Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 395/2002 Sb.Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

Částka 140/2002
Platnost od 28.08.2002
Účinnost od 28.08.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

395

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002

o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení (dále jen "stavba"), její části, zbytků stavby nebo stavební suti (dále jen "odstranění stavby") v důsledku povodní nebo sesuvů půdy v důsledku nadměrných srážek (dále jen "povodeň").

(2) Na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby v důsledku povodně lze poskytnout fyzické osobě, která má stavbu ve vlastnictví a splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, státní pomoc ve formě příspěvku.

(3) Na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby v důsledku povodně lze obci poskytnout finanční pomoc ve formě dotace, jde-li o stavbu ve vlastnictví obce nebo jestliže obec v případě nečinnosti vlastníka odstraní stavbu jiného vlastníka a jsou splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

(4) Stavbou se pro účely tohoto nařízení rozumí bytový dům,1) rodinný dům2) a nebo byt ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu.3)

Příspěvek fyzickým osobám

§ 2

(1) Fyzické osobě (dále jen "osoba"), která byla ke dni vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu4) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen "rozhodný den") vlastníkem stavby, na kterou bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby5) nebo její části nebo která byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna6) a tato skutečnost byla osvědčena potvrzením stavebního úřadu (dále jen "odstraňovaný objekt"), poskytne krajský úřad příslušný podle místa odstraňovaného objektu (dále jen "krajský úřad") příspěvek.

(2) Příspěvek se bude poskytovat ve výši nákladů na odstranění stavby. Výše nákladů musí odpovídat ceně v místě obvyklé a musí být odpovídajícím způsobem doložena.

(3) Osobě, která byla v rozhodný den spoluvlastníkem odstraňovaného objektu, poskytne krajský úřad příspěvek ve výši odpovídající jejímu spoluvlastnickému podílu. Byl-li odstraňovaný objekt ve společném jmění manželů, postupuje se obdobně.

(4) Příspěvek podle tohoto nařízení se na základě písemné žádosti poskytne i osobě, na niž v období 1 roku od rozhodného dne přešlo nebo přejde vlastnické právo k odstraňovanému objektu po zániku manželství nebo děděním, v případě, že příspěvek nebyl poskytnut předchozímu vlastníkovi.

§ 3

(1) Příspěvek poskytne krajský úřad na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 2. Žádost musí být podána do 2 let od rozhodného dne a doložena:

a) výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu,

b) pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby nebo její části s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna,

c) dokladem o výši nákladů vynaložených vlastníkem na odstranění stavby.

(2) Žádost lze podat i po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, pokud rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b) nabylo právní moci po uplynutí této lhůty, nejpozději však do 3 let od rozhodného dne.

§ 4

Dotace obcím

(1) Obci, která byla k rozhodnému dni vlastníkem odstraňovaného objektu, nebo obci, která v důsledku nečinnosti vlastníka stavby provedla odstranění stavby nebo její části na vlastní náklady, poskytne krajský úřad dotaci.

(2) Dotace se bude poskytovat ve výši nákladů na odstranění stavby. Výše nákladů musí odpovídat ceně v místě obvyklé a musí být odpovídajícím způsobem doložena.

(3) Obec může požádat o náhradu nákladů souhrnně za více odstraňovaných objektů.

(4) Písemná žádost musí být podána do 2 let od rozhodného dne a doložena:

a) výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu,

b) pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby nebo její části s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna; tato skutečnost musí být ověřena krajským úřadem,

c) dokladem o výši nákladů na odstranění stavby vynaložených obcí na odstranění stavby.

§ 5

Kontrola dodržování podmínek čerpání příspěvku nebo dotace

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání příspěvku nebo dotace poskytovaných podle tohoto nařízení a uplatňování sankcí při neoprávněném použití příspěvku nebo dotace platí zvláštní právní předpisy.7)

§ 6

Při poskytování finanční pomoci na bytovou výstavbu podle zvláštních právních předpisů8) se nepřihlíží k příspěvku nebo dotaci poskytnutým podle tohoto nařízení.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

2) § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

3) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

5) § 88 a 91 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 49 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

7) § 39 a 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

8) Například nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu občanů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

Přesunout nahoru