Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 532/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003

Částka 183/2002
Platnost od 18.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

532

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2003

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška stanoví v případech, kdy není výsledkem dohodovacího řízení dohoda podle § 17 odst. 8 zákona,

a) výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),

b) výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy raněných, nemocných a rodiček a lékařské služby první pomoci,

c) výši úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a) paušální sazbou, nebo

b) podle seznamu výkonů, anebo

c) na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.2)

(3) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se na takovém způsobu úhrady smluvní strany dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2003 zahrne, pokud tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby a bez uplatnění dalších regulačních omezení, pokud tato nejsou uvedena přímo v textu písmen a) až v), v 1. pololetí 2003 zvlášť úhradu

a) za kardiovertry a za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v 1. pololetí 2003 v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů),

b) za neuromodulační stimulátory, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,

c) za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy, poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů, a to periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, a za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,

d) za léčbu in vitro fertilizace, poskytnuté v 1. pololetí 2003 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,

e) za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů, poskytnuté v 1. pololetí 2003, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003;3) pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,

f) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních,

g) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS, a to antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí, poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

h) za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý v 1. pololetí 2003 pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha,

i) za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě extenzivních popálenin, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003,4)

j) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

k) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2003 u onkologicky nemocných dětí, léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l) za zvlášť účtované balónkové katetry a stenty poskytnuté v 1. pololetí 2003 v souvislosti s provedením direktní perkutánní transluminální angioplastiky (PTCA) u akutního infarktu myokardu u výkonů č. 89435, 89437 a 17117, uvedených v seznamu výkonů v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m) za zvlášť účtované blokátory destičkových glykoproteinových receptorů IIb/IIIa (ATC skupina B01AC13 a B01AC16) uvedených v příloze č. 18 k této vyhlášce, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě akutního infarktu myokardu v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,

n) za zvlášť účtované balónkové katetry, stenty, stent-grafty, embolizující spirálky, lepící směsi, mikrokatetry a cerebrovaskulární protektivní pomůcky poskytnuté v 1. pololetí 2003 při endovaskulární léčbě (výkony č. 89323, 89331 a 89423 uvedené v seznamu výkonů) tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce,

o) za zvlášť účtovaný materiál (kódy 24684 a 71032) poskytnutý v 1. pololetí 2003 při operacích kýly pomocí metody PHS (výkony č. 51517 a 51519 uvedené v seznamu výkonů),

p) za zvlášť účtovaný materiál (kód 67162) poskytnutý v 1. pololetí 2003 při operační léčbě stresové inkontinence moči u žen (výkon č. 76601 uvedený v seznamu výkonů) v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce,

q) za zvlášť účtované léčivé přípravky (kódy 75379, 90996, 93706 a 93707) poskytnuté v 1. pololetí 2003 při léčbě vztekliny v lůžkových zařízeních,

r) za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce pro léčbu mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 16 k této vyhlášce,

s) za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce pro léčbu germinálních nádorů ve stadiu II-IV, ovariálních karcinomů I-IIA stadia, karcinomu plic, karcinomu prsu v I a II stadiu, karcinomu čípku ve stadiích Ib, IIa, IIb, karcinomů v orofaciální oblasti, zhoubných nádorů placenty poskytnuté v 1. pololetí 2003 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce,

t) za zvlášť účtovaný materiál – dlaha, poskytnutý v 1. pololetí 2003 při výkonu torakoplastika (výkon č. 57225 uvedený v seznamu výkonů), provedený Klinikou dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 a Fakultní nemocnicí Brno – Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. Tato zařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 15 individuálních dlah při řešení pectus excavatum,

u) za kochleární implantační systémy, poskytnuté v 1. pololetí 2003 při náhlém oboustranném ohluchnutí u dospělých, vždy pouze při dobře rozvinuté řeči; u dětí ohluchlých postlinguálně ne dříve než za půl roku a u kongenitálně hluchých nebo ohluchlých prelinguálně, poskytnutých nejpozději do 6 let věku, v lůžkových zařízeních Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 – ORL klinika 1. lékařské fakulty a ORL klinika 2. lékařské fakulty (dětské implantáty). Tato zařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných kochleárních implantačních systémů,

v) za léčbu intravenózními imunoglobuliny (přípravky zahrnuté pod lékovou skupinu J06BA02 – imunoglobuliny normální lidské pro i. v. – Endobulin – kódy 85627, 85628, 97937, Flebogamma – kódy 85513, 85514, 85515, 85516, Octagam – kódy 12691, 12692, 12693) v případě závažných agamaglulinémií poskytnutou v 1. pololetí 2003 ve zdravotnických zařízeních uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a) paušální sazbou podle přílohy č. 2 části A), nebo

b) kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B),

c) výkonovým způsobem dle seznamu výkonů.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.5)

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě příslušných ošetřovacích dnů uvedených v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii těchto ošetřovacích dnů v 2. pololetí 2002 o 15 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti částce nasmlouvané ve 2. pololetí 2002.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2003 zahrne, pokud tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(7) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.6)

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii tohoto ošetřovacího dne v 2. pololetí 2002 o 15 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti částce nasmlouvané ve 2. pololetí 2002.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.7)

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje oproti nasmlouvané režii tohoto ošetřovacího dne ve 2. pololetí 2002 o 15 bodů, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti částce nasmlouvané ve 2. pololetí 2002.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 6

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy raněných, nemocných a rodiček a lékařské služby první pomoci se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a) paušální sazbou, nebo

b) podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(3) Výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 se stanoví v příloze č. 20 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a) stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2003,

b) ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona8) uplatnit regulační omezení obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2003.9)

§ 8

(1) Pokud v 1. pololetí 2003 budou skutečné příjmy pojišťovny z výběru pojistného po přerozdělení vyšší než skutečná výše výběru pojistného po přerozdělení v 1. pololetí 2002, zvýší zdravotní pojišťovna zdravotnickým zařízením uvedeným v § 1 písm. a) a b) celkovou výši úhrady vypočtenou podle této vyhlášky postupem stanoveným v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(2) Do příjmů z výběru pojistného po přerozdělení budou zahrnuty údaje z přerozdělení za první až šestý měsíc roku 2003.

(3) Navýšení podle odstavce 1 uhradí zdravotní pojišťovny smluvním zdravotnickým zařízením do 30. listopadu 2003.

(4) Dojde-li v průběhu 1. pololetí 2003 ke změně seznamu výkonů, budou tyto změny při výpočtu navýšení podle odstavce 1 zohledněny.

(5) Zdravotní pojišťovny do 31. října 2003 poskytnou zdravotnickým zařízením údaje o skutečných příjmech z výběru pojistného celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2003.

(6) Ustanovení § 8 odst. 1 až 5 se vztahují na zdravotnická zařízení uvedená v § 1 písm. a), která v 1. pololetí 2003 poskytla zdravotní péči v objemu alespoň 98 % porovnatelné péče oproti 1. pololetí 2002. Objemem porovnatelné péče pro paušální úhradu je počet unikátních ošetřených pojištěnců, pro úhradu dle seznamu výkonů objem bodů za vykázané a uznané výkony.

(7) Ustanovení § 8 odst. 1 až 5 se vztahují na zdravotnická zařízení uvedená v § 1 písm. b), která v 1. pololetí 2003 poskytla zdravotní péči v objemu alespoň 90 % porovnatelné péče oproti 1. pololetí 2002. Objemem porovnatelné péče pro paušální úhradu je počet unikátních ošetřených pojištěnců, pro úhradu dle seznamu výkonů objem bodů za vykázané a uznané výkony.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministryně:
MUDr. Součková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)

A) Úhrada paušální sazbou

1. Úhrada zdravotní péče poskytované lůžkovými zařízeními zahrnuje:

a) úhradu akutní lůžkové péče vykazované na hospitalizačních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „hospitalizační úhrada"),

b) úhradu ambulantní péče vykazované na ambulantních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „ambulantní úhrada"),

c) úhradu výkonů zdravotní dopravy (dále jen „dopravní úhrada"),

d) úhradu jiných výkonů zdravotní péče, pokud je lůžkové zařízení poskytuje, výkony komplementu pro jiná zdravotnická zařízení, popřípadě další nasmlouvané výkony (dále jen „jiná úhrada").

Pokud některý z uvedených druhů zdravotní péče lůžkové zařízení neposkytuje, pak není součástí úhrady.

2. Postup stanovení paušální sazby pro 1. pololetí 2003

Paušální sazba se počítá pro jednotlivé druhy zdravotní péče uvedené v bodu 1 písm. a) až d) z objemu výkonů za 1. pololetí 2002, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, popřípadě z objemu výkonů předchozích období, které byly zdravotní pojišťovnou uznány, ale nebyly započítány do paušální sazby v předchozích obdobích, takto:

Celkový objem výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v lůžkovém zařízení poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát lůžkové zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro každý druh úhrady podle bodu 1 písm. a) až d).

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a za lékový paušál, na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce, v Kč.

2.1 Paušální sazba hospitalizační

kde:

PHB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2002

BH = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony při hospitalizaci, včetně bodů za kategorii pacienta, za 1. pololetí 2002 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

PHZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a za lékový paušál poskytnutý v 1. pololetí 2002 hospitalizovaným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZH = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a za lékový paušál poskytnutý v 1. pololetí 2002 hospitalizovaným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

UH = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2002 hospitalizováni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002.

2.2 Paušální sazba ambulantní

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2002.

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích, za 1. pololetí 2002, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 v ambulancích ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2002 v ambulancích ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002.

2.3 Paušální sazba za zdravotní dopravu

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2002

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě v 1. pololetí 2002 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při výkonech ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2002 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002.

2.4 Paušální sazba za jiné zdravotní výkony

kde:

PJB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2002

BJ = počet bodů za všechny jiné poskytnuté zdravotní výkony v 1. pololetí 2002 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané jiné zdravotní výkony poskytnuté v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

PJZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZJ = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při jiných zdravotních výkonech v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

UJ = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly v 1. pololetí 2002 poskytnuty jiné zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002.

3. Výpočet výše paušální úhrady za 1 bod

Při výpočtu výše paušální úhrady za 1 bod se vychází z individuální výše úhrady za 1 bod v 1. pololetí 2002, která se upravuje o diferencovaný nárůst úhrady ve 3 pásmech (podle bodu 3.2).

3.1 Individuální výše úhrady za 1 bod (IVUB) za 1. pololetí 2002 představuje podíl celkové úhrady bez zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu na 1 bod. Stanoví se podle následujícího vzorce:

kde:

ÚHRADA1. pol.2002 = úhrada za veškeré poskytnuté zdravotní výkony, včetně kategorie pacienta, poskytnuté daným lůžkovým zařízením v 1. pololetí 2002, které byly vykázány, uznány a zúčtovány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002; do této úhrady se nezapočítávají zdravotní výkony, které jsou v 1. pololetí 2003 hrazeny nad rámec paušální sazby.

Z1.pol.2002 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnutý v 1. pololetí 2002, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002; do této úhrady se nezapočítávají zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, který je v 1. pololetí 2003 hrazen nad rámec paušální sazby.

BODY1.pol.2002 = počet bodů za zdravotní výkony a za kategorie pacienta poskytnuté daným lůžkovým zařízením v 1. pololetí 2002, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002; do těchto bodů se nezapočítávají body za zdravotní výkony, které jsou v 1. pololetí 2003 hrazeny nad rámec paušální sazby.

3.2 Paušální úhrada za 1 bod (PUB) pro 1. pololetí 2003 vychází z individuální výše úhrady za 1 bod, zjištěné za 1. pololetí 2002. Stanoví se následovně:

a) jestliže vypočtená IVUB je nižší než 0,89 Kč, pak PUB pro 1. pololetí 2003 činí 0,89 Kč,

b) jestliže vypočtená IVUB je rovna 0,89 Kč nebo nižší nebo rovna 0,99 Kč, připočte se k této IVUB 0,01 Kč (PUB - IVUB + 0,01),

c) jestliže vypočtená IVUB je rovna nebo vyšší než 1 Kč, použije se vypočtená IVUB (PUB = IVUB),

d) pomocná výpočtová hodnota IVUB v rámci paušální úhrady je hrazena v hodnotách vypočtených dle bodu 3.2, písm. a) až c) a není omezena.

4. Výpočet celkové úhrady za poskytnutou zdravotní péči

4.1 Paušální úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod (PUB) a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) pro 1. pololetí 2003 je následující:

PHU = (PHB × PUB) + PHZ

PAU - (PAB × PUB) + PAZ

PDU = (PDB × PUB) + PDZ

PJU = (PJD × PUB) + PJZ

kde:

PHU = paušální hospitalizační úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PAU = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDU = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PJU = paušální jiná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

4.2 Úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) se vypočítá tak, že se paušální úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

HU = PHU × UHV

AU = PAU × UAV

DU = PDU × UDV

JU = PJU × UJV

kde:

HU = hospitalizační úhrada

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

JU = jiná úhrada

UHV = počet hospitalizovaných unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2003 a uznána zdravotní pojišťovnou

UAV= počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2003 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV= počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2003 a uznána zdravotní pojišťovnou

UJV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly jiné výkony poskytnuty, vykázány v 1. pololetí 2003 a uznány zdravotní pojišťovnou

4.3 Celková úhrada (CU) je součtem jednotlivých druhů úhrad:

CU = HU + AU + DU + JU

Součástí celkové úhrady jsou dále úhrady výkonů podle § 2 odst. 5.

5. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 4.3 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2002 a 1. pololetím 2003. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem nebo hrazené nad rámec paušální sazby podle § 2 odst. 7.

5.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2003 překročí 105 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002, bude stanovena srážka ve výši 65 % z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 105% průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce

5.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2003 nedosáhne 100 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002, bude úhrada pro 1. pololetí 2003 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 100 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

6. Poskytnutí měsíční zálohy a celková výše úhrady zdravotní péče paušální sazbou

6.1 Zdravotní pojišťovna poskytne lůžkovému zařízení měsíční zálohu ve výši 108 % jedné šestiny objemu úhrad, včetně ZUM a ZULP hrazených nad rámec paušální sazby, které byly tomuto lůžkovému zařízení uhrazeny za 1. pololetí 2002.

Měsíční záloha od 1. 1. 2003 ve výši 108 % bude poskytnuta tehdy, pokud zdravotnické zařízení naplní alespoň 98 % objemu unikátních ošetřených pojištěnců v 1. pololetí 2002 oproti 1. pololetí 2001.

Bude-li objem péče zdravotnického zařízení v období 1. pololetí 2002 nižší než 98 % objemu unikátních ošetřených pojištěnců v 1. pololetí 2001, záloha 108 % se násobí indexem:

i = (počet unikátních ošetřených pojištěnců 1. pololetí 2002) / (počet unikátních ošetřených pojištěnců 1. pololetí 2001)

Pokud v jednotlivých měsících 1. pololetí 2003 vykáže zdravotnické zařízení vyšší objem bodů, než v příslušném měsíci 1. pololetí 2002, náleží mu za tento měsíc záloha ve výši 108 %.

Zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se mohou dohodnout na stálé záloze 108 % bez uvedených regulačních opatření snižujících stanovenou výši zálohy.

6.2 Bude-li v 1. pololetí 2003 lůžkovým zařízením provedena péče do 110 % počtu unikátních ošetřených pojištěnců včetně oproti 1. pololetí 2002, bude pro výpočet úhrady použit počet unikátních ošetřených pojištěnců bez krácení pro jednotlivé druhy péče, jak jsou uvedeny v bodě 1, písm. a) až d) přílohy č. 1 k této vyhlášce.

6.3 Bude-li v 1. pololetí 2003 lůžkovým zařízením provedena péče v rozpětí více něž 110 % do 115 % počtu unikátních ošetřených pojištěnců včetně oproti 1. pololetí 2002, bude počet unikátních ošetřených pojištěnců v tomto intervalu násoben koeficientem 0,75 pro jednotlivé druhy péče, jak jsou uvedeny v bodě 1, písm. a) až d) přílohy č. 1 k této vyhlášce.

6.4 Bude-li v 1. pololetí 2003 lůžkovým zařízením provedena péče více než 115 % počtu unikátních ošetřených pojištěnců oproti 1. pololetí 2002, bude počet unikátních ošetřených pojištěnců nad 115 % násoben koeficientem 0,40 pro jednotlivé druhy péče, jak jsou uvedeny v bodě 1, písm. a) až d) přílohy č. 1 k této vyhlášce.

6.5 Celkový počet unikátních ošetřených pojištěnců je součtem unikátních ošetřených pojištěnců dle bodu 6.2 až 6.4.

6.6 Do doby sjednání cenového dodatku na 1. pololetí 2003, nejdéle však do 31. 3. 2003, je lůžkovým zdravotnickým zařízením poskytována měsíční záloha ve výši 104 % z 1/6 objemu finančních prostředků porovnatelného období, kterým je 1. pololetí 2002, včetně navýšení úhrady podle § 14 vyhl. č. 458/2001 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotním péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002.

6.7 Pro příslušný měsíc je záloha splatná nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího měsíce.

B) Úhrada podle seznamu výkonů

1. Způsob úhrady podle § 2 odst. 1 písm. b) lze uplatnit pouze u lůžkových zařízení, kde je výrazně kolísavý objem poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kde není možné stanovit paušální sazbu za referenční období z důvodu malého počtu ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny a kde lůžková zařízení v průměru neúčtují jedné zdravotní pojišťovně více než 300 000 Kč za kalendářní čtvrtletí.

2. Pokud se smluvní strany dohodnou, mohou tuto variantu zvolit i v případě vyššího objemu vyúčtování, musí být však splněna podmínka výrazně kolísavého objemu poskytnuté zdravotní péče.

3. Zdravotní péče poskytovaná zdravotnickým zařízením má výrazně kolísavý objem tehdy, jestliže se objemy vykázané zdravotní péče za jednotlivé měsíce v 1. pololetí 2002 lišily alespoň v jednom případě o více než 25 %.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b)

A) Úhrada paušální sazbou

Měsíční úhrada činí 108 % porovnávacího objemu úhrady. Porovnávací objem úhrady je roven 1/12 úhrady za poskytnutou zdravotní péči v roce 2002, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není v odborném léčebném ústavu poskytována, čije hrazena jinak.

1. Podmínky úhrady a její výše

1.1 Úhrada ve výši 108 % náleží jen za podmínky, že vykázaný počet ošetřovacích dnů v 1. pololetí 2003 činí alespoň 98% počtu ošetřovacích dnů vykázaných v 1. pololetí 2002. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 98 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená celková paušální sazba za 1. pololetí 2003 za lůžkovou péči krácena o procento (stanoveno na dvě desetinná místa), o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.

Měsíční záloha od 1. 1. 2003 ve výši 108 % bude poskytnuta tehdy, pokud zdravotnické zařízení naplní alespoň 98 % objemu unikátních ošetřených pojištěnců v 1. pololetí 2002 oproti 1. pololetí 2001.

Bude-li objem péče zdravotnického zařízení v období 1. pololetí 2002 nižší než 98 % objemu unikátních ošetřených pojištěnců v 1. pololetí 2001, záloha 108 % se násobí indexem:

i = (počet unikátních ošetřených pojištěnců 1. pololetí 2002) / (počet unikátních ošetřených pojištěnců 1. pololetí 2001)

Pokud v jednotlivých měsících 1. pololetí 2003 vykáže zdravotnické zařízení vyšší objem bodů, než v příslušném měsíci 1. pololetí 2002, náleží mu za tento měsíc záloha ve výši 108%.

Zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se mohou dohodnout na stálé záloze 108 % bez uvedených regulačních opatření snižujících stanovenou výši zálohy.

1.2 Bude-li v 1. pololetí 2003 odborným léčebným ústavem provedena péče do 110 % počtu ošetřovacích dnů včetně oproti 1. pololetí 2002, bude provedena úhrada ve stanovené výši 108%.

1.3 Bude-li v 1. pololetí 2003 odborným léčebným ústavem provedena péče v rozpětí více než 110 % do 115 % počtu ošetřovacích dnů včetně oproti 1. pololetí 2002, bude počet ošetřovacích dnů v tomto intervalu násoben koeficientem 0,75.

1.4 Bude-li v 1. pololetí 2003 odborným léčebným ústavem provedena péče více než 115 % počtu ošetřovacích dnů oproti 1. pololetí 2002, bude počet ošetřovacích dnů nad 115 % násoben koeficientem 0,40.

1.5 Celková výše úhrady je součtem dle bodu 1.2 až 1.4.

1.6 Do doby sjednání cenového dodatku na 1. pololetí 2003, nejdéle však do 31. 3. 2003, je lůžkovým zdravotnickým zařízením poskytována měsíční záloha ve výši 104 % z 1/12 objemu finančních prostředků porovnatelného období, kterým je rok 2002, včetně navýšení úhrady podle § 14 vyhl. č. 458/2001 Sb.

1.7 Pro příslušný měsíc je záloha splatná nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího měsíce.

2. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Regulační mechanismy jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2002 a 1. pololetím 2003. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

2.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2003 překročí 105 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002, bude stanovena srážka ve výši 65 % z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 105 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

2.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2003 nedosáhne 100 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002, bude úhrada pro 1. pololetí 2003 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 100 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

B) Úhrada kombinovaným způsobem

Kombinovaný způsob úhrady se použije pro odborné léčebné ústavy, které mají v lůžkové péči nasmlouvány pouze zdravotní výkony typu ošetřovací den, popřípadě výkony, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

1. Úhrada lůžkové péče

1.1 Lůžková péče bude hrazena platbou za ošetřovací den a za výkony, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů s cenou bodu dle § 3 odst. 2.

Měsíční záloha od 1. 1. 2003 ve výši 108 % bude poskytnuta tehdy, pokud zdravotnické zařízení naplní alespoň 98 % objemu unikátních ošetřených pojištěnců v 1. pololetí 2002 oproti 1. pololetí 2001.

Bude-li objem péče zdravotnického zařízení v období 1. pololetí 2002 nižší než 98 % objemu unikátních ošetřených pojištěnců v 1. pololetí 2001, záloha 108 % se násobí indexem:

i = (počet unikátních ošetřených pojištěnců 1. pololetí 2002) / (počet unikátních ošetřených pojištěnců 1. pololetí 2001)

Pokud v jednotlivých měsících 1. pololetí 2003 vykáže zdravotnické zařízení vyšší objem bodů, než v příslušném měsíci 1. pololetí 2002, náleží mu za tento měsíc záloha ve výši 108%.

Zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se mohou dohodnout na stálé záloze 108 % bez uvedených regulačních opatření snižujících stanovenou výši zálohy.

1.2 Bude-li v 1. pololetí 2003 odborným léčebným ústavem provedena péče do 110 % počtu ošetřovacích dnů včetně (včetně výkonů, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření) oproti 1. pololetí 2002, bude provedena úhrada ve stanovené výši 108 %.

1.3 Bude-li v 1. pololetí 2003 odborným léčebným ústavem provedena péče v rozpětí více než 110 % do 115 % počtu ošetřovacích dnů (včetně výkonů, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření) včetně oproti 1. pololetí 2002, bude počet ošetřovacích dnů v tomto intervalu násoben koeficientem 0,75.

1.4 Bude-li v 1. pololetí 2003 odborným léčebným ústavem provedena péče více než 115 % počtu ošetřovacích dnů (včetně výkonů, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření) oproti 1. pololetí 2002, bude počet ošetřovacích dnů nad 115 % násoben koeficientem 0,40.

1.5 Celková výše úhrady lůžkové péče je součtem dle bodu 1.2 až 1.4.

1.6 Do doby sjednání cenového dodatku na 1. pololetí 2003, nejdéle však do 31. 3. 2003, je lůžkovým zdravotnickým zařízením poskytována měsíční záloha ve výši 104 % z 1/12 objemu finančních prostředků porovnatelného období, kterým je rok 2002, včetně navýšení úhrady podle § 14 vyhl. č. 458/2001 Sb.

1.7 Pro příslušný měsíc je záloha splatná nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího měsíce.

2. Úhrada ambulantní péče, zdravotní dopravy a jiných zdravotních výkonů

Ambulantní péče, zdravotní doprava a jiné zdravotní výkony budou hrazeny paušální sazbou, která se počítá z objemu výkonů za 1. pololetí 2002, které byly odborným léčebným ústavem vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, popřípadě z objemu výkonů předchozích období, které byly zdravotní pojišťovnou uznány, ale nebyly započítány do paušální sazby v předchozích obdobích, takto:

Celkový objem zdravotních výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v odborném léčebném ústavu poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát odborný léčebný ústav vykázal na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony.

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a za lékový paušál na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce v Kč.

2.1 Paušální sazba ambulantní

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2002

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích v 1. pololetí 2002 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2003 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 v ambulancích ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2002, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2002 v ambulancích ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002.

2.2 Paušální sazba za zdravotní dopravu

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2002

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě v 1. pololetí 2002 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při výkonech ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2002 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002.

2.3 Paušální sazba za jiné zdravotní výkony

kde:

PJB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2002

BJ = počet bodů za všechny jiné poskytnuté zdravotní výkony v 1. pololetí 2002 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané jiné zdravotní výkony poskytnuté v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

PJZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZJ = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2002 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2003 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při jiných zdravotních výkonech v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2003 nasmlouvány.

UJ = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly v 1. pololetí 2002 poskytnuty jiné zdravotní výkony, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2002 do 30. listopadu 2002.

3. Výpočet úhrady za poskytnutou zdravotní péči

3.1 Paušální úhrada za ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče pro 1. pololetí 2003 je následující:

PAU = (PAB × CB) + PAZ

PDU = (PDB × CB) + PDZ

PJU = (PJB × CB) + PJZ

kde:

PAU = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDU = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PJU = paušální jiná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

CB = cena bodu dle § 3 odst. 2.

3.2 Úhrada za ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony se vypočítá tak, že se paušální úhrada vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

AU = PAU × UAV

DU = PDU × UDV

JU = PJU × UJV

kde:

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

JU = jiná úhrada

UAV= počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2003 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2003 a uznána zdravotní pojišťovnou

UJV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byly jiné výkony poskytnuty, vykázány v 1. pololetí 2003 a uznány zdravotní pojišťovnou

3.3 Celková úhrada (CU) je součtem jednotlivých druhů úhrad:

CU = AU + DU + JU

Součástí celkové úhrady jsou dále úhrady výkonů podle § 3 odst. 6.

4. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 3.3 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2002 al. pololetím 2003. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

4.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2003 překročí 105 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002, bude stanovena srážka ve výši 65 % z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 105 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

4.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2003 nedosáhne 100 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002 bude úhrada pro 1. pololetí 2003 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 100 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam lůžkových zařízení - center pro léčbu chronických bolestivých stavů

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
2.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
3.61383082Ústřední vojenská nemocnice PrahaPraha 6
4.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
5.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc 5

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků pro léčbu hemofilie

ATCKódNázevDoplněk názvu
B02BD0186657PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 200I.EINJ SIC 1X200UT+SOL
B02BD0175634PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 600I.EINJ SIC 1X600UT+SOL
B02BD0253360ANTIHEM.F.(LIDSKY),HEMOFIL MINJ SIC 1X1000UT+SO
B02BD0293006ANTIHEM.F.(LIDSKY),HEMOFIL MINJ SIC 1X250UT+SOL
B02BD0253359ANTIHEM.F.(LIDSKY),HEMOFIL MINJ SIC 1X500UT+SOL
B02BD0287240FANHDI 1000 IUINJ SIC 1X1KU+SOLV.
B02BD0287238FANHDI250 IUINJ SIC 1X250UT+SOL
B02BD0287239FANHDI 500 IUINJ SIC 1X500UT+SOL
B02BD0260381HAEMOCTIN SDH 1000INJ SIC 1X1KU+SOLV.
B02BD0260379HAEMOCTIN SDH 250INJ SIC 1X250UT+SOL
B02BD0260380HAEMOCTIN SDH 500INJ SIC 1X500UT+SOL
B02BD0289029IMMUNATE STIM PLUS 1000INJ SIC 1X1KU+SOLV.
B02BD0289027IMMUNATE STIM PLUS 250INJ SIC 1X250UT+SOL
B02BD0289028IMMUNATE STIM PLUS 500INJ SIC 1X500UT+SOL
B02BD0258700OCTANATE 1000INJ SIC 1X1000UT+SOL
B02BD0258278OCTANATE 250 I.U.INJ SIC 1X250 UT+SOL
B02BD0258279OCTANATE 500 I.U.INJ SIC 1X500 UT+SOL
B02BD0210747REFACTO 1000 I.E.INJ PSO LQF 1X1 KU
B02BD0210745REFACTO 250 I.E.INJ PSO LQF 1X250UT
B02BD0210746REFACTO 500 I.E.INJ PSO LQF 1X500UT
B02BD0288335HAEMATE PINJ SIC 1X250UT
B02BD0288336HAEMATE PINJ SIC 1X500UT
B02BD0288337HAEMATE PINJ SIC 1X1KU
B02BD0385677FEIBA TIM 4 1000 J.INJ SIC 1X1KU+SOLV.
B02BD0385676FEIBA TIM 4 500 J.INJ SIC 1X500UT+SOL
B02BD0475080IMMUNINE 1200 I.E.INJ SIC 1.2KU+10ML
B02BD0475079IMMUNINE 600 I.E.INJ SIC 1X600UT+5ML
B02BD0457481OCTANINE F 1000INJ PSO LQF 1X1 KU
B02BD0457468OCTANINE F 250INJ PSO LQF 1X250UT
B02BD0457477OCTANINE F 500INJ PSO LQF 1X500UT
B02BD0889826NOVOSEVEN 120 KIU (2.4MG)INJ SIC 1X2.4MG+SOL
B02BD0858496NOVOSEVEN 120KIU (2.4MG)INJ SIC 2.4MG+SO+STR
B02BD0892641NOVOSEVEN 240KIU (4.8MG)INJ SIC 1X4.8MG+SOL
B02BD0858497NOVOSEVEN 240KIU (4.8MG)INJ SIC 4.8MG+SO+STR
B02BD0858495NOVOSEVEN 60KIU (1.2MG)INJ SIC 1.2MG+SO+STR
B02BD0889825NOVOSEVEN 60KIU (1.2MG)INJ SIC 1X1.2MG+SOL

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu HIV/AIDS

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno - Bohuniceklinika infekčních chorob
2.00179906Fakultní nemocniceHradec Královéinfekční klinika
3.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - Porubaklinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS
4.00669806Fakultní nemocnicePlzeňAIDS centrum infekční kliniky
5.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8AIDS centrum infekční kliniky
6.00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labemoddělení přenosných nemocí
7.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějoviceinfekční oddělení nemocnice

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí u nemocných HIV/AIDS

ATCKódNázevDoplněk názvu
J01CA1294251PIPRIL 2GMINJ SIC 1X2GM
J01CA1258182PIPRIL 4GMINF SIC 1X4GM
J01CA1294252PIPRIL 4GMIN J SIC 1X4GM
J01CR0272972AMOKSIKLAV 1.2GMINJ SIC 5X1.2GM
J01CR0205951AMOKSIKLAV 1GTBL OBD 14X1GM
J01CR0285524AMOKSIKLAV 375MGTBL OBD21X375MG
J01CR0272973AMOKSIKLAV 600MGINJ SIC 5X600MG
J01CR0297660AUGMENTIN 1.2GINJ SIC 5X1.2GM
J01CR0266020AUGMENTIN 1.2GMINJ SIC 10X1.2GM
J01CR0292207AUGMENTIN 1.2GMINJ SIC 5X1.2GM
J01CR0292206AUGMENTIN 600MGINJ SIC 10X600MG
J01CR0253577CURAM 625MGTBL OBD21X625MG
J01CR0393169TIMENTIN 1.6GMINJ SIC 4X1.6GM
J01CR0393170TIMENTIN 3.2GMINJ SIC 4X3.2GM
J01CR0584783TAZOCIN 2.25GMINJ SIC 1X2.25GM
J01CR0584784TAZOCIN 4.5GMINJ SIC 1X4.5GM
J01DA94756SULPERAZON 2GM IM/IVINJ SIC 1X(1GM+1GM)
J01DA1094176CEFOTAXIME LEK 1GMINJ SIC 1X1GM
J01DA1093715CLAFORANINJ 1X1GM
J01DA1011354CLAFORAN 1.0 G I.V.J.M.INJ SIC 1X1GM
J01DA1053235SEFOTAK 0.5GMINJ SIC 1X0.5GM+SOL
J01DA1053236SEFOTAK 1GMINJ SIC 1X1GM+SOLV.
J01DA1005770TAXCEFINJ SIC 1X1GM
J01DA1005768TAXCEFINJ SIC 1X500MG
J01DA1005748TAXCEF 2GINJ SIC 1X2GM
J01DA1176353FORTUM IGINJ SIC 1X1GM
J01DA1176354FORTUM 2GINJ SIC 1X2GM
J01DA1176355FORTUM 500MGINJ SIC 1X500MG
J01DA1301645CEFTRIAXON 1000-SLINJ SIC 5X1GM
J01DA1301649CEFTRIAXON 2000-SLINF SIC 1X2GM
J01DA1301648CEFTRIAXON 2000-SLINJ SIC 5X2GM
J01DA1301647CEFTRIAXON 500-SLINJ SIC 5X0.5GM
J01DA1380662LENDACIN IGINJ SIC 5X1 GM
J01DA1354086NOVOSEF 1G I.M.INJ SIC 1X1GM+SOLV.
J01DA1354085NOVOSEF IG I.V.INJ SIC 1X1GM+SOLV.
J01DA2376233SUPRAXTBL OBD 10X200MG
J01DA2487199MAXIPIME 1 GMINJ SIC 1X1GM
J01DA2487200MAXIPIME 2 GMINJ SIC 1X2GM
J01DA2487198MAXIPIME 500MGINJ SIC 1X500MG
J01DA3275039CEFOBID 1 GMINJ SIC 1X1GM
J01DA3786699CEFROM 1GMINJ SIC 1X1GM
J01DF0186412AZACTAM 1 GINJ SIC 1X1 GM
J01DH0283417MERONEMINJ SIC 10X1 GM
J01EE0111706BISEPTOL 480INJ 10X5ML
J01EE0175023COTRIMOXAZOL AL FORTETBL 20X960MG
J01EE0191281PRIMOTRENINJ 10X5ML
J01FF0198212DALACIN CINJ 3X6ML/900MG
J01FF0191193DALACINC 150MGCPS 100X150MG
J01FF0197878KLIMICININJ 10X2ML/300MG
J01FF0164630KLIMICININJ 10X4ML/600MG
J01FF0201835LINCOCININJ 1X2ML/600MG
J01FF0291997NELORENCPS 16X500MG
J01FF0297565NELORENINJ 10X2ML/600MG
J01GB0396413GENTAMICIN LEK 40MG/2MLINJ 10X2ML/40MG
J01GB0396414GENTAMICIN LEK 80MG/2MLINJ 10X2ML/80MG
J01GB0611785AMIKIN 1 GINJ 1X4ML/1GM
J01GB0603951AMIKIN 100MGINJ 1X2ML/100MG
J01GB0603952AMIKIN 500MGINJ 1X2ML/500MG
J01GB0790485NETROMYCINE 200MG/2MLINJ 1X2ML/200MG
J01GB0783736NETROMYCINE 400MG/2MLINJ 1X2ML/400MG
J01MA0166137OFLOXIN INFINF 1X100ML/200MG
J01MA0192740TARIVID I.V.200INF 5X100ML/200MG
J01MA0112349ZANOCIN 200MGTBL OBD 10X200MG
J01MA0253715CIFLOXINALTBL OBD 200X250MG
J01MA0253922CIPHIN PRO INFUSION.200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
J01MA0253921CIPHIN PRO INFUSIONE 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
J01MA0256830CIPLOXINF 1X100ML(PLAST)
J01MA0244986CIPLOX 500TBL OBD 50X500MG
J01MA0296040CIPRINOL 100MG/10MLINF 5X10ML/100MG
J01MA0259829CIPRINOL 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
J01MA0259830CIPRINOL 200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
J01MA0286636CIPROBAY 100INF 5X50ML/100MG
J01MA0286637CIPROBAY 200INF 5X100ML/200MG
J01MA0394155ABAKTALINJ 10X5ML/400MG
J01MA0394156ABAKTALTBL OBD 10X400MG
J01XA0192289EDICIN 0.5GMINJ SIC 1X500MG
J01XA0192290EDICIN 1GMINJ SIC 1X1GM
J01XA0101619VANCOCIN CP 500MGINJ SIC 1X500MG
J01XA0205114TARGOCID 200MGINJ SIC 1X200MG+SOL
J01XA0205113TARGOCID 400MGINJ SIC 1X400MG+SOL
J02AA0144141ABELCETINF 10X10ML/50MG
J02AA0144148ABELCETINF 10X10ML/50MG
J02AA0144142ABELCETINF 10X20ML/100MG
J02AA0144149ABELCETINF 10X20ML/100MG
J02AA0132144AMPHOCIL 100MGINF PLV SOL 10X100MG
J01AA0132142AMPHOCIL 50MGINF PLV SOL 10X50MG
J02AA0157548AMPHOTERICIN B SQUIBBINJ SIC 1X50MG
J02AC0158431DIFLAZONINF 1X100ML/200MG
J02AC0164946DIFLUCAN I.V.INF 1X100ML 2MG/ML
J02AC0146979FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INFINF 1X100ML/200MG
J02AC0166036MYCOMAX 100CPS 28X100MG
J02AC0165989MYCOMAX INFINF 1X100ML/200MG
J02AC0159872MYCOSYSTINF 10X100ML 2MG/ML
J02AC0159871MYCOSYSTINF 1X100ML 2MG/ML
J02AC0258872SPORANOXPOR CPS DUR28X100MG
J05AB0193260HERPESIN 250INF SIC 10X250MG
J05AB0153610XOROX 400MGTBL 60X400MG
J05AB0153611XOROX 800MGTBL 35X800MG
J05AB0164953ZOVIRAX 250MGINJ SIC 5X250MG
J05AB0164952ZOVIRAX 500MGINJ SIC 5X500MG
J05AB0602064CYMEVENEINF SIC 1X500MG
J05AB0659653CYMEVENE 250MGPOR CPS DUR 84X250MG
J05AB1130236VALTREX 500MGTBL OBD 42X500MG
J05AD0162698FOSCAVIR 24MG/MLINF 1X250ML
J05AE0155688INVIRASECPS 270X200MG
J05AE0159463FORTOVASE 200MGCPS 360X400MG
J05AE0244124CRIXIVAN 200CPS 360X200MG
J05AE0244126CRIXIVAN 400CPS 180X400MG
J05AE0357784NORVIRCPS 2X84=168X100MG
J05AF0186100RETROVIRINF CNC 5X20ML/200MG
J05AF0158729RETROVIR 100CPS 100X100MG
J05AF0158728RETROVIR 250CPS 40X250MG
J05AF0257422VIDEX 100MGCTB 60X100MG
J05AF0257423VIDEX 150MGCTB 60X150MG
J05AF0366733HIVID 0.375MGTBL OBD 100X0.375MG-B
J05AF0366734HIVID 0.75MGTBL OBD 100X0.75MG-B
J05AF0453209ZERIT 40MGCPS 56X40MG
J05AF0547158EPIVIRTBL OBD 60X150MG
J05AF0502086ZEFFIX 100MGTBL OBD 84X100MG
J05AF0658396ZIAGENTBL OBD 60X300MG
J05AF3057852COMBIVIRTBL OBD 60(BLISTR)
J05AF3059221COMBIVIRTBL OBD 60(LAHV.)
J05AG0157777VIRAMUNETBL 60X200MG
J05AG0359948STOCRIN 200MGCPS 90X200MG
B03XA0185530EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.3ML/3KU
B03XA0185531EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.4ML/4KU
B03XA0157340EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/5KU
B03XA0157341EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.6ML/6KU
B03XA0157342EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.7ML/7KU
B03XA0157343EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.8ML/8KU
B03XA0157344EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.9ML/9KU
B03XA0185532EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X1ML/10KU
B03XA0185528EPREX 200 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/1KU
B03XA0193579EPREX 200 IU/0.1MLINJ SOL 6X1ML/2KU
B03XA0102267EPREX 40 000INJ SOL 1X1ML/40KU
B03XA0185529EPREX 400 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/2KU
B03XA0158451NEORECORMON 10 000 IUINJ SOL 6X0.6ML/10KU
B03XA0164816NEORECORMON 1000 IUINJ SOL 6X0.3ML/1KU
B03XA0158453NEORECORMON 20 000 IUINJ SOL 6X0.6ML/20KU
B03XA0164812NEORECORMON 2000 IUINJ SOL 6X0.3ML/2KU
B03XA0164818NEORECORMON 3000 IUINJ SOL 6X0.3ML/3KU
B03XA0106221NEORECORMON 4000IUINJ SOL 6X0.3ML/4KU
B03XA0164814NEORECORMON 500 IUINJ SOL 6X0.3ML/500UT
B03XA0158449NEORECORMON 5000 IUINJ SOL 6X0.3ML/5KU
B03XA0158686NEORECORMON MULTIDOSE 100000INJ PSO LQF 1X100KU+S
B03XA0158685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ PSO LQF 1X50KU+SO
B03XA0158688NEORECORMON PRO RECO-PEN 10000INJ PSO LQF 3X10KU+S
B03XA0158744NEORECORMON PRO RECO-PEN 20000INJ PSO LQF 3X20KU+SO

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu popálenin

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10Klinika popáleninové medicíny
2.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - PorubaPopáleninové centrum
3.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoCentrum (klinika) popálenin a rekonstrukční chirurgie

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu cystické fibrózy

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 52. Dětská klinika, TRN
2.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoInfekční klinika DFN, plicní klinika FN
3.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec KrálovéDětská klinika
4.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňDětská klinika
5.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucDětská klinika a klinika TRN

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu cystické fibrózy

ATCKódNázevDoplněk názvu
J01CR0584783TAZOCIN 2.25GMINJ SIC 1X2.25GM
J01CR0584784TAZOCIN 4.5GMINJ SIC 1X4.5GM
J0IDA94756SULPERAZON 2GM IM/IVINJ SIC 1X(1GM+1GM)
J01DA1176353FORTUM 1GINJ SIC 1X1GM
J01DA1176354FORTUM 2GINJ SIC 1X2GM
J01DA1176355FORTUM 500MGINJ SIC 1X500MG
J01DA2487199MAXIPIME 1 GMINJ SIC 1X1GM
J01DA2487200MAXIPIME 2 GMINJ SIC 1X2GM
J01DA2487198MAXIPIME 500MGINJ SIC 1X500MG
J01DH0283417MERONEMINJ SIC 10X1GM
J01GB0611785AMIKIN 1 GINJ 1X4ML/1GM
J01GB0603951AMIKIN 100MGINJ 1X2ML/100MG
J01GB0603952AMIKIN 500MGINJ 1X2ML/500MG
J01GB0790485NETROMYCINE 200MG/2MLINJ 1X2ML/200MG
J01GB0783736NETROMYCINE 400MG/2MLINJ 1X2ML/400MG
J01MA0253715CIFLOXINALTBL OBD 200X250MG
J01MA0253922CIPHIN PRO INFUSION.200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
J01MA0253921CIPHIN PRO INFUSIONE 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
J01MA0256830CIPLOXINF 1X100ML(PLAST)
J01MA0244989CIPLOX 250TBL OBD 50X250MG
J01MA0244986CIPLOX 500TBL OBD 50X500MG
J01MA0296040CIPRINOL 100MG/10MLINF 5X10ML/100MG
J01MA0259829CIPRINOL 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
J01MA0259830CIPRINOL 200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
J01XB0161178COLIMYCINEINJ SIC 50X1MU
J02AA0144141ABELCETINF 10X10ML/50MG
J02AA0144148ABELCETINF 10X10ML/50MG
J02AA0144142ABELCETINF 10X20ML/100MG
J02AA0144149ABELCETINF 10X20ML/100MG
J02AC0158431DIFLAZONINF 1X100ML/200MG
J02AC0159787DIFLAZON 100CPS 28X100MG
J02AC0164946DIFLUCAN I.V.INF 1X100ML 2MG/ML
J02AC0146979FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INFINF 1X100ML/200MG
J02AC0166036MYCOMAX 100CPS 28X100MG
J02AC0165989MYCOMAX INFINF 1X100ML/200MG
J02AC0159872MYCOSYSTINF 10X100ML 2MG/ML
J02AC0159874MYCOSYST 100MGCPS 28X100MG
J02AC0258872SPORANOXPOR CPS DUR28X100MG
R05CB1377521PULMOZYMEINH SOL 6X2.5ML
A09AA0244015KREON 10000CPS 20
A09AA0268989KREON 25000CPS 50
V06DB59109FRESUBIN 750 MCTSOL 12X500ML
V06DB56244INKODIET STANDARDSUS POR 12X500ML
V06DB56246INKOPEPTID SONDESUS POR 12X500ML
V06DB45529NUTRISON ENERGYSOL 1X1000ML(VAK)
V06DB45793NUTRISON MULTI FIBRESOL 1X1000ML(VAK)
V06DB61454NUTRISON POWDERPLV 1X43 0GM
V06DB53375NUTRISON STANDARDSOL 1X1000ML(VAK)
V06DB49470SUPPORT AN NEUTRALSOL 12X500ML
V06DB57357SURVIMED OPD NEUTRALSOL 12X500ML
V06DC75153FANTOMALTPLV 1X400GM

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - pracovišť pro léčbu onkologicky nemocných dětí

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5Dětská klinika
2.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoOddělení dětské onkológie

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu onkologicky nemocných dětí

ATCKódNázevDoplněk názvu
B03XA0185530EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.3ML/3KU
B03XA0185531EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.4ML/4KU
B03XA0157340EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/5KU
B03XA0157341EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.6ML/6KU
B03XA0157342EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.7ML/7KU
B03XA0157343EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.8ML/8KU
B03XA0157344EPREX 1000IU/0.1MLINJ SOL 6X0.9ML/9KU
B03XA0185532EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X1ML/10KU
B03XA0185528EPREX 200 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/1KU
B03XA0193579EPREX 200 IU/0.1MLINJ SOL 6X1ML/2KU
B03XA0102267EPREX 40 000INJ SOL 1X1ML/40KU
B03XA0185529EPREX 400 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/2KU
B03XA0158451NEORECORMON 10 000 IUINJ SOL 6X0.6ML/10KU
B03XA0164816NEORECORMON 1000 IUINJ SOL 6X0.3ML/1KU
B03XA0158453NEORECORMON 20 000 IUINJ SOL 6X0.6ML/20KU
B03XA0164812NEORECORMON 2000 IUINJ SOL 6X0.3ML/2KU
B03XA0164818NEORECORMON 3000 IUINJ SOL 6X0.3ML/3KU
B03XA0106221NEORECORMON 4000IUINJ SOL 6X0.3ML/4KU
B03XA0164814NEORECORMON 500 IUINJ SOL 6X0.3ML/500UT
B03XA0158449NEORECORMON 5000 IUINJ SOL 6X0.3ML/5KU
B03XA0158686NEORECORMON MULTIDOSE 100000INJ PSO LQF 1X100KU+S
B03XA0158685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ PSO LQF 1X50KU+SO
B03XA0158688NEORECORMON PRO RECO-PEN 10000INJ PSO LQF 3X10KU+S
B03XA0158744NEORECORMON PRO RECO-PEN 20000INJ PSO LQF 3X20KU+SO
J02AA0144141ABELCETINF 10X10ML/50MG
J02AA0144148ABELCETINF 10X10ML/50MG
J02AA0144142ABELCETINF 10X20ML/100MG
J02AA0144149ABELCETINF 10X20ML/100MG
J02AA0132144AMPHOCIL 100MGINF PLV SOL 10X100MG
J02AA0132142AMPHOCIL 50MGINF PLV SOL 10X50MG
J02AA0157548AMPHOTERICIN B SQUIBBINJ SIC 1X50MG

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - kardiocenter, provádějících výkony invazivní a intervenční kardiológie dle § 2 odstavce 7 písmen 1) a m)

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2
2.00023001Institut klinické a experimentální medicínyPraha 4
3.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
4.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
5.61383082Ústřední vojenská nemocnicePraha 6
6.49679236Kardiológie na Bulovce s.r.o.Praha 8
7.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10
8.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějovice
9.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeň
10.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec Králové
11.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
12.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
13.00209775Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgieBrno
14.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - PorubaOstrava - Poruba
15.00635162Městská nemocnice Ostrava - FifejdyMoravská Ostrava
16.48401129Nemocnice Podlesí s.r.o.Třinec
17.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc
18.00089915Baťova nemocniceZlín
19.00829951Nemocnice LiberecLiberec

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení provádějících endovaskulární léčbu tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2
2.00023001Institut klinické a experimentální medicínyPraha 4
3.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
4.61383082Ústřední vojenská nemocnicePraha 6
5.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10
6.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeň
7.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec Králové
8.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
9.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - PorubaOstrava - Poruba
10.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc
11.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
12.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8
13.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
14.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějovice
15.00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labem
16.00829951Nemocnice LiberecLiberec

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - pracovišť pro operační léčbu stresové inkontinence

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8
2.00023698Ustav pro péči o matku a dítěPraha 4
3.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2
4.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - PorubaOstrava - Poruba
5.00844896Nemocnice s poliklinikouHavířov - Město
6.48512478Nemocnice Milosrdných bratříBrno
7.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
8.60726636Nemocnice Atlas, a.s.Zlín
9.00089915Baťova nemocniceZlín
10.00875384Nemocnice KladnoKladno
11.49813692První privátní chirurgické centrum SANUSHradec Králové
12.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějovice
13.00829838NemocniceJablonec nad Nisou
14.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeň
15.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc
16.00390780Nemocnice BřeclavBřeclav
17.00874621Nemocnice s poliklinikou MělníkMělník
18.00190489Nemocnice PardubicePardubice
19.00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labem
20.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam léčivých přípravků s obsahem účinné látky erytropoetin pro léčbu germinálních nádorů, ovariálních karcinomů, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu čípku, karcinomů v orofaciální oblasti, zhoubných nádorů placenty, mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie

ATCKódNázevDoplněk názvu
B03XA0185530EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.3ML/3KU
B03XA0185531EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.4ML/4KU
B03XA0157340EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/5KU
B03XA0157341EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.6ML/6KU
B03XA0157342EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.7ML/7KU
B03XA0157343EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.8ML/8KU
B03XA0157344EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.9ML/9KU
B03XA0185532EPREX 1000 IU/0.1MLINJ SOL 6X1ML/10KU
B03XA0185528EPREX 200 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/1KU
B03XA0193579EPREX 200 IU/0.1MLINJ SOL 6X1ML/2KU
B03XA0102267EPREX 40 000INJ SOL 1X1ML/40KU
B03XA0185529EPREX 400 IU/0.1MLINJ SOL 6X0.5ML/2KU
B03XA0158451NEORECORMON 10 000 IUINJ SOL 6X0.6ML/10KU
B03XA0164816NEORECORMON 1000 IUINJ SOL 6X0.3ML/1KU
B03XA0158453NEORECORMON 20 000 IUINJ SOL 6X0.6ML/20KU
B03XA0164812NEORECORMON 2000 IUINJ SOL 6X0.3ML/2KU
B03XA0164818NEORECORMON 3000 IUINJ SOL 6X0.3ML/3KU
B03XA0106221NEORECORMON 4000IUINJ SOL 6X0.3ML/4KU
B03XA0164814NEORECORMON 500 IUINJ SOL 6X0.3ML/500UT
B03XA0158449NEORECORMON 5000 IUINJ SOL 6X0.3ML/5KU
B03XA0158686NEORECORMON MULTIDOSE 100000INJ PSO LQF 1X100KU+S
B03XA0158685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ PSO LQF 1X50KU+SO
B03XA0158688NEORECORMON PRO RECO-PEN 10000INJ PSO LQF 3X10KU+S
B03XA0158744NEORECORMON PRO RECO-PEN 20000INJ PSO LQF 3X20KU+SO

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2Interní klinika
2.00023736Ustav hematologie a krevní transfuzePraha 2Hematologie
3.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10Hematologické oddělení
4.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec KrálovéHematologické oddělení
5.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňHematologické oddělení
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucHematoonkologická klinika
7.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoInterní hematoonkologická klinika
8.00064203Fakultní nemocnice MotolPrahaOnkologická klinika

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu germinálních nádorů, ovariálních karcinomů, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu čípku, karcinomů v orofaciální oblasti a zhoubných nádorů placenty

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2Interní klinika
2.00064190Fakultní Thomayerova nemocnice PrahaPraha 4Onkologické oddělení
3.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10Onkologické oddělení
4.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec KrálovéOnkologické oddělení
5.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňOnkologické oddělení
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucOnkologická klinika
7.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské BudějoviceOnkologické oddělení
8.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - PorubaOnkologické oddělení
9.00159816Fakultní nemocnice u sv. AnnyBrnoOddělení klinické a radiační onkológie
10.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoOnkologické oddělení
11.00209805Masarykův onkologický ústavBrnoOnkologické oddělení
12.00064203Fakultní nemocnice MotolPraha 5Onkologické oddělení dospělých
13.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8Ústav radiační onkológie

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Blokátory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa

ATCKódNázevDoplněk názvu
B01AC1356610REOPROINJ 1X5ML/10MG
B01AC1646802INTEGRILIN 0.75MG/MLINF 1X100ML/75MG
B01AC1646800INTEGRILIN 2MG/MLINJ 1X10ML/20MG

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Seznam vybraných smluvních zdravotnických zařízení, ve kterých je poskytována léčba agamaglobulinémií formou intravenózne podávaných imunoglobulinových preparátů

č.Název zdravotnického zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice MotolPraha 5Ústav imunologie
2.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2Fakultní poliklinika 1 LF a VFN, Ústav imunologie a mikrobiologie
3.00023728Revmatologický ústavPraha
4.00159816Fakultní nemocnice u sv. AnnyBrnoÚstav klinické imunologie a alergologie
5.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec KrálovéÚstav klinické imunologie a alergologie
6.673536Krajská hygienická staniceÚstí n. LabemImunologický odbor
7.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucOddělení alergologie a klinické imunologie
8.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňÚstav imunologie a alergologie
9.64628299Krajská hygienická staniceOstravaImunologický odbor
10.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské BudějoviceInterní oddělení -gastroenterologie

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Výše a podmínky úhrady podle § 6 odst. 3

Výše a podmínky úhrady pro jednotlivé typy péče jsou stanoveny následovně:

1. zdravotní péče poskytovaná v rámci zdravotnické záchranné služby

a) úhrada paušální sazbou

Referenčním obdobím je 1. pololetí 2002. Předběžná úhrada se bude rovnat 112 % z 1/6 úhrady za poskytnutou a uznanou zdravotní péči v referenčním období s tím, že pokud zdravotnické zařízení vykáže méně než 90 % unikátních ošetřených pojištěnců v tomto referenčním období, bude mu paušální sazba přepočítána jako součin předběžné úhrady a indexu i, kde

i = (počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2003) / (počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2002)

b) úhrada podle seznamu výkonů. Minimální hodnota bodu je 0,99 Kč. Případné navýšení hodnoty bodu nesmí přesáhnout maximální cenu bodu vyhlášenou výměrem MF č. 01/2002, resp. č. 01/2003.

2. zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy raněných, nemocných a rodiček

a) úhrada paušální sazbou

Referenčním obdobím je 1. pololetí 2002. Předběžná úhrada se bude rovnat 112 % z 1/6 úhrady za poskytnutou a uznanou zdravotní péči v referenčním období s tím, že pokud zdravotnické zařízení vykáže méně než 90 % unikátních ošetřených pojištěnců v tomto referenčním období, bude mu paušální sazba přepočítána jako součin předběžné úhrady a indexu i, kde

i = (počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2003) / (počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2002)

b) úhrada podle seznamu výkonů. Minimální hodnota bodu je 0,87 Kč. Případné navýšení hodnoty bodu nesmí přesáhnout maximální cenu bodu vyhlášenou výměrem MF č. 01/2002, resp. č. 01/2003.

3. zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci

a) úhrada paušální sazbou

Referenčním obdobím je 1. pololetí 2002. Předběžná úhrada se bude rovnat 112 % z 1/6 úhrady za poskytnutou a uznanou zdravotní péči v referenčním období s tím, že pokud zdravotnické zařízení vykáže méně než 90 % unikátních ošetřených pojištěnců v tomto referenčním období, bude mu paušální sazba přepočítána jako součin předběžné úhrady a indexu i, kde

i = (počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2003) / (počet unikátních ošetřených pojištěnců za 1. pololetí 2002)

b) úhrada podle seznamu výkonů. Minimální hodnota bodu je 0,87 Kč. Případné navýšení hodnoty bodu nesmí přesáhnout maximální cenu bodu vyhlášenou výměrem MF č. 01/2002, resp. č. 01/2003.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 532/2002 Sb.

Postup výpočtu navýšení úhrady podle § 8 odst. 1

NUZZ = (P02/P01 -1) × K × UZZ01

kde:

NUZZ = navýšení úhrady pro konkrétní zdravotnické zařízení za 1. pololetí 2003

P01 = skutečné příjmy z výběru pojistného za jednotlivé zdravotní pojišťovny celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2002 (to je z 1. až 6. přerozdělení včetně)

P02 = skutečné příjmy z výběru pojistného za jednotlivé zdravotní pojišťovny celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2003 (to je z 1. až 6. přerozdělení včetně)

K = 0,7

UZZ01 = úhrady konkrétního zdravotnického zařízení za 1. pololetí 2003 vykázané zdravotnickým zařízením a uznané a vyúčtované zdravotní pojišťovnou do 30. listopadu 2003, snížené o úhrady za položky v rozsahu § 2 odst. 7 uhrazené v příslušném období.

Podmínky výpočtu a úhrady:

1. V případě, že P02/P01 ≤ 1, pak se navýšení neprovádí.

2. V případě, že by v 1. pololetí 2003 došlo ke smluvnímu zvýšení kapacity zdravotnického zařízení oproti 1. pololetí 2002, objem této péče se nezahrnuje do položky UZZ01 při výpočtu dle § 8, příloha č. 21.

3. V zájmu zajištění bilanční rovnováhy zdravotních pojišťoven může Ministerstvo zdravotnictví koeficient K individuálně zdravotní pojišťovně změnit. Při předložení výsledků hospodaření zdravotní pojišťovny za 1. pololetí 2003 může jednotlivá zdravotní pojišťovna požádat Ministerstvo zdravotnictví o změnu koeficientu K v zájmu zachování bilanční rovnováhy zdravotní pojišťovny.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášek č. 55/2000 Sb., č. 135/2000 Sb., č. 449/2000 Sb., č. 101/2002 Sb. a č. 291/2002 Sb.

2) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.

3) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. e) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

4) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. i) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

5) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
Příloha č. 2 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

6) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

7) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

8) § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

9) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Přesunout nahoru