Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Částka 16/2002
Platnost od 01.02.2002
Účinnost od 01.02.2002
Zrušeno k 01.08.2004 (420/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 24. ledna 2002

o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Touto vyhláškou se stanoví předmět, obsah a podmínky přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "přezkoumání").

§ 2zrušeno

§ 3

Předmět přezkoumání

(1) Předmětem přezkoumání jsou údaje, které jsou podle § 17 zákona součástí závěrečného účtu, tj.

a) údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů (§ 6 odst. 1 zákona),

b) údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti (§ 6 odst. 3 zákona),

c) údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků [§ 6 odst. 2 písm. a) zákona],

d) údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků [§ 6 odst. 2 písm. b) zákona].

(2) Předmětem přezkoumání je rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví územních samosprávných celků včetně majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí.

§ 4

Obsah přezkoumání

Přezkoumání spočívá v ověření

a) dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

b) souladu vedení účetnictví územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení,

c) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

§ 5

Podmínky přezkoumání

(1) Při přezkoumání se využívají úplné a pravdivé informace a doklady o hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se provádí za takových podmínek, aby nebylo ohroženo jeho včasné provedení a řádný průběh.

(2) Přezkoumání je prováděno výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.

(3) Objedná-li si územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí přezkoumání svého hospodaření auditorem, sjedná ve smlouvě s ním předmět, obsah a podmínky přezkoumání podle této vyhlášky. Při použití forem a metod přezkoumání postupuje auditor v souladu se zvláštním zákonem.5)

§ 6

Vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání

(1) O přezkoumání se vyhotovuje Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření (dále jen "zpráva"), která obsahuje:

a) název územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí,

b) označení osob provádějících přezkoumání,

c) období, za které bylo přezkoumání provedeno,

d) popis zjištěných nedostatků,

e) závěr,

f) datum vyhotovení zprávy,

g) podpisy osob provádějících přezkoumání,

h) datum předání zprávy.

§ 7

V závěru zprávy musí být vyjádřeno, že při přezkoumání podle § 3 a 4

a) nebyly zjištěny nedostatky, nebo

b) byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví, nebo

c) byl zjištěn některý z těchto nedostatků:

1. porušení rozpočtové kázně (§ 22 zákona),

2. neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví,

3. pozměňování záznamů a dokladů v rozporu s právním předpisem,

4. porušení pravomocí a povinností orgánů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí stanovených zvláštními právními předpisy,

5. nebyly odstraněny nedostatky zjištěné při předchozím přezkoumání, nebo

6. nebyly vytvořeny podmínky pro přezkoumání podle § 5, a rozsah uskutečněného přezkoumání proto neumožnil řádné ověření všech požadavků stanovených v § 3 a 4.


§ 8

Přechodné ustanovení

Poprvé se této vyhlášky použije pro přezkoumání hospodaření za rok 2001.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

5) Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Přesunout nahoru