Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

Částka 16/2002
Platnost od 01.02.2002
Účinnost od 01.02.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. ledna 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35b odst. 9 a § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 317/2001 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, se mění takto:

1. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST SEDMÁ

NÁHRADA ZA VEDENÍ, PROVOZ A SPRÁVU REJSTŘÍKU ZÁSTAV

§ 24a

(1) Notářské komoře České republiky (dále jen "Komora") náleží náhrada hotových výdajů spojených s provozem, vedením a správou Rejstříku zástav v těchto paušálních částkách:

a) náhrada hotových výdajů v souvislosti se zápisem zástavního práva do Rejstříku zástav 700 Kč,
b) náhrada hotových výdajů v souvislosti s výmazem zástavního práva z Rejstříku zástav 700 Kč,
c) náhrada hotových výdajů v souvislosti se změnou v evidovaných údajích v Rejstříku zástav500 Kč,
d) náhrada hotových výdajů v souvislosti s vydáním opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo s vydáním potvrzení200 Kč.

(2) Náhradu hotových výdajů hradí notář, který:

a) zapíše zástavní právo nebo změnu údajů do Rejstříku zástav,

b) provede výmaz zástavního práva z Rejstříku zástav, nebo

c) vydá opis, výpis nebo potvrzení.".

Dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá.

2. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

Na náhradu hotových výdajů, které Komoře vzniknou za roky 2002 a 2003 v souvislosti se záznamem zástavního práva v Rejstříku zástav na základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, které bylo Komoře soudem nebo správním úřadem zasláno, nebo v souvislosti se změnou údajů v Rejstříku zástav, uhradí Ministerstvo financí Komoře částku 1 500 000 Kč.".

3. V příloze se dosavadní text položky A označuje jako bod 1.

4. V první větě položky A bodu 1 se slova "nebo notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti" zrušují.

5. Čtvrtá věta položky A bodu 1 zní:

"Za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě tři čtvrtiny z částky vypočtené podle věty první, popřípadě z částky stanovené ve větě druhé a za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první, popřípadě z částky stanovené ve větě druhé, vždy nejméně 800 Kč.".

6. Za položku A bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:

"2. Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, vzniká-li zástavní právo zápisem do Rejstříku zástav, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu,

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty1,0 %,
z přebývající částky až do 500000 Kč tarifní hodnoty0,5 %,
z přebývající částky až do 1000000 Kč tarifní hodnoty0,3 %,
z přebývající částky až do 10000000 Kč tarifní hodnoty0,1 %,
z přebývající částky až do 40000000 Kč tarifní hodnoty0,05 %,
nejméně 800 Kč.

Částka nad 40 000 000 Kč se do základní tarifní hodnoty nezapočítává.".

7. Na konci přílohy se doplňují položky M až P, které znějí:

"Položka M

Za zápis do Rejstříku zástav200 Kč.

Položka N

Za úhrn úkonů potřebných k výmazu z Rejstříku zástav,

a) provádí-li výmaz notář, který zástavní smlouvu sepsal 500 Kč,
b) provádí-li výmaz jiný notář 800 Kč.

Položka O

Za úhrn úkonů potřebných k provedení změny údajů v Rejstříku zástav200 Kč.

Položka P

Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení150 Kč“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

Přesunout nahoru