Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 434/2002 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky

Částka 152/2002
Platnost od 09.10.2002
Účinnost od 01.11.2002
Zrušeno k 01.09.2008 (280/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

434

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 13. září 2002,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky

Česká národní banka stanoví podle § 9 odst. 3 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 482/2001 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, určuje, které obchody provádí pouze právnická osoba, a stanoví minimální výši jejího základního kapitálu, stanoví technické, organizační a finanční předpoklady pro provádění obchodů s devizovými hodnotami a odbornou způsobilost a bezúhonnost osob provádějících obchody s devizovými hodnotami a stanoví podmínky pro provádění obchodů s devizovými hodnotami. Vyhláška dále stanoví postup devizových míst pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) nákupem cizí měny nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně,

b) prodejem cizí měny prodej bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně,

c) jinými obchody s cizí měnou směna cizí měny za herní měnu a směna výher v cizí herní měně za jinou měnu při provozování sázkových her v kasinu povolených podle zvláštního právního předpisu,1)

d) bezhotovostními obchody s cizí měnou nákup nebo prodej cizí měny za jinou měnu provedený na vlastní nebo cizí účet bezhotovostním převodem peněžních prostředků z účtů, zprostředkování nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho provedení nebo zajištění,

e) identifikačními znaky devizového místa obchodní firma, identifikační číslo, adresa provozovny a jméno, případně jména, a příjmení a podpis oprávněného zaměstnance podle podpisového vzoru,

f) odpočtem doklad o uskutečněném obchodu obsahující označení cizí měny kódem ISO, její množství a kurz, kurzovní hodnotu, kterou je částka k výplatě nebo příjmu v Kč, cenu služby v Kč, identifikační znaky devizového místa, datum a místo vystavení,

g) valutovou knihou a valutovým deníkem soubor denních záznamů o veškerých uskutečněných obchodech v rozsahu údajů na odpočtech.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ NÁKUPU CIZÍ MĚNY NEBO PRODEJE CIZÍ MĚNY V HOTOVOSTI

§ 3

(1) Nákup cizí měny nebo prodej cizí měny podle § 2 písm. a) a b) smí nabízet a provádět pouze devizové místo v rozsahu stanoveném v bankovní nebo jednotné licenci,2) koncesní listině pro směnárenskou činnost3) nebo v devizové licenci k prodeji cizí měny za českou měnu.

(2) Devizové místo, které není bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen "banka"), nemůže při nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny nabízet a provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou bez devizové licence.

(3) Pokud devizové místo při nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny převezme od klienta peněžní prostředky v hotovosti, nesmí bez devizové licence k provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou převést protihodnotu těchto peněžních prostředků ze svého účtu na účet klienta.

(4) Při nákupu nebo prodeji cizí měny není devizové místo oprávněno přijímat od klienta protihodnotu peněžních prostředků na svůj účet, s výjimkou případů, kdy klient při nákupu nebo prodeji cizí měny používá platební kartu.

§ 4

(1) Žadatelem o udělení devizové licence k prodeji cizí měny za českou měnu může být jen právnická osoba, pokud vykonává směnárenskou činnost v souladu s právními předpisy nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před podáním žádosti o devizovou licenci (dále jen "žadatel").

(2) Žádost o udělení devizové licence má tyto náležitosti:

a) obchodní firmu žadatele, sídlo žadatele a jeho identifikační číslo,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a adresu místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jsou jeho členy,

c) odůvodnění,

d) adresy provozoven, kde žadatel provádí směnárenskou činnost,

e) výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc nebo jeho úředně ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje,

f) úředně ověřenou kopii platné koncesní listiny k provádění směnárenské činnosti,

g) doklady prokazující odbornou způsobilost a délku praxe osob vykonávajících řídící funkce a osob provádějících nákup nebo prodej cizí měny v hotovosti. Osoby, které budou pro žadatele vykonávat nákup nebo prodej cizí měny v hotovosti, předloží osvědčení prokazující, že absolvovaly odborný kurz o rozpoznávání platidel podezřelých z padělání nebo pozměňování pořádaný Českou národní bankou nebo osobami jí k tomu pověřenými,

h) výpis z Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc u osob vykonávajících řídící funkce, které jsou zakladateli nebo společníky žadatele, statutárním orgánem, členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady, a osob, které budou pro žadatele vykonávat prodej cizí měny v hotovosti,

i) prohlášení žadatele, že splňuje podmínku vykonávání směnárenské činnosti v souladu s právními předpisy nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před podáním žádosti o devizovou licenci (§ 3 odst. 4 devizového zákona).

(3) Fyzická osoba, uvedená v odstavci 2 písm. i), s místem pobytu mimo území České republiky předloží též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu trvalého pobytu této osoby, jakož i států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce. Pokud stát trvalého pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, předloží též doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud takový doklad není příslušným státem vydáván, nahradí jej tato osoba čestným prohlášením.

(4) Žádost o udělení devizové licence k prodeji cizí měny za českou měnu žadatel předkládá České národní bance prostřednictvím jejích poboček.

(5) Devizové místo oznámí bez odkladu pobočce České národní banky, která mu udělila devizovou licenci k prodeji cizí měny za českou měnu, všechny změny v údajích uvedených v žádosti o devizovou licenci a listinách, které jsou stanoveny jako náležitosti této žádosti, s výjimkou údajů uvedených v § 4 odst. 2 písm. g).

§ 5

(1) Banka vykonává nákup cizí měny nebo prodej cizí měny ve svých provozních prostorách (dále jen "směnárenské pracoviště") nebo ve směnárenských automatech.

(2) Devizové místo, které není bankou, může provádět nákup cizí měny nebo prodej cizí měny pouze ve vhodných, k tomuto účelu určených provozovnách nebo směnárenských automatech. Tyto provozovny a automaty musí být předem schváleny4) pobočkou České národní banky, která vydala vyjádření5) k vydání koncesní listiny ke směnárenské činnosti3) nebo udělila devizovou licenci. Nákup nebo prodej cizí měny lze vykonávat pouze v provozovnách nebo zařízeních schválených do užívání podle zvláštního právního předpisu.6)

(3) Prodej cizí měny může pro devizové místo, které není bankou, vykonávat pouze osoba, která je držitelem osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání padělaných a pozměněných platidel [§ 4 odst. 2 písm. g)].

§ 6

(1) Devizové místo při provádění nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny vystavuje odpočet o nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny a vede valutovou knihu nebo valutový deník. Devizové místo může namísto odpočtu, valutové knihy nebo valutového deníku vyhotovovat doklady zpracované prostředky výpočetní techniky, které musí obsahovat stejné náležitosti a nelze je dodatečnými zásahy měnit (dále jen "záznamy dat na technických nosičích").

(2) Devizové místo si obstará, aktualizuje a užívá kartotéku platidel s vyobrazením a popisem platných bankovek a mincí české i cizí měny a shromažďuje informace o vydání a platnosti těchto platidel, o době určené k jejich výměně v případě ukončení platnosti a popis, popřípadě vyobrazení jejich známých padělků.

(3) Odpočty o nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny, valutovou knihu nebo valutový deník nebo záznamy dat na technických nosičích je nahrazující7) podle odstavce 1 vede devizové místo za každé směnárenské pracoviště nebo provozovnu samostatně. Devizové místo tyto doklady uschovává po dobu 10 let následujících po roce, k němuž se vztahují, z toho nejméně 3 měsíce v provozovně devizového místa, které se týkají.

(4) Devizové místo uvádí na všech odpočtech o nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny, ve valutové knize nebo valutovém deníku své identifikační znaky.

§ 7

(1) O nákupu cizí měny nebo prodeji cizí měny vyhotoví devizové místo nákupní nebo prodejní odpočet, který označí pořadovým číslem v nepřerušované číselné řadě, a dále uvede na odpočtu tyto údaje:

a) označení cizí měny kódem ISO, její množství a kurz,

b) částku k výplatě nebo příjmu v Kč, určenou kurzovní hodnotou,

c) cenu služby v Kč,

d) identifikační znaky devizového místa,

e) datum a místo vystavení.

(2) Při nákupu nebo prodeji šeků devizové místo na odpočtu dále uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení klienta, druh, číslo a zemi vystavení průkazu totožnosti,

b) čísla šeků,

c) název banky nebo pobočky zahraniční banky, která proplácí šek (šekovník).

(3) Při nákupu nebo prodeji bankovek a mincí v hodnotě přesahující částku 100 000 Kč devizové místo na odpočtu dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení klienta, druh, číslo, dobu platnosti a zemi vystavení průkazu jeho totožnosti.

(4) Odpočet vyhotovuje devizové místo ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení odpočtu zůstává v úschově devizového místa, druhé obdrží klient.

(5) Při provádění storna nákupu cizí měny nebo prodeje cizí měny devizové místo označí oba stejnopisy odpočtu slovem "storno" a dále na odpočtu uvede své identifikační znaky, datum a místo vystavení. Odpočet je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

§ 8

(1) Nákup cizí měny nebo prodej cizí měny provádí devizové místo podle nákupního nebo prodejního kurzu stanoveného v kurzovním lístku devizového místa.

(2) Cenu účtovanou za poskytnuté služby stanoví devizové místo pevnou sazbou nebo v procentech z kurzovní hodnoty, přičemž může stanovit nejnižší a nejvyšší výši této ceny. Ceny jednotlivých služeb se vyjadřují arabskými číslicemi jednotné velikosti.

(3) Devizové místo uveřejní kurzovní lístek spolu s ceníkem poskytovaných služeb na viditelném místě, aby byl klient zřetelně a jednoznačně informován o jednotlivých cenách a kurzech před uskutečněním služby.

§ 9

(1) Devizové místo, které není bankou, vykazuje České národní bance údaje o množství cizích měn, které ve vykazovaném kalendářním čtvrtletí nakoupilo a prodalo, a to za všechny provozovny a směnárenské automaty souhrnně. Údaje o množství nakoupených cizích měn musí odpovídat součtu údajů na vystavených nákupních odpočtech a údaje o množství prodaných cizích měn musí odpovídat součtu údajů na vystavených prodejních odpočtech. Pokud devizové místo ve vykazovaném období neprovedlo žádný nákup cizí měny nebo prodej cizí měny, uvede na formuláři nulové údaje.

(2) Údaje podle odstavce 1 vykáže devizové místo na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky. Vyplněné formuláře devizové místo zasílá pobočce České národní banky, která mu udělila devizovou licenci, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení vykazovaného čtvrtletí.

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ JINÝCH OBCHODŮ S CIZÍ MĚNOU

§ 10

Jiné obchody s cizí měnou podle § 2 písm. c) smí provádět devizové místo, kterému Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování sázkových her v kasinu podle zvláštního právního předpisu1) a kterému Česká národní banka udělila devizovou licenci.

§ 11

(1) Žádost o udělení devizové licence má tyto náležitosti:

a) obchodní firmu žadatele, sídlo žadatele a jeho identifikační číslo,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a adresu trvalého místa pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jsou jeho členy,

c) odůvodnění,

d) adresy provozoven, kde budou prováděny jiné obchody s cizí měnou,

e) výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc nebo jeho úředně ověřenou kopii nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje,

f) úředně ověřenou kopii povolení k provozování sázkových her v kasinu vydaného podle zvláštního právního předpisu,1)

g) výpis z Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc u osob vykonávajících řídící funkce, které jsou zakladateli nebo společníky žadatele, jeho statutárního orgánu, členy jeho statutárního orgánu nebo dozorčí rady, a osob, které budou pro žadatele vykonávat jiné obchody s cizí měnou,

h) doklady prokazující odbornou způsobilost a délku praxe osob vykonávajících řídící funkce a osob provádějících jiné obchody s cizí měnou.

(2) Fyzická osoba, uvedená v odstavci 1 písm. g), s místem pobytu mimo území České republiky předloží též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu trvalého pobytu této osoby, jakož i států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce. Pokud stát trvalého pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, předloží též doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud takový doklad není příslušným státem vydáván, nahradí jej tato osoba čestným prohlášením.

(3) Žádost o udělení devizové licence žadatel předkládá ústředí České národní banky v Praze.

(4) Devizové místo oznámí bez odkladu ústředí České národní banky všechny změny v údajích uvedených v žádosti o devizovou licenci a listinách, které jsou stanoveny jako náležitosti této žádosti.

(5) Devizové místo při provádění jiného obchodu s cizí měnou vystavuje odpočet o provedení obchodu a vede valutovou knihu nebo valutový deník. Devizové místo může namísto odpočtu, valutové knihy nebo valutového deníku vyhotovovat doklady zpracované prostředky výpočetní techniky, které musí obsahovat stejné náležitosti a nelze je dodatečnými zásahy měnit.

(6) Odpočty o provedení obchodu, valutovou knihu nebo valutový deník nebo záznamy dat na technických nosičích je nahrazující6) podle odstavce 5 vede devizové místo za každé pracoviště nebo provozovnu samostatně. Devizové místo tyto doklady uschovává po dobu 10 let následujících po roce, k němuž se vztahují, z toho nejméně 3 měsíce v provozovně devizového místa, které se týkají.

§ 12

(1) Devizové místo provádí jiné obchody s cizí měnou podle kurzu stanoveného v kurzovním lístku devizového místa.

(2) Cenu účtovanou za provedení jiného obchodu s cizí měnou devizové místo stanoví pevnou sazbou nebo v procentech z kurzovní hodnoty, přičemž může stanovit nejnižší a nejvyšší výši této ceny. Cena za provedení jiného obchodu se vyjadřuje arabskými číslicemi.

(3) Devizové místo uveřejní cenu za provedení jiných obchodů s cizí měnou v ceníku spolu s kurzovním lístkem na viditelném místě, aby byl klient zřetelně informován o jejich výši před provedením obchodu.

§ 13

(1) O provedení každého obchodu vyhotoví devizové místo odpočet, který označí pořadovým číslem, a dále uvede na odpočtu tyto údaje:

a) označení cizí měny kódem ISO, její množství, kurz,

b) částku k výplatě, určenou kurzovní hodnotou,

c) cenu služby v Kč,

d) identifikační znaky devizového místa,

e) datum a místo vystavení.

(2) Odpočet vyhotovuje devizové místo ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení odpočtu zůstává v úschově devizového místa, druhé obdrží klient.

(3) Při provádění storna jiného obchodu s cizí měnou devizové místo označí oba stejnopisy odpočtu slovem "storno" a dále na odpočtu uvede identifikační znaky, datum a místo vystavení. Odpočet je zařazen mezi ostatní odpočty seřazené v číselné řadě.

ČÁST ČTVRTÁ

POSTUP DEVIZOVÝCH MÍST PRO NAKLÁDÁNÍ S PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY PODEZŘELÝMI Z PADĚLÁNÍ NEBO POZMĚŇOVÁNÍ

§ 14

(1) Jestliže má devizové místo, které provádí nákup cizí měny nebo prodej cizí měny nebo jiné obchody s cizí měnou, podezření, že předložené bankovky nebo mince jsou padělané nebo pozměněné, postupuje podle zvláštních právních předpisů.8)

(2) V případech uvedených v odstavci 1 vyhotoví devizové místo potvrzení nejméně ve čtyřech stejnopisech určených pro:

a) předložitele,

b) ústředí České národní banky,

c) orgány činné v trestním řízení,

d) směnárenské pracoviště nebo provozovnu devizového místa, které podezřelé peněžní prostředky zadrželo.

ČÁST PÁTÁ

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ BEZHOTOVOSTNÍCH OBCHODŮ S CIZÍ MĚNOU

§ 15

(1) Devizová licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou se uděluje právnické osobě, jejíž splacený základní kapitál činí minimálně 10 000 000 Kč, a to za předpokladu, že má pro provádění těchto obchodů vytvořeny technické, organizační, finanční a personální předpoklady.

(2) Jestliže devizové místo, které není bankou, je pouze oprávněno zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou výhradně mezi devizovými místy, která jsou bankami, a není přitom oprávněno přijímat peněžní prostředky těchto devizových míst, výše splaceného základního kapitálu stanovená v odstavci 1 se nevyžaduje.

(3) Devizové místo, které není bankou, smí nabízet a provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze v rozsahu a za podmínek stanovených v devizové licenci.

(4) Žádost o udělení devizové licence má tyto náležitosti:

a) základní údaje o žadateli,

b) odůvodnění,

c) listinné dokumenty.

(5) Základními údaji o žadateli jsou:

a) obchodní firma, sídlo žadatele a jeho identifikační číslo,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jsou jeho členy,

c) výše základního kapitálu a předmět činnosti,

d) údaje o majetkovém a personálním propojení žadatele s jinými osobami, týkající se takového vztahu mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo tuto osobu ovládá, nebo vztahu dvou nebo více osob ovládaných stejnou osobou, (dále jen "úzké propojení").

(6) Odůvodnění žádosti obsahuje:

a) podnikatelský záměr žadatele,

b) obchodní plán na nejbližší 3 roky předložený nejméně v rozsahu údajů uváděných při uveřejňování účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích),

c) komentář k jednotlivým údajům obchodního plánu podle písmene b), který obsahuje předpoklady a podmínky, na nichž je obchodní plán založen, předpokládaný zisk, analýzu reálnosti nebo schopnosti provádění činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou s ohledem na kapitálové vybavení žadatele, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost, kvalitu aktiv a podobně,

d) způsoby zajištění proti rizikům, jejich měření, sledování a řízení,

e) materiálně technické, organizační a personální zabezpečení činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou,

f) postup při sjednávání, provádění a vypořádání obchodů včetně mechanismu tvorby cen,

g) adresy provozoven, ve kterých bude žadatel nabízet a provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou.

(7) Listinnými dokumenty jsou:

a) zakladatelská listina nebo společenská smlouva právnické osoby,

b) stanovy právnické osoby, jsou-li vydány,

c) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo úředně ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží dokument obdobného charakteru,

d) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc u osob vykonávajících řídící funkce, které jsou zakladateli nebo společníky žadatele, statutárním orgánem, členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady, a osob, které budou pro žadatele provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou,

e) životopis obsahující vykonávaná zaměstnání a podnikatelské aktivity za posledních 10 let osob uvedených v písmenu d); osoby, které jsou navrhovány na výkonné řídící funkce, a dále osoby, které budou odpovědné za provádění bezhotovostních obchodů, předloží nejméně 2 na sobě nezávislá dobrozdání z finanční oblasti,

f) doklady prokazující odbornou způsobilost a délku praxe osob vykonávajících řídící funkce a osob provádějících bezhotovostní obchody s cizí měnou,

g) doklady prokazující výši splaceného základního kapitálu žadatele,

h) účetní závěrka žadatele za poslední účetní období a v případě, že žadatel je součástí konsolidovaného celku, též konsolidovaná účetní závěrka; pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, musí být účetní závěrka, popřípadě konsolidovaná účetní závěrka ověřena auditorem,

i) doklady týkající se úzkého propojení žadatele, zejména seznam osob úzce propojených s žadatelem včetně uvedení obchodní firmy, identifikačního čísla nebo rodného čísla, sídla nebo místa podnikání nebo bydliště a způsobu propojení,

j) vzory smluv uzavíraných s klienty včetně vzorů potvrzení o sjednaném a provedeném obchodu,

k) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(8) Fyzická osoba, uvedená v odstavci 7 písm. d), s místem pobytu mimo území České republiky předloží též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem státu trvalého pobytu této osoby, jakož i států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 3 měsíce. Pokud stát trvalého pobytu této osoby není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, předloží též doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud takový doklad není příslušným státem vydáván, nahradí jej tato osoba čestným prohlášením.

§ 16

Žádost o udělení devizové licence k bezhotovostním obchodům s cizí měnou žadatel předkládá ústředí České národní banky v Praze.

§ 17

(1) Devizové místo, jemuž byla udělena devizová licence k provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou, oznámí bez odkladu ústředí České národní banky všechny změny v údajích uvedených v žádosti o devizovou licenci a změny v dokladech, které jsou stanoveny jako náležitosti této žádosti.

(2) Devizové místo bez odkladu oznámí ústředí České národní banky rozhodnutí, kterým se povoluje zápis fúze, převodu obchodního jmění na společníka, rozdělení nebo změny právní formy, návrh na prohlášení konkurzu nebo návrh na vyrovnání, rozhodnutí o likvidaci společnosti, vstup do likvidace.

(3) Bezhotovostní obchody s cizí měnou může devizové místo provádět jen v provozovnách uvedených v žádosti o devizovou licenci podle § 15 odst. 6 písm. g) nebo předem oznámených České národní bance. Změnu adresy provozovny, zrušení nebo zřízení nové provozovny oznámí devizové místo předem ústředí České národní banky a současně pobočce České národní banky.

§ 18

Devizové místo, které není bankou, provádí bezhotovostní obchody s cizí měnou pouze jako promptní, pokud jej devizová licence výslovně neopravňuje k obchodování s finančními deriváty, a to za těchto podmínek:

a) bezhotovostní obchody s cizí měnou provádí devizové místo pouze prostřednictvím účtů vedených u bank,

b) devizové místo vede o bezhotovostních obchodech s cizí měnou samostatnou evidenci formou denních záznamů,

c) pro provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou uzavře devizové místo předem s klientem písemnou smlouvu, která bude obsahovat postupy a podmínky pro sjednávání, provádění a vypořádání jednotlivých obchodů,

d) devizové místo vystaví klientovi doklad potvrzující sjednání obchodu na základě přijaté objednávky a dále doklad potvrzující vypořádání sjednaného obchodu,

e) devizové místo provádí bezhotovostní obchody s cizí měnou bezhotovostním převodem peněžních prostředků; devizové místo není oprávněno přebírat od klientů peněžní prostředky v hotovosti a převádět jejich protihodnotu ze svého účtu na účet klienta; peněžní prostředky v hotovosti mohou být klientem pouze vloženy na účet devizového místa,

f) devizové místo zajistí převod peněžních prostředků ve prospěch klienta ve lhůtě dohodnuté s klientem jako den vypořádání při sjednání obchodu,

g) devizové místo zajistí provádění vnitřní kontroly všech činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou.

§ 19

(1) Devizové místo zajistí, aby při provádění bezhotovostních obchodů s cizí měnou bylo organizačně a personálně odděleno:

a) sjednávání obchodů,

b) vypořádání obchodů,

c) vnitřní kontrola a

d) účetnictví.

(2) Devizové místo dále:

a) zavede vnitřní postupy a kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat a mechanismus vnitřní kontroly těchto postupů a opatření včetně pravidel pro obchody uzavírané jeho zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,

b) vede peněžní prostředky klientů na samostatných bankovních účtech oddělených od jiných bankovních účtů devizového místa,

c) zavede účtování o stavu a pohybu peněžních prostředků jednotlivých klientů odděleně od ostatního majetku,

d) nesmí používat peněžní prostředky klientů k obchodům na vlastní účet devizového místa,

e) zavede informační a organizační bariéry omezující možnost střetu zájmů mezi ním a jeho klientem nebo mezi jeho klienty navzájem,

f) zajistí kvalifikované poskytování služeb a poradenství v zájmu svých klientů, prokazatelným způsobem upozorní klienty na důležité skutečnosti související s obchodem, zejména na možná rizika finančních ztrát pramenících z obchodu, a další peněžní závazky, pokud z provedení obchodu vyplynou,

g) při propagaci svých služeb nepoužije nepravdivé nebo zavádějící informace, nezamlčí důležité skutečnosti, nenabídne výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit.

§ 20

(1) Devizové místo vede o bezhotovostních obchodech s cizí měnou denní záznamy. Záznam o každém bezhotovostním obchodu s cizí měnou obsahuje alespoň tyto údaje:

a) pořadové číslo záznamu,

b) evidenční číslo obchodu,

c) údaje identifikující jednotlivé účastníky obchodu,

d) označení požadované měny kódem ISO, její množství, kurz,

e) kurzovní hodnotu,

f) cenu služby,

g) datum sjednání a lhůtu vypořádání obchodu,

h) bankovní spojení pro převod peněžních prostředků (platební instrukce).

(2) Denní záznamy o bezhotovostních obchodech s cizí měnou vede devizové místo pod pořadovými čísly v nepřerušované číselné řadě. Devizové místo takto eviduje každý obchod neprodleně po jeho uzavření.

(3) Každý bezhotovostní obchod s cizí měnou devizové místo označí evidenčním číslem. Na každém dokladu potvrzujícím sjednání nebo vypořádání obchodu musí být vyznačeno shodné evidenční číslo obchodu, ke kterému se doklady vztahují.

(4) Doklady podle § 18 písm. b) až d) nebo záznamy na technických nosičích dat je nahrazující vede devizové místo za každou provozovnu samostatně. Devizové místo tyto doklady uschovává po dobu 10 let následujících po roce, k němuž se vztahují, z toho nejméně 3 měsíce v provozovně devizového místa.

(5) Devizové místo uvádí na všech dokladech své identifikační znaky.

(6) O sjednaném obchodu vyhotoví devizové místo doklad, který označí evidenčním číslem obchodu, a uvede na něm tyto údaje:

a) označení požadované měny kódem ISO, její množství, kurz,

b) kurzovní hodnotu,

c) cenu služby, poplatky,

d) lhůtu vypořádání dohodnutou s klientem,

e) bankovní spojení pro převod peněžních prostředků (platební instrukce),

f) identifikační znaky devizového místa,

g) datum a místo vystavení dokladu.

(7) O provedeném vypořádání obchodu vyhotoví devizové místo doklad, který označí evidenčním číslem obchodu, a uvede na něm tyto údaje:

a) datum splatnosti příkazu k úhradě peněžních prostředků ve prospěch klienta,

b) označení měny kódem ISO, její množství,

c) bankovní spojení pro převod peněžních prostředků (platební instrukce),

d) identifikační znaky devizového místa,

e) datum a místo vystavení.

(8) Doklady podle odstavců 6 a 7 devizové místo vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení zůstává v úschově devizového místa, druhé obdrží klient.

(9) Při provádění storna bezhotovostního obchodu s cizí měnou devizové místo označí oba stejnopisy dokladu slovem "storno" a dále na dokladu uvede evidenční číslo obchodu, identifikační znaky, datum a místo vystavení.

§ 21

(1) Bezhotovostní obchod s cizí měnou provádí devizové místo podle dohodnutého nákupního nebo prodejního kurzu.

(2) Cenu účtovanou za poskytnuté služby stanoví devizové místo pevnou sazbou nebo v procentech z kurzovní hodnoty, přičemž může stanovit nejnižší a nejvyšší výši této ceny.

(3) Devizové místo prokazatelně informuje klienta o ceně účtované za poskytnuté služby před provedením obchodu.

§ 22

(1) Devizové místo, které není bankou, pro účely devizové kontroly předkládá České národní bance za kalendářní čtvrtletí údaje o provedených bezhotovostních obchodech s cizí měnou, které obsahují datum, pořadové číslo záznamů, evidenční čísla obchodů, údaje identifikující jednotlivé účastníky obchodu, označení požadované měny kódem ISO, její množství, kurz, kurzovou hodnotu, cenu služby, datum sjednání a lhůtu vypořádání obchodu a platební instrukce.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 vyhotovuje devizové místo za každou provozovnu zvlášť.

(3) Pokud devizové místo ve vykazovaném období neprovedlo žádný bezhotovostní obchod s cizí měnou, vykáže nulové údaje.

(4) Devizové místo zasílá údaje podle odstavce 1 pobočce České národní banky, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení vykazovaného čtvrtletí.

§ 23

Jestliže devizové místo, které není bankou, je oprávněno pouze zprostředkovávat bezhotovostní obchody s cizí měnou výhradně mezi devizovými místy, která jsou bankami, a není přitom oprávněno přijímat peněžní prostředky od těchto devizových míst, nepoužije pro zprostředkování těchto obchodů ustanovení § 18 písm. a), e) a f), § 19 odst. 2 písm. b), c) a d), § 20 odst. 7, § 21 a 22. Ostatní ustanovení § 18 až 20 se použijí i pro zprostředkování bezhotovostních obchodů s cizí měnou.


ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 24

Společná a přechodná ustanovení

(1) Devizová místa, která na základě dosavadních oprávnění provádějí nákup cizí měny nebo prodej cizí měny v rozsahu uvedeném v § 2 písm. a) a b) nebo jiné obchody s cizí měnou v rozsahu uvedeném v § 2 písm. c), zajistí ve lhůtě do 1. září 2005, aby tyto činnosti vykonávaly pouze osoby, které mají osvědčení podle § 4 odst. 2 písm. g). V téže lhůtě a pro stejné činnosti zajistí osvědčení podle § 4 odst. 2 písm. g) také devizová místa, kterým byla vydána devizová licence po nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Devizová místa, která ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky provádějí nákup cizí měny nebo prodej cizí měny v rozsahu uvedeném v § 2 písm. a) a b) v provozovnách nebo na stáncích, které nebyly schváleny do užívání podle zvláštního právního předpisu,6) mohou tak činit nejdéle do 30. dubna 2003.

(3) Devizová místa, kterým byla udělena devizová licence podle dosavadních právních předpisů, jsou povinna ve lhůtě do 31. prosince 2003 uvést do souladu výši splaceného základního kapitálu s § 15 odst. 1.

§ 25

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření České národní banky č. 1/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky.

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2002.


Guvernér:

v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb.

5) § 3 odst. 4 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 21 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
Vyhláška č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.


Příloha k vyhlášce č. 434/2002 Sb.

DEV (ČNB) 26 - 04 Nákup a prodej cizí měny

DEV (ČNB) 26 - 04 Nákup a prodej cizí měny

Přesunout nahoru