Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 512/2002 Sb.Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Částka 177/2002
Platnost od 12.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

512

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2002

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti

a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,

b) v silniční dopravě,

c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,

d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,

e) při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,

f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,

g) při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,

h) při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

i) při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,

j) v územním plánování,

k) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

l) při výkonu veřejného opatrovnictví,

m) v sociálních službách,

n) při sociálně-právní ochraně dětí,

o) při správě živnostenského podnikání,

p) při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,

q) ve školství,

r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,

s) při správě matrik a státního občanství,

t) při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,

u) při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,

v) ve zdravotnictví,

w) ve vodním hospodářství,

x) v lesním hospodářství a myslivosti,

y) v zemědělství,

z) v ochraně přírody a krajiny,

aa) v ochraně ovzduší,

bb) v hospodaření s odpady,

cc) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,

dd) při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění,

ee) při ochraně zemědělského půdního fondu.

(2) V příloze k této vyhlášce jsou ve sloupci 4 stanoveny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti.

§ 2

(1) Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") má tyto náležitosti

a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka,

b) správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti uvedené v příloze k této vyhlášce,

c) datum vyplnění přihlášky, název, adresa územního samosprávného celku,

d) adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.

(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce originál osvědčení převedený do elektronické podoby.

§ 3

(1) Písemnou zkoušku tvoří dva samostatné písemné testy; v prvním písemném testu se ověřují znalosti z obecné části a v druhém písemném testu znalosti ze zvláštní části. Tyto písemné testy jednotlivě netrvají déle než 60 minut a jsou vykonávány i hodnoceny samostatně.

(2) Ústní zkouška z obecné části a ze zvláštní části se vykonává samostatně. Doba na přípravu odpovědi činí nejméně 15 minut. Ústní zkouška netrvá zpravidla déle než 30 minut.

(3) Jestliže úředník v písemném testu z obecné části správně zodpoví alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl"; v opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl". Hodnocení v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně. Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je hodnocení úředníka klasifikačním stupněm "vyhověl" v písemném testu z obecné části i v písemném testu ze zvláštní části. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně; jestliže úředník prokázal znalosti podle § 1 odst. 2 a schopnost jejich aplikace, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" a v opačném případě klasifikačním stupněm "nevyhověl".

(4) Úředník, který byl ze zkoušky vyloučen nebo se k písemné nebo ústní zkoušce bez náležité omluvy nedostavil anebo při písemné nebo ústní zkoušce od zkoušky odstoupil, při zkoušce nevyhověl.

(5) Úředníkovi, který se ze závažného důvodu ke zkoušce nemohl dostavit a jehož neúčast byla náležitě omluvena, Ministerstvo vnitra určí náhradní termín.

§ 4

Při opakování písemné zkoušky se úředník podrobí opakovaně písemnému testu buď z obecné části, nebo ze zvláštní části, podle toho, ve kterém z nich byl při předchozím konání zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl", nebo opakuje oba testy, byl-li klasifikačním stupněm "nevyhověl" hodnocen v obou testech. Pro opakování ústní zkoušky to platí obdobně.

§ 5

(1) Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky má tyto náležitosti

a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození úředníka,

b) číslo osvědčení,

c) správní činnost, pro kterou úředník prokázal zvláštní odbornou způsobilost, a

1. slova „obecná a zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost z obecné a zvláštní části, nebo

2. slova „obecná část zvláštní odborné způsobilosti“, popřípadě „zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost pouze z obecné části, popřípadě pouze ze zvláštní části,

d) datum vydání osvědčení,

e) úřední razítko Ministerstva vnitra,

f) podpis předsedy zkušební komise.

(2) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.

§ 6

(1) Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 24. listopadu 1990 do 31. prosince 2002, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti podle této vyhlášky.

(2) Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 1. ledna 2003, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti stanovené touto vyhláškou.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).

2. Vyhláška č. 427/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 41/2006 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří byli přihlášení ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 273/2007 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří byli přihlášeni ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 44/2012 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, prokáží svoji zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/2016 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost v sociálních službách a neměli povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 173/2017 Sb. Čl. II

1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní a poplatků prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě a pořádku v územní samosprávě, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Úředník, který přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky prokázal zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, splňuje zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

4. Zvláštní odborná způsobilost v hospodaření s odpady a nakládání s obaly prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost v hospodaření s odpady podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Zvláštní odborná způsobilost při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 109/2018 Sb. Čl. II

1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky, může vykonávat správní činnosti spočívající v ukládání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, aniž by prokázal zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.

Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.

Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti

1.
Ústřední správní úřad
2.
Dosavadní správní činnosti (§ 6 odst. 1)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Náplně jednotlivých správních činností (§ 1 odst. 2)
Náplně správních činností zahrnují také případné rozhodování o přestupcích v příslušné oblasti.
Ministerstvo dopravysilniční hospodářstvípři správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářstvíZákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- výkon působnosti silničního správního úřadu,
- zařazování pozemních komunikací, rozhodování o připojení pozemních komunikací, uzavírkách, zvláštním užívání, pevných překážkách, umísťování podzemních vedení, věcných břemenech, obecné užívání pozemních komunikací a jeho zpoplatnění, odstraňování vraků, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, odpovědnost vlastníků pozemních komunikací, ochrana pozemních komunikací, kontrolní vážení, výkon státního dozoru.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích,
- rozhodování o ohlášení stavby, stavebním povolení, změně stavby před dokončením, kolaudačním souhlasu, předčasném užívání stavby, zkušebním provozu, změně v užívání stavby, odstranění stavby, nezbytných úpravách stavby.
silniční dopravav silniční dopravěZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
- vydávání stanovisek v silniční dopravě,
- provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti dopravců,
- ověřování finanční způsobilosti dopravců,
- ověřování splnění podmínky spolehlivosti řidičů,
- vydávání oprávnění řidiče taxislužby a vydávání průkazů řidiče taxislužby,
- rozhodování o udělení, změně a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy,
- výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě,
- vedení správního řízení v oblasti silniční dopravy,
- vedení rejstříku podnikatelů v silniční dopravě,
- schvalování jízdních řádů linkové osobní dopravy a jejich změn,
- evidence vozidel taxislužby.
-při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejícíchZákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
- výkon státní správy při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
- rozhodování ve věci bodového hodnocení řidiče,
- rozhodování ve věci zadržení řidičského průkazu,
- přezkoumávání rozhodnutí o přestupku,
- kontrolní a metodická činnost,
-při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazechZákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- rozhodování o profesní způsobilosti řidiče.Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
- rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí řidičských oprávnění,
- rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,
- rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,
- vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států Evropské unie a příslušníkům jiných států,
- vyřizování ztrát řidičských průkazů a vydávání jejich duplikátů,
- řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů,
- výkon činnosti v oblasti bodového hodnocení řidiče,
- rozhodování o vydání paměťové karty řidiče,
- rozhodování o zadržení řidičského průkazu.
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidelZákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,
- provádění zápisu údajů zapisovaných v registru vozidel a jejich změn,
- provádění zápisu údajů v technickém průkazu,
- silničního vozidla a jejich změn,
- rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu a zánik silničního vozidla,
- postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo tabulky registrační značky,
- rozhodování o přidělení registrační značky na přání,
- registr historických a sportovních vozidel.
při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravyZákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:
- projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části s ohledem na jeho dopady na dopravu provozovanou na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících,
- projednávání jízdních řádů pro veřejnou osobní drážní dopravu a jejich změn,
- projednávání návrhů na omezení a zastavení drážní dopravy.

Na úrovni obecního úřadu:
- zjišťování zdrojů ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,
- vydávání úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce a jeho změn,
- rozhodování o zrušení úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,
- udělování licencí k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- rozhodování o změně licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- rozhodování o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- rozhodování o omezení provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- vydávání průkazu způsobilosti křížení vozidla na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- udělování akreditace právnické nebo fyzické osobě k poskytování školení a ověřování odborné způsobilosti a znalostí osob zajištujících provozování dráhy a drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,
- nařizování přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo, rozhodování o omezení řízení nebo zákazu řízení, odnímání průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- ukládání a vybírání pokut,
- výkon státního dozoru ve věcech drah v přenesené působnosti podle věcné a územní působnosti.

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou.
Ministerstvo financífinanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samosprávpři finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumuZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
- sestavování rozpočtu a závěrečného účtu,
- zpracování rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,
- sledování a hodnocení plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- provádění kontroly vlastního hospodaření, hospodaření organizačních složek a zřízených a založených právnických osob,
- správa odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.
daněpři správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plněníZákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 1 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- postup správce daně a práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní při správě daní obecně, s výjimkou správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně,
- hmotně právní úprava místních poplatků, včetně uplatnění speciálního procesního postupu při správě místních poplatků.
Ministerstvo kulturypamátková péčepři památkové péči a správě sbírek muzejní povahyZákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- správní řízení a další postupy při péči o kulturní památky a národní kulturní památky, při nakládání s nemovitostmi v památkových rezervacích, památkových zónách a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek, nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón, při péči o archeologické nálezy a v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů.

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- správní řízení při ochraně movitých památek.

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů.
- správa muzejních sbírek.
Ministerstvo pro místní rozvojúzemní plánovánív územním plánováníZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace kraje a jejich změny,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti,
- metodická, koordinační a kontrolní činnost vůči příslušným obecním úřadům, výkon státního dozoru ve věcech územního plánování.

Na úrovni obecního úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce a jejích změny,
- vymezování zastavěného území,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti.
stavební řád a í vyvlastnění pozemkůpři územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastněníZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- výkon státní správy na úseku územního rozhodování; vedení jednotlivých řízení, zejména územního řízení a řízení o vydání územního opatření, vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, poskytování územně plánovacích informací a další činnosti podle stavebního zákona,
- na úseku stavebního řádu zejména souhrn znalostí při posuzování ohlašování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb; výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu; znalost povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb,
- na úseku vyvlastnění zejména vedení vyvlastňovacího řízení, posuzování splnění podmínek pro vyvlastnění a zrušení vyvlastnění, posuzování náhrad za vyvlastnění včetně náhrad třetím osobám.
Ministerstvo práce a sociálních věcí-při výkonu veřejného opatrovnictvíZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:
- metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto úseku,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví pověřenými osobami.

Na úrovni obecního úřadu:
- vykonávání opatrovnictví nad osobami, jejichž opatrovníkem je obec, spočívající v jejich zastupování, správě jejich jmění a nezbytně souvisejících činnostech,
- účast při právních jednáních a účast v řízeních před orgány veřejné moci,
- zajištění vypracování zpráv opatrovníka, a případných návrhů a podnětů podávaných soudu.
sociální péče

při řízení o dávkách a službách sociální péče
v sociálních službáchZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka,
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:
- správní řízení a rozhodování o registraci poskytovatelů sociálních služeb, v němž krajský úřad působí jako správní orgán I. stupně,
- vedení registru poskytovatelů sociálních služeb,
- spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné pomoci osobám nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů, kdy poskytovatel sociální služby ukončil její poskytování,
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace a koordinace činnosti sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého správního obvodu,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu sociální práce sociálními pracovníky.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- správní řízení a rozhodování o úhradě za pobyt dítěte v domově pro osoby se zdravotním postižením umístěného na základě rozhodnutí soudu,
- zastupování osoby neschopné samostatného jednání při uzavírání smlouvy poskytování sociální služby,
- zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám ohroženým na životě nebo zdraví,
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého správního obvodu.

Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
- realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi.
sociálně-právní ochrana dětípři sociálně-právní ochraně dětíZákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, část druhá (rodinné právo),
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
- řízení o určení a popření rodičovství,
- řízení ve věcech osvojení,
- péče soudu o nezletilé,
- výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé.

Na úrovni krajského úřadu:
- rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydaných ve správním řízení,
- metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto úseku,
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami,
- vytváření koncepce a programů k rozvoji sociálně-právní ochrany dětí na území kraje,
- plnění úkolů krajského úřadu při zprostředkování náhradní rodinné péče,
- zajišťování konzultací o výkonu pěstounské péče,
- zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,
- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
- plnění úkolů kraje v souvislosti se zřízením a provozem zařízení sociálně právní ochrany dětí,
- rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- rozhodování ve správním řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
- zajištění plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování náhradní rodinné péče a při uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
- sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů a sledování dodržování práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- zajišťování návštěv rodičů těchto dětí,
- provádění terénní sociální péče v rámci plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte,
- vykonávání opatrovnictví a poručenství a účast u občanského soudního a správního řízení v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- zajištění plnění úkolů obce s rozšířenou působností v rámci trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvým,
- zajištění vypracování návrhů a podnětů uložených zákonem v rámci působnosti tohoto úřadu,
- vykonávání kontroly a dozoru nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, kterým pověření udělila komise pro sociálně-právní ochranu dětí,
- zajištění neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku,
- zajištění plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti a se zřizováním a provozem zařízení sociálně-právní ochrany dětí,
- poskytování součinnosti při výkonu rozhodnutí soudu o výchově nezletilých dětí,
- plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při spolupráci s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti,
- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

Na úrovni obecního úřadu:
- provádění terénní sociální práce v rámci plnění úkolů obecního úřadu,
- zajištění plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti,
- zajištění vypracování návrhů a podnětů podávaných obecním úřadem soudu,
- zajištění plnění úkolů obce v souvislosti se zřízením a provozem zařízení sociálně-právní ochrany dětí.
Ministerstvo průmyslu a obchoduživnostenské podnikánípři správě živnostenského podnikáníZákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Na úrovni krajského živnostenského úřadu:
- výkon řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu,
- rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů,
- spolupráce s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání,
- výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb. v zákonem stanoveném rozsahu,
- vedení živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu,
- plnění dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy.

Na úrovni obecního živnostenského úřadu:
- činnosti spojené s posuzováním oprávněnosti provozování živnosti fyzickými a právnickými osobami včetně posuzování všeobecných podmínek provozování živnosti u fyzických osob,
- činnosti spojené se vznikem živnostenského oprávnění včetně vydávání výpisů z živnostenského rejstříku a rozhodování o koncesích,
- realizace kontrolních činností podle kontrolního řádu a dalších zákonů,
- činnosti spojené s vedením živnostenského rejstříku včetně provádění zápisů týkajících se podnikatelů a vydávání úředních opisů z jeho veřejné a neveřejné části,
- činnosti spojené se zánikem živnostenského oprávnění včetně jeho zrušení podle živnostenského zákona,
- plnění funkce centrálního registračního místa pro podnikatele.
Správa státních hmotných rezervhospodářská opatření pro krizové stavypři přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavyZákon č. 97/1993 Sb., o působnosti správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů, § 1 - 4, 6 - 8, 10 - 12, 16 - 17, 20 - 27 a 29 - 30,
vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využití informačního systému ARGIS,
- použití pohotovostních zásob, použití zásob pro humanitární pomoc,
- zajištění doplnění pracovních sil a prostředků subjektům hospodářské mobilizace,
- příprava a realizace regulačního opatření a jejich kontrola,
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy a uplatnění sankčních pravomocí.

Na úrovni obecního úřadu:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využití informačního systému ARGIS,
- použití pohotovostních zásob,
- použití zásob pro humanitární pomoc,
- příprava a realizace regulačních opatření a jejich kontrola,
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy a plnění sankčních pravomocí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyškolstvíve školstvíZákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:
- koncepční činnost spočívající v tvorbě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a v tvorbě výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,
- rozhodování a další činnosti v rámci vedení rejstříku škol a školských zařízení,
- další rozhodování ve správním řízení, zejména plnění úkolů nadřízeného správního orgánu, rozhodování o uznání zahraničního vzdělání, rozhodování o způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením,
- přezkoumávání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria,
- činnosti v rámci rozpisu a poskytování finančních prostředků státního rozpočtu určených na činnost škol a školských zařízení, činnosti v rámci veřejnosprávní kontroly použití těchto finančních prostředků, jejich finančního vypořádání,
- činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí,
- další správní agendy, zejména udělování souhlasu k využití asistenta pedagoga, souhlasu se zřízením třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle § 16 odst. 9 školského zákona, jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí,
- zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí.
Ministerstvo vnitrapřestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetkupři přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetkuZákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
- aplikace úpravy jednotlivých skutkových podstat přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě (§ 4), přestupků proti veřejnému pořádku (§ 5), přestupků proti občanskému soužití (§ 7) a přestupků proti majetku (§ 8),
- rozhodování o jednotlivých skutkových podstatách přestupků fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob,
- ukládání správních trestů za tyto přestupky.
matriky a státní občanstvípři správě matrik a státního občanstvíZákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky,
vyhláška 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky.
- zápisy matričních událostí, matričních skutečností včetně jejich změn a oprav,
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin,
- ověřování matričních dokladů, mají-li být použity v cizině,
- vedení a aktualizace sbírky listin,
- ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin,
- výměna matrik, vydávání výpisů z matričních knih a nahlížení do nich,
- užívání jména a příjmení a jejich změny,
- ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
- řízení o žádosti o nabytí a pozbytí státního občanství České republiky a žádosti o vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství České republiky.
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladůpři vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladůZákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu,
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
- výkon státní správy na úseku evidence obyvatel,
- agendový informační systém evidence obyvatel,
- zápis, využívání a poskytování údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel,
- kontrola údajů v agendovém informačním systému evidence obyvatel,
- problematika trvalého pobytu občanů,
- výkon státní správy na úseku rodných čísel,
- registr rodných čísel,
- využívání údajů z registru rodných čísel,
- přidělení, osvědčení, ověření a potvrzení rodného čísla,
- vydávání občanských průkazů,
- vedení evidence občanských průkazů,
- poskytování údajů z evidence občanských průkazů,
- vydávání potvrzení o občanském průkazu,
- rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu,
- povinnosti občanů ve vztahu k občanskému průkazu,
- vydávání cestovních dokladů,
- vedení evidence cestovních dokladů,
- poskytování údajů z evidence cestovních dokladů,
- rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu,
- povinnosti občanů ve vztahu k cestovnímu dokladu.
civilní ochrana a obranapři zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízeníKrizové řízení:

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů,
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- zajišťování připravenosti na řešení krizových situací v působnosti územního samosprávného celku,
- zřizování a zajišťování činnosti pracoviště krizového řízení,
- poskytování součinnosti při zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností,
- plnění úkolů podle krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností,
- realizace krizových opatření za krizových stavů v podmínkách územního samosprávného celku,
- zajišťování podmínek pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností,
- zajišťování agendy zvláštních skutečností, včetně ochrany utajovaných informací v rozsahu stupně utajení „Vyhrazené“ v souvislosti s touto agendou,
- příprava a realizace finančního zabezpečení krizových opatření,
- realizace kontrolní činnosti podle krizového zákona.

Ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém:

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
- zajišťování připravenosti na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva v působnosti územního samosprávného celku,
- realizace základních opatření ochrany obyvatelstva v působnosti územního samosprávného celku,
- zajišťování havarijní připravenosti a její ověřování cvičeními,
- organizování součinnosti mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími správními úřady a obcemi v kraji,
- vytváření podmínek pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události,
- zajišťování zpracování havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního plánu a poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,
- uzavírání dohod o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání,
- usměrňování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje,
- příprava a realizace finančního zabezpečení integrovaného záchranného systému,
- realizace kontrolní činnosti podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Požární ochrana:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.
- výkon samostatné a přenesené působnosti v oblasti požární ochrany v působnosti územního samosprávného celku,
- koncepce požární ochrany v kraji,
- organizování požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje,
- zabezpečování podmínek pro činnost jednotek požární ochrany včetně financování jejich potřeb,
- vydávání nařízení kraje a obecně závazné vyhlášky v oblasti požární ochrany,
- zpracovávání stanovené dokumentace požární ochrany,
- organizování preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany,
- plnění úkolů při správě majetku v oblasti požární ochrany, včetně výstavby a údržby objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- plošné pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a akceschopnost jednotky k zásahům mimo hasební obvod.

Ochrana před povodněmi:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- zvládání povodňových rizik,
- organizace a provádění povodňových opatření,
- zpracování povodňového plánu v působnosti územního samosprávného celku,
- organizace povodňových prohlídek,
- organizace a příprava hlásné povodňové služby,
- příprava a činnost povodňových orgánů v působnosti územního samosprávného celku,
- vedení stanovené dokumentace,
- příprava a realizace finančního zabezpečení ochrany před povodněmi.

Zajišťování obrany státu:

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.
- plnění úkolů a opatření v oblasti zajišťování obrany státu v působnosti územního samosprávného celku,
- vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny,
- plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo mobilizace ozbrojených sil za válečného stavu,
- vedení evidence určených věcných prostředků a jejich vlastníků a fyzických osob určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
- zabezpečování přípravy občanů k obraně státu,
- zpracování dílčího plán obrany kraje a dílčího plánu obrany obce s rozšířenou působností,
- řešení žádostí o zproštění výkonu mimořádné služby,
- zabezpečování odvodního řízení podle požadavků krajského vojenského velitelství,
- vyžadování sil a prostředků Armády ČR k záchranným pracím.

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek:

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
- spolupráce při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů,
- spolupráce s ozbrojenými bezpečnostními složkami.
Ministerstvo zdravotnictvízdravotnictvíve zdravotnictvíNa úrovni krajského úřadu:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů:
- vyřizování stížností, návrhů a podnětů vedených ve správním řízení,
- činnost nezávislých odborných komisí
- správní řízení ve věci oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
- přezkoumávání lékařského posudku.

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
- zajištění dostupnosti přednemocniční neodkladné péče,
- kontrola plnění povinností stanovených tímto zákonem.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- tvorba sítě zdravotnických zařízení související se zabezpečením dostupnosti zdravotních služeb.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů.
- kontrola zacházení s návykovými látkami a jejich evidence ve zdravotnických zařízeních,
- kontrola výdeje a evidence tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem,
- zajištění a kontrola likvidace nepoužitelných návykových látek.Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo zemědělstvívodní hospodářstvíve vodním hospodářstvíZákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- správní rozhodnutí a výkon vodoprávního dozoru,
- výkon kompetence vodoprávního úřadu, výkon kompetencí povodňového orgánu mimo povodeň,
- výkon pravomocí vodoprávních úřadů při mimořádných opatřeních,
- vydávání vyjádření a jiných opatření,
- správní rozhodování a výkon dozoru,
- rozhodování o přestupcích na úseku vodního hospodářství,
- ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
- ochrana před povodněmi.
zemědělství, myslivost a lesní hospodářstvív lesním hospodářství a myslivostiZákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa,
vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí,
vyhláška č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky č. 52/1999 Sb.,
vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů,
vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,
vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.,
vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.,
vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát,
nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,
zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin,
vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin,
zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd,
vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice,
vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.
- výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu veřejné správy v lesním hospodářství a myslivosti.
zemědělství, myslivost a lesní hospodářstvív zemědělstvízákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin,
vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky,
vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin,
zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění,
nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde po požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění,
zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:
- vyhlašování rybářských revírů, hospodářských ukazatelů, přidělování výkonu rybářského práva a ustanovování rybářských hospodářů,
- vyhlašování (rušení, změna statutu) rybích oblastí,
- posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů.

Na úrovni krajského úřadu, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů:
- udělování výjimek pro výkon rybářského práva, ustanovování rybářské stráže a vydávání rybářských lístků.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 327/2012, o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:
- rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům,
- základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku rostlinolékařské péče,
- přijímání opatření na úseku rostlinolékařské péče,
- státní správa na úseku rostlinolékařské péče,
- působnost obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče,
- ochrana včel při použití přípravků na ochranu rostlin.
Ministerstvo životního prostředíochrana přírody a krajinyv ochraně přírody a krajinyZákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy,
nařízení Rady (ES) č. 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů,
nařízení rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1997, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
- výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu veřejné správy při ochraně přírody a krajiny.
ochrana ovzduší odpadové hospodářstvív ochraně ovzduší v hospodaření s odpadyZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:
- výkon správních činností upravených v § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, 3 a 5, § 10 odst. 3, § 11 odst. 2, 3, 5, 6 a 7, § 12 odst. 1, 3, 4, 5 a 7, § 13 odst. 1 až 3, § 15, § 17 odst. 1 písm. d), e) h) a odst. 2, § 22, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1, § 25 odst. 7, § 26, § 28, § 30 odst. 1 a 2, § 37 odst. 6 a 7, § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Na úrovni krajského úřadu:
- udělování souhlasu k provozování zařízení,
- udělování souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady,
- ukládání povinnosti zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku,
- udělování souhlasu s uzavřením skládky, stanovení doby trvání a podmínek péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci,
- zpracování a vedení evidence souhlasů a dalších rozhodnutí,
zasílání informací o vydaných rozhodnutích a informací o provozu zařízení a dopravcích odpadů,
- přidělování identifikačních čísel zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízením podle § 14 odst. 2 a malým zařízením podle § 33b odst. 1,
- rozhodování v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad,
- udělování souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok,
- udělování souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů,
- udělování souhlasu k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) a souhlas s jeho zrušením,
- udělování souhlasu k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy,
- zákaz provozu zařízení k odstraňování odpadů,
- může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
- vedení, pravidelná aktualizace a zveřejňování seznamu osob oprávněných 1 ke zpracování autovraků a doplňování informačního systému sledování toků vybraných autovraků,
- ukládání povinnosti zaplatit vybraný poplatek za uložení odpadů na skládku,
- kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a ukládání pokuty podle § 66 odst. 6,
- kontrola placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
- rozhodování podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách a o informování o vydaných rozhodnutích,
- schvalování plánu recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o recyklaci lodí
- rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- podávání návrhu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
- udělování souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
- udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady,
- vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí,
- podávání informací o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití odpadu,
- zasílání informací podle § 39 odst. 10,
- zajišťování bezpečného uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3,
- zajišťování ochrany lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
- ukládání povinnosti odstranit odpad,
- zákaz činnosti, která způsobuje vznik odpadů,
- podávání vyjádření,
- kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a ukládání pokut za porušení stanovených povinností.

Na úrovni obecního úřadu:
- kontrola využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a kontrola zbavování se odpadu v souladu se zákonem,
- kontrola zajištění využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
- kontrola placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
- ukládání pokut za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 a § 69 odst. 1.
prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravkypři prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmiZákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

Na úrovni krajského úřadu:
- rozhodování o zařazení objektu do skupiny podle § 6 odst. 1 a § 6 odst. 2,
- určování objektů, u nichž může dojít k domino efektu, a rozhodování o zařazení těchto objektů do skupiny podle § 7 odst. 1,
- rozhodování o změně zařazení objektu do skupiny podle § 8 odst. 1,
- rozhodování o vyřazení objektu ze skupiny podle § 8 odst. 3,
- schvalování návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace a zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy,
- zajišťování projednání návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu,
- zajišťování zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku posouzení rizik závažné havárie,
- stanovení zóny havarijního plánování a rozhodování o tom, že pro objekt zónu havarijního plánování stanovovat nebude,
- poskytování informací o objektu,
- zpracování informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie,
- rozhodování o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie,
- zpracování doporučení pro provozovatele týkající se budoucích preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažné havárie,
- zpracování informace o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků,
- kontrola dodržování povinností uložených zákonem, zpracování informace o výsledku kontroly,
- ukládání opatření k nápravě nedostatků při plnění povinností uložených zákonem o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě, včetně jeho podmínek a lhůty ke zjednání nápravy,
- vydávání závazného stanoviska pro účely vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby,
- rozhodování o zákazu užívání objektu nebo jeho částí.
-při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištěníNa úrovni krajského úřadu:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- stanovení předmětu a rozsahu posuzování, záměru, koncepce, dotčeného území, dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, kategorií posuzovaných záměrů, jejich členění, určení, zda záměr či koncepce je v souladu se zákonem, zařazení záměru,
- zajištění účasti veřejnosti v procesu posuzování,
- kontrola náležitostí předkládaných dokumentů (oznámení, oznámení koncepce, dokumentace, vyhodnocení koncepce, posudek),
- vydávání závěru zjišťovacího řízení a stanovisek,
- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu posuzování,
- zajištění dodržování povinností úřadů vykonávajících státní správu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí,
- vydávání vyjádření a stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb. v průběhu pořizování územního plánu nebo jeho změny.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
- realizace působnosti orgánů státní správy v oblasti integrované prevence,
- kontrola plnění povinností provozovatelů dotčených zařízení,
- vedení povolovacích řízení,
- zajištění účasti veřejnosti v procesu integrovaného povolování,
- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu povolování a provozu zařízení,
- stanovení a aplikace nejlepších dostupných technik,
- přezkum integrovaných povolení,
- stanovování sankcí a nápravných opatření,
- uplatnění integrované prevence v procesech podle jiných předpisů (např. při územním a stavebním řízení).
ochrana zemědělského půdního fondupři ochraně zemědělského půdního fonduZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- souhlas se změnou trvalého travního porostu na ornou půdu,
- evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence odnětí zemědělské půdy,
- postupy při znečištění zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy erozí a opatření k nápravě,
- plošná ochrana zemědělského půdního fondu,
- ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti,
- ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů,
- ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování dokumentace pro umístění záměru,
- ochrana zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu,
- odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu,
- odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
Přesunout nahoru