Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 394/2002 Sb.Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002

Částka 140/2002
Platnost od 28.08.2002
Účinnost od 28.08.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

394

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2002

o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje poskytování finanční pomoci ze státního rozpočtu fyzickým osobám, které byly postiženy povodněmi a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek (dále jen "povodeň"), ve formě příspěvku.

§ 2

(1) Osobě, která ke dni vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu1) pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen "rozhodný den") užívala byt2) z titulu vlastnického práva nebo jiného právního důvodu3) v objektu, na který bylo v důsledku povodně vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby4) nebo který byl v souvislosti s povodní zničen nebo v rámci záchranných prací odstraněn5) (dále jen "odstraňovaný objekt"), poskytne krajský úřad příspěvek v celkové výši 150 000 Kč.

(2) Osobám, které byly společnými nájemci bytu v odstraňovaném objektu nebo tento byt společně užívaly z jiného právního důvodu (dále jen "společní uživatelé"), rozdělí krajský úřad celkovou částku příspěvku 150 000 Kč rovným dílem mezi ty společné uživatele, kteří splňují podmínky pro poskytnutí příspěvku.

(3) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že osoba v rozhodný den v odstraňovaném objektu trvale bydlela.

§ 3

(1) Příspěvek poskytne krajský úřad na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 2. Žádost musí být podána do 2 let od rozhodného dne a doložena:

a) výpisem z katastru nemovitostí potvrzujícím vlastnictví nebo spoluvlastnictví odstraňovaného objektu nebo bytu ve vlastnictví v takovém objektu, popřípadě obsah věcného břemene,

b) nájemní smlouvou či dokladem o jiném právním důvodu užívání bytu, včetně toho, zda se jedná o společné uživatele bytu,

c) čestným prohlášením osoby uvedené v § 2, že v bytě v rozhodný den trvale bydlela,

d) pravomocným rozhodnutím o odstranění stavby s potvrzením stavebního úřadu, že rozhodnutí bylo vydáno v důsledku poškození stavby povodní, popřípadě potvrzením stavebního úřadu, že stavba byla v souvislosti s povodní zničena nebo v rámci záchranných prací odstraněna.

(2) Skutečnosti uvedené v dokladech podle odstavce 1 písm. d) musí být ověřeny krajským úřadem.

(3) Žádost lze podat i po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, pokud rozhodnutí podle odstavce 1 písm. d) nabylo právní moci po uplynutí této lhůty, nejpozději však do 3 let od rozhodného dne.

§ 4

(1) Dojde-li v období 1 roku od rozhodného dne k úmrtí osoby uvedené v § 2 odst. 1 a 2, která splňovala podmínky pro poskytnutí příspěvku podle tohoto nařízení, poskytne se příspěvek, popřípadě jeho část jejím příbuzným v řadě přímé, sourozencům či manželovi, pokud

a) v rozhodný den v bytě trvale bydleli,

b) s osobou žili od rozhodného dne do její smrti ve společné domácnosti,

c) příspěvek podle tohoto nařízení již nebyl poskytnut osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2.

(2) Pro výši poskytovaného příspěvku platí ustanovení § 2 obdobně.

Závěrečná ustanovení

§ 5

(1) Příspěvek podle tohoto nařízení se na základě písemné žádosti poskytne i osobě, na niž v období 1 roku od rozhodného dne přešlo nebo přejde vlastnické právo k odstraňovanému objektu po zániku manželství nebo děděním, pokud v odstraňovaném objektu v rozhodný den trvale bydlela a pokud příspěvek již nebyl poskytnut osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2.

(2) Příspěvek se poskytne osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2, která bydlela ve stavbě domu nebo bytu ve vlastnictví na základě povolení stavebního úřadu k předčasnému užívání, pokud jsou, splněny ostatní podmínky stanovené tímto nařízením.

(3) Zanikl-li byt odstraněním části stavby podle pravomocného rozhodnutí o odstranění části stavby4) vydaného v důsledku povodně, zničením části stavby v souvislosti s povodní nebo odstraněním části stavby v rámci záchranných prací5) (dále jen "zaniklý byt"), poskytne se osobě uvedené v § 2 odst. 1 a 2 příspěvek, pokud v zaniklém bytě v rozhodný den trvale bydlela. Ustanovení odstavce 1 a § 2 a 3 platí obdobně.

§ 6

Kontrola dodržování podmínek čerpání příspěvku

Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání příspěvku poskytovaného podle tohoto nařízení a uplatňování sankcí při neoprávněném použití příspěvku platí zvláštní právní předpisy.7)

§ 7

Při poskytování finanční pomoci na bytovou výstavbu podle zvláštních právních předpisů8) se nepřihlíží k příspěvku poskytnutému podle tohoto nařízení.


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Němec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

2) § 3 písm. l) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

3) Například § 51, 151n, 659 a násl. občanského zákoníku.

4) § 88 a 91 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
§ 49 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

7) § 39 a 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

8) Například nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu občanů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 149/1997 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování finanční podpory hypotečnímu úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let.

Přesunout nahoru