Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 329/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 119/2002
Platnost od 19.07.2002
Účinnost od 01.12.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

329

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb. a nařízení vlády č. 323/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "zákona a technických" nahrazují slovem "právních".

2. Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)
2zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg1).

1) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy č. 2, 10 a 11 vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.".

3. Příloha č. 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1zemědělské a lesnické traktory - motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla, a které jsou konstruovány k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu přídavného nářadí, zařízení, strojů a přípojných vozidel určených pro použití v zemědělství nebo lesnictví a lze je použít k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu2)
2hasicí přístroje
3hasiva (kromě vody bez přísad)
4požární hadice
5požární proudnice a požární armatury
6výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to:
a) žebříky,
b) hydraulická vyprošťovací zařízení,
c) zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s celkovou hmotností do 2 000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích) a kontejnery,
d) požární čerpadla,
e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely),
f) zvedací vaky
7prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)
8stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů.

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb.
Vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".


Čl. II

1. Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem pátého měsíce po dni jeho vyhlášení.

2. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru