Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 398/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů

Částka 140/2002
Platnost od 28.08.2002
Účinnost od 28.08.2002
Zrušeno k 11.01.2013 (468/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

398

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. b) a h) tohoto zákona a k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


Čl. I

1. V § 3 odst. 4 písmeno f) zní:

"f) stavební povolení nabylo právní moci; jde-li o panelové domy, které byly postiženy povodněmi v roce 2002 a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek v tomto období (dále jen "povodeň"), postačí doklad o stavebním ohlášení.".

2. V § 3 odst. 5 se za slova "do 60 dnů" vkládají slova ", a jde-li o panelové domy, které byly postiženy povodní, bude vydáno do 30 dnů".

3. V § 3 odst. 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) jde-li o panelové domy, které byly postiženy povodní, souhlasného stanoviska obce.".

4. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Dojde-li při modernizaci nebo rekonstrukci panelového domu ke změně stavby ve smyslu § 139b odst. 3 stavebního zákona, musí být splněny podmínky měrné spotřeby tepla panelového domu stanovené zvláštním právním předpisem.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

5. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) U úvěrů poskytnutých na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů postižených povodní se podpora stanoví ve výši odpovídající snížení úroků z úvěrů o 5 procentních bodů.".

6. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Seznam oprav, modernizací a regenerací panelových domů, na které lze poskytnout podporu


Opatření
1Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
2Sanace statických poruch nosné panelové konstrukce
3Oprava dílců obvodového pláště a reprofilace jejich styků
4Oprava lodžií, balkónů včetně zábradlí
5Výměna balkónů
6Zateplení neprůsvitného obvodového pláště (podmínkou je sanace dílců obvodového pláště)
7Repase otvorových vnějších výplní - těsnění a drobné úpravy vnějších otvorových výplní (oken a balkónových dveří), výměna vnitřního skla pro zlepšení tepelně technických vlastností
8Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky (případně hlukově) dokonalejšími
9Opravy a zateplení střech včetně nástaveb (strojovny, pergoly atd.)
10Zasklení lodžií; balkónů
11Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
12Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním antivandalského řešení
13Oprava vnitřních stěn a stropů
14Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
15Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách
16Oprava komunikačních prostor
17Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení
18Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů
19Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu TUV
20Hydraulické vyregulování otopné soustavy
21Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy
22Instalace ventilů na otopná tělesa a vytvoření podmínek pro instalace termostatických hlavic (podmínkou je hydraulické vyregulování otopné soustavy)
23Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles
24Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby TUV, spotřeby studené vody
25Oprava (výměna) rozvodů zdravotních instalací a plynu
26Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny
27Modernizace rozvodu TUV (zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr TUV)
28Oprava nebo modernizace bytového jádra (včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu)
29Oprava nebo modernizace vzduchotechniky
30Oprava nebo výměna elektrických zařízení a vodovodů; silnoproud, slaboproud
31Oprava (výměna) výtahu (včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty)
32Zřízení nového výtahu
33Změny dispozičního řešení bytu
34Bytové nástavby (mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží)
35Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení
36Projektové práce, projektová dokumentace*)
37Statický posudek*)
38Revize technického zařízení budov*)
39Získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění*)

*) Pouze jde-li o panelové domy postižené povodní.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Mgr. Němec v. r.

Přesunout nahoru