Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 543/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 189/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2005 (642/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

543

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb. a vyhlášky č. 248/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vzor tiskopisu "Doklad o rodném čísle" je uveden v příloze č. 3a.".

2. Za § 13 se vkládají nové § 13a a 13b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1) až 6) znějí:

"Technický způsob předávání rodných čísel na výdejová místa a přidělování rodných čísel výdejovým místem

§ 13a

Předávání rodných čísel

(1) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") předává z registru rodných čísel (dále jen "registr") výdejovým místům rodných čísel (dále jen "výdejové místo")1) sestavy rodných čísel (dále jen "sestava") pro individuální přidělení rodného čísla fyzickým osobám, které pro to splňují podmínky2) (dále jen "fyzická osoba"). Sestava je tvořena pro jednotlivé kalendářní dny a výdejovému místu se předávají vždy v souboru na období tří kalendářních měsíců tak, aby je každé výdejové místo obdrželo k prověření a následnému využití nejpozději tři pracovní dny před začátkem prvního kalendářního měsíce z období, pro něž je soubor sestav tvořen.

(2) Součástí sestavy jsou také skupiny určených a dosud nepřidělených rodných čísel, vedené v registru ministerstvem, vyžádané výdejovým místem v příslušném kalendářním měsíci, za nějž je sestava zpracovávána, pro účely jejich individuálního přidělení fyzické osobě podle § 16 písm. b), c) a d) a § 17 odst. 2 zákona.

(3) Ministerstvo soubory sestav i vyžádaná určená a dosud nepřidělená rodná čísla podle odstavce 2 předává

a) dálkovým přístupem prostřednictvím telekomunikační sítě se zajištěním zpětné komunikace s výdejovým místem,

b) na technickém nosiči dat, nebo

c) ve formě tištěné dokumentace.

O konkrétní formě předávání sestav i vyžádaných určených a dosud nepřidělených rodných číslech na příslušné výdejové místo rozhoduje podle stavu jeho technických a organizačních podmínek správce registru.

(4) Výdejové místo nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce předá vyplněné sestavy zpracované za každý příslušný kalendářní den ministerstvu, a to formou, v jaké mu byly poskytnuty. Spolu s vyplněnými sestavami se předává protokol, který obsahuje

a) označení výdejového místa a adresu jeho sídla,

b) označení kalendářního měsíce a roku, za nějž jsou zpracovány,

c) počet zpracovaných sestav podle počtu kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci,

d) přidělená rodná čísla v jednotlivých sestavách, rozdělená podle důvodu jejich přidělení do skupin, jimiž jsou

1. narození,

2. nezrušitelné osvojení,

3. přidělení rodného čísla státnímu občanovi České republiky, který ho dosud neměl,

4. přidělení rodného čísla cizinci, který žádá o povolení k pobytu na území České republiky,

5. přidělení rodného čísla osobě, které byl udělen azyl na území České republiky,

6. přidělení rodného čísla fyzické osobě, která rodné číslo požaduje pro splnění podmínek na základě zvláštního právního předpisu,3)

7. změna rodného čísla,

e) počet rodných čísel nepřidělených k datu zpracování protokolu ze souboru sestav předaných pro kalendářní měsíc, za nějž je protokol zpracováván,

f) přidělená rodná čísla v jednotlivých sestavách přidělená při změně rodného čísla, rozdělená podle důvodu realizované změny do skupin, jimiž jsou

1. přidělení totožného rodného čísla dvěma nebo více fyzickým osobám,

2. přidělení chybného rodného čísla,

3. provedení nezrušitelného osvojení,

4. změna pohlaví,

g) popis mimořádných skutečností, ke kterým došlo při přidělování rodných čísel z předaných sestav v průběhu kalendářního měsíce, pro nějž je protokol zpracováván, zejména veškerých technických, časových, právních a dalších mimořádných skutečností, které v rozhodném období výdejové místo řešilo při přidělování rodných čísel nebo v přímé souvislosti s touto činností,

h) datum zpracování protokolu, jméno, popřípadě jména, příjmení, funkční zařazení a podpis odpovědného zaměstnance výdejového místa; v případě, že protokol je zpracováván a předáván na technickém nosiči dat nebo prostřednictvím telekomunikační sítě, podpis se neuvede.

§ 13b

Přidělování rodného čísla výdejovým místem

(1) Přidělením rodného čísla se rozumí jeho výběr ze sestav a jeho přiřazení k určité fyzické osobě. Současně s přidělením rodného čísla se o příslušné fyzické osobě zaznamenávají v registru údaje stanovené touto vyhláškou.

(2) Výdejové místo přiděluje rodné číslo fyzické osobě výběrem ze sestav poskytnutých ministerstvem.

(3) Do sestavy se k rodnému číslu přidělenému fyzické osobě při narození a přidělenému podle § 17 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona zapisují tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení fyzické osoby, které bylo rodné číslo přiděleno,

b) den, měsíc a rok narození,

c) původně přidělené rodné číslo, je-li přiděleno nové,

d) datum přidělení rodného čísla,

e) místo a okres narození a u fyzické osoby, která se narodila v cizině, místo a stát narození,

f) pohlaví fyzické osoby,

g) státní občanství,

h) důvod přidělení rodného čísla podle § 16 a 17 zákona.

(4) Do sestavy se k rodnému číslu přidělenému fyzické osobě podle § 16 písm. b), c) a d) a § 17 odst. 2 písm. c) zákona zapisují tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení fyzické osoby, které bylo rodné číslo přiděleno,

b) den, měsíc a rok narození,

c) původně přidělené rodné číslo, je-li přiděleno nové,

d) datum přidělení rodného čísla,

e) místo a okres narození a u fyzické osoby, která se narodila v cizině, místo a stát narození,

f) pohlaví fyzické osoby,

g) státní občanství fyzické osoby; u dětí narozených na území České republiky cizincům4), 5) se zapisuje státní občanství otce a matky dítěte,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů,

i) v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů,6)

j) důvod přidělení rodného čísla podle § 16 a 17 zákona.

(5) Do sestavy se k rodnému číslu přidělenému fyzické osobě, která rodné číslo požaduje pro splnění podmínek na základě zvláštního právního předpisu,3) zapisují tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení fyzické osoby, které bylo rodné číslo přiděleno,

b) den, měsíc a rok narození,

c) datum přidělení rodného čísla,

d) místo a okres narození a u fyzické osoby, která se narodila v cizině, místo a stát narození,

e) pohlaví fyzické osoby,

f) státní občanství fyzické osoby,

g) důvod přidělení rodného čísla podle § 16 a 17 zákona.

(6) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), c) a d) a § 17 odst. 2 písm. c) zákona přiděluje fyzické osobě rodné číslo výdejové místo z moci úřední.

(7) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. b) a § 17 odst. 2 písm. d) zákona přiděluje fyzické osobě rodné číslo výdejové místo na základě písemné odůvodněné žádosti, která obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, jejich případné změny,

b) rodné příjmení fyzické osoby,

c) den, měsíc a rok narození,

d) původně přidělené rodné číslo, je-li přiděleno nové,

e) místo a okres narození fyzické osoby; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo a stát narození,

f) pohlaví fyzické osoby,

g) státní občanství fyzické osoby,

h) důvod přidělení rodného čísla podle § 16 a 17 zákona.

Žadatel o přidělení rodného čísla žádost podepisuje před zaměstnancem výdejového místa.

(8) Přílohou žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 7 je rodný list žadatele, který je státním občanem České republiky, nebo odpovídající doklad o datu a místě narození a státním občanství žadatele, který splňuje podmínky pro přidělení rodného čísla, ale není státním občanem České republiky.2)

1) § 14 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

2) Například § 16 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 231/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 246/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 116/1992 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 547/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 255/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 41/1994 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 183/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 76/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 426/2002 Sb.

3) Například zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

4) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb.

5) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

6) § 74 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.".

3. Za přílohu č. 3 k vyhlášce se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

"Příloha č. 3a k vyhlášce č. 177/2000 Sb.

Doklad o rodném čísle

".


Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 55/1976 Sb., o rodném čísle.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru