Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 358/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země

Částka 127/2002
Platnost od 14.08.2002
Účinnost od 14.08.2002
Zrušeno k 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

358

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 11. července 2002,

kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 8, § 24 odst. 7, § 25 odst. 7, § 27 odst. 2, § 29 odst. 12, § 30 odst. 4 a § 33 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Předmětem úpravy této vyhlášky je

a) stanovení přípustných množství dovážených regulovaných látek uvedených v příloze č. 4 k zákonu,

b) stanovení možnosti použití hydrochlorfluoruhlovodíků, na které se nevztahuje zákaz nebo omezení jejich použití,

c) stanovení náležitostí pro žádosti o povolení vydávaná podle zákona,

d) stanovení podmínek pro zacházení s regulovanými látkami a zamezování jejich úniku.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) používáním – použití regulovaných látek ve výrobě nebo v údržbě, zvláště pak při plnění výrobků nebo zařízení nebo v jiných procesech, s výjimkou použití jako vstupní surovina nebo jako technologický prostředek,

b) reverzním systémem klimatizace a tepelného čerpadla – kombinace konstrukčně propojených součástí obsahujících chladivo, které tvoří jeden uzavřený chladicí okruh, v němž chladivo obíhá za účelem odnímání a předávání tepla (tj. chlazení, topení); využívá procesy, které jsou zvratné v tom smyslu, že výparníky a kondenzátory jsou navrženy tak, aby byly ve své funkci zaměnitelné,

c) oprávněnou osobou – každá osoba, které bylo k zacházení s regulovanými látkami nebo s výrobky, které je obsahují, a k dalším činnostem uvedeným v § 29 odst. 1 zákona vydáno povolení podle zákona,

d) výrobou chladicích a klimatizačních zařízení (výrobků) – montáže zařízení nebo i úpravy, při kterých je stanovována nebo měněna jejich konstrukce nebo jejichž součástí je návrh druhu regulované látky použité v zařízení a naplnění zařízení regulovanou látkou (teplosměnné médium, tepelná izolace); za výrobu zařízení se nepovažuje instalace nebo kompletace rozloženého zařízení, které je dodáno jako komplet s náplní regulované látky,

e) dodáváním na trh – dodání nebo poskytnutí regulovaných látek nebo výrobků, které takové látky obsahují, třetím osobám, a to za úplatu nebo bezplatně,

f) halonovou instalací – stabilně instalované zařízení s obsahem regulovaných látek skupiny III uvedených v příloze č. 4 k zákonu používané pro účely požární ochrany, chlazení a jiné účely; halonovou instalací není přenosný ruční hasicí přístroj,

g) skladováním – dočasné přechovávání regulovaných látek pro provozní, výrobní a obchodní účely, pro účely recyklování a zneškodnění v celkovém množství větším než 150 kg ve všech uvedených i jiných případech. Skladovaným množstvím se rozumí aktuální množství regulovaných látek nacházející se ve skladu. Skladováním použitých výrobků se rozumí skladování těchto výrobků v počtu větším než 100 kusů.

§ 3

Celkový roční limit dovozu methylbromidu

(K § 23 zákona)

Celkový roční limit methylbromidu včetně methylbromidu obsaženého ve výrobcích, který může být všemi dovozci v souhrnu dovezen, se stanoví pro rok 2002 ve výši 3 tuny, pro rok 2003 ve výši 2 tuny a pro rok 2004 ve výši 1 tuny.

§ 4

Celkový roční limit dovozu hydrochlorfluoruhlovodíků

(K § 23 odst. 4 zákona)

Celkový roční limit hydrochlorfluoruhlovodíků, včetně hydrochlorfluoruhlovodíků obsažených ve výrobcích, který může být všemi dovozci v souhrnu dovezen, činí pro rok 2002 300 tun, pro rok 2003 200 tun a pro rok 2004 činí 100 tun.

§ 5

Celkový roční limit výroby a dovozu regulovaných látek pro zajištění nezbytné potřeby

(K § 23 odst. 8 zákona)

Celkový roční limit regulovaných látek a regulovaných látek obsažených ve výrobcích pro zajištění nezbytné potřeby, technologické účely, pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou a pro použití ve vědě a v laboratořích pro stanovení jakosti vody, který je možno dovézt a vyrobit, je pro roky 2002 až 2004 uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

Možnosti použití hydrochlorfluoruhlovodíků, na které se nevztahuje zákaz a lhůty, do nichž je možné je používat

(K § 24 odst. 7 zákona)

Ustanovení § 24 odst. 1 zákona se nevztahuje pro následující způsoby používání hydrochlorfluoruhlovodíků

a) do 1. ledna 2003 při použití jako rozpouštědla, pokud nejsou používány ve volném prostoru včetně nezakrytých čisticích zařízení a nezakrytých odvodňovacích systémů bez chlazených ploch, v lepidlech a v činidlech pro uvolňování výlisků, pokud se jich nepoužívá v uzavřených zařízeních, pro čištění drenážních či odvodňovacích kanálů v případech, kdy nedochází ke znovuzískání hydrochlorfluoruhlovodíků,

b) v období do 31. prosince 2008 na používání jako rozpouštědel při jemném čištění elektrotechnických a jiných součástek v leteckém a kosmickém průmyslu,

c) jako chladivo v zařízeních vyrobených před 1. lednem 1996 pro použití v neuzavřených systémech s přímým vypařováním, v domácích chladničkách a mrazničkách, motorových vozidlech a zemědělských a lesnických traktorech bez ohledu na zdroj provozní energie. Dále v motorových vozidlech a dopravních zařízeních používaných v armádě a v klimatizačních zařízeních veřejné silniční dopravy,

d) do 31. prosince 2008 v motorových vozidlech a zemědělských a lesnických traktorech bez ohledu na zdroj provozní energie, včetně vojenského užití,

e) v klimatizačních zařízeních železniční dopravy vyrobených před 1. lednem 1998,

f) ve veřejných chladírnách, distribučních chladírnách a skladech a v zařízeních o vstupním příkonu na hřídeli 150 kW a vyšším vyrobených před 1. lednem 2000,

g) ve všech ostatních zařízeních chlazení a klimatizace vyrobených před 1. lednem 2001 s výjimkou pevných klimatizačních zařízení, s kapacitou chlazení menší než 100 kW, kde bude používání hydrochlorfluoruhlovodíků povoleno do 30. června 2002,

h) v zařízeních reverzních systémů klimatizace/tepelné čerpadlo, kde bude používání hydrochlorfluoruhlovodíků povoleno do 31. prosince 2003,

i) v období do 31. prosince 2009 na používání nově vyrobených hydrochlorfluoruhlovodíků při údržbě a servisu chladicích a klimatizačních zařízení, které k tomuto dni existují, a v období do 31. prosince 2014 na používání ostatních hydrochlorfluoruhlovodíků pro tyto účely,

j) v období do 31. prosince 2002 na používání při výrobě polyuretanových pěn pro elektrické spotřebiče a při výrobě laminovaných polyuretanových pěn s pružným povrchem a polyuretanových vrstevnatých panelů; dále je možné použití posledních dvou jmenovaných hmot pro izolaci při přepravě,

k) v období do 31. prosince 2003 na používání pro izolaci při přepravě,

l) v období do 31. prosince 2003 ve výrobě veškerých pěnových hmot včetně polyuretanových pěn ve sprejích a blocích,

m) v období do 31. prosince 2009 na používání při výrobě výrobků na export do zemí, kde je používání hydrochlorfluoruhlovodíků v těchto výrobcích povoleno,

n) ve všech případech použití jako nosného plynu sterilizačních látek v uzavřených systémech, které byly vyrobeny před 1. lednem 1998.

§ 7

Náležitosti žádosti o povolení k dovozu

(K § 25 odst. 7 zákona)

(1) Žádost o udělení povolení k dovozu regulované látky nebo výrobků, které ji obsahují, se podává na formuláři, který obsahuje tyto údaje a podklady

a) u fyzické osoby – jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká,

c) země vývozu,

d) země konečného určení,

e) popis každé regulované látky včetně obchodního popisu, popisu a kódu kombinované nomenklatury, jak se stanovuje v příloze č. 5 (látka) nebo č. 6 (výrobek) k zákonu,

f) povaha látky (ještě nepoužitá, znovuzískaná nebo regenerovaná),

g) množství látky v kilogramech,

h) účel navrženého dovozu,

i) je-li známo, místo a termín navrženého dovozu,

j) kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku,

k) v případě léčivých přípravků doložení kopie rozhodnutí o platné registraci a kopie povolení k činnosti vystavené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zvláštního právního předpisu.1)

(2) Vzor žádosti o povolení k jednotlivému dovozu regulované látky nebo výrobků, které ji obsahují, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 8

Náležitosti žádosti o povolení k vývozu

(K § 27 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o povolení k vývozu regulované látky nebo výrobků, které ji obsahují, obsahuje tyto údaje a podklady

a) u fyzické osoby – jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby – obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká,

c) popis látky určené pro vývoz, včetně obchodního popisu, popisu a kódu kombinované nomenklatury a povahy látky s vyznačením, zda jde o látku ještě nepoužitou, znovuzískanou nebo regenerovanou,

d) celkové množství látky, které se má vyvézt,

e) země konečného určení látky,

f) účel vývozu,

g) kopie živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku,

h) v případě léčivých přípravků kopie dokladů uvedených v § 7 písm. k).

(2) Vzor žádosti o povolení k jednotlivému vývozu regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9

Znovuzískávání halonů

[K § 29 odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Halony obsažené v zařízeních požární ochrany a v hasicích přístrojích a i v jiných výrobcích a zařízeních se při servisních pracích, údržbě, opravách, demontáži nebo při likvidaci zařízení nebo hasicích přístrojů znovuzískávají oprávněnou osobou a následně předávají právnickým a fyzickým osobám, které k tomu mají povolení, k uložení ve zvláštních skladech halonů.

(2) Zvláštními sklady halonů se rozumí systémy zařízení určené ke shromažďování a skladování halonů se zvláště sledovaným provozem do doby jejich mimořádného použití nebo zneškodnění. V těchto systémech se zabezpečuje znovuzískávání, ukládání, detekce, recyklace, regenerace, zpětný výdej, zneškodňování a evidence přijatých halonů, především ze systémů požární ochrany a hasicích přístrojů.

(3) Při vydávání povolení týkajících se zvláštních skladů halonů je součástí tohoto povolení způsob nakládání s nimi.

§ 10

Znovuzískávání regulovaných látek

(K § 29 odst. 1 a 6 zákona)

Regulované látky je nutno znovuzískávat způsobem, který zajišťuje co nejnižší únik regulovaných látek do ovzduší za použití nejlepší dostupné technologie z hlediska ochrany životního prostředí a ekonomické přijatelnosti. Podmínky stanovuje Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") v povoleních k této činnosti. Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek a způsob kontroly a evidence těchto látek je uvedena v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 11

Žádost o povolení k zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které je obsahují

(K § 29 odst. 2 a § 33 odst. 5 zákona)

(1) Zacházet s regulovanými látkami (ve smyslu znovuzískávání, regenerace, recyklace a zneškodnění) mohou organizace mající příslušné povolení podle § 29 odst. 2 zákona se stanovenými odbornými předpoklady pracovníků, kteří tyto činnosti vykonávají.

(2) Žádost o povolení k zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které je obsahují, obsahuje tyto údaje a podklady

a) u fyzické osoby – jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby – obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu, pod kterou podniká,

c) popis preventivních opatření k zamezení úniků regulovaných látek,

d) popis způsobu kontroly úniků regulovaných látek a

e) kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku.

(3) Žádost dále, s ohledem na předmět žádosti, obsahuje

a) typ činnosti: sběr a skladování látek, výrobků nebo zařízení, které tyto látky obsahují, recyklování, regenerace, výroba nebo jiné zacházení,

b) výčet typů výrobků a zařízení, které budou předmětem znovuzískávání regulovaných látek: chladicí nebo klimatizační zařízení, zařízení s tepelnými čerpadly, chladničky a mrazničky, zařízení obsahující rozpouštědla, systémy požární ochrany a hasicí zařízení, jiná zařízení,

c) výčet regulovaných látek, které budou předmětem znovuzískávání,

d) popis technického a technologického zařízení, na němž bude zamýšlené zacházení provozováno, a popis postupů zacházení,

e) množství regulovaných látek, s nimiž bude zacházeno, celkové množství látek a dále seznam jednotlivých látek s příslušnými množstvími.

(4) Vzor žádosti o povolení k zacházení s regulovanými látkami je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 12

Náležitosti kontroly a měření úniků regulovaných látek

(K § 29 zákona)

(1) U chladicích a klimatizačních zařízení s obsahem regulovaných látek nad 3 kg, které se nepřemisťují, provádí osoby oprávněné k podnikání jednou za rok kontrolu jejich úniku odborně způsobilou osobou mající k tomu povolení ministerstva podle § 29 odst. 2 zákona (dále jen "revizní technik"), která o zjištěném stavu učiní písemný záznam o kontrole s uvedením zjištěných závad a s potvrzením způsobilosti zařízení k provozu. Při prováděné kontrole úniku regulovaných látek poskytuje provozovatel zařízení potřebnou součinnost.

(2) Osoby oprávněné k podnikání vedou provozní dokumentaci chladicích a klimatizačních zařízení, která obsahuje záznamy o provedených servisních kontrolách, o opravách a o revizích s potvrzením způsobilosti zařízení k provozu revizním technikem. Tyto písemné záznamy jsou uchovávány po celou dobu životnosti chladicího nebo klimatizačního zařízení. Provedení revizní zkoušky je na štítku chladicího nebo klimatizačního zařízení vyznačeno speciální nálepkou, razítkem nebo jiným prokazatelným způsobem.

(3) Kontrolu úniku regulovaných látek provádí odborně způsobilé osoby, kterými jsou

a) servisní technik zajišťující běžné preventivní prohlídky, údržbu a opravy chladicích a klimatizačních zařízení; při každé této činnosti provádí kontrolu úniku regulovaných látek. O těchto činnostech provede záznam s uvedením zjištěné závady a způsobu jejího odstranění, který bude součástí provozní dokumentace zařízení,

b) revizní technik na základě žádosti provozovatele provádí kontrolu úniku regulovaných látek, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2. O provedené revizi provede záznam s potvrzením, že zařízení vyhovuje v případě, že úniky jsou nevýznamné a způsobilé k provozu. Revizí ověřená způsobilost zařízení je vyznačována na štítku chladicího nebo klimatizačního zařízení speciální nálepkou, razítkem nebo jiným prokazatelným způsobem. V případě nebezpečí úniku regulovaných látek a porušení ustanovení § 29 odst. 9 zákona oznámí tuto skutečnost orgánům ochrany ovzduší.

(4) U zařízení zkompletovaného ve výrobním závodě a u kterého se již na místě instalace žádné montážní práce s výjimkou připojení elektrické sítě neprovádějí, osvědčuje výrobce provedení těsnostní zkoušky razítkem na štítku zařízení nebo nálepkou osvědčující provedení zkoušky těsnosti.

(5) Pokud je zařízení zkompletované a plněné až na místě, provádí se těsnostní zkouška vzduchem nebo inertním plynem. Těsnostní zkouška se provádí u všech dílů zařízení, které pracují pod tlakem chladiva. Při zkoušce zařízení nesmí být překročen dovolený pracovní tlak zařízení. Jsou-li výrobcem některé díly zařízení dodávány naplněné chladivem, připojí se k potrubí uzavřené a těsnostní zkouška se na nich neprovádí. Obdobně se postupuje, bylo-li zařízení měněno nebo rozebráno, přemístěno a znovu zkompletováno.

(6) Kontrola úniku po opravě, při které došlo k zásahu do chladicího okruhu, se provádí na všech spojích, které byly v průběhu opravy rozebrány a znovu spojeny nebo které mohly být narušeny, a na flexibilním potrubí. Byl-li důvodem k opravě únik chladiva, musí být zdroj úniku nalezen a odstraněn. V opačném případě musí být chladivo odčerpáno a zařízení nesmí být uvedeno do provozu.

(7) Při kontrole úniku prováděném revizním technikem v rámci každoroční prohlídky se kontrolují veškeré rozebíratelné spoje, ucpávky a flexibilní potrubí.

(8) Provádění tlakových zkoušek zařízení, tlakových nádob a jiných součástí chladicího či klimatizačního zařízení se řídí zvláštním právním předpisem.2)

§ 13

Evidence a vykazování regulovaných látek a jejich emisí

(K § 32 a 33 zákona)

Vzory formulářů pro evidenci a vykazování regulovaných látek jsou uvedeny v těchto přílohách

a) vzor formuláře hlášení o výrobě regulovaných látek podle § 32 odst. 1 zákona v příloze č. 5 k této vyhlášce,

b) vzor formuláře hlášení o dovozu regulovaných látek podle § 32 odst. 2 zákona v příloze č. 6 k této vyhlášce,

c) vzor formuláře hlášení o vývozu regulovaných látek podle § 32 odst. 3 zákona v příloze č. 7 k této vyhlášce,

d) vzor formuláře o počtu užívaných halonových instalací a množství obsažených halonů podle § 32 odst. 4 zákona v příloze č. 8 k této vyhlášce,

e) vzor formuláře o množství regulovaných látek, s nimiž fyzická osoba zacházela, podle § 33 odst. 6 zákona v příloze č. 9 k této vyhlášce,

f) vzor formuláře o množství emisí při používání regulovaných látek jako surovin nebo technologických prostředků podle § 33 odst. 7 zákona v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 14

Seznam nových látek

(K § 30 odst. 4 zákona)

Seznam nových látek je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.


§ 15

Společné ustanovení

Při vydávání povolení podle § 23 zákona přihlíží ministerstvo k dostupnosti vhodných náhrad.

§ 16

Přechodná ustanovení

(1) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se tato vyhláška zrušuje.

(2) První revize podle § 12 odst. 1 se provede nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 109/2000 Sb., kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002.

2. Vyhláška č. 110/2000 Sb., kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002.

§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Celková roční nejvyšší přípustná množství regulovaných látek pro zajištění nezbytné potřeby, technologické účely, pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou a pro použití ve vědě a v laboratořích, včetně látek obsažených ve výrobcích, která je možno dovést v letech 2002 až 2004

Část I

Celkové množství regulovaných látek, včetně regulovaných látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění ochrany zdraví a života lidí - pro případy závažných plicních onemocnění lze dovézt nebo vyrobit:

a) v kalendářním roce 2002

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend, rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-114 790
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-1211 190
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-1143 080

b) v kalendářním roce 2003

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend, rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-113 840
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-128 950
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-1142 470

c) v kalendářním roce 2004

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend, rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-112 400
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-125 600
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-1141 600

Část II

Celkové množství regulovaných látek, včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely výzkumu a vývoje, včetně laboratorního použití, lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend, rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-11100
dichlordifluormethanCF,Cl2CFC-12100
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-1138 000*)
dichlortetrafluorethanC F ClCFC-114100
chlorpentafluorethanC2F5ClCFC-115100
tetrachlormethanCCl4-490

Poznámka:

*) mimo použití pro účely vědy a výzkumu lze použít pouze pro stanovení jakosti vody

Část III

a) V mimořádných a závažných případech lze kromě množství uvedeného v částech I a II dovézt nebo vyrobit každou regulovanou látku zejména k zajištění obrany a bezpečnosti státu, k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, k zajištění bezpečnosti jaderných zařízení, k zajištění ochrany zdraví a života lidí a pro použití ve vědě a v laboratořích v nejvyšším celkovém množství 15 tun, včetně látek ve výrobcích, v jednotlivém kalendářním roce. Dovoz a výroba těchto regulovaných látek podléhá povolení ministerstva, které posoudí nezbytnost s přihlédnutím k přijatým mezinárodním smlouvám.

b) Celkové roční nejvyšší přípustné množství regulovaných látek pro technologické účely, pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou není omezeno, použití podléhá povolení ministerstva, které posoudí nezbytnost s přihlédnutím k přijatým mezinárodním smlouvám.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor žádosti o povolení dovozu regulované látky a výrobků, které ji obsahují

Vzor žádosti o povolení dovozu regulované látky a výrobků, které ji obsahují

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor žádosti o povolení k vývozu regulované látky a výrobků, které ji obsahují

Vzor žádosti o povolení k vývozu regulované látky a výrobků, které ji obsahují

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor žádosti o povolení k zacházení s regulovanými látkami

Vzor žádosti o povolení k zacházení s regulovanými látkami

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor formuláře hlášení o výrobě regulovaných látek podle § 32 odst. 1 zákona

Formulář obsahuje

a) u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby - obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikáni, uvede obchodní název nebo firmu pod kterou podniká,

c) množství (kg) celkově vyrobených látek,

d) množství (kg) každé výroby dodané na trh nebo použité pro vlastní potřebu, a dál údaj o použití látek ve výrobě jako suroviny, technologického prostředku, o použití látek pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou nebo pro jiná použití,

e) množství (kg) každé výroby určené pro nezbytnou potřebu nebo kritické použití podle prováděcího právního předpisu,

f) množství (kg) všech recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných látek,

g) množství (kg) všech zásob těchto látek,

h) seznam osob, od kterých byly regulované látky odebírány a kterým byly tyto látky předávány, včetně jejich identifikačního čísla, pokud je přiděleno, a adresy bydliště nebo sídla.

Hlášení o výrobě regulované látky podle § 32 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Hlášení o výrobě regulované látky podle § 32 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor formuláře hlášení o dovozu regulovaných látek podle § 32 odstavec 2 zákona

Formulář obsahuje

a) u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby - obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávněni a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název, nebo firmu pod kterou podniká,

c) množství (kg) regulovaných látek propouštěné do volného oběhu, přičemž zvlášť se vykazuje dovoz pro použití jako suroviny a technologického prostředku pro nezbytnou potřebu nebo kritická použití podle přílohy č. 8 zákona, pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou a pro zneškodnění,

d) množství (kg) použitých regulovaných látek dovážených za účelem recyklování,

e) zásoby těchto látek (kg),

f) seznam osob, od kterých byly regulované látky odebírány a kterým byly tyto látky předávány, včetně adresy, sídla a identifikačního čísla, pokud je přiděleno.

Hlášení o dovozu regulovaných látek podle § 32 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Hlášení o dovozu regulovaných látek podle § 32 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor formuláře hlášeni o vývozu regulovaných látek podle § 32 odst. 3 zákona

Formulář obsahuje

a) u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby - obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu pod kterou podniká,

c) množství vyvezených regulovaných látek (kg), z toho množství vyvezená do každé země určení a množství vyvezená pro použití jako suroviny a technologického prostředku pro nezbytnou potřebu nebo kritická použiti podle přílohy č. 8 zákona, pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou a pro zneškodnění,

d) množství (kg) již použitých regulovaných látek vyvezených za účelem recyklování nebo regenerace,

e) zásoby těchto látek (kg),

f) seznam osob, od kterých byly regulované látky odebírány a kterým byly regulované látky předávány, včetně adresy, sídla a identifikačního čísla, pokud je přiděleno.

Hlášení o vývozu regulovaných látek podle § 32 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Hlášení o vývozu regulovaných látek podle § 32 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor formuláře o počtu užívaných balonových instalací a množství obsažených halonů podle § 32 odst. 4 zákona

Formulář obsahuje

a) u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narozeni a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby - obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu pod kterou podniká,

c) počet halonových instalací,

d) celkové množství obsažených halonů (kg).

Hlášení o počtu používaných halonových instalací a množství v nich obsažených halonů podle § 32 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Hlášení o počtu používaných halonových instalací a množství v nich obsažených halonů podle § 32 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor formuláře o množství regulovaných látek, s nimiž fyzická osoba nebo právnická osoba zacházela, podle § 32 odst. 6 zákona

Formulář obsahuje

a) u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby - obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, Že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu pod kterou podniká,

c) množství regulovaných látek, se kterými skutečné v předchozím kalendářním roce osoba zacházela v rozsahu, který zahrne množství v zásobách, likvidované, recyklované nebo regenerované podie jednotlivých regulovaných látek včetně výrobků, které je obsahují.

Hlášení o množství regulovaných látek, s nimiž fyzická nebo právnická osoba zacházela, podle § 32 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Hlášení o množství regulovaných látek, s nimiž fyzická nebo právnická osoba zacházela, podle § 32 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Vzor formuláře o množství emisí při používání regulovaných látek jako surovin nebo technologických prostředků podle § 32 odst. 7 zákona

Formulář obsahuje

a) u fyzické osoby - jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu a případně odlišující dodatek,

b) u právnické osoby - obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále žadatel uvede číslo jednací živnostenského oprávnění, bylo-li vydáno, nebo obdobný doklad příslušného oprávnění a v případě, že jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, uvede obchodní název nebo firmu pod kterou podniká,

c) stručný popis užití regulovaných látek,

d) celkové množství použitých regulovaných látek (kg),

e) odhad emise regulovaných látek (kg),

f) popis metody/postupu, kterým byl odhad emisí získán.

Hlášení o množství emisí při používání regulovaných látek jako surovin nebo technologických prostředků podle § 32 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Hlášení o množství emisí při používání regulovaných látek jako surovin nebo technologických prostředků podle § 32 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Seznam nových látek

bromchlormethan

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 358/2002 Sb.

Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek

Zabezpečení jakosti a kontroly při znovuzískávání regulovaných látek z vyřazených domácích a obchodních chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek

Tato jakostní a kontrolní ustanovení platí pro zpracování (recyklaci) vyřazených chladicích zařízení (včetně klimatizačních zařízení a tepelných Čerpadel) s obsahem regulovaných látek. Upravují podmínky pro sběr za účelem jejich recyklace a regenerace pro další použití nebo zneškodnění.

1. Použité pojmy v tomto postupu

a) nadouvadlem se rozumí regulovaná látka, která byla použita při výrobě tepelně izolačních tuhých pěnových hmot k jejich vypěnění a je v nich obsažena,

b) chladicím zařízením s obsahem regulovaných látek (dále jen „chladicí zařízení") se rozumí všechna zařízení, jejichž hlavni účel použití spočívá v chlazení produktů, potravin a jiných teplotně citlivých výrobků a při jejichž výrobě bylo použito chlorfluoruhlovodíků nebo hydrochlorfluoruhlovodíků jako chladiva nebo jako nadouvadla v tepelné izolaci, resp. k oběma účelům. Chladicí zařízení mohou jako chladicí médium vedle regulovaných látek též obsahovat čpavek (NH3), uhlovodíky, chlorované nebo fluorované uhlovodíky, jakož i jiné látky použitelné z hlediska chladicí techniky,

c) recyklací chladicích zařízení se rozumí všechna opatření na evidenci, uskladnění a úpravu chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek. Cílem recyklace chladicích zařízení je především zachyceni regulovaných látek a pokud možno všech škodlivých látek a jejich předání k řádnému zneškodnění, jakož i získání hodnotných druhotných surovin ekologickým způsobem. Takto získané suroviny mají být znovu využity,

d) domácím chladicím zařízením se rozumí chladničky typické konstrukce pro použití v domácnosti a jiná podobná použití až do užitečného obsahu 180 litrů. Zařízení mohou být vybavena oddělenou mrazničkou a mrazicím oddílem nebo být bez nich (= typ zařízení 1),

e) kombinovanou chladničkou a mrazicím boxem pro domácnost se rozumí chladicí zařízení v typickém provedeni pro domácnost a pro jiná podobná použití až do velikosti 350 litrů užitkového obsahu od obsahu 180 litrů, která jsou obvykle vybavena odděleným mrazicím boxem a oddílem (= typ zařízení 2),

f) mrazicí skříní a boxy pro domácnost jsou mrazicí zařízení v konstrukčním provedení pro domácnost a pro jiná podobná použití až do velikosti 500 litrů užitkového obsahu (= typ zařízení 3),

g) klimatizačním zařízením a tepelným Čerpadlem se rozumí technologické zařízení, které využívá ve své činnosti chladicí okruh a slouží k ohřevu, ochlazování, vysoušeni vzduchu a k ohřevu jiných médií (např. vody u tepelného Čerpadla),

h) svozem a uskladněním ve smyslu jakostních a kontrolních ustanovení jsou všechna opatření sloužící k logistické realizaci odběru chladicích zařízení v místě výskytu až do místa jejich úpravy. Do toho spadají jak opatření k meziuskladnění chladicích zařízení u producenta odpadu, tak opatření v úpravářském podniku,

i) úpravou se rozumí ve smyslu následujících jakostních a kontrolních ustanovení

1. otevření chladicího okruhu a odsátí regulovaných látek a olejů z oběhu chladicího okruhu (stupeň I),

2. uvolnění pěnových tepelněizolačních materiálů s obsahem regulovaných látek a jiných materiálů, částí zařízení, resp. konstrukčních součástí a prvků chladicího zařízení (stupeň II), vždy za pomoci vhodných technických zařízení s cílem oddělení regulovaných látek tak, aby nedošlo k jejich úniku do ovzduší, odstranění jiných Škodlivin a konstrukčních dílů s obsahem škodlivých látek a využití hodnotných materiálů, jakož i

3. rozmělnění, vytřídění a klasifikace látek získaných v rámci stupně I a stupně II, jakož jejich příprava pro další využití a zneškodnění.

2. Sběr a recyklace chladicích zařízení

2.1 Ustanovení pro sběr a uskladnění

2.1.1 Všeobecné požadavky

Jsou prováděna taková ochranná opatření, aby bylo zabráněno odcizení nebo ztrátě na shromážděných chladicích zařízení jiným způsobem nebo neoprávněným prodejem.

2.1.2 Zvláštní požadavky na sběr a uskladnění

2.1.2.1 Odběr chladicích zařízení

Odběr chladicích zařízení je proveden tak, aby bylo vyloučeno poškození zařízení, které by způsobilo únik látek ohrožujících životní prostředí nebo které by ztížilo nebo znemožnilo úpravu. Zvláště je třeba vhodnými opatřeními vyloučit poškození chladicího okruhu. Stále jsou připravena vhodná zařízení k zachycení vytékajících kapalin (olejů). V dostatečném množství jsou připraveny sorpční materiály ke zneškodnění a vázání vytékajících kapalin. Vlastníci odpadu při předávání chladicích zařízení upozorní vhodným způsobem na opatření nutná na ochranu těchto zařízení před únikem škodlivých látek.

2.1.2.2 Přeprava chladicích zařízení

Při přepravě chladicích zařízení jsou Činěna opatření proti úniku kapalin (oleje). Upevnění přepravovaných chladicích zařízení na dopravních vozidlech je zajištěno tak, aby nedošlo k poškození zařízení a k úniku regulovaných látek nebo jiných škodlivin do okolí. Chladicí zařízení jsou při nakládce a vykládce chráněna před nárazy, převrácením nebo pádem. Chladicí zařízení jsou přepravována ve stojaté poloze.

2.1.2.3 Uskladnění chladicích zařízení

Přijatá chladicí zařízení jsou evidována podle množství jednotlivých typů, chladiva a druhu izolace. Zařízení jsou kontrolována, zda nejsou mechanicky poškozena a jejich rozsah je písemně zaznamenán. Je sestavován seznam závažných poškození podle vzoru v příloze 1, přičemž volba formy je přenechána podniku. Uskladnění přijatých chladicích zařízení je provedeno s přihlédnutím k právní úpravě ochrany vod. Skladování je zajištěno tak, aby bylo vyloučeno poškození chladicích zařízení, jež by ztížilo nebo znemožnilo další úpravu nebo by způsobilo únik látek ohrožujících životní prostředí.

2.2 Úprava chladicích zařízení

2.2.1 Všeobecné požadavky

Je vypracováván popis technologických procesů a jejich průběhu při úpravě chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek. Dále je stanoveno příslušné přiřazení jednotlivých provozních úseků daným procesům a jejich průběhu (technologický reglement a provozní řád). Jsou přijata ochranná opatření proti odcizení nebo ztrátě získaných chladicích zařízení jiným způsobem nebo jejich neoprávněným prodejem. Není přípustné opětovné uvedení do oběhu kompletních k recyklaci předaných zařízení, která obsahují regulované látky (v chladicím systému a/nebo v pěnové izolací). Všechna převzatá chladicí zařízení jsou podrobena úpravě.

2.2.2 Zvláštní požadavky na úpravu chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek

Úprava obsahuje tyto základní činnosti

1. odsátí regulovaných látek a olejů z chladicího okruhu (stupeň I),

2. uvolnění tepelněizolačních pěnových materiálů s obsahem regulovaných látek a jiných materiálů, částí zařízeni, resp. konstrukčních částí a prvků chladicího zařízení (stupeň II), pomocí vhodných technických zařízení s cílem odděleni regulovaných látek a škodlivin bez jejich úniku do prostředí, konstrukčních dílů s obsahem škodlivých látek a využití hodnotných materiálů,

3. rozmělnění, vytřídění a klasifikaci látek a materiálů získaných v rámci stupně I a stupně II, včetně jejich přípravy pro další využití nebo zneškodnění.

Úprava chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek se provádí za použití vhodných technologických postupů s těmito požadavky

1. podchycení, resp. odstraněni všech materiálů a konstrukčních dílů s obsahem Škodlivin a předání k řízenému odstranění,

2. demontáž konstrukčních dílů nepodléhajících opotřebení, resp. takových s dlouhou životností a dosud funkčních, aby je bylo možno znovu využít; v případě tlakových nádob platí předpisy týkající se manipulace s těmito nádobami,

3. využitelné materiály jsou odděleny podle druhů a předány k dalšímu využití.

Jednotlivé jsou plněny následující požadavky

Úprava - stupeň I

1. K odsátí regulovaných látek a olejů z chladicího okruhu jsou použita vhodná manipulační zařízení, která umožní pohyb s chladicím zařízením do optimální pracovní polohy pro odsávání chladiva a oleje.

2. Regulované látky jsou odsávány společně s olejem chladicího okruhu beze ztrát pomocí odpovídající odsávací technologie. Olej z chladicího okruhu znečištěný regulovanými látkami je podrobován úpravě v odplynovacím zařízení pro chladiva.

3. Při odběru technické kapaliny (regulované látky a oleje) je speciálním nástrojem otevřen chladicí okruh a obsah odsán v podtlakovém režimu automaticky řízeném vícenásobným bezpečnostním systémem (hlídače tlaku a bezpečnostního tlaku, ventily, vypínání zařízení v závislosti na čase a hmotnosti).

4. Odsáté množství chladiva a chladicího oleje je zjišťováno a písemně zaznamenáváno.

5. Zbytkový obsah regulované látky v oleji z chladicího okruhu má být menší než 0.1 hmotnostního procenta stanovený metodou odsouhlasenou ministerstvem.

6. Příslušná technika zahrnuje vhodná měřicí zařízení k indikaci odebraného množství freonu a příslušného počtu chladicích zařízení. Použitý postup zahrnuje vhodná zařízení, jež zabrání manipulacím s následným uvolněním Škodlivých látek.

7. Odsáté chladicí kapaliny jsou uchovávány podle druhu chladiva v oddělených nádobách.

8. Pracoviště je vybaveno vhodnými vanami k zachycování kapalin a jejich nežádoucímu úniku do prostředí.

9. Z absorpčních chladicích zařízení a domácích chladniček je v uzavřeném zařízení izolován čpavkový roztok s obsahem chrómu VI.

10. Jsou demontovány všechny konstrukční díly s obsahem Škodlivin.

Úprava - stupeň II

1. Tepelněizolační pěny s obsahem regulovaných látek chladicích zařízení jsou od skříně oddělovány rozmělněním, což je prováděno v podtlakovém prostředí v uzavřeném technologickém zařízení. Regulované látky přitom uvolňované jsou zachycovány vhodnými separačními systémy (například vymrazování nebo adsorpce).

2. Úprava tepelněizolační pěny s obsahem regulovaných látek vyžaduje zničení pórů rozemletím, jakož í odplynění matrice mletého materiálu získaného z odplynění pórů.

3. Získané množství regulovaných látek z tepelněizolační pěny se denně zaznamenává.

4. Zbytkový obsah regulovaných látek z tepelněizolační pěny v odplyněném pěnovém materiálu nepřekročí 0.2 hmotnostního procenta a je stanovován metodou odsouhlasenou ministerstvem.

5. Voda obsažená v tepelněizolační pěné je zachycována a upravována jako odpadní voda.

6. Odpadní vzduch ze zařízení je Čištěn vhodnými záchytnými systémy. Jako mezní hodnota je dodržováno průchozí množství menší než 5 g regulovaných látek za hodinu. Dodržení mezní hodnoty je kontrolováno vhodnou analytickou metodou v kontinuálním měření odsouhlasenou ministerstvem.

Příprava k využití a zneškodnění

1. Demontované nebo úpravou získané konstrukční díly a materiály jsou separovány do frakcí vhodných k využití jako druhotné suroviny. Ke zneškodnění jsou určeny především tyto frakce

a) kondenzátory (elektrické),

b) čpavkový roztok s obsahem chrómu VI,

c) chlorfluoruhlovodíky CFC-11 a CFC-12.

Použitá technologie úpravy materiálů zajišťuje, aby jednotlivé materiály byly zbaveny nečistot nebo jiných materiálů.

2. Demontované, resp. z úpravy zařízení získané konstrukční díly a materiály jsou uskladňovány s dodržováním příslušných právních předpisů.

3. Uskladňování je zajišťováno tak, aby nebylo narušeno další využití nebo zneškodnění a aby se zabránilo Škodám na životním prostředí, zejména kontaminaci půdy.

4. Kapaliny ohrožující vody nebo konstrukční díly s obsahem kapaliny ohrožující vody jsou uloženy v oddělených, jednoznačně označených a konstrukčně povolených nádobách v souladu s příslušnými právními předpisy. Značení je prováděno s přihlédnutím k příslušným právním předpisům o nebezpečných látkách.

5. Elektrolytické kondenzátory jsou uskladněny v suché, oddělené a pokud možno separátní místnosti v plastových nádobách nebo ocelových sudech. Tyto nádoby jsou udržovány těsně uzavřené a jsou uloženy nad dostatečně velkou záchytnou vanou.

6. Konstrukční díly s obsahem rtuti jsou ukládány v uzavřených plastových nádobách bezpečných proti nárazu, jež jsou během celého skladování vždy vzduchotěsně uzavřeny.

7. Absorpční materiály pro vyteklé kapaliny a absorpční materiály na rtuť jsou vždy pohotově dostupné. Použité absorpční materiály jsou zneškodňovány jako nebezpečný odpad.

3.3 Požadavky na podnik a osoby

3.3.1 Dokumentace

3.3.1.1 Dokumentace vydaných povolení

Veškerá povolení, schválení, souhlasy a úřední rozhodnutí jsou zdokumentovány, vedeny v aktuálním stavu a s volným přístupem příslušných kontrolních orgánů.

3.3.1.2 Provozní řád

Je připraven podnikový provozní řád, který obsahuje směrodatné předpisy a pokyny pro provozní bezpečnost a pořádek. Platí též pro zákazníky a návštěvníky podniku a proto je vyvěšován na dobře viditelném místě u vstupu do podniku, alespoň ve svých hlavních částech. Řád obsahuje též předpisy pro chování v případě nebezpečí.

3.3.1.3 Provozní příručka

Je vypracována provozní příručka, v níž jsou uvedena nutná opatření pro řádnou recyklaci chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek, jakož i pro provozní bezpečnost za normálního provozu, při opravách a provozních poruchách. Zde jsou též obsaženy úkoly a oblasti odpovědnosti zaměstnanců a popis průběhu prací při recyklaci chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek.

3.3.1.4 Pracovní instrukce

Pro činnosti důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí je vypracována pracovní instrukce, která je zaměstnancům přístupná.

3.3.1.5 Provozní deník

Jako doklad řádně prováděné recyklace chladicích zařízení s obsahem regulovaných látek je veden provozní deník (podle možnosti v elektronické formě). Deník obsahuje

a) dokumentaci všech převzatých chladicích zařízení k úpravě podle druhu výrobku (chladničky pro domácnost, kombinované chladničky s mrazničkou, mrazničky, mrazicí boxy, chladicí vitríny a jiné (klimatizační zařízení, tepelná čerpadla)) a množství; kopie dodacích listů vystavených pro dodavatele zařízení,

b) dokumentaci všech vyskladněných chladicích zařízení (druh a množství), znovuzískaných regulovaných látek (druh a množství) určených k dalšímu využití a zneškodnění spolu s příslušnými doklady podle zákona o odpadech,

c) zvláštní události, především provozní poruchy včetně možných příčin a následných nápravných opatření,

d) protokoly o funkčních kontrolách, provedených pracích údržby, vlastních kontrolách.

3.3.1.6 Ostatní dokumentace

Všechny podniky, kterým jsou předávány regulované látky, materiály, části zařízení, resp. konstrukční díly a součástky k dalšímu využití nebo zneškodnění, jsou vedeny v dokumentaci s dokladem, že tyto podniky vlastní potřebná povolení, schválení, certifikáty atd. Dále je zdokumentováno, jaké postupy úpravy, využití nebo zneškodnění jsou používány a které další metody jsou voleny pro vznikající výstupní materiál.

3.3.1.7 Požadavky na osoby

Školení zaměstnanců odpovídá příslušné činnosti a z ní vyplývajících požadavků a je vedeno na potřebné odborné úrovni.

Za dostatečné lze považovat

a) dvouletou zkušenost z demontáží,

b) školení prováděné výrobcem úpravářského zařízení nebo jiných organizací, přičemž nutno splnit zákonné požadavky, pokud jsou stanoveny.

4. Ustanovení o kontrole

4.1 Všeobecná kontrolní ustanovení

Pro dodržovaní ustanovení o sběru a recyklace chladicích zařízení uvedená v části 3 platí tato kontrolní ustanovení:

ReferencePředmět kontrolyObsah kontroly
Oddíl 2.1.1Ochranná opatření proti zcizení nebo ztrátě nebo nepovolený prodej výrobkůSchválení provedených ochranných opatření
Oddíl 2.1.2.1PřevzetíKontrola na místě, zda
- manipulace je prováděna s malou možností poškození zařízení,
- jsou připravena záchytná zařízení a absorpční prostředky,
- vlastníci odpadu jsou upozorněni na opatření na ochranu chladicích zařízení.
Oddíl 2.1.2.2PřepravaKontrola na místě, zda
- je použito vhodných a povolených vozidel,
- byla provedena opatření proti úniku kapalin, jež představují nebezpečí pro vodu,
- zda je zařízení vhodným způsobem upevněno a přepravováno stojící.
Oddíl 2.1.2.3UskladněníKontrola na místě, zda
- je u třídy chladicích zařízení, chladiva a izolace registrováno množství,
- jsou splněny právní úpravy ochrany vody,
- je vyloučeno poškození chladicích zařízeni.
- je veden přehled druhu a rozsahu poškození zařízení.
Oddíl 2.2.1VšeobecněKontrola na místě, zda
- je vypracován popis technologických procesů a jejich průběhu a stanoveno přiřazení provozních úseků procesům,
- všechna chladicí zařízení projdou úpravou.
Oddíl 22.2Úprava stupen IProhlídka na místě, zda
-jsou po ruce vhodná zařízení podle bodu 1,
- jsou regulované látky odsávány za podtlaku společně s kompresorovým olejem,
- je odsávací zařízení opatřeno automaticky řízenými vícenásobnými bezpečrwstními systémy,
- odsávaná množství regulovaných látek a oleje jsou registrována,
- se používají měřicí zařízení k indikaci odebraných množství regulovaných látek a k počtu chladicích zařízení,
- jsou v oddělených nádobách sbírány chladicí kapaliny podle typu,
- je pracoviště vybaveno vyhovujícími vanami,
- je k dispozici zařízeni k odsávání kapalin z absorpčních chladniček,
- jsou demontovány všechny konstrukční díly s obsahem škodlivin.
Kontrola zbytkového obsahu regulovaných látek v oleji z chladicího okruhu.
Oddíl 2.2.2Úprava stupeň IIKontrola, zda
- pěnové tepelné izolace se oddělují od skříně rozmělněním v uzavřeném zařízení.
- se provádí odplynění pórů a matrice. Kontrola podle oddílu 4.2
- zdaje zjištěno minimální zpětně získané množství regulovaných látek úpravy stupně I a stupně O,
- zbytkového obsahu CFC-11 v odplyněné pěnové tepelné izolaci. Kontrola
- emisního hmotnostního toku CFC-11 v odpadním vzduchu ze zařízení.
- zda jsou používány záchytné systémy (filtry),
- zda je prováděno kontinuální měření emisí.
Oddíl 2.2.2Příprava k dalšímu využití a zneškodněníProhlídka na místě
- zda se provádí evidence,
- s nahlédnutím do záznamů vnitropodnikové jakostní kontroly.
Prohlídka na místě, zda
- skladováni a přiřazení materiálových frakcí se provádí v souladu s právními předpisy,
- nádoby jsou řádně označeny,
- je k dispozici dostatečné množství absorpčních materiálů pro olej.
Oddíl 2.3.1Všeobecné požadavkyPorovnání povolovacích dokumentů s provozní praxí
Prohlídka na místě
- nahlédnutí do úředních přejímacích listů,
- nahlédnutí do dokumentovaných předpisů k zajištění dodržování podmínek oddílu 3.3.
Oddíl 2.3.1.2Podnikový řádProhlídka na místě, zda
- je podnikový řád aktuální,
- je vyvěšen na dobře viditelném místě,
- obsahuje podstatné náležitosti,
- je jeho obsah srozumitelný.
Oddíl 2.3.1.3Provozní příručkaKontrola na místě, zda
- je příručka k dispozici,
- příručka obsahuje předpisy pro normální provoz, opravy a provozní poruchy,
- jsou popsány úkoly a rozsah odpovědnosti zaměstnanců,
- je k dispozici schéma toku materiálu.
Oddíl 2.3.1.4Pracovní instrukceProhlídka na místě, zda jsou neustále k dispozici pro všechny důležité činnosti a zda jsou vhodně zpracovány.
Oddíl 2.3.1.5Provozní deníkKontrola všeobecné přehlednosti.
Oddíl 2.3.1.6Ostatní dokumentaceNahlédnutí do dokladů, zda jsou záznamy o
- příslušných povoleních a schváleních návazných zpracovatelských firem, především u zpracovatelů odpadů,
- popisu a označení výstupních materiálů.
Oddíl 2.3.1.7ZaměstnanciNahlédnutí do dokladů, zda
- odborná školení zaměstnanců a úroveň jejich vedení odpovídají příslušné činnosti,
- jsou přijímána opatření pro aktualizaci znalostí.

4.2 Zvláštní kontrolní ustanovení pro sledování produktivity provozu

4.2.1 Zjištění množství regulovaných látek získávaných ze stupně I a stupně II úpravy

Zjišťování získávaných množství regulovaných látek z oddílu 3.2.2 se provádí metodou měření a metodou porovnání ročních čísel.

4.2.1.1 Metoda měření

4.2.1.1.1 Stupeň úpravy I

Při měření se zpracuje nejméně 1000 chladicích zařízení, u kterých se úplně vyprázdní chladicí okruhy. Získané regulované látky se podle druhu jímají a zváží. Ze získaných údajů se vypočte průměrné množství regulované látky získané z jednoho chladicího zařízení (g/ks).

Při zjišťování hodnot se použije formulář uvedený na konci této přílohy.

4.2.1.1.2 Stupeň úpravy II

Při měření se zpracuje nejméně 1000 chladicích zařízení. Při zjišťování průměrného množství chlorfluoruhlovodíku CFC-11 získaného z jednoho chladicího zařízení se postupuje podle typu zařízení (typ I = chladničky pro domácnost, typ 2 = kombinace chladniček a mrazniček, typ 3 = mrazicí boxy a vitríny pro domácnost). Nádoby připravené pro jímání chlorfluoruhlovodíku CFC-11 se zváží prázdné před začátkem zpracování a se získanou náplní po jeho skončení. Výsledek vážení v kg se dělí počtem zpracovaných chladicích zařízení (všechna zařízení včetně vadných kusů). Jako výsledek se vypočte průměrné množství chlorfluoruhlovodíku CFC-11 najedno chladicí zařízení v gramech.

Při zjišťování hodnot se použije formulář, jehož vzor je uveden na konci této přílohy.

4.2.3.2 Metoda porovnání ročních čísel

Množství regulovaných látek ze stupně I, resp. stupně II, které bylo při zpracování chladicích zařízení získáno a prokazatelně předáno k zneškodnění, se dělí počtem kusů zpracovaných v období kalendářního roku.

4.2.1.3 Jiné metody

Ke stanovení průměrného množství regulovaných látek v chladicích zařízeních lze použít i jiné metody po jejich předchozím vyzkoušení a schválení ministerstvem.

4.2.2 Zjišťování zbytkového množství regulované látky v oleji z chladicího okruhu

Měření zbytkového obsahu regulovaných látek v oleji chladicího okruhu je prováděno analytickou metodou a analytickou laboratoří schválenou ministerstvem. Výsledek se stanoví poměrem regulovaných látek v gramech připadajících na kilogram kompresorového oleje a jako hmotnostní procento regulovaných látek v kompresorovém oleji.

4.2.3 Zjišťování zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodíku CFC-11 v odplyněné, práškové frakci tepelněizolačních pěnových hmot

Stanovení zbytkového obsahu chlorfluoruhlovodíku CFC-11 ve vzorcích odplyněné, práškové frakce tepelněizolačních pěnových hmot z chladicích zařízení je prováděno analytickou metodou a analytickou laboratoří schválenou ministerstvem. Výsledkem je stanovení hmotnostního procenta chlorfluoruhlovodíku CFC-11 v odplyněné, práškové frakci tepelněizolačních pěnových hmot z chladicích zařízení.

5 Kontrola

5.1 Kontrola prováděná kontrolními orgány

Kontrolu zabezpečení jakosti při znovuzískávání regulovaných látek z domácích a obchodních chladicích zařízení zajišťuje Česká inspekce životního prostředí především podle ustanovení o kontrole. Kontrola se provádí bez předchozího nahlášení během podnikové pracovní doby v závodě. Výsledky kontroly se uvedou v protokolu o kontrole.

5.2 Vlastní kontrola

Provozovatel průběžně dbá na dodržováni jakostních ustanovení a průběžně provádí vlastní kontrolu. V rámci vlastní kontroly jsou provedena všechna kontrolní ostření vyplývající z oddílu 4. O provedených kontrolách je prováděn písemný záznam s uvedením zjištěných nedostatků a přijatých opatřeních a jejich splnění.

Přesunout nahoru