu vzniklé nebo hrozící újmy na zdraví a majetku.

§ 38

Propadnutí věci

(1) Spolu s pokutou podle § 37 se uloží propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek a zařízení a materiálu k jejich výrobě, jestliže náleží osobě, které byla uložena pokuta, a tyto věci byly použity nebo určeny k jednání porušujícímu povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě nebo byly takovým jednáním získány nebo byly nabyty za věc získanou takovým jednáním.

(2) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 39

Řízení o uložení pokuty

(1) Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. a) může uložit Ministerstvo zdravotnictví, pokud se jedná o evidenci a dokumentaci činností vykonávaných na základě povolení k zacházení, v ostatních případech může pokutu uložit okresní úřad. Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. b) může uložit okresní úřad, pokud se jedná o ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu, v ostatních případech může pokutu uložit Ministerstvo zdravotnictví. Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. c) může uložit Ministerstvo zdravotnictví. Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. d) uloží Ministerstvo zdravotnictví, pokud se jedná o činnosti vykonávané na základě povolení k zacházení, v ostatních případech pokutu uloží okresní úřad.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 5 let od jednání, kterým byla porušena povinnost stanovená tímto zákonem nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě, nebo do 5 let ode dne, kdy protiprávní stav naposledy trval.

(3) Uložení pokuty nebrání, pokud lze jednání, kterým byla porušena povinnost vyplývající z tohoto zákona nebo rozhodnutí vydaného na jeho základě, postihnout podle jiného právního předpisu nebo pokud za takové jednání byla již uložena sankce podle jiného právního předpisu.

(4) Řízení o uložení pokuty nelze vést proti osobě požívající imunit a výsad podle mezinárodního práva.

(5) K vymáhání pokuty je příslušný ten správní orgán, který pokutu uložil v prvním stupni.

§ 40

Zabrání věci

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v § 38 odst. 1 tohoto zákona, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže byla použita nebo určena k jednání porušujícímu povinnosti vyplývající z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě nebo byla takovým jednáním získána nebo byla nabyta za věc získanou takovým jednáním a jestliže nenáleží osobě, která porušila povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími vydanými na jeho základě, nebo takové osobě nenáleží zcela.

(2) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže

a) uplynulo 5 let od jednání majícího znaky porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě či 5 let ode dne, kdy protiprávní stav naposledy trval, nebo

b) věc náleží osobě požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

(3) Vlastníkem zabrané věci se stává stát.

HLAVA IX

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 41

Vztah ke zvláštním právním předpisům

Ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek zůstávají nedotčena.11)

§ 42

Ve veškerých úředních a obchodních dokladech musí být používány názvy návykových látek, přípravků a prekursorů vyplývající z povolení k zacházení, z vývozního povolení nebo z dovozního povolení.

§ 43

Součinnost státních orgánů

(1) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví při přípravě podkladů pro mezinárodní organizace o zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami v rozsahu vyplývajícím z jejich působnosti.

(2) Okresní úřady sdělují Ministerstvu zdravotnictví do konce února za uplynulý kalendářní rok údaje o návykových látkách, přípravcích a prekursorech zneškodněných podle § 14 odst. 3.

(3) Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

a) informují průběžně Ministerstvo zdravotnictví o

1. přijatých žádostech k registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky nebo prekursory,

2. porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě,

b) předávají průběžně Ministerstvu zdravotnictví stejnopisy pravomocných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky nebo prekursory,

c) předávají Ministerstvu zdravotnictví roční hlášení podle § 26odst. 1 písm. a).

§ 44

Použití předpisů o správním řízení

(1) V rozhodování o věcech podle tohoto zákona se použijí obecné předpisy o správním řízení,12) s výjimkou registrace podle § 16.

(2) Skutečnosti uvedené v žádostech o povolení k zacházení, o vývozní povolení, o dovozní povolení, o povolení k vývozu makoviny a o povolení k dovozu makoviny je žadatel povinen vhodným způsobem doložit.

(3) U rozhodnutí o odnětí povolení k zacházení, o odnětí vývozního povolení, o odnětí dovozního povolení, o odnětí povolení k vývozu makoviny a o odnětí povolení k dovozu makoviny se vylučuje odkladný účinek odvolání.

§ 45

Přechodná ustanovení

(1) Povolení k zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami nebo přípravky a zvláštní povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek nebo psychotropních látek nebo přípravků vydaná podle dosavadních předpisů se považují za povolení k zacházení, vývozní povolení, dovozní povolení, povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny podle tohoto zákona po dobu 6měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení o vydání povolení k zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami nebo přípravky a o vydání zvláštního povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek nebo psychotropních látek nebo přípravků podle dosavadních předpisů,13) která nebyla pravomocně ukončena ke dni účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

(3) Výrobci pomocných látek jsou povinni se zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví (§ 16) do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena

ČÁST SEDMÁ

§ 51

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Zákon č. 354/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (30. prosince 1999).

Zákon č. 117/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 154/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 30. června 2000, s výjimkou čl. I bodu 22, pokud jde o ustanovení § 13 odst. 2, které nabylo účinnosti dnem 30. června 2001.

Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 57/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (19. února 2001).

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Zákon č. 407/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU I podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPoznámka
Acetorfin3-0-acetyl-7α-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-ethenotetrahydrooripavin 
Acetyl-alfa-methyl fentanylN-[ 1 -(a-methylfenethyl)-4-piperidyl]acetanilid 
Acetylmethadol3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan 
Alfacetylmethadolα-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan 
Alfameprodinα-3 -ethyl-4-fenyl-1 -methyl-4-propionyloxypiperidin 
Alfamethadolα-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol 
Alfa-methylfentanylN-[ 1 -(α-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid 
Alfa-methylthiofentanylN-[ 1 -] 1 -methyl-2(2-thienyl)ethyl-[4-piperidyl]propionanilid 
Alfaprodinα-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin 
AlfentanilN- {1 -[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1 H-tetrazol-1 -yl)-ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidinyl} -N-fenylpropionamid monohydrochlorid 
Allylprodin3 -aIlyl-4-fenyl-1 -methyl-4-propionyloxypiperidin 
Anileridinethylester kyseliny l-(4-aminofenethyl)-4 fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Benzethidinethylester kyseliny l-(2-benzyloxyethyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Benzylmorfin3-benzylmorfin 
BetacetylmethadolP-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan 
Beta-hydroxyfentanylN-[l-(p-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid 
Beta-hydroxy-3-methylfentanylN-[ 1 -(P-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propinanilid 
BetameprodinP-3-ethyl-4-fenyl-1 -methyl-4-propionyloxypiperidin 
BetamethadolP-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol 
BetaprodinP-l,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin 
Bezitramid1 -(3,3 -difenyl-3 -kyanpropyl)-4-(2-oxo-3 propionyl-1 -benzimidazolinyl)piperidin 
Dextromoramid(+)-1 -(2,2-difenyl-3 -methyl-4-morfolinobutyryl)-pyrrolidin 
DiampromidN-[2-(methylfenethylamino)propyl]propionanilid 
Diethylthiambuten3 -diethylamino-1,1 -di(2'thienyl)-1 -buten 
Difenoxin1 -(3,3 difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenyl-4-piperidin-karboxylová kyselina 
Difenoxylátethylester kyseliny 1 -(3,3 difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Dihydroetorfin7,8-dihydro-7-a-[ 1 -(R)-hydroxy-1 -methylbutyl]-6,14-endo-ethantetrahydrooripavin 
Dihydromorfin4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6 diol 
Dimenoxadol2-dimethylaminoethylester kyseliny ethoxydifenyl-octové 
Dimefeptanol4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol 
Dimethylthiambuten3 -dimethylamino-1,1 -di(2'-thienyl)-1 -buten 
Dioxafetylbutyrátethylester kyseliny 2,2-difenyl-4-morfolinomáselné 
Dipipanon4,4-difenyl-6-piperidino-3-heptanon 
Drotebanol3,4-dimethoxy-17-methylmorfinan-6P, 14-diol 
Ekgonin[ 1 R-(exo,exo)]-3-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo-[3.2. l]oktan-2-karboxylová kyselina - jeho estery a deriváty, ze kterých je možno transformací získat ekgonin a kokain 
Ethylmethylthiambuten1,1 -di(2'-thienyl)-3 -methylethylamino-1 -buten 
Etonitazenl-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-ethoxybenzyl)-5 -nitrobenzimidazol 
Etoxeridinethylester kyseliny 4-fenyl-l-[2-(2-hydroxy-ethoxy)ethyl]-4-piperidinkarboxylové 
Fenadoxon4,4-difenyl-6-morfolino-3-heptanon 
FenampromidN-( 1 -methyl-2-piperidinoethyl)propionanilid 
Fenazocin5,9-dimethyl-2-fenethyl-2'-hydroxy-6,7-benzomorfan 
FenomorfanN-fenethyl-3 -hydroxymorfinan 
Fenoperidinethylester kyseliny 4-fenyl-1 -(3-fenyl-3-hydroxy-propyl)-4-piperidinkarboxylové 
FentanylN-( 1 -fenethyl-4-piperidyl)propionanilid 
Furethidinethylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-piperidinkarboxylové 
Hydrokodon4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-ondihydrokodeinon
Hydromorfinol14-hydroxy-7,8-di hydromorfin 
Hydromorfon4,5-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-ondihydromorfinon
Hydroxypethidinethylester kyseliny 4-(3-hydroxyfenyl)-l-methyl-4-piperidinkarboxylové 
Isomethadon4,4-difenyl-6-dimethylamino-5-methyl-3-hexanon 
Klonitazenl-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-chlorbenzyl)-5-nitrobenzimidazol 
Kodoxim6-karboxymethyloxim dihydrokodeinonu 
Koka - list  
Kokainmethylester benzoylekgoninu 
Koncentrát z makoviny poloprodukt k výrobě alkaloidů získaný technologickou úpravou makoviny
Levofenacylmorfan(—)-N-fenacyl-3-hydroxymorfinan 
Levomethorfan(—)-3-methoxy-N-methylmorfinanIzomer dextromethorfan [(+)-3-methoxy-N-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Levomoramid(—)-1 -(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl)-pyrrolidin 
Levorfanol(—)-3 -hydroxy-N-methylmorfinanIzomer dextrorfanol [(+)-3-hydroxy-N-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Metazocin2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorfan 
Methadon4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanon 
Methadon, meziprodukt2,2-difenyl-4-dimethylaminovaleronitril 
Methyldesorfin6-methyl-delta-6-desoxymorfin 
Methyldihydromorfin6-methyl-7,8-dihydromorfin 
Metopon5 -methyl-7,8-dihydromorfin-6-on 
Moramid, meziproduktkyselina 2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinomáselná 
3-Methylfentanylcis nebo trans N-(l-fenethyl-3-methyl-4-piperidyl)-propionanilid 
3-MethylthiofentanylN-{3-methyl-l-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl}propionanilid 
Morferidinethylester kyseliny 4-fenyl-l-(2-morfolinoethyl)-4-piperidinkarboxylové 
Morfin7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol 
Morfin methobromid a jiné deriváty morfinu se čtyřvazným dusíkem včetně derivátů morfin-N-oxidu (i kodein-N-oxidu)
Morfin-N-oxid(5a,6a)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfi-nan-3,6-diol-17-oxid 
MPPPpropylester kyseliny 4-fenyl-l-methyl-4-piperidin-karboxylové 
Myrofin6-myristoyl-3-benzylmorfin 
Nikomorfin3,6-dinikotinoylmorfin 
Noracymethadolα-(±)-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-methylaminoheptan 
Norlevorfanol(—)-3 -hydroxymorfinan 
Normethadon4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-hexanon 
Normorfindemethylmorfin - (5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-morfinan-3,6-diol 
Norpipanon4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon 
Opium kromě homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2
Oxykodon14-hydroxydihydrokodeinon 
Oxymorfon14-hydroxydihydromorfinon 
Parafluorfentanyl4'-fluor-N-( 1 -fenethyl-4-piperidyl)propionanilid 
PEPAPethylester kyseliny l-fenethyl-4-fenyl-4-piperidin-karboxylové 
Pethidinethylester kyseliny 4-fenyl-l-methyl-4-piperidinkarboxylové 
Pethidin, meziprodukt A4-fenyl-4-kyan-1 -methylpiperidin 
Pethidin, meziprodukt Bethylester kyseliny 4-fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Pethidin, meziprodukt Ckyselina 4-fenyl-1 -methyl-4-piperidinkarboxylová 
Piminodinethylester kyseliny 4-fenyl-l-(3-fenylaminopropyl)-4-piperidinkarboxylové 
Piritramidl-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-piperidino-4-piperidinkarboxamid 
Proheptazinl,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxyhexahydro-lH-azepin 
Properidinisopropylester kyseliny 4-fenyl- l-methyl-4-piperidinkarboxylové 
Racemethorfan(±)-3-methoxy-N-methylmorfinan 
Racemoramid(±)-1 -(2,2-difenyl-3 -methyl-4-morfolinobuty-ryl)pyrrolidin 
Racemorfan(±)-3 -hydroxy-N-methylmorfinan 
Remifentanilmethylester kyseliny 1 -(2-methoxykarbonylethyl)-4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylové 
SufentanilN-{4-methoxymethyl-1 -[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl} propionanilid 
Thebain(5α)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorfinan 
Thebakonacetyldihydrokodeinon 
ThiofentanylN-{l-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid 
Tilidin(i)-ethylester trans-2-dimethylamino-1 -fenyl-3-cyklohexen-1 -karboxylové kyseliny 
Trimeperidin4-fenyl-4-propionyloxy-l,2,5-trimethylpiperidin 

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále estery a étery omamných látek uvedených v tomto seznamu a solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů, esterů a éterů ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 2 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU II podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPoznámka
Acetyldihydrokodein(5α,6α)-6-acetoxy-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan 
Dextropropoxyfenα-(+)-1,2-difenyl-4-dimethylairuno-3-methyl-2-propionyloxybutan 
Dihydrokodein(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfínan-6-ol 
Ethylmorfin3-ethylmorfin 
Folkodin3-(2-morfolinoethyl)morfin 
Kodein3-methylmorfin 
Nikodikodin6-nikotinoyl-7,8-dihydrokodein 
Nikokodin6-nikotinoylkodein 
NorkodeinN-demethylkodein 
PropiramN-( 1 -methyl-2-piperidinoethyl)-N-(2-pyridyl)pro-pionamid 

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 3 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPoznámka
Desomorfín6-desoxy-7,8-dihydromorfin 
Etorfin6,7,8,14-tetrahydro-7a-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-ethenooripavin 
Heroin3,6-diacetylmorfin 
Ketobemidon4-(3-hydroxyfenyl)-1 -methyl-4-propionylpiperi-din 
Konopí  
Pryskyřice z konopí  

Včetně solí omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 4 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
BrolamfetaminDOB2-amino-1 -(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan 
 DETN,N-diethyltryptamin 
DimethoxyamfetaminDMAdl-2-amino-l-(2,5-dimethoxyfenyl)propan 
 DMHP3-( 1,2-dimethylheptyl)-1 -hydroxy-7,8,9,10-tetra-hydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran 
 DMTN,N-dimethyltryptamin 
2,5-Dimethoxy-4-ethylamfetaminDOETdl-2-amino-1 -(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)propan 
EticyklidinPCEN-ethyl-1 -fenylcyklohexylamin 
Etryptamin 3-(2-aminobutyl)indol 
Kathinon (—)-2-aminopropiofenon 
(+)LysergidLSD, LSD-25(+)-N,N-diethyllysergamid (diethylamid kyseliny d-lysergové) 
 Meskalin3,4,5-trimethoxyfenethylamin 
Methkathinon 2-(methylamino)-1 -fenylpropan-1 -on 
5-Methoxy-3,4-methylendioxy-amfetaminMMDA2-amino-l-(5-methoxy-3,4-methylendioxyfenyl)pro-pan 
4-Methylaminorex (±)-cis-2-amino-5-fenyl-4-methyl-2-oxazolin 
3,4-Methylen-dioxy-methamfetaminMDMA1 -(3,4-methylendioxyfenyl)-2-methylaminopropan 
 4-MTA2-amino-1 -(4-methylthiofenyl)propan 
N-Ethyl MDA (±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylendioxy) fenethylamin 
N-Hydroxy MDA (±)-N[a-methyl-3,4-(methylendioxy)fenethyl]hydroxylamin 
 Parahexyl3-hexyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-tri-methyl-6H-dibenzolfb,dlpyran 
Para-methoxy-amfetaminPMA2-amino-1 -(4-methoxyfenyl)propan 
Psilocybin N,N-dimethyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamin 
 Psilotsin Psilocin3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindol 
RolicyklidinPHP, PCPY1 -(1 -fenylcyklohexyl)pyrrolidin 
 STP, DOM2-amino-1 -(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan 
TenamfetaminMDA2-amino-l-(3,4-methylendioxyfenyl)propan 
TenocyklidinTCP1 -[ 1 -(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin 
 THCTetrahydrokanabinoly, všechny izoméry: A6a(10a), A6a(7), A7, A8, A10,A9 (11) a jejich stereochemické varianty 
Trimethoxy-amfetaminTMAdl-2-amino-1 -(3,4,5 -trimethoxyfenyl)propan 

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.

Příloha č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách

(vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
Amfetamin (±)-2-amino-1 -fenylpropan 
 2C-B4-brom-2,5-dimethoxyfenethylamin 
Dexamfetamin (+)-2-amino-1 -fenylpropan 
FencyklidinPCP1 -(1 -fenylcyklohexyl)piperidin 
Fenetylin dl-3,7-dihydro-l,3-dimethyl-7-{2-[(l-methyl-2-fenylethyl)amino]ethyl} -1 H-purin-2,6-dion 
Fenmetrazin 2-fenyl-3 -methylmorfolin 
Levamfetamin 1 -2-amino-1 -fenylpropan 
Levometamfetamin 1 -1 -fenyl-2-methylaminopropan 
Meklokvalon 3-(o-chlorfenyl)-2-methyl-4(3H)-chinazolinon 
Methakvalon 2-methyl-3 -o-tolyl-4(3 H)-chinazolinon 
Metamfetamin (+)-1 -fenyl-2-methylaminopropan 
Metamfetamin racemát (±)-1 -fenyl-2-methylaminopropan 
Methylfenidát methylester kyseliny 2-fenyl-2-(2-piperidyl)octové 
Sekobarbital 5-allyl-5-(l -methylbutyl)barbiturová kyselina 
Dronabinoldelta-9-THCΔ 9 tetrahydrokanabinol a jeho steriochemické variantyOdpovídá takovým stereochemickým variantám delta-9-THC, jako např. [(-)-transdelta-9-THCl
Zipeprol α-(α-methoxybertzyl)-4-(P-methoxyfenethyl)-1 -piperazinethanol 

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 6 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách

(vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
Amobarbital 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbiturová kyselina 
Buprenorfin 21-cyklopropyl-7-a-[(S)-1 -hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydro-oripavin 
Butalbital 5 -allyl-5 -isobutylbarbiturová kyselina 
Cyklobarbital 5 -(1 -cyklohexen-1 -yl)-5 -ethylbarbiturová kyselina 
Flunitrazepam l,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-l-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Glutethimid 2-ethyl-2-fenylglutarimid 
Kathin[(+)-norpseudoefedrin]D-threo-2-amino-1 -hydroxy-1 -fenylpropan 
Pentazocin 6,11 -dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 
Pentobarbital 5-ethyl-5-(l -methylbutyl)barbiturová kyselina 

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách

(vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
Allobarbital 5,5-diallylbarbiturová kyselina 
Alprazolam 6-fenyl-8-chlor-1 -methyl-4H-s-triazolo[4,3-a]-[ 1,4]benzodiazepin 
Amfepramon 2-(diethylamino)propiofenon 
Aminorex 2-amino-5-fenyl-2-oxazolin 
Barbital 5,5-diethylbarbiturová kyselina 
Benzfetamin N-benzyl-N,a-dimethylfenethylamin 
Bromazepam 7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Brotizolam 2-brom-4-(o-chlorfenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a]f 1,4]diazepin 
Butobarbital 5-butyl-5-ethylbarbiturová kyselina 
Delorazepam 1,3-dihydro-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Diazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1 -methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Estazolam 6-fenyI-8-chlor-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4] benzodiazepin 
Ethinamát 1-ethinylcyklohexanolkarbamát 
Ethchlorvynol 3-ethyl-l -chlor-1 -penten-4-in-3-ol 
Ethylamfetamin dl-2-ethylamino-1 -fenylpropan 
Ethylloflazepát ethyl 2,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-2-oxo-1 H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylát 
Fendimetrazin (+)-3,4-dimethyl-2-fenylmorfolin 
Fenkamfamin dl-2-ethylamino-3-fenylbicyklo[2,2,l]heptan 
Fenobarbital 5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina 
Fenproporex dl-2-(2-kyanethylamino)-1 -fenylpropan 
Fentermin 1,1 -dimethylfenethylamin 
Fludiazepam l,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-l-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Flurazepam 1 -[2-(diethylamino)ethyl]-1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
 GHBkyselina 4-hydroxybutanová 
Halazepam l,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-l-(2,2,2-trifluor-ethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Haloxazolam 10-brom-l lb-(o-fluorfenyl)-2,3,7,l lb-tetrahy-drooxazolof3,2-dl f 1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 
Chlordiazepoxid 5-fenyl-7-chlor-2-methylamino-3H-1,4-benzo-diazepin-4-oxid 
Kamazepam l,3-dihydro-3-hydroxy-5-fenyl-7-chlor-l-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimethylkarbamát (ester) 
Ketazolam 8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-fenyl-ll-chlor-4H-[ 1,3]oxazino[3,2-d] [ 1,4]benzodiazepin-4,7-(6H)-dion 
Klobazam 5 -fenyl-7-chlor-1 -methyl-1 H-1,5 -benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion 
Klonazepam 1,3-dihydro-5-(o-chlorfenyl)-7-nitro-2H-1,4-benzo-diazepin-2-on 
Klorazepát 2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-fenyl-7-chlor-lH-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová kyselina 
Klotiazepam l,3-dihydro-7-ethyl-5-(o-chlorfenyl)-l-methyl-2H-thieno[2,3-el [l,4]diazepin-2-on 
Kloxazolam 10-chlor-l lb-(o-chlorfenyl)-2,3,7,l lb-tetra-hydrooxazolo[3,2-dl [ 1,41benzodiazepin-6(5H)-on 
LefetaminSPA(—)-1,2-difenyl-1 -dimethylaminoethan 
Loprazolam 2,4-dihydro-6-(o-chlorfenyl)-2-[(4-methyl-l-piperazinyl)methylen]-8-nitro-1 H-imidazo-fl,2-al tl,4]benzodiazepin-l-on 
Lorazepam l,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Lormetazepam l,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-l-methyl-2H-l,4-benzodiazepin-2-on 
Mazindol 2,5-dihydro-5-(p-chlorfenyl)-3H-imidazo[2,l-a]-isoindol-5-ol) 
Medazepam 2,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1 -methyl-1H-1,4-benzodiazepin 
Mefenorex dl-2-(3-chlorpropylamino)-1 -fenylpropan 
Meprobamát 2-methyl-2-( 1 -propyl)-1,3-propandiol dikarbamát 
Mesokarb 3-(a-methylfenethyl)-N-(fenylkarbamoyl)sydnonimin 
Methylfenobarbital 5-ethyl-5-fenyl-l-methyIbarbiturová kyselina 
Methyprylon 3,3 -diethyl-5 -methylpiperidin-2,4-dion 
Midazolam 8-chlor-6-(o-fluorfenyl)-1 -methyl-4H-imidazo-[1,5-al [l,4]benzodiazepin 
Nimetazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-1 -methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Nitrazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Nordazepam l,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-2H-l,4-benzodiazepin-2-on 
Oxazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Oxazolam 11 b-fenyl-10-chlor-2-methyl-2,3,7,11 b-tetrahydro-oxazolo[3,2-d] [ 1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 
Pemolin 5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon 
Pinazepam l,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-l-(2-propinyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Pipradrol difenyl(2-piperidyl)methanol 
Prazepam 1 -cyklopropylmethyl-1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Pyrovaleron dl-1 -(4-methylfenyl)-2-( 1 -pyrrolidinyl)-1 -pentanon 
Sekbutabarbital 5-ethyl-5-(l-methylpropyl)barbiturová kyselina 
Temazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-1 -methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Tetrazepam 5-( 1 -cyklohexenyl)-1,3-dihydro-7-chlor-1 -methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Triazolam 8-chlor-6-(o-chlorfenyl)-1 -methyl-4H-s-triazolo-[4,3-a] [l,4]benzodiazepin 
Vinylbital 5 -(1 -methylbutyl)-5 - vinylbarbituro vá kyselina 
Zolpidem N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo [ 1,2-a]pyridin-3-acetamid 

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 8 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PŘÍPRAVKY zařazené do seznamu III podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Přípravky obsahující:Podmínky:
1) jednu z omamných látek: Acetyldihydrokodein Dihydrokodein Ethylmorfin Folkodin Kodein Nikodikodin Nikokodin NorkodeinMohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky
a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmí přesáhnout 100 mg,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.
2) Difenoxina) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg.
b) Množství síranu atropinia musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě.
3) Difenoxyláta) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg.
b) Množství síranu atropinia musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové formě.
4) DextropropoxyfenMnožství dextropropoxyfenu
a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %. Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku.
5) KokainMnožství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu.
6) Opium nebo morfina) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %.
b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných).
Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví.
7) Ipekakuanhový prášek s opiema) Množství opia v prášku nesmi být vyšší než 10 %.
b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %.
c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %.
8) Propirama) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě.
b) Množství methylcelulózy v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu.

Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.

Příloha č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PREKURSORY zařazené do tabulky I podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

(sdělení č. 462/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název
Efedrina/ (1 R,2S)-2-methylamino-1 -fenyl-1 -propanol,
b/ (1 S,2R)-2-methylamino-1 -fenyl-1 -propanol,
c/ racemická směs látek uvedených pod písmenem a/, b/
ErgometrinN-[l-(hydroxymethyl)ethyl]amid D-lysergové kyseliny
Ergotamin5 'a-benzyl-12 '-hydroxy-2 '-methyl-3 ',6', 18-ergotamantrion
Kyselina lysergovákyselina (8(3)-9,l 0-didehydro-6-methylergolin-8-karboxylová
Pseudoefedrina/ (1 R,2R)-2-methylamino-1 -fenyl-1 -propanol,
b/ (1 S,2S)-2-methylamino-1 -fenyl-1 -propanol,
c/ racemická směs látek uvedených pod písmenem a/, b/
Fenylaceton1 -fenyl-2-propanon
Isosafřol (cis+trans forma)1,2-(methylendioxy)-4-propenylbenzen (směs cis+trans forma)
N-acetylantranilová kyselinakyselina 2-acetamidobenzoová
3,4-methylendioxyfenyl-2-propanon3,4-methylendioxyfenyl-2-propanon
Piperonal1,3-benzodioxol-5-karbaldehyd
Safrol4-allyl-1,2-methylendioxybenzen
Norefedrin (fenylpropanolamin)erythro-2-amino-1 -fenyl-1 -propanol

Včetně solí ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 10 k zákonu č. 167/1998 Sb.

POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

(sdělení č. 462/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název
Kyselina antranilovákyselina 2-aminobenzoová
Kyselina fenyloctovikyselina fenyloctová
Piperidinhexahydropyrídin
Anhydrid kyseliny octovéacetanhydrid

Vietnisolt uvedených lálek ve väech pfipadech, kdy existence takových soli je možná.

Příloha č. 11 k zákonu č. 167/1998 Sb.

POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

(sdělení č. 462/1991 Sb.)

Mezinárodni nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název
Aceton2-propanon
EtherDiethylether
Kyselina chlorovodíkovákyselina chlorovodíková
Kyselina sírovákyselina sírová
Manganistan draselnýManganistan draselný
Methylethylketon2-butanon
Toluenmethvlbenzen

Včetně solí uvedených látek ve ví ech případech, kdy existence takových solí je možná, s výjimkou solí kyseliny chlorovodíkové a kyseliny sírové.

Poznámky pod čarou

1) § 139 odst. 8 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.

2) § 2 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

2a) § 16odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb.

3) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

5) § 33 a násl. zákona č. 79/1997 Sb.

5a) § 39 zákona č. 79/1997 Sb.

5b) § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

5c) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb.

6a) Vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich užívání.

6b) § 50 zákona č. 79/1997 Sb.

7) § 162, 162a a 220 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

8) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 309 až 311 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

10) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10a) § 4 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb.

10b) § 1 vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

10c) Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

11) Např. zákon č. 79/1997 Sb., zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

13) Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru