Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 531/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Částka 183/2002
Platnost od 18.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.12.2004 (551/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

531

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2002,

kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem

a) příspěvkových organizací,

b) ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace na stanovený účel (dále jen "příjemci dotací").

(2) Účastníci programu, správci programu a Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") podílející se na stanovení a čerpání výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku postupují při jejich finančním vypořádání podle zvláštního právního předpisu.1)

(3) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem subjektů uvedených v odstavci 1 se provede za období celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci.

§ 2

Státní příspěvkové organizace do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání, (dále jen "následující rozpočtový rok") předloží zřizovateli údaje o finančním vypořádání odvodů, příspěvků na provoz a dotací na investice týkající se rozpočtového roku, za nějž se provádí finanční vypořádání, (dále jen "předchozí rozpočtový rok") na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v příloze č. 2. Současně převedou na jeho běžný účet cizích prostředků (dále jen "depozitní účet") případný odvod a případné vratky příspěvku na provoz a dotace na investice.

§ 3

(1) Zřizovatel příspěvkové organizace po obdržení údajů podle § 2 do 1. března následujícího rozpočtového roku potvrdí výši případného odvodu a případné vratky příspěvku na provoz a dotace na investice převedených na jeho depozitní účet.

(2) Zřizovatel příspěvkové organizace do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého depozitního účtu na Vypořádací účet ČR kapitoly Všeobecná pokladní správa Ministerstva financí číslo 772-14529001/0710 (dále jen "vypořádací účet") celkovou výši prostředků poukázanou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle § 2,

b) zašle ministerstvu rozpis jednotlivých částek, ze kterých se skládá celkový převod provedený podle písmene a),

c) vypracuje z předložených údajů podle § 2 souhrn za všechny příspěvkové organizace. K souhrnu připojí zdůvodnění navrhovaných výsledků (dále jen "komentář"). Souhrn včetně komentáře podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 4

(1) Příspěvkové organizace, kterým byla poskytnuta účelová podpora výzkumu a vývoje, předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku poskytovateli účelové podpory výzkumu a vývoje podle zvláštního zákona2) jinému, než je jejich zřizovatel, (dále jen "poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje") údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Současně převedou na depozitní účet poskytovatele účelové podpory výzkumu a vývoje případnou vratku dotace.

(2) Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj, předloží kopii údajů uvedených v odstavci 1 k informaci zřizovateli.

§ 5

(1) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje po obdržení údajů podle § 4 do 1. března následujícího rozpočtového roku potvrdí výši vratky dotace převedené na jeho depozitní účet.

(2) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého depozitního účtu na vypořádací účet celkovou výši prostředků poukázanou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle § 4,

b) zašle ministerstvu rozpis jednotlivých částek, ze kterých se skládá celkový převod provedený podle písmene a),

c) vypracuje z předložených údajů podle § 4 souhrn za všechny příspěvkové organizace. K souhrnu připojí komentář. Souhrn včetně komentáře podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 6

(1) Příjemci dotací poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, pokud nejsou obcí,

a) předloží poskytovateli údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3, do 15. února následujícího rozpočtového roku,

b) současně ve stejném termínu převedou na depozitní účet poskytovatele případnou vratku dotace.

(2) Jednotlivé obce předloží kraji, v jehož obvodu leží příslušná obec, (dále jen "kraj") do 5. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4; současně ve stejném termínu převedou na depozitní účet kraje případnou vratku dotace.

(3) Jednotlivé kraje po obdržení podkladů podle odstavce 2 upozorní obce na případně zjištěné nedostatky v předložených údajích a požádají o okamžité provedení jejich opravy.

(4) Jednotlivé kraje do 15. února následujícího rozpočtového roku

a) předloží poskytovateli údaje o finančním vypořádání dotací krajům týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4,

b) předloží poskytovateli souhrnné údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých obcím na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4,

c) převedou na depozitní účet poskytovatele případnou vratku dotací.

§ 7

(1) Poskytovatel po obdržení podkladů a případných vratek dotací podle § 6 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a) potvrdí výši případných vratek dotací převedených na jeho depozitní účet,

b) stanoví výši nároku na dotaci ze státního rozpočtu na minimální příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb státních podniků.

(2) Poskytovatel, který je organizační složkou státu v působnosti určitého správce kapitoly, do 10. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého depozitního účtu na depozitní účet příslušného správce kapitoly celkovou výši prostředků poukázaných podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 4 písm. c) jednotlivými příjemci dotací,

b) zašle příslušnému správci kapitoly rozpis jednotlivých částek, ze kterých se skládá celkový odvod provedený podle písmene a),

c) vypracuje z předložených údajů podle § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 4 písm. a) a b) souhrny za všechny příjemce dotací v jeho působnosti a předá je příslušnému správci kapitoly. K jednotlivým souhrnům připojí komentář.

(3) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 15. března následujícího rozpočtového roku

a) převede ze svého depozitního účtu na vypořádací účet celkovou výši prostředků poukázaných podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 4 písm. c) jednotlivými příjemci dotací a podle § 7 odst. 2 písm. a) poskytovatelem, který je organizační složkou jím zřízenou,

b) zašle ministerstvu rozpis jednotlivých částek, ze kterých se skládá celkový odvod provedený podle písmene a),

c) vypracuje z předložených údajů podle § 6 odst. 1 písm. a), § 6 odst. 4 písm. a) a b) a podle § 7 odst. 2 písm. c) souhrny za všechny příjemce dotací. Souhrny včetně komentářů podepsané vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 8

Příjemci dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa s výjimkou obcí a krajů předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 1 a 3. Současně ve stejném termínu převedou na vypořádací účet případnou vratku dotace.

§ 9

Příjemci dotací z kapitoly Operace státních finančních aktiv s výjimkou obcí a krajů předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 1 a 3. Současně ve stejném termínu převedou na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv číslo 7974-31927001/0710 s názvem Vratky nepoužitých prostředků státních finančních aktiv a jiných (dále jen "účet kapitoly Operace státních finančních aktiv"), ze kterého jim byla dotace poskytnuta, případnou vratku dotace.

§ 10

Jednotlivé kraje předloží ministerstvu do 28. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 5, včetně komentáře. Současně ve stejném termínu převedou na vypořádací účet státního rozpočtu a na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv případnou vratku dotace.

§ 11

(1) Jednotlivé obce předloží kraji do 15. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6, včetně komentáře. Současně ve stejném termínu převedou na účet kraje případnou vratku dotace.

(2) Jednotlivé kraje po obdržení podkladů podle odstavce 1 upozorní obce na případně zjištěné nedostatky v předložených údajích a požádají o okamžité provedení jejich opravy.

(3) Jednotlivé kraje předloží ministerstvu do 28. února následujícího rozpočtového roku souhrnné údaje o finančním vypořádání dotací obcí z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6, včetně komentáře. Současně ve stejném termínu převedou na vypořádací účet státního rozpočtu a na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv případnou vratku dotace.

§ 12

Ministerstvo po obdržení údajů podle § 3, 5 a § 7 až 11

a) odsouhlasí částky případných odvodů, vratek příspěvků na provoz a vratek dotací uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu a účtu kapitoly Operace státních finančních aktiv,

b) upozorní zřizovatele, poskytovatele, příjemce dotací a kraje na případně zjištěné nedostatky v předložených souhrnech a požádá o okamžité provedení jejich opravy.


§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Podle § 11 této vyhlášky se poprvé postupuje při finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2003.

(2) Jednotlivé obce předloží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") do 28. února 2003 údaje o finančním vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím kapitoly Okresní úřady a týkajících se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v přílohách č. 4 a 6, včetně komentáře. Současně ve stejném termínu převedou na depozitní účet Úřadu případnou vratku dotace.

(3) Jednotlivé příspěvkové organizace zřizované okresními úřady do 31. prosince 2002 předloží

a) Úřadu do 15. února 2003 údaje o finančním vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 2, včetně komentáře; současně ve stejném termínu převedou na depozitní účet Úřadu případný odvod a případnou vratku příspěvku na provoz a dotace na investice,

b) poskytovateli účelové podpory výzkumu a vývoje do 15. února 2003 údaje podle § 4; současně ve stejném termínu převedou na jeho depozitní účet případnou vratku dotace.

(4) Příjemci dotací z rozpočtu okresních úřadů předloží Úřadu do 15. února 2003 údaje o finančním vypořádání dotací ze státního rozpočtu týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3, včetně komentáře. Současně ve stejném termínu převedou na depozitní účet Úřadu případnou vratku dotace.

(5) Úřad po obdržení údajů podle odstavců 2, 3 a 4 provede kontrolu věcné správnosti podkladů a předloží souhrnné údaje o finančním vypořádání dotací ze státního rozpočtu ministerstvu do 15. března 2003 na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3, 4 a 6, včetně komentáře. Současně ve stejném termínu převede na vypořádací účet a na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv případné odvody, vratky příspěvků na provoz a vratky dotací.

(6) Ministerstvo po obdržení údajů podle odstavce 5

a) odsouhlasí částky případných odvodů, vratek příspěvků na provoz a vratek dotací uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu a účtu kapitoly Operace státních finančních aktiv,

b) upozorní Úřad na případně zjištěné nedostatky v předložených souhrnech a požádá o okamžité provedení jejich opravy.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 531/2002 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 531/2002 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 531/2002 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 531/2002 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 531/2002 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 531/2002 Sb.

Přesunout nahoru