Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 486/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence

Částka 169/2002
Platnost od 26.11.2002
Účinnost od 01.12.2002
Zrušeno k 01.12.2004 (571/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

486

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2002,

kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Kupóny prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice se liší podle délky své platnosti a podle celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "vozidlo"). Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Rozměry a tvary kupónu

(1) Část kupónu, která se umisťuje ve vozidle, má tvar

a) šestiúhelníku se zaoblenými rohy u kupónu s platností na kalendářní rok; vzdálenost protilehlých stran ve svislém směru je 61 mm, v obou příčných směrech 58 mm,

b) čtverce se zaoblenými rohy u kupónů s platností na kalendářní měsíc, deset dnů nebo jeden den. Vzdálenost protilehlých stran je 61 mm.

(2) Druhá část kupónu má pro všechny druhy tvar obdélníku o rozměrech 53 x 77 mm (na výšku).

§ 3

Prvky kupónu

(1) Na přední straně první části všech druhů kupónů viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky:

a) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

b) číslo označující rok platnosti,

c) doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,

d) údaj o celkové hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,

e) na spodní části kupónu s platností na kalendářní měsíc římské číslice I až XII pro vyznačení jeho platnosti v příslušném měsíci,

f) na horní a obou bočních částech kupónu s platností na deset dnů nebo jeden den číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a na spodní části kupónu římské číslice I až XII pro vyznačení příslušného měsíce,

g) celoplošný ochranný násek,

h) holografický prvek, který je na přední straně kupónu přetištěný dvoupísmennou sérií označenou velkými písmeny a šestimístným pořadovým číslem. Roční kupón má z obou stran holografický prvek barvy stříbrné; měsíční, desetidenní a jednodenní kupón mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné.

(2) Na přední straně první části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla je rámeček pro zápis státní poznávací značky nebo registrační značky vozidla (dále jen "registrační značka").

(3) Na přední straně druhé části kupónu jsou tyto prvky:

a) číslo označující rok platnosti,

b) doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,

c) nápis "KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)",

d) údaj o celkové hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,

e) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

f) rámeček pro zápis registrační značky,

g) holografický prvek přetištěný shodnou dvoupísmennou sérií a shodným šestimístným pořadovým číslem jako na první části kupónu. Roční kupón má z obou stran holografický prvek barvy stříbrné; měsíční, desetidenní a jednodenní kupón mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné.

§ 4

Barevné provedení kupónů

(1) Barvy prvků kupónů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až f), odst. 3 písm. a) až e), § 5 odst. 1 až 4 a 7 a § 6 odst. 1 až 4, 7 a 8 jsou voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Pro barevný podklad kupónu jsou použity originální giloše ve dvou barvách s ochranným irisovým přechodem odstínů v jedné z nich.

(2) Jako základní podkladová barva je použita u kupónu platného pro:

a) kalendářní rok barva červená,

b) kalendářní měsíc barva žlutohnědá,

c) deset dnů barva zelená,

d) jeden den barva modrá.

§ 5

Plošné řešení první části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 5 mm a široký pro vozidla

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 12 mm,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 13 mm,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 mm.

(2) Piktogram podle odstavce 1 je umístěn v levé spodní části kupónu ve vzdálenosti 5,5 mm od spodního okraje kupónu.

(3) Nápisy vyjadřující údaje o celkové hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny", "nad 3,5 do 12 tun" a "nad 12 tun" jsou vysoké 4 mm a jsou umístěny v horní části kupónu pod rámečkem pro zápis registrační značky.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno vpravo od písmene označujícího dobu platnosti kupónu a nad holografickým prvkem. První a poslední číslice jsou vysoké 9,5 mm, ostatní číslice jsou vysoké 7,5 mm.

(5) Písmena označující dobu platnosti jsou umístěna vedle holografického prvku pod údajem o celkové hmotnosti vozidla. Písmena jsou vysoká 18 mm.

(6) Holografický prvek je umístěn na přední straně kupónu v pravé spodní části a na zadní straně kupónu v levé spodní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle celkové hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 1 a podle barevnosti uvedené v § 4 odst. 2.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je umístěn na přední straně kupónu v horní části a je 6 mm vysoký a 42 mm široký. Jeho spodní okraj je vzdálen 46,5 mm od spodního okraje kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným číslem na jeho středové ose.

(9) Ve spodní části kupónu je tmavomodře vytištěn třináctimístný čárový kód.

§ 6

Plošné řešení druhé části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 5 mm a široký pro vozidla

a) do celkové hmotnosti do 3,5 tuny 12 mm,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 13 mm,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 mm.

(2) Piktogram podle odstavce 1 je umístěn v pravé spodní části kupónu nad rámečkem pro zápis registrační značky. Od spodního okraje kupónu je vzdálen 18 mm.

(3) Nápisy vyjadřující údaje o celkové hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny", "nad 3,5 do 12 tun" a "nad 12 tun" jsou vysoké 2,2 mm a jsou umístěny nad holografickým prvkem.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno v pravé spodní části kupónu spolu s piktogramem podle odstavce 1 ve dvojitém rámečku ve tvaru čtverce se zaoblenými rohy o velikosti stran 20 mm. První a poslední číslice jsou vysoké 7 mm, ostatní číslice jsou vysoké 5,5 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v pravé horní části kupónu a je vysoké 11 mm.

(6) Holografický prvek, jehož tvar je stranově zúžen, je umístěn v levé spodní části kupónu a tvarem odpovídá holografickému prvku na první části kupónu.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn ve spodní části kupónu. Jeho spodní okraj je vzdálen 5 mm od spodního okraje kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným číslem na jeho středové ose.

(9) Nápis "KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)" je umístěn v horní části kupónu. Výška písmen v nápisu je 2,2 mm.

§ 7

Způsob vyplňování kupónu

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou částech kupónu v místech k tomu určených, jak je uvedeno v § 3 odst. 2 a odst. 3 písm. f). Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, například propisovací tužkou.

(2) Případná změna registrační značky se na kupónu nevyznačuje.

§ 8

Způsob vyznačování doby platnosti kupónu

Vyznačení doby platnosti kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na kalendářní měsíc, deset dnů nebo jeden den provádí prodejce při prodeji kupónu děrovacími kleštěmi na první části kupónu v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1 písm. e) a f)].

§ 9

Způsob evidence kupónů

(1) Kupóny se evidují podle hmotnosti vozidel, podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny.

(2) Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

(3) Evidenci podle odstavců 1 a 2 vede právnická nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s vydáváním a prodejem kupónů a prodejce kupónů. Tyto osoby poskytují evidenci kupónů na vyžádání Ministerstvu financí.


§ 10

Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2002 vydaných podle dosavadních právních předpisů není dotčena u kupónů na jeden den do 31. prosince 2002, na kalendářní měsíc do 1. ledna 2003, na deset dnů do 10. ledna 2003 a na kalendářní rok do 31. ledna 2003.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic,

2. vyhláška č. 392/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 404/2003 Sb. Čl. II

Platnost kupónů vzoru 2003 vydaných podle dosavadních právních předpisů není dotčena u kupónů na jeden den do 31. prosince 2003, na kalendářní měsíc do 1. ledna 2004, na deset dnů do 10. ledna 2004 a na kalendářní rok do 31. ledna 2004.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 486/2002 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice

1. Kupóny s platností na kalendářní rok pro vozidlo

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun

2. Kupóny s platností na kalendářní měsíc pro vozidlo

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun

3. Kupóny s platností na deset dnů pro vozidlo

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun

4. Kupón s platností na jeden den pro vozidlo o celkové hmotnosti nad 12 tun

Přesunout nahoru