Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 491/2002 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Částka 171/2002
Platnost od 28.11.2002
Účinnost od 28.11.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

491

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2002

o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 3 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):


§ 1

Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd pro spárkatou zvěř

Honitba nebo její část se podle charakteristiky přírodních podmínek zařazuje do jakostní třídy honitby [§ 2 písm. l) zákona] pro tyto druhy zvěře: daněk skvrnitý, jelen evropský, jelenec běloocasý, kamzík horský, muflon, prase divoké, sika Dybowského, sika japonský, srnec obecný (dále jen "spárkatá zvěř") způsobem uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky. Jsou-li jednotlivé části honitby podle přírodních podmínek zařazeny do různých jakostních tříd, stanoví se jakostní třída honitby jako jejich aritmetický průměr.

§ 2

Normované stavy spárkaté zvěře

(1) V honitbě, s výjimkou obory zařazené do jakostní třídy honitby (§ 1), se normovaný stav jednotlivých druhů spárkaté zvěře, s výjimkou srnce obecného, stanoví podle výměry spolu souvisejících lesních pozemků1) nebo jiných spolu souvisejících honebních pozemků porostlých stromy a keři lesních dřevin, o celkové výměře alespoň 50 ha v honitbě (dále jen "lesní celek"), kterou daný druh zvěře využívá, tak, aby

a) nebyl nižší než minimální stav daného druhu spárkaté zvěře stanovený pro honitbu v § 5 odst. 1 až 4 a pro oboru v § 5 odst. 5,

b) nepřekročil normovaný stav daného druhu zvěře uvedený pro jakostní třídu v příloze č. 2 této vyhlášky a

c) nepřekročil souhrnný počet spárkaté zvěře, s výjimkou prasete divokého, v honitbě uvedený v příloze č. 2 této vyhlášky; přepočítací poměr jednotlivých druhů spárkaté zvěře se stanoví takto:

1 jedinec spárkaté zvěře je roven

1 jedinci jelena evropského

1 jedinci siky Dybowského

1 jedinci siky japonského

2 jedincům jelence běloocasého

2 jedincům daňka skvrnitého

2 jedincům muflona nebo

4 jedincům kamzíka horského nebo

4 jedincům srnce obecného.

Je-li výměra lesního celku v honitbě nižší, popřípadě vyšší než 1 000 ha, stanoví se normovaný stav spárkaté zvěře přepočtem podle skutečné výměry lesního celku v honitbě.

(2) Normovaný stav srnce obecného se stanoví podle odstavce 1 písm. a) a c) samostatně pro lesní celek a samostatně pro pozemky polní části honitby. Vyskytují-li se v honitbě obě skupiny pozemků, stanoví se normovaný stav srnce obecného jako součet normovaných stavů stanovených samostatně pro každou skupinu pozemků. Pozemky polní částí honitby se pro účely této vyhlášky rozumí honební pozemky druhu: orná půda, trvalý travní porost a ostatní plocha.2) Je-li výměra pozemků polní části honitby nižší, popřípadě vyšší než 1 000 ha, stanoví se normovaný stav srnce obecného přepočtem podle skutečné výměry pozemků polní části honitby.

(3) V oboře [§ 2 písm. j) zákona] se normovaný stav spárkaté zvěře, pro kterou byla obora uznána, stanoví podle odstavce 1 písm. a) a dále tak, aby normovaný stav jednotlivých druhů spárkaté zvěře ve svém souhrnu nebyl vyšší než 1 jedinec spárkaté zvěře na 2 ha výměry obory. Pro jednotlivé druhy spárkaté zvěře, s výjimkou prasete divokého, se použije přepočítací poměr podle odstavce 1 písm. c) a pro prase divoké se přepočítací poměr stanoví takto: 1 jedinec spárkaté zvěře je roven 2 jedincům prasete divokého.

(4) Pro oblast chovu zvěře (§ 3 odst. 3 zákona) se normovaný stav spárkaté zvěře stanoví součtem normovaných stavů jednotlivých druhů spárkaté zvěře uvedených v rozhodnutích o uznání jednotlivých honiteb, které tuto oblast chovu zvěře tvoří, s výjimkou obor.

§ 3

Normovaný stav se nestanovuje pro ten druh spárkaté zvěře,

a) který se v honitbě, popřípadě na honebních pozemcích navrhovaných na uznání za honitbu nevyskytuje, pokud nejde o postup uvedený v § 5 odst. 2 zákona,

b) jehož chov v honitbě není možný (§ 3 odst. 1 zákona), nebo

c) u kterého není možné v honitbě dodržet minimální stav uvedený v § 5 odst. 1 až 4, nebo, jde-li o oboru, uvedený v § 5 odst. 5.

§ 4

Požadovaný poměr pohlaví, věková skladba a koeficient očekávané produkce spárkaté zvěře

(1) Požadovaný poměr pohlaví mezi samci a samicemi u spárkaté zvěře, s výjimkou kamzíka horského, je ve všech jakostních třídách honitby 1:1, u kamzíka horského je tento poměr 1:2 ve prospěch samic; ve zvlášť odůvodněných případech při zajišťování chovu zvěře (§ 3 odst. 1 a 2 zákona) lze stanovit odlišný poměr pohlaví ve prospěch každého z nich.

(2) Koeficient očekávané produkce se vztahuje pouze k dospělým samicím a stanoví se v každé jakostní třídě v tomto rozpětí:

druh zvěředaněk skvrnitýjelen evropskýjelenec běloocasýkamzík horskýmuflonprase divokésika Dybowskéhosika japonskýsrnec obecný
lespole
koeficient očekávané produkce0,8 - 0,90,7 - 0,80,6 - 0,70,2 - 0,30,8 - 0,93,2 - 4,50,8 - 0,90,8 - 0,90,8 - 1,20,5 - 1,0

(3) Ve zvlášť odůvodněných případech při působení pro zvěř nepříznivých civilizačních faktorů (např. turistický ruch, hustota a intenzita provozu na pozemních komunikacích, rekreační zástavba) nebo v důsledku povodní lze stanovit odlišný koeficient očekávané produkce, než je uvedeno v odstavci 2.

(4) Koeficient očekávané produkce srnce obecného se stanoví samostatně pro lesní celek a samostatně pro pozemky polní části honitby. Vyskytují-li se v honitbě obě skupiny pozemků uvedené v předchozí větě, stanoví se koeficient očekávané produkce srnce obecného souhrnně pro celou honitbu jako vážený aritmetický průměr. Váhou jsou normovaný stav srnce obecného pro lesní celek a normovaný stav srnce obecného pro pozemky polní části honitby.

(5) Věková skladba spárkaté zvěře se ve všech jakostních třídách honitby stanoví

a) podle koeficientu očekávané produkce procentem dospělých samců, dospělých samic a mláďat takto:

druh spárkaté zvěře samcisamicemláďatadruh spárkaté zvěře samcisamicemláďata (selata)
koeficient očekávané produkce%%%koeficient očekávané produkce%%%
daněk skvrnitý0,8393922sika japonský0,8393922
0,93838240,9383824
jelen evropský0,7404020srnec obecný (les i pole)0,8393922
0,83939220,9383824
jelenec běloocasý0,64141181,0373726
0,74040201,1373726
kamzík horský0,22652221,2363628
0,3275419prase divoké3,2383824
muflon0,93838243,537,537,525
1,03737264,0363628
sika Dybowského0,83939224,5353530
0,9383824

b) a procentem zastoupení věkových tříd u dospělých samců takto:

1. daněk skvrnitý

– v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 31%,

– ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 26%,

– ve III. věkové třídě, od 7 let, 43 %,

2. jelen evropský

– v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %,

– ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %,

– ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %,

3. jelenec běloocasý

– v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 40 %,

– ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 37 %,

– ve III. věkové třídě, od 7 let, 23 %,

4. kamzík horský

– v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 50 %,

– ve II. věkové třídě, od 4 do 7 let, 20 %,

– ve III. věkové třídě, od 8 let, 30 %,

5. muflon

– v I. věkové třídě, od 1 roku do 3 let, 37 %,

– ve II. věkové třídě, od 4 do 6 let, 37 %,

– ve III. věkové třídě, od 7 let, 26 %,

6. prase divoké

– v I. věkové třídě (lončák), od 1 do 2 let, 28 %,

– ve II. věkové třídě, od 3 do 4 let, 46 %,

– ve III. věkové třídě, od 5 let, 26 %,

7. sika Dybowského

– v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %,

– ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %,

– ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %,

8. sika japonský

– v I. věkové třídě, od 1 roku do 4 let, 44 %,

– ve II. věkové třídě, od 5 do 8 let, 37 %,

– ve III. věkové třídě, od 9 let, 19 %,

9. srnec obecný

– v I. věkové třídě, od 10 měsíců do 2 let, 41 %,

– ve II. věkové třídě, od 3 do 4 let, 24 %,

– ve III. věkové třídě, od 5 let, 35 %.

§ 5

Minimální stav spárkaté zvěře

(1) V honitbě, s výjimkou obory, se minimální stav spárkaté zvěře stanovuje pro každých 1 000 ha výměry lesního celku při zachování poměru pohlaví (§ 4 odst. 1) takto:

a) 5 jedinců prasete divokého,

b) 10 jedinců jelena evropského, siky Dybowského a siky japonského,

c) 15 jedinců daňka skvrnitého, jelence běloocasého a muflona,

d) 20 jedinců kamzíka horského,

e) 25 jedinců srnce obecného.

(2) Jestliže výměra lesního celku, s výjimkou obory, je nižší, popřípadě vyšší než 1 000 ha, stanoví se minimální stavy druhů zvěře uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) přepočtem podle skutečné výměry lesního celku v poměru pohlaví (§ 4 odst. 1). Pokud by po provedeném přepočtu byl minimální stav některého z uvedených druhů zvěře nižší než 5 jedinců, nelze tento druh zvěře v honitbě chovat (§ 3 odst. 1 a 2 zákona).

(3) Pro pozemky polní části honitby se minimální stav srnce obecného stanoví 10 jedinců na 1 000 ha těchto pozemků při zachování poměru pohlaví (§ 4 odst. 1). Jestliže výměra pozemků polní části honitby je nižší, popřípadě vyšší než 1 000 ha, minimální stav srnce obecného se stanoví přepočtem podle skutečné výměry pozemků polní části honitby, nesmí však být nižší než 5 jedinců srnce obecného při zachování poměru pohlaví (§ 4 odst. 1). Pokud by po provedeném přepočtu byl minimální stav srnce obecného pro pozemky polní části honitby nižší než 5 jedinců, nelze srnce obecného v honitbě chovat (§ 3 odst. 1 a 2 zákona).

(4) Minimální stav srnce obecného se stanoví podle odstavců 1 a 2 samostatně pro lesní celek a samostatně pro pozemky polní části honitby. Vyskytují-li se v honitbě obě skupiny pozemků, stanoví se minimální stav srnce obecného jako součet minimálních stavů stanovených samostatně pro každou skupinu pozemků.

(5) V oboře se stanoví minimální stav každého z druhů spárkaté zvěře tak, aby byla v oboře zajištěna přirozená reprodukce daného druhu zvěře. Minimální stav těchto druhů zvěře však nesmí být vyšší než normovaný stav (§ 2 odst. 3).

§ 6

Zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd pro bažanta obecného a zajíce polního

Honitba nebo její část se do jakostní třídy zařadí podle přírodních podmínek pro bažanta obecného způsobem uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky a pro zajíce polního způsobem uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky. Jakostní třída honitby podle přírodních podmínek se stanoví jako aritmetický průměr jakostních tříd přiřazených k nadmořské výšce, přírodním podmínkám polní části honitby a přírodním podmínkám lesního celku.

§ 7

Normovaný stav bažanta obecného a zajíce polního

(1) V honitbě zařazené do jakostní třídy (§ 6) se normovaný stav bažanta obecného stanoví způsobem uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky a zajíce polního způsobem uvedeným v příloze č. 6 této vyhlášky. Při stanovení normovaného stavu uvedených druhů zvěře se vychází z výměry honebních pozemků v honitbě, kterou daný druh zvěře využívá, a skupiny A, B, C nebo D, přiřazené k jednotlivým čtvercům (příloha č. 7 této vyhlášky) v bioindikační síti České republiky (příloha č. 8 této vyhlášky). Je-li výměra pozemků využívaných bažantem obecným nebo zajícem polním v honitbě nižší, popřípadě vyšší než 100 ha, stanoví se normovaný stav uvedených druhů zvěře přepočtem podle skutečné výměry honebních pozemků využívaných těmito druhy zvěře v honitbě.

(2) V části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], je normovaný stav bažanta obecného možno stanovit podle přírodních podmínek dané části honitby, nejméně však ve výši 37 jedinců na 100 ha, při zachování poměru pohlaví podle § 8 odst. 1. Je-li výměra části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nižší, popřípadě vyšší než 100 ha, stanoví se normovaný stav bažanta obecného přepočtem podle skutečné výměry části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona].

(3) Normovaný stav nelze stanovit pro bažanta obecného nebo zajíce polního v případě, že

a) se daný druh zvěře v honitbě, popřípadě na honebních pozemcích navrhovaných na uznání za honitbu nevyskytuje, pokud nejde o postup podle § 5 odst. 2 zákona,

b) v honitbě není možný jeho chov (§ 3 odst. 1 zákona),

c) není možné v honitbě dodržet minimální stav podle § 9.

§ 8

Požadovaný poměr pohlaví a koeficient očekávané produkce pro bažanta obecného a zajíce polního

(1) V každé jakostní třídě honitby je požadovaný poměr pohlaví mezi samci a samicemi zajíce polního 1:1 a bažanta obecného 1:4; ve zvlášť odůvodněných případech při zajišťování chovu zvěře (§ 3 odst. 1 zákona) lze stanovit odlišný poměr pohlaví.

(2) Koeficient očekávané produkce bažanta obecného a zajíce polního se vztahuje k celkovému počtu uvedených druhů zvěře bez ohledu na pohlaví zvěře a stanoví se v jednotlivých výsledných jakostních třídách honiteb v tomto rozpětí:

druh zvěřevýsledná jakostní třída honitby
IIIIIIIV
bažant obecný0,8 - 1,50,5 - 1,20,3 - 0,60,2 - 0,4
zajíc polní0,6 - 1,00,5 - 0,80,3 - 0,60,2 - 0,4

(3) Ve zvlášť odůvodněných případech při působení pro zvěř nepříznivých civilizačních faktorů (např. turistický ruch, zvýšený pohyb obyvatel, hustota a intenzita provozu na pozemních komunikacích, stupeň chemizace zemědělství, imise) nebo v důsledku povodní lze stanovit odlišný koeficient očekávané produkce, než je uveden v odstavci 2.

§ 9

Minimální stav bažanta obecného a zajíce polního

(1) Minimální stav bažanta obecného a zajíce polního je 5 jedinců pro každý druh na 100 ha plochy honitby, pro kterou se stanoví normované stavy těchto druhů zvěře (§ 7 odst. 1). V honitbě nesmí být minimální stav bažanta obecného a zajíce polního nižší než 5 jedinců každého z uvedených druhů zvěře při zachování poměru pohlaví (§ 8 odst. 1). Je-li výměra pozemků využívaných bažantem obecným nebo zajícem polním v honitbě nižší, popřípadě vyšší než 100 ha, stanoví se minimální stav uvedených druhů zvěře přepočtem podle skutečné výměry honebních pozemků využívaných těmito druhy zvěře v honitbě. Pokud by po provedeném přepočtu byl minimální stav bažanta obecného nebo zajíce polního nižší než 5 jedinců, nelze takový druh zvěře v honitbě chovat (§ 3 odst. 1 a 2 zákona).

(2) Minimální stav bažanta obecného v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] je stanoven podle výměry bažantnice a počtu 28 jedinců na 100 ha při zachování poměru pohlaví podle § 8 odst. 1. Je-li výměra části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nižší, popřípadě vyšší než 100 ha, stanoví se minimální stav bažanta obecného přepočtem podle skutečné výměry části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona]. Pokud by po provedeném přepočtu byl minimální stav bažanta obecného nižší než 7 jedinců, nelze takový druh zvěře v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], chovat (§ 3 odst. 1 a 2 zákona).

§ 10

Pro druhy zvěře neuvedené v § 1 a 6 se honitby nezařazují do jakostních tříd, nestanoví se pro ně požadovaný poměr pohlaví, věková skladba a koeficient očekávané produkce a nestanoví se pro ně minimální stavy a normované stavy.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy pro spárkatou zvěř

Přírodní podmínky lesního celku honitbyPřírodní podmínky pozemků části honitby
Celková charakteristika lesůBližší specifikace charakteru lesaJakostní třída pro všechny druhy zvěřeCharakteristika zemědělského využití pozemků polní části honitby -zemědělská oblastJakostní třída
Listnaté lesy 1)Les nízkýI2) Kukuřičná

a

3) Reparská
I
Smíšené lesy s převahou listnáčů 1)alespoň 60 %Les vysoký s dřevitým i bylinným podrostemI
Les vysoký s bylinným podrostemII
Les vysoký převážně bez podrostuIII4) ObilnářskaII
Smíšené lesy s listnáči1)60 - 20 %Les vysoký s dřevitým i bylinným podrostemII
Les vysoký s bylinným podrostemIIIBramborářskáIII
Les vysoký převážně bez podrostuIII
Jehličnaté lesy nebo lesy s příměsí listnáčů 1)do 20 %Les vysoký s dřevitým i bylinným podrostemIII6) PicninarskaIV
Les vysoký s bylinným podrostemIII
Les vysoký převážně bez podrostuIV

Vysvětlivky:

1) Posuzování lesních porostů a zastoupení listnáčů v nich je možno provádět pouze u porostů starších než 21 let - § 6 odst. 6 a § 7 písm. e) vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

2) Kukuřičnou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce do 250 m ve velmi teplém a suchém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 9 - 10° C a srážkami 500 - 600 mm, s velmi nízkou lesnatostí, ve které převládají hlinité nebo písčitohlinité černozemní a lužní typy půd nebo nivních půd na píscích nebo drnových půd a v níž reliéf terénu je rovinný až mírně zvlněný. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: kukuřice na zrno, cukrovka, teplomilné ovoce, vinná réva, teplomilné zeleniny, kvalitní pekařská pšenice a sladovnický ječmen.

3) Řepařskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce od 250 do 300 m v teplém suchém až mírném vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 8 - 9° C a srážkami 500 - 650 mm, s nízkou lesnatostí, ve které převládají hlinité hluboké aluviální písčitohlinité černozemní a hnědozemní půdy na spraších a sprašových hlínách nebo nivních půdách na nivních uloženinách a v níž reliéf terénu je rovinný až mírně zvlněný. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: cukrovka, kvalitní pšenice, sladovnický ječmen, kořenová zelenina, v některých oblastech chmel a ranné brambory.

4) Obilnářskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce 300b -600 m, v teplém mírně vlhkém až mírně chladném vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 5 - 8,5° C a srážkami 550 - 700 mm, s nízkou až střední lesnatostí, ve které převládají půdy hlinitopísčité až jílovité s různým stupněm skeletovitosti a v níž reliéf terénu je mírně zvlněný až svažitý. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: obilniny, některé technické plodiny a řepku. Pěstování cukrovky a brambor je v této oblasti méně vhodné až nevhodné.

5) Bramborářskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce 400 -650 m v mírně teplém vlhkém až mírně chladném vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 5 - 8° C a srážkami 550 - 900 mm, se střední až vysokou lesnatostí, ve které převládají půdy hlinitopísčité až písčitohlinité s nižším podílem mělkých a silně skeletovitýcn půd a v níž reliéf terénu je středně zvlněný až silně svažitý. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: konzumní, průmyslové a sadbové brambory, převážně krmné obilniny, v nižších polohách i na řepku a ve vyšších i na len.

6) Pícninářskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce nad 600 m v mírně chladném vlhkém až chladném vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 5 - 6° C a srážkami více než 700 mm, s vysokou až velmi vysokou lesnatostí, ve které převládají písčitohlinité, středně hluboké až mělké štěrkovité až kamenité půdy a v níž reliéf terénu je horizontálně členitý s vysokou svažitostí. Oblast je méně příznivá pro rostlinou výrobu, je v ní vysoké zastoupení luk a pastvin, ojediněle se v ní vyskytují podmínky pro pěstování sadbových brambor a Inu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Normované stavy spárkaté zvěře

Jakostní třída honitby počet jedinců na 1 000 ha plochy, na kterou se spárkatá normuje
jelen evropský
sika Dybowkého
sika japonský
daněk skvrnitý
jelenec běloocasý
muflon
kamzík horský srnec obecný souhrnný počet spárkaté zvěře (s výjimkou prasete divokého) v honitbě
[přepočet podle § 2 odst. 1 písm. c)]
prase divoké
„les" „pole"
I. 26 46 99 122 56 39 16
II. 22 36 63 96 48 31 13
III. 16 27 39 64 40 22 10
IV. 11 20 24 32 36 14 7

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy pro bažanta obecného

Průměrná nadmořská výška (m)Jakostní třída podle nadmořské výškyPřírodní podmínky polní části honitbyJakostní třída polní části honitbyPřírodní podmínky lesní části honitbyJakostní třída lesní části honitby
do 200I.Ekologicky relativně stabilní krajina 1)I.Listnaté lesy o výměře do 10 ha a remízky s dřevitým bylinným podrostemI.
201 - 400II.Krajina s omezenou intenzitou zemědělského využití a s ekologicky stabilizujícími prvky 2)II.Listnaté lesy a převážně listnaté o výměře do 100 ha s podrostem a s rozpracovanou obnovouII.
401 -600III.Krajina s intenzivní zemědělskou činností a s ekologicky stabilizujícími prvky 3)III.Listnaté až smíšené lesy s převahou jehličnanů s podrostem nebo s rozpracovanou obnovouIII.
nad 600IV.Krajina s intenzivní zemědělskou činností bez ekologicky stabilizujících prvků 4)IV.Jehličnaté a převážně jehličnaté lesy bez podrostu, neobnovované (I. věková třída lesa max. do 10%)IV.

Vysvětlivky:

1) Ekologicky relativně stabilní krajina

Krajina, v níž převážná většina pozemků orné půdy nepřesahuje výměru 50 ha, vyskytují se v ní otevřené vodoteče s minimálními úpravami toku a doprovodnou zelení, trvalé travní porosty a neobdělávaná nebo dočasně neobdělávaná půda tvoří 30% celkové výměry honitby, a vyskytují se v ní rozptýlené lesíky do výměry 10 ha, remízky, neplodné pozemky, větrolamy a protierozní meze a doprovodná zeleň kolem komunikací, a jejíž zemědělské využití je zaměřeno na pěstování pěti a více plodin.

2) Krajina s omezenou intenzitou zemědělského využití a s ekologicky stabilizujícími prvky

Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy do 50 ha, drobné lesíky, remízky a rozptýlená zeleň tvoří 10 až 30 % výměry honitby, remízky jsou propojeny biokoridory (např. mezemi, cestami, příkopy, atd.), jsou v ní otevřené vodoteče s doprovodnou zelení a jejíž zemědělské využití je zaměřeno na pěstování pěti a více plodin s převažujícím zastoupením ozimých ječmenů, víceletých pícnin a strniskových směsek a dále všechna ochranná pásma zdrojů pitné vody 1. a 2. stupně.

3) Krajina s intenzivním zemědělským využitím a s ekologicky stabilizujícími prvky

Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy nad 50 ha, popřípadě v takovém blokovém uspořádání těchto pozemků, které přesahuje uvedenou výměru; remízky a rozptýlená trvalá zeleň v ní tvoří 5 - 10 % celkové plochy výměry honitby a je z větší části izolovaná, biokoridory v ní jsou přerušované, vodoteče otevřené a s převážně upravenými toky; zemědělské využití této krajiny je zaměřeno na méně než pěti plodin s převažujícím zastoupením víceletých pícnin na orné půdě, ozimých obilovin, zeleniny a okopanin, v této krajině se vyskytují intenzivní pastviny.

4) Krajina s intenzivním zemědělským využitím bez ekologicky stabilizujících prvků

Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy nad 50 ha, popřípadě v takovém blokovém uspořádání těchto pozemků, které přesahuje uvedenou výměru; remízky a rozptýlená trvalá zeleň, jež jsou izolovány a bez biokoridorů, se nacházejí na rozloze do 10 % celkové plochy výměry honitby, velké plochy jsou bez trvalého zdroje relativně čisté vody a nacházejí se v ní pastevní areály skotu a ovcí; zemědělské využití krajiny je zaměřeno na pěstování méně než pět plodin s převažujícím zastoupením silážních kukuřic a plodin vyžadujících jarní přípravu půdy.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy podle přírodních podmínek pro zajíce polního

Průměrná nadmořská výška
(m)
Jakostní třída podle nadmořské výšky Přírodní podmínky polní části honitby Jakostní třída polní části honitby Přírodní podmínky lesní části honitby Jakostní třída lesní části honitby
do 200 I. Ekologicky relativně stabilní krajina 1) I. Les nízký a listnatý les s dřevitým a bylinným podrostem I.
Les nízký a listnatý les převážně bez podrostu II.
201 -400 II. Krajina s omezenou intenzitou zemědělského využití a s ekologicky stabilizujícími prvky 2) II. Smíšený les s převahou listnáčů (nad 60%) s dřevitým a bylinným podrostem II.
Smíšený les s převahou listnáčů (nad 60%) převážně bez podrostu III.
401 - 600 III. Krajina s intenzivní zemědělskou činností a s ekologicky stabilizujícími prvky 3) III. Smíšený les s listnáči (20 - 60%) s dřevitým a bylinným podrostem III.
Smíšený les s listnáči (20 - 60%) převážně bez podrostu III.
nad 600 IV. Krajina s intenzivní zemědělskou činností bez ekologicky stabilizujících prvků 4) IV. Jehličnaté a smíšené lesy s listnáči (do 20%) s dřevitým a bylinným podrostem III.
Jehličnaté a smíšené lesy s listnáči (do 20%) převážně bez podrostu IV.

Vysvětlivky:

1) Ekologicky relativně stabilní krajina

Krajina, v níž převážná většina pozemků orné půdy nepřesahuje výměru 50 ha, vyskytují se v ní otevřené vodoteče s minimálními úpravami toku a doprovodnou zelení, trvalé travní porosty a neobdělávaná nebo dočasně neobdělávaná půda tvoří 30% celkové výměry honitby, a vyskytují se v ní rozptýlené lesíky do výměry 10 ha, remízky, neplodné pozemky, větrolamy a protierozní meze a doprovodná zeleň kolem komunikací, a jejíž zemědělské využití je zaměřeno na pěstování pěti a více plodin.

2) Krajina s omezenou intenzitou zemědělského využití a s ekologicky stabilizujícími prvky

Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy do 50 ha, drobné lesíky, remízky a rozptýlená zeleň tvoří 10 až 30 % výměry honitby, remízky jsou propojeny biokoridory (např. mezemi, cestami, příkopy, atd.), jsou v ní otevřené vodoteče s doprovodnou zelení a jejíž zemědělské využití je zaměřeno na pěstování pěti a více plodin s převažujícím zastoupením ozimých ječmenů, víceletých pícnin a strniskových směsek a dále všechna ochranná pásma zdrojů pitné vody 1. a 2. stupně.

3) Krajina s intenzivním zemědělským využitím a s ekologicky stabilizujícími prvky

Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy nad 50 ha, popřípadě v takovém blokovém uspořádání těchto pozemků, které přesahuje uvedenou výměru; remízky a rozptýlená trvalá zeleň v ní tvoří 5 - 10 % celkové plochy výměry honitby a je z větší části izolovaná, biokoridory v ní jsou přerušované, vodoteče otevřené a s převážně upravenými toky; zemědělské využití této krajiny je

zaměřeno na méně než pěti plodin s převažujícím zastoupením víceletých pícnin na orné půdě, ozimých obilovin, zeleniny a okopanin, v této krajině se vyskytují intenzivní pastviny.

4) Krajina s intenzivním zemědělským využitím bez ekologicky stabilizujících prvků

Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy nad 50 ha, popřípadě v takovém blokovém uspořádání těchto pozemků, které přesahuje uvedenou výměru; remízky a rozptýlená trvalá zeleň, jež jsou izolovány a bez biokoridorů, se nacházejí na rozloze do 10 % celkové plochy výměry honitby, velké plochy jsou bez trvalého zdroje relativně čisté vody a nachází se v ní pastevní areály skotu a ovcí; zemědělské využití krajiny je zaměřeno na méně než pět plodin s převažujícím zastoupením silážních kukuřic a plodin vyžadujících jarní přípravu půdy.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Normovaný stav bažanta obecného

zařazení území podle bioindikační sítě Normovaný stav jedinců bažanta obecného na 100 ha
jakostní třída honitby
I. II. III. IV.
A 37 a více 35 21 16-20
B 36 28-24 16-20 11-15
C 28-35 21-27 11-15 8-10
D 21-27 20 10 5-7

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Normovaný stav zajíce polního

zařazení území podle bioindikační sítě Normovaný stav jedinců zajíce polního na 100 ha
jakostní třída honitby
I. II. III. IV.
A 26 a více 24 18 14-18
B 25 21-23 14-17 10-13
C 21-24 18-20 10-13 7- 9
D 18-20 17 9 5- 6

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Soupis čtverců bioindikační sítě s přiřazenými početními stavy bažanta obecného a zajíce polního

stupnice „y": 49 stupnice „y": 50
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení
území
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant D 66 Bažant - 38 Bažant - 52 Bažant D 66 Bažant -
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc D zajíc -
39 Bažant - 53 Bažant C 67 Bažant - 39 Bažant - 53 Bažant C 67 Bažant -
zajíc - zajíc B zajíc - zajíc - zajíc B zajíc -
40 Bažant - 54 Bažant - 68 Bažant - 40 Bažant - 54 Bažant - 68 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
41 Bažant - 55 Bažant - 69 Bažant - 41 Bažant - 55 Bažant - 69 Bažant -
Zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant - 42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant -
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc D zajíc -
43 Bažant - 57 Bažant - 71 Bažant - 43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc D zajíc -
44 Bažant - 58 Bažant - 72 Bažant - 44 Bažant - 58 Bažant - 72 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
45 Bažant - 59 Bažant - 73 Bažant - 45 Bažant - 59 Bažant - 73 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
46 Bažant - 60 Bažant -74 Bažant - 46 Bažant - 60 Bažant - 74 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
47 Bažant - 61 Bažant - 75 Bažant - 47 Bažant - 61 Bažant -75 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
48 Bažant - 62 Bažant - 76 Bažant - 48 Bažant - 62 Bažant - 76 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
49 Bažant - 63 Bažant - 77 Bažant - 49 Bažant - 63 Bažant - 77 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
50 Bažant - 64 Bažant - 78 Bažant - 50 Bažant - 64 Bažant - 78 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
51 Bažant D 65 Bažant - 79 Bažant - 51 Bažant D 65 Bažant - 79 Bažant -
zajíc D zajíc - zajíc - zajíc D zajíc - zajíc -
stupnice „y": 51 stupnice „y": 52
stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant - 38 Bažant - 52 Bažant B 66 Bažant -
zajíc - zajíc B zajíc - zajíc - zajíc B zajíc -
39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant - 39 Bažant - 53 Bažant C 67 Bažant -
zajíc - zajíc B zajíc - zajíc - zajíc B zajíc -
40 Bažant - 54 Bažant D 68 Bažant - 40 Bažant - 54 Bažant C 68 Bažant -
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc C zajíc -
41 Bažant - 55 Bažant C 69 Bažant - 41 Bažant - 55 Bažant D 69 Bažant -
Zajíc - zajíc A zajíc - zajíc - zajíc D zajíc -
42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant - 42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant -
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc D zajíc -
43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant - 43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant -
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc D zajíc -
44 Bažant - 58 Bažant - 72 Bažant - 44 Bažant - 58 Bažant D 72 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc C zajíc -
45 Bažant - 59 Bažant - 73 Bažant - 45 Bažant - 59 Bažant D 73 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc . zajíc - zajíc D zajíc -
46 Bažant - 60 Bažant - 74 Bažant - 46 Bažant - 60 Bažant - 74 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
47 Bažant - 61 Bažant - 75 Bažant - 47 Bažant - 61 Bažant - 75 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -zajíc - zajíc -
48 Bažant - 62 Bažant - 76 Bažant - 48 Bažant D 62 Bažant - 76 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc D zajíc - zajíc -
49 Bažant - 63 Bažant - 77 Bažant - 49 Bažant C 63 Bažant - 77 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc B zajíc - zajíc -
50 Bažant - 64 Bažant - 78 Bažant - 50 Bažant C 64 Bažant - 78 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc C zajíc - zajíc -
51 Bažant D 65 Bažant - 79 Bažant - 51 Bažant C 65 Bažant - 79Bažant -
zajíc D zajíc - zajíc - zajíc B zajíc - zajíc -
stupnice „y": 53 stupnice „y": 54
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant B 66 Bažant - 38 Bažant - 52 Bažant D 66 Bažant -
zajíc - zajíc A zajíc - zajíc - zajíc B zajíc -
39 Bažant - 53 Bažant A 67 Bažant - 39 Bažant - 53 Bažant B 67 Bažant -
zajíc - zajíc A zajíc - zajíc - zajíc B zajíc -
40 Bažant - 54 Bažant A 68 Bažant - 40 Bažant - 54 Bažant A 68 Bažant -
zajíc - zajíc A zajíc - zajíc - zajíc A zajíc -
41 Bažant - 55 Bažant D 69 Bažant - 41 Bažant - 55 Bažant B 69 Bažant -
Zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc A zajíc -
42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant - 42 Bažant - 56 Bažant C 70 Bažant -
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc B zajíc -
43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant - 43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant -
zajíc - zajíc C zajíc - zajíc - zajíc D zajíc -
44 Bažant - 58 Bažant D 72 Bažant - 44 Bažant - 58 Bažant D 72 Bažant -
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc C zajíc -
45 Bažant - 59 Bažant D 73 Bažant - 45 Bažant D 59 Bažant C 73 Bažant -
zajíc - zajíc C zajíc - zajíc D zajíc B zajíc -
46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant - 46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D zajíc -
47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant - 47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D zajíc -
48 Bažant D 62 Bažant - 76 Bažant - 48 Bažant D 62 Bažant D D 76 Bažant -
zajíc C zajíc - zajíc - zajíc c zajíc D zajíc -
49 Bažant A 63 Bažant D 77 Bažant - 49 Bažant B 63 Bažant D 77 Bažant -
zajíc A zajíc C zajíc - zajíc A zajíc C zajíc -
50 Bažant C 64 Bažant - 78 Bažant - 50 Bažant B 64 Bažant D 78 Bažant -
zajíc A zajíc - zajíc - zajíc A zajíc D zajíc -
51 Bažant C 65 Bažant - 79 Bažant - 51 Bažant D 65 Bažant - 79 Bažant -
zajíc B zajíc - zajíc - zajíc D zajíc - zajíc -
stupnice „y": 55 stupnice „y": 56
stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant - 38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant -
zajíc - zajíc C zajíc - zajíc - zajíc C zajíc -
39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant - 39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant D
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc C zajíc D
40 Bažant - 54 Bažant D 68 Bažant - 40 Bažant - 54 Bažant D 68 Bažant D
zajíc - zajíc D zajíc - zajíc - zajíc D zajíc D
41 Bažant - 55 Bažant A 69 Bažant - 41 Bažant D 55 Bažant B 69 Bažant D
zajíc - zajíc A zajíc - zajíc D zajíc A zajíc D
42 Bažant D 56 Bažant A 70 Bažant - 42 Bažant D 56 Bažant A 70 Bažant -
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc D zajíc A zajíc -
43 Bažant D 57 Bažant B 71 Bažant - 43 Bažant C 57 Bažant A 71 Bažant -
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A zajíc -
44 Bažant D 58 Bažant A 72 Bažant - 44 Bažant C 58 Bažant B 72 Bažant D
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A zajíc D
45 Bažant C 59 Bažant D 73 Bažant - 45 Bažant A 59 Bažant C 73 Bažant -
zajíc B zajíc D zajíc - zajíc A zajíc B zajíc -
46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant - 46 Bažant C 60 Bažant D 74 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc B zajíc D zajíc -
47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant - 47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc D zajíc C zajíc -
48 Bažant A 62 Bažant B 76 Bažant - 48 Bažant D 62 Bažant A 76 Bažant -
zajíc A zajíc A zajíc - zajíc C zajíc A zajíc -
49 Bažant B 63 Bažant D 77 Bažant - 49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant -
zajíc B zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D zajíc -
50 Bažant B 64 Bažant - 78 Bažant - 50 Bažant B 64 Bažant D 78 Bažant -
zajíc A zajíc - zajíc - zajíc A zajíc D zajíc -
51 Bažant C 65 Bažant - 79 Bažant - 51 Bažant D 65 Bažant - 79 Bažant -
zajíc C zajíc - zajíc - zajíc D zajíc - zajíc -
stupnice „y": 57 stupnice „y": 58
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x"Zařazení území
38 Bažant D 52 Bažant A 66 Bažant - 38 Bažant - 52 Bažant A 66 Bažant D
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc - zajíc A zajíc D
39 Bažant D 53 Bažant A 67 Bažant D 39 Bažant D 53 Bažant C 67 Bažant D
zajíc D zajíc A zajíc D zajíc D zajíc B zajíc D
40 Bažant D 54 Bažant A 68 Bažant D 40 Bažant A 54 Bažant A 68 Bažant B
zajíc D zajíc A zajíc D zajíc A zajíc A zajíc B
41 Bažant D 55 Bažant A 69 Bažant D 41 Bažant C 55 Bažant A 69 Bažant D
Zajíc D zajíc A zajíc D zajíc C zajíc A zajíc D
42 Bažant D 56 Bažant C 70 Bažant D 42 Bažant D 56 Bažant A 70 Bažant D
zajíc D zajíc A zajíc D zajíc D zajíc A zajíc D
43 Bažant B 57 Bažant D 71 Bažant D 43 Bažant D 57 Bažant B 71 Bažant D
zajíc A zajíc C zajíc D zajíc C zajíc A zajíc D
44 Bažant B 58 Bažant D 72 Bažant D 44 Bažant C 58 Bažant B 72 Bažant -
zajíc A zajíc D zajíc D zajíc A zajíc A zajíc -
45 Bažant B 59 Bažant D 73 Bažant - 45 Bažant D 59 Bažant D 73 Bažant -
zajíc B zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D zajíc -
46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant - 46 Bažant D 60 Bažant C 74 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc D zajíc C zajíc -
47 Bažant D 61 Bažant A 75 Bažant - 47 Bažant D 61 Bažant C 75 Bažant -
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc D zajíc C zajíc -
48 Bažant D 62 Bažant D 76 Bažant - 48 Bažant A 62 Bažant A 76 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc A zajíc A zajíc -
49 Bažant C 63 Bažant C 77 Bažant - 49 Bažant B 63 Bažant B 77 Bažant -
zajíc B zajíc A zajíc - zajíc A zajíc A zajíc -
50 Bažant B 64 Bažant D 78 Bažant - 50 Bažant A 64 Bažant C 78 Bažant -
zajíc A zajíc B zajíc - zajíc A zajíc A zajíc -
51 Bažant B 65 Bažant - 79 Bažant - 51 Bažant B 65 Bažant D 79 Bažant -
zajíc A zajíc - zajíc - zajíc A zajíc D zajíc -
stupnice „y": 59 stupnice „y": 60
stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazeni území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant A 66 Bažant D 38 Bažant - 52 Bažant A 66 Bažant D
zajíc - zajíc A zajíc D zajíc - zajíc A zajíc D
39 Bažant - 53 Bažant A 67 Bažant D 39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant D
zajíc - zajíc A zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D
40 Bažant D 54 Bažant C 68 Bažant D 40 Bažant - 54 Bažant B 68 Bažant D
zajíc D zajíc C zajíc C zajíc - zajíc A zajíc D
41 Bažant D 55 Bažant D 69 Bažant D 41 Bažant D 55 Bažant B 69 Bažant D
Zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc A zajíc D
42 Bažant D 56 Bažant A 70 Bažant D 42 Bažant D 56 Bažant A 70 Bažant D
zajíc D zajíc A zajíc D zajíc C zajíc A zajíc D
43 Bažant D 57 Bažant A 71 Bažant D 43 Bažant D 57 Bažant C 71 Bažant D
zajíc D zajíc A zajíc D zajíc D zajíc B zajíc D
44 Bažant B 58 Bažant A 72 Bažant C 44 Bažant D 58 Bažant D 72 Bažant C
zajíc A zajíc A zajíc B zajíc D zajíc C zajíc B
45 Bažant C 59 Bažant D 73 Bažant - 45 Bažant D 59 Bažant D 73 Bažant A
zajíc A zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D zajíc A
46 Bažant D 60 Bažant B 74 Bažant D 46 Bažant B 60 Bažant D 74 Bažant D
zajíc D zajíc B zajíc D zajíc A zajíc D zajíc D
47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant - 47 Bažant B 61 Bažant D 75 Bažant D
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc A zajíc D zajíc D
48 Bažant D 62 Bažant D 76 Bažant - 48 Bažant B 62 Bažant D 76 Bažant D
zajíc C zajíc D zajíc - zajíc B zajíc D zajíc D
49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant - 49 Bažant C 63 Bažant D 77 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc A zajíc D zajíc -
50 Bažant B 64 Bažant D 78 Bažant - 50 Bažant C 64 Bažant B 78 Bažant -
zajíc A zajíc C zajíc - zajíc A zajíc A zajíc -
51 Bažant A 65 Bažant D 79 Bažant - 51 Bažant B 65 Bažant D 79 Bažant -
zajíc A zajíc C zajíc - zajíc A zajíc D zajíc -
stupnice „y": 61 stupnice „y": 62
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant B 66 Bažant D 38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant D
Zajíc - zajíc A zajíc D Zajíc - zajíc B zajíc D
39 Bažant - 53 Bažant A 67 Bažant D 39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant A
Zajíc - zajíc A zajíc D Zajíc - zajíc D zajíc A
40 Bažant - 54 Bažant D 68 Bažant D 40 Bažant - 54 Bažant B 68 Bažant A
Zajíc - zajíc D zajíc D Zajíc - zajíc A zajíc A
41 Bažant D 55 Bažant B 69 Bažant C 41 Bažant D 55 Bažant 6 69 Bažant D
Zajíc D zajíc A zajíc B Zajíc D zajíc 6 zajíc C
42 Bažant C 56 Bažant C 70 Bažant D 42 Bažant D 56 Bažant D 70 Bažant D
zajíc B zajíc B zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D
43 Bažant D 57 Bažant D 71 Bažant C 43 Bažant B 57 Bažant D 71 Bažant D
zajíc D zajíc D zajíc B zajíc B zajíc C zajíc D
44 Bažant D 58 Bažant A 72 Bažant C 44 Bažant D 58 Bažant D 72 Bažant C
zajíc D zajíc A zajíc A zajíc D zajíc C zajíc B
45 Bažant D 59 Bažant A 73 Bažant B 45 Bažant A 59 Bažant C 73 Bažant C
zajíc D zajíc A zajíc A zajíc A zajíc B zajíc A
46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant B 46 Bažant A 60 Bažant B 74 Bažant A
zajíc D zajíc D zajíc A zajíc A zajíc A zajíc A
47 Bažant B 61 Bažant A 75 Bažant D 47 Bažant D 61 Bažant C 75 Bažant B
zajíc A zajíc A zajíc D zajíc C zajíc A zajíc A
48 Bažant D 62 Bažant D 76 Bažant B 48 Bažant D 62 Bažant D 76 Bažant C
zajíc D zajíc D zajíc A zajíc D zajíc D zajíc B
49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant D 49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant D
zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D
50 Bažant D 64 Bažant D 78 Bažant - 50 Bažant A 64 Bažant D 78 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc A zajíc D zajíc -
51 Bažant A 65 Bažant D 79 Bažant - 51 Bažant B 65 Bažant D 79 Bažant -
zajíc A zajíc D zajíc - zajíc B zajíc D zajíc -
stupnice „y": 63 stupnice „y": 64
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x"Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant D 38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant C
zajíc - zajíc C zajíc D zajíc - zajíc B zajíc A
39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant D 39 Bažant - 53 Bažant C 67 Bažant D
zajíc - zajíc D zajíc D zajíc - zajíc C zajíc D
40 Bažant - 54 Bažant D 68 Bažant D 40 Bažant - 54 Bažant D 68 Bažant A
zajíc - zajíc D zajíc D zajíc - zajíc D zajíc A
41 Bažant D 55 Bažant D 69 Bažant B 41 Bažant - 55 Bažant D 69 Bažant A
Zajíc D zajíc C zajíc C zajíc - zajíc D zajíc A
42 Bažant D 56 Bažant D 70 Bažant D 42 Bažant D 56 Bažant D 70 Bažant D
zajíc C zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D
43 Bažant D 57 Bažant D 71 Bažant D 43 Bažant D 57 Bažant D 71 Bažant C
zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc B
44 Bažant D 58 Bažant D 72 Bažant C 44 Bažant D 58 Bažant D 72 Bažant C
zajíc C zajíc D zajíc B zajíc D zajíc C zajíc C
45 Bažant A 59 Bažant D 73 Bažant B 45 Bažant D 59 Bažant D 73 Bažant C
zajíc A zajíc D zajíc A zajíc D zajíc D zajíc C
46 Bažant B 60 Bažant D 74 Bažant C 46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant A
zajíc A zajíc D zajíc C zajíc D zajíc D zajíc A
47 Bažant D 61 Bažant B 75 Bažant B 47 Bažant B 61 Bažant D 75 Bažant C
zajíc D zajíc B zajíc A zajíc A zajíc D zajíc B
48 Bažant D 62 Bažant D 76 Bažant D 48 Bažant D 62 Bažant C 76 Bažant D
zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc B zajíc D
49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant D 49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant D
zajíc D zajíc C zajíc B zajíc D zajíc D zajíc D
50 Bažant C 64 Bažant D 78 Bažant D 50 Bažant C 64 Bažant D 78 Bažant D
zajíc A zajíc D zajíc D zajíc B zajíc D zajíc D
51 Bažant B 65 Bažant D 79 Bažant - 51 Bažant B 65 Bažant C 79 Bažant -
zajíc B zajíc D zajíc - zajíc A zajíc B zajíc -
stupnice „y": 65 stupnice „y": 66
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant D 66 Bažant D 38 Bažant - 52 Bažant D 66 Bažant D
zajíc - zajíc D zajíc B zajíc - zajíc D zajíc B
39 Bažant - 53 Bažant C 67 Bažant C 39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant C
zajíc - zajíc A zajíc C zajíc - zajíc D zajíc B
40 Bažant - 54 Bažant B 68 Bažant B 40 Bažant - 54 Bažant A 68 Bažant C
zajíc - zajíc A zajíc A zajíc - zajíc A zajíc A
41 Bažant - 55 Bažant C 69 Bažant A 41 Bažant - 55 Bažant D 69 Bažant D
Zajíc - zajíc B zajíc A zajíc - zajíc D zajíc D
42 Bažant D 56 Bažant D 70 Bažant A 42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant A
zajíc D zajíc D zajíc A zajíc - zajíc C zajíc A
43 Bažant D 57 Bažant D 71 Bažant D 43 Bažant D 57 Bažant D 71 Bažant D
zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc C
44 Bažant D 58 Bažant C 72 Bažant B 44 Bažant D 58 Bažant B 72 Bažant B
zajíc D zajíc B zajíc D zajíc D zajíc A zajíc A
45 Bažant B 59 Bažant A 73 Bažant D 45 Bažant B 59 Bažant B 73 Bažant D
zajíc A zajíc A zajíc D zajíc A zajíc A zajíc D
46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant B 46 Bažant C 60 Bažant B 74 Bažant C
zajíc D zajíc D zajíc A zajíc B zajíc A zajíc A
47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant D 47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant D
zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D
48 Bažant A 62 Bažant D 76 Bažant D 48 Bažant C 62 Bažant D D 76 Bažant -
zajíc A zajíc D zajíc B zajíc B zajíc D zajíc -
49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant - 49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D zajíc -
50 Bažant D 64 Bažant D 78 Bažant - 50 Bažant B 64 Bažant D 78 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc - zajíc A zajíc C zajíc -
51 Bažant B 65 Bažant D 79 Bažant - 51 Bažant B 65 Bažant D 79 Bažant -
zajíc A zajíc C zajíc - zajíc A zajíc C zajíc -
stupnice „y": 67 stupnice „y": 68
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x"Zařazení území stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant A 38 Bažant - 52 Bažant A 66 Bažant C
zajíc - zajíc B zajíc A zajíc - zajíc A zajíc B
39 Bažant - 53 Bažant B 67 Bažant D 39 Bažant - 53 Bažant B 67 Bažant B
zajíc - zajíc A zajíc D zajíc - zajíc A zajíc A
40 Bažant - 54 Bažant A 68 Bažant D 40 Bažant - 54 Bažant A 68 Bažant A
zajíc - zajíc A zajíc D zajíc - zajíc A zajíc A
41 Bažant - 55 Bažant D 69 Bažant C 41 Bažant - 55 Bažant C 69 Bažant B
Zajíc - zajíc D zajíc A zajíc - zajíc A zajíc A
42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant D 42 Bažant - 56 Bažant B 70 Bažant A
zajíc - zajíc D zajíc C zajíc - zajíc A zajíc A
43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant D 43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant B
zajíc - zajíc C zajíc D zajíc - zajíc D zajíc A
44 Bažant D 58 Bažant D 72 Bažant A 44 Bažant - 58 Bažant B 72 Bažant D
zajíc D zajíc D zajíc A zajíc - zajíc A zajíc D
45 Bažant D 59 Bažant D 73 Bažant D 45 Bažant - 59 Bažant D 73 Bažant C
zajíc C zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc B
46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant D 46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant C
zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc D zajíc A
47 Bažant B 61 Bažant D 75 Bažant - 47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant -
zajíc A zajíc C zajíc - zajíc C zajíc D zajíc -
48 Bažant D 62 Bažant A 76 Bažant - 48 Bažant B 62 Bažant C 76 Bažant -
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc A zajíc A zajíc -
49 Bažant D 63 Bažant B 77 Bažant - 49 Bažant C 63 Bažant A 77 Bažant -
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A zajíc -
50 Bažant C 64 Bažant D 78 Bažant - 50 Bažant B 64 Bažant A 78 Bažant -
zajíc C zajíc D zajíc - zajíc A zajíc A zajíc -
51 Bažant D 65 Bažant A 79 Bažant - 51 Bažant D 65 Bažant A 79Bažant -
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc C zajíc A zajíc -
stupnice „y": 69 stupnice „y": 70
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant A 66 Bažant C 38 Bažant - 52 Bažant A 66 Bažant B
zajíc - zajíc A zajíc C zajíc - zajíc A zajíc A
39 Bažant - 53 Bažant B 67 Bažant A 39 Bažant - 53 Bažant D 67 Bažant A
zajíc - zajíc A zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A
40 Bažant - 54 Bažant A 68 Bažant A 40 Bažant - 54 Bažant B 68 Bažant A
zajíc - zajíc A zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A
41 Bažant - 55 Bažant B 69 Bažant A 41 Bažant - 55 Bažant A 69 Bažant A
Zajíc - zajíc B zajíc A zajíc - zajíc A zajíc A
42 Bažant - 56 Bažant D 70 Bažant A 42 Bažant - 56 Bažant - 70 Bažant D
zajíc - zajíc D zajíc A zajíc - zajíc - zajíc D
43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant A 43 Bažant - 57 Bažant D 71 Bažant B
zajíc - zajíc D zajíc A zajíc - zajíc D zajíc A
44 Bažant - 58 Bažant D 72 Bažant A 44 Bažant - 58 Bažant D 72 Bažant B
zajíc - zajíc D zajíc A zajíc - zajíc D zajíc A
45 Bažant - 59 Bažant B 73 Bažant D 45 Bažant - 59 Bažant D 73 Bažant D
zajíc - zajíc A zajíc D zajíc - zajíc D zajíc C
46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant D 46 Bažant D 60 Bažant D 74 Bažant -
zajíc D zajíc D zajíc B zajíc D zajíc C zajíc -
47 Bažant C 61 Bažant D 75 Bažant - 47 Bažant D 61 Bažant D 75 Bažant -
zajíc B zajíc D zajíc - zajíc D zajíc D zajíc -
48 Bažant C 62 Bažant D 76 Bažant - 48 Bažant C 62 Bažant D 76 Bažant -
zajíc B zajíc D zajíc - zajíc B zajíc D zajíc -
49 Bažant C 63 Bažant B 77 Bažant - 49 Bažant B 63 Bažant A 77 Bažant -
zajíc B zajíc A zajíc - zajíc A zajíc A zajíc -
50 Bažant A 64 Bažant B 78 Bažant - 50 Bažant B 64 Bažant C 78 Bažant -
zajíc B zajíc A zajíc - zajíc A zajíc B zajíc -
51 Bažant B 65 Bažant B 79 Bažant - 51 Bažant C 65 Bažant A 79 Bažant -
zajíc A zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A zajíc -
stupnice „y": 71 stupnice „y": 72
stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant D 66 Bažant A 38 Bažant - 52 Bažant C 66 Bažant A
zajíc - zajíc D zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A
39 Bažant - 53 Bažant B 67 Bažant A 39 Bažant - 53 Bažant C 67 Bažant A
zajíc - zajíc A zajíc A zajíc - zajíc B zajíc A
40 Bažant - 54 Bažant C 68 Bažant A 40 Bažant - 54 Bažant C 68 Bažant -
zajíc - zajíc C zajíc A zajíc - zajíc B zajíc -
41 Bažant - 55 Bažant D 69 Bažant A 41 Bažant - 55 Bažant - 69 Bažant -
Zajíc - zajíc D zajíc A zajíc - zajíc - zajíc -
42 Bažant - 56 Bažant - 70 Bažant B 42 Bažant - 56 Bažant - 70 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc A zajíc - zajíc - zajíc -
43 Bažant - 57 Bažant - 71 Bažant C 43 Bažant - 57 Bažant - 71 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc A zajíc - zajíc - zajíc -
44 Bažant - 58 Bažant - 72 Bažant C 44 Bažant - 58 Bažant - 72 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc A zajíc - zajíc - zajíc -
45 Bažant - 59 Bažant - 73 Bažant - 45 Bažant - 59 Bažant - 73 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
46 Bažant - 60 Bažant D 74 Bažant - 46 Bažant - 60 Bažant . 74 Bažant -
zajíc - zajíc C zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
47 Bažant - 61 Bažant C 75 Bažant - 47 Bažant - 61 Bažant - 75 Bažant -
zajíc - zajíc B zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
48 Bažant D 62 Bažant A 76 Bažant - 48 Bažant - 62 Bažant D 76 Bažant -
zajíc D zajíc A zajíc - zajíc - zajíc C zajíc -
49 Bažant C 63 Bažant C 77 Bažant - 49 Bažant D 63 Bažant D 77 Bažant -
zajíc A zajíc B zajíc - zajíc B zajíc D zajíc -
50 Bažant C 64 Bažant A 78 Bažant - 50 Bažant D 64 Bažant D 78 Bažant -
zajíc B zajíc A zajíc - zajíc C zajíc D zajíc -
51 Bažant C 65 Bažant A 79 Bažant - 51 Bažant C 65 Bažant - 79 Bažant -
zajíc B zajíc A zajíc - zajíc B zajíc - zajíc -
stupnice „y": 73 stupnice „y": 74
stupnice „x" Zaražení území stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x"Zařazení území stupnice „x" Zařazení území stupnice „x" Zařazení území
38 Bažant - 52 Bažant - 66 Bažant - 38 Bažant - 52 Bažant - 66 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
39 Bažant - 53 Bažant - 67 Bažant - 39 Bažant - 53 Bažant - 67 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
40 Bažant - 54 Bažant - 68 Bažant - 40 Bažant - 54 Bažant - 68 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
41 Bažant - 55 Bažant - 69 Bažant - 41 Bažant - 55 Bažant - 69 Bažant -
Zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
42 Bažant - 56 Bažant - 70 Bažant - 42 Bažant - 56 Bažant - Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - 70 zajíc -
43 Bažant - 57 Bažant - Bažant - 43 Bažant - Bažant - 71 Bažant -
zajíc - zajíc - 71 zajíc - zajíc - 57 zajíc - zajíc -
44 Bažant - Bažant - Bažant - 44 Bažant - 58 Bažant - 72 Bažant -
zajíc - 58 zajíc - 72 zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
45 Bažant - 59 Bažant - 73 Bažant - 45 Bažant - 59 Bažant - 73 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
46 Bažant - 60 Bažant - Bažant - 46 Bažant - 60 Bažant - 74 Bažant -
zajíc - zajíc - 74 zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
47 Bažant - Bažant - 75 Bažant - 47 Bažant - 61 Bažant - 75 Bažant -
zajíc - 61 zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
48 Bažant - 62 Bažant - 76 Bažant - 48 Bažant - 62 Bažant - 76 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
49 Bažant - 63 Bažant - 77 Bažant - 49 Bažant - 63 Bažant - 77 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
50 Bažant - 64 Bažant - 78 Bažant - 50 Bažant - 64 Bažant - 78 Bažant -
zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -
51 Bažant - 65 Bažant - Bažant - 51 Bažant - 65 Bažant - 79 Bažant -
zajíc - zajíc - 79 zajíc - zajíc - zajíc - zajíc -

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 491/2002 Sb.

Bioindikační síť České republiky rozděluje území České republiky na čtverce vyznačené souřadnicemi o velikosti 10° východní délky a 6° severní šířky. Každý z čtverců je definován průsečíkem číselných stupnic bioindikační sítě - vodorovné osy „x", která je vymezena čísly od 38 do 79 a svislé osy „y", která je vymezena čísly od 49 do 74.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

Přesunout nahoru