Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 466/2002 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům

Částka 161/2002
Platnost od 12.11.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.05.2004 (256/2004 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

466

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2002,

kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 47a odst. 2 a § 47b odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROVOZU OBCHODNÍKA

(K § 47a zákona o cenných papírech)

[K § 47a odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech]

§ 1

Vnitřní předpisy

(1) Obchodník s cennými papíry1) a zahraniční obchodník s cennými papíry poskytující na území České republiky investiční služby prostřednictvím pobočky2) (dále jen "obchodník") vydá vnitřní předpisy, které upraví administrativní postupy v rámci vnitřního provozu obchodníka, zejména

a) organizační uspořádání obchodníka, oprávnění, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců obchodníka a ostatních zaměstnanců obchodníka,

b) postup při přijímání či změně vnitřních předpisů,

c) systém vnitřní kontroly (§ 3 až 5),

d) výkon činností zaměstnanci obchodníka ve vztahu k poskytování investičních služeb obchodníkem,

e) oprávnění zaměstnanců obchodníka ke schvalování a podepisování dokumentů v rámci činnosti obchodníka,

f) postup tvorby, zpracování a nakládání s daty a dokumenty obchodníka, jejich uchovávání a

g) správu a obsluhu informačního systému provozovaného obchodníkem.

(2) Obchodník je povinen činit soustavně přiměřená opatření k tomu, aby zajistil dodržování vnitřních předpisů, které přijme na základě této vyhlášky.

§ 2

Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat

(1) Obchodník přijme do pracovního poměru alespoň jednu osobu jako správce informačního systému, telekomunikačních a záznamových zařízení (dále jen "správce") nebo uzavře smlouvu se třetí osobou, která bude činnost správce vykonávat.

(2) Obchodník ve vnitřním předpisu upraví zejména

a) podmínky přístupu zaměstnanců k informačnímu systému a údajům v něm zaznamenaným, rozsah přístupových práv a proces jejich nastavování, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých zaměstnanců a rozhodování o jejich změnách,

b) podmínky, za kterých budou do informačního systému vkládána data získaná v souvislosti s výkonem činnosti obchodníka a jejich změny, a podmínky nakládání s těmito daty,

c) postup při řešení situací, kdy dojde k poruše funkcí informačního systému, telekomunikačních prostředků nebo záznamových zařízení používaných obchodníkem, včetně způsobu zajištění náhradního provozu informačního systému, telekomunikačních a záznamových zařízení,

d) opatření zajišťující pravidelné zálohování dat uložených v informačním systému a jejich uchovávání nejméně po dobu deseti let,3)

e) ochranu informačního systému před vstupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením,

f) postup rekonstrukce dat v případě, že došlo k neoprávněnému zásahu podle písmene e) nebo k poškození informačního systému,

g) opatření zajišťující, aby zaměstnanci při poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až d) zákona o cenných papírech zákazníkům používali telekomunikační zařízení, u nichž obchodník zajistí pořizování záznamů komunikace,

h) pravidla používání telekomunikačních zařízení, alespoň vyhrazení určitých telefonních linek, a případně jiných telekomunikačních zařízení pro účely související s výkonem činností při poskytování investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až d) zákona o cenných papírech zákazníkům, a pořizování záznamů komunikace na těchto telefonních linkách, případně jiných telekomunikačních zařízeních a jejich uchovávání nejméně po dobu deseti let;3) záznam podle věty první obsahuje alespoň datum a čas komunikace, údaje identifikující odesílatele a příjemce, jsou-li dostupné, a obsah přenášené zprávy; obchodník zajistí možnost pořízení úplných výpisů záznamů komunikace na vyhrazených telefonních linkách, případně jiných telekomunikačních zařízeních podle věty první a možnost pořizování výstupu ze záznamového zařízení,

i) opatření zajišťující, aby správu záznamového zařízení použitého k zaznamenávání komunikace podle písmene h) prováděl výhradně správce, a

j) opatření zajišťující, aby záznamy komunikace podle písmene h) nemohly být v záznamovém zařízení dodatečně měněny.

(3) Dodržování povinností podle odstavce 2 písm. e) a f) zajišťuje obchodník prostřednictvím správce zejména

a) pravidelnými kontrolami základních funkcí technických a programových prostředků informačního systému,

b) přiměřenou pravidelnou aktualizací technických a programových prostředků informačního systému a

c) použitím zabezpečovacích prostředků.

(4) Obchodník upraví vnitřním předpisem nebo ve smlouvě, je-li správcem třetí osoba, zejména povinnost správce

a) odmítnout neoprávněný vstup do informačního systému zaměstnanci obchodníka nebo jiné osobě,

b) provést neodkladná opatření v případě neoprávněného vstupu nebo zásahu podle odstavce 2 písm. e) nebo poškození informačního systému a

c) informovat o postupu podle písmen a) a b) zaměstnance pověřeného výkonem compliance (§ 4) a příslušného vedoucího zaměstnance nebo člena statutárního orgánu obchodníka.

Systém vnitřní kontroly

§ 3

(1) Obchodník zavede systém vnitřní kontroly přiměřeně ke své velikosti a k rozsahu a povaze poskytovaných služeb a zajistí vytvoření takové organizační struktury, která umožní efektivní činnost systému vnitřní kontroly.

(2) Součástí systému vnitřní kontroly je zejména

a) kontrola prováděná každým zaměstnancem při výkonu pracovní činnosti,

b) kontrola prováděná vedoucím zaměstnancem při výkonu řídící činnosti,

c) činnost compliance a

d) činnost interního auditu (§ 5).

(3) Obchodník upraví vnitřním předpisem systém vnitřní kontroly, ve kterém podrobněji vymezí zejména

a) povinnost statutárního orgánu obchodníka zavést systém vnitřní kontroly, soustavně sledovat jeho funkčnost a pravidelnou kontrolu a vytvořit předpoklady pro nezávislý a objektivní výkon compliance a interního auditu,

b) povinnost dozorčího orgánu pravidelně vyhodnocovat činnost systému vnitřní kontroly,

c) povinnost zaměstnance vykonávat kontrolu uvedenou v odstavci 2 písm. a),

d) povinnost vedoucího zaměstnance vykonávat kontrolu uvedenou v odstavci 2 písm. b),

e) povinnosti zaměstnance pověřeného výkonem compliance,

f) povinnosti osoby pověřené výkonem interního auditu a

g) postupy při řešení selhání systému vnitřní kontroly.

§ 4

Compliance

(1) Výkon compliance zajišťuje obchodník prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance obchodníka. O pověření zaměstnance výkonem compliance a odvolání z výkonu compliance rozhoduje statutární orgán obchodníka a je informován dozorčí orgán obchodníka; v případě, že výkon compliance zajišťuje více zaměstnanců, pověřuje a odvolává statutární orgán obchodníka pouze jejich vedoucího zaměstnance.

(2) Zaměstnanec pověřený výkonem compliance vykonává tuto činnost osobně.

(3) Obchodník vnitřním předpisem upraví povinnost zaměstnance pověřeného výkonem compliance

a) provádět kontrolu souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, zejména s právními předpisy upravujícími poskytování investičních služeb a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

b) koordinovat tvorbu opatření vedoucích k zajištění souladu činnosti obchodníka a vnitřních předpisů s právními předpisy a kontrolovat soulad navržených opatření s právními předpisy,

c) kontrolovat dodržování pravidel o obchodech zaměstnanců obchodníka uzavíraných na jejich vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých a provádět kontrolu obchodů provedených na vlastní účet obchodníka a pro zákazníky z hlediska dodržování zákona,4)

d) v návaznosti na stížnosti podané na činnost obchodníka a na výsledky jejich vyřízení koordinovat tvorbu opatření k nápravě a kontrolovat soulad navržených opatření s právními předpisy,

e) vést evidence podle § 6 odst. 2, § 13 odst. 1 a § 21 odst. 1; obchodník vnitřním předpisem stanoví pravidla pro vedení těchto evidencí a jejich kontrolu,

f) navrhovat způsob pravidelného seznamování zaměstnanců obchodníka s vnitřními předpisy, pracovními postupy a právními předpisy, upravujícími zejména poskytování investičních služeb a s jejich změnami a kontrolovat jeho dodržování,

g) kontrolovat režim používání důvěrných informací, které obchodník získal,

h) koordinovat komunikaci se státními orgány a dalšími orgány veřejné správy, případně s dalšími orgány,

i) činit opatření proti zneužití informací, dat a dokumentů, které získá při výkonu compliance, neoprávněnou osobou,

j) vykonávat činnosti podle písmen a) až i) odborně, nezávisle, objektivně a čestně a

k) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu compliance.

(4) Obchodník vnitřním předpisem upraví oprávnění zaměstnance pověřeného výkonem compliance

a) pasivně vstupovat do informačního systému obchodníka a získávat z něj údaje nezbytné k výkonu compliance,

b) vstupovat na jednotlivá pracoviště obchodníka,

c) požadovat na všech zaměstnancích obchodníka poskytnutí informací a dokladů nezbytných k výkonu compliance; ve vztahu ke třetí osobě, která na smluvním základě zajišťuje pro obchodníka činnosti podle § 2 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. e) a f), obchodník zajistí úpravu oprávnění zaměstnance pověřeného výkonem compliance smluvně a

d) podávat informace o závažných skutečnostech souvisejících s výkonem compliance přímo statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka.

§ 5

Interní audit

(1) Výkon interního auditu obchodníka zajišťuje obchodník prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance obchodníka (dále jen "interní auditor"). O pověření zaměstnance výkonem interního auditu a odvolání z výkonu interního auditu rozhoduje statutární orgán obchodníka a je informován dozorčí orgán obchodníka; v případě, že výkon interního auditu zajišťuje více zaměstnanců, pověřuje a odvolává statutární orgán obchodníka pouze jejich vedoucího zaměstnance. Věta první a druhá neplatí, pokud výkon interního auditu obchodníka zajišťuje zaměstnanec osoby, která s obchodníkem tvoří koncern,5) ledaže je obchodník bankou nebo pobočkou zahraniční banky.

(2) Obchodník vnitřním předpisem upraví povinnost interního auditora ověřovat a hodnotit zejména

a) funkčnost systému řízení obchodníka,

b) účinnost vnitřního kontrolního systému,

c) systém řízení rizik,

d) vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví,

e) úplnost, průkaznost a správnost vedení evidencí obchodníka,

f) pravdivost a věrohodnost účetních, statistických a provozních informací,

g) pravdivost a věrohodnost informací předávaných statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka,

h) dodržování povinností stanovených vnitřními předpisy obchodníka a právními předpisy,

i) výkon compliance.

Interní auditor je povinen provádět ověřování a hodnocení ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem podle rizikovosti oblastí ověřovaných a hodnocených podle písmen a) až i), nejméně však jednou ročně.

(3) Obchodník dále vnitřním předpisem upraví zejména povinnost interního auditora

a) provádět monitorování, ověřování a hodnocení postupů při výkonu jednotlivých činností obchodníka a identifikovat z nich vyplývající rizika (interní audit),

b) oznámit zaměstnancům nebo třetím osobám, které na smluvním základě zajišťují pro obchodníka některé činnosti podle § 2 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. e) a f), před provedením interního auditu jeho zahájení, pokud to neohrozí účel interního auditu,

c) vyžadovat od osob, u kterých byl proveden interní audit, písemné stanovisko k jeho výsledku,

d) vypracovat zprávu interního auditora obsahující informace o provedeném interním auditu a návrh doporučení a předložit ji příslušnému vedoucímu zaměstnanci, statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka,

e) ověřovat, zda opatření přijatá na základě navrženého doporučení byla realizována ve stanovených termínech a jakým způsobem,

f) vypracovat metodiku pro provádění interního auditu a zajistit její průběžnou aktualizaci,

g) vypracovat plán činnosti interního auditora na období alespoň jednoho kalendářního roku,

h) alespoň jednou za kalendářní rok vypracovat zprávu o činnosti interního auditora a předložit ji statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka,

i) oznámit příslušnému vedoucímu zaměstnanci, případně statutárnímu orgánu obchodníka všechny skutečnosti, které by mohly vyvolat pochybnosti o jeho nepodjatosti,

j) činit opatření proti zneužití informací, dat a dokumentů, které získá při výkonu interního auditu, neoprávněnou osobou,

k) vykonávat činnosti podle písmen a) až j) odborně, nezávisle, objektivně a čestně a

l) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu interního auditu.

(4) Obchodník vnitřním předpisem upraví zejména oprávnění interního auditora

a) pasivně vstupovat do informačního systému obchodníka a získávat z něj údaje nezbytné k výkonu interního auditu,

b) vstupovat na jednotlivá pracoviště obchodníka, je-li to nezbytné k výkonu interního auditu,

c) požadovat na všech zaměstnancích obchodníka poskytnutí informací a dokladů nezbytných k výkonu činnosti interního auditu; ve vztahu ke třetí osobě, která na smluvním základě zajišťuje pro obchodníka činnosti podle § 2 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. e) a f), obchodník zajistí úpravu oprávnění interního auditora smluvně,

d) vyžadovat od vedoucích zaměstnanců obchodníka zprávu o odstranění nedostatků, které zjistil interní auditor, a

e) podávat informace o závažných skutečnostech souvisejících s výkonem interního auditu přímo statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka.

§ 6

Pravidla pro obchody uzavírané zaměstnanci

(1) Obchodník vnitřním předpisem upraví podmínky, za nichž může zaměstnanec obchodníka uzavřít obchod s investičním instrumentem na svůj účet nebo na účet osob jemu blízkých.6) Obchodník, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, upraví podmínky podle věty první jen pro zaměstnance organizačních útvarů, které se podílejí na poskytování investičních služeb.

(2) Vnitřní předpis podle odstavce 1 upraví alespoň způsob a lhůtu pro plnění povinnosti hlásit zaměstnanci pověřenému výkonem compliance předmět obchodu, jeho objem, cenu, místo, dobu a způsob uzavření a vypořádání. Obchodník může podmínit uzavření obchodu předchozím souhlasem, který za podmínek stanovených vnitřním předpisem může udělit zaměstnanec pověřený výkonem compliance. Zaměstnanec pověřený výkonem compliance zajišťuje vedení evidence obchodů zaměstnanců s investičními instrumenty, žádostí o souhlas a udělených souhlasů.

(3) Obchodník dále upraví vnitřním předpisem opatření, která předcházejí tomu, aby zaměstnanec obchodníka uzavřel obchod na vlastní účet nebo na účet osob jemu blízkých s investičními instrumenty, ohledně kterých zákazník udělil obchodníkovi pokyn k uzavření obchodu, dříve, než je tento pokyn zaznamenán do deníku obchodníka a jsou učiněny nezvratné kroky k jeho provedení.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně pro členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu obchodníka; v případě obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, platí ustanovení odstavců 1 až 3 pro osobu odpovědnou za výkon činností obchodníka (§ 46a odst. 2 zákona o cenných papírech).

§ 7

Pravidla vedení finančních prostředků zákazníka

[K § 47a odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech]

(1) Obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, vede finanční prostředky zákazníků na nejméně jednom svém bankovním účtu, na němž nevede vlastní finanční prostředky (dále jen "zákaznický bankovní účet").

(2) Obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, používá k vypořádání obchodů s investičními instrumenty uzavřených pro zákazníka finanční prostředky zákazníka a k vypořádání obchodů uzavřených na účet obchodníka svoje vlastní finanční prostředky.

(3) Obchodník vyplácí úroky z finančních prostředků zákazníka, které jsou vedeny na zákaznickém bankovním účtu obchodníka, v době a způsobem dohodnutým se zákazníkem.

(4) Jestliže obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, váže výši některého z poplatků za poskytovaní investičních služeb na výši úroku ze svěřených finančních prostředků zákazníka, uvede tuto skutečnost v ceníku služeb a zákazníka na ni výslovně upozorní.

(5) Obchodník, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, vnitřním předpisem upraví oddělené nakládání s finančními prostředky zákazníků od nakládání s vlastními finančními prostředky a podrobnosti pravidel uvedených v odstavcích 1 až 3, zejména

a) určí osoby oprávněné k otevření zákaznického bankovního účtu,

b) určí zaměstnance oprávněné disponovat s finančními prostředky na zákaznickém bankovním účtu, přičemž na každé dispozici a kontrole jejího provedení se podílejí alespoň dva zaměstnanci, a

c) určí způsob výpočtu výše úroků náležejících jednotlivým zákazníkům v případě, že na jednom zákaznickém bankovním účtu jsou vedeny finanční prostředky více zákazníků, a určí osobu odpovědnou za správnost tohoto výpočtu.

(6) Na obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, se ustanovení odstavců 1, 2, 4 a 5 použijí přiměřeně.

§ 8

Pravidla účtování o finančních prostředcích a investičních instrumentech zákazníka

[K § 47a odst. 1 písm. c) zákona o cenných papírech]

(1) Obchodník účtuje o finančních prostředcích a investičních instrumentech zákazníka v souladu s právními předpisy upravujícími účetní postupy pro obchodníky.

(2) Obchodník využívá k účtování systém samostatných analytických účtů vytvořený tak, aby zajišťoval

a) oddělení evidence obchodů s investičními instrumenty uzavřených pro zákazníky obchodníka a obchodů s investičními instrumenty uzavřených na vlastní účet obchodníka,

b) vymezení finančních prostředků a investičních instrumentů jednotlivých zákazníků obchodníka a

c) vymezení pohledávek a závazků obchodníka souvisejících s poskytováním investičních služeb vůči jednotlivým zákazníkům.

§ 9

Opatření proti zneužití svěřených finančních prostředků a investičních instrumentů k obchodům na vlastní účet

[K § 47a odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech]

(1) Obchodník zamezuje zneužití svěřených finančních prostředků a investičních instrumentů k obchodům na vlastní účet zejména tím, že

a) dodržuje povinnosti týkající se vedení finančních prostředků zákazníka a pravidel účtování (§ 7 a 8),

b) vede evidenci smluv uzavřených se zákazníky, jejich dodatků a plných mocí vystavených na jejich základě,

c) vnitřním předpisem upraví způsob a četnost informování zákazníka o pohybech a stavech na účtech finančních prostředků a jednotlivých investičních instrumentů zákazníka,

d) vnitřním předpisem určí zaměstnance oprávněné jménem obchodníka disponovat s investičními instrumenty zákazníka, přičemž na každé dispozici a kontrole jejího provedení se podílejí alespoň dva zaměstnanci, a

e) vypracuje pravidla pro poskytování půjček finančních prostředků nebo investičních instrumentů a pravidla pro poskytování úvěrů zákazníkům v rámci poskytování investiční služby a pravidla pro přijímání půjček finančních prostředků nebo investičních instrumentů anebo úvěrů od zákazníků; o poskytnutých a přijatých půjčkách a úvěrech v rámci poskytování investiční služby vede obchodník evidenci, ve které samostatně uvádí odměnu za poskytnutí a přijetí půjčky nebo úvěru.

(2) Obchodník vnitřním předpisem stanoví pravidla pro vedení evidencí podle odstavce 1 písm. b) a e) v informačním systému.

(3) Obchodník vnitřním předpisem stanoví způsob kontroly dodržování povinností podle odstavce 1 se zřetelem k možnému zneužití prostředků svěřených zákazníkem pro obchody na vlastní účet obchodníka nebo na účet třetí osoby.

(4) Obchodník zejména stanoví způsob kontroly shody dat zanesených do evidencí obchodníka se skutečným stavem a postup odstranění zjištěných nesrovnalostí (rekonciliace) přiměřený rozsahu a povaze obchodníkem poskytovaných služeb, počtu zákazníků a objemu svěřených finančních prostředků a investičních instrumentů a její četnost, nejméně však jednou za týden, a stanoví způsob kontroly plnění těchto povinností.

§ 10

Opatření k zamezení střetu zájmů

[K § 47a odst. 1 písm. e) zákona o cenných papírech]

(1) Obchodník pověří zaměstnance, přiměřeně k rozsahu investičních služeb poskytovaných v souladu s povolením, zejména

a) obchodováním (front office), pokud mu bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a) a b) anebo c) zákona o cenných papírech,

b) obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků, pokud mu bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech,

c) výkonem poradenské činnosti, pokud mu bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. d) anebo f) zákona o cenných papírech,

d) vypořádáním obchodů (back office),

e) výkonem analytické činnosti, ledaže pro něj analytickou činnost zajišťuje třetí osoba na smluvním základě, a

f) vedením účetnictví, ledaže pro něj vedení účetnictví zajišťuje třetí osoba na smluvním základě.

(2) Obchodník vnitřním předpisem stanoví zejména povinnost zaměstnance pověřeného obchodováním

a) přijímat a předávat pokyny od zákazníků k jejich provedení,

b) provádět pokyny týkající se investičních instrumentů na cizí účet nebo obchodovat s investičními instrumenty na vlastní účet obchodníka pro jiného,

c) obchodovat s investičními instrumenty na vlastní účet obchodníka,

d) dodržovat stanovené limity a postupy k omezení přijímaného rizika,

e) evidovat přijaté pokyny a obchody uzavřené na základě těchto pokynů a včas je předávat zaměstnanci pověřenému vypořádáním obchodů, a to i v případě neuskutečněných nebo stornovaných obchodů, a

f) spolupracovat s útvarem vypořádání obchodů na zajištění vypořádání obchodů.

(3) Obchodník může zaměstnance pověřeného vypořádáním obchodů pověřit zpracováváním a odesíláním vyrozumění o uzavřených obchodech zákazníkům a vedením evidence obsahující záznamy o tom, kdy byl zákazník informován, a identifikaci osoby, která informování zákazníka zajistila. Obchodník dále vnitřním předpisem stanoví povinnost zaměstnance pověřeného vypořádáním obchodů zejména

a) řádně a včas zpracovávat veškerá data předaná zaměstnancem pověřeným obchodováním,

b) kontrolovat dodržování stanovených limitů a postupů k omezení velikosti přijímaného rizika zaměstnancem pověřeným obchodováním, ledaže je tato činnost zajištěna jiným zaměstnancem, který není pověřen obchodováním nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,

c) vypořádávat obchody s investičními instrumenty,

d) zajišťovat, aby k převodu finančních prostředků a investičních instrumentů došlo ke stejnému datu; o obchodech, u kterých jsou data převodu finančních prostředků a investičních instrumentů rozdílná, vede obchodník evidenci a

e) vykonávat činnost podle § 9 odst. 4.

(4) Obchodník vnitřním předpisem stanoví zákaz, aby zaměstnanec obchodníka

a) pověřený obchodováním současně obchodoval na vlastní účet obchodníka a prováděl pokyny na účet zákazníka, ledaže

1. je přijetím pokynu zákazníka k uzavření obchodu a jeho zadáním do obchodního systému obchodníka pověřen jiný zaměstnanec, než který zajišťuje provedení pokynu zákazníka nebo obchodování na vlastní účet obchodníka,

2. je pokyn proveden na veřejném trhu v systému řízeném kotacemi,

3. jde o uzavírání pozic obchodníka na základě plnění pokynu zákazníka, nebo

4. jde o obchod na vlastní účet obchodníka v rámci řízení aktiv a pasiv bankovního portfolia,16) v případě obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky,

b) pověřený obchodováním byl současně pověřený vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,

c) pověřený řízením finančních rizik byl současně pověřený uzavíráním obchodů nebo vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků, jedná-li se o obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky nebo mu bylo uděleno povolení k poskytování investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech,

d) pověřený vedením účetnictví byl současně pověřený obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků nebo obchodováním nebo vypořádáním obchodů, ledaže obchodník používá k vypořádání obchodů automatizovaný obchodní systém, který umožňuje efektivní výkon kontroly zaměstnance pověřeného vedením účetnictví nad činností zaměstnance pověřeného vypořádáním obchodů,

e) pověřený vedením evidence smluv uzavřených se zákazníky, jejich dodatků a plných mocí [§ 9 odst. 1 písm. b)] nebo evidencí smluv uzavřených s institucionálními investory7) a jinými obchodníky, kteří nejsou zákazníky, které se váží k obchodování s investičními instrumenty, jejich dodatků a plných mocí, byl současně pověřen obchodováním nebo obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků,

f) pověřený výkonem compliance vykonával činnost bezprostředně související s poskytováním investičních služeb obchodníkem nebo byl členem statutárního orgánu obchodníka, ledaže neodpovídá bezprostředně za činnosti související s poskytováním investičních služeb; jedná-li se o obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, nesmí zaměstnanec pověřený výkonem compliance vykonávat ani činnosti podle věty první, ani jinou činnost, ledaže jde o činnost, jejíž kontrolou není v rámci výkonu compliance pověřen, a

g) pověřený výkonem interního auditu vykonával činnost bezprostředně související s poskytováním investičních služeb obchodníkem nebo byl členem statutárního orgánu obchodníka; jedná-li se o obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, nesmí zaměstnanec pověřený výkonem interního auditu vykonávat jinou činnost, jejímž hodnocením a ověřováním je v rámci výkonu interního auditu pověřen.

(5) Obchodník zajistí alespoň

a) nastavení přístupových práv do informačního systému pro jednotlivé zaměstnance [§ 2 odst. 2 písm. a)] tak, aby nemohlo dojít ke kumulaci činností zakázané podle odstavce 4,

b) fyzické oddělení pracovišť zaměstnanců pověřených obchodováním, vypořádáním obchodů a obhospodařováním individuálních portfolií zákazníků a

c) rozdělení povinností a kontrolních oprávnění zaměstnanců pověřených výkonem činností podle odstavce 1 písm. a), b) a d), jejich vedoucích zaměstnanců a členů statutárního orgánu obchodníka.

§ 11

Materiální a personální vybavení obchodníka

[K § 47a odst. 1 písm. f) zákona o cenných papírech]

(1) Obchodník zajistí následující materiální vybavení přiměřeně k rozsahu poskytovaných služeb:

a) technické a programové prostředky pro vedení deníku obchodníka a dalších evidencí,

b) přímé nebo zprostředkované spojení s organizátory veřejných trhů,

c) přímé nebo zprostředkované spojení s osobami provádějícími vypořádání obchodů s investičními instrumenty,

d) systémy pro vedení účetnictví a hospodářské evidence,

e) systémy pro komunikaci se zákazníky a

f) technické vybavení.

(2) Obchodník musí být vybaven takovým elektronickým informačním systémem, který umožňuje evidenci alespoň údajů podle § 47 odst. 1 až 3 zákona o cenných papírech. Elektronický informační systém uvede všechny údaje podle věty první i ve výstupní informaci. Informační systém musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů podle věty první spolu s identifikací osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která tuto změnu provedla, čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby pořizující datový výstup. Elektronický informační systém musí umožnit reprodukci dat v listinné podobě.

(3) Jedná-li se o pokyn, který má být proveden na veřejném trhu prostřednictvím systému řízeného objednávkami, musí elektronický informační systém zajistit současně s předáním pokynu k realizaci obchodu na veřejném trhu také předání informace o tom, zda se jedná o obchod na vlastní účet pro obchodníka nebo o obchod pro zákazníka.

(4) Jedná-li se o pokyn, který má být proveden na veřejném trhu prostřednictvím systému řízeného kotacemi, musí elektronický informační systém zajistit, umožní-li to organizátor trhu, současně s pokynem pro realizaci obchodu na veřejném trhu předání informace o tom, zda se jedná o obchod na vlastní účet pro obchodníka, o obchod pro zákazníka nebo o provedení sdruženého pokynu (§ 12 odst. 2).

ČÁST DRUHÁ

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA JEDNÁNÍ OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

(K § 47b zákona o cenných papírech)

§ 12

Kvalifikované, čestné a spravedlivé poskytování služeb obchodníkem

[K § 47b odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech]

(1) obchodník poskytuje své služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu svých zákazníků, zejména tím, že

a) je poskytuje prostřednictvím důvěryhodných a odborně způsobilých zaměstnanců, kteří jsou vhodní pro vykonávanou činnost,

b) postupuje podle vnitřních předpisů a zajišťuje vnitřní kontrolu tohoto postupu,

c) informuje zákazníka o postupu uplatňování reklamací a stížností a jejich vyřizování (odstavec 4) a tento postup dodržuje,

d) je poskytuje za předem sjednané ceny (odstavec 5),

e) postupuje podle obchodních podmínek(odstavec 6),

f) v jednání se zákazníkem v nejvyšší možné míře přihlíží k jeho individuálním podmínkám,

g) poskytuje zákazníkům rovné (spravedlivé) zacházení a

h) stanoví obsahové náležitosti pokynů týkajících se obchodování s investičními instrumenty předávaných jeho zaměstnanci a uloží svým zaměstnancům, aby se zákazníky komunikovali určitým a srozumitelným způsobem tak, aby byl zcela zřejmý předmět komunikace.

(2) obchodník je oprávněn sdružovat pokyny svých zákazníků navzájem a také s pokyny na vlastní účet, jestliže

a) se jedná pouze o pokyny k nákupu nebo pouze o pokyny k prodeji,

b) se jedná pouze o pokyny se shodnou limitní cenou,

c) obchod uskutečněný na základě sdruženého pokynu není méně výhodný pro kteréhokoliv ze zákazníků, jejichž pokyny jsou sdruženy, než samostatné provedení jeho pokynu, včetně zohlednění nákladů na vypořádání jednotlivým zákazníkům,

d) všichni zákazníci, jejichž pokyny jsou sdruženy, byli obchodníkem předem informováni o možnosti, že jejich pokyn bude sdružen, a o způsobu vypořádání obchodu uzavřeného na základě sdruženého pokynu mezi jednotlivé zákazníky, a písemně vyjádřili souhlas s tímto postupem obchodníka v pokynu nebo ve smlouvě s obchodníkem a

e) obchodník

1. zajistí identifikaci sdružovaných pokynů i sdruženého pokynu a jeho provedení, jakož i jejich evidenci v deníku obchodníka,

2. zajistí, že nedostatek finančních prostředků nebo investičních instrumentů na straně zákazníka nebo obchodníka neznemožní ani neohrozí provedení pokynu jiného zákazníka, a

3. zajistí spravedlivé rozdělení nakoupených investičních instrumentů a vzniklých nákladů mezi jednotlivé zákazníky, jejichž pokyny jsou sdruženy, a případně i na vlastní účet; jestliže nemůže být uspokojen celý sdružený pokyn, musí obchodník přednostně uspokojit pokyny zákazníků, ledaže je schopen prokázat, že bez jeho vlastního pokynu by nebylo možné pokyny zákazníků uspokojit za výhodnějších podmínek nebo vůbec.

Obchod uskutečněný obchodníkem ve prospěch více než jednoho zákazníka na základě smluv o obhospodařování cenných papírů8) není obchodem uskutečněným na základě sdruženého pokynu. Ustanovení písmen a), b), c) a e) se použijí přiměřeně.

(3) Poskytuje-li obchodník své služby prostřednictvím internetu, je povinen alespoň

a) zabezpečit ověření totožnosti (autentizaci) přístupu zákazníků,

b) zabezpečit svoji internetovou stránku proti neoprávněnému přístupu,

c) na svých internetových stránkách uveřejňovat pravdivé a aktuální informace a dodržovat pravidla propagace svých služeb (§ 24) a

d) v případě, že systém obchodníka umožňuje předávat pokyny na trh bez fyzického potvrzení makléřem, zajistit, že systém umožní plnění povinnosti podle § 13 odst. 1.

(4) obchodník je povinen upozornit zákazníka na hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností, zejména na způsob podání reklamace a stížnosti na konkrétní zaměstnance vyřizující reklamaci a stížnost, lhůty pro vyřízení reklamací a stížností, způsob kontroly vyřizování reklamací a stížností vedoucími zaměstnanci a způsob informování zákazníka o vyřízení reklamace a stížnosti. obchodník zajistí vyřízení každé reklamace a stížnosti v přiměřené lhůtě. obchodník je povinen tyto informace podat přehledně, jasně a srozumitelně. V případě, že obchodník má reklamační řád, musí jej zpřístupnit veřejnosti i bez žádosti v sídle a v každé své provozovně. Obchodník vede evidenci reklamací a stížností a stanoví vnitřním předpisem pravidla jejího vedení a způsob kontroly jejich vyřizování.

(5) obchodník sdělí zákazníkovi výši, popř. způsob stanovení výše poplatků účtovaných za všechny druhy služeb, které je oprávněn poskytovat. obchodník zajistí informování zákazníka o způsobu sjednávání změn cen za poskytované služby. Při sjednávání cen za služby je obchodník povinen podávat informace zákazníkovi přehledným, jasným a srozumitelným způsobem. V případě, že obchodník má standardizovaný ceník služeb, musí jej zpřístupnit veřejnosti i bez žádosti v sídle a v každé své provozovně.

(6) Obchodní podmínky upraví způsob poskytování služeb zákazníkům podle jednotlivých investičních služeb a investičních instrumentů.

(7) obchodník je povinen seznámit zákazníka s obchodními podmínkami, cenami služeb a s reklamačním řádem i bez požádání, bez zbytečného odkladu jej informovat o všech jejich změnách a vyžádat si jeho výslovný souhlas se změnou obchodních podmínek. obchodník je povinen upravit způsob, kterým zákazník vyslovuje souhlas se změnami podle věty první ve smlouvě se zákazníkem. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.9)

§ 13

Opatření předcházející narušení průhlednosti finančního trhu

[K § 47b odst. 1 písm. b) zákona o cenných papírech]

(1) Narušování průhlednosti finančního trhu předchází obchodník zejména tím, že vyhodnotí každý pokyn od zákazníka z hlediska, zda v důsledku poskytnutí služby na základě pokynu nedojde k narušení průhlednosti finančního trhu; obchodník přihlíží především k obvyklosti pokynu vzhledem k předchozím obchodům zákazníka s investičními instrumenty, k objemu obchodu, ceně a k možnému dopadu pokynu na průhlednost trhu ve vztahu k likviditě a volatilitě trhu. Pokud má obchodník důvodné podezření, že v důsledku poskytnutí služby na základě pokynu může dojít k narušení průhlednosti finančního trhu, upozorní na tuto skutečnost zákazníka, požádá jej o vysvětlení účelu pokynu, popřípadě navrhne jiný způsob dosažení téhož účelu, který nenaruší průhlednost finančního trhu; o tom pořídí záznam, který je předán zaměstnanci zajišťujícímu výkon compliance k evidenci. Pokud má obchodník i přes vysvětlení zákazníka důvodné podezření, že poskytnutím služby na základě pokynu může dojít k narušení průhlednosti finančního trhu, pokyn neprovede a vyrozumí o tom zákazníka způsobem stanoveným ve smlouvě; o tom pořídí záznam, který je předán zaměstnanci pověřenému výkonem compliance k evidenci.

(2) Narušování průhlednosti finančního trhu předchází obchodník dále zejména tím, že

a) informuje zákazníka při uzavírání smlouvy nebo přijetí pokynu o právních předpisech, které obchodníkovi zakazují poskytnout službu, provést pokyn nebo jiný úkon, s výjimkou případů, kdy takový postup vylučuje právní předpis,10)

b) zajistí, aby zaměstnanci byli seznámeni s příslušnými právními předpisy upravujícími oblast finančního trhu, jejich výkladem a s povinnostmi, které z nich vyplývají, zejména ve vztahu k právní úpravě nakládání s důvěrnými informacemi, manipulace s cenami investičních instrumentů, a s praktickou aplikací právní úpravy v této oblasti a

c) stanoví vnitřním předpisem postup podle odstavce 1, vznikne-li podezření, že poskytnutím služby by mohlo dojít k narušení průhlednosti finančního trhu; předpis upraví povinnosti zaměstnance obchodníka, a to zejména konzultace s vedoucím zaměstnancem, zaměstnancem pověřeným výkonem compliance a svolání porady, a stanoví okruh zaměstnanců, kteří se porady zúčastní.

§ 14

Pravidla pro zamezení využívání finančních prostředků a investičních instrumentů zákazníků k obchodům s investičními instrumenty na účet obchodníka

[K § 47b odst. 1 písm. c) zákona o cenných papírech]

(1) obchodník může využít finanční prostředky nebo investiční instrumenty zákazníka k obchodu na vlastní účet, pouze pokud zákazník ve svém souhlasu podle § 47b odst. 1 písm. c) zákona o cenných papírech uvede zejména

a) přesnou výši finančních prostředků zákazníka nebo přesné vymezení investičních instrumentů zákazníka, které smí obchodník využít k obchodu na vlastní účet, nebo způsob jejich určení,

b) dobu, nebo způsob jejího určení, po kterou smí obchodník finanční prostředky nebo investiční instrumenty zákazníka využít k obchodu na vlastní účet, s tím, že tato doba nesmí překročit třicet dnů od podepsání souhlasu zákazníkem, a

c) přesně určený účel, pro který smí obchodník finanční prostředky nebo investiční instrumenty zákazníka využít, s tím, že tímto účelem může být pouze obchod s investičními instrumenty.

(2) Souhlas zákazníka podle odstavce 1 musí být udělen předem zvlášť pro každý případ využití finančních prostředků nebo investičních instrumentů zákazníka obchodníkem na vlastní účet.

§ 15

Pravidla vyžadování informací od zákazníka

[K § 47b odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech]

obchodník vnitřním předpisem stanoví způsob a podmínky získávání informací o zákaznících. obchodník dále stanoví, aby pověření zaměstnanci při získávání informací od zákazníků postupovali tak, že zejména

a) poučí zákazníka o tom, že odpovědět na položené otázky není povinností zákazníka, a pokud tak učiní, činí tak zcela dobrovolně; pokud zodpovězení některé otázky představuje podmínku uzavření smlouvy nebo přijetí pokynu, obchodník o tom zákazníka rovněž poučí,

b) poučí zákazníka o tom, že na jím sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákonal,11)

c) zaznamenají a vyhodnotí informace o zákazníkovi z hlediska úrovně odborných znalostí a zkušeností zákazníka, jeho požadavků na službu a vztahu k riziku a finanční situace zákazníka a tyto informace včetně vyhodnocení zaznamenají do evidence informací získaných od zákazníků; tím nejsou dotčeny povinnosti obchodníka podle zvláštních zákonů12) a

d) v případě, že zákazník odmítne informace poskytnout, učiní o tom záznam a zaznamenají jej do evidence podle písmene c).

§ 16

Pravidla upozorňování zákazníka na důležité skutečnosti

[K § 47b odst. 1 písm. e) zákona o cenných papírech]

(1) Smlouva mezi obchodníkem a zákazníkem musí obsahovat upozornění, že obchodník odmítne poskytnutí požadované služby v celém rozsahu nebo částečně, pokud hrozí střet zájmů mezi obchodníkem a zákazníkem nebo mezi zákazníky obchodníka navzájem (§ 18), a upozornění, že obchodník neprovede pokyn, jestliže by na základě jeho provedení mohlo dojít k narušení průhlednosti finančního trhu (§ 13).

(2) obchodník je povinen zejména

a) informovat zákazníka před uzavřením smlouvy nebo přijetím pokynu a dále kdykoliv na požádání o aktuálním kurzu nebo ceně investičního instrumentu na veřejných trzích nebo o kurzu či ceně, za které byl investiční instrument obchodován naposled, pokud investiční instrument nebyl v daný den obchodován na veřejných trzích,

b) informovat zákazníka o možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou službou nebo pokynem, a o možných zajištěních proti nim,

c) upozornit zákazníka, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené,

d) informovat zákazníka o nových skutečnostech, které by mohly mít významný vliv na dosud neprovedený pokyn; ustanovení § 21 odst. 3 tím není dotčeno,

e) písemně informovat zákazníka o uskutečněných pokynech a o případech využití finančních prostředků a investičních instrumentů zákazníka za podmínek podle § 14, nedohodl-li se zákazníkem jinak, a to ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí,

f) informovat zákazníka o tom, že provedením pokynu mohou vzniknout další finanční závazky než smluvené, a vyžádat si od něj souhlas k provedení tohoto pokynu způsobem stanoveným ve smlouvě se zákazníkem,

g) upozornit zákazníka na zpoždění vypořádání obchodu a na jeho důvody způsobem stanoveným ve smlouvě se zákazníkem; o plnění povinnosti upozorňovat na zpoždění vypořádání vede obchodník evidenci, přičemž stanoví vnitřním předpisem pravidla vedení této evidence a způsob její kontroly,

h) informovat zákazníka o tom, že pokyny zadávané zákazníkem v souvislosti s poskytováním investičních služeb podle § 8 odst. 2 písm. a) až d) zákona o cenných papírech prostřednictvím telekomunikačních zařízení jsou zaznamenávány a obchodník je v souladu se zvláštními předpisy13) archivuje, a

i) informovat zákazníka o postupu a způsobu komunikace v případě poruchy informačního systému, telekomunikačních zařízení a záznamových zařízení používaných obchodníkem.

§ 17

Pravidla uveřejňování podstatných informací o obchodech obchodníka

[K § 47b odst. 1 písm. f) zákona o cenných papírech]

(1) Údaje o obchodech s investičními instrumenty, které uskutečnil na vlastní účet, obchodník uveřejňuje alespoň v následujícím rozsahu a struktuře:

a) objem cenných papírů určených k obchodování, k prodeji a držených do splatnosti, vykázaných v rozvaze k poslednímu dni sledovaného období v členění podle druhu cenného papíru a podle toho, zda se jedná o cenný papír registrovaný či nikoliv,

b) zisky a ztráty z obchodů s cennými papíry za sledované období,

c) objem derivátů vykázaných v reálných hodnotách v rozvaze v členění na finanční termínové smlouvy (futures) a opce, členění podle typu podkladového aktiva na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové a členění na deriváty vytvořené za účelem zajištění a deriváty ostatní,

d) objem podkladových aktiv derivátů vykázaných v podrozvaze v členění na finanční termínové smlouvy (futures) a opce, členění podle typu podkladového aktiva na úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové a členění na deriváty vytvořené za účelem zajištění a deriváty ostatní,

e) zisky a ztráty z obchodů s deriváty.

(2) Údaje podle odstavce 1 obchodník uveřejňuje písemnou formou v českém jazyce vhodným způsobem na veřejnosti přístupném místě v sídle a v každé provozovně obchodníka, případně způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. na internetu), za právě uplynulé kalendářní čtvrtletí společně s údaji za tři předcházející kalendářní čtvrtletí, a to do šesti týdnů od ukončení čtvrtletí. Údaje v cizí měně se přepočtou a uvedou v české měně, přičemž se pro přepočet použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, za které jsou uveřejňovány. Podrobnosti uveřejňování údajů podle odstavce 1 upraví obchodník vnitřním předpisem.

§ 18

Střet zájmů

[K § 47b odst. 1 písm. g) zákona o cenných papírech]

(1) Vnitřní předpis upraví zejména povinnost

a) zaměstnance, domnívá-li se, že poskytnutím služby by mohlo dojít ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě též navrhnout zákazníkovi jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval jeho požadavek,

b) vedoucího zaměstnance neprodleně ověřit, zda střet zájmů skutečně hrozí, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance,

c) vedoucího zaměstnance, dojde-li k závěru, že hrozí střet zájmů, zajistit informování zákazníka o tom, že vzhledem k hrozícímu střetu zájmů mu odmítá obchodník poskytnout požadovanou službu v celém rozsahu nebo částečně, popřípadě navrhnout zákazníkovi jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval jeho požadavek,

d) zaměstnance, dozví-li se, že během poskytování služby došlo ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance,

e) vedoucího zaměstnance neprodleně ověřit, zda ke střetu zájmů skutečně došlo, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance, a

f) vedoucího zaměstnance, shledá-li, že během poskytování služby skutečně došlo ke střetu zájmů, zajistit

1. poskytnutí služby s upřednostněním zájmů zákazníka před zájmy obchodníka, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi obchodníkem a zákazníkem, nebo

2. neprodlené informování zákazníků a vyžádání si od nich souhlasu nebo pokynu k dalšímu postupu, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, a to způsobem dohodnutým ve smlouvě.

(2) O případech podle odstavce 1 písm. c) a f) vede obchodník evidenci.

§ 19

Řízení finančních rizik a řízení likvidity

[K § 47b odst. 1 písm. h) zákona o cenných papírech]

(1) obchodník upraví vnitřním předpisem systém řízení finančních rizik, a to především s ohledem na rozsah a povahu poskytovaných služeb. V předpisu uvedeném ve větě první identifikuje obchodník finanční rizika, která vyplývají z jednotlivých činností obchodníka, a stanoví zejména

a) hlavní zásady, které obchodník při řízení finančních rizik uplatňuje,

b) proces tvorby a schvalování metod řízení rizik,

c) povinnosti jednotlivých členů statutárního orgánu a zaměstnanců za řízení finančních rizik,

d) pravidla a četnost vyhodnocování úspěšnosti používaných metod řízení rizik a přijímání jejich případných změn a

e) kontrolní mechanismy chránící systém řízení finančních rizik před selháním.

(2) Statutární orgán obchodníka zajistí vytvoření organizační struktury, která umožní efektivní realizaci strategie řízení rizik. Povinnosti zaměstnanců pověřených výkonem činností podle § 10 odst. 1 a členů statutárního orgánu při řízení finančních rizik stanoví obchodník způsobem, který předchází vzniku střetu zájmů.

(3) obchodník musí používat informační systém umožňující statutárnímu orgánu a zaměstnancům pověřeným řízením finančních rizik získávat včasné a věrohodné informace nezbytné pro efektivní řízení finančních rizik.

(4) obchodník samostatným vnitřním předpisem upraví systém řízení likvidity, ve kterém stanoví alespoň

a) vymezení rizika likvidity,

b) způsob měření a průběžného sledování likvidity,

c) metody řízení rizika likvidity,

d) povinnosti zaměstnance pověřeného výkonem činností podle § 10 odst. 1 a člena státutárního orgánu ve vztahu k jednotlivým činnostem řízení likvidity,

e) způsob a četnost vyhodnocování a případných změn stanovených metod řízení likvidity,

f) postup při řešení kritických situací, kdy je ohrožena schopnost obchodníka plnit závazky vůči zákazníkům, a

g) kontrolní mechanismy chránící systém řízení likvidity před selháním.

(5) Statutární orgán obchodníka přijme organizační opatření, která zajistí

a) efektivní řízení likvidity aktiv obchodníka na denní bázi a

b) včasné informování statutárních a dozorčích orgánů obchodníka o situaci, ve které je ohrožena schopnost obchodníka plnit závazky vůči zákazníkům, a o opatřeních zabraňujících poškození zákazníků obchodníka.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahují na obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky.

§ 20

Pravidla časové priority a nejlepších podmínek

[K § 47b odst. 1 písm. i) a j) zákona o cenných papírech]

obchodník vnitřním předpisem stanoví postupy zajišťující plnění pokynů zákazníků za nejlepších podmínek podle časové priority jejich přijetí a postupy zajišťující dodržování § 31 odst. 2 a § 33 odst. 1 věty druhé zákona o cenných papírech.

§ 21

Zákaz využívání důvěrných informací

[K § 47b odst. 1 písm. k) zákona o cenných papírech]

(1) obchodník přijme opatření k zamezení využívání důvěrných informací při jednání obchodníka ve vztahu k zákazníkům. Za tímto účelem obchodník upraví vnitřním předpisem zejména povinnost

a) zaměstnance neprodleně oznámit zaměstnanci pověřenému výkonem compliance každou informaci, kterou při své činnosti získá a o které se lze důvodně domnívat, že by mohla mít povahu důvěrné informace,14)

b) zaměstnance pověřeného výkonem compliance posoudit každou informaci podle písmene a), zda má povahu důvěrné informace,

c) zaměstnance pověřeného výkonem compliance zapsat do zvláštního seznamu (Watch List) investiční instrument přijatý k obchodování na veřejném trhu nebo jeho emitenta, o kterém se dozvěděl informaci, která není veřejně známá, týká se tohoto instrumentu nebo emitenta anebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu tohoto instrumentu nebo jiné jeho ceny, a obsah této informace,

d) zaměstnance pověřeného výkonem compliance bez zbytečného odkladu průběžně vyhodnocovat informace zapsané v seznamu podle písmene c); zaměstnanec pověřený výkonem compliance při tom posoudí, zda informace zapsaná v seznamu podle písmene c) naplňuje znaky důvěrné informace;16) vnitřní předpis může stanovit, že zaměstnanec pověřený výkonem compliance za tímto účelem spolupracuje s dalšími osobami určenými tímto vnitřním předpisem,

e) zaměstnance pověřeného výkonem compliance zapsat do zvláštního seznamu (Restricted List) investiční instrument přijatý k obchodování na veřejném trhu nebo jeho emitenta, o kterém se dozvěděl důvěrnou informaci, a obsah této informace,

f) zaměstnance pověřeného výkonem compliance neprodleně upozorňovat vedoucí zaměstnance odpovědné za obchodování s investičními instrumenty, obhospodařování individuálních portfolií a investiční poradenství na zápis investičního instrumentu nebo emitenta na seznam podle písmene e) a na výmaz z tohoto seznamu a

g) zaměstnance pověřeného výkonem compliance vést a průběžně aktualizovat seznamy podle písmen c) a e).

(2) Seznamy podle odstavce 1 písm. c) a e) obsahují zejména

a) datum získání informace,

b) datum zanesení informace do seznamu,

c) investiční instrument nebo identifikaci emitenta, ke kterému se informace vztahuje,

d) stručný popis informace,

e) identifikaci osob, které se s informací seznámily, a

f) datum výmazu investičního instrumentu ze seznamu.

(3) K zamezení šíření důvěrných informací přijme obchodník opatření směřující k zajištění zachování mlčenlivosti zaměstnanci, kteří získali důvěrnou informaci. obchodník stanoví pravidla způsobu jednání zaměstnanců ve vztahu k zákazníkovi v případě, že zákazníkem požadovaná služba se týká investičního instrumentu zapsaného do seznamu podle odstavce 1 písm. e), s ohledem na dodržování povinností stanovených v § 81 zákona o cenných papírech, a to alespoň tím, že nečiní zákazníkovi přímo nebo nepřímo doporučení ohledně investičního instrumentu zapsaného v seznamu podle odstavce 1 písm. e). obchodník rovněž stanoví pravidla pro obchodování na vlastní účet obchodníka ve vztahu k investičnímu instrumentu, kterého se důvěrná informace týká.

(4) Zaměstnanec pověřený výkonem compliance koordinuje a kontroluje průběžné sledování a vyhodnocování obchodů s investičními instrumenty uvedenými v seznamu podle odstavce 1 písm. e) uskutečněných na vlastní účet obchodníka, na účet jeho zaměstnanců a osob jim blízkých a uskutečněných pro zákazníky. V případě obchodníka, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, se sledují též obchody v rámci obchodního portfolia.15)

(5) obchodník vnitřním předpisem stanoví lhůtu, po jejímž uplynutí zaměstnanec pověřený výkonem compliance vyhodnocuje informace uvedené v seznamech podle odstavce 1 písm. c) a e) a obchody s investičními instrumenty zapsanými v těchto seznamech sledované podle odstavce 4 a předkládá závěry vyhodnocování statutárnímu orgánu a dozorčímu orgánu obchodníka. Lhůta podle věty první nepřesáhne šest měsíců.

§ 22

Pravidla informování o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry

[K § 47b odst. 1 písm. l) zákona o cenných papírech]

(1) obchodník vnitřním předpisem uloží zaměstnancům povinnost informovat zákazníky písemnou formou zejména o

a) postavení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen "Garanční fond") a jeho orgánech,

b) způsobu výpočtu výše a stanovení rozsahu náhrady poskytované zákazníkovi z Garančního fondu,

c) podmínkách poskytování náhrady z Garančního fondu,

d) podmínkách vyplacení náhrady z Garančního fondu.

(2) obchodník vnitřním předpisem stanoví způsob průběžné kontroly dodržování povinností podle odstavce 1 pověřeným vedoucím zaměstnancem.

§ 23

Pravidla informování o vypořádacích systémech, jichž je obchodník členem

[K § 47b odst. 1 písm. m) zákona o cenných papírech]

(1) obchodník vnitřním předpisem uloží zaměstnancům povinnost informovat zákazníky o jednotlivých vypořádacích systémech, jichž je členem, a jejich hlavních pravidlech, zejména o

a) osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními instrumenty a rozsahu jejího povolení,

b) počtu účastníků vypořádacího systému a

c) okamžiku neodvolatelnosti zúčtování ve vypořádacím systému.

(2) obchodník vnitřním předpisem stanoví způsob průběžné kontroly dodržování povinností podle odstavce 1 pověřeným vedoucím zaměstnancem.

§ 24

Pravidla propagace služeb poskytovaných obchodníkem

[K § 47b odst. 1 písm. n) zákona o cenných papírech]

obchodník při propagaci investičních služeb zajistí zejména, aby

a) z obsahu propagace bylo zřejmé, která investiční služba je nabízena, který investiční instrument je předmětem této investiční služby a kdo investiční službu nabízí,

b) pokud je obsahem propagace srovnání nabízené investiční služby, investičního instrumentu nebo osoby, která investiční službu nabízí, s jinou službou, instrumentem nebo osobou, byly uvedeny všechny skutečnosti, které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv,

c) obsahem propagace bylo upozornění o rizicích, se kterými jsou poskytovaná služba nebo investiční instrument spojeny; je-li obsahem propagace též údaj o výnosu z investiční služby nebo investičního instrumentu dosaženém v minulosti, obchodník je povinen zajistit, aby obsahem propagace bylo též upozornění na to, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích; obchodník je povinen zajistit, aby obsahem propagace nebyly číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu spojeného s poskytováním služby nebo s investičním instrumentem, pokud z povahy investiční služby nebo investičního instrumentu nevyplývá, že tento výnos je pevně stanoven; přesný obsah, rozsah a formu poskytnutí informace o rizicích a výnosu stanoví obchodník s přihlédnutím k povaze nabízené investiční služby nebo investičního instrumentu,

d) informace o daňových zvýhodněních souvisejících s poskytováním investičních služeb nebo jiné obdobné informace byly obsahem propagace jen současně s informacemi o okruhu osob, kterých se tyto výhody týkají, a podmínkách a rozsahu poskytování těchto výhod,

e) použité informace nebyly způsobilé vyvolat dojem, že investiční služby poskytované obchodníkem jsou formou kolektivního investování, formou vkladu u banky, formou penzijního připojištění nebo pojištěním podle zvláštních zákonů,

f) informace o Garančním fondu nebyly způsobilé vyvolat domněnku, že výnosy z investiční služby nebo investičního instrumentu nebo návratnost investice jsou zaručeny,

g) u všech informací použitých pro propagaci byl uveden jejich zdroj a

h) propagace investičních služeb byla graficky a výtvarně řešena v souladu s obsahovými požadavky na propagaci, především zachovávala vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajicích se výhod a rizik investice.


ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 25

Společná ustanovení

(1) Ustanovení § 12 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. d) a odst. 4 až 7, § 16 odst. 2 písm. a) až c), f) a § 22 se nepoužije, pokud je zákazníkem obchodníka institucionální investor nebo jiný obchodník. Ustanovení § 15 a 23 se nepoužije, pokud je zákazníkem obchodníka institucionální investor nebo jiný obchodník, ledaže zákazník požádá, aby se ustanovení použila.

(2) Kde tato vyhláška užívá pojem "statutární orgán obchodníka", rozumí se jím v případě pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry její vedoucí.

§ 26

Přechodná ustanovení

(1) obchodník uvede své poměry do souladu s touto vyhláškou do tří měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

(2) obchodník uveřejní informace podle § 17 odst. 2 poprvé za první kalendářní čtvrtletí roku 2003, přičemž nepřipojí údaje za předcházející tři čtvrtletí; při uveřejnění informace za 2. čtvrtletí roku 2003 připojí údaje pouze za 1. čtvrtletí roku 2003, při uveřejnění informace za 3. čtvrtletí roku 2003 připojí údaje pouze za 1. a 2. čtvrtletí roku 2003.

§ 27

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Předseda:

Ing. Jakub v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 45 odst. 1 zákona o cenných papírech.

2) § 45c odst. 1 zákona o cenných papírech.

3) § 47c odst. 2 zákona o cenných papírech.

4) Například § 47b odst. 1 písm. a), b), c), g) a i) a § 81 zákona o cenných papírech.

5) § 66a odst. 7 zákona č. § 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 116 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 5 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů.

8) § 37a zákona o cenných papírech.

9) Například § 262 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 7 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 80 odst. 1 zákona o cenných papírech.

12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 81 zákona o cenných papírech.

15) Vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě.

Přesunout nahoru