Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 535/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

Částka 185/2002
Platnost od 31.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2010 (449/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

535

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2002,

kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Účetní výkazy sestavují

a) podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol"), organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí,

b) podle odstavce 1 písm. a) a c) státní fondy.".

2. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.".

3. V § 6 odstavec 4 zní:

"(4) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému stanovuje příloha č. 4.".

4. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů

a) uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) stanovuje příloha č. 5,

b) finančního výkazu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) stanovuje příloha č. 6,

c) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanovuje příloha č. 7.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1. Organizační složky státu předkládají zřizovateli

1.1 čtvrtletně

a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,

b) přehled rozpočtových opatření;

1.2 pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací;

1.3 ročně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu).

2. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli

2.1 pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

2.2 ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

3. Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací; komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen "výkazy") a sumární údaje výkazů (dále jen "sumáře") za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu a samostatně za jím zřízené příspěvkové organizace aktivní a zrušené v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ)

4.1 čtvrtletně

a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,

b) přehled rozpočtových opatření včetně komentáře,

c) přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance";

4.2 pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací;

4.3 ročně

a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu),

b) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování.

5. Státní fondy předkládají Ministerstvu financí

5.1 čtvrtletně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů;

5.2 pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

6. Způsob předložení údajů zřizovateli

a) organizační složky státu a příspěvkové organizace předkládají výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví;

b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.

7. Pro zajištění předložení údajů Ministerstvu financí správce kapitoly zajistí vyhotovení sumáře za kapitolu celkem

a) výkazů za jednotlivé organizační složky státu,

b) samostatně za jimi zřízené příspěvkové organizace za aktivní a zrušené, který bude členěn podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (podle prvních 4 míst položky OKEČ).

8. Předložením údajů Ministerstvu financí se rozumí

a) předání sumáře za kapitolu celkem v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a třech vyhotovení opisu sumáře za kapitolu schválených a podepsaných statutárním zástupcem; Ministerstvo financí zpracuje z předaných dat sumáře finančního výkazu za kapitolu sestavu 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá ji správci kapitoly, který podpisem a kulatým razítkem potvrdí správnost předaných údajů a odevzdá sestavu příslušnému odboru Ministerstva financí;

b) předání datového souboru údajů rozpočtových opatření podle přílohy č. 3 (podle § 25 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů);

c) předání datových souborů s údaji výkazů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací včetně zrušených provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému k zařazení do centrální databáze podle přílohy č. 4, a to do dvou dnů po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem příslušným odborem Ministerstva financí;

d) předání datových souborů s údaji přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, případně jejich sumáře podle přílohy č. 3; správce kapitoly potvrdí opis zpracovaného sumáře za kapitolu a v jednom vyhotovení předá příslušnému odboru Ministerstva financí.

9. Správce kapitoly dále předává Ministerstvu financí v komentáři k finančnímu výkazu rozpočtová opatření provedená podle § 23 písm. c) a d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Předložením údajů Ministerstvu financí státním fondem se rozumí předložení výkazu v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a třech vyhotoveních opisu schválených a podepsaných statutárním zástupcem fondu příslušným odborům Ministerstva financí.

11. Pro předání datového souboru státním fondem platí ustanovení přílohy č. 3 s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:

502 Státní fond životního prostředí ČR

503 Státní fond pro zúrodnění půdy

504 Státní fond kultury ČR

505 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

506 Státní fond dopravní infrastruktury

507 Státní fond rozvoje bydlení

511 Státní zemědělský intervenční fond

12. Státní fondy předkládají přehled rozpočtových opatření pouze v elektronické podobě, opis se nepředkládá.

13. Termíny předložení údajů :

a) sumáře za kapitolu celkem a výkazy státního fondu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 24. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí);

b) výkazy jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací se předkládají do dvou dnů po odsouhlasení sumáře kapitoly Ministerstvem financí;

c) sumáře finančních výkazů za kapitolu s rozpisem schváleného rozpočtu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 31. březnem, pokud usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný rok nestanoví jinak; pro předložení finančních výkazů s rozpisem schváleného rozpočtu za jednotlivé organizační složky státu platí ustanovení odst. b);

d) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů za kapitolu celkem v termínu podle usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;

e) pro předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku s tím, že datový soubor s údaji části IX. "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" sumáře finančního výkazu za kapitolu bude předložen Ministerstvu financí ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3 nejpozději do 31. ledna;

f) datový soubor údajů části IX sumáře finančního výkazu za kapitolu za období leden až listopad bude předložen Ministerstvu financí nejpozději poslední pracovní den před 15. prosincem ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3.

14. Ministerstvo financí poskytuje

a) všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, "Přehled o čerpání investičních dotací prostřednictvím České spořitelny a.s. v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí", a to po 10. dni běžného měsíce;

b) všem krajům čtvrtletně přehled uvedený v písmenu a) doplněný o třídění podle jednotlivých krajů.

15. Ministerstvo financí předává správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých dotacích a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.

16. Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.

17. Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu zodpovídá za jejich správnost, to znamená, že zabezpečí, aby ve stanoveném termínu byly předkládány správné údaje po provedení všech kontrol a po případných opravách.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí

1. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

2. Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období překládají Ministerstvu financí v nejbližším stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací

a) účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

b) na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací, komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

3. Obce předkládají Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy (dále jen "výkazy") za vlastní hospodaření obce a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených prostřednictvím krajského úřadu

3.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

3.2 pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

4. Dobrovolné svazky obcí předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření prostřednictvím krajského úřadu, na jehož území má svazek sídlo

4.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

4.2 pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

5. Kraje předkládají Ministerstvu financí údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených

5.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

5.2 pololetně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací.

6. Způsob předložení údajů zřizovateli

a) příspěvkové organizace předkládají účetní výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví,

b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.

7. Pro zajištění předložení údajů obcí a dobrovolných svazků obcí Ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu předloží

7.1 obce

a) výkazy za vlastní hospodaření, v případě statutárních měst se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek, i včetně městských částí; tento výkaz v sobě zahrnuje i údaje za hospodaření městských částí,

b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací jejichž je zřizovatelem;

7.2 dobrovolné svazky obcí výkazy za vlastní hospodaření.

7.3 Předkladatelé kromě výše uvedených výkazů předají další potřebné údaje vztahující se k finančním a účetním výkazům krajskému úřadu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad.

7.4 Předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě v termínech stanovených v bodě 9 této přílohy. Předložení opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho periodicitu stanoví krajský úřad podle svých potřeb.

7.5 Krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů.

8. Předložením údajů Ministerstvu financí obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí, včetně údajů za příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji, se rozumí

a) předložení souboru výkazů v elektronické podobě provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, kde bude v územní datové bázi Automatizovaného rozpočtového informačního systému provedena sumarizace za dané území a pro sumární údaje finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále jen "sumáře") zajištěna kontrola dotačních vztahů;

b) kraj po kontrole sumářů dá souhlas k předání dat za kraj k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle kraj příslušným odborům Ministerstva financí:

c) provozovatel Automatizovaného rozpočtového informačního systému zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a zařazení výkazů do požadovaných úrovní sumarizace;

d) krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů při respektování vztahů mezi obcemi a jimi zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

9. Termíny předložení údajů :

a) výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce;

b) výkazy předkládané pololetně do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení pololetí;

c) za období leden až prosinec jsou stanoveny termíny pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 12. únorem následujícího roku, pro výkazy s pololetní periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 24. únorem následujícího roku;

d) za období leden se výkazy nepředkládají;

e) údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků budou uvedeny ve finančních výkazech za období leden až březen příslušného rozpočtového roku, pokud nebude uvedeno jinak.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí

1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

1.1 Předmět předávání údajů

Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí jsou datové soubory obsahující údaje sumárních výkazů a doplňujících údajů za kapitoly státního rozpočtu /dále jen "sumáře"/ a výkazů státních fondů, kterými jsou aktualizovány databáze Automatizovaného rozpočtového informačního systému. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data. Správci kapitol a státní fondy předávají data v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení přílohy č. 1.

1.2 Odpovědnost za předávání dat

Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese správce kapitoly či státní fond. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí správce kapitoly či státní fond příslušnému útvaru Ministerstva financí, který je příjemcem dat.

1.3 Příjemce dat

Příjemcem datových souborů předávaných správci kapitol a státními fondy Ministerstvu financí je útvar Provozu výpočetní techniky odboru 33 Ministerstva financí.

1.4 Způsob předání datových souborů

a) Elektronickou poštou

Data se předávají prostřednictvím elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného První certifikační autoritou, a.s.

Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci Automatizovaného rozpočtového informačního systému "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty pro ústředně řízené organizace".

b) Na magnetických médiích

Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5", 1,44 MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:

- jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1),

- číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rrrr (např. 03/2003, 06/2003),

- název kapitoly/státního fondu,

- datum předání diskety Ministerstvu financí.

Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.

1.5 Režimy zpracování předávaných dat

Režim zpracování vstupních dat je řízen obsahem položky REŽIM (viz příloha č. 4 bod 2.5.1).

Zpracování předaných dat ke zpracování na Ministerstvu financí probíhá pouze v režimu "nahrávání výkazových informací", to jest položka REŽIM obsahuje kód "0".

1.6 Systém kontrol

Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, duplicitních údajů, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat. Údaje sumářů výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací zpracovaných u provozovatele systému ARIS jsou kontrolovány s údaji sumářů výkazů příslušné kapitoly, které byly zpracovány a odsouhlaseny Ministerstvem financí.

V případě výskytu chyb v kontrolních chodech zpracování bude odpovědnému pracovníkovi správce kapitoly či státního fondu předána kontrolní sestava, podle které správce kapitoly či státní fond zajistí opravy a předá novou verzi datového souboru ke zpracování.

1.7 Financování zpracování

Výdaje na vyhotovení a předložení údajů sumářů výkazů hradí správce kapitoly či státní fond ze svého rozpočtu.

2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY

2.1 Název datových souborů

Označení souborů přenášených elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.

Pro předání dat na magnetických médiích platí následující.

Všechny údaje sumářů výkazů za kapitolu, které předkládá správce kapitoly či státní fond za příslušné vykazované období, se předávají v jednom souboru, jehož jméno má následující strukturu:

SUMxxxz.yyy, kde je:

xxx - číslo kapitoly,

z - pořadové číslo diskety,

yyy - číslo verze souboru.

Pořadové číslo diskety - standardně "0", pokud na jedné disketě budou uloženy údaje za všechny sumáře stanovené pro dané vykazované období. V případě, že kapitola bude předkládat údaje na dvou a více disketách (např. z důvodu samostatného zpracování sumářů výkazů za příspěvkové organizace nebo z důvodu rozsahu souboru), pak každá další disketa bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.

Číslo verze souboru - standardně má hodnotu "001" , každý opakovaný vstup vdaném období bude mít v názvu souboru číslo verze o 1 vyšší. Pro předávání další verze souboru platí stejné konvence pro pořadové číslo diskety, nezávisle na počtu disket předaných v předchozí verzi. Soubor s vyšší verzí než "001" bude obsahovat údaje pouze toho sumáře, který má být zpracován.

2.2 Struktura datových souborů

Struktura souboru a jeho obsah jsou definovány v příloze č. 4 v bodech 2.3 až 2.5.

V položce ČÍSLO_VÝKAZU se pro sumáře výkazů uvádí:

440 - výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),

441 - přehled rozpočtových opatření,

409 - údaje části IX. výkazu pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),

460 - rozvaha organizačních složek státu a státních fondů,

461 - výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu,

462 - příloha organizačních složek státu a státních fondů, 465 - rozvaha příspěvkových organizací,

467 - výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,

468 - příloha příspěvkových organizací,

469 - přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

V položce OBDOBÍ se uvádí číslo měsíce vykazovaného období takto:

a) pro datový soubor 440 s rozpisem schváleného rozpočtu se uvádí hodnota "01",

b) pro datový soubor 469 se uvádí hodnota "01",

c) pro datový soubor 409 za období leden až listopad se uvádí hodnota "11".

d) v ostatních případech se uvádí období dle periodicity předkládání příslušného výkazu, tj. 03, 06, 09, 12.

Správce kapitoly nebo státního fondu má možnost předávat datové soubory 409 i mimo stanovená období, tj. měsíčně, pokud má zájem o zpracování kontrolní sestavy "409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze státního rozpočtu a státních fondů". Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa.

Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám stanoveným zákonem o státním rozpočtu České republiky, nepřipouští se rozdíly.

Způsob zaokrouhlení údajů je uveden v příloze č. 8.

3. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Soubor rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených od počátku roku do konce vykazovaného období za kapitolu celkem.

Rozpočtová opatření jsou vykazována na úrovni paragrafu a položky, s datem realizace daného rozpočtového opatření a označením druhu rozpočtového opatření (viz obsah položky DRUH_ROP v příloze č. 4 bod 2.5.2).

Identifikaci rozpočtového opatření tvoří:

- číslo paragrafu a položky,

- datum realizace opatření,

- druh opatření.

V souboru nejsou přípustné duplicity v identifikaci rozpočtových opatření.

Z důvodu snadnějšího popisu se pro hodnotu rozpočtového opatření zavádí označení (ROP)§,pol,datum,druh. Pak součet hodnot všech druhů rozpočtových opatření provedených od počátku roku na úrovni paragraf, položka bude označen (ROP)§,pol|.

Správnost předaných údajů rozpočtových opatření je kontrolována s údaji sumáře finančního výkazu podle algoritmu (RZ = SR + ROP)§,pol , kde RZ je údaj rozpočtu po změnách, SR je údaj schváleného rozpočtu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele

Automatizovaného rozpočtového informačního systému

1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

1.1 Předmět předávání údajů

Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému /dále jen "systém ARIS"/ jsou datové soubory obsahující výkazové informace. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data.

Kraje, obce, příspěvkové organizace jimi zřízené, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle příloh č. 1 a č. 2.

1.2 Odpovědnost za předávání dat

Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese krajský úřad, případně Magistrát hlavního města Prahy za územně samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí na území své působnosti; správce kapitoly za organizační složky státu a příspěvkové organizace příslušné kapitoly.

Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno, telefonní spojení a elektronickou adresu odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí provozovateli příslušný odbor krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy a správci kapitol.

Odpovědný pracovník zabezpečuje komunikaci mezi uživatelskou sférou a zpracovatelským pracovištěm, dává pokyn ke zpracování vstupních dat a souhlas s ukončením nahrávaní dat za vykazované období.

1.3 Naplnění a aktualizace registru

Podmínkou pro zpracování předávaných dat je existence záznamu o dané organizaci v účelovém registru organizací, který se nazývá RARIS. Odpovědnost za naplnění a aktualizaci registru podle platné dokumentace nesou správci registru, které jmenuje orgán odpovědný za správnost a úplnost předávaných dat (správci kapitol, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy). Předkladatel údajů je povinen poskytnout neprodleně správci registru RARIS potřebné údaje pro naplnění registru RARIS před prvním předáním dat a při jakékoliv změně.

Registr RARIS je přístupný na internetových stránkách Ministerstva financí a lze zde získat informace o aktuálním stavu obsahu jednotlivých atributů v záznamu organizace.

1.4 Periodicita a termíny předávání dat

Periodicita a termíny předávání dat vyplývají z příloh č. 1 a č. 2.

Na základě termínů předávaní dat rozpracuje provozovatel systému ARIS závazný harmonogram zpracování a organizuje proces zpracování tak, aby byla zabezpečena včasnost informačních toků.

1.5 Režimy zpracování předávaných dat

Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:

a) nahrávání výkazových informací,

b) opravy výkazových informací.

Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat jednotlivých výkazů ve formě indikace ukazatele, hodnota.

Oprava výkazových informací se provádí za jednotlivé vykazující organizace. Data o opravách vstupují ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).

Režim zpracování je řízen obsahem komponenty REŽIM (viz bod 2.5.1).

1.6 Systém kontrol

Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, kontroly vnitrovýkazových a mezi výkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat.

1.7 Financování zpracování

Výdaje na vyhotovení a předložení dat hradí správci kapitol a územní samosprávné celky ze svého rozpočtu.

Zpracování předaných dat včetně předepsaných kontrol a případných oprav je realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem financí a provozovatelem systému ARIS.

2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY

2.1 Způsob předávání datových souborů

Data se předávají prostřednictvím elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného První certifikační autoritou, a.s.

Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.

2.2 Označení souborů

Označení souborů přenášených provozovateli systému ARIS elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.

2.3 Struktura souboru

Soubor vstupních dat je textovým souborem. Každá věta souboru je zakončena znakem CRLF (ASCII kód 13,10).

Soubor tvoří tři typy vět (VĚTA_45, VĚTA_46, VĚTA_47), z nichž první - úvodní obsahuje identifikační údaje vztahující se k organizaci či vykazujícímu subjektu a období, za které jsou údaje předkládány. V druhém typu věty je definován druh výkazu a případně jeho části. Třetí typ věty (VĚTA_47) obsahuje hodnoty údajů výkazu vztahující se k identifikaci předcházející VĚTY_46. Soubor může obsahovat data i více organizací. Posloupnost vět v souboru je přípustná pouze v tomto pořadí:

VĚTA_45 VĚTA_46 VĚTA_47 VĚTA_47 VĚTA_47 VĚTA_46 VĚTA_47

2.4 Struktura vět souboru

2.4.1 VĚTA_45
název údajerozsahobsah
DRUH VĚTY3"45/"
VYKAZUJÍCÍ ORGANIZACE8num
KAPITOLA3num
ROK4num
OBDOBÍ2num
REŽIM1num
ZRUŠENÁ ORGANIZACE1num
rezerva6mezery
celkem28
2.4.2 VĚTA_46
název údajerozsahobsah
DRUH_VĚTY3"46/"
ČÍSLO_VÝKAZU3num
ČÁST_VÝKAZU4num
OKEČ6num
DRUH_ROP1num
ZOD1num
rezerva10mezery
celkem28
2.4.3 VĚTA_47
název údajerozsahobsah
DRUH_VĚTY3"47/"
INDIKACE_UKAZATELE12char
HODNOTA12num
ZNAMÉNKO_HODNOTY1"+" nebo "-"
(mezera ie chápána jako"+")
celkem28

2.5 Popis údajů

2.5.1 Popis údajů VĚTA-45

VÝKAZUJÍCÍ-ORGANIZACE

- uvádí se IČO organizace (s vedoucími nulami), za kterou byl výkaz sestaven;

- u sumářů má hodnotu "00003000";

- v ostatních případech obsahuje nuly.

KAPITOLA

- obsahuje číslo kapitoly, pro organizace územních rozpočtů je vyplněna konstantou "700".

ROK

- označuje rok vykazovaného období.

OBDOBÍ

- označuje vykazované období (číslo měsíce); u výkazů s roční periodicitou je hodnota "01".

REŽIM

- rozlišuje režim zpracování předávaných dat:

kód "0" - nahrávání výkazových informací za vykazující organizaci.

Předávají se ukazatele běžných i součtových řádků a sloupců výkazu, v případě opakovaného režimu nahrávání jsou veškerá dosud předaná data příslušného výkazu za dané období zrušena a vstupní data příslušné dávky nahrána.

kód "1" - opravy výkazových informací za vykazující organizaci.

Předávají se ukazatele pouze běžných řádků a sloupců výkazu, u kterých je prováděna oprava. Ukazatele součtových řádků a sloupců výkazu ovlivněných předanými opravami se dopočítávají automatizovaně.

ZRUŠENÁ ORGANIZACE

- rozlišuje, zda předávaná data jsou data za aktivní organizaci, nebo za organizaci, která zanikla v průběhu běžného účetního období /dále jen zrušená organizace/;

kód "0" - data výkazů aktivní organizace;

kód "1" - data výkazů zrušené organizace.

Pozn.: pro vstup sumářů za ústředně řízené organizace je význam údaje následující:

kód "0" - data sumáře výkazů aktivních organizací;

kód "1" - data sumáře výkazů zrušených organizací.

2.5.2 Popis údajů VĚTA-46

ČÍSLO_VÝKAZU

- označuje číslo výkazu či sumáře podle následujících konvencí:

0xx ... výkaz za organizaci,

4xx ... sumář kapitoly,

040 ... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M),

x40... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),

409 ... měsíční vykazování údajů části IX. sumáře 440 (Fin 2-04 U),

441 ... přehled rozpočtových opatření,

x60 ... rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

x61 ... výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

x62 ... příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

x65 ... rozvaha příspěvkových organizací,

x67 ... výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,

x68 ... příloha příspěvkových organizací,

x69 ... přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

ČÁST_VÝKAZU

- kódové označení části výkazu mající strukturu :

XX YY, kde:

XX - část finančního výkazu, odpovídá části výkazu označeného římskou číslicí (např. Fin 2-12 M část VII. Vybrané záznamové položky - je XX = 07). Pro ostatní výkazy je XX = 00.

YY - číslo fondu organizační složky státu uváděné v části V. finančních výkazů, přičemž

YY = 01 pro rezervní fond,

YY = 02 pro ostatní vkladové bankovní účty,

YY = 09 pro rekapitulaci.

Pro jiné části výkazu je YY = 00.

OKEČ

- kód odvětvové klasifikace ekonomických činnosti dle statistického číselníku;

u sumářů za příspěvkové organizace se uvádí pouze třída OKEČ, tj. první 4 místa zleva, poslední dvě místa zleva se plní hodnotou nula;

u výkazů organizace je programově zajištěna kontrola OKEČ na shodu s týmž atributem uvedeným v záznamu organizace v registru RARIS.

DRUH_ROP

- používá se pouze pro údaje rozpočtových opatření (ČÍSLO_VÝKAZU = 441), v ostatních případech má hodnotu "0";

vyjadřuje kódové rozlišení rozpočtových opatření, na jakém základě byla provedena a může nabývat těchto hodnot:

1 - rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizačních složek státu,

(jedná se o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu Ministerstva financí);

3 - rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná Ministerstvem financí (jedná se o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem);

5 - rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu České republiky (tento kód se použije dle dispozic Ministerstva financí).

ZOD

- kód způsobu odměňování; používá se pouze pro údaje přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů (ČÍSLO_VÝKAZU = x69), v ostatních případech má hodnotu "0"; u výkazů organizace je programově zajištěna kontrola ZOD na shodu s týmž atributem uvedeným v záznamu organizace v registru RARIS;

vyjadřuje kódové rozlišení způsobu odměňování v příspěvkových organizacích a nabývá těchto hodnot:

1 - organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb. ve znění pozdějších doplňků,

4 - organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. ve znění pozdějších doplňků.

2.5.3 Popis údajů VĚTA-47

INDIKACE_KAZATELE

- vyjadřuje indikaci hodnoty výkazu v obecné struktuře

XXXXYYYYSSSS

Význam jednotlivých komponent vyplývá z charakteru údaje:

a) údaj je definován rozpočtovou skladbou a číslem sloupce, pak

XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvového členění, obsahuje nuly),

YYYY - číslo položky rozpočtové skladby,

SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;

b) údaj je identifikován číslem řádku a sloupce, pak

XXXX - obsahuje nuly,

YYYY - číslo řádku výkazu s vedoucími nulami,

SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;

c) údaje rozpočtových opatření

XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvového členění, obsahuje nuly),

YYYY - číslo položky rozpočtové skladby,

SSSS = MMDD, kde MM je číslo měsíce a DD je den, kdy bylo rozpočtové opatření provedeno;

d) údaje části VIII. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:

FFFFFFPPPPSS, kde

FFFFFF - číselný kód programu (podle stanoveného kódu programu v systému ISPROFIN),

PPPP - číslo položky rozpočtové skladby,

SS - číslo sloupce části VIII. výkazu Fin 2-04 U;

e) údaje části IX. výkazu Fin 2-12M, Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:

UUUUUZZZPPPP, kde

UUUUU - číselný kód účelového znaku (podle číselníku účelových znaků),

ZZZ - číslo územního celku (podle číselníku krajů a okresů);

číselník vychází z klasifikace CZ-NUTS s tím, že se vynechávají úvodní znaky "CZO", tj. uvádí se poslední tri místa kódu NUTS 4 (okresu) u transferů a půjček obcí nebo dobrovolných svazků obcí; u transferů a půjček poskytovaných (přijímanými) kraji se uvádí číslo kraje, které má obdobnou konstrukci podle kódu NUTS 3 s tím, že dvoumístné číslo je z kontrolních důvodu doplněno nulou;

PPPP - číslo položky rozpočtové skladby;

f) údaje části X. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:

KKOOBBBBSSSS, kde

KK - 2 místný kód bankovního účtu podle přílohy č. 5,

OO - 2 místný kód druhu organizace podle přílohy č. 5,

BBBB - 4 místný kód banky používaný v platebním styku,

SSSS - číslo sloupce části X. výkazu Fin 2-04 U s vedoucí nulou.

HODNOTA

- zobrazuje vykazovanou hodnotu, maximálně dvanáctimístný údaj včetně dvou desetinných míst (max. zobrazená hodnota je 9999999999,99);

- v režimu nahrávání výkazových informací se uvádí hodnota ukazatele;

- v režimu oprav výkazových informací se uvádí změna hodnoty ukazatele, tj. o jakou hodnotu se má opravovaný údaj změnit (+ zvýšení, - snížení);

- vykazují se pouze nenulové hodnoty.

Příklad:

Hodnota údaje výsledku od počátku roku ve výkazu je 222 333,44 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000022233344";

hodnota údaje schváleného rozpočtu ve výkazu je 1 567 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000000156700";

hodnota předaného údaje schváleného rozpočtu ve výši 1 567 tis. Kč je chybná, správně má být 1 575 tis. Kč, tj. o 8 tis. Kč vyšší. V režimu oprav se zadá hodnota "000000000800".

ZNAMÉNKO-HODNOTY

- vyjadřuje znaménko hodnoty"+" nebo mezera je chápána jako "+".

2.5.4 Konvence pro označení čísel řádků a sloupců v účetních výkazech

(platnost od účetního roku 2003)

a) Rozvaha (bilance)

Číslo řádku odpovídá číslu položky rozvahy s vedoucími nulami.

Číslo sloupce:

údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1.- kód "0001",
údaje finančního stavu položek aktiv k 30.6., event. k 31.12.- kód "0002",
údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1.- kód "0003".
údaje finančního stavu položek pasiv k 30.6., event. k 31.12.- kód "0004".

b) Výkaz zisku a ztráty

Číslo řádku odpovídá číslu položky výkazu zisku a ztráty s vedoucími nulami.

Číslo sloupce:

údaje položek za hlavní činnost- kód "0001",
údaje položek za hospodářskou činnost- kód "0002".

c) Příloha

Číslo řádku odpovídá číslu položky přílohy s vedoucími nulami.

Číslo sloupce:

údaje stavu k 1.1. pro položky č. 20 až 49- kód "0001",
údaje stavu k 30.6., event. k 31.12. pro položky č. 1 až 49- kód "0002".

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů

(Fin 2-04U)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.

3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.

5. Rozpočet po změnách se uvádí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách uváděné v období "závěr roku" se řídí ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

7. Rozpočtová opatření provedená podle § 23 písmene c) a d) zákona č. 218/2000 Sb. uvedou správci kapitol v komentáři k finančnímu výkazu.

8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům

223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu

224 - Běžné účty státních fondů

225 - Běžné účty finančních fondů

235 - Příjmový účet

9. Část I. - Rozpočtové příjmy

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby.

10. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování

10.1 v této části výkazu se uvádějí:

a) rozpočtové výdaje v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;

tištěná podoba této části výkazu obsahuje součet položek druhového tříděni u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby;

b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.

Jednotlivé položky budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-

XXX

PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115, 8215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)

XXX

ŘádekNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-
+
platba
inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly-
+
snížení
zvýšení

10.2 v této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, t.j. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu

- na řádku 5020 - Příjmy celkem a

- na řádku 5040 - Výdaje celkem.

11. Část III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

a) v této části výkazu se uvádějí:

- úhrny příjmů jednotlivých tříd,

- úhrny výdajů jednotlivých tříd,

- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3024, 3071 až 3075),

- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

- úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv);

b) vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:

součet příjmů v části I. ∑ (třídy 1 až 4) sl. 1,2,3 = r. 3010 sl. 31,32,33

součet výdajů v části II. ∑ (třídy 5 a 6) sl. 1,2,3 = r. 3060 sl. 31,32,33

součet údajů financování v části II. ∑ (třída 8) sl. 1,2,3 = r. 3200 sl. 31,32,33

c) vazby v části III. výkazu:

- obecně platné

r. 3010 sl. 31,32,33 = r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014) sl. 31,32,33

r. 3020 sl. 31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024) sl. 31,32,33

r. 3050 sl. 31,32,33 = r. (3010 - 3020) sl. 31,32,33

r. 3060 sl. 31,32,33 = r. (3061 + 3062) sl. 31,32,33

r. 3070 sl. 31,32,33 = r. (3071 + 3072 + 3073 + 3074 + 3075) sl. 31,32,33

r. 3090 sl. 31,32,33 = r. (3060 - 3070) sl. 31,32,33

r. 3100 sl. 31,32,33 = r. (3050 - 3090) sl. 31,32,33

- s vyhrazenou platností

platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem

r. 3100 sl. 31,32,33 = r.3200 sl. 31,32,33

12. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů :

- rezervního fondu

- ostatních vkladových bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn)

- bankovní účty k limitům organizačních složek státu

- příjmových účtů

- příslušný bankovní účet státního fondu

státní fondy vykazují pouze údaje na ř. 4040 "Bankovní účty státního fondu celkem";

b) vazby v této části výkazu:

- r. 4010 sl. 41,42,43 = r. (4001 + 4002) sl. 41,42,43

- pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040, 4050

sl.43 = sl. 41 - sl. 42 s respektováním znaménka

- pro řádek 4030

sl.43 = - sl.42

13. Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu

a) v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu;

b) bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu):

finanční fondy (účet 225 - Běžné účty finančních fondů - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let;

c) součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky :

8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a

8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech;

uvedené položky mají tato znaménka:

znaménko minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1. 1.;

d) vazby mezi částí V. - rekapitulace (x=9) a částí IV. tohoto výkazu:

r. 5010 sl. 53 = r. 4010 sl. 41

r. 5060 sl.53 = r. 4010 sl. 42

e) vazby v této části výkazu:

r. 5070 sl.53 = r. (5040 - 5020) sl.53

14. Část VI. Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů:

záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).

15. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat platnou rozpočtovou skladbou. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu.

16. Část VIII. Výdaje na financování programů

a) v této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, které jsou stanoveny pro každou kapitolu státního rozpočtu v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 6místnému kódu programu používaného v systému ISPROFIN, v případě transferů se uvádí číslo programu jeho správce;

b) tuto část předkládají správci kapitol v sumáři za kapitolu; předkládání údajů této části za jednotlivé organizační složky státu je fakultativní.

17. Část IX Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček :

- uvedených na položkách 5321, 5323. 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;

b) vazby mezi částí IX a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části IX platí:

∑údaj sl.93 UZ,územní celek = ∑údaj sl.3 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části IX musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;

c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;

d) údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté příslušným odborem (oddělením) Ministerstva financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 14, budou zpětně vykázány (doplněny) do finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím číslem územního celku, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 13;

e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "110";

f) pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód 999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód 990 pro transfery a půjčky krajům.

18. Část X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

a) tuto část vyplňuje správce kapitoly, v návaznosti na § 33, odst. 2, 6, 7, 8 zákona č. 218/2000 Sb., jako sumář z podkladů získaných od jím řízených organizací;

b) tato část výkazu se předkládá čtvrtletně jako fakultativní údaje; pololetně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací) jako obligatorní údaje;

c) sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle níže uvedených číselníků:

KódNázev bankovního účtu
01Běžné účty státních fondů
02Rezervní fond
03Fond reprodukce majetku
04Fond kulturních a sociálních potřeb
05Účet cizích prostředků (depozitní)
06Běžný účet
07Ostatní běžné účty
08Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu
09Fond odměn
KódDruh organizace
02Organizační složky státu
03Příspěvkové organizace
04Státní fondy
05Ostatní organizace

d) ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku;

e) vazba v této části výkazu

sl. 103 = sl. 101- sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1.1. a stavem ke konci vykazovaného období.

19. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.

20. Příloha ke komentáři "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance" zahrnuje komentář k případným rozdílům mezi vykazovanými údaji a údaji na bankovních účtech používaných v příslušném rozpočtovém roce. Příloha se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu sumáře.

Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů
Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(Fin2-12M)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavují obce, kraje a dobrovolné svazky obcí.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.

3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku a dobrovolného svazku obcí na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem územního samosprávného celku.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku upraveného o rozpočtová opatření provedená podle § 16 zákona č.250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům

223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu,

231 - Základní běžný účet,

232 - Vkladový výdajový účet,

235 - Příjmový účet,

236 - Běžné účty peněžních fondů,

281 - Krátkodobé bankovní úvěry,

951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.

6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:

- podle druhového třídění podle příjmových a výdajový položek a

- podle odvětvového třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.

Tištěná podoba těchto částí výkazu obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby.

7. Část III. - Financování

a) V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;

b) u bankovního účtu k limitům organizačních složek státu zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje se postupuje takto:

úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 951 v třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 951, od počátku roku.

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-

xxx

PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115, 8215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)

xxx

PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-
+
platba
inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly-
+
snížení
zvýšení

xxx

8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

a) v této části výkazu se uvádějí:

- úhrny příjmů jednotlivých tříd,

- úhrny výdajů jednotlivých tříd,

- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,

- úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,

- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

- úhrn třídy 8 - Financování;

b) konsolidace peněžních operací se provádí:

- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec a dobrovolný svazek obcí,

- na úrovni okresu a kraje celkem, která je obsažena v sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů;

pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (t.j. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;

c) předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukraje
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineanoano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků k od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoano
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcíneanoano
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajůneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovněneanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoano
4221 - Investiční přijaté dotace od obcíneanoano
4222 - Investiční přijaté dotace od krajůneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovněneanoano
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresuneanone
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanone
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného krajeneanoano
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoano

xxx

konsolidace výdajůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukraje
5321 - Neinvestiční dotace obcímneanoano
5323 - Neinvestiční dotace krajůmneneano
5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovněneanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajůanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondůmanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineanoano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoano
6341 - Investiční transfery obcímneanoano
6342 - Investiční transfery krajůmneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoano
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresuneanone
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresuneanone
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného krajeneanoano
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoano

xxx

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;

d) vazby v této části výkazu:

- obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460) sl. 41,42,43

r. 4200 sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060) sl. 41,42,43

r. 4240 sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43

r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250) sl. 41,42,43

r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,42,43

r. 4440 sl. 41,42,43 = r. (4200 - 4430) sl. 41,42,43

r. 4450 sl. 41,42,43 = r. 8000 sl. 1, 2, 3

r. 4470 sl. 41,42,43 = r. (4450 - 4460) sl. 41,42,43

r. 4440 sl. 41,42,43 = - r. 4470 sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = 0

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43

r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 - r. (4422 + 4424) sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4180 + 4190) sl. 41,42,43 - r. ( 4193 + 4194) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,433 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 - r. 4424 sl. 41,42,43

e) vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.: .:r. 4191 sl. 41,42,43 = r. 7090 sl.71,72,73

r. 4192 sl. 41,42,43 = r. 7140 sl.71,72,73

r. 4193 sl. 41,42,43 = r. 7290 sl.71,72,73

r. 4194 sl. 41,42,43 = r. 7360 sl.71,72,73

r. 4421 sl. 41,42,43 = r. 7170 sl.71,72,73

r. 4422 sl. 41,42,43 = r. 7220 sl.71,72,73

r. 4423 sl. 41,42,43 = r. 7400 sl.71,72,73

r. 4424 sl. 41,42,43 = r. 7470 sl.71,72,73

9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje plňuje

10. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů

- limity výdajů,

- základních běžných účtů,

- vkladových výdajových účtů,

- běžných účtů peněžních fondů,

- bankovní účty k limitům OSS,

- příjmových účtů;

údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko:

minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1; v k 1.1;

b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:

r. (6040 + 6060)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3.

11. Část VII. Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a krajů a krajů obcím, příp. krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.

12. Část VIII. - Doplňující ukazatele

Obsahová náplň této části výkazu bude stanovena v případě potřeby samostatnými opatřeními.

13. Část IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých dotací a půjček

- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4240, 8113 a 8123,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;

b) obce, dobrovolné svazky obcí a kraje (tj. subjekty uvedené v příloze č. 2. v bodech 2, 3 a 4) musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I. , resp. III. sloupce 3 tohoto finančního výkazu;

c) obce a dobrovolné svazky obcí uvádí číslo územního celku v rozsahu NUTS 4; kraje uvádí číslo územního celku podle NUTS 3.

14. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky. Komentář se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu.

Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Vzor
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 535/2002 Sb.

Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů

1. Způsob zaokrouhlování údajů ve výkazech, které jsou vykazovány v tisících Kč na dvě desetinná místa, je závazný pro všechny subjekty, které předkládají Ministerstvu financí výkazy podle této vyhlášky.

2. Pro údaje výkazů sestavovaných na úrovni organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obec, krajský úřad, dobrovolný svazek obcí) je stanoven následující postup.

2.1 Běžné ukazatele výkazů sledované v Kč se zaokrouhlí na desítky Kč.

Pod pojmem "běžný ukazatel" se rozumí:

a) údaje vykazované na úrovni základního členění rozpočtové skladby, tj. paragraf, položka,

b) údaje stavů a obratů na bankovních účtech uváděných ve finančních výkazech s výjimkou tabulky 9-Rekapitulace v části V.,

c) údaje záznamových jednotek s výjimkou ZJ 024 až ZJ 029 a ZJ 035 až ZJ 036,

d) údaje běžných řádků výkazu.

2.2. Součtové ukazatele výkazů se vypočítávají z již zaokrouhlených údajů běžných ukazatelů.

Pod pojmem "součtový ukazatel" se rozumí údaj, který je výsledkem součtu běžných ukazatelů ve výkazu, neboje agregátem údajů stejné identifikace dvou či více subjektů.

3. Pro sumáře výkazů kapitol státního rozpočtu platí ustanovení bodu 2.2. Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám schváleného rozpočtu stanoveným jednotlivým kapitolám zákonem o státním rozpočtu na příslušný rak. Údaje rozpočtu po změnách u závazných ukazatelů musí odpovídat hodnotám odsouhlasených Ministerstvem financí.

4. Zaokrouhlení hodnot ukazatelů výkazů může způsobit porušení vnitrovýkazových nebo mezivýkazových vazeb. V tomto případě (rozdíl není způsoben chybným účtováním) nemusí být hodnota údaje příslušného ukazatele opravována.

V sumářích výkazů za kapitolu státního rozpočtu se stanovuje míra tolerance pro chyby vzniklé zaokrouhlením ve výši +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření závazných ukazatelů státního rozpočtu.

Přípustná míra tolerance +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách je stanovena pro sumáře výkazů za územní celky na úrovni NUTS 4 (okresu) a pro sumáře výkazů za vlastní krajský úřad a jím zřizovaných příspěvkových organizací na úrovni NUTS 3.

Přesunout nahoru