Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 447/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

Částka 156/2002
Platnost od 25.10.2002
Účinnost od 01.11.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

447

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 16. října 2002

o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 542/1991 Sb., č. 169/1993 Sb., č. 128/1999 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 315/2001 Sb. a č. 206/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

V hlášení podle § 6 odst. 3 písm. b) zákona se uvede

a) u závažných pracovních úrazů

1. název a sídlo organizace,1)

2. místo, den, hodina a evidenční číslo úrazu,2)

3. jméno a příjmení postiženého (postižených),

4. druh zranění a zraněná část těla,

5. druh a zdroj úrazu,

b) u ostatních závažných událostí, nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií) nebo poruch technických zařízení (dále jen "mimořádná událost")

1. název a sídlo organizace,1)

2. místo, den a hodina, kdy došlo k mimořádné události,

3. druh mimořádné události,

4. pravděpodobná příčina mimořádné události,

5. odhadovaný rozsah škod.

§ 2

Hlášením podle § 1 není dotčena povinnost organizace1) oznamovat obvodnímu báňskému úřadu pracovní úrazy a zasílat záznam o úrazu podle zvláštního právního předpisu.2)


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.

2) Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Přesunout nahoru