Přejít na PLUS

Vyhláška č. 512/2002 Sb.Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Částka 177/2002
Platnost od 12.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

512

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2002

o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen "úředníci"), kteří vykonávají správní činnosti

a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,

b) v silniční dopravě,

c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,

d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,

e) při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,

f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,

g) při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,

h) při správě daní a poplatků,

i) při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,

j) v územním plánování,

k) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

l) v sociálních službách,

m) při sociálně-právní ochraně dětí,

n) při správě živnostenského podnikání,

o) při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,

p) ve školství,

q) při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,

r) při správě matrik a státního občanství,

s) při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,

t) při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,

u) ve zdravotnictví,

v) ve vodním hospodářství,

w) v lesním hospodářství a myslivosti,

x) v zemědělství,

y) v ochraně přírody a krajiny,

z) v ochraně ovzduší,

aa) v hospodaření s odpady a nakládání s obaly,

bb) při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami,

cc) při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění,

dd) při ochraně zemědělského půdního fondu.

(2) V příloze k této vyhlášce jsou ve sloupci 4 stanoveny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti, jejichž rozpracování bude provedeno v souboru zkušebních otázek.

§ 2

(1) Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") má tyto náležitosti

a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka,

b) správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti uvedené v příloze k této vyhlášce,

c) datum vyplnění přihlášky, název, adresa územního samosprávného celku a podpis vedoucího úřadu,

d) adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.

(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce

a) originál tohoto osvědčení či jeho úředně ověřenou kopii v případě, že je úředník přihlašován listinnou podobou přihlášky, nebo

b) originál osvědčení převedený do elektronické podoby, je-li úředník přihlašován elektronickým způsobem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.

(3) Přihlašování ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti provádí územní samosprávný celek v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního zákona, anebo v listinné podobě.

§ 3

(1) Písemnou zkoušku tvoří dva samostatné písemné testy; v prvním písemném testu se ověřují znalosti z obecné části a v druhém písemném testu znalosti ze zvláštní části. Tyto písemné testy jednotlivě netrvají déle než 60 minut a jsou vykonávány i hodnoceny samostatně.

(2) Ústní zkouška z obecné části a ze zvláštní části se vykonává samostatně. Doba na přípravu odpovědi činí nejméně 15 minut. Ústní zkouška netrvá zpravidla déle než 30 minut.

(3) Jestliže úředník v písemném testu z obecné části správně zodpoví alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl"; v opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl". Hodnocení v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně. Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je hodnocení úředníka klasifikačním stupněm "vyhověl" v písemném testu z obecné části i v písemném testu ze zvláštní části. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně; jestliže úředník prokázal znalosti podle § 1 odst. 2 a schopnost jejich aplikace, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" a v opačném případě klasifikačním stupněm "nevyhověl".

(4) Úředník, který byl ze zkoušky vyloučen nebo se k písemné nebo ústní zkoušce bez náležité omluvy nedostavil anebo při písemné nebo ústní zkoušce od zkoušky odstoupil, při zkoušce nevyhověl.

(5) Úředníkovi, který se ze závažného důvodu ke zkoušce nemohl dostavit a jehož neúčast byla náležitě omluvena, Ministerstvo vnitra určí náhradní termín.

§ 4

Při opakování písemné zkoušky se úředník podrobí opakovaně písemnému testu buď z obecné části, nebo ze zvláštní části, podle toho, ve kterém z nich byl při předchozím konání zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl", nebo opakuje oba testy, byl-li klasifikačním stupněm "nevyhověl" hodnocen v obou testech. Pro opakování ústní zkoušky to platí obdobně.

§ 5

(1) Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky má tyto náležitosti

a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození úředníka,

b) číslo osvědčení,

c) správní činnost, pro kterou úředník prokázal zvláštní odbornou způsobilost, a

1. slova „obecná a zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost z obecné a zvláštní části, nebo

2. slova „obecná část zvláštní odborné způsobilosti“, popřípadě „zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti“, pokud prokázal zvláštní odbornou způsobilost pouze z obecné části, popřípadě pouze ze zvláštní části,

d) datum vydání osvědčení,

e) úřední razítko Ministerstva vnitra,

f) podpis předsedy zkušební komise.

(2) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.

§ 6

(1) Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 24. listopadu 1990 do 31. prosince 2002, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti podle této vyhlášky.

(2) Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 1. ledna 2003, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti stanovené touto vyhláškou.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).

2. Vyhláška č. 427/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 41/2006 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří byli přihlášení ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 273/2007 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří byli přihlášeni ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 44/2012 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel, prokáží svoji zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/2016 Sb. Čl. II

Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost v sociálních službách a neměli povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.

Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti

1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovedností nezbytné pro výkon jednotlivých správních
činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech podle
příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravysilniční hospodářstvípři správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářstvízákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
- výkon působnosti silničního správního úřadu, zejména zařazování pozemních komunikací, rozhodování o uzavírkách, zvláštním užívání, věcných břemenech, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, odpovědnost vlastníků pozemních komunikací, ochrana pozemních komunikací, výkon státního dozoru. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích, zřizování věcných břemen.
silniční dopravav silniční dopravězákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
- vydávání stanovisek k žádostem o koncese k provozování silniční dopravy a taxislužby, vydávání stanovisek k žádostem o Učence v mezinárodní silniční dopravě,
- vydávání osvědčení o odborné způsobilosti dopravců,
- ověřování splnění podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti řidičů taxislužby.
- ověřování splnění podmínky dobré pověsti a finanční způsobilosti dopravců,
- vydávání průkazů způsobilosti řidiče taxislužby,
- vydávání povolení dopravního úřadu,
- vydávaní licencí pro linkovou osobní dopravu,
- výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě,
- vymáhání dodržování zákona a předpisů souvisejících.
při správním řízení a dozorové činnosti při provozování drali a drážní dopravyzákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;
Na úrovni krajského úřadu:
- uzavírání smluv o závazcích veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě,
- projednávání jízdních řádů a jejich změn,
- projednávání návrhu na omezení a zastavení drážní dopravy.
1. Ústřední orgán2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých správních
činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech podle
příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Na úrovni obecního úřadu:
- zjišťovaní zdrojů ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah, drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních zabezpečovacích zařízení na drahách speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,
- vydávání úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce a jeho změn,
- rozhodování o zrušení úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce.
- rozhodování o omezení provozování dráhy speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,
- udělování licencí k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- rozhodování ve sporech o uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce a o výkonu práv a povinností z této smlouvy vyplývajících,
- rozhodování o změně licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- rozhodování o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- rozhodování o omezení provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- vydávání průkazu způsobilosti k řízení vozidla na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- nařizování přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob, řídících drážní vozidlo, rozhodování o omezení řízení nebo zákazu řízení, odjímání průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,
- ukládání a vybírání pokut
- výkon vymezené působnosti,
- výkon státního dozoru ve věcech drali v přenesené působnosti podle věcné a územní působnosti,
- nařízení přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo.
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonu a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisu
rozhodování o omezení řízení nebo zákazu řízení, odnímání průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové v obvodu působnosti obce.
při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejícíchzákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích;

- výkon státní správy pří řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství, na úseku evidence motorových vozidel a zákonného pojištění motorových vozidel, na úseku ochrany před alkoholismem a jiných toxikomániemi,
- přezkoumávání rozhodnutí o přestupku,
- kontrolní a metodická činnost. AAA
při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazechzákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů
- rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí řidičských oprávnění,
- rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,
- rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,
- vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států Evropské unie a příslušníkům jiných států,
- vyřizování ztrát řidičských průkazů a vydávání jejich duplikátů,
- řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů
při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidelzákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
– rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,
– provádění zápisu údajů zapisovaných v registru vozidel a jejich změn,
– provádění zápisu údajů v technickém průkazu silničního vozidla a jejich změn,
– rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu,
– postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo tabulky registrační značky.
Ministerstvo financífinanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samosprávpři finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu- samosprávné nakládání s majetkem a vlastními finančními zdroji,
- nakládání s finančními prostředky, které obdrží územní samosprávné celky ze státního rozpočtu, státních fondu, Národního fondu a z rozpočtového určení daní.
daněpři správě daní a poplatkůzákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků;
- spravování daní podle zákona,
- spravování místních poplatků.
Ministerstvo kulturypamátková péčepři památková péče a správě sbírek muzejní povahyzákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
- správní řízení při péči o památky, zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty;
- správní řízení při ochraně movitých památek,zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy;
- správa muzejních sbírek.
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo pro místní rozvojúzemní plánovánív územním plánovánízákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

Na úrovni krajského úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace kraje a jejich změny,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti,
- metodická, koordinační a kontrolní činnost vůči příslušným obecním úřadům, výkon státního dozoru ve věcech územního plánování.

Na úrovni obecního úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce a jejich změny,
- vymezování zastavěného území,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti.
stavební řád a vyvlastnění pozemkupři územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);


Na úrovni krajského a obecního úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního rozhodování; vedení jednotlivých řízení, zejména územního řízení a řízení o vydání územního opatření, vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, poskytování územně plánovacích informací a další činnosti podle stavebního zákona,
- na úseku stavebního řádu zejména souhrn znalostí při posuzování ohlašování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb; výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu; znalost povinností a odpovědností osob při přípravě a provádění staveb; projednávání správních deliktů,
- na úseku vyvlastnění zejména vedení vyvlastňovacího řízení, posuzování splnění podmínek pro vyvlastnění a zrušení vyvlastnění, posuzování náhrad za vyvlastnění včetně náhrad třetím osobám.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovedností nezbytné pro výkon jednotlivých správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
sociální péče při řízení o dávkách a službách sociální péče v sociálních službách zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů;


Na úrovni krajského úřadu:
- správní řízení a rozhodování o registraci poskytovatelů sociálních služeb, v němž krajský úřad působí jako orgán I. stupně řízení
- vedení registru poskytovatelů sociálních služeb
- spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné pomoci osobám nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů, kdy poskytovatel sociální služby ukončil její poskytování
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace a koordinace činnosti sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého správního obvodu.
Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- správní řízení a rozhodování o úhradě za pobyt dítěte v domově pro osoby se zdravotním postižením umístěného na základě rozhodnutí soudu
- zastupování osoby neschopné samostatného jednání při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
- zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám ohroženým na životě nebo zdraví
- koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého správního obvodu.
Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
- realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi.
sociálně-právní ochrana dětípři sociálně-právní ochraně dětízákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá (rodinné právo);
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních;


- řízení o určení a popření rodičovství,
- řízení ve věcech osvojení,
- péče soudu o nezletilé,
- výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé.

Na úrovni krajského úřadu:
- rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů vydaných ve správním řízení a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní správy na tomto úseku,
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých správních činností včetně rozhodovaní o přestupcích a jiných správních deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami,
- vytváření koncepce a programů k rozvoji sociálně-.právní ochrany dětí na území kraje,
- plnění úkolů krajského úřadu při zprostředkování náhradní rodinné péče,
- zajišťování konzultací o výkonu pěstounské péče,
- zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,
- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany,
- plnění úkolů kraje v souvislosti se zřízením a provozem zařízení sociálně-právní ochrany dětí,
- rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- rozhodování ve správním řízení,
- zajištění plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování náhradní rodinné péče a při uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
- sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů a sledování dodržování práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- zajišťování návštěv rodičů těchto dětí,
- provádění terénní sociální práce v rámci plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte,
- vykonávání opatrovnictví a poručenství a účast u občanského soudního a správního řízení v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- zajištění plnění úkolů obce s rozšířenou působností v rámci trestního a přestupkového řízení vedeného proti mladistvým,
- zajištění vypracování návrhů a podnětů uložených zákonem v rámci působnosti tohoto úřadu,
- vykonávání kontroly a dozoru nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, kterým pověření udělila komise pro sociálně-právní ochranu dětí,
- zajištění neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku,
- zajištění plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti a se zřizováním a provozem zařízení sociálně-právní ochrany,
- poskytování součinnosti při výkonu rozhodnutí soudu o výchově nezletilých dětí,
- plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při spolupráci s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti,
- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany.
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Na úrovni obecního úřadu:
- provádění terénní sociální práce v rámci plnění úkolů obecního úřadu,
- zajištění plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské činnosti,
- zajištění vypracování návrhů a podnětů podávaných obecním úřadem soudu,
- zajištění plnění úkolů obce v souvislosti se zřízením a provozem zařízení sociálně-právní ochrany.
Ministerstvo průmyslu a obchoduživnostenské podnikánípři správě živnostenského podnikánízákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech;
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikám (živnostenský zákon);
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 552/1991 Sb., o
státní kontrole, ve znění pozdějších předpisu;
Na úrovni krajského živnostenského úřadu:
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- výkon řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu,
- rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů,
- spolupráce s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání,
- výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v zákonem stanoveném rozsahu včetně ukládání pokut za jeho porušení,
- vedení živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu,
- plnění dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy.
Na úrovni obecního živnostenského úřadu:
- činnosti spojené s posuzování oprávněnosti provozování živnosti fyzickými a právnickými osobami včetně posuzování všeobecných podmínek provozování živností u fyzických osob,
- činnosti spojené se vznikem živnostenského oprávnění včetně vydáváni živnostenských listů a rozhodování o koncesích,
- realizace kontrolních činností podle zákona o státní kontrole a dalších zákonů.
- činnosti spojené s vedením živnostenského rejstříku, včetně provádění zápisů týkajících se podnikatelů a vydávání úředních opisů z jeho veřejné a neveřejné části.
- činností spojené se zánikem živnostenského oprávnění včetně jeho zrušení podle živnostenského zákona,
- plnění funkce centrálního registračního místa pro podnikatele,
- činnosti spojené s ukládáním sankcí podle živnostenského zákona a některých dalších zákonů včetně ukládání pokut v blokovém řízení.
Správa státních hmotných rezervhospodářská opatření pro krizové stavypři přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavyzákon č. 97/1993 Sb., o působnosti státních hmotných rezerv;
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, především § 6-8,10-12,16-17,20-27 a 29-30; vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb.;
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovedností nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech podle příslušných
zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Na úrovni krajského úřadu:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využití informačního systému ARGIS,
- použití pohotovostních zásob, použití zásob pro humanitární pomoc,
- zajištění doplnění pracovních sil a prostředků subjektům hospodářské mobilizace,
- příprava a realizace regulačního opatření a jejich kontrola,
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy a uplatnění sankčních pravomocí.
Na úrovni obecního úřadu:
- zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využití informačního systému ARGIS,
- použití pohotovostních zásob,
- použití zásob pro humanitární pomoc,
- příprava a realizace regulačních opatření a jejich kontrola.
- kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatřeni pro krizové stavy a plnění sankčních pravomocí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyškolstvíve školstvízákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);

Na úrovni krajského úřadu:
- koncepční činnost spočívající v tvorbě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji či v tvorbě výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,
- rozhodování a další činnosti v rámci vedení rejstříku škol a školských zařízení,
- další rozhodování ve správním řízení
- zejména plnění úkolů nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, rozhodování o uznání zahraničního vzdělání, rozhodování o způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, přezkoumávání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria,
- činnosti v rámci rozpisu a poskytování finančních prostředků státního rozpočtu určených na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí nebo jinou fyzickou či právnickou osobou, činnosti v rámci veřejnosprávní kontroly použití těchto finančních prostředků, jejich finančního vypořádání, rozborů hospodaření a sumarizace účetní závěrky,
- vytváření podmínek pro přípravu a hodnocení společné části maturitní zkoušky a podíl na její organizaci,
- činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí,
- další správní agendy, zejména udělování souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga, souhlasu se zřízením třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy, jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria.
Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí,
- zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí a zpracovávání rozborů hospodaření s těmito finančními prostředky
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitrapřestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetkupři přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetkuzákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
- řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku a majetku,
- vydávání rozhodnutí o přestupcích, sankce,
- řízení o přestupcích mladistvých,
- přezkoumání rozhodnutí o přestupku.
matriky a státní občanstvípři správě matrik a státního občanstvízákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmem;
zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky);
zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu;
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém;
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;


- zápisy matričních událostí, matričních skutečností včetně jejich změn a oprav,
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin,
- ověřování matričních dokladů, mají-li být použity v cizině,
- vedení a aktualizace sbírky listin,
- ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin,
- výměna matrik, vydávání výpisů z matričních knih a nahlížení do nich,
- užívání jména a příjmení a jejich změny,
- ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
- řízení o žádosti o nabytí a pozbytí státního občanství České republiky a žádosti o vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství České republiky.
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladůpři vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladůzákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel;
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;
zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech;
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech;

- poskytování údajů z informačního systému,
- vydávání občanských průkazů a vydávání cestovních dokladů.
civilní ochrana a obranapři zajištění ochrany obyvatel azákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně;
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcícha jiných správních
deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
krizovém řízenízákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému;
- získávání informací a analýza rizik pro tvorbu krizových a havarijních plánů,
- tvorba povodňových plánů,
- tvorba plánu krizové připravenosti,
- tvorba havarijních plánů,
- kontrola připravenosti na řešení krizových situací.

V kompetenci Ministerstva obrany:
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhodnocení objektů důležitých pro obranu státu a zpracování návrhů jejich obrany,
- plánování opatření pro vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel,
- zabezpečení přípravy občanů k obraně státu.
Na úrovni krajského úřadu:
- stanovení a realizace opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil,
- řízení evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb.
- vedení souborné evidence o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.
Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- vedení evidence o vhodných věcných prostředcích a jejich vlastnících,
- vedení evidence nezbytných osobních údajů o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
- vedení evidence osobních údajů zdravotních pracovnic,
- provádění výběru vhodných věcných prostředků a kontroly určených věcných prostředků,
- rozhodnutí o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu.
- rozhodnutí o povolání fyzických osob k pracovním výpomocem a pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu.
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonu a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisu
- podíl na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb,
- ukládání sankcí za nesplnění povinností,
- rozhodování o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Ministerstvo zdravotnictvízdravotnictvíve zdravotnictvíNa úrovni krajského úřadu:
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu;
- vyřizování stížností, návrhů a podnětů vedených ve správním řízení,
- tvorba sítě zdravotnických zařízení, související se zabezpečením dostupnosti zdravotní péče a přednemocniční neodkladné péče,
- odvolací řízení, činnost znaleckých komisí,zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních;- správní řízení ve vydávání registrace a jejich změn, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;
- vyhlašováni a realizace výběrových řízení pro uzavírání smluv mezi nestátními zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami,
- sledování zákonných lhůt pro výběrová řízení,
- zabezpečení činnosti výběrové komise a vyhodnocení výsledků její činnosti, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách;
- kontrola zacházení s návykovými látkami a jejich evidence v lékárnách a zdravotnických zařízeních,
- kontrola a analýza ročních hlášení lékáren o stavu a pohybu zásob návykových látek,
- zajištění a kontrola likvidace nepoužitelných návykových látek,
- sestavování povinných hlášení (makovina, konopí),
- provádění kontrol dodržování rozhodnutí vydaných KÚ,
- ukládání pokut podle zákona,
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
- tvorba krizových a traumatologických plánů;
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů;
zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;
zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Ministerstvovodní hospodářstvíve vodním hospodářstvíNa úrovni krajského úřadu, obecního úřadu obcí s přenesenou působností a obecního
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zemědělstvíúřadu:
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- správní rozhodování a výkon vodoprávního dozoru,
- výkon kompetence vodoprávního úřadu,
- výkon kompetencí povodňového orgánu mimo povodeň,
- výkon pravomocí vodoprávních úřadů při mimořádných opatřeních,
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
- správní rozhodování a výkon dozoru, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
- rozhodování o přestupcích na úseku vodního hospodářství,
- vydávání vyjádření a jiných opatření.
V kompetenci Ministerstva životního prostředí:
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod.
zemědělství, myslivost a lesní hospodářstvív lesním hospodářství a myslivostizákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon); vyhláška M Ze č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa a vyhláška Mze č. 78/1996 Sb., o stanovém pásem ohrožení lesu pod vlivem imisí;
vyhláška MZe č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení;
vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů;vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích;
vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesu a o vymezení hospodářských souborů;vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování;
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství;
vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže;
vyhláška MZe č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát;
zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin);
vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin;
zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa;
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti;
vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb.,o myslivosti;
vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu;
vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd;
vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice;
vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě;

Na úrovni krajského úřadu, obecního úřadu obcí s přenesenou působností a obecních úřadů:
- rozhodování v oblasti státní správy lesů,
- rozhodování v oblasti státní správy myslivosti.
zemědělství, myslivost a lesní hospodářstvív zemědělstvízákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání;
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);


Na úrovni krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:
- vyhlašování rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů, přidělování výkonu rybářského práva a ustanovování rybářských hospodářů,
- vyhlašování (rušení, změna statutu) chráněných rybích oblastí,
- posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů,
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);

Na úrovni krajského úřadu, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů:
- udělování výjimek pro výkon rybářského práva, ustanovování rybářské stráže a vydávání rybářských lístků,
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů;
vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin;
vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů;

Na úrovni obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:
- rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům,
- základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku rostlinolékařské péče,
- přijímání opatření na úseku rostlinolékařské péče,
- státní správa na úseku rostlinolékařské péče,
- působnost obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče,
- ochrana včel při použití přípravků na ochranu rostlin
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalostí a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlašování rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů a přidělování výkonu rybářského práva,
- vyhlašování (rušení, změna statutu) chráněných rybích oblasti,
- posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů,
vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);
- udělování výjimek pro výkon rybářského práva,
zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.;
- vydávání, měnění a rušení mimořádných rostlinolékařských opatření na návrh rostlinolékařské správy,
- rozhodnutí o poskytování náhrad za majetkovou újmu, která vznikla provedením mimořádných rostlinolékařských opatření,
- příjem oznámení o výskytu karanténních škodlivých organizmů,
- povinností na úseku ochrany včel, zvěře a ryb.
Ministerstvo životního prostředíochrana přírody a krajinyv ochraně přírody a krajinyzákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 5 odst. 1,3,4,5, § 7 odst. 2, § 8 odst. 1 a odst. 2, § 9 odst. 1,§ 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 1, § 22 odst. 1, § 30, § 31, § 34 odst. 2,§ 37 odst. 2, § 43, § 44 odst. 1, § 46 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 4, § 50 odst. 3, § 56, § 63 odst. 1, § 66, § 67 odst. 1 a 4, § 73 odst. 2, § 80 odst. 2, § 84, § 86 odst. 1 a 2, § 87, § 88, § 89, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. ;
zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy);
nařízení Rady (ES) č. 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi;

- rozhodování ve správním řízení a dohled nad dodržováním zákonných ustanovení,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;
- správní činnost v lesním hospodářství a myslivosti v národních parcích.
ochrana ovzdušív ochraně ovzdušízákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ustanovení § 3 odst. 5, § 5 odst. 6, 7, 8, 9, 10 a 11, § 6 odst. 5, 6 a 7, § 7odst. 3, 6, 7,8 a 9, § 8 odst. 5 a 7,§ 9 odst. 4, § 17 odst. 1 a 2, § 19 odst. 4, 5, 6, 11 a 12, § 21 odst. 1, 4 a 5, § 22 odst. 3, 4 a 5, § 38 odst. l a 2, § 40 odst. 4, 5, 8, 10 a 11, § 41 odst. 1, 2 a 3, § 48, § 49 a § 50 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů;
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností v četně rozhodování o přestupcích a jiných správních
deliktech |)odle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- rozhodování ve správním řízení a dohled nad dodržováním zákonných ustanovení.
odpadové hospodářstvív hospodaření s odpady a nakládání s obalyzákon č. 185/2001 Sb., o odpadech;
Na úrovni krajského úřadu:
- uděluje souhlas k provozování zařízení - § 14 odst. 1,
- uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady -§ 12 odst. 5,
- ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil - § 46 odst. 2,
- stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci podle - § 52.
- zpracovává a průběžně vede evidenci jmi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona - § 39 odst. 9,
- rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti - § 3 odst. 3,
- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok,
- uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů
- uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1,
- může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
- může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4.
Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činností)
3.
Správní činností (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalostí a dovedností nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných
správních deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3,
- vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu - § 39,
- hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby - § 79 odst 1,
- ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. - § 79 odst. 1,
- ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 5,
- může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí.
Na úrovni obecního úřadu:
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem - § 17 a 17a),
- ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1;
současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
- ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
- kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem.
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech;
- rozhodování ve správním řízení a dohled nad dodržováním zákonných ustanovení.
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti
(§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých
správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech podle příslušných
zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravkypři ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkamizákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií;
Na úrovni krajského úřadu:
- schvaluje a eviduje program, bezpečnostní zprávu a jejich aktualizace podle § 7 až 9,
- stanoví zónu havarijního plánování na základě podkladů předaných provozovatelem podle § 12 odst. 4,
- určuje objekty nebo zařízení, jejichž vzájemná poloha zvyšuje možnost vzniku závažné havárie v důsledku kumulativních a synergických účinků nebo zvyšuje závažnost jejích následků, a sděluje tuto skutečnost právnické osobě nebo fyzické osobě, která vlastní nebo užívá určený objekt nebo zařízení podle § 3 odst. 5,
- zpracovává vnější havarijní plán podle § 12 odst. 4 až 7,
- zajišťuje veřejné projednání programu, bezpečnostní zprávy, vnějšího havarijního plánu a jejich aktualizace podle § 13,
- zpracovává informaci pro veřejnost v zóně havarijního plánování o riziku závažné havárie podle § 14,
- podává ministerstvu a Ministerstvu vnitra neprodleně písemné hlášení o vzniku závažné havárie a konečnou zprávu o vzniku a následcích závažné havárie podle § 15 odst. 3,
- kontroluje podle plánu kontrol schváleného ministerstvem, jak jsou provozovateli dodržována ustanovení tohoto zákona a rozhodnutí o uložených opatřeních vydaných okresním úřadem, a zpracovává informaci o výsledku kontroly a doručuje ji České inspekci životního prostředí podle § 22 odst. 4,
- ukládá provozovatelům pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem podle § 24 odst. 1,
- vydává rozhodnutí provozovatelům o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků při plnění povinností stanovených tímto zákonem, včetně stanovení podmínek a lhůt pro zjednání nápravy podle § 22 odst. 5,
- rozhoduje o zákazu činnosti provozovatele, pokud nesplní povinnosti uložené tímto
1.
Ústřední orgán
2.
Dosavadní úsek státní správy (správní činnosti)
3.
Správní činnosti (§ 1 odst. 1)
4.
Základní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon jednotlivých správních činností včetně rozhodování o přestupcích a jiný ch správních deliktech podle příslušných zákonů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákonem, v jejichž důsledku může dojít k ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo majetku, nebo k závažné havárii v objektu nebo zařízení tohoto provozovatele již došlo podle § 25 odst. 4,
zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- kontrola a zjednání nápravy při dodržování ustanovení zákonů,
- rozhodování ve správním řízení a dohled nad dodržováním zákona a ukládání pokut.
ochrana zemědělského půdního fondupři ochraně zemědělského půdního fonduzákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
- souhlas ke změně louky na ornou půdu - § 2 odst. 2,
- změna kultury zemědělské půdy § - 2 odst. 3,
- § 3 odst. 3 ukládání opatření k nápravě,
- pří územně plánovací činnosti - § 5,
- při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů - § 6,
- pří zpracování zadání staveb - § 7,
- při stavební, těžební a průmyslové činnosti - § 8,
- odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu - § 9,
- kontrolní činnost - § 18.
- rozhodování v pochybnostech - § 1 odst. 4.
- stanovování odvodů - § 11,
- ukládání sankcí - § 20.
při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištěníNa úrovni krajského úřadu:
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.;
- stanovení předmětu a rozsahu posuzování, záměru, koncepce, dotčeného území, dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, kategorií posuzovaných záměrů, jejich členění, určení, zda záměr či koncepce naplňuje dikci zákona, zařazení záměru,
- zajištění účasti veřejnosti v procesu posuzování,
- kontrola náležitostí vzniklých dokumentů (oznámení, oznámení koncepce, dokumentace, vyhodnocení koncepce, posudek) a jejich dodržování při vydávání závěru zjišťovacího řízení či stanoviska,
- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu procesu posuzování,
- zajištění dodržování povinností úřadů vykonávajících státní správu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí,
- posuzování vlivů na životní prostředí při územním a stavebním řízení,
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů;
- realizace působnosti orgánů státní správy v IPPC,
- kontrola plnění povinností provozovatelů IPPC zařízení,
- vedení povolovacích řízení a určení poplatků,
- zajištění účasti veřejnosti v procesu integrovaného povolování,
- zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu procesu integrovaného povolování,
- stanovení a aplikace nejlepších dostupných technik (BAT),
- kontrola integrovaných povolení a provozu zařízení a stanovení sankcí,
- zajištění monitoringu a integrovaný registr znečišťování,
- uplatnění integrované prevence při územním a stavebním řízení.
Přesunout nahoru