Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 505/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Částka 174/2002
Platnost od 05.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2010 (410/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

505

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Ministerstvo financí podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

§ 1

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,

e) směrnou účtovou osnovu,

f) účetní metody.

§ 2

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona, které jsou územními samosprávnými celky,1) dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů soudržnosti1a), příspěvkovými organizacemi,2) státními fondy podle zvláštních právních předpisů3) a organizačními složkami státu.4)

ČÁST DRUHÁ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

(K § 4 odst. 8 zákona)

HLAVA I

ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

§ 3

(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu.

(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.

(5) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu nebo zjednodušeném rozsahu podle § 18odst. 3 zákona.

§ 3a

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a nepoužijí ustanovení § 30 až 32 a § 39 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou.

§ 4

(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.

(2) Položky rozvahy (bilance) se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic, názvem položky a arabskou číslicí označující číslo položky. Položky výkazu zisku a ztráty se označují názvem položky a arabskou číslicí označující číslo položky.

(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v tisících Kč s přesností na dvě desetinná místa podle zvláštního právního předpisu.5) Položky "AKTIVA CELKEM" a "PASIVA CELKEM" se musí rovnat. Položka "Výsledek hospodaření po zdanění" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze (bilanci).

§ 5

(1) V prvním sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) se uvádí informace o jejím stavu k 1. lednu. Stav k 1. lednu se nevykazuje u položek aktiv č. 91, 92, 97 až 103,110 až 118. Stav k 1. lednu se nevykazuje u položek pasiv č. 142 až 149 a 152.

(2) V druhém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) se uvádí informace o jejím finančním stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 5),6) nebo k rozvahovému dni. Položka pasiv č. 154 stav v tomto sloupci nevykazuje.

(3) Ve třetím sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 312 Ministerstvo financí a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(4) Ve čtvrtém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 312 Ministerstvo financí a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(5) V pátém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informace o jejím stavu k 1. lednu podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (dále jen „zákon o zrušení Fondu“).

(6) V šestém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informace o jejím finančním stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni podle zákona o zrušení Fondu.

(7) V sedmém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 396 Státní dluh a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(8) V osmém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 396 Státní dluh a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(9) V devátém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(10) V desátém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(11) V jedenáctém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo a účetní jednotky podle své příslušnosti hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z hospodaření s tímto majetkem a závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(12) Ve dvanáctém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo a účetní jednotky podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa informace o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z hospodaření s tímto majetkem a závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

§ 5a

(1) Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty č. 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v rozvaze (bilanci) uvedeny v aktivech i pasivech a rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

(2) Rozvaha (bilance) při vedení účetnictví v plném rozsahu a při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu obsahuje položky v uspořádání a označování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění za účetní jednotku k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni.

(2) Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují položky ve sloupci za hlavní činnost účetní jednotky a ve sloupci za hospodářskou činnost účetní jednotky.

(3) Výkaz zisku a ztráty při vedení účetnictví v plném rozsahu a při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu obsahuje položky v uspořádání a označování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

HLAVA II

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)

§ 7

Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek č. 9" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč v rámci jednoho účetního období, a to při splnění povinností uvedených v odstavci 1:

a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,

b) drobného dlouhodobého nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v položce "A.1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek č. 5", ale v nákladech,

c) drobného dlouhodobého nehmotného majetku vymezeného v odstavci 3.

(3) Položka "A.1. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek č. 5" obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, pokud jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.

(4) Podle odstavce 1 jsou

a) nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software takové výsledky a software, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo nabyty od jiných osob,

b) ocenitelnými právy zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů7) za podmínek stanovených v písmenu a),

c) povolenkami na emise povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství7a) bez ohledu na výši ocenění,

d) preferenčními limity zejména individuální referenční množství mléka7b), individuální produkční kvóty7b) a individuální limit prémiových práv7b) bez ohledu na výši ocenění; u prvního držitele7b) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

(5) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například v důsledku prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

(6) Položka "A.1. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek č. 7" obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(7) Položka "A.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek č. 8" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

(8) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

(9) Položka "A.1. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek č. 6" obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek, který neobsahují předcházející položky zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění.

(10) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti 7c) a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity 7d) a energetické audity 7e), lesní hospodářské plány 7f), plány povodí 7g) a povodňové plány 7h).

§ 8

Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "A.3. Pozemky č. 16" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím.

(2) Položka "A.3. Stavby č. 18" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

a) stavby8) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů,9)

b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,

c) technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,

d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu,10)

e) nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou,

f) technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40000 Kč,

g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona.

(3) Položka „A.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí č. 19“ obsahuje samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku podle § 37a převyšuje částku 40000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.

(4) Položka "A.3. Pěstitelské celky trvalých porostů č. 20" obsahuje

a) ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar,

b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

(5) Položka "A.3. Základní stádo a tažná zvířata č. 21" obsahuje bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí účetní jednotky sem patří též zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, např. muflonů, daňků, jelenů a pštrosů, a dále koně, zejména tažní a dostihoví, osli, muly a mezci.

(6) Položka "A.3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek č. 22" obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Jedná-li se o

a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem,

b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč, považují se za drobný dlouhodobý hmotný majetek vždy, bez ohledu na výši pořizovací ceny.

(7) Položka "A.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek č. 23" obsahuje bez ohledu na výši ocenění ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené jako součást pozemku po 1. 1. 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 34 odst. 2 písm. d) a dále technické zhodnocení majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno v položce „A.3. Stavby č. 18“.

(8) Položka „A.3. Umělecká díla11) a předměty č. 17“ obsahuje zejména umělecká díla, sbírky, předměty kulturní hodnoty12) a obdobný movitý majetek bez ohledu na výši ocenění, který není součástí stavby nebo není zbožím, včetně movitých kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, a včetně souborů tohoto majetku oceněných podle § 37a odst. 2 písm. a).

(9) Položka "A.3. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek č. 24" obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(10) Položka "A.3. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek č. 25" obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytované na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

(11) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy13) pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

§ 9

Dlouhodobý finanční majetek

Položka "A.5. Dlouhodobý finanční majetek celkem č. 41" obsahuje cenné papíry a podíly, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, jimiž jsou majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, v osobách s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv, půjčky poskytnuté účetní jednotkou osobám ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dluhové cenné papíry držené do splatnosti, soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 zákona o daních z příjmů, ostatní dlouhodobý finanční majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.

§ 9a

(1) Položka "A.6. Majetek převzatý k privatizaci č. 204" obsahuje majetek k privatizaci převzatý podle zákona o zrušení Fondu.

(2) Položka "A.6. Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu č. 205" obsahuje majetek převzatý k privatizaci podle zákona o zrušení Fondu, dosud nezprivatizovaný, pronajatý na základě uzavřených nájemních smluv.

§ 10

Oprávky k dlouhodobému majetku

(1) Položka "A.2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem č. 15" a položka "A.4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem č. 33" obsahují oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, které vyjadřují opotřebení majetku ve finančním vyjádření, kterým se snižuje ocenění tohoto majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví a současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů. Položka "A.4. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku č. 32" obsahuje u ministerstva oprávky z majetku převzatého k privatizaci v pronájmu (uskutečněné před převzetím) podle zákona o zrušení Fondu.

(2) Oprávky vytvářejí účetní jednotky podle § 34.

§ 11

Zásoby

(1) Položka "B.1. Zásoby celkem č. 51" obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, jimiž jsou materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončenou výrobu, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata, zboží na skladě, pořízení zboží a zboží na cestě. Do materiálu zejména náleží:

a) suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,

b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,

c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,

d) náhradní díly,

e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,

f) další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění.

(2) Položka "B.1. Nedokončená výroba č. 45" obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.

(3) Položka "B.1. Polotovary vlastní výroby č. 46" obsahuje odděleně evidované produkty, to je polotovary, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

(4) Položka "B.1. Výrobky č. 47" obsahuje předměty vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

(5) Položka "B.1. Zvířata č. 48" obsahuje zejména mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále například kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psy, služební koně a veškerá zvířata v zoologických zahradách bez ohledu na jejich pořizovací cenu a další.

(6) Položka "B.1. Zboží na skladě č. 49", položka "B.1. Pořízení zboží a Zboží na cestě č. 50" obsahuje movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Položky obsahují výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Položky obsahují též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

§ 12

Pohledávky

(1) Položka "B.2. Odběratelé č. 52" obsahuje částky pohledávek vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Položka "B.2. Směnky k inkasu č. 53" obsahuje částky (hodnoty) směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad přijatých od odběratelů a jiných plátců. Položka "B.2. Pohledávky za eskontované cenné papíry č. 54" obsahuje částky pohledávek za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky včetně jiných cenných papírů předaných k eskontu bance. Položka "B.2. Poskytnuté provozní zálohy č. 55" obsahuje částky poskytnutých provozních záloh dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele. Položka "B.2. Pohledávky za rozpočtové příjmy č. 56" obsahuje pohledávky z titulu rozpočtových příjmů. Položka "B.2. Ostatní pohledávky č. 57" obsahuje částky jiných pohledávek z obchodních vztahů, například reklamace vůči dodavatelům a u územních samosprávných celků a organizačních složek státu částky záloh k vyúčtování, poskytnutých organizačním složkám územního samosprávného celku a vnitřním organizačním jednotkám organizačních složek státu. Položka „B.2. Pohledávky zaniklé ČKA č. 214“ obsahuje u ministerstva pohledávky podle § 20 zákona o České konsolidační agentuře, které neobsahují předcházející položky. Položka „B.2. Pohledávky z výběru daní a cel č. 215“ obsahuje pohledávky vzniklé ze správy daní a cel, pokud jsou tyto daně a cla pravomocně vyměřené podle zvláštního právního předpisu 13a).

(2) Položka "B.2. Pohledávky za účastníky sdružení č. 59" obsahuje částky pohledávek při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.

(3) Položka "B.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění č. 60" obsahuje částky pohledávek k příslušným institucím včetně nároků na výplaty sociálních dávek.

(4) Položka "B.2. Daň z příjmů č. 61" obsahuje částky pohledávek na daň z příjmů.

(5) Položka "B.2. Ostatní přímé daně č. 62" obsahuje částky pohledávek daně z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům.

(6) Položka "B.2. Daň z přidané hodnoty č. 63" obsahuje částky nároků vůči finančnímu orgánu na odpočet včetně nároku na vrácení daně z přidané hodnoty. Položka "B.2. Ostatní daně a poplatky č. 64" obsahuje částky daňové povinnosti ze spotřebních daní a dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, například o dani silniční, dani z nemovitosti, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí včetně nároku vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období.

(7) Položka "B.2. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí č. 65" obsahuje částky pohledávek z pevných termínových operací.

(8) Položka "B.2. Pohledávky v zahraničí č. 207" obsahuje u ministerstva podle zákona o zrušení Fondu částky pohledávek za dlužníky, kteří mají sídlo v zahraničí, při splnění dodávky ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních vztahů. Položka "B.2. Pohledávky tuzemské č. 208" obsahuje u ministerstva podle zákona o zrušení Fondu pohledávky za dlužníky, kteří mají sídlo v tuzemsku, při splnění dodávek ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních vztahů.

(9) Položka "B.2. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem č. 67" obsahuje částky nároků příspěvkových organizací na dotace a příspěvky na provoz, včetně nároků na dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu. Položka "B.2. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků č. 68" obsahuje částky nároků příspěvkových organizací na dotace a příspěvky na provoz, včetně nároků na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtů územních samosprávných celků.

(10) Položka "B.2. Pohledávky za zaměstnanci č. 70" obsahuje částky pohledávek za zaměstnanci, například zálohy na cestovné, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.

(11) Položka "B.2. Pohledávky z vydaných dluhopisů č. 71" obsahuje částky pohledávek z vydaných dluhopisů u emitenta dluhopisů.

(12) Položka "B.2. Jiné pohledávky č. 72" obsahuje částky jiných pohledávek, například nakoupené opce.

(13) Položka "B.2. Opravná položka k pohledávkám č. 73" obsahuje částky opravných položek k pohledávkám podle § 33 této vyhlášky.

§ 13

Finanční majetek

Položka "B.3. Finanční majetek celkem č. 89" obsahuje peníze, šeky, ceniny, poukázky k zúčtování, peněžní zůstatky na bankovních účtech, krátkodobé cenné papíry, pořizovaný krátkodobý finanční majetek a u ministerstva podle zákona o zrušení Fondu cenné papíry a podíly v akciových společnostech a ve společnostech s ručením omezeným a vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách. Položka „B.3. Účty spravovaných prostředků č. 216“ obsahuje u ministerstva zejména zůstatky na bankovních účtech spravovaných v rámci kapitol uvedených v § 5 odst. 9 až 12 vyhlášky. Položka „B.3. Souhrnné účty č. 217“ obsahuje u ministerstva a účetních jednotek podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, která souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu kapitol uvedených v § 5 odst. 7 a 12 vyhlášky zejména zůstatky bankovních účtů. Položka „B.3. Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy č. 218“ obsahuje u ministerstva a účetních jednotek podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu kapitoly uvedené v § 5 odst. 11 a 12 vyhlášky zejména zůstatky bankovních účtů.

§ 14

Prostředky rozpočtového hospodaření

(1) Položka "B.4. Základní běžný účet č. 90" obsahuje peněžní prostředky včetně rozpočtových. Položka "B.4. Vkladový výdajový účet č. 91" obsahuje dotace přijaté od územního samosprávného celku včetně vydaných částek na provoz a dlouhodobý majetek územního samosprávného celku. Položka "B.4. Příjmový účet č. 92" obsahuje inkasované rozpočtové platby. Položka "B.4. Běžné účty peněžních fondů č. 93" obsahuje stav a pohyb finančních prostředků fondů územních samosprávných celků. Položka "B.4. Běžné účty státních fondů č. 94" obsahuje stav a pohyb finančních prostředků státních fondů. Položka "B.4. Běžné účty finančních fondů č. 95" obsahuje stav a pohyb finančních prostředků rezervního fondu, popřípadě ostatních finančních a zvláštních fondů organizačních složek státu.

(2) Položka "B.4. Poskytnuté dotace organizačním složkám státu č. 97" obsahuje částky dotací poskytnutých organizačním složkám státu. Položka "B.4. Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu č. 98" obsahuje u územních samosprávných celků částky dotací poskytnutých vkladovému výdajovému účtu. Položka "B.4. Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím č. 99" obsahuje u organizačních složek státu částky příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu. Položka "B.4. Poskytnuté dotace ostatním subjektům č. 100" obsahuje u organizačních složek státu částky dotací poskytnutých ostatním subjektům ze státního rozpočtu. Položka "B.4. Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím č. 101" obsahuje u územních samosprávných celků částky příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím z rozpočtů územních samosprávných celků. Položka "B.4. Poskytnuté dotace ostatním subjektům č. 102" obsahuje u územních samosprávných celků částky dotací poskytnutých ostatním subjektům z rozpočtů územních samosprávných celků.

(3) Položka "B.4. Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty č. 104" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých návratných výpomocí mezi rozpočty v rámci rozpočtového hospodaření. Položka B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím č. 105" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí příspěvkovým organizacím v rámci rozpočtového hospodaření. Položka "B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům č. 106" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí podnikatelským subjektům v rámci rozpočtového hospodaření. Položka "B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím č. 107" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí ostatním organizacím v rámci rozpočtového hospodaření. Položka "B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám č. 108" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí fyzickým osobám v rámci rozpočtového hospodaření.

(4) Položka "B.4. Limity výdajů č. 110" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky stanovených limitů prostředků státního rozpočtu, které mají v bance otevřeny bankovní účty k limitům na vrub státního rozpočtu. Položka "B.4. Zúčtování výdajů územních samosprávných celků č. 111" obsahuje vydané částky z rozpočtů územních samosprávných celků.

(5) Položka "B.4. Materiální náklady č. 112" obsahuje zejména spotřebu nakupovaného materiálu, elektrické energie, vody, páry, plynu, náklady na údržbu a opravy, na dopravu, práce výrobní povahy a náklady na pohoštění a dary.

(6) Položka "B.4. Služby a náklady nevýrobní povahy č. 113" obsahuje zejména náklady na služby a práce nevýrobní povahy, nájemné, výkony spojů a různé finanční náklady. Obsahem této položky je rovněž jednotný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.

(7) Položka "B.4. Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám č. 114" obsahuje zejména cestovní, stěhovací a podobné náklady, ostatní výplaty fyzickým osobám a stipendia.

(8) Položka "B.4. Mzdové a ostatní osobní náklady č. 115" obsahuje veškeré požitky zaměstnanců, jimiž jsou mzdy a náhrady mzdy poskytované na základě pracovního poměru, popř. obdobná plnění poskytovaná na základě služebního poměru, nepeněžní mzda, pokud je součástí mzdy, odměny za vykonanou práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, částky refundované jiným organizacím.

(9) Položka "B.4. Dávky sociálního zabezpečení č. 116" obsahuje peněžité dávky nemocenského pojištění, důchody, ostatní peněžité dávky, peněžité podpory, věcné podpory, náklady na lázeňskou péči a náklady na rekreaci.

(10) Položka "B.4. Manka a škody č. 117" obsahuje manka a škody na dlouhodobém majetku, manka a škody přesahující stanovené normy přirozených úbytků zásob, dále může tato položka obsahovat realizované výdaje na dlouhodobý majetek v případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku. Škodou se v tomto případě rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin.

(11) Položka „B.4. Úroky č. 219“ obsahuje zejména úroky z úvěrů, půjček a z emitovaných dluhopisů. Položka „B.4. Penále a poplatky č. 220“ obsahuje zejména penále z obchodních závazkových vztahů, poplatky z prodlení, správní poplatky. Položka „B.4. Kursové ztráty č. 221“ obsahuje kursové ztráty vznikající zejména při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona. Položka „B.4. Finanční náklady č. 222“ obsahuje zejména bankovní poplatky, náklady z titulu úbytku cenných papírů při prodeji, postoupení pohledávek, náklady za správu, uložení a úschovu cenných papírů.

§ 15

Časové rozlišení v aktivech rozvahy (bilance)

(1) Položka "B.5. Přechodné účty aktivní celkem č. 124" obsahuje tituly časového rozlišení u územních samosprávných celků za hospodářskou činnost a příspěvkových organizací vykazované podle § 37, které mají aktivní zůstatek, dále obsahuje kursové rozdíly aktivní a dohadné účty aktivní.

(2) Položka "B.5. Dohadné účty aktivní č. 123" obsahuje částky pohledávek stanovené podle smluv, které nejsou doloženy externím dokladem, a tedy není známa jejich přesná výše.

§ 16

Majetkové, finanční, peněžní a zvláštní fondy

(1) Položka "C.1. Majetkové fondy celkem č. 131" obsahuje majetkové fondy včetně oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Položka "C.1. Fond dlouhodobého majetku č. 127" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků tvorbu zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému, hmotnému majetku a finančnímu majetku včetně bezúplatně převzatého nebo darovaného dlouhodobého majetku; dále obsahuje tvorbu zdrojů k povolenkám na emise a k preferenčním limitům, jako přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku a úbytky v případě spotřeby, prodeje či jiném úbytku aktiv. U příspěvkových organizací položka "C.1. Fond dlouhodobého majetku č. 127" obsahuje tvorbu zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku včetně bezúplatně převzatého nebo darovaného dlouhodobého majetku; dále obsahuje tvorbu zdrojů k povolenkám na emise a k preferenčním limitům, jako přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku a úbytky v případě spotřeby, prodeje či jiném úbytku aktiv. Fond dlouhodobého majetku č. 127" obsahuje tvorbu zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku včetně bezúplatně převzatého nebo darovaného dlouhodobého majetku. Položka "C.1. Fond oběžných aktiv č. 128" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků zejména přírůstky bezúplatně převzatých nebo darovaných oběžných aktiv, materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku, úbytky bezúplatně předaných nebo darovaných oběžných aktiv. U příspěvkových organizací položka "C.1. Fond oběžných aktiv č. 128" obsahuje zejména přírůstky bezúplatně převzatých nebo darovaných oběžných aktiv včetně úbytku bezúplatně předaných nebo darovaných oběžných aktiv, pokud oběžné aktivum nebylo využíváno při provozování hospodářské činnosti, při zániku příspěvkové organizace může na základě rozhodnutí zřizovatele obsahovat i zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu), pokud jsou vypořádány finanční a peněžní fondy. Položka "C.1. Fond hospodářské činnosti č. 129" obsahuje u územních samosprávných celků zdroje krytí oběžných aktiv při provozování hospodářské činnosti včetně zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého v rámci hospodářské činnosti po splnění daňových povinností. Položka "C.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků č. 130" obsahuje oceňovací rozdíly vyplývající z účetních metod podle § 30 a 31 této vyhlášky. Položka "C.1. Fond privatizace č. 211" obsahuje u ministerstva zdroje privatizace podle zákona o zrušení Fondu. Položka "C.1. Ostatní fondy č. 212" obsahuje u ministerstva další finanční zdroje podle zákona o zrušení Fondu.

(2) Položka "C.2. Finanční a peněžní fondy celkem č. 138" obsahuje fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, fond rezervní, fond reprodukce majetku, peněžní fondy a jiné finanční fondy, jejichž tvorbu a použití upravují zvláštní právní předpisy.

(3) Položka "C.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu č. 141" obsahuje tvorbu a použití státních fondů, tvorbu a použití ostatních zvláštních fondů a tvorbu a použití fondů EU.

§ 17

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

Položka "C.4. Financování výdajů organizačních složek státu č. 142" obsahuje částky limitů, poskytnutých dotací, mank a škod na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku a zásobách. Položka "C.4. Financování výdajů územních samosprávných celků č. 143" obsahuje částky cizích zdrojů v případě, kdy peněžní ústav provádí úhrady z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů přímo bez převodu poskytnutých úvěrů na základní běžný účet, převody zdrojů ve výši splacených úvěrů na dlouhodobý majetek, převody zdrojů dlouhodobého majetku, který je pořizován i z provozních prostředků nebo z bankovního vkladového výdajového účtu. Položka "C.4. Bankovní účty k limitům organizačních složek státu č. 144" obsahuje veškeré platby, které organizační složka státu provádí na vrub státního rozpočtu, a dále platby uskutečněné územními samosprávnými celky na vrub prostředků státního rozpočtu. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu č. 145" obsahuje částky vyúčtování rozpočtových prostředků z běžné činnosti organizačních složek státu. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků č. 146" obsahuje částky rozpočtových prostředků z běžné činnosti územních samosprávných celků. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu č. 147" obsahuje částky rozpočtových prostředků z finančního majetku. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků č. 148" obsahuje částky rozpočtových prostředků z finančního majetku. Položka "C.4. Zúčtování příjmů územních samosprávných celků č. 149" obsahuje přijaté rozpočtové prostředky na základní běžný účet včetně přijatých dotací v průběhu účetního období a přijatých prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi a ostatními subjekty. Položka "C.4. Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty č. 150" obsahuje částky přijatých finančních výpomocí mezi rozpočty.

§ 18

Výsledek hospodaření

(1) Položka "C.5. Výsledek hospodaření běžného účetního období č. 152" obsahuje výsledek hospodaření běžného účetního období, položka "C.5. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let č. 153" obsahuje nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu minulých období, položka "C.5. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení č. 154" obsahuje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

(2) Položka "C.5. Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let č. 155" obsahuje převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let, položka "C.5. Saldo výdajů a nákladů č. 156" obsahuje saldo výdajů a nákladů, položka "C.5. Saldo příjmů a výnosů č. 157" obsahuje saldo příjmů a výnosů.

§ 19

Rezervy

Položka "D.1. Rezervy zákonné č. 160" obsahuje rezervy u územních samosprávných celků za hospodářskou činnost a příspěvkových organizací vykazované podle § 35.

§ 19a

Dlouhodobé závazky

(1) Položka "D.2. Vydané dluhopisy č. 161" obsahuje závazky emitenta z titulu vydaných dluhopisů.

(2) Položka "D.2. Závazky z pronájmu č. 162" obsahuje částky závazků při pronájmu majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité i nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy, sjednané před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005, nájemcem.

(3) Položka "D.2. Dlouhodobé přijaté zálohy č. 163" obsahuje přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.

(4) Položka "D.2. Dlouhodobé směnky k úhradě č. 164" obsahuje směnky vlastní a akceptované směnky cizí.

(5) Položka "D.2. Ostatní dlouhodobé závazky č. 165" obsahuje ostatní dlouhodobé závazky obchodního charakteru.

(6) Položka "D.4. Dlouhodobé bankovní úvěry č. 190" obsahuje částky přijatých a splácených dlouhodobých úvěrů poskytovaných územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, pokud to dovoluje zvláštní právní předpis.

§ 19b

Krátkodobé závazky

(1) Položka "D.3. Krátkodobé závazky" obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.

(2) Položka "D.3. Dodavatelé č. 167" obsahuje závazek vůči dodavateli, jenž při vzniku vůči dodavateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů neobsahuje závazky směnečné. Položka "D.3. Směnky k úhradě č. 168" obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli v případě, že směnečný závazek je kratší než jeden rok. Položka "D.3. Přijaté zálohy č. 169" obsahuje krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli. Položka "D.3. Ostatní závazky č. 170" obsahuje ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů například uplatněné reklamace odběrateli. Položka „D.3. Závazky zaniklé ČKA č. 223“ obsahuje u ministerstva závazky podle § 20 zákona o České konsolidační agentuře. Položka „D.3. Přijaté zálohy daní č. 224“ obsahuje přijaté zálohy daní. Položka „D.3. Závazky z výběru daní a cel č. 225“ obsahuje závazky vzniklé ze správy daní a cel. Položka „D.3. Závazky ze sdílení daní a cel č. 226“ obsahuje u ministerstva a účetních jednotek podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu kapitoly uvedené v § 5 odst. 11 a 12 vyhlášky závazky vzniklé z hospodaření s tímto majetkem.

(3) Položka "D.3. Závazky z pevných termínových operací a opcí č. 171" obsahuje krátkodobé závazky z pevných termínových operací. Položka „D.3. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů č. 173“ obsahuje krátkodobé závazky za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy nebo vklady. Položka "D.3. Závazky k účastníkům sdružení č. 174" obsahuje závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.

(4) Položka "D.3. Zaměstnanci č. 176" obsahuje závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zúčtovaným zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám a jejich zúčtování. Položka "D.3. Ostatní závazky vůči zaměstnancům č. 177" obsahuje ostatní závazky vůči zaměstnancům například nárok zaměstnance na úhradu cestovného. Položka "D.3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění č. 179" obsahuje závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

(5) Položka "D.3. Daň z příjmů č. 180" obsahuje částky nezaplacené daně z příjmů. Položka "D.3. Ostatní přímé daně č. 181" obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům například zaměstnancům. Položka "D.3. Daň z přidané hodnoty č. 182" obsahuje částky daňové povinnosti účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu. Položka "D.3. Ostatní daně a poplatky č. 183" obsahuje částky daňové povinnosti účetní jednotky ze spotřebních daní, daně silniční, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu.

(6) Položka "D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem č. 185" obsahuje částky přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem včetně předpisů přijatých výpomocí, dobropisů určených k odvodu do státního rozpočtu. Položka "D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků č. 186" obsahuje podobné tituly jako položka "D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem č. 185" týkající se ovšem rozpočtu územních samosprávných celků. Položka "D.3. Jiné závazky č. 188" obsahuje jiné závazky například částky prodané opce.

(7) Položka "D.4. Krátkodobé bankovní úvěry č. 191" obsahuje částky přijatých a splácených krátkodobých bankovních úvěrů poskytovaných územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, pokud to dovoluje zvláštní právní předpis. Položka "D.4. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) č. 192" obsahuje u územních samosprávných celků a příspěvkových organizací částky přijatých úvěrů, které jsou poskytované bankou na eskontované směnky, popřípadě jiné cenné papíry, které převzala banka k inkasu, pokud to dovoluje zvláštní právní předpis. Položka "D.4. Vydané krátkodobé dluhopisy č. 193" obsahuje částky krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho roku. Položka "D.4. Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) č. 194" obsahuje u příspěvkových organizací částky přijatých výpomocí (půjček) od ostatních osob, s výjimkou bank na základě smluv.

§ 20

Časové rozlišení v pasivech rozvahy (bilance)

(1) Položka "D.5. Přechodné účty pasivní celkem č. 201" obsahuje tituly časového rozlišení u územních samosprávných celků za hospodářskou činnost a příspěvkových organizací vykazované podle § 37, které mají pasivní zůstatek, kursové rozdíly pasivní a dohadné účty pasivní.

(2) Položka "D.5. Dohadné účty pasivní č. 200" obsahuje částky závazků stanovené podle smluv, které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

HLAVA III

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

§ 21

Náklady

(1) Položka "Spotřeba materiálu č. 1" obsahuje nákupy materiálu; náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků a pořizovací ceny drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného nebo vytvořeného vlastní činností. Položka "Spotřeba energie č. 2" obsahuje náklady na spotřebovanou energii. Položka "Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek č. 3" obsahuje náklady na spotřebu ostatních neskladovatelných nákupů. Položka "Prodané zboží č. 4" obsahuje náklady na prodané zboží při prodeji ve vlastních prodejnách; včetně nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků. Položka "Opravy a udržování č. 5" obsahuje náklady na opravy a udržování majetku. Položka "Cestovné č. 6" obsahuje náklady na cestovné na pracovní cesty. Položka "Náklady na reprezentaci č. 7" obsahuje náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace. Položka "Ostatní služby č. 8" obsahuje náklady vynaložené na ostatní dodané služby (externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek, pořizovací ceny drobného dlouhodobého nehmotného majetku, nakoupeného nebo vytvořeného vlastní činností).

(2) Položka "Mzdové náklady č. 9" obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti včetně položek nákladů na civilní službu patřící do mzdových nákladů, vyplácené podle zvláštních právních předpisů. Položka "Zákonné sociální pojištění č. 10" obsahuje závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění. Položka "Ostatní sociální pojištění č. 11" obsahuje závazky k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění. Položka "Zákonné sociální náklady č. 12" obsahuje náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů, pokud se na příslušnou účetní jednotku vztahují podle zvláštního právního předpisu včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb. Položka "Ostatní sociální náklady č. 13" obsahuje ostatní sociální náklady, včetně ostatních nákladů na civilní službu, které jsou vypláceny podle zvláštních právních předpisů.

(3) Položka "Daň silniční č. 14" obsahuje vzniklé náklady na daň silniční. Položka "Daň z nemovitosti č. 15" obsahuje vzniklé náklady na daň z nemovitostí. Položka "Ostatní daně a poplatky č. 16" obsahuje náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za minulá zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za minulá zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek apod., dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních.

(4) Položka "Smluvní pokuty a úroky z prodlení č. 17" obsahuje smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení zvláštních právních předpisů. Položka "Ostatní pokuty a penále č. 18" obsahuje závazky z ostatních pokut a penále podle zvláštních právních předpisů nezachycené na předchozí položce. Položka "Odpis pohledávky č. 19" obsahuje náklady na odpis pohledávky při prokázané nedobytnosti podle zvláštních právních předpisů a postoupené pohledávky z hospodářské činnosti. Položka "Úroky č. 20" obsahuje platební povinnosti z titulu úroků k bankám nebo jiným věřitelům včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací. Položka "Kursové ztráty č. 21" obsahuje náklady na kursové rozdíly vznikající na položkách pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech. Položka "Dary č. 22" obsahuje náklady při bezúplatném předání majetku, pokud to umožňuje zvláštní právní předpis. Položka "Manka a škody č. 23" obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, a dále částky chybějících cenných papírů. Škodou se v tomto případě rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin.

(5) Položka "Jiné ostatní náklady č. 24" obsahuje náklady nezachycené na předcházejících položkách, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, odstupné za uvolnění bytů; patří sem i náklady spojené s rozhodnutím o zrušení připravované nebo rozestavěné výstavby (zmařené investice) vztahující se k této záležitosti, a to k okamžiku rozhodnutí o zrušení výstavby.

(6) Položka "Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku č. 25" obsahuje u příspěvkových organizací odpisy majetku podle odpisového plánu a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku úplného opotřebení. Položka "Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku č. 26" obsahuje náklady ve výši zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Položka "Prodané cenné papíry a podíly č. 27" obsahuje úbytek cenných papírů z důvodu prodeje. Položka "Prodaný materiál č. 28" obsahuje úbytek materiálu z důvodu prodeje. Položka "Tvorba zákonných rezerv č. 29" obsahuje náklady na tvorbu rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu. Položka "Tvorba zákonných opravných položek č. 30" obsahuje náklady na tvorbu zákonných opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu.

(7) Položka "Daň z příjmů č. 60" obsahuje náklady splatných daní k rozvahovému dni. Položka "Dodatečné odvody daně z příjmů č. 61" obsahuje doměrky daně za minulá účetní období.

(8) Položky nákladů vykazují organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace podle § 23 této vyhlášky.

§ 22

Výnosy

(1) Položka "Tržby za vlastní výrobky č. 32" obsahuje výnosy z tržeb za vlastní výrobky. Položka "Tržby z prodeje služeb č. 33" obsahuje výnosy z tržeb za vlastní služby. Položka "Tržby za prodané zboží č. 34" obsahuje výnosy z tržeb za prodané zboží. Položka "Změna stavu zásob nedokončené výroby č. 35" obsahuje výnosy ze změny stavu zásob nedokončených výrobků, tj. přírůstky a úbytky zásob, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby ke konci a k počátku účetního období.

(2) Položka "Změna stavu zásob polotovarů č. 36" obsahuje výnosy ze změny stavu zásob polotovarů, tj. přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku účetního období; zachycuje se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních polotovarů k účelům reprezentace. Položka "Změna stavu zásob výrobků č. 37" obsahuje výnosy ze změny stavu zásob výrobků, tj. přírůstky a úbytky zásob vlastních výrobků, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; zachycuje se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace. Položka "Změna stavu zvířat č. 38" obsahuje výnosy ze změny stavu zvířat, tj. přírůstky a úbytky zvířat, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období; zachycuje se zde i změna stavu zásob v případě použití vlastních zvířat k účelům reprezentace.

(3) Položka "Aktivace materiálu a zboží č. 39" obsahuje hodnotu vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii. Položka "Aktivace vnitroorganizačních služeb č. 40" obsahuje hodnotu vnitroorganizační přepravy a jiné výkony provedené pro vlastní potřebu účetní jednotky; uvádějí se zde i hodnoty vlastních vnitroorganizačních služeb použitých pro účely reprezentace. Položka "Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku č. 41" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na aktivaci dlouhodobého nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii účetní jednotky. Položka "Aktivace dlouhodobého hmotného majetku č. 42" obsahuje výnosy ve výši vlastních nákladů na aktivaci dlouhodobého hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii účetní jednotky.

(4) Položka "Smluvní pokuty a úroky z prodlení č. 43" obsahuje pohledávky smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení zvláštních právních předpisů. Položka "Ostatní pokuty a penále č. 44" obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené na předchozí položce, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, či nikoliv. Položka "Platby za odepsané pohledávky č. 45" obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku nebyly evidovány; uvádějí se zde též výnosy z postoupení pohledávek z hospodářské činnosti. Položka "Úroky č. 46" obsahuje úroky přijaté od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění. Položka "Kursové zisky č. 47" obsahuje kursové rozdíly vznikající na položkách pohledávek a závazků, při inkasu či platbě. Položka "Zúčtování fondů č. 48" obsahuje snížení (užití) fondů podle zvláštního právního předpisu. Položka "Jiné ostatní výnosy č. 49" obsahuje nároky na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní výnosy nezachycované na předcházejících položkách výnosů; dále se zde uvádějí opravy výnosů minulých účetních období.

(5) Položka "Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku č. 50" obsahuje výnosy z tržeb za prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků. Položka "Výnosy z dlouhodobého finančního majetku č. 51" obsahuje dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku. Položka "Tržby z prodeje cenných papírů a podílů č. 52" obsahuje výnosy z prodeje cenných papírů a podílů dlouhodobého i krátkodobého charakteru. Položka "Tržby z prodeje materiálu č. 53" obsahuje částky výnosů z prodeje materiálu. Položka "Výnosy z krátkodobého finančního majetku č. 54" obsahuje zejména dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví krátkodobého finančního majetku. Položka "Zúčtování zákonných rezerv č. 55" obsahuje částky rozpuštění nebo zrušení zákonných rezerv tvořených podle zvláštního právního předpisu. Položka "Zúčtování zákonných opravných položek č. 56" obsahuje částky částečného nebo úplného rozpuštění zákonných opravných položek tvořených podle zvláštního právního předpisu.

(6) Položka "Příspěvky a dotace na provoz č. 57" obsahuje u příspěvkových organizací přijaté příspěvky nebo dotace určené na provozní činnost účetní jednotky.

(7) Položky výnosů vykazují organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace podle § 23 této vyhlášky.

§ 23

Obsahové vymezení položek výsledku hospodaření

(1) Účetní jednotky jsou povinny ke dni sestavení účetní závěrky sledovat odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost. Pokud je část nákladů vynakládaných na hlavní činnost společná s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost a jsou tudíž těžko co do jejich výše rozlišitelnými, pak účetní jednotky mohou tyto náklady klíčovat například v poměru výše výnosů docílených v hospodářské činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti včetně dotace nebo příspěvku poskytované na tuto činnost příspěvkové organizaci vždy ke dni sestavení účetní závěrky. Organizační složky státu14) podle písmena a) tohoto odstavce, územní samosprávné celky podle písmena b) tohoto odstavce a příspěvkové organizace podle písmen a) a b) tohoto odstavce zjistí výsledek hospodaření před zdaněním, který se vykáže na položce č. 59 výkazu zisku a ztráty jako rozdíl položek výnosů a nákladů podle stanovené struktury výkazu zisku a ztráty v členění na:

a) hlavní činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hlavní činností veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem,

b) hospodářskou činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hospodářskou činností činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.

(2) Výsledek hospodaření po zdanění se zjistí jako rozdíl položek výnosů a nákladů struktury výkazu zisku a ztráty včetně položek č. 60 a 61. Takto zjištěný výsledek hospodaření po zdanění se vykáže na položce č. 62 výkazu zisku a ztráty a současně se vykáže na příslušné položce rozvahy (bilance).

HLAVA IV

USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

§ 24

(1) Příloha účetní závěrky vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty, zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5, § 18 a § 19 odst. 5 zákona.

(2) V části 1. přílohy účetní závěrky účetní jednotka uvede informace, které vyplývají z ustanovení § 18 a 19 zákona.

(3) V části 2. přílohy účetní závěrky účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání uvedeném v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) V části 3. přílohy účetní závěrky účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v částech 1. a 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. Dále uvede údaj o individuálním referenčním množství mléka7b), individuální produkční kvótě7b), individuálním limitu prémiových práv7b) a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost. Účetní jednotky uvádí informaci o stavu jednotlivé položky knihy podrozvahových účtů k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 5),6) nebo k rozvahovému dni. V případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a) účetní jednotka uvede počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku, nebo přiloží seznam tohoto majetku.

(5) Pokud účetní jednotka vlastní nebo má příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede v části 3. přílohy účetní závěrky také tyto údaje

a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem,

b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.

(6) Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle odstavce 5 písm. b), zejména v souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto zjištěná cena je významně rozdílná, uvede v části 3. přílohy účetní závěrky také tuto cenu a informace o způsobu stanovení její výše a důvod jejího zjišťování.

(7) Součástí přílohy u ministerstva je přehled tvorby a použití fondu privatizace.

(8) V příloze ministerstvo uvede komentář k těm položkám tvorby a použití fondu privatizace, které v uplynulém účetním období významně ovlivnily jeho konečný zůstatek.

§ 24a

Přehled tvorby a použití fondu privatizace

(1) Přehled tvorby a použití fondu privatizace se člení na oddíly A, B, C a obsahuje údaje o výnosech (příjmech) a použití (výdajích) prostředků privatizace majetku.

(2) V oddíle A se uvádí počáteční stav fondu privatizace k prvnímu dni účetního období a jednotlivé položky, které zvyšují stav fondu privatizace.

(3) V oddíle B se uvádějí položky, které snižují výši zdrojů z privatizace majetku.

(4) V oddíle C se uvádí konečný zůstatek fondu privatizace k rozvahovému dni. Tato položka je rovna v rozvaze (bilanci) položce "C.1. Fond privatizace č. 211".

(5) Uspořádání přehledu tvorby a použití fondu privatizace se stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

(K § 4 odst. 8 zákona)

§ 25

(1) Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty ve struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(2) Členění směrné účtové osnovy podle odstavce 1 je závazné pro všechny účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona včetně číselného označení. Účetní jednotky při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu použijí směrnou účtovou osnovu ve struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů, například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky.

(4) Na podkladě směrné účtové osnovy podle odstavců 1 a 2 jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce.

ČÁST ČTVRTÁ

NĚKTERÉ ÚČETNÍ METODY

(K § 4 odst. 8 zákona)

§ 26

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v § 7 odst. 8 nebo § 8 odst. 12 jsou zejména náklady na

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,

b) úroky z přijatých úvěrů, pokud tak účetní jednotka rozhodne,

c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,

d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,

e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,

f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,

g) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou,

h) úhradu podílu na:

1. oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,

2. účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,

3. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,

i) úhrady nákladů za přeložky 14b), překládky 14c) a náhradní pozemní komunikaci 14d) účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,

j) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,

k) zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování v pořizování; pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou

a) opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,

b) náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,

c) kursové rozdíly,

d) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,

e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba 14e),

f) náklady na zaškolení pracovníků,

g) náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,

h) náklady na biologickou rekultivaci,

i) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání.

(3) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 40 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.

(4) Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení14a) se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku. Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů, ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství, nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.

(5) Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

(6) Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.

(7) U majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona se jeho ocenění nezvyšuje o technické zhodnocení provedené na tomto majetku.

§ 27

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů15)

(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)

Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou též přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.

§ 28

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob

(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přeprava, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.

(2) Ocenění zásob na skladě bez ohledu na způsob jejich nabytí se zvyšuje o vyúčtovanou cenu za jejich zpracování či o vlastní náklady na jejich zpracování.

(3) V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění.

(4) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

§ 29

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek

(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)

Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou přímé náklady s pořízením související, například náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize.

§ 30

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů, které jsou drženy za účelem provádění transakcí na veřejném trhu, například tuzemská nebo zahraniční burza, s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů na veřejném trhu v krátkodobém horizontu, se účtují jako náklad nebo výnos.

(2) Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 90. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) těchto cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, zaúčtuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na příslušné účty nákladů. Výše tohoto znehodnocení odpovídá kladnému rozdílu mezi oceněním cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích ztrát ze znehodnocení. Pokud následně po zaúčtování znehodnocení prostřednictvím účtů nákladů dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty realizovatelných dluhových cenných papírů, je zvýšení reálné hodnoty zaúčtováno nejvýše ve výši zaúčtovaného znehodnocení podle předchozí věty na účty výnosů.

(3) Změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných podílem na vlastním kapitálu (ekvivalencí) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 90.

§ 31

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku se účtují jako náklad nebo výnos. Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se účtuje prostřednictvím účtů nákladů a výnosů.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 90. Do nákladů nebo výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými položkami.

(3) Derivát se považuje za zajišťovací pouze tehdy, pokud splňuje následující podmínky:

a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován,

b) zajištění je efektivní,

c) efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu je poměr mezi změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 % – 125 %. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň k okamžiku sestavení účetní závěrky.

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3, účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

(6) Za derivát se nepovažuje smluvní vztah, jehož předmětem je koupě, prodej nebo užívání komodity a očekává se jeho splnění dodáním komodity.

§ 32

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování

(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)

Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, jimiž jsou deriváty, které nesplňují podmínky stanovené v § 31 odst. 3 a 4, se účtují jako náklad nebo výnos.

§ 32a

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování

(K § 4 odst. 8 zákona)

Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují jako náklad nebo výnos.

§ 33

Postup tvorby a použití opravných položek

(K § 4 odst. 8 zákona)

(1) Účetní jednotky vymezené podle § 2 nevytvářejí opravné položky podle § 26 odst. 3 zákona.

(2) Účetní jednotky podle § 2 vytvářejí pouze opravné položky, u kterých je tvorba a použití stanovena zvláštním právním předpisem.16)

(3) Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. Je-li opravná položka vytvořena ve výši stoprocentní jmenovité hodnoty pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech do okamžiku, než je prokazatelně známo, že nemůže v žádném případě nastat její úhrada, nebo do okamžiku, kdy pohledávka právně zanikla. Přijatá úhrada za původně již odepsanou pohledávku se zaúčtuje do výnosů k okamžiku přijetí úhrady. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávek zachycených na podrozvahových účtech.

(4) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.

§ 34

Odpisování majetku

(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)

(1) Příspěvkové organizace odpisují dlouhodobý nehmotný majetek a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek. Majetek se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.

(2) Příspěvkové organizace podle ustanovení § 28 zákona dále odpisují:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,

b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,

c) technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,

d) ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném po 1. lednu 1997,

e) soubor majetku, který je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením,

f) technické zhodnocení u nemovitých kulturních památek a církevních staveb oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona.

(3) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení pozemku. Ložisko těžené podle horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podílem pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.

(4) Metody odpisování podle odstavce 1 stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem podle § 28 odst. 6 zákona.

(5) Pokud zákon nebo tato vyhláška stanoví, že se určitý majetek odpisuje, není podstatný způsob nabytí tohoto majetku, případně důvod účtování o tomto majetku.

(6) Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu užívání technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení majetku pořizovaného formou finančního leasingu, pokud je uživatel oprávněn účtovat a odpisovat technické zhodnocení, se zahájí uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání.

(7) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost začne odpisovat dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

(8) Podle ustanovení § 28 zákona se dále neodpisují

a) umělecká díla,17) která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky,18) předměty kulturní hodnoty19) a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy,

b) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání,

c) finanční majetek,

d) zásoby,

e) pohledávky,

f) dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, pokud tento majetek má účetní jednotka v pronájmu nebo ve výpůjčce,

g) povolenky na emise a preferenční limity.

h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb.

(9) Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky.

§ 35

Postup tvorby a použití rezerv

(K § 4 odst. 8 zákona)

(1) Organizační složky státu, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis20) územní samosprávné celky a příspěvkové organizace mohou vytvářet zákonné rezervy z činnosti, která je předmětem daně z příjmů, u kterých je tvorba a použití stanovena zvláštním zákonem,21) tj. rezervy zákonné.

(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch výnosů.

(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.

(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

(6) Při převzetí majetku jediným společníkem nebo v obdobných případech stanovených zvláštními právními předpisy21a) účetní jednotka převezme i rezervy, které obsahovala účetní závěrka ke dni převzetí zanikajícího subjektu.

§ 36

Vzájemné zúčtování

(K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce se nepovažuje zúčtování:

a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,

b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,

c) rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,

d) pohledávek a závazků s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh k téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách.

(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek a závazků podle občanského a obchodního zákoníku.

(3) Organizační složky státu a územní samosprávné celky mohou vzájemně zúčtovat výdaje nebo příjmy podle platných právních předpisů.

§ 37

Metoda časového rozlišení

(K § 4 odst. 8 zákona)

(1) Územní samosprávné celky a organizační složky státu za hospodářskou činnost a příspěvkové organizace náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad:

a) náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,

b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají,

c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období,

d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě

1. nákladů příštích období,

2. výdajů příštích období,

e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě

1. výnosů příštích období,

2. příjmů příštích období.

(2) Hlediskem pro účetní případy časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul, tj. věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají.

(3) Položky časového rozlišení podléhají inventarizaci a při ní se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

(4) Organizační složky státu tuto metodu nepoužijí, s výjimkou organizačních složek státu, které mají hospodářskou činnost povolenu zvláštním právním předpisem.22)

(5) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním předpisem.

§ 37a

Metoda oceňování souboru majetku

(1) Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů tvořících sbírky muzejní povahy určením společných znaků jeho částí nebo prvků (dále jen „soubor majetku“). Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.

(2) Soubor majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se oceňuje

a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor majetku, nebo

b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých věcí tvořících soubor majetku.

(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku oceněného podle odstavce 2 písm. a), ocenění celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.

(4) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.

§ 38

Metoda kursových rozdílů

(K § 4 odst. 8 zákona)

(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu se účtují na účtech příslušných výdajů (nákladů) nebo na účtech příslušných příjmů (výnosů),

b) ke konci rozvahového dne, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se účtují na vrub bankovních účtů nebo peněžních prostředků a ve prospěch příjmů (výnosů), finančních, peněžních a zvláštních fondů při vzniku kursového zisku, nebo na vrub výdajů (nákladů), finančních, peněžních a zvláštních fondů a ve prospěch bankovních účtů nebo peněžních prostředků při vzniku kursové ztráty.

(2) Při přepočtu cizích měn postupují účetní jednotky podle § 24 odst. 6 zákona podle odstavce 1.

(3) Při přepočtu měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo k euru.

(4) Na položkách dlouhodobého finančního majetku, pohledávek, závazků, úvěrů, půjček, záloh a finančních výpomocí se zachycuje snížení nebo zvýšení těchto položek se souvztažnými zápisy na příslušných kursových rozdílech aktivních anebo pasivních. Počátkem následujícího účetního období se tyto účetní zápisy zruší.

§ 38a

Metody ocenění při přechodu práv a závazků ČKA na ministerstvo

(1) V rozvaze ministerstva k 1. 1. 2008 se majetek, ke kterému má příslušnost hospodaření ministerstvo podle zákona § 20 zákona o České konsolidační agentuře, ocení podle účetní závěrky České konsolidační agentury sestavené k 31. 12. 2007 (dále jen „účetní závěrka ČKA“):

a) pohledávky ve výši jejich jmenovité hodnoty nebo pořizovací ceny uvedené v účetní závěrce ČKA snížené o vytvořené opravné položky uvedené v účetní závěrce ČKA,

b) dlouhodobý majetek v pořizovací ceně uvedené v účetní závěrce ČKA snížené o oprávky dlouhodobého majetku uvedené v účetní závěrce ČKA,

c) cenné papíry k obchodování a realizované cenné papíry ve výši jejich reálné hodnoty uvedené v účetní závěrce ČKA,

d) cenné papíry a podíly s rozhodujícím a podstatným vlivem ve výši jejich pořizovací ceny uvedené v účetní závěrce ČKA snížené o vytvořené opravné položky uvedené v účetní závěrce ČKA.

(2) Ministerstvo zabezpečí informace o jmenovitých hodnotách a oprávkách u majetku v odstavci 1 uvedeného v účetní závěrce ČKA.

(3) Příslušenství k pohledávkám zachycených na účtu 317 - Pohledávky zaniklé ČKA se účtuje v knihách podrozvahových účtů.


ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 39

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

(2) Ustanovení § 31 a 32 se použijí až v účetním období začínajícím 1. ledna 2004 a později. Změny reálné hodnoty derivátů a změny reálné hodnoty zajištěných položek aktiv a pasiv, které byly účtovány před 1. lednem 2004, prostřednictvím rozvahových účtů na účtech skupiny 90 a budou podle § 31 a 32 účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, se poté zaúčtují jako změna metody do ostatních nákladů a výnosů.

§ 40

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ustanovení přechodná zavedena vyhláškou č. 477/2003 Sb. Čl. II

1. Účetní závěrky za účetní období započaté před účinností této vyhlášky se sestavují podle dosavadních právních předpisů.

2. Po 1. lednu 2004 a později se změny reálné hodnoty derivátů a změny reálné hodnoty zajištěných položek aktiv a pasiv, které byly zaúčtovány před 1. lednem 2004, prostřednictvím rozvahových účtů na účtech skupiny 90 a budou podle § 31 a 32 účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, zaúčtují jako změna metody do ostatních nákladů a výnosů.

Ustanovení přechodná zavedena vyhláškou č. 549/2004 Sb. Čl. II

Ustanovení § 34 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, účetní jednotky použijí již při sestavování účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2004.

Ustanovení přechodná zavedena vyhláškou č. 401/2005 Sb. Čl. II

1. Ustanovení čl. I bodů 3 až 5, 10, 12 a 23 této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé pro účtování v účetních obdobích započatých v roce 2005 a pro sestavování účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2005.

2. Pro účtování o preferenčních limitech nabytých v účetních obdobích, která předcházela účetnímu období započatému v roce 2006, použijí účetní jednotky účetní metody, které byly použity při jejich nabytí, a to až do doby jejich vyřazení bez ohledu na nabytí účinnosti této vyhlášky.

Ustanovení přechodná zavedena vyhláškou č. 576/2006 Sb. Čl. II

Regionální rady regionů soudržnosti sestavují první řádnou účetní závěrku ke dni 31. prosinci 2006.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 472/2008 Sb. Čl. II

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2009 a později, není-li v bodech 3 a 4 stanoveno jinak.

2. V případě majetku oceňovaného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, včetně souborů tohoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a), který je již ke dni účinnosti této vyhlášky oceněn podle právních předpisů účinných do dne účinnosti této vyhlášky, se výše jeho ocenění nemění.

3. Do doby, než účetní jednotka ocení majetek uvedený v § 8 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti této vyhlášky, podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, neuvádí tento majetek v položce „A.3. Umělecká díla11) a předměty č. 17“.

4. Ustanovení § 24 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí již v účetní závěrce sestavované ke dni 31. prosince 2008.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY (BILANCE)

Název položkyúčetpoložka číslo
AKTIVA
A. Stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+2061
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje(012)2
Software(013)3
Ocenitelná práva(014)4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek(018)5
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek(019)6
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek(041)7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek(051)8
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem9
součet položek 2 až 8
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje(072)10
Oprávky k softwaru(073)11
Oprávky k ocenitelným právům(074)12
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku(078)13
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku(079)14
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem15
součet položek 10 až 14
3. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky(031)16
Umělecká díla a předměty(032)17
Stavby(021)18
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí(022)19
Pěstitelské celky trvalých porostů(025)20
Základní stádo a tažná zvířata(026)21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)22
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek(029)23
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek(042)24
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek(052)25
Dlouhodobý hmotný majetek celkem26
součet položek 16 až 25
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky ke stavbám(081)27
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí(082)28
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů(085)29
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům(086)30
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku(088)31
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku(089)32
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem33
součet položek 27 až 32
5. Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím vlivem(061)34
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem(062)35
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti(063)36
Půjčky osobám ve skupině(066)37
Ostatní dlouhodobé půjčky(067)38
Ostatní dlouhodobý finanční majetek(069)39
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek(043)40
Dlouhodobý finanční majetek celkem41
součet položek 34 až 40
Majetek převzatý k privatizaci(064)204
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu(065)205
Majetek převzatý k privatizaci celkem206
součet položek 204 a 20542
B. Oběžná aktiva42
součet položek 51+75 + 89 + 119+124
1. Zásoby
Materiál na skladě(112)43
Pořízení materiálu a Materiál na cestě(111 nebo 119)44
Nedokončená výroba(121)45
Polotovary vlastní výroby(122)46
Výrobky(123)47
Zvířata(124)48
Zboží na skladě(132)49
Pořízení zboží a Zboží na cestě(131 nebo 139)50
Zásoby celkem51
součet položek 43 až 50
2. Pohledávky
Odběratelé(311)52
Směnky k inkasu(312)53
Pohledávky za eskontované cenní papíry(313)54
Poskytnuté provozní zálohy(314)55
Pohledávky za rozpočtové příjmy(315)56
Ostatní pohledávky(316)57
Pohledávky zaniklé ČKA(317)214
Pohledávky z výběru daní a cel(318)215
součet položek 52 až 57, 214 a 21558
Pohledávky za účastníky sdružení(358)59
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění(336)60
Daň z příjmů(341)61
Ostatní přímé daně(342)62
Daň z přidané hodnoty(343)63
Ostatní daně a poplatky(345)64
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373)65
součet položek 61 až 6466
Pohledávky v zahraničí(371)207
Pohledávky tuzemské(372)208
součet položek 207 a 208209
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem(346)67
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních(348)68
samosprávných celků
součet položek 67 a 6869
Pohledávky za zaměstnanci(335)70
Pohledávky z vydaných dluhopisů(375)71
Jiné pohledávky(378)72
Opravná položka k pohledávkám(391)73
součet položek 70 až 7374
Pohledávky celkem75
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74
3. Finanční majetek
Pokladna(261)76
Peníze na cestě(+/-262)77
Ceniny(263)78
součet položek 76 až 7879
Běžný účet(241)80
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb(243)81
Ostatní běžné účty(245)82
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách(246)210
Účty spravovaných prostředků(247)216
Souhrnné účty(248)217
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy(249)218
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 21883
Majetkové cenné papíry k obchodování(251)84
Dlužné cenné papíry k obchodování(253)85
Ostatní cenné papíry(256)86
Pořízení krátkodobého finančního majetku(259)87
součet položky 84 až 8788
Finanční majetek celkem89
součet položek 79 + 83 + 88
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků
Základní běžný účet(231)90
Vkladový výdajový účet(232)91
Příjmový účet(235)92
Běžné účty peněžních fondů(236)93
Běžné účty státních fondů(224)94
Běžné účty finančních fondů(225)95
součet položek 90 až 9596
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu(202)97
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu(212)98
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím(203)99
Poskytnuté dotace ostatním subjektům(204)100
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím(213)101
Poskytnuté dotace ostatním subjektům(214)102
součet položek 97 až 102103
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty(271)104
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím(273)105
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům(274)106
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím(275)107
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám(277)108
součet položek 104 až 108109
Limity výdajů(221)110
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků(218)111
Materiální náklady(410)112
Služby a náklady nevýrobní povahy(420)113
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám(430)114
Mzdové a ostatní osobní náklady(440)115
Dávky sociálního zabezpečení(450)116
Manka a škody(460)117
Úroky(471)219
Penále a poplatky(472)220
Kursové ztráty(473)221
Finanční náklady(474)222
součet položek 112 až 117 a 219 až 222118
Prostředky rozpočt. hospodaření celkem119
součet položek 96+ 103 + 109 + 110+ 111 + 118
5. Přechodné účty aktivní
Náklady příštích období(381)120
Příjmy příštích období(385)121
Kurzové rozdíly aktivní(386)122
Dohadné účty aktivní(388)123
Přechodné účty aktivní celkem124
součet položek 120 až 123
AKTIVA CELKEM125
součet položek 1 + 42
PASIVA
C Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem 126
součet položky 130+131+213+138+141+151+158
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy
Fond dlouhodobého majetku(901)127
Fond oběžných aktiv(902)128
Fond hospodářské činnosti(903)129
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků(+/- 909)130
Majetkové fondy celkem131
součet položek 127 až 129
Fond privatizace(904)211
Ostatní fondy(905)212
součet položek 211 a 212213
2. Finanční a peněžní fondy
Fond odměn(911)132
Fond kulturních a sociálních potřeb(912)133
Fond rezervní(914)134
Fond reprodukce majetku(916)135
Peněžní fondy(917)136
Jiné finanční fondy(918)137
Finanční a peněžní fondy celkem138
součet položek 132 až 137
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
Státní fondy(921)139
Ostatní zvláštní fondy(922)140
Fondy EU(924)203
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem141
součet položek 139, 140 a 203
TR>
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
Financování výdajů organizačních složek státu(201)142
Financování výdajů územních samosprávných celků(211)143
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu(223)144
Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti organizačních(205)145
složek státu
Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti územních(215)146
samosprávných celků
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku(206)147
organizačních složek státu
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku(216)148
územních samosprávných celků
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků(217)149
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty(272)150
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem151
součet položek 142 až 150
5. Výsledek hospodaření
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků
a činnosti příspěvkových organizací
Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-963)152
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let(+/-932)153
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení(+/-931)154
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let(+/-933)155
c) Saldo výdajů a nákladů(+/-964)156
d) Saldo příjmů a výnosů(+/-965)157
součet položek 152 až 157158
D. Cizí zdroje159
součet položek 160 + 166+189 + 196 + 201
1. Rezervy
Rezervy zákonné(941)160
2. Dlouhodobé závazky
Vydané dluhopisy(953)161
Závazky z pronájmu(954)162
Dlouhodobé přijaté zálohy(955)163
Dlouhodobé směnky k úhradě(958)164
Ostatní dlouhodobé závazky(959)165
Dlouhodobé závazky celkem166
součet položek 161 až 165
3. Krátkodobé závazky
Dodavatelé(321)167
Směnky k úhradě(322)168
Přijaté zálohy(324)169
Ostatní závazky(325)170
Závazky z pevných termínových operací a opcí(373)171
Závazky zaniklé ČKA(326)223
Přijaté zálohy daní(327)224
Závazky z výběru daní a cel(328)225
Závazky ze sdíledných daní a cel(329)226
součet položek 167 až 171 a 223 až 226172
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů(367)173
Závazky k účastníkům sdružení(368)174
součet položek 173 a 174175
Zaměstnanci(331)176
Ostatní závazky vůči zaměstnancům(333)177
součet položek 176 a 177178
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění(336)179
Daň z příjmů(341)180
Ostatní přímé daně(342)181
Daň z přidané hodnoty(343)182
Ostatní daně a poplatky(345)183
součet položek 180 až 183184
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem(347)185
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem
územních samosprávných celků(349)186
součet položek 185 a 186187
Jiné závazky(379)188
Krátkodobé závazky celkem189
součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188
4. Bankovní úvěry a půjčky
Dlouhodobé bankovní úvěry(951)190
Krátkodobé bankovní úvěry(281)191
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)(282)192
Vydané krátkodobé dluhopisy(283)193
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)(289)194
součet položek 193 a 194195
Bankovní úvěiy a půjčky celkem196
součet položek 190+ 191 + 192+ 195
5. Přechodné účty pasivní
Výdaje příštích období(383)197
Výnosy příštích období(384)198
Kurzové rozdíly pasivní(387)199
Dohadné účty pasivní(389)200
Přechodné účty pasivní celkem201
součet položek 197 až 200
PASIVA CELKEM202
součet položek 126 + 159

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Název položkyúčetpoložka číslo
Spotřeba materiálu(501)1
Spotřeba energie(502)2
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek(503)3
Prodané zboží(504)4
Opravy a udržování(511)5
Cestovné(512)6
Náklady na reprezentaci(513)7
Ostatní služby(518)8
Mzdové náklady(521)9
Zákonné sociální pojištění(524)10
Ostatní sociální pojištění(525)11
Zákonné sociální náklady(527)12
Ostatní sociální náklady(528)13
Daň silniční(531)14
Daň z nemovitostí(532)15
Ostatní daně a poplatky(538)16
Smluvní pokuty a úroky z prodlení(541)17
Ostatní pokuty a penále(542)18
Odpis pohledávky(543)19
Úroky(544)20
Kursové ztráty(545)21
Dary(546)22
Manka a škody(548)23
Jiné ostatní náklady(549)24
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku(551)25
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku(552)26
Prodané cenné papíry a podíly(553)27
Prodaný materiál(554)28
Tvorba zákonných rezerv(556)29
Tvorba zákonných opravných položek(559)30
Náklady celkem31
součet položek 1 až 30
Tržby za vlastní výrobky(601)32
Tržby z prodeje služeb(602)33
Tržby za prodané zboží(604)34
Změna stavu zásob nedokončené výroby(611)35
Změna stavu zásob polotovarů(612)36
Změna stavu zásob výrobků(613)37
Změna stavu zvířat(614)38
Aktivace materiálu a zboží(621)39
Aktivace vnitroorganizačních služeb(622)40
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku(623)41
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku(624)42
Smluvní pokuty a úroky z prodlení(641)43
Ostatní pokuty a penále(642)44
Platby za odepsané pohledávky(643)45
Úroky(644)46
Kursové zisky(645)47
Zúčtování fondů(648)48
Jiné ostatní výnosy(649)49
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku(651)50
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku(652)51
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů- (653)52
Tržby z prodeje materiálu(654)53
Výnosy z krátkodobého finančního majetku(655)54
Zúčtování zákonných rezerv(656)55
Zúčtování zákonných opravných položek(659)56
Příspěvky a dotace na provoz(691)57
Výnosy celkem58
součet položek 32 až 57
Výsledek hospodaření před zdaněním59
rozdíl položek 58-31
Daň z příjmů(591)60
Dodatečné odvody daně z příjmů(595)61
Výsledek hospodaření po zdanění62
položka 59 - 60 - 61 (+/-)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

USPOŘÁDÁNÍ POLOŽEK V PŘÍLOZE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

I. Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:
položka číslo
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu
(z AÚ k účtu 346)1
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek2
z toho na: výzkum a vývoj3
vzdělávání pracovníků4
informatiku5
individuální dotace na jmenovité akce6
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek
(z AÚ k účtu 916)7
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu
územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 348)8
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 691)9
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)10
z toho: výzkum a vývoj11
vzdělávání pracovníků12
informatiku13
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)15
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních
samosprávných celků ( z AÚ k účtu 691)16
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové
podpory (z AÚ k účtu 691)17
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)18
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 691)19
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 691)50
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů51
II. Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu
(účet 271)20
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci
(účet 271)21
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu
(účet 272)22
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu
(účet 272)23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce
(účet 272)24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů
(účet 272)25
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních
veřejných rozpočtů (účet 272)26
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační
složkou státu (účet 273)27
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským
úřadem (účet 273)28
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí
(účet 273)29
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)30
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)33
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)34
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)35
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)36
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)37
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)39
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)40
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)41
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)42
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)44
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)45
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem
(z AÚ účtů 063,253 a 312)46
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných
celků (z AÚ účtů 253 a 312)47
komunální dluhopisy územních samosprávných
celků (z účtu 063)48
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312)49
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50" vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová skupina01- Dlouhodobý nehmotný majetek
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Účtová skupina02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Účtová skupina03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a předměty
Účtová skupina04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Účtová skupina05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Účtová skupina06-Dlouhodobý finanční majetek
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky osobám ve skupině
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
064 – Majetek převzatý k privatizaci
065 – Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu
Účtová skupina07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Účtová skupina08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová skupina11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
Účtová skupina12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122- Polotovary vlastní výroby
123- Výrobky
124- Zvířata
Účtová skupina13-Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě

Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty

Účtová skupina20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu
201 - Financovaní výdajů organizačních složek státu
202 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
203 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu
206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu
Účtová skupina21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků
211 - Financování výdajů územních samosprávných celků
212 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
213 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků
216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků
217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků
Účtová skupina22 - Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu
221 - Limity výdajů
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
224 - Běžné účty státních fondů
225 - Běžné účty finančních fondů
Účtová skupina23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků
231 - Základní běžný účet
232 - Vkladový výdajový účet
235 - Příjmový účet
236 - Běžné účty peněžních fondů
Účtová skupina24 - Ostatní bankovní účty
241 - Běžný účet
243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
245 - Ostatní běžné účty
246 – Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
247 - Účty spravovaných prostředků
248 - Souhrnné účty
249 - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy
Účtová skupina25-Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
256 - Ostatní cenné papíry
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku
Účtová skupina26-Peníze
261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
263 - Ceniny
Účtová skupina27 - Návratné finanční výpomoci
271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
Účtová skupina28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky
281 - Krátkodobé bankovní úvěry
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 - Vydané krátkodobé dluhopisy
289 - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účtová skupina31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy
316 - Ostatní pohledávky
317 - Pohledávky zaniklé ČKA
318 - Pohledávky z výběru daní a cel
Účtová skupina32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
326 - Závazky zaniklé ČKA
327 - Přijaté zálohy daní
328 - Závazky z výběru daní a cel
329 - Závazky ze sdílených daní a cel
Účtová skupina33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Účtová skupina34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků
Účtová skupina35 - Pohledávky za účastníky sdružení
358 - Pohledávky za účastníky sdružení
Účtová skupina36 - Závazky k účastníkům sdružení a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtová skupina37-Jiné pohledávky a závazky
371 – Pohledávky v zahraničí
372 – Pohledávky tuzemské
373 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
375 - Pohledávky z vydaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtová skupina38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
Účtová skupina39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení

Účtová třída 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků

Účtová skupina41 - Materiální náklady
410 - Materiální náklady
Účtová skupina42 - Služby a náklady nevýrobní povahy
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
Účtová skupina43 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
430- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
Účtová skupina44-Mzdové a ostatní osobní náklady
440 - Mzdové a ostatní osobní náklady
Účtová skupina45-Dávky sociálního zabezpečení
450-Dávky sociálního zabezpečení
Účtová skupina46-Manka a škody
460 - Manka a škody
Účtová skupina47 - Ostatní náklady
471 - Úroky
472 - Penále a poplatky
473 - Kursové ztráty
474 - Finanční náklady

Účtová třída 5 - Náklady územních samosprávných celků na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací

Účtová skupina50-Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502- Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
Účtová skupina51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
Účtová skupina52-Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527- Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
Účtová skupina53 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
Účtová skupina54 - Ostatní náklady
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis pohledávky
544 - Úroky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady
Účtová skupina55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 - Prodané cenné papíry a podíly
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek
Účtová skupina59 - Daň z příjmů
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací

Účtová skupina60-Tržby za vlastní výkony a za zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží
Účtová skupina61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob
611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovaru
613 - Změna stavu zásob výrobku
614 - Změna stavu zvířat
Účtová skupina62-Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Účtová skupina64-Ostatní výnosy
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále
643 - Platby za odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kursové zisky
648 - Zúčtování fondů
649 - Jiné ostatní výnosy
Účtová skupina65-Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
651 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
652 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
654- Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
Účtová skupina69 - Příspěvky a dotace na provoz
691 - Příspěvky a dotace na provoz

Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví

Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka.

Účtová třída 9 - Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty

Účtová skupina90 - Majetkové fondy a zvláštní fondy
901 - Fond dlouhodobého majetku
902 - Fond oběžných aktiv
903 - Fond hospodářské činnosti
909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
904 – Fond privatizace
905 – Ostatní fondy
Účtová skupina91 - Finanční a peněžní fondy
911 - Fond odměn
912 - Fond kulturních a sociálních potřeb
914 - Fond rezervní
916 - Fond reprodukce majetku
917 - Peněžní fondy
918 - Jiné finanční fondy
Účtová skupina92 - Zvláštní fondy organizačních složek státu
921 - Státní fondy
922 - Ostatní zvláštní fondy
924 – Fondy EU
Účtová skupina93 - Výsledek hospodaření organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků
931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let
Účtová skupina 94 - Rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
941 - Rezervy zákonné
Účtová skupina 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
953 - Vydané dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
Účtové skupiny96 - Závěrkové účty
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet výsledku hospodaření
964 - Saldo výdajů a nákladů
965 - Saldo příjmů a výnosů
Účtové skupiny97-99-Podrozvahové účty
971 -998- Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.

Uspořádání položek přehledu tvorby a použití fondu privatizace

A. TVORBA FONDU

A.I. Počáteční stav fondu privatizace

A.I.1. Nabytí majetku privatizovaných subjektů

2. Podíl na zisku akciových a jiných obchodních společností

3. Ziskové rozdíly z prodeje akcií a podílů

4. Podíl na likvidačním zůstatku společností (přebytek)

5. Přijaté nájemné z pronájmu majetku

6. Přijaté bankovní úroky z vkladových účtů

7. Podíl z prodeje a transformace majetku

8. Ostatní

A.II. Tvorba fondu celkem (pol. A.I.1. až A.I.8.)

B. POUŽITÍ FONDU

B.I.1. Převod majetku na obce

2. Převod majetku pro účely zdravotního a sociálního pojištění

3. Podíl na ztrátě obchodních společností

4. Ztrátové rozdíly z prodeje akcií a podílů

5. Podíl na likvidačním zůstatku společností

6. Plnění závazků podniků určených k privatizaci

7. Vyrovnání nároků oprávněných osob podle právních předpisů

8. Podíl z prodeje a transformace majetku

9. Ostatní

B.II. Použití fondu celkem (pol. B.I.1. až B.I.9.)

C. ZŮSTATEK FONDU PRIVATIZACE (pol. A.I. + A.II. – B.II.)

Poznámky pod čarou

1) Čl. 99 a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 15až 16c zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 54až 56 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky.
Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.

7a) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.

7b) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

7c) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7d) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

7e) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

7f) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

7g) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7h) Například nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky.

8) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

9) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 72/1994Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13) Například § 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 119 až 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Například § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

14a) § 33 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

14b) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

14c) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

14d) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

14e) § 6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 8 a 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 2 zákona č. 121/2000 Sb.

18) Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 2 zákona č. 122/2000 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb.

20) Například zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21a) Například zákon č. 178/2005 Sb.

22) § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru