Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 502/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Částka 174/2002
Platnost od 05.12.2002
Účinnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

502

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a) uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,

b) účetní metody a jejich použití,

c) směrnou účtovou osnovu,

pro účetní jednotky uvedené v § 2.

§ 2

(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou pojišťovnami nebo zajišťovnami podle zvláštního právního předpisu1a) včetně exportních pojišťoven,2) a na Českou kancelář pojistitelů3) (dále jen "Kancelář").

(2) Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje, s výjimkou § 22 odst. 6 zákona, na účetní jednotky podle § 23a zákona a dále na účetní jednotky podle § 19a zákona, pokud zvláštní právní předpis3a) nestanoví jinak.

ČÁST DRUHÁ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I

ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

§ 3

(1) Účetní závěrka účetních jednotek podle § 2 zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách vlastního kapitálu, není-li dále stanoveno jinak (§ 8 odst. 1).

(2) V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Výkaz zisku a ztráty se člení na Technický účet k neživotnímu pojištění, Technický účet k životnímu pojištění a Netechnický účet. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Informace v příloze se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou uspořádány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

(5) Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, účetní případy související s takovými vztahy se společníky obchodní korporace, kdy vystupují v roli vlastníků, výplatu podílů na zisku.

§ 4

(1) V rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.

(2) Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých a malých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze členit na podpoložky. Výpočtové položky se označují znaménky „+“ a „-“.

(3) Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty, které jsou vpředu označeny arabskou číslicí, mohou být sloučeny,

a) pokud nejde o významnou částku ve vztahu k povinnosti věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, nebo

b) pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace, za podmínky, že sloučené položky budou uvedeny jednotlivě v příloze.

(4) Sloučení položek za podmínek podle odstavce 3 je u pojišťoven omezeno

a) v rozvaze na položky uvedené v uspořádání podle odstavce 1 pod arabskou číslicí, s výjimkou položek technických rezerv, a

b) ve výkazu zisku a ztráty na položky uvedené v uspořádání pod jedním nebo několika malými písmeny, s výjimkou položek "I.1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění", "I.4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění", "II.1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění", "II.5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" a "II.6. Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-)".

(5) Každá z položek rozvahy a položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období"). Informace za minulé účetní období se uvádějí v čisté výši. V případě, že informace uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na jejich významnost a v příloze se tato úprava odůvodní.

(6) Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí.

(7) Účetní jednotky, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky v úpadku uvádí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období informace zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Toto pravidlo použijí i účetní jednotky nově vzniklé rozdělením, a mohou jej použít i účetní jednotky nově vzniklé fúzí splynutím.

(8) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se uvádějí v celých tisících Kč. Položky "Aktiva celkem" a "Pasiva celkem" se musí rovnat. Položka "Zisk nebo ztráta za účetní období" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "Zisk nebo ztráta běžného účetního období" uvedené v rozvaze.

§ 5

(1) V rozvaze se u položek majetku s výjimkou položky "C. Investice" a položky "D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“ použije jeho členění na dlouhodobý a krátkodobý.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije i pro členění závazků s výjimkou technických rezerv v položkách „C.“ a „D.“ pasiv a přiměřeně pro členění jiných aktiv nebo jiných pasiv.

(3) V rozvaze za běžné účetní období se uvádí u položek "F. I.", pokud se týká dlouhodobého hmotného majetku, a "B. Dlouhodobý nehmotný majetek", "C.I. Pozemky a stavby" a "C.II. Investice v podnikatelských seskupeních", C.III.2.b) dluhopisy „OECD“ držené do splatnosti jejich

a) výše neupravená o opravné položky a oprávky,

b) výše opravných položek a oprávek k nim se vážících, není-li dále stanoveno jinak (§ 32 odst. 2 a § 33 odst. 7),

c) výše snížená o opravné položky a oprávky.

Pohyb aktiv v těchto položkách se uvádí v ocenění, ve kterém byly zachyceny v rozvaze na počátku účetního období. V rozvaze za minulé účetní období se uvedené položky uvádějí jen ve výši snížené o opravné položky a oprávky.

(4) Pro ostatní aktiva se ustanovení odstavce 3 použije přiměřeně.

(5) Vztahuje-li se určité aktivum nebo pasivum k více než jedné položce v uspořádání a členění, jejich vztahy k jiným položkám se uvádějí v příloze v účetní závěrce, pokud je taková informace nezbytná pro sestavení jasné a přehledné účetní závěrky. Vlastní akcie a akcie obchodních společností ve skupině mohou být vykázány jen v položkách předepsaných pro tento účel.

§ 6

(1) Technický účet k neživotnímu pojištění se používá u odvětví přímého pojištění7) a u odpovídajících druhů zajištění.

(2) Technický účet k životnímu pojištění se používá u odvětví přímého pojištění8) a u odpovídajících druhů zajištění.

(3) Netechnický účet se používá vždy současně s technickými účty podle odstavce 1 nebo 2.

§ 7

Zvláštní ustanovení pro exportní pojišťovny

(1) Exportní pojišťovny uvádějí fondy vytvářené podle zvláštního právního předpisu2) v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. Informace o jednotlivých těchto fondech se uvádějí v příloze v účetní závěrce.

(2) Exportní pojišťovny uvádějí dotace ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu2) do fondů podle odstavce 1 v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. Informace o těchto dotacích se uvádí v příloze v účetní závěrce.

(3) Pokud jsou na exportní pojišťovnu převáděny pojištěné pohledávky týkající se jejích pojistných produktů, uskutečňují se tyto transakce buď podle ustanovení platných pro postoupení pohledávky9) nebo podle ustanovení o právu na náhradu škody způsobené pojistnou událostí.10) V případě postoupení pohledávky se uvedená pojištěná pohledávka stává součástí aktiv exportní pojišťovny a uvádí se v položce "E.III. Ostatní pohledávky" aktiv. V případě přechodu práv na pojistitele se uvedená pojištěná pohledávka nestává součástí aktiv exportní pojišťovny. Informace o těchto transakcích se uvádějí v příloze v účetní závěrce.

(4) Exportní pojišťovny provozující pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou podle zvláštního právního předpisu2) provádí účetní zápisy o účetních případech, které se týkají tohoto pojišťování, odděleně od ostatních účetních případů, které nepodléhají státní podpoře.

§ 8

Zvláštní ustanovení pro Kancelář

(1) Kancelář3) nesestavuje přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

(2) Kancelář uvádí pohledávky z hraničního pojištění11) v položce "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" aktiv v případech, kdy dochází k časovému posunu mezi uzavřením smlouvy a zaplacením pojistného; v ostatních případech uvádí v položce "I.1. a) Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění, předepsané hrubé pojistné" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění výkazu zisku a ztráty jen zaplacené pojistné hraničního pojištění. Pojistné hraničního pojištění se časově nerozlišuje.

(3) Kancelář uvádí pohledávky z příspěvku pojistitelů podle zvláštního právního předpisu12) v položce "E.III. Ostatní pohledávky" aktiv.

(4) Kancelář uvádí dluhy v uznané výši plnění z ohlášené pojistné události, které jsou uplatněným nárokem na plnění poškozeným, v položce "G.I. Závazky z operací přímého pojištění" pasiv.

(5) Kancelář uvádí dluhy vyplývající z ostatní činnosti jí vykonávané podle zvláštního právního předpisu13) v položce "G.V. Ostatní závazky" pasiv.

(6) Kancelář uvádí Garanční fond, který vytváří a používá podle zvláštního právního předpisu,14) v položce "G.VI. Garanční fond Kanceláře" pasiv.

(7) Kancelář uvádí tvorbu Garančního fondu v položce "I.8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění" v Technickém účtu neživotního pojištění výkazu zisku a ztráty.

(8) Kancelář uvádí použití Garančního fondu v položce "I.3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění" v Technickém účtu neživotního pojištění výkazu zisku a ztráty.

(9) Kancelář uvádí náklady vyplývající z její činnosti, kromě nákladů na hraniční pojištění, nákladů na plnění poskytovaná z Garančního fondu v souladu s § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a nákladů na investice, podle charakteru transakce a účetního případu v položce "III.8. Ostatní náklady" v Netechnickém účtu, v položce „I.7.c) Správní režie“, nebo v položce „I.8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění výkazu zisku a ztráty. Náklady na plnění poskytovaná z Garančního fondu v souladu s § 24 odst. 2 a § 29 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se uvádějí v položce "I.4. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění. Náklady na investice se uvádějí v položce "III.5. Náklady na investice" v Netechnickém účtu, v položce „I.7.c) Správní režie“, nebo v položce „I.8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění. V souladu s uváděním těchto nákladů se ve stejné výši uvádí použití Garančního fondu.

(10) Kancelář uvádí výnosy vyplývající z její činnosti, kromě výnosů z investic, v položce "III.7. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu výkazu zisku a ztráty. Výnosy z investic se uvádějí v položce "III.3. Výnosy z investic" v Netechnickém účtu.

(11) Pro obsahové vymezení technických rezerv vytvářených Kanceláří podle zvláštních právních předpisů1a),3) platí obdobně příslušná ustanovení hlavy II, hlavy III a hlavy IV. V souladu s uváděním tvorby a použití technických rezerv se ve stejné výši uvádí použití a tvorba Garančního fondu, s výjimkou částek tvorby a použití technických rezerv na pojistná plnění plynoucí z hraničního pojištění.

(12) Pro uvádění zajišťovacích smluv Kanceláře platí obdobně příslušná ustanovení hlavy II a hlavy III. V souladu s uváděním tohoto zajištění se ve stejné výši uvádí tvorba a použití Garančního fondu, s výjimkou zajištění k hraničnímu pojištění.

(13) Kancelář, která provozuje hraniční pojištění podle zvláštního právního předpisu,11) provádí účetní zápisy o těchto účetních případech odděleně od ostatních účetních případů. Stejně tak provádí účetní zápisy o zákonném pojištění podle zvláštního právního předpisu.15)

(14) Přijaté úhrady regresů, na které má Kancelář nárok z titulu vyplaceného pojistného plnění15a) se uvádějí způsobem upraveným v § 19 odst. 5 písm. b). Současně se ve stejné výši uvádí tvorba Garančního fondu.

(15) Přijaté úhrady příspěvků podle § 24c zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uvádí Kancelář v položce „I.3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění“ v Technickém účtu k neživotnímu pojištění výkazu zisku a ztráty. Současně se ve stejné výši uvádí tvorba Garančního fondu.

§ 8a

Fond zábrany škod

(1) Kancelář uvádí tvorbu Fondu zábrany škod52) z příspěvku členů Kanceláře jako zvýšení jeho zůstatku v okamžiku přijetí úhrady příspěvku od člena Kanceláře, a to v položce „G.VII. Fond zábrany škod“ pasiv. Stejně se postupuje v případě tvorby Fondu zábrany škod z dotace Kanceláře z jejích prostředků do tohoto fondu.

(2) Kancelář uvádí použití Fondu zábrany škod do výše příspěvků podle odstavce 1 jako snížení jeho zůstatku v okamžiku poskytnutí prostředků na úhradu nákladů, a to v položce pasiv „G.VII. Fond zábrany škod“. Stejně se postupuje v případě použití Fondu zábrany škod pro poskytnutí dotace nebo zápůjčky.

(3) Kancelář uvádí výnosy z investování dočasně volných prostředků Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.3. Výnosy z investic (investic)“ výkazu zisku a ztráty. Současně s uvedením těchto výnosů uvádí ve stejné výši tvorbu Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.8. Ostatní náklady“.

(4) Kancelář uvádí náklady plynoucí z investování dočasně volných prostředků Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.5. Náklady na investice“ výkazu zisku a ztráty. Současně s uvedením těchto nákladů uvádí ve stejné výši použití Fondu zábrany škod v položce Netechnického účtu „III.7. Ostatní výnosy“.

(5) V případě povinnosti příjemce vrátit poskytnuté prostředky do Fondu zábrany škod je Kancelář až do jejich uhrazení uvádí na podrozvahových účtech. V okamžiku úhrady se tyto prostředky uvádějí jako tvorba Fondu zábrany škod dle odstavce 1, a to včetně případně uhrazených úroků z prodlení.

HLAVA II

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK ROZVAHY

§ 9

(1) Položka "A. Pohledávky za upsaný základní kapitál" obsahuje pohledávky za upisovateli, společníky obchodní korporace plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie podle zákona o obchodních korporacích a zákona upravujícího pojišťovnictví.

(2) Položka "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména goodwill, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, ochranné známce, označení původu výrobků a užitnému vzoru, k počítačovým programům a k jiným předmětům ochrany podle autorského zákona, popřípadě jiné věci nehmotné53). V podpoložce b) se uvádí goodwill. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení této položky účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“). Pro účely této vyhlášky se za dlouhodobý nehmotný majetek považuje goodwill, který obsahuje kladný nebo záporný rozdíl mezi pořizovací cenou při nákupu a reálnou hodnotou nabytého majetku a závazků k okamžiku jejich nabytí. Goodwill může vyplývat také z převodu pojistného kmene podle zvláštního právního předpisu.1a)

§ 10

(1) Souhrnná položka "C. Investice" obsahuje pozemky, stavby, popřípadě jiné věci nemovité, investice v podnikatelských seskupeních, jiné investice a depozita při aktivním zajištění, bez ohledu na to, z jakého zdroje byly financovány.

(2) Položka "C.I. Pozemky a stavby" obsahuje pozemky a stavby, popřípadě jiné věci nemovité.54) V podpoložce a) se tento majetek uvádí jako provozní investice, pokud jej účetní jednotka využívá k pojišťovací činnosti a zajišťovací činnosti nebo k činnostem, které souvisejí s pojišťovací nebo zajišťovací činností. V této položce se dále uvádějí právo stavby a věcná břemena s výjimkou užívacího práva k pozemku a stavbě, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění v rámci položky „C.I.“ nebo položky „F.I.“.

(3) Souhrnná položka "C.II. Investice v podnikatelských seskupeních" obsahuje podíly v podnikatelských seskupeních,20) dluhové cenné papíry vydané osobami v podnikatelských seskupeních a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté osobám v podnikatelských seskupeních.

(4) Položka "C.II.1. Podíly v ovládaných osobách" obsahuje podíly,21) které představují účasti s rozhodujícím vlivem. V této položce se uvádějí i další případy, kdy účetní jednotka je ovládající osobou.22)

(5) Položka "C.II.3. Podíly s podstatným vlivem" obsahuje podíly,21) které představují účasti s podstatným vlivem.

(6) Souhrnná položka "C.III. Jiné investice" obsahuje aktiva uváděná v položkách C.III.1. až C.III.3. a C.III.5. až C.III.7. aktiv.

(7) Položka "C.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly" obsahuje zejména akcie, zatímní listy, podílové listy, popřípadě jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem a dále podíly a vliv, které se neuvádějí v položkách "C.II.1. Podíly v ovládaných osobách" a "C.II.3. Podíly s podstatným vlivem" aktiv. V položce C.III.1. uvádí zajišťovatel i cenné papíry s proměnlivým výnosem, které jsou depozitem při aktivním zajištění.

(8) Položka "C.III.2. Dluhové cenné papíry" obsahuje

a) dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, vydané jejich emitenty podle zvláštního právního předpisu, pokud tyto cenné papíry nespadají pod položky "C.II.2. Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky nebo úvěry těmto osobám" nebo "C.II.4. Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky nebo úvěry těmto osobám". Vlastní dluhopisy nebo jiné vlastní dluhové cenné papíry se uvádějí v položce "G.V. Ostatní závazky" pasiv,

b) za cenné papíry s pevným výnosem se považují cenné papíry s pevnou úrokovou mírou nebo s proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím.

Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem a uvádějí se v položce "C.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly" aktiv. Cenné papíry v položce C.III.2. se člení na cenné papíry, které jsou drženy jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo cenné papíry realizovatelné, a cenné papíry držené do splatnosti. V položce C.III.2. uvádí zajišťovatel i dluhové cenné papíry, které jsou depozitem při aktivním zajištění. V položce C.III.2. se dále uvádějí dluhové cenné papíry z položek C.II.2. nebo C.II.4., jen jsou-li tyto drženy jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo cenné papíry realizovatelné. V položce „C.III.2. Dluhové cenné papíry“ se uvádějí rovněž hypoteční zástavní listy podle zvláštního právního předpisu1a).

(9) Položka "C.III.3. Investice v investičních sdruženích" obsahuje poměrnou část, kterou má účetní jednotka na prostředcích, společně investovaných několika účetními jednotkami, jejichž správa je svěřena jedné z nich.

(10) Položka „C.III.5. Ostatní zápůjčky nebo úvěry“ obsahuje částky poskytnuté pojištěným, u nichž je pojistná smlouva hlavní zárukou. V této položce se uvádějí rovněž částky poskytnuté pojištěným, které nejsou zaručeny pojistnou smlouvou.

(11) Položka "C.III.6. Depozita u finančních institucí" obsahuje vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem podle zvláštního právního předpisu, popřípadě jiné penězi ocenitelné hodnoty, které účetní jednotky umístily u finančních institucí a mohou být vyzvednuty až po určité době. Hodnoty deponované bez uvedeného omezení výběru včetně vkladů, které lze čerpat do 24 hodin po oznámení, se uvádějí v položce "F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně".

(12) Položka "C.III.7. Ostatní investice" obsahuje investice, které nejsou obsaženy v položkách C.III.1. až C.III.6 aktiv. V této položce se uvádějí také předměty a díla umělecké kulturní hodnoty nebo pohledávky za zajišťovnami podle zvláštního právního předpisu. Uvádí se zde rovněž kladná i záporná reálná hodnota derivátů. Neuvádí se zde hodnota podkladových nástrojů; tato hodnota se uvádí v příloze v účetní závěrce. Není-li stanoveno jinak, pokud operace s deriváty nebo jiné operace s cennými papíry nejsou v rozporu se zvláštními právními předpisy o pojišťovnictví, účetní jednotky při uvádění derivátů a cenných papírů použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

(13) Položka "C.IV. Depozita při aktivním zajištění" obsahuje

a) v rozvaze pojišťovny, která přebírá zajištění (dále jen "zajišťovatel"), pohledávky zajišťovatele za pojišťovnou postupující část rizika a odpovídající zajištění (dále jen "prvopojistitel"), a to ve výši záručních depozit složených zajišťovatelem u prvopojistitele nebo u třetí strany, nebo ve výši, která je stanovena těmito osobami,

b) částky podle písmene a) nelze vzájemně zúčtovat s jinými pohledávkami zajišťovatele za prvopojistitelem, ani je nelze vzájemně zúčtovat s dluhy zajišťovatele vůči prvopojistiteli,

c) cenné papíry složené u prvopojistitele nebo u třetí strany, které přecházejí do majetku zajišťovatele, se u tohoto zajišťovatele uvádějí v položkách "C.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly" nebo "C.III.2. Dluhové cenné papíry" aktiv.

(14) Položka "D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" obsahuje investice, jejichž zdrojem financování je technická rezerva uváděná v položce "D. Technické rezervy životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" pasiv. Tyto investice také zahrnují investice, které jsou uskutečňovány jménem členů tontiny a budou později mezi ně rozděleny.

(15) Investice, u nichž to přichází v úvahu, zahrnují i naběhlé příslušenství.

§ 11

(1) Souhrnná položka "E. Dlužníci" obsahuje pohledávky z operací přímého pojištění, pohledávky z operací zajištění a ostatní pohledávky, nejsou-li jako nehmotná věc movitá uváděny v položkách „B.“, popřípadě „C.“ aktiv.

(2) Položka "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" obsahuje pohledávky v podpoložce "E.I.1. pojistníci29a)" a v podpoložce "E.I.2. pojišťovací zprostředkovatelé".30)

(3) Položka "E.II. Pohledávky z operací zajištění" obsahuje pohledávky za zajišťovateli včetně pojišťovacích zprostředkovatelů30), pokud se jejich činnost týká zajištění.

(4) V případě soupojištění podle příslušné smlouvy uvádí každá z účetních jednotek pohledávky pouze ve výši, ve které se podílí na tomto soupojištění.

(5) Položka "E.III. Ostatní pohledávky" obsahuje zejména pohledávky z cizích směnek a cizích směnek na vlastní řad, pohledávky z eskontu směnek, opravné položky k těmto pohledávkám, pohledávky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Neuvádějí se zde žádné pohledávky z operací přímého pojištění a pohledávky z operací zajištění nebo pohledávky za makléři.

§ 12

(1) Souhrnná položka "F. Ostatní aktiva" obsahuje aktiva uváděná v položkách F.I. až F.IV. Tato aktiva nejsou součástí položky "C. Investice". Nezahrnují-li konkrétní aktiva naběhlé příslušenství, to se uvádí v položce "G.I. Naběhlé úroky a nájemné".

(2) Položka "F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce „C.I. Pozemky a stavby“, a zásoby“ obsahuje

a) věci movité,32) s výjimkou zásob; tento majetek se člení na odpisovaný a neodpisovaný,

b) zásoby, pokud se neuvádějí v položce "G.III. Ostatní přechodné účty aktiv",

c) náklady souvisejí s pořízením dlouhodobého majetku, včetně pozemků, staveb, popřípadě jiné věci nemovité, a poskytnuté zálohy a závdavky na pořízení uvedeného majetku.

Položku lze členit na podpoložky. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení dlouhodobého hmotného majetku, včetně položky „C.I.“ aktiv, účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb.

(3) Položka "F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně" obsahuje kromě uvedených hotovostí dále

a) ceniny, zejména poštovní známky, kolky,

b) šeky,33) které se uvádějí v podpoložce,

c) jiné hodnoty v pokladně, zejména úvěrové a platební karty, mají-li hodnotu, ze které bude po vydání do používání čerpáno.

(4) Položka "F.IV. Jiná aktiva" obsahuje taková aktiva, která nejsou zahrnuta do položek F.I. až F.III.

§ 13

(1) Souhrnná položka "G. Přechodné účty aktiv" obsahuje položky časového rozlišení, které jsou příjmy příštích období nebo náklady příštích období, a dohadné položky aktivní. Příjmy příštích období představují výnosy běžného účetního období, které se týkají příjmů příštích účetních období. Náklady příštích období představují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů následujících účetních období. Kritériem pro uvádění účetních případů jako časového rozlišení je skutečnost, že je známo současně jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají. Neuvádějí se zde žádné částky naběhlého příslušenství podle § 10 odst. 15.

(2) Položka "G.I. Naběhlé úroky a nájemné" obsahuje uvedené částky, které jsou příjmy příštích období.

(3) Položka "G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy" obsahuje uvedené částky, které jsou náklady příštích období. Výše těchto nákladů se vypočítá metodami uvedenými v § 30.

(4) Položka "G.III. Ostatní přechodné účty aktiv" obsahuje částky, které se neuvádějí v položce "G.I. Naběhlé úroky a nájemné" nebo "G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy". Jde zejména o zásoby, pokud jsou uváděny jako časové rozlišení. V podpoložce a) se uvádějí dohadné položky aktivní, kterými jsou částky, jež nelze uvést jako pohledávky z důvodů jejich dohadné výše; jde například o předběžné pojistné krytí pojišťovny, odhad částek za pronajímání majetkových práv. Jako dohadné položky nelze uvádět žádné částky, které se vztahují k technickým rezervám podle zvláštního právního předpisu.

§ 14

(1) Souhrnná položka "A. Vlastní kapitál" obsahuje pasiva uváděná v položkách A.I. až A.VII. pasiv.

(2) Položka "A.I. Základní kapitál" obsahuje základní kapitál podle zákona o obchodních korporacích a zákona upravujícího pojišťovnictví. V případě obchodních společností jde o základní kapitál do obchodního rejstříku zapsaný nebo i povinně nezapisovaný. V případě družstev jde o základní kapitál do obchodního rejstříku zapsaný nebo i nezapsaný. V podpoložce a) se uvádějí změny základního kapitálu obchodních společností před zápisem těchto změn do obchodního rejstříku.

(3) Položka "A.II. Emisní ážio" obsahuje rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií podle zákona o obchodních korporacích.36)

(4) Položka "A.III. Rezervní fond na nové ocenění" se uvádí jen v případě, že jeho použití vyplývá ze zvláštního právního předpisu.

(5) Položka "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" obsahuje fondy, které se vytvářejí z jiného zdroje než ze zisku v účetnictví účetní jednotky, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, s výjimkou Rezervního fondu na nové ocenění, který se uvádí v položce "A.III. Rezervní fond na nové ocenění". Tyto fondy se uvádějí zvlášť v jednotlivých podpoložkách této položky. V této položce se uvádějí také dotace do vlastních zdrojů nebo oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou.

(6) Položka "A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku" obsahuje rezervní fond, popřípadě jiné fondy vytvářené podle zákona o obchodních korporacích a ostatní fondy, které se vytvářejí ze zisku v účetnictví účetní jednotky.

§ 15

Položka "B. Podřízená pasiva" obsahuje všechny závazky, ať již doložené nebo nikoli cennými papíry, o kterých bylo smluvně dohodnuto, že v případě likvidace nebo konkursu budou proplaceny v posledním pořadí až po uspokojení práv ostatních věřitelů.

§ 16

(1) Souhrnná položka „C. Technické rezervy“ obsahuje rezervy v položkách „C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné“, „C.2. Rezerva na životní pojištění“, „C.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí“, „C.4. Rezerva na bonusy a slevy“ a „C.6. Ostatní technické rezervy“.

(2) Položky a podpoložky C.1.a), C.2.a), C.3.a), C.4.a), C.6.a) a D.a) pasiv obsahují hrubou výši technických rezerv před jejich snížením o hodnotu zajištění.

(3) Položky a podpoložky C.1.b), C.2.b), C.3.b), C.4.b), C.6.b) a D.b) pasiv obsahují hodnotu zajištění, která zahrnuje skutečné nebo odhadnuté částky, o které se v souladu se smluvními podmínkami zajištění snižuje hrubá výše technických rezerv. Pokud jde o rezervu na nezasloužené pojistné, hodnota zajištění se vypočítává podle metod uvedených v článku 1 přílohy č. 4 a podle podmínek zajišťovací smlouvy.

(4) Položka „C.1. Rezerva na nezasloužené pojistné“ zahrnuje částku představující podíl předepsaného hrubého pojistného, které má být přiřazeno k následujícímu účetnímu období či k pozdějším účetním obdobím. Pokud zahrnuje položka C.1. rovněž hodnotu rezervy na rizika hrozící ztráty z pojištění, zní název položky „Rezerva na nezasloužené pojistné a hrozící ztráty z pojištění“. Pokud je výše hrozících ztrát významná, uvede se jejich hodnota samostatně v příloze v účetní závěrce. Ustanovení platí obdobně v případě nezaslouženého pojistného.

(5) Položka „C.2. Rezerva na životní pojištění“ obsahuje hodnotu závazků pojišťovny včetně již vyhlášených bonusů, stanovenou pojistně matematickým odhadem po odečtení pojistně matematické hodnoty budoucího pojistného.

(6) Položka „C.3. Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí“ představuje úhrn předpokládaných konečných nákladů, které pojišťovně vzniknou v souvislosti s vypořádáním veškerých nároků vyplývajících z událostí, k nimž došlo do konce účetního období, ať byly hlášeny či nikoliv, snížený o částky, které již byly ve vztahu k těmto nárokům vyplaceny. Tato rezerva zahrnuje i rezervu na vzniklé a dosud nehlášené škody. Položka C.3. v životním pojištění se uvádí jen, pokud hodnota rezerv, které obsahuje, není obsahem položky C.2.

(7) Položka „C.4. Rezerva na bonusy a slevy“ představuje částky ve formě bonusů a slev určené pro pojistníky nebo pro osobu, která má smluvní právo na plnění, jak jsou vymezeny v § 19 odst. 6, pokud tyto částky nebyly účtovány ve prospěch pojistníka nebo osoby, která má smluvní právo na plnění, nebo nebyly zahrnuty do položky C.2. Při provozování zajišťovací činnosti se uvedená rezerva tvoří pouze tehdy, existuje-li pro ni na základě zajišťovací smlouvy důvod.

(8) Položka „C.6. Ostatní technické rezervy“ zahrnuje mimo jiné rezervu na hrozící ztráty z pojištění, která je částkou doplněnou navíc k rezervě na nezasloužené pojistné z hlediska rizik přebíraných pojišťovnou po skončení účetního období, aby bylo možné pokrýt veškeré nároky a výdaje spojené s platnými pojistnými smlouvami překračující výši rezerv na nezasloužené pojistné a splatné pojistné vyplývající z těchto smluv. Rezerva na hrozící ztráty z pojištění se v položce C.6. uvádí jen, pokud není obsahem položky C.1. podle odstavce 4. Položka C.6. obsahuje rovněž „Rezervu na závazky Kanceláře“, „Rezervu na splnění závazků z použité technické úrokové míry“ nebo ostatní technické rezervy, pokud jsou účetní jednotkou vytvářeny.

(9) Položka „D. Technické rezervy u životního pojištění, kde jsou nositelem investičního rizika pojistníci“ zahrnuje technické rezervy vytvořené ke krytí závazků vztahujících se k investicím v rámci smluv na životní pojištění, jejichž hodnota nebo výnosnost se stanoví podle finančních investic, u nichž pojistník nese riziko, nebo podle určitého ukazatele. Doplňkové technické rezervy, které se případně vytvářejí ke krytí rizik spojených s úmrtím, provozních výdajů či dalších rizik, jako jsou zaručené dávky pojistného plnění splatné při skončení smlouvy nebo zaručené hodnoty při odstoupení od pojistné smlouvy, se uvádějí v položce C.2. Položka D. zahrnuje rovněž technické rezervy představující závazky organizátora tontiny vůči jejím účastníkům.

(10) Položka "F. Depozita při pasivním zajištění" obsahuje

a) v rozvaze prvopojistitele dluhy ze záručních depozit složených u prvopojistitele zajišťovatelem nebo od něj převzatých podle smlouvy o zajištění,

b) částky podle písmene a) nelze vzájemně zúčtovat s jinými dluhy prvopojistitele vůči zajišťovateli, ani je nelze takto zúčtovat s pohledávkami prvopojistitele za zajišťovatelem,

c) pokud prvopojistitel přijal záruku v podobě cenných papírů, které byly převedeny do jeho majetku, vyjadřuje tato položka částku, kterou prvopojistitel dluží zajišťovateli z titulu této záruky.

Depozita při pasivním zajištění zahrnují i naběhlé příslušenství.

(11) Informace o použitých metodách výpočtu jednotlivých technických rezerv, které jsou obsahem souhrnné položky „C. Technické rezervy“ nebo položky D., se uvedou v příloze v účetní závěrce.

§ 16a

(1) „Rezerva na závazky Kanceláře“ je rezervou na splnění závazků z ručení za závazky Kanceláře podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Rezerva je určena ke krytí uvedených závazků, k jejichž plnění Kancelář nemá odpovídající aktiva. Tuto rezervu tvoří pojišťovna v rozsahu, v jakém se podílí na celkových závazcích Kanceláře, její výše se stanoví matematicko-statistickými metodami.

(2) „Rezerva na splnění závazků z použité technické úrokové míry“ je rezervou určenou na splnění závazků vyplývajících z použité technické úrokové míry ve výši, ve které ke krytí uvedených závazků nepostačuje rezerva na životní pojištění podle § 16 odst. 5. Ustanovení platí obdobně v případě ostatních početních parametrů.

§ 17

Rezervy

Souhrnná položka „E. Rezervy“ obsahuje rezervy v souladu s § 26 odst. 3 zákona, které se uvádějí v uspořádání podle přílohy č. 1.

§ 18

(1) Souhrnná položka "G. Věřitelé" obsahuje pasiva uváděná v položkách G.I. až G.VI.

(2) Položky "G.I. Závazky z operací přímého pojištění" a "G.II. Závazky z operací zajištění" obsahují uvedené dluhy ve vztahu k příslušným položkám nákladů ve výkazu zisku a ztráty. V těchto položkách se uvádějí také dluhy vůči pojišťovacím zprostředkovatelům nebo samostatným likvidátorům pojistných událostí30) a dluhy z nastalého ručení za dluhy Kanceláře podle zvláštního právního předpisu.40)

(3) Položka "G.III. Závazky z dluhových cenných papírů" obsahuje částky určené k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vydaných dluhopisů; v podpoložce a) se uvádějí konvertibilní dluhopisy.

(4) Položka "G.V. Ostatní závazky" obsahuje zejména ze směnek a jejich eskontu, z emitovaných dluhových cenných papírů, dluhy vůči zaměstnancům z příjmů ze závislé činnosti, dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, dluhy z daně z příjmů a jiných přímých daní, dluhy z odložené daně z příjmů, dluhy z daně z přidané hodnoty a jiných nepřímých daní, dluhy z dotací. V této položce se uvádějí také dluhy vyplývající z povinnosti platit příspěvky Kanceláři podle zvláštního právního předpisu41) a dluhy z povinnosti členů Kanceláře odvádět příspěvek do Fondu zábrany škod52). V této položce se neuvádějí žádné dluhy, které se uvádějí v položkách G.I. až G.III. pasiv.

(5) Souhrnná položka "H. Přechodné účty pasiv" obsahuje případy časového rozlišení, kterými jsou výdaje příštích období a výnosy příštích období, a dohadné položky pasivní. Výdaji příštích období se rozumí náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Výnosy příštích období se rozumí částky přijaté v běžném účetním období, které časově a věcně souvisejí s výnosy následujícího účetního období. Kritériem pro uvádění účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je současně známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají. Neuvádějí se zde žádné částky naběhlého příslušenství podle § 10 odst. 15 nebo § 15 odst. 8. Nezahrnují-li konkrétní pasiva naběhlé příslušenství, to se uvádí v položce "H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období".

(6) Položka "H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období" obsahuje uvedené částky časového rozlišení.

(7) Položka "H.II. Ostatní přechodné účty pasiv" obsahuje částky, které se neuvádějí v položce "H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období". V podpoložce a) se uvádějí dohadné položky pasivní, kterými jsou částky, jež nelze uvést jako dluhy z důvodu jejich dohadné výše; jde například o úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem, částky, které jsou předmětem soudních sporů. Jako dohadné položky nelze uvádět žádné částky, které se vztahují k technickým rezervám podle zvláštního právního předpisu.

HLAVA III

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

§ 19

(1) Položka "Předepsané pojistné v hrubé výši" (dále jen "předepsané hrubé pojistné") v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.1.a)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.1.a)" obsahuje veškeré částky splatné během účetního období podle pojistných smluv, nezávisle na skutečnosti, že se tyto částky mohou vztahovat zcela nebo zčásti k pozdějšímu účetnímu období; tyto částky zejména zahrnují:

a) pojistné, které dosud nebylo předepsáno, jelikož se výpočet pojistného může provést až na konci účetního období,

b)

1. jednorázové pojistné, včetně pojistného placeného ve splátkách,

2. v životním pojištění jednorázové pojistné vyplývající z rezervy na bonusy a slevy, pokud se bere v úvahu jako pojistné na základě smluv a pokud zvláštní právní předpisy1a) nařizují nebo umožňují jeho uvedení pod pojistným,

c) navýšení pojistného v případě půlročních, čtvrtletních nebo měsíčních plateb a dále dodatkové platby pojistníků, určené ke krytí zřizovacích výdajů pojišťovny,

d) podíl pojišťovny na celkovém pojistném v případě soupojištění,

e) zajistné, pocházející z aktivního zajištění, při kterém dochází k postoupení pojistného (dále jen "cese"), nebo ze zajištění sjednaného mezi zajišťovateli (dále jen "retrocese"), včetně přírůstků pojistného kmene, po odečtení

f) úbytků pojistného kmene ve prospěch cesí a retrocesí, a

g) anulací, které jsou zrušením nebo opravou.

Tyto částky nesmějí zahrnovat daně nebo poplatky vybírané s pojistným.

(2) Položka "Pojistné postoupené zajišťovatelům" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.1.b)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.1.b)" obsahuje veškeré pojistné z titulu zajistných smluv uzavřených pojišťovnou. Nové přírůstky pojistného ze smluv, které je splatné během uzavírání nebo změny zajistných smluv, se přičítají; úbytky pojistného ze smluv, u nichž dojde ke zrušení, se odečítají.

(3) Položka "Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.1.c)" a "I.1.d)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.1.c)" obsahuje změnu stavu této rezervy.

(4) Položky změn stavu ostatních technických rezerv v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označené "I.4.b)" a "I.5." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.5.b)" a "II.6." obsahují změny stavu příslušných technických rezerv. Změny stavu se uvádějí tak, aby to umožnilo zjistit zvlášť hrubou výši těchto rezerv a podíl zajišťovatelů. Změna stavu rezervy se vypočte jako rozdíl mezi konečným a počátečním stavem příslušné rezervy.

(5) Položka "Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.4." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.5." obsahuje

a) náklady na pojistná plnění v hrubé výši, od které se odečítají podíly zajišťovatelů. Tyto náklady zahrnují všechny částky pojistného plnění schválené k výplatě za účetní období osobám, které mají právo na plnění, zvýšené o změnu stavu rezervy na pojistná plnění za běžné účetní období. Uvedené částky zahrnují zejména anuity, náklady na odstoupení od smluv nebo na nové smlouvy, a ztráty z odstoupení od smluv v rezervě na pojistná plnění u prvopojistitelů nebo zajišťovatelů, vnější i vnitropodnikové náklady a náklady na správu dluhů z pojistného plnění, jakož i nastalé, ale dosud neohlášené pojistné události,

b) od nákladů podle písmene a) se odečítají zejména navrácené částky z nabytí zákonného vlastnictví pojištěného majetku, nebo z nabytí věřitelských práv zaplacením pohledávky věřiteli za dlužníka, které je subrogací, a náhrady škod za dlužníka z pohledávek postižených výkonem rozhodnutí, které jsou regresem, výplaty pojistného plnění poškozeným za pojištěného podle pojistné smlouvy.

(6) Položka "Bonusy a slevy, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.6." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.7." obsahuje

a) bonusy, které zahrnují veškeré částky za účetní období, které byly nebo budou vyplaceny pojištěným nebo jiným osobám, které mají smluvní právo na pojistné plnění nebo na bonusy a slevy, které jsou v jejich prospěch v rezervě na bonusy a slevy, včetně částek používaných ke zvýšení technických rezerv nebo ke snížení budoucího pojistného v případě, že tyto částky jsou vyměřením přebytku pojistného nebo zisku, plynoucího z veškerých operací nebo pouze z některých z nich, po odečtení částek, které tvořily rezervy v předchozích účetních obdobích a kterých již není třeba,

b) slevy, které zahrnují částky podle písmene a) v případě, kdy jde o částečné proplácení pojistného plnění na základě jednotlivých smluv.

Bonusy a slevy se uvádějí tak, aby to umožnilo zjistit zvlášť jejich hrubou výši a podíl zajišťovatelů.

(7) Položka "Pořizovací náklady na pojistné smlouvy" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.7.a)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.8.a)" a obsahuje náklady vyplývající z uzavírání pojistných smluv. Položka označená "I.7.b)" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění a položka označená "II.8.b)" v Technickém účtu k životnímu pojištění obsahují změnu stavu odložených pořizovacích nákladů. Pořizovací náklady zahrnují jak přímé náklady, zejména pořizovací provize nebo náklady na založení spisu, tak nepřímé náklady, zejména náklady na reklamu nebo režijní náklady na sjednávání pojištění a uzavírání pojistných smluv.

(8) Položka "Správní režie" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.7.c)" a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.8.c)" obsahuje zejména provize za obnovování pojistných smluv, náklady spojené s inkasem pojistného, správou pojistného kmene, správou prémií a slev a náklady na přijatá i postoupená zajištění. Správní režie v podrobnostech zahrnuje zejména osobní náklady, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který není investicí podle § 10, spotřebu energie.

(9) Položky "Výnosy z investic" a "Náklady na investice" v Technickém účtu k životnímu pojištění označené "II.2." a "II.9." a v Netechnickém účtu označené "III.3." a "III.5." obsahují

a) veškeré výnosy a náklady investic v rámci neživotního pojištění, které se uvádějí v Netechnickém účtu,

b) jde-li o pojišťovnu poskytující životní pojištění, výnosy a náklady investic se uvádějí v Technickém účtu k životnímu pojištění,

c) jde-li o pojišťovnu, poskytující zároveň životní i neživotní pojištění, výnosy a náklady investic se uvádějí v Technickém účtu k životnímu pojištění, pokud jsou přímo spojeny s činností v oblasti životního pojištění,

d) v podpoložkách II.2.c), II.9.b), III.3.c) a III.5.b) se uvádí tvorba a použití opravných položek k dluhopisům drženým do splatnosti, které se neoceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona a jsou vykazovány v položce C.III.2.b).

V této položce se uvádějí také úrokové výnosy a náklady.

(10) Položka "Převedené výnosy z investic" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.2." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená, "II.12." a v Netechnickém účtu označená "III.4." a "III.6." obsahuje tyto výnosy tak, že

a) pokud je část výnosů z investic převedena na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.), odečte se převod z Netechnického účtu v položce "III. 6. Převod výnosů z investic na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.)" a přičte se k položce "I.2. Převedené výnosy z investic z Netechnického účtu (položka III.6.)",

b) pokud je část výnosů z investic, uvedená na Technickém účtu k životnímu pojištění, převedena na Netechnický účet, odečte se převedená částka z položky "II.12. Převod výnosů z investic na Netechnický účet (položka III.4.)" a přičte se k položce "III.4. Převedené výnosy investic z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.)".

(11) Položky "Přírůstky hodnoty investic" a "Úbytky hodnoty investic" v Technickém účtu k životnímu pojištění označené "II.3." a "II.10." obsahují částky oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty podle § 29. V každém případě se uvedené rozdíly uvádějí v této položce, vztahují-li se k investicím v položce "D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" aktiv.

§ 20

(1) Položka "Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.8." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.11." obsahuje náklady, které nelze uvádět v jiných položkách těchto Technických účtů. V této položce se uvádí tvorba technických rezerv. V této položce se dále uvádí tvorba opravných položek k pohledávkám z operací přímého pojištění, pohledávkám z operací zajištění a jiným pohledávkám uváděným v položkách "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění" aktiv a odpis těchto pohledávek. V této položce se také uvádějí zachraňovací náklady podle občanského zákoníku41a).

(2) Položka "Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění" v Technickém účtu k neživotnímu pojištění označená "I.3." a v Technickém účtu k životnímu pojištění označená "II.4." obsahuje výnosy, které nelze uvádět v jiných položkách těchto Technických účtů. V této položce se uvádí použití technických rezerv. V této položce se dále uvádí použití opravných položek k pohledávkám z operací přímého pojištění, pohledávkám z operací zajištění a jiným pohledávkám uváděným v položkách "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění" aktiv. V této položce se také uvádějí odměny odpovídající pojistnému podle občanského zákoníku55).

(3) Položka "III. 8. Ostatní náklady" v Netechnickém účtu obsahuje náklady vyplývající z jiných činností pojišťovny, než je pojišťovací nebo zajišťovací činnost, nebo náklady, které se neuvádějí v jiné položce Netechnického účtu. V této položce se uvádějí také

a) odpisy a opravné položky k majetku, který není investicí v položkách "C. Investice a "D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" aktiv. K investici, která je obsahem souhrnné položky „C. Investice“, s výjimkou dluhopisů držených do splatnosti, které se neoceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona a jsou vykazovány v položce C.III.2.b), se odpisy a opravné položky nevytvářejí. Odpisy a opravné položky se dále nevytvářejí k investici, která je obsahem položky „D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“,

b) smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, popřípadě jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, postižní částky, sankce z příslušného rozhodnutí nebo zvláštních právních předpisů, a to bez ohledu na to, zda dluhy z nich byly zaplaceny, nebo nikoli; žádnou z těchto sankcí nelze převádět do nákladů Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo Technického účtu k životnímu pojištění,

c) tvorba rezerv, které se uvádějí v položce "E. Ostatní rezervy" pasiv,

d) kursové rozdíly z přepočtu majetku a závazků vyjádřeného v cizí měně na českou měnu podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí.

(4) Položka "III.11. Mimořádné náklady" v Netechnickém účtu obsahuje náklady ze zcela mimořádných operací vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

(5) Položka "III.7. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu obsahuje výnosy vyplývající z jiných činností pojišťovny, než je pojišťovací nebo zajišťovací činnost, zejména výnosy, které se neuvádějí v jiné položce Netechnického účtu. V této položce se uvádějí také

a) přijaté platby z odepsaných pohledávek,

b) přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, popřípadě jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, postižní částky, sankce z příslušného rozhodnutí nebo zvláštního právního předpisu, a to bez ohledu na to, zda platba na pohledávku byla přijata, nebo nikoli; žádnou z těchto sankcí nelze převádět do výnosů Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo Technického účtu k životnímu pojištění,

c) použití rezerv, které se uvádějí v položce "E. Ostatní rezervy" pasiv,

d) kursové rozdíly z přepočtu majetku a závazků vyjádřeného v cizí měně na českou měnu podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí.

(6) Položka "III.12. Mimořádné výnosy" v Netechnickém účtu obsahuje výnosy ze zcela mimořádných operací vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.

(7) Položky podle odstavců 4 a 6 nemusí být uváděny ve výkazu zisku a ztráty. Využije-li účetní jednotka možnosti tyto položky neuvádět, neuvádějí se v Netechnickém účtu ani položky „III.13. Mimořádný zisk nebo ztráta“ a „III.14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti“. V tom případě se tyto informace uvedou v příloze v účetní závěrce.

§ 21

(1) Není-li dále stanoveno jinak, nelze převádět náklady a výnosy mezi

a) Technickým účtem k životnímu pojištění a Technickým účtem k neživotnímu pojištění,

b) Netechnickým účtem a Technickým účtem k životnímu pojištění nebo Technickým účtem k neživotnímu pojištění.

(2) V případě, že nelze některý z účelově členěných nákladů jednoznačně přiřadit do Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo do Technického účtu k životnímu pojištění, přiřadí se takový náklad primárně na Netechnický účet, ze kterého jej lze následně rozvrhovat na příslušný Technický účet. Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Takto nelze převádět daně a poplatky, náklady, které nesouvisí s pojištěním a zajištěním, a další náklady, které jsou uvedeny pouze v Netechnickém účtu.

(3) V případě, že nelze některý z účelově členěných výnosů jednoznačně přiřadit do Technického účtu k neživotnímu pojištění nebo do Technického účtu k životnímu pojištění, přiřadí se takový náklad primárně na Netechnický účet, ze kterého jej lze následně rozvrhovat na příslušný Technický účet. Tyto převody nesmí vést ke zkreslení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Takto nelze převádět použití opravných položek, použití rezerv, mimořádné výnosy a výnosy, které nesouvisejí s neživotním nebo životním pojištěním a zajištěním.

HLAVA IV

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ PŘÍLOHY V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

§ 22

(1) Obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dále zahrnuje informace

a) k položce „C.I. Pozemky a stavby“ o držbě, vlastnickém právu a jiných věcných právech k majetku v této položce, jakož i jiné informace, které se o tomto majetku zapisují do veřejných seznamů nebo rejstříků či jiných evidencí vedených podle zvláštních právních předpisů; to platí přiměřeně i pro majetek uváděný v položce „F.I.“,

b) k položce "C.III.5. Ostatní zápůjčky nebo úvěry" o částkách poskytnutých pojistníkům, u nichž je pojistka hlavní zárukou, a rovněž o částkách poskytnutých pojistníkům nezaručených pojistkou; je-li jejich výše významná, jednotlivě,

c) k položce "C.III.7. Ostatní investice" o této investici, je-li jeho výše významná, jednotlivě,

d) k položce "F.IV. Jiná aktiva" o těchto aktivech, je-li jeho výše významná, jednotlivě,

e) k položce "C.6. Ostatní technické rezervy" o výši těchto rezerv, je-li významná, jednotlivě,

f) k položkám "G. Přechodné účty aktiv" a "H. Přechodné účty pasiv" o částkách těchto aktiv nebo pasiv, jsou-li významné,

g) k položce "I.4. a II.5. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění" o výši a rozsahu rozdílu, je-li významný, mezi

1. výší rezervy na pojistná plnění na počátku účetního období, určené k použití na pojistná plnění nastalá během předcházejících účetních období, která dosud nebyla uhrazena, a

2. částkami vyplacenými během účetního období na pojistná plnění nastalá během předcházejících účetních období a výší rezervy určené k použití na tato dosud neuhrazená pojistná plnění na konci běžného účetního období,

h) k položce "I.6. a II.7. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění" o částkách prémií a slev, je-li jejich výše významná, jednotlivě,

i) k položce "I.2. a II.12. Převedené výnosy z investic" o důvodech převodů a základně, na které se uskutečnily tyto převody,

j) o celkové výši provedených převodů podle § 21 odst. 2 nebo 3,

k) o podílu zajišťovatelů na položkách "Ostatní technické náklady" nebo "Ostatní technické výnosy",

l) k položkám "III.11. Mimořádné náklady" a "III.12. Mimořádné výnosy" o výši a charakteru těchto nákladů a výnosů za běžné nebo minulé účetní období, pokud jsou významné pro výsledek hospodaření; to platí i tehdy, využije-li účetní jednotka možnosti podle § 20 odst. 7,

m) k položce "B.b) goodwill" o postupu odpisování použitém podle § 33 odst. 3 s náležitým odůvodněním tohoto použití.

(2) Kromě informací podle odstavce 1 příloha dále obsahuje nejméně informace o

a) způsobech oceňování, použitých pro různé položky účetní závěrky, včetně použitých postupů tvorby a použití opravných položek nebo postupů odpisování, kursu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu,

b) obchodní firmě nebo jiném názvu a sídle účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama, nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet, drží podíl s uvedením výše tohoto podílu, jakož i výši základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této účetní jednotky za poslední účetní období; tyto informace nemusí být uvedeny, pokud nejsou významné. Tyto informace o vlastním kapitálu nemusí být rovněž uvedeny tehdy, pokud se týkají účetní jednotky, která nemá povinnost jejich zveřejnění a jejíž podíl ve výši nejméně rozhodujícího vlivu na jejím základním kapitálu drží účetní jednotka způsobem vpředu uvedeným, nebo tehdy, pokud by jejich uvedení vážně poškozovalo kteroukoli účetní jednotku, jíž se týkají; informace o použití tohoto ustanovení se uvedou vždy,

c) počtu a jmenovité hodnotě nebo, nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetní závěrce akcií upsaných v průběhu účetního období, s omezením schváleného základního kapitálu, aniž by to bylo v rozporu s ustanoveními o jeho výši podle zvláštních právních předpisů,

d) počtu a jmenovité hodnotě nebo, nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetní závěrce každého druhu akcií, existuje-li takových druhů více,

e) existenci zatímních listů, jakýchkoli prioritních akcií, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, warrantů, opcí nebo podobných cenných papírů nebo práv s nimi spojených, s udáním jejich počtu a rozsahu práv s nimi spojených,

f) dluzích účetní jednotky, jejichž zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let, jakož i o výši všech dluhů účetní jednotky, krytých plnohodnotnou zárukou, danou účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle uspořádání rozvahy,

g) celkové výši finančních závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze, v tomto případě tyto informace slouží ke stanovení finanční pozice. Dluhy týkající se důchodů nebo penzí a ovládaných osob se uvádějí samostatně,

h) charakteru a obchodním účelu transakcí účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a finančním dopadu transakcí na účetní jednotku, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky,

i) transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu. Informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci účetní jednotky; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 19a zákona,

j) pojištění podle § 23,

k) průměrném přepočteném stavu zaměstnanců v průběhu účetního období v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění na mzdy a platy, náklady na sociální pojištění se samostatnou informací o těch, které se vztahují k penzím, nejsou-li uvedeny samostatně ve výkazu zisku a ztráty,

l) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty za účetní období ovlivněn způsoby oceňování v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období, s cílem dosáhnout daňových úlev. Pokud takové ocenění má významný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti,

m) rozdílech mezi daňovou povinností připadající na účetní období nebo předcházející účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl z hlediska budoucího daňového zatížení významný; tato informace se uvede, jen není-li uvedený rozdíl v celkové výši obsažen ve zvláštní položce v rozvaze,

n) výši odměn vyplacených za účetní období jak v peněžní, tak i v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů, jakož i výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů, s uvedením úhrnu za každou kategorii; tyto informace nemusí být uvedeny, jestliže by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu,

o) výši záloh, zápůjček a ostatních pohledávek, poskytnutých osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a jakýchkoliv splatných částek, výši poskytnutých záruk, s uvedením úhrnu za každou kategorii,

p) firmě nebo názvu, sídle a právní formě každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením,

r) celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace nemusí být uváděny tam, kde účetní jednotka je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, vypracované podle části páté, jestliže jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce,

s) navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty,

t) informace o událostech podle § 19 odst. 6 zákona.

(3) V příloze se uvedou veškeré dluhy, spojené s nějakým druhem záruky, pokud nejsou dluhovými cennými papíry vykázanými jako pasiva, s rozlišením druhů záruk, které dovolují zvláštní právní předpisy, a dále se zvláštním uvedením záruk poskytnutých v podobě cenného papíru. Pokud se tyto dluhy vztahují k ovládaným osobám, uvádějí se samostatně. To neplatí pro takové dluhy, které jsou spojeny s pojišťovací a zajišťovací činností, které se uvádějí v rozvaze.

(4) Informace podle odstavce 2 písm. b) mohou mít formu přehledu.

(5) V případě, že účetní jednotka má pobočku v zahraničí, uvede o ní informace v rozsahu jako u účetní jednotky.

(6) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech se použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

(7) V příloze účetní jednotka uvede také:

a) název a sídlo konsolidující účetní jednotky vyššího konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), do kterého účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená osoba náleží,

b) název a sídlo konsolidující účetní jednotky nižšího konsolidačního celku (§ 39 odst. 2), vstupujícího do konsolidačního celku podle písmene a), do kterého účetní jednotka jako ovládaná nebo řízená osoba náleží,

c) místo, kde je možné konsolidované účetní závěrky konsolidujících účetních jednotek uvedených v písmenech a) a b) získat.

(8) Účetní jednotka, která použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a u které zároveň existuje významná nejistota, spočívající zejména ve skutečnosti, která nasvědčuje tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v důsledku toho v rámci své běžné podnikatelské činnosti například plnit své závazky, uvede v příloze v účetní závěrce tuto skutečnost. Dále popíše případná opatření nebo návrhy řešení těchto skutečností.

(9) Informace podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. b) až e), h) až n), p) až t), odstavců 5 až 7, § 5 odst. 3 a § 25 odst. 2 uvádí účetní jednotka jako subjekt veřejného zájmu.

§ 23

(1) Informace o pojištění podle § 22 odst. 2 písm. h) se uvádějí v členění podle odstavců 2 až 8.

(2) Pokud jde o neživotní pojištění, uvádí se

a) předepsané hrubé pojistné,

b) zasloužené pojistné v hrubé výši,

c) náklady na pojistná plnění v hrubé výši,

d) provozní výdaje v hrubé výši,

e) výsledek ze zajištění, který zahrnuje příslušné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

(3) Částky podle odstavce 2 písm. a) až e) budou rozčleněny na přímé pojištění a aktivní (přijatá) zajištění, pokud tato zajištění dosahují 10 % nebo více předepsaného hrubého pojistného, a dále v rámci přímého pojištění do skupin odvětví pojištění podle zvláštního právního předpisu1a).

(4) Rozčlenění do odvětvových skupin podle odstavce 3 se v rámci přímého pojištění nevyžaduje, pokud výše předepsaného hrubého pojistného v dané skupině nepřesáhne 10 000 000 EUR. Nicméně pojišťovny uvedou v každém případě informace ke třem skupinám odvětví pojištění, které v její činnosti zaujímají nejdůležitější místo.

(5) Pokud jde o životní pojištění, uvádí se informace o předepsaném hrubém pojistném v rozčlenění na přímé pojištění a aktivní (přijatá) zajištění, pokud tato zajištění dosahují 10 % a více předepsaného hrubého pojistného.

(6) V rámci přímého pojištění podle odstavce 5 se uvedou následující informace:

a) individuální pojistné a pojistné ze smluv kolektivního pojištění,

b) běžné pojistné a jednorázové pojistné,

c) pojistné ze smluv bez prémií, pojistné ze smluv s prémiemi a pojistné ze smluv, u nichž je nositelem investičního rizika pojistník,

d) výsledek ze zajištění, který zahrnuje příslušné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Uvádění částek u každého z písmen a), b) nebo c) se nevyžaduje, pokud jejich výše nepřesahuje 10 % předepsaného hrubého pojistného v rámci přímého pojištění.

(7) V každém případě se uvádějí informace o celkové výši předepsaného hrubého pojistného v rámci přímého pojištění, které plyne ze smluv, které pojišťovna uzavřela

a) v členském státu Evropské unie, kde má své sídlo,

b) v ostatních členských státech Evropské unie,

c) v ostatních státech,

s tím, že uvádění příslušných částek se nevyžaduje, pokud nepřesahují 5 % celkové výše předepsaného hrubého pojistného.

(8) Pojišťovny uvádějí informaci o výši provizí v rámci přímého pojištění v průběhu účetního období. To se vztahuje na provize všeho druhu, zvláště pak provize za získávání, obnovování, inkaso a za správu pojistného kmene.

ČÁST TŘETÍ

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

§ 24

Směrná účtová osnova je uspořádáním účtových tříd a účtových skupin pro pojišťovny a stanoví se v příloze č. 4.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČETNÍ METODY A JEJICH POUŽITÍ

Investice

§ 25

(1) Reálná hodnota se použije k ocenění investic, které jsou obsahem:

a) položky „D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“ a

b) souhrnné položky „C. Investice“.

(2) Při oceňování podle odstavce 1 se dále postupuje v souladu s § 26 a 27.

(3) Pořizovací cena jednotlivých položek uvedených v odstavci 1 zjištěná podle § 25 odst. 1 zákona se uvádí v příloze v účetní závěrce, pokud jsou investice oceňovány reálnou hodnotou. Reálná hodnota jednotlivých položek uvedených v odstavci 1 zjištěná podle § 27 odst. 3 zákona se uvádí v příloze v účetní závěrce, pokud jsou investice oceňovány pořizovací cenou.

(4) Stejná metoda oceňování se použije u všech investic zahrnutých v některé z položek označených arabskou číslicí nebo v položce C.I. aktiv. Metoda použitá pro každou jednotlivou položku investic se uvede v příloze v účetní závěrce spolu s částkami podle ní stanovenými.

§ 26

(1) V případě jiných investic, než které jsou obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby", se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota, není-li dále stanoveno jinak. Pokud by investicí podle zákona upravujícího pojišťovnictví byl majetek uváděný v položce „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“, použije se pro jeho ocenění § 27 odst. 6 věta první zákona.

(2) Pokud k okamžiku sestavení účetní závěrky byla investice oceňovaná tržní hodnotou již prodána nebo k jejímu prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 1 měsíce, sníží se její tržní hodnota o skutečné náklady na jeho uskutečnění.

(3) Není-li objektivně možné stanovit tržní hodnotu podílu, použije se ocenění ekvivalencí (protihodnotou). Kromě podílů a investic oceňovaných tržní hodnotou, oceňují se všechny další investice na základě kvalifikovaného odhadu jejich pravděpodobné realizační hodnoty.

(4) Při ocenění ekvivalencí (protihodnotu)

a) pořizovací cena podílu, po vyloučení goodwillu, se

1. sníží o přijatý podíl na zisku ve výši před zdaněním, popřípadě o další přijaté částky plynoucí z rozdělení zisku,

2. zvýší o podíl na zisku nebo sníží o podíl na ztrátě vzniklý po okamžiku pořízení podílu,

3. sníží nebo zvýší o podíly na změnách ve vlastním kapitálu, které nebyly uvedeny ve výkazu zisku nebo ztráty,

b) částka, o kterou zisk nebo ztráta z ocenění podílu ekvivalencí (protihodnotou), uvedená ve výkazu zisku a ztráty, převyšuje částky uvedené v písmenu a) bodě 1, se převede do fondů uváděných v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv,

c) podíl se ocení nulou, jestliže podíl na ztrátě konsolidované účetní jednotky, ve které má konsolidující účetní jednotka podstatný vliv, je roven nebo vyšší než ocenění podílu v účetnictví.

(5) Metoda oceňování musí být v každém případě přesně popsána a důvody pro její uplatnění musí být vyjádřeny v příloze v účetní závěrce.

§ 27

(1) V případě investic, které jsou obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby", se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota podle § 27 odst. 3 zákona k okamžiku provedení jejich ocenění popřípadě upravená v souladu s odstavci 3 a 4.

(2) Ocenění se provede tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba, a to nejméně jednou za 5 let, tržní hodnotou podle odstavce 1.

(3) Pokud k okamžiku sestavení účetní závěrky byly pozemky a stavby již prodány nebo k jejich prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 3 měsíců, sníží se tržní hodnota stanovená podle odstavce 1 o skutečné náklady na jeho uskutečnění.

(4) Metoda použitá ke stanovení ocenění pozemku nebo stavby i jejich rozčlenění v účetním období, ve kterém je ocenění provedeno, se uvedou v příloze v účetní závěrce.

(5) Odstavce 1 až 4 platí přiměřeně i pro jiné věci nemovité než pozemky a stavby.

§ 28

Technické rezervy

Výše technických rezerv musí být v každém okamžiku dostatečná do té míry, aby pojišťovna byla schopna dostát svým závazkům, vyplývajícím z pojistných smluv, které lze rozumně předpokládat.

§ 29

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty

(1) Za oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou se považují rozdíly mezi oceněním k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona vůči ocenění k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona a změny reálné hodnoty zjištěné v následujících účetních obdobích (dále jen "oceňovací rozdíly").

(2) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 se uvádějí, není-li dále stanoveno jinak, s výjimkou oceňovacích rozdílů u technických rezerv, v položce "II.3. Přírůstky hodnoty investic" nebo "II.10. Úbytky hodnoty investic" Technického účtu k životnímu pojištění nebo v položce "III.3.c)" nebo "III.5.b)" Netechnického účtu ve výkazu zisku a ztráty a v příslušných položkách investic.

(3) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u technických rezerv se uvádějí v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, ve které se uvádí tvorba nebo použití této rezervy, a v příslušné položce technické rezervy v pasivech.

(4) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů a ostatních investic, které jsou obsahem položky "C.II. Investice v podnikatelských seskupeních", se uvádějí v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. V okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.

(5) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u investic (investic), které jsou obsahem položky "C.I. Pozemky a stavby", se uvádějí v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. V okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2. Stejně se postupuje u předmětů a děl umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu, které se uvádějí v položce "C.III.7. Ostatní investice".

(6) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u investic (investic), které jsou obsahem položky "C.III. Jiné investice" kromě předmětů a děl umělecké kulturní hodnoty a derivátů podle zvláštního právního předpisu, a cenných papírů držených do splatnosti (položka C.III.2.), se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2. Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů držených do splatnosti se uvádějí v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv a v okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.

(7) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u investic (investic), které jsou obsahem položky "C.IV. Depozita při aktivním zajištění" a položky "D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník" se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.

(8) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u zajišťovacích derivátů se uvádějí

a) v případech, ve kterých se zajišťuje změna reálné hodnoty podle odstavce 2,

b) v případech, ve kterých se zajišťují změny budoucích peněžních toků v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv a v položce "C.III.7. Ostatní investice" aktiv. V položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se oceňovací rozdíly uvádějí ve stejných účetních obdobích, ve kterých se uvádějí náklady a výnosy spojené se zajišťovacími deriváty,

c) v případech, ve kterých se zajišťuje měnové riziko vyplývající z čisté investice do cizoměnového podílu s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, v položce "A.IV. Ostatní kapitálové fondy" pasiv a v položce "C.III.7. Ostatní investice" aktiv pro zajišťovací derivát. V položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se oceňovací rozdíly uvádějí ve stejném účetním období, ve kterém se uvádějí náklady a výnosy spojené s úbytkem těchto zajišťovaných čistých investic.

(9) Pro oceňovací rozdíly podle odstavce 1 při přeměně účetní jednotky se použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb. s tím, že tyto rozdíly se uvádějí v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“; u cenných papírů, podílů a derivátů se oceňovací rozdíly uvádějí podle této vyhlášky.

§ 30

(1) V případě neživotního pojištění se výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy vypočítá ze základu, který je slučitelný se základem používaným pro nezasloužené pojistné. To neplatí, jde-li o neživotní pojištění, ke kterému se stanovuje také rezerva pojistného neživotních pojištění; v tomto případě se výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy vypočítá s použitím pojistně matematických metod slučitelných s metodami výpočtu rezervy pojistného neživotních pojištění.

(2) V případě životního pojištění mohou být pro výpočet výše časově rozlišených pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy použity pojistně matematické metody jako u technických rezerv tohoto pojištění.

§ 31

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, cenných papírů a podílů

(1) Pro vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku, zásob, zvířat, pohledávek s výjimkou pohledávek uváděných v položkách "E.I. Pohledávky z přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění" aktiv a pro metodu ocenění souboru majetku nebo metodu ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb.

(2) Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též přímé náklady související s jeho pořízením, zejména poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Náklady související s pořízením cenného papíru a podílu nezahrnují úroky z úvěrů na pořízení cenného papíru a podílu, prémii nebo diskont, vnitřní správní náklady nebo náklady na držbu cenného papíru a podílu. U cenného papíru přijatého nebo dodaného v rámci termínové operace je součástí jeho ocenění reálná hodnota pevné termínové operace nebo vnitřní hodnota opce.

§ 32

Postup tvorby a použití opravných položek

(1) Opravné položky se vytvářejí pouze při přechodném snížení hodnoty majetku, které je prokázáno na základě inventarizace. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek.

(2) Opravné položky se nevytvářejí u majetku, který se podle § 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou).

(3) Tvorba opravných položek se uvádí v Netechnickém účtu v položce "III.8. Ostatní náklady" nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce "II.11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění". V případě dluhopisů držených do splatnosti, které se neoceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona a jsou vykazovány v položce C.III.2.b), se tvorba opravných položek vykazuje v souladu s § 19 odst. 9 písm. d). Použití opravných položek včetně jejich rozpuštění na základě inventarizace se uvádí v Netechnickém účtu v položce "III.7. Ostatní výnosy" nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce "II.4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění". V případě dluhopisů držených do splatnosti, které se neoceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona a jsou vykazovány v položce C.III.2.b), se použití opravných položek vykazuje v souladu s § 19 odst. 9 písm. d).

(4) Opravná položka se nesmí vytvářet na hodnotu vyšší, než je hodnota majetku v účetnictví. Použití opravné položky nesmí být vyšší než celková tvorba opravné položky.

§ 33

Odpisování majetku

(1) Dlouhodobý nehmotný majetek, který se uvádí v položce "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" aktiv, a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek, který se uvádí v položce "F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce „C.I. Pozemky a stavby“, a zásoby" aktiv, se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Odpis může být vyjádřen i jinak než časem, zejména výkony.

(2) Není-li dále stanoveno jinak, v podrobnostech odpisování majetku účetní jednotky použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb.

(3) Goodwill, který je obsahem položky "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" aktiv, se rovnoměrně odpisuje po dobu používání majetku, ke kterému se vztahuje. Nelze-li zjistit dobu používání uvedeného majetku, odpisuje se goodwill nejdéle po dobu 5 let.

(4) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, který je obsahem položky B. aktiv a není uveden v odstavcích 3 a 4, se odpisuje nejdéle po dobu 20 let.

(5) Odpisy se uvádějí v Netechnickém účtu v položce "III.8. Ostatní náklady" nebo v Technickém účtu k životnímu pojištění v položce "II.8.c) Správní režie".

(6) Podle ustanovení § 28 zákona se dále neodpisují aktiva, která jsou obsahem položek "C. Investice" a "D. Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník", "E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění" a "E.II. Pohledávky z operací zajištění".

§ 34

Postup tvorby a použití rezerv

(1) Rezervy v souladu s § 26 odst. 3 zákona se uvádějí podle § 17, není-li stanoveno jinak. Technické rezervy se uvádějí podle § 16.

(2) S výjimkou technických rezerv se uvádí tvorba rezerv podle odstavce 1 v Netechnickém účtu v položce „III.8. Ostatní náklady“, použití rezerv včetně jejich rozpuštění na základě inventarizace v Netechnickém účtu v položce „III.7. Ostatní výnosy“.

§ 35

Metoda vzájemného zúčtování

(1) V účetních knihách a v účetní závěrce lze za podmínky podle § 7 odst. 6 zákona vzájemně zúčtovávat případy:

a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,

b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků, včetně odložené daně (§ 36),

c) transakcí podle § 7 odst. 3.

(2) V účetní závěrce lze dále vzájemně zúčtovávat pohledávky a dluhy, s výjimkou přijatých záloh a závdavků nebo poskytnutých záloh a závdavků, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, a emitované a vlastní dluhopisy nebo jiné dluhové cenné papíry.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 neplatí pro pohledávky a dluhy a náklady a výnosy, které se vztahují k pojištění a zajištění.

(4) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje započtení podle občanského zákoníku.

§ 36

Metoda odložené daně

(1) Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy odložená daň ve vztahu k výsledku hospodaření zjištěnému v účetnictví bude uplatněna v pozdějším období, a proto při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový dluh nebo pohledávka uplatněny. Pokud tato sazba daně známa není, použije se sazba platná v následujícím účetním období.

(2) Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda podle odstavce 1 vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

(3) Odložená daňová pohledávka nebo odložený daňový dluh se zjistí jako součin výsledného rozdílu podle odstavce 2 a sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Účetní jednotka uvádí odložený daňový dluh vždy a odloženou daňovou pohledávku s ohledem na ustanovení § 25 odst. 2 zákona.

§ 37

Metoda kursových rozdílů

(1) Kursové rozdíly vznikající u ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, způsoby podle § 25 zákona se uvádějí v položce "III.8. Ostatní náklady" nebo "III.7. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu ve výkazu zisku a ztráty.

(2) Kursové rozdíly u majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona při jejich ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, způsoby podle § 27 zákona se neuvádějí samostatně podle odstavce 1, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí (protihodnotou), bez ohledu na to, zda se oceňovací rozdíly podle § 29 k uvedenému okamžiku uvádějí ve výkazu zisku a ztráty nebo v rozvaze.

ČÁST PÁTÁ

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HLAVA I

POSTUP ZAHRNOVÁNÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK DO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

§ 38

(1) Konsolidační celek podle § 22 odst. 6 zákona tvoří konsolidující účetní jednotka a konsolidované účetní jednotky.

(2) Konsolidující účetní jednotkou podle odstavce 1 je rovněž ovládající osoba, jejíž jediným nebo hlavním účelem je podílnictví v konsolidovaných účetních jednotkách, jakož i správa a zhodnocování těchto podílů, pokud jsou tyto konsolidované účetní jednotky výlučně nebo převážně pojišťovnami.1a) Konsolidující účetní jednotkou podle odstavce 1 je rovněž ovládající osoba vykonávající vliv na základě existence trvalých vztahů zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu.1a)

HLAVA II

METODY KONSOLIDACE

§ 39

(1) Konsolidace se provádí způsobem přímé konsolidace nebo po jednotlivých úrovních dílčích celků. Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech účetních jednotek najednou, bez využití konsolidovaných účetních závěrek případně sestavených za dílčí celky.

(2) Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují konsolidované účetní závěrky za nižší celky které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších celků.

(3) Při sestavování konsolidované účetní závěrky se využívají tyto metody:

a) plné konsolidace, která se použije při zahrnutí konsolidované účetní jednotky do konsolidované účetní závěrky,

b) poměrné konsolidace, která se použije při zahrnutí účetní jednotky pod společným vlivem do konsolidované účetní závěrky,

c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou), která se použije při zahrnutí účetní jednotky přidružené do konsolidované účetní závěrky.

(4) Metoda plné konsolidace začleňuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních závěrek konsolidovaných účetních jednotek v plné výši v plné výši, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.

(5) Metoda poměrné konsolidace začleňuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních jednotek pod společným vlivem v poměrné výši odpovídající podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu těchto účetních jednotek, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky.

(6) Metoda konsolidace ekvivalencí (protihodnotou) znamená ocenění podílu konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidružené ve výši podílu na vlastním kapitálu, po případném přetřídění a úpravách jednotlivých položek účetní závěrky.

(7) U účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky, se zvolená metoda konsolidace může změnit pouze ve výjimečných případech. Takovouto změnu uvede účetní jednotka v příloze v účetní závěrce s odůvodněním a s uvedením jejího vlivu na aktiva, pasiva a finanční situaci účetních jednotek zahrnutých do konsolidované účetní závěrky.

(8) Přetříděním se rozumí takové operace v účetních závěrkách účetních jednotek vstupujících do konsolidace, na jejichž základě je možno přiřadit k sobě v procesu konsolidace sourodé položky a sčítat je. Úpravami se rozumí operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidace v případech, kdy odlišné metody by podstatným způsobem ovlivnily pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a na vykázaný výsledek hospodaření. Vyloučením se rozumí takové operace, které umožní, aby konsolidovaná účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které byly realizovány účetními jednotkami v konsolidaci. Jde zejména o vzájemné pohledávky a dluhy, přijaté a vyplacené podíly na zisku, dary a další operace mezi účetními jednotkami, které mají významný vliv na konsolidovaný výsledek hospodaření.

(9) Ustanovení odstavce 8 se nepoužije u položek pasiv, které účetní jednotky, zahrnuté do konsolidace, ocenily podle ustanovení o způsobech oceňování a jejich použití platných pro pojišťovny, ani u položek aktiv, jejichž změny hodnot mají mimo jiné vliv na některá práva pojištěných nebo taková práva vytvářejí. Informace o použití tohoto ustanovení se uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.

(10) Vyloučení zisku a ztráty, které plynou z operací, prováděných mezi účetními jednotkami, zahrnutými do konsolidace, a které jsou součástí účetní hodnoty aktiv, se neprovede, pokud byla operace provedena na regulovaném trhu a z ní vyplynula práva ve prospěch pojištěných. Informace o použití tohoto ustanovení, zejména pokud mělo významný vliv na majetek a závazky, finanční situaci, výsledek hospodaření všech účetních jednotek zahrnutých do konsolidace, se uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce.

HLAVA III

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK TÉTO ZÁVĚRKY

§ 40

(1) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha a přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku.

(2) Informace konsolidované účetní závěrky vycházejí z účetních závěrek konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek, účetních jednotek pod společným vlivem a účetních jednotek přidružených, z konsolidovaných účetních závěrek dílčích celků a dalších informací, které poskytují uvedené účetní jednotky podle § 22b odst. 1 zákona konsolidující účetní jednotce. Tyto dokumenty jsou účetními záznamy a uschovávají se po dobu úschovy konsolidované účetní závěrky.

(3) Konsolidovaná účetní závěrka se dokumentuje přehledem o způsobu transformace z účetních závěrek účetních jednotek, které mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky. Tento přehled je účetním záznamem a uchovává se po celou dobu úschovy konsolidované účetní závěrky.

(4) Pro uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a jejich obsahové vymezení se použije uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky podle § 3 odst. 2 a 3 doplněné o položky, které vyplývají z konsolidace.

§ 41

Konsolidovaná rozvaha

(1) V konsolidované rozvaze se uvádí výše aktiv v ocenění sníženém o opravné položky a oprávky, odděleně za běžné účetní období a minulé účetní období. Výše pasiv se uvádí za běžné účetní období a minulé účetní období.

(2) Rozvaha se podle použité metody konsolidace doplní o položky

a) "Kladný konsolidační rozdíl",

b) "Záporný konsolidační rozdíl",

c) "Menšinový vlastní kapitál",

d) "Menšinový základní kapitál",

e) "Menšinové kapitálové fondy",

f) "Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých účetních období",

g) "Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období",

h) "Cenné papíry a podíly v ekvivalenci",

i) "Konsolidační rezervní fond",

j) "Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci".

(2) Položka "Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje podíl na zisku nebo ztrátě za účetní období, který přísluší menšinovým společníkům obchodní korporace.

(3) Položka "Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci" obsahuje podíl konsolidující účetní jednotky na hospodářském výsledku běžného účetního období osoby pod podstatným vlivem ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na základním kapitálu osoby pod podstatným vlivem od okamžiku nabytí podílu.

§ 42

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

(1) V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty se uvádí výše nákladů a výnosů odděleně za běžné účetní období a minulé účetní období.

(2) Výkaz zisku a ztráty se podle použité metody konsolidace doplní

a) v nákladových položkách o položku "Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu",

b) ve výnosových položkách o položky "Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu",

c) o položky "Menšinové podíly na výsledku hospodaření" a "Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci".

§ 43

Obsahové vymezení přílohy v konsolidované účetní závěrce

(1) Příloha v konsolidované účetní závěrce obsahuje informace požadované podle § 22, a to tak, aby se usnadnilo posouzení finanční situace konsolidačního celku, s úpravami, jež vyplývají z použitých způsobu konsolidace podle § 39 odst. 1 a metod konsolidace podle § 39 odst. 3 v porovnání s účetní závěrkou, včetně těchto úprav:

a) při uvádění transakcí mezi spřízněnými stranami [§ 22 odst. 2 písm. i)] se neuvádějí operace mezi spřízněnými stranami, které jsou zahrnuty do konsolidace a které se z konsolidace vylučují,

b) při uvádění průměrného počtu zaměstnanců během účetního období [§ 22 odst. 2 písm. k)] se zvlášť uvádí průměrný počet zaměstnanců, který zaměstnávají účetní jednotky konsolidované pomocí metody poměrné konsolidace,

c) při uvádění částek odměn, záloh, zápůjček a ostatních pohledávek se uvádějí pouze částky konsolidující účetní jednotkou a jí ovládanými osobami přiznané osobám vyjmenovaným v § 22 odst. 2 písm. n) a o).

(2) Konsolidující účetní jednotka dále uvede v příloze v konsolidované účetní závěrce

a) způsob konsolidace podle § 39 odst. 1 a metodu konsolidace podle § 39 odst. 3,

b) obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách držený jinými osobami než konsolidující účetní jednotkou nebo osobami jednajícími vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých se stala ovládající osobou,

c) obchodní firmu a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nezahrnutých do konsolidačního celku, včetně důvodů jejich nezahrnutí s uvedením podílu na vlastním kapitálu v těchto účetních jednotkách drženého jinými osobami než konsolidující účetní jednotkou,

d) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich vlastním kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek,

e) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek přidružených, které nejsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, včetně uvedení důvodu pro nezahrnutí,

f) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek pod společným vlivem zahrnutých do konsolidované účetní závěrky s uvedením podílu na jejich kapitálu, který drží účetní jednotky zahrnuté do konsolidace nebo osoby jednající vlastním jménem, ale na účet těchto účetních jednotek; dále uvede důvody, na základě kterých je vykonáván společný vliv,

g) obchodní firmu a sídlo účetních jednotek, které nejsou uvedeny pod písmeny b) až f), v nichž má konsolidující účetní jednotka sama nebo prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem na její účet podíl na vlastním kapitálu menší než 20 %; uvede se výše podílu na vlastním kapitálu, včetně celkové výše vlastního kapitálu, výše výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto účetních jednotek; tato informace nemusí být uvedena, nejsou-li tyto účetní jednotky významné z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v konsolidované účetní závěrce; informace o vlastním kapitálu a o výsledku hospodaření se rovněž neuvádějí, nejsou-li zveřejněny a je-li podíl konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu přímo nebo prostřednictvím jiných účetních jednotek menší než 50 %.


ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 46

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

(2) Položky "B. Dlouhodobý nehmotný majetek" a "F.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby" obsahují též dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení zařazené do těchto položek v ocenění před nabytím účinnosti této vyhlášky, a to až do vyřazení tohoto majetku.

§ 47

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 474/2003 Sb. Čl. II

1. Není-li v bodě 2 stanoveno jinak, ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

2. Ustanovení čl. I bodů 24, 66 až 69, 71, 74 až 8 0 a 97 mohou účetní jednotky použít již při sestavování účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2003.

3. V odpisování finančního umístění (investic) pořízených do 31. prosince 2003 se dnem účinnosti této vyhlášky nepokračuje. Dosavadní oprávky se vypořádají s příslušnou položkou finančního umístění (investic), bez vlivu na výsledek hospodaření účetní jednotky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 399/2005 Sb. Čl. II

1. Ustanovení čl. I bodu 5 této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé pro sestavení účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2005.

2. Ustanovení čl. I bodů 10 až 14 použijí účetní jednotky poprvé pro sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období započatá 1. ledna 2005 a později.

3. Ustanovení bodu 2 se nevztahuje na konsolidované účetní závěrky již sestavené před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 351/2007 Sb. Čl. II

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení čl. I bodu 25 a čl. I bodu 29 v rozsahu § 43 písm. o) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 411/2009 Sb. Čl. II

(1) Ustanovení této vyhlášky se použijí pro účetní období započatá 1. ledna 2009 a později.

(2) V oceňování reálnou hodnotou se u dluhopisů držených do splatnosti, které splňují kritéria § 27 odst. 1 c) zákona, pořízených do dne účinnosti zákona č. 230/2009 Sb., nepokračuje. Oceňovací rozdíly těchto dluhopisů vzniklé do dne účinnosti zákona č. 230/2009 Sb. se jednorázově vypořádají s příslušnou položkou finančního umístění.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 421/2010 Sb. Čl. II

1. Ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později, pokud není v bodu 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 2 odst. 2 a § 38 až 40, 42 a 43 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použijí při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 469/2013 Sb. Čl. II

1. Ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující bod jinak.

2. Účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, vykazuje tento majetek až do jeho vyřazení podle § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 252/2015 Sb. Čl. II

1. Ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetních obdobích, která započala dnem 1. ledna 2016 nebo později, není-li dále v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Účetní jednotka, která vykazovala zřizovací výdaje v položce „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“ v podpoložce „a) zřizovací výdaje“ podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokračuje ve vykazování tohoto majetku a účtování o tomto majetku až do jeho vyřazení jen v rámci položky „B. Dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 9 odst. 2 této vyhlášky.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 502/2002 Sb.

Některé metody výpočtu technických rezerv

A. Rezerva na nezasloužené pojistné

1. Rezerva na nezasloužené pojistné se v zásadě vypočítává pro každou pojistnou smlouvu zvlášť.

2. U kategorií pojištění, kde není možné stanovit časovou korelaci mezi riziky a pojistným, se použijí takové výpočtové metody, které berou v úvahu nestejný časový vývoj rizika.

3. Nelze-li při výpočtu rezervy uplatnit časové hledisko v souladu s § 16 odst. 4, je možné pro stanovení výše rezervy použít matematicko-statistické metody.

B. Rezerva na hrozící ztráty

Rezerva na hrozící ztráty uvedená v § 16 odst. 9 se vypočítává na základě pojistných plnění a správní režie, které by mohly pravděpodobně vzniknout po skončení účetního období v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými před tímto dnem, pokud jejich odhadovaná výše přesáhne výši rezervy na nezasloužené pojistné a výši splatného pojistného vyplývajícího z daných pojistných smluv. Při výpočtu rezervy se zohlední rovněž odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy dle § 30.

C. Rezerva na životní pojištění

Rezerva na životní pojištění uvedená v § 16 odst. 5 se v zásadě vypočítává samostatně pro každou smlouvu životního pojištění. Záporné hodnoty jednotlivých rezerv na životní pojištění vznikající v důsledku použití pojistně matematické metody se nahradí nulovými hodnotami. Přehled základních zvolených předpokladů se uvede v příloze v účetní závěrce.

D. Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí

1. Neživotní pojištění

a) Rezerva uvedená v § 16 odst. 6 se v zásadě vypočítává pro každou pojistnou událost samostatně na základě předpokládané hodnoty budoucích nákladů.

b) Rezerva musí rovněž brát v úvahu vzniklé, ale k rozvahovému dni dosud nehlášené škody; hodnota takovéto rezervy je stanovena s ohledem na dosavadní zkušenost, pokud jde o počet a závažnost nároků na pojistná plnění hlášených po rozvahovém dni. Nejsou-li uvedené údaje k dispozici, výše rezervy se stanoví pojistně matematickými metodami a není-li ani to z objektivního důvodu možné, použije se metoda kvalifikovaného odhadu.

c) Při výpočtu rezervy se zohledňují náklady na vyřízení pojistných událostí z § 19 odst. 5 písm. a) bez ohledu na jejich původ.

d) Od výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí se odečítají částky uvedené v § 19 odst. 5 písm. b); k jejich odhadu se přistupuje na základě zásady obezřetnosti. Pokud jsou tyto částky významné, uvedou se v příloze v účetní závěrce.

e) Pokud musí být odškodné z titulu pojistného plnění vypláceno formou ročních splátek, musí být výše rezervy, která je za tímto účelem vytvářena, vypočtena na základě uznávaných metod pojistné matematiky.

f) Nelze použít diskontování či odpočty, bez ohledu na to, zda vyplývají z použití způsobu ocenění na rezervu na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí, jejichž vypořádání je očekáváno později ve vyšší hodnotě, nebo se předpokládá, že bude provedeno jinak.

2. Životní pojištění

Výše rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí uvedené v § 16 odst. 6 se rovná částkám dlužným oprávněným osobám, kterým vznikne právo na pojistné plnění, zvýšeným o náklady na vyřízení pojistných událostí.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (91/674/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

1a) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 60/1998Sb., zákona č. 188/1999 Sb. a zákona č. 282/2002 Sb.

3) § 18 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb.

3a) Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Část B přílohy k zákonu o pojišťovnictví.

8) Část A přílohy k zákonu o pojišťovnictví.

9) § 1879 občanského zákoníku.

10) § 2820 občanského zákoníku.

11) § 14 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

12) § 18 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

13) § 18 odst. 2 písm. a) a c) až g) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

14) § 24 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

15) § 29 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

15a) § 24 odst. 2 písm. b) nebo § 24 odst. 8 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších přepisů.

20) § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

21) § 31 zákona o obchodních korporacích.

22) § 74 zákona o obchodních korporacích.

29a) § 2758 odst. 1 občanského zákoníku.

30) Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.

32) § 498 odst. 2 občanského zákoníku.

33) Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

36) § 248 zákona o obchodních korporacích.

40) § 18 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

41) § 18 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

41a) § 2819 občanského zákoníku.

47) § 28odst. 1 věta první zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.

52) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

53) § 496 odst. 2 občanského zákoníku.

54) Např. § 498 odst. 1 občanského zákoníku.

55) § 2764 odst. 2 občanského zákoníku.

Přesunout nahoru