Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 416/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

Částka 148/2002
Platnost od 27.09.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

416

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. srpna 2002,

kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

Vláda nařizuje podle § 27 odst. 4 písm. a) a § 27 odst. 7 a 11 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.:


§ 1

Odvod placený původci radioaktivních odpadů z jaderných reaktorů

(1) Základem odvodu placeného původci radioaktivních odpadů provozujícími jaderné elektrárny je roční výroba elektrické energie měřená na svorkách generátoru. Sazba odvodu činí 50 Kč za každou megawatthodinu ze základu odvodu.

(2) Základem odvodu placeného původci radioaktivních odpadů provozujícími výzkumné jaderné reaktory s odvodem tepla vyšším než 0,1 megawatthodiny je roční výroba tepelné energie. Sazba odvodu činí 15 Kč za každou tepelnou megawatthodinu ze základu odvodu.

(3) Odvod podle odstavce 1 nebo 2 se platí za každý kalendářní měsíc zálohově. Zálohy jsou splatné nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ve výši stanovené jako součin sazby odvodu a množství elektrické nebo tepelné energie vyrobené v daném kalendářním měsíci.

(4) Přiznání k odvodu podle odstavce 1 nebo 2 podává původce radioaktivních odpadů Správě úložišť radioaktivních odpadů (dále jen "Správa") nejpozději do 31. ledna následujícího po roce, za který se odvod provádí, a to na tiskopise vydaném Správou; v přiznání uvede skutečně vyrobenou elektrickou nebo tepelnou energii za uplynulý kalendářní rok a vypočte výši odvodu za tento rok. Jsou-li odvedené zálohy podle odstavce 3 nižší než částka odvodu vypočtená v přiznání, je rozdíl splatný k datu stanovenému pro podání přiznání.

§ 2

Odvod placený původci malého množství radioaktivních odpadů

(1) Původci radioaktivních odpadů, neuvedení v § 1, se považují za původce malého množství radioaktivních odpadů.1)

(2) Odvod placený původci malého množství radioaktivních odpadů je splatný jednorázově při převzetí radioaktivních odpadů Správou a činí

a) 30 906 Kč za jednu standardní ukládací jednotku o obsahu 216 l (dále jen "sud"), splňující ke dni převzetí podmínky přijatelnosti k uložení radioaktivních odpadů stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"),2)

b) 34 488 Kč za jeden sud, nesplňující ke dni převzetí podmínky přijatelnosti k uložení radioaktivních odpadů stanovené Úřadem, ale splňující podmínky k jeho skladování.

(3) Částky odvodu uvedené v odstavci 2 písm. a) a b) se počínaje 1. lednem 2016 zvyšují každý kalendářní rok vždy o 2 % oproti roku bezprostředně předcházejícímu.

(4) Bude-li radioaktivní odpad od původců malého množství radioaktivních odpadů při převzetí Správou v neupravené formě nebo bude-li umístěn v sudu, nesplňujícím podmínky ke skladování, stanoví Správa odvod pro každý případ jednotlivě a při určení výše odvodu bude vycházet z částky stanovené podle odstavce 2 písm. b) a zároveň přihlédne k rozměru, objemu nebo hmotnosti přebíraného radioaktivního odpadu.

§ 3

Evidence plátců odvodů

(1) Osoba, která žádá Úřad o povolení činnosti podle atomového zákona,3) při které mají vznikat radioaktivní odpady, se zároveň zaeviduje u Správy jako budoucí původce radioaktivních odpadů.

(2) Tiskopis vydávaný Správou pro účely evidence podle odstavce 1 obsahuje

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a nebylo-li přiděleno, datum narození, trvalý pobyt, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, údaje o činnosti, z které by v případě vydání povolení Úřadem radioaktivní odpady vznikaly, a o jejich předpokládaném druhu a množství, jde-li o fyzickou osobu, nebo

b) obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení a trvalý pobyt osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, údaje o činnosti, z které by v případě vydání povolení Úřadem radioaktivní odpady vznikaly, a o jejich předpokládaném druhu a množství, jde-li o právnickou osobu.

(3) Správa prověří údaje uvedené osobou žádající o zaevidování a vyzve ji k jejich případnému doplnění ve stanovené lhůtě a poté jí přidělí evidenční číslo, které tato osoba bude uvádět ve všech případech při styku se Správou.

(4) Evidence plátce odvodů je vedena Správou po celou dobu, kdy plátce odvodů odvádí prostředky na jaderný účet, a údaje evidence jsou uchovávány po dobu nejméně 5 let po ukončení placení odvodů.

§ 4

Roční výše a pravidla poskytování příspěvku obcím

(1) Obec obdrží z jaderného účtu na základě vládou schváleného ročního plánu činnosti a rozpočtu Správy příspěvek ve výši 4000000 Kč ročně, jestliže se na jejím katastrálním území nachází

a) úložiště radioaktivních odpadů, nebo

b) chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech (dále jen „chráněné území“).

(2) Obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech (dále jen „průzkumné území“), obdrží z jaderného účtu, na základě rozhodnutí vydaného Správě podle jiného právního předpisu, příspěvek ve výši 600000 Kč ročně, a dále příspěvek ve výši 0,30 Kč ročně za každý m2 katastrálního území obce, na němž je průzkumné území stanoveno.

(3) Správa informuje každou z obcí podle odstavce 1 vždy do konce června kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, na který má být příspěvek poskytnut, o tom, že jí bude příspěvek poskytnut a v jaké výši. Příspěvek obcím převede Správa na jejich účet v prvním pololetí roku, na který vláda schválila roční plán činnosti a rozpočet Správy. Obec do 30 dnů po obdržení příspěvku písemně informuje Správu, na jaké prospěšné činnosti obce hodlá tento příspěvek použít; obec též do konce května za předchozí kalendářní rok informuje Správu, na jakou činnost byl příspěvek použit. Správa ve svém ročním plánu činnosti a rozpočtu, předkládaném vládě ke schválení, uvede obce, které obdrží příspěvek, požadovanou výši příspěvku a způsob použití příspěvku obcemi za bezprostředně předcházející období.

(4) Správa informuje každou z obcí podle odstavce 2 do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí o stanovení průzkumného území o tom, že jí bude poskytnut příspěvek a v jaké výši. První příspěvek obci převede Správa na její účet nejpozději do 120 dnů ode dne vydání rozhodnutí; pokud však soud přiznal žalobě proti rozhodnutí správního orgánu odkladný účinek, převede Správa první příspěvek obci na její účet nejpozději do 30 dnů ode dne skončení řízení před soudem, ledaže soud rozhodnutí správního orgánu zruší. U druhého a každého následujícího příspěvku Správa vždy do třetího měsíce kalendářního roku informuje obec o poskytnutí příspěvku a jeho výši podle odstavce 2 na příslušný rok. Druhý a každý následující příspěvek převede Správa obci na její účet do šestého měsíce roku, na který je příspěvek poskytován. Obec do 30 dnů po obdržení příspěvku písemně informuje Správu, na jaké prospěšné činnosti obce hodlá tento příspěvek použít; obec též do konce května za předchozí kalendářní rok informuje Správu, na jakou činnost byl příspěvek použit. Správa ve svém plánu roční činnosti a rozpočtu, předkládaném vládě ke schválení, uvede obce, které obdrží příspěvek, požadovanou výši příspěvku a způsob použití příspěvku obcemi za bezprostředně předcházející období.

(5) Výpočet plochy v metrech čtverečních v katastrálním území obce, kde se nachází průzkumné území, se provádí podle rozhodnutí o stanovení tohoto území.

(6) Příspěvek obcím, na jejichž katastrálním území je stanoveno průzkumné území nebo chráněné území, může být vyplácen pouze po dobu platnosti příslušného rozhodnutí o stanovení průzkumného území nebo chráněného území.

§ 5

Přechodné ustanovení

Evidence plátců odvodů na jaderný účet podle dosavadních předpisů se považuje za evidenci podle tohoto nařízení.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 224/1997 Sb., o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 46/2005 Sb. Čl. II

Žádost o poskytnutí příspěvku ve výši podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, může obec podat Správě úložišť radioaktivních odpadů ve lhůtě do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. Takto podaná žádost nahradí žádost podanou podle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 341/2009 Sb. Čl. II

1. Žádost o poskytnutí příspěvku ve výši podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, může obec podat Správě úložišť radioaktivních odpadů ve lhůtě do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žádost podle bodu 1 nahradí žádost podanou podle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 337/2015 Sb. Čl. II

1. Pro odvodové povinnosti u odvodu na jaderný účet placeného původci malého množství radioaktivních odpadů podle nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Příspěvek podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, náleží obci poprvé za rok 2016. Obci, které byl převeden na rok 2015 příspěvek podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, převede Správa úložišť radioaktivních odpadů do 31. prosince 2015 částku odpovídající rozdílu mezi výší příspěvku podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a výší příspěvku podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Správa úložišť radioaktivních odpadů informuje o upravené výši příspěvku do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení obec, které má být na rok 2016 poskytnut příspěvek z jaderného účtu podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 416/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

2) § 31 zákona č. 18/1997 Sb.

3) § 9 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

Přesunout nahoru