Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 483/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Částka 168/2002
Platnost od 15.11.2002
Účinnost od 15.11.2002
Zrušeno k 07.01.2017 (426/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

483

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) třídou zařízení třída identifikující typy přístrojů a zařízení a rozhraní, pro která je přístroj nebo zařízení určeno. Třídy zařízení stanovuje Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") opatřením.8) Přístroje a zařízení mohou být zařazeny současně nebo postupně do více než jedné třídy zařízení.".

2. V § 2 odst. 4 úvodní část ustanovení zní: "Přístroje a zařízení v určitých třídách nebo přístroje a zařízení určitých typů musí být Úřadem zveřejněna v Telekomunikačním věstníku formou sdělení, které musí být v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou,8) a tyto přístroje a zařízení musí být konstruovány tak, aby".

Poznámka pod čarou č. 8) zní:

"8) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášená pod č. 7/1995 Sb.".

3. V § 2 odst. 4 písm. a) se za slova "České republiky" vkládají slova "a na území členského státu Evropské unie".

4. V § 3 odst. 6 větě první se slova "kmitočty nebo" a "v rozporu s plánem přidělení kmitočtů a kmitočtových pásem" zrušují; za slova "kmitočtová pásma" se vkládají slova ", jejichž použití není" a za slova "České republice" se vkládají slova "stanoveno Úřadem v generální licenci,10a)".

Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

"10a) § 46 a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.".

5. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

"(8) Pokud přístroje a zařízení splňují požadavky podle tohoto nařízení a vztahuje se na ně příslušná mezinárodní smlouva,10b) použije se namísto postupu podle odstavce 4 následující postup. Výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo osoba odpovědná za uvedení přístroje a zařízení na trh na přístroj nebo zařízení umístí označení CE17) a přiloží ke každému výrobku prohlášení o shodě, které vyjadřuje splnění základních požadavků, stanovených tímto nařízením pro stanovený druh výrobku. K identifikaci přístroje nebo zařízení použije výrobce číslo typu, číslo výrobní série nebo výrobní číslo a název nebo jméno a příjmení výrobce nebo osoby odpovědné za uvedení přístroje na trh. Jestliže se používají postupy podle přílohy č. 3, č. 4 nebo č. 5, je toto označení doprovázeno identifikačním číslem notifikované osoby podle přílohy č. 6. U rádiových zařízení se navíc uvádí identifikační znak třídy zařízení podle přílohy č. 7. K zařízení může být připojeno jakékoli jiné označení pod podmínkou, že se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE. Žádný přístroj a zařízení, nezávisle na tom, zda splňuje nebo nesplňuje příslušné základní požadavky, nesmí nést jiné označení, které by mohlo uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam nebo grafickou úpravu označení CE podle přílohy č. 7.

10b) Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, uveřejněný pod č. 56/2001 Sb. m.s., ve znění sektorové přílohy "Telekomunikace".".

6. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Přístroje a zařízení, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, lze veřejně vystavovat na veletrzích, výstavách, předváděcích a obdobných akcích jen za podmínky, že budou viditelně označeny upozorněním, že nemohou být uváděny na trh a provozovány předtím, než bude zajištěna jejich shoda s požadavky stanovenými tímto nařízením.".

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"§ 5a

Jestliže bylo uloženo pro přístroje a zařízení ochranné opatření podle zvláštního zákona11a) v důsledku neplnění požadavků tohoto nařízení, v oznámení podle § 7 odst. 8 zákona se uvede, zda důvod pro uložení ochranného opatření byl způsoben

a) nesprávným použitím harmonizovaných norem,

b) nedostatky v harmonizovaných normách,

c) nesplněním požadavků podle § 2 odst. 3, jestliže přístroje a zařízení nesplňují harmonizované normy.

11a) Například § 7a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V příloze č. 2 bodech 1, 2, 3 a 5, v příloze č. 3 bodě 2, v příloze č. 4 bodech 2, 3 a 4, v příloze č. 5 bodě 1 a v nadpisu přílohy č. 7 se slova "podle § 4" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8 a § 4".

9. V příloze č. 7 bodě 5 se ve větě první za slovo "znak" vkládají slova "třídy zařízení s případným dalším doplňkovým údajem", za slovo "uživatele" se vkládají slova "rádiového zařízení" a slovo "přístroj" se nahrazuje slovem "zařízení".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr dopravy a spojů:

Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru