Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 498/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Částka 173/2002
Platnost od 29.11.2002
Účinnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

498

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, se mění takto:

1. Nadpis části první zní: "DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJŮ A OBCÍ, JEJICH OBSAH A VEDENÍ".

2. V § 1 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

3. V § 1 odst. 3 se slova ", okresních úřadů" zrušují.

4. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

5. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4) a č. 5) zní:

"§ 4

Obsah požárního poplachového plánu kraje

(1) Požární poplachový plán kraje obsahuje

a) výčet jednotek požární ochrany v kraji,

b) zásady součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu,

c) úpravu povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím,

d) způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu,

e) úpravu činnosti ohlašoven požárů,

f) poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje4) a

g) úpravu činností operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru kraje5) (dále jen "operační a informační středisko").

(2) V příloze požárního poplachového plánu kraje se stanoví rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce a objekty.

4) § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.".

6. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova ", pokud území přesahuje jeden správní obvod okresního úřadu," zrušují.

7. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

8. V § 9 písm. a) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

9. § 10 včetně poznámky pod čarou č. 7) se zrušuje.

10. § 11 se zrušuje.

11. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova "okresu podle § 10 odst. 6" nahrazují slovy "kraje".

12. V § 13 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

13. V § 15 odst. 2 se slova "okresu podle § 10 odst. 6" nahrazují slovem "kraje".

14. Nadpis § 17 zní: "Způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany kraje a obce".

15. V § 17 odst. 1 se slova ", okresním úřadům" zrušují.

16. V § 17 odst. 2 se slova ", okresních úřadů" zrušují.

17. V § 18 odst. 1 písm. a) se slova "za extrémních povětrnostních podmínek" zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Kraj vydá upravený požární poplachový plán kraje do 30. září 2003.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru