Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 345/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Částka 125/2002
Platnost od 30.07.2002
Účinnost od 01.09.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

345

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. července 2002,

kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:


§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Schvalování typu a ověřování

Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.

§ 2a

Prodloužení doby platnosti ověření

Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 285/2011 Sb. Čl. II

Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 120/2015 Sb. Čl. II

Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k vyhlášce č. 345/2002 Sb.

DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL

PoložkaObor měření, druh měřidlaDoba platnosti
ověření
1MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN
1.1Měřidla délky
1.1.1Délková měřidla na metrové zboží2 roky
1.1.2Měřická pásmabez omezení
1.1.3Měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží2 roky
1.1.4Taxametry2 roky
1.1.5Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby2 roky
1.1.6a) automatické hladinoměry2 roky
b) automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů4 roky
1.2Měřidla plošného obsahu
1.2.1Stroje na měření plochy usní1 rok
1.3Měřidla objemu, průtoku
1.3.1Kovové odměrné nádoby2 roky
1.3.2Výčepní nádobybez omezení
1.3.3Odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemubez omezení
1.3.4Sedimentační (Westergrenovy) pipetybez omezení
1.3.5Přepravní sudy a tanky
a) přepravní sudy s výjimkou sudů uvedených v bodě b)2 roky
b) přepravní sudy vyrobené z korozivzdorných materiálů, tvarově stálébez omezení
c) přepravní tanky (cisterny) na kapaliny4 roky
1.3.6Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu
a) chladicí a úschovné nádrže na mléko4 roky
b) dřevěné sudy5 roků
c) betonové a zděné skladovací nádržebez omezení
d) sudy a nádrže z ostatních materiálů10 roků
1.3.7Butyrometrybez omezení
1.3.8Kontrolní lihová měřidla používaná k měření objemu vyrobeného lihu 1)3 roky
1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.
1.3.9Měřidla protečeného množství vody
a) na studenou vodu6 roků*)
b) na teplou vodu4 roky
c) bubnové vodoměry2 roky
d) objemové vodoměry6 roků*)
e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům5 roků
1.3.10Měřidla protečeného množství plynu
a) membránová (včetně plynoměrů s teplotní korekcí)10 roků*)
b) s otáčivými písty a rychlostní5 roků
c) laboratorní5 roků
d) přepočítávače množství plynu*)
1. kompaktní5 roků
2. kombinované:
A) vyhodnocovací jednotka5 roků
B) snímač teploty4 roky
C) snímač tlaku2 roky
1.3.11Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin
a) snímače protečeného množství studené vody6 roků
b) snímače protečeného množství teplé vody4 roky
c) snímače protečeného množství plynu5 roků
d) snímače tlaku2 roky
e) snímače tlakové diference1 rok
f) snímače teploty4 roky
g) průtočné vibrační hustoměry1 rok
h) vyhodnocovací jednotky pro vodu6 roků
i) vyhodnocovací jednotky pro kapaliny jiné než voda nebo než zkapalněné plyny2 roky
j) vyhodnocovací jednotky pro plyn5 roků
k) snímače teploty se zabudovaným převodníkem2 roky
l) snímače protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny2 roky
m) snímače protečeného množství zkapalněných plynů1 rok
1.3.12Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny2 roky
1.3.13Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství zkapalněných plynů1 rok
1.3.14Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství stlačeného zemního plynu1 rok
2MĚŘIDLA MECHANICKÝCH VELIČIN
2.1Měřidla hmotnosti
2.1.1Závaží obchodní a speciální běžná (5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná (2. a 3.tř.)2 roky
2.1.2Váhy s neautomatickou činností
a) váhy třídy I, II a III2 roky
b) váhy třídy IIII používané pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců2 roky
*) Jestliže byly objemové vodoměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření objemových vodoměrů tohoto souboru na 3 roky.
*) Jestliže byly membránové plynoměry do velikosti G6 specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření plynoměrů tohoto souboru na 4 roky.
*) Lhůty platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou platnosti 1 rok.
*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru objemových vodoměrů se doba platnosti ověření vodoměrů tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.
*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru membránových plynoměrů do velikosti G6 se doba platnosti ověření plynoměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.
2.1.3Váhy s automatickou činností
a) váhy pro vážení kolejových vozidel za pohybu tř. 0,2; 0,5 a 12 roky
b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro vážení silničních vozidel za pohybu pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní;1 rok
pro nízkorychlostní kontrolní vážení podle zvláštního právního předpisu3);
pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních a pro vážení písku, přírodního kameniva, tuhého komunálního odpadu, recyklovaných materiálů, stavební suti, minerálních
a lámaných materiálů a vážení malty a betonu u jejich výrobců a přepravců
c) váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel za pohybu podle zvláštního právního předpisu3) s relativní chybou měření menší nebo rovnou ± 5 % pro celkovou hmotnost vozidla a ± 11 % pro zatížení na nápravu1 rok
d) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 22 roky
e) váhy plnicí a dávkovací2 roky
2.1.4Váhy kontrolní s automatickou i neautomatickou činností používané výrobci a dovozci hotově baleného zboží pro měření skutečného obsahu výrobku v hotovém balení1 rok
2.1.5Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení:
a) na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel3 roky
b) na nápravu u silničních vozidel1 rok
2.1.6Obilní zkoušeče2 roky
2.2Měřidla mechanického pohybu
2.2.1Silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu1 rok
2.2.2Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena
a) analogové2 roky od data ověření
b) digitální2 roky od data ověření
2.3Měřidla tlaku
2.3.1Oční tonometry
a) mechanické1 rok
b) elektronické2 roky
2.3.2Přístroje na měření tlaku krve2 roky
2.3.3Měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku v pneumatikách uživateli motorových vozidel.2 roky
2.4Měřidla síly
2.4.1Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy 6 měsíců
3MĚŘIDLA TEPELNĚ TECHNICKÝCH VELIČIN
3.1Měřidla teploty a tepla
3.1.1Elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské2 roky
3.1.2Měřiče tepla a chladu a jejich členy
a) kompaktní měřiče tepla a chladu4 roky
b) měřidla protečeného množství nosného média4 roky
c) snímače teploty4 roky
d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem2 roky
e) snímače tlaku a tlakové diference2 roky
f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu4 roky
3.1.3Teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin používané1 rok
státními kontrolními orgány
3.1.4Teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé užitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším používané státními kontrolními orgány 2)
a) skleněné4 roky
b) elektronické2 roky
4MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH A MAGNETICKÝCH VELIČIN
4.1Měřidla elektrických veličin
4.1.1Indukční elektroměry vyrobené do 31. prosince 1989
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení10 roků
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími5 roků
transformátory
2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
4.1.2Indukční elektromery vyrobené po 1. lednu 1990
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení16 roků*)
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni NN12 roků
c) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni VN a VVN5 roků
4.1.3Statické elektroměry
a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení12 roků*)
b) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni NN12 roků
c) pro měření elektrické energie ve spojení s měřícími transformátory v úrovni VN a WN5 roků
4.1.4Měřicí transformátory proudu a napětí
a) indukční používané ve spojení s elektroměrybez omezení
b) kapacitní používané ve spojení s elektroměry5 roků
4.2.1Měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku5 roků
4.2.2Měřicí sestavy pro měření magnetů5 roků
5MĚŘIDLA OPTICKÝCH VELIČIN
5.1Měřidla světelných veličin
5.1.1Optické radiometry pro spektrální oblast 400 nm až 2800 nm a měření vyzařování v rozsahu 10-3 W.m-2 až 102W.m-21 rok
5.1.2Luxmetry2 roky
6MĚŘIDLA ČASU, KMITOČTU A AKUSTICKÝCH VELIČIN
6.1Měřidla akustického tlaku
6.1.1Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 22 roky
6.1.2Pásmově filtry2 roky
6.1.3Audiometry tónové2 roky
6.1.4Měřicí mikrofony2 roky
6.1.5Osobní zvukové expozimetry2 roky
7MĚŘIDLA FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH VELIČIN
7.1Měřidla hustoty
7.1.1Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)bez omezení
7.1.2Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku ≤ 0,2 %bez omezení
7.1.3Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %bez omezení
7.1.4Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg.h-1bez omezení
7.1.5Laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku ≤ 0,5 kg.m-3bez omezení
*) Jestliže byly indukční elektroměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.
*) Jestliže byly statické elektroměry specifikovaného souboru následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.
*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.
*) Na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky specifikovaného souboru elektroměrů se doba platnosti ověření elektroměrů tohoto souboru prodlužuje o 4 roky.
7.2Měřidla indexu lomu (refraktometrie)
7.2.1Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±2.10"43 roky
7.2.2Hranolové refraktometry s chybou měření indexu lomu menší nebo rovnou ±5.10"54 roky
7.3Měřidla vlhkosti pevných látek
7.3.1Vlhkoměry na obiloviny a olejniny třídy přesnosti 1 a 21 rok
7.4Měřidla chemického složení
7.4.1Procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního plynu1 rok
7.4.2Analyzátory alkoholu v dechu1 rok
8MĚŘIDLA VELIČIN ATOMOVÉ A JADERNÉ FYZIKY
8.1Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí2 roky
8.2Měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům1 rok
8.3Měřidla používaná pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření2 roky
8.4Měřidla objemové aktivity 222Rn ve vzduchu a vodě a ekvivalentní objemové aktivity 222Rn ve vzduchu, a to jak okamžitých hodnot, tak krátkodobých i dlouhodobých průměrů2 roky
8.5Sestavy používané pro kontrolu limitů ozáření osob, hromadně provozovanou osobní dozimetrií1 rok
8.6Spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů2 roky
8.7Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní2 roky
8.8Měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu limitů při nakládání s radioaktivními odpady a pro kontrolu uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění radionuklidů do životního prostředí2 roky
8.9Sestavy používané pro zjišťování přítomnosti zdrojů ionizujícího záření pří nelegálním či nežádoucím transportu2 roky
8.10Měřidla aktivit pro kontrolu mezních hodnot obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin2 roky
8.11Měřidla dávek používaná pro schvalovací měření při ozařování potravin2 roky

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

3) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru