Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 547/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků

Částka 190/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 20.03.2006 (92/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

547

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků

Česká národní banka stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků.

§ 2

Náležitosti žádosti

(1) Žadatel o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků (§ 15 odst. 2 zákona o platebním styku) předkládá České národní bance písemnou žádost, kterou tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze této vyhlášky,

b) zdůvodnění žádosti,

c) listinné dokumenty,

d) prohlášení, že žadatel bude neprodleně písemně informovat Českou národní banku o změnách v údajích uvedených v žádosti, ke kterým dojde po podání žádosti a kdykoli později.

(2) Zdůvodnění žádosti podle odstavce 1 písm. b) obsahuje

a) strategický záměr žadatele o předchozí souhlas včetně předpokládaného objemu vydaných elektronických peněz (§ 15 odst. 3 zákona o platebním styku) a předpokládaného počtu vydaných elektronických peněžních prostředků,

b) výčet věcných oblastí, ve kterých se budou elektronické peněžní prostředky používat,

c) popis elektronických peněžních prostředků, popis procesu jejich vydávání, používání a zúčtování na nich uchovávaných elektronických peněz včetně jejich zpětné výměny,

d) výčet typů příjemců elektronických peněžních prostředků podle jejich vztahu k vydavateli [§ 19 odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku],

e) přehled uvažovaných příjemců elektronických peněžních prostředků,

f) popis technického zabezpečení činnosti; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, účetnictví, statisticko-evidenční a informační systém a kontrolní systém,

g) popis opatření k zamezení zneužití elektronického peněžního prostředku a opatření proti neoprávněnému zásahu do systému elektronických peněžních prostředků,

h) popis opatření, jimiž bude zajištěno, že nebude vydáno více elektronických peněz, než povoluje zákon o platebním styku,

i) návrh smlouvy mezi vydavatelem a držitelem elektronického peněžního prostředku (§ 14 zákona o platebním styku) a návrh obchodních podmínek pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků (§ 17 zákona o platebním styku),

j) doložení zdrojů financování uvažované činnosti.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou,

a) je-li žadatelem právnická osoba,

1. společenská nebo zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina a stanovy, jsou-li vydány,

2. výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci; zahraniční právnická osoba předloží doklad obdobného charakteru ne starší než jeden měsíc,

3. výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu, členů statutárního orgánu a osob ve výkonné řídící funkci žadatele, ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než tři měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

4. prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé;

b) je-li žadatelem fyzická osoba-podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná,

1. výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc; osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží doklad obdobného charakteru ne starší než tři měsíce,

2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; zahraniční fyzická osoba předloží obdobný doklad ne starší než tři měsíce vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

3. čestné prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 3

Společná ustanovení

(1) Žádost podle § 2 musí být podepsána

a) statutárním orgánem žadatele nebo osobou oprávněnou jednat jménem žadatele, nebo

b) žadatelem, je-li žadatelem fyzická osoba-podnikatel nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo osobou oprávněnou jednat jménem těchto osob.

Podpis žadatele nebo podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele musí být úředně ověřen.1)

(2) Listinné dokumenty vyžadované touto vyhláškou k potvrzení určité skutečnosti, které pocházejí ze zahraničí, se předkládají spolu s úředně ověřeným českým překladem.1),2) Pravost podpisů na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním,3) pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva, která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena, a kterou je Česká republika vázána.4)

(3) Požadovaný listinný dokument lze nahradit písemným prohlášením, jestliže se jedná o dokument pocházející ze zahraničí a právní řád daného státu takový dokument ani obsahově obdobný dokument nezná. Tímto prohlášením se věrohodně osvědčují požadované údaje. U fyzických osob se toto prohlášení označí slovy "čestné prohlášení".


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 až 4 zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

3) § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

4) Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb.
Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 547/2002 Sb.

Česká národní banka

Základní údaje o žadateli o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků

Obchodní firma nebo název právnické osoby/
Jméno a příjmení fyzické osoby-podnikatele
nebo osoby samostatně výdělečné činné
IČ české osoby
Identifikační údaj zahraniční osoby
(obdobný IČ)
Číslo cestovního pasu zahraniční fyzické osoby-
-podnikatele
Datum vzniku právnické osoby
Datum narození fyzické osoby-podnikatele
nebo osoby samostatně výdělečné činné
Sídlo právnické osoby/
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby-
-podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně
činné
Stát registrace právnické osoby/
Státní občanství fyzické osoby - podnikatele
nebo osoby samostatně výdělečně činné
Přesunout nahoru