Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 366/2002 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

Částka 129/2002
Platnost od 15.08.2002
Účinnost od 15.08.2002
Zrušeno k 01.12.2007 (280/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

366

VYHLÁŠKA

Energetického regulačního úřadu

ze dne 31. července 2002,

kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad")stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon")k provedení § 13 odst. 2, § 14 odst. 11 a § 17 odst. 7 písm. b), g) a h) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu, se mění takto:

1. V § 4 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Výše finančních příspěvků odváděných do Fondu jednotlivými držiteli licencí odpovídá podílu ročního objemu tržeb dosažených každým z nich na celkových tržbách v odvětví za uplynulý kalendářní rok. Úřad každému povinnému držiteli licence vypočte a sdělí výši příspěvku, kterou má do Fondu odvést.

(3) Na základě údajů od držitelů licencí uvedených v příloze č. 3 Úřad zveřejní ve Věstníku výši celkového ročního objemu dosažených tržeb z licencovaných činností v uplynulém kalendářním roce.

(4) Postup pro výpočet tržeb k odvodu finančního příspěvku do Fondu je uveden v příloze č. 4.".

2. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo "banky" vkládá tečka a zbývající text věty první se zrušuje.

3. V § 5 odst. 2 se za slovo "zákona" vkládá tečka a zbývající text se zrušuje.

4. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Předávací dokumentace

I. Oddíl - součásti předávací dokumentace

a) předávací protokol,

b) podklady provozně-technické dokumentace poskytovaného energetického zařízení,

c) podklady o převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli v rámci poskytovaného energetického zařízení - dojde-li k převodu zaměstnanců a jejich pracovněprávních vztahů,

d) podklady pro závazek předávajícího k případné součinnosti či konzultaci ve věcech poskytovaného energetického zařízení.

II. Oddíl - náležitosti předávacího protokolu

a) označení rozhodujícího orgánu České republiky - Energetický regulační úřad,

b) označení předávajícího a určeného držitele licence:

1. držitel licence

2. číslo licence

3. adresa držitele licence uvedená na rozhodnutí o udělení licence

4. platnost licence

5. termín zahájení licencované činnosti

c) specifikace licence vymezené podle § 14 odst. 1 zákona, na kterou se vztahuje výkon povinnosti dodávek nad rámec licence a energetického zařízení poskytovaného předávajícím určenému držiteli licence (dále jen „poskytované energetické zařízení"),

d) popis poskytovaného energetického zařízení, jeho součástí a příslušenství,

e) doba, na kterou je předmětné energetické zařízení poskytnuto k výkonu povinnosti dodávek nad rámec licence určenému držiteli licence,

f) rozhodnutí o zřízení věcného břemene užívání poskytovaného energetického zařízení s vymezením jeho rozsahu, dále výše, rozsah a způsob splácení úhrady za zřízení tohoto práva předávajícímu nebo jeho právnímu nástupci, podle §10 odst. 8 zákona,

g) způsob předání a převzetí poskytovaného energetického zařízení,

h) zvláštní podmínky provozu poskytovaného energetického zařízení, byly-li držiteli licence určeny.

III. Oddíl - postup při předávání energetického zařízení

Při předávání energetického zařízení postupuje Úřad podle § 10 odst. 7 zákona, pokud se držitelé licencí nedohodnou podle § 488b a násl. obchodního zákoníku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Příloha č. 3k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

5. Příloha č. 5 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Brychta, CSc. v. r.

Přesunout nahoru