Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 326/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Částka 119/2002
Platnost od 19.07.2002
Účinnost od 01.10.2002
Zrušeno k 20.04.2016 (121/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. června 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 a 13 zákona:


§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností považují měřicí přístroje, které slouží k určení hmotnosti tělesa využitím působení gravitace na toto těleso a které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu (dále jen "váhy"). Váhy smějí být také použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou váhy používané pro

a) určování hmotnosti pro účely obchodního styku,

b) určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,

c) určování hmotnosti za účelem uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,

d) určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,

e) určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,

f) určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků.

(2) Váhy určené k účelům uvedeným v odstavci 1 musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud se na váhy vztahují jiná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky, a tato nařízení vlády stanoví další požadavky nestanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí váhy splňovat i tyto požadavky.

(3) V případech, kdy váhy obsahují zařízení nebo jsou spojeny se zařízeními, která nejsou určena pro účely uvedené v odstavci 1, se základní požadavky na taková zařízení nevztahují.

(4) Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu se považuje za splnění technických požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Váhy určené k jiným účelům, než jsou stanoveny v odstavci 1, nejsou stanovenými výrobky a neposuzuje se u nich shoda, avšak musí být označeny podle bodu 2 přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Tyto nápisy musí být připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly být zaměněny se značkou shody.

§ 3zrušeno

§ 4

(1) Výrobce zajišťuje před uvedením vah na trh posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a) ES přezkoušením typu podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, a dále zajistí buď

1. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) podle bodu 2 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

2. ES ověřování podle bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

b) ES ověřováním každého jednotlivého výrobku podle bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) ES přezkoušení typu není povinné pro váhy, u nichž nejsou použita elektronická zařízení a v jejichž měřicí jednotce není použita pružina k vyvážení zátěže.

(3) Výrobce umísťuje na váhy uvedené v § 2 odst. 1, které splňují požadavky tohoto nařízení, označení CE.3) Označení CE a požadované údaje podle bodu 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení musí být na vahách, u nichž byla stanovena shoda, připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly být zaměněny s označením CE.

(4) Pokud váhy uvedené v § 2 odst. 1 obsahují nebo jsou připojeny na zařízení, které není předmětem posuzování shody, každé z těchto zařízení musí být označeno symbolem omezeného používání podle bodu 3 přílohy č. 4 k tomuto nařízení. Symbol omezeného používání připevněný na zařízení musí být jasně viditelný a neodstranitelný.

(5) Činnosti výrobce podle odstavců 1 a 4, a pokud je tak dále stanoveno v přílohách k tomuto nařízení, může zajistit jím zplnomocněný zástupce.

§ 5

Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 6

Pro posuzování shody vah může být udělena autorizace (§ 11 zákona) pouze právnickým osobám, které splňují minimální podmínky uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 7

Certifikáty, popřípadě jiné dokumenty vydané podle dosavadních právních předpisů a technická dokumentace zůstávají v platnosti po dobu, na jakou byly vydány, ledaže by byly změněny nebo zrušeny za podmínek stanovených zákonem.


§ 8

Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností, se zrušuje.


§ 9

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2002, s výjimkou

a) ustanovení § 2 odst. 4 a § 4 odst. 1 až 4, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější, a

b) ustanovení § 4 odst. 5 a těch částí ustanovení příloh k tomuto nařízení, jež se týkají zplnomocněného zástupce, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Dnem vyhlášení sektorové přílohy pro váhy s neautomatickou činností k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 3 platnosti.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 326/2002 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Úvodní ustanovení

Pokud jsou váhy vybaveny více než jedním indikačním nebo tiskacím zařízením určeným k účelům uvedeným v § 2 odst. 1 nebo jsou k němu připojeny, pak se na tato zařízení, která opakují výsledky vážící operace a která nemohou ovlivnit správnou funkci vah, nevztahují základní požadavky za předpokladu, že výsledky vážení jsou tištěny nebo zaznamenávány správně a neodstranitelně některou částí vah, která splňuje základní požadavky, a tyto výsledky jsou přístupny oběma stranám zainteresovaným na měření. V případě vah používaných pro přímý prodej veřejnosti však ukazovací a tiskací zařízení pro prodávajícího a spotřebitele musí splňovat základní požadavky.

METROLOGICKÉ POŽADAVKY

1. Jednotky hmotnosti

Používanými jednotkami jsou zákonné jednotky stanovené zvláštním právním předpisem4), na jehož základě je povoleno používat následující jednotky a jejich násobky a díly:

- jednotky SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tuna,

- ostatní jednotky mimo SI: metrický karát v případě vážení drahých kamenů.

2. Třídy přesnosti

2.1 Jsou definovány následující třídy přesnosti:

I speciální

II vysoká

III střední

IIII běžná

Specifikace těchto tříd je dána v tabulce 1.

TABULKA 1

Třídy přesnosti

třídaověřovací dílekdolní mez váživosti (Min)počet ověřovacích dílků
(e)n = Max/e
minimální hodnotaminimální hodnotamaximální hodnota
I0,001g ≤ e100 e50 000--
II0,001g ≤ e ≤ 0, 05 g20 e100100 000
0,1g ≤ e50 e5 000100 000
III0,1g ≤ e ≤ 2g20 e10010 000
5g ≤ e20 e50010 000
IIII5g ≤ e10 e1001 000

Dolní mez váživosti je snížena na 5e pro váhy ve třídách II a III určující přepravní tarif.

2.2 Dílky stupnice

2.2.1 Skutečný dílek stupnice (d) a ověřovací dílek (e) jsou ve tvaru:

1 × 10k, 2 × 10k nebo 5 × 10k hmotnostních jednotek,

k je celé číslo nebo nula.

2.2.2 Pro všechny váhy s výjimkou vah s pomocným indikačním zařízením:

d = e.

2.2.3 Pro váhy s pomocným indikačním zařízením platí následující podmínky:

e = 1 × 10kg

d < e ≤ 10d

s výjimkou vah třídy přesnosti I s d < 10-4g, pro které e = 10-3g.

3. Klasifikace

3.1 Váhy s jedním vážícím rozsahem

Váhy vybavené pomocným indikačním zařízením patří do třídy I nebo třídy II. U těchto vah se pro tyto dvě třídy přesnosti určí dolní mez váživosti z 3. sloupce tabulky 1 nahrazením ověřovacího dílku (e) skutečným dílkem stupnice (d).

Jestliže d < 10-4g, může být horní mez váživosti v třídě I nižší než 50 000 e.

3.2 Váhy s více rozsahy

Více vážících rozsahů je povoleno za předpokladu, že jsou na vahách jasně vyznačeny. Každý jednotlivý vážící rozsah je klasifikován podle bodu 3.1. Jestliže vážící rozsahy přísluší do různých tříd přesnosti, musí váhy splňovat nejpřísnější z požadavků, které platí pro třídy přesnosti, do nichž tyto vážící rozsahy spadají.

3.3 Váhy s vícenásobným rozsahem

3.3.1 Za váhy s vícenásobným rozsahem se považují váhy mající jeden vážící rozsah, který je rozdělen na dílčí vážící rozsahy, každý s rozdílnou hodnotou dílku, z nichž je jeden určen automaticky podle aplikovaného stoupajícího i klesajícího zatížení.

Váhy s vícenásobným rozsahem nesmějí být vybaveny pomocným indikačním zařízením.

3.3.2 Každý dílčí vážící rozsah u vah s vícenásobným rozsahem je definován:

svým ověřovacím dílkem ei, přičemž e(i + 1) > ei

svou horní mezí váživosti Maxi, přičemž Maxr = Max

svou dolní mezí váživosti Mini, přičemž Mini = Max(i - 1) a Min1 = Min

kde:

i = 1,2, ... r,

i = číslo dílčího vážícího rozsahu,

r = celkový počet dílčích vážících rozsahů.

Všechny váživosti se vztahují k netto zatížení, bez ohledu na hodnotu použité táry.

3.3.3 Dílčí vážící rozsahy jsou klasifikovány podle tabulky 2.

Všechny dílčí vážící rozsahy spadají do stejné třídy přesnosti, která je třídou přesnosti vah.

TABULKA 2

Váhy s vícenásobným rozsahem

i= 1,2, ... r

i = číslo dílčího vážícího rozsahu

r = celkový počet dílčích vážících rozsahů

třídaověřovací dílekdolní mez váživostipočet ověřovacích dílků
(e)n = Maxi /ei
(Min)
minimální hodnotaminimální hodnota (1)maximální hodnota
n = Maxi/e(i + 1)n = Maxi/ei
I0,001100 e150 000--
II0,001g ≤ ei ≤ 0,05 g20 e15 000100 000
0,1g ≤ ei50 e15 000100 000
III0,1g ≤ ei20 e150010 000
IIII5g ≤ ei10 e11001 000
(1) Pro i = r platí odpovídající sloupec tabulky 1, přičemž e je nahrazeno er.

4. Přesnost

4.1 Při použití postupů stanovených v § 3 nebo v § 4 nesmí chyba indikace překročit největší povolenou chybu indikace uvedenou v tabulce 3. V případě digitální indikace se chyba koriguje na zaokrouhlovací chybu.

Největší dovolené chyby platí pro netto hodnoty a hodnoty táry pro všechna možná zatížení s výjimkou předvolené táry.

TABULKA 3

Největší dovolené chyby

Zatíženínejvětší dovolená chyba
třída Itřída IItřída IIItřída IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e0 ≤ m ≤ 5 000 e0 ≤ m ≤ 500 e0 ≤m≤ 50 e±0,5 e
50 000 e < m ≤ 200000 e5 000 e < m ≤ 20 000 e500 e< m ≤ 2 000 e50 e≤200 e± 1,0 e
200 000 e < m20 000 e < m ≤ 100 000 e2 000 e < m ≤ 10 000e200 e≤l 000 e±1,5 e

4.2 Největší dovolené chyby při používání jsou dvojnásobkem největších dovolených chyb uvedených v odstavci 4.1.

5. Výsledky vážení musí být opakovatelné a musí být reprodukovatelné ostatními použitými indikačními zařízeními a ostatními použitými vyvažovacími metodami.

Výsledky vážení musí být dostatečně odolné vůči změnám polohy zátěže na nosiči zatížení.

6. Váhy musí reagovat na malé změny zatížení.

7. Ovlivňující veličiny a čas

7.1 Váhy tříd přesností II, III a IIII, u nichž může nastat použití v nakloněné poloze, musí být dostatečně necitlivé na stupeň naklonění, ke kterému může dojít při normálních podmínkách instalace.

7.2 Váhy musí splňovat metrologické požadavky v teplotním rozsahu specifikovaném výrobcem. Hodnota tohoto rozsahu je minimálně rovna:

5°C pro váhy třídy I,

15°C pro váhy třídy II,

30°C pro váhy třídy III nebo IIII.

Pokud výrobce teplotní rozsah neurčí, platí rozsah od -10°C do +40°C.

7.3 Váhy napájené z elektrické sítě musí splňovat metrologické požadavky za podmínek normálního kolísání napětí.

Váhy napájené baterií musí indikovat snížení napětí pod požadovanou minimální hodnotu a musí za těchto okolností buď nadále správně fungovat, nebo musí být automaticky vyřazeny z činnosti.

7.4 Elektronické váhy s výjimkou vah třídy I a II, u nichž je e menší než 1 g, musí splňovat metrologické požadavky za podmínek vysoké relativní vlhkosti při horní mezi svého teplotního rozsahu.

7.5 Zatěžování vah třídy II, III nebo IIII po delší dobu musí mít zanedbatelný vliv na indikaci zatížení nebo indikaci nuly bezprostředně po odstranění zátěže.

7.6 Za jiných podmínek váhy musí buď nadále správně fungovat, nebo musí být automaticky vyřazeny z činnosti.

USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKCE

8. Všeobecné požadavky

8.1 Váhy musí být takového uspořádání a konstrukce, aby si při správné instalaci a používání v prostředí, pro které jsou určeny, udržely své metrologické parametry. Hodnota hmotnosti musí být zobrazena.

8.2 Jsou-li elektronické váhy vystaveny rušivým vlivům, nesmí se na nich projevit účinky významných poruch, nebo tyto významné poruchy musí být automaticky detekovány a indikovány.

Elektronické váhy musí při automatické detekci signalizovat významné poruchy vizuálně nebo zvukově, a to po dobu, než uživatel zjedná nápravu nebo než porucha pomine.

8.3 Požadavky bodů 8.1 a 8.2 musí být plněny po dobu považovanou za normální z pohledu určeného použití vah.

Digitální elektronická zařízení musí vždy zajišťovat adekvátní kontrolu správného průběhu měřícího procesu indikačního zařízení a veškerého uchovávání a přenosu dat.

Při automatické detekci významné trvalé chyby musí elektronické váhy poskytovat vizuální nebo zvukový signál, a to po dobu, než uživatel zjedná nápravu nebo než chyba pomine.

8.4 Pokud je k elektronickým váhám připojeno prostřednictvím příslušného rozhraní vnější zařízení, metrologické parametry vah jím nesmějí být negativně ovlivněny.

8.5 Váhy nesmějí mít vlastnosti, které by usnadňovaly podvodné použití, přičemž možnosti jejich neúmyslného chybného použití musí být minimální. Komponenty, které uživatel nesmí rozebírat nebo justovat, musí být proti takovým činnostem zabezpečeny.

8.6 Váhy musí být uspořádány tak, aby dovolovaly snadný výkon kontrol stanovených tímto nařízením.

9. Indikace výsledků vážení a ostatních vážících hodnot

Indikace výsledků vážení a ostatních vážících hodnot musí být přesná, jednoznačná a nesmí svádět k omylům a indikační zařízení musí při normálních podmínkách použití umožňovat snadné čtení indikace.

Názvy a symboly jednotek uvedených v bodu 1 této přílohy musí vyhovovat ustanovením zvláštních právních předpisů4), přičemž je navíc přidán symbol 'ct' pro metrický karát.

Indikace nesmí být možná nad horní mez váživosti (Max) zvýšenou o 9e.

Pomocné indikační zařízení je dovoleno pouze napravo od desetinné značky. Indikační zařízení s proměnným dílkem může být použito pouze dočasně a během jeho funkce musí být znemožněn tisk.

Sekundární indikace může být zobrazena za předpokladu, že nemůže být zaměněna za primární indikaci.

10. Tisk výsledků vážení a ostatních vážících hodnot

Tištěné výsledky musí být správné, vhodně identifikované a jednoznačné. Tisk musí být jasný, čitelný, nesmazatelný a trvalý.

11. Ustavování

V případě potřeby musí být váhy vybaveny ustavovacím zařízením a indikátorem polohy, dostatečně citlivým k tomu, aby umožňoval správnou instalaci.

12. Nulování

Váhy mohou být vybaveny nulovacími zařízeními. Činnost těchto zařízení musí umožnit přesné vynulování a nesmí způsobovat nesprávné výsledky měření.

13. Tárovací zařízení a tárovací zařízení s předvolbou

Váhy mohou mít jedno nebo více tárovacích zařízení a jedno tárovací zařízení s předvolbou. Činnost tárovacích zařízení musí umožnit přesné vynulování a musí zaručovat správné vážení netto hodnot. Činnost tárovacího zařízení s předvolbou musí zaručovat správné určení vypočtené netto hodnoty.

14. Váhy pro přímý prodej veřejnosti s horní mezí váživosti nepřevyšující 100 kg: dodatečné požadavky

Váhy pro přímý prodej veřejnosti musí zobrazovat všechny podstatné informace o vážicí operaci a v případě vah s indikací ceny musí spotřebiteli jasně ukazovat výpočet ceny prodávaného výrobku.

Je-li indikována cena k zaplacení, musí být přesná.

Váhy s výpočtem ceny musí podstatné údaje zobrazovat dostatečně dlouho, aby je spotřebitel mohl správně přečíst.

Váhy s výpočtem ceny mohou provádět i jiné funkce než jen vážení po jednom kusu zboží a výpočet ceny za předpokladu, že všechny indikace vztahující se k jednotlivým úkonům jsou vytištěny jasně, jednoznačně a jsou vhodným způsobem uspořádány na dokladu o ceně pro spotřebitele.

Váhy se nesmějí vyznačovat žádnými vlastnostmi, které mohou přímo nebo nepřímo způsobovat indikace, jejichž interpretace není snadná nebo jednoznačná.

Váhy musí chránit spotřebitele proti nesprávným prodejním transakcím způsobeným jejich chybnou funkcí.

Pomocná indikační zařízení a indikační zařízení s proměnným dílkem nejsou povolena.

Doplňková zařízení jsou povolena pouze v případě, že nemohou vést k podvodnému použití.

Váhy podobné váhám normálně používaným pro přímý prodej veřejnosti, které ale nesplňují požadavky stanovené v tomto bodu, musí být v blízkosti displeje opatřeny neodstranitelným nápisem „Nesmí se používat pro přímý prodej veřejnosti”.

15. Váhy s tiskem cenových etiket

Váhy s tiskem cenových etiket musí splňovat požadavky na váhy s indikací ceny používané pro přímý prodej veřejnosti, pokud se tyto požadavky na příslušné váhy vztahují. Nesmí být možný tisk cenových etiket pod dolní mezí váživosti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 326/2002 Sb.

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY

1. ES přezkoušení typu

1.1 ES přezkoušení typuje postup, při kterém autorizovaná osoba certifikátem ověřuje, že váhy, které reprezentují zamýšlenou produkci, splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

1.2 Žádost o ES přezkoušení typu podává výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3, nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4, u autorizované osoby.

Žádost musí obsahovat

- název a adresu výrobce, popřípadě též zplnomocněného zástupce; pokud žádost podává dovozce, také jeho název a adresu,

- písemné prohlášení, že žádost nebyla podána u jiné autorizované osoby,

- technickou dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení;

Žadatel poskytne autorizované osobě váhy reprezentující zamýšlenou produkci v podobě typu, (dále jen „typ”).

1.3 Autorizovaná osoba:

1.3.1 přezkoumá technickou dokumentaci a ověří, zda typ byl vyroben v souladu s touto dokumentací;

1.3.2 dohodne s žadatelem místo, kde bude provedeno přezkoumání anebo zkoušky;

1.3.3 provede nebo nechá provést příslušná přezkoumání anebo zkoušky, aby prověřila, zda řešení výrobce splňuje hlavní požadavky tam, kde nejsou aplikovány technické normy uvedené v § 2;

1.3.4 provede nebo nechá provést příslušná přezkoumání anebo zkoušky, aby prověřila, zda tam, kde se výrobce rozhodl aplikovat odpovídající normy, jsou tyto normy skutečně použity.

1.4 Pokud typ splňuje ustanovení tohoto nařízení, autorizovaná osoba vydá žadateli při postupu podle § 3 certifikát o schválení typu nebo ES certifikát o schválení typu při postupu podle § 4. Certifikáty obsahují závěry zkoušek, podmínky pro jejich platnost, údaje nezbytné pro identifikaci schválených vah a popis jejich funkce, včetně výkresů a schémat.

Platnost certifikátů je deset let od data jejich vydání a může být prodloužena o dalších deset let.

V případě, že dojde k podstatným změnám v konstrukci vah, například v důsledku použití nové techniky, platnost příslušného certifikátu může být omezena na dva roky a prodloužena na tři roky.

1.5 Autorizovaná osoba uchovává aktuální seznam:

- obdržených žádostí o ES přezkoušení typu,

- vydaných certifikátů o schválení typu a ES certifikátů o schválení typu,

- zamítnutých žádostí,

- dodatků a změn již vystavených certifikátů.

Autorizovaná osoba mimo to neprodleně informuje orgán dozoru o zrušení certifikátů o schválení typu a ES certifikátů o schválení typu.

Autorizovaná osoba dá tyto informace k dispozici ostatním autorizovaným osobám.

1.6 Autorizovaná osoba notifikovaná v Evropském společenství při postupu podle § 4 oznamuje informace podle bodu 1.5 všem členským státům a neprodleně je informuje o zrušení ES certifikátů o schválení typu. Notifikované osoby ve státech Evropského společenství mohou obdržet kopie ES certifikátů o schválení typu, včetně jejich příloh.

1.7 Žadatel oznamuje autorizované osobě, která vydala certifikát o schválení typu při postupu podle § 3 nebo ES certifikát o schválení typu při postupu podle § 4, každou změnu schváleného typu.

Změna schváleného typu musí být schválena autorizovanou osobou, která vydala při postupu podle § 3 certifikát o schválení typu nebo ES certifikát o schválení typu při postupu podle § 4, pokud změny ovlivňují shodu se základními požadavky tohoto nařízení nebo předepsané podmínky použití vah. Toto dodatečné schválení se vydává ve formě dodatku k původnímu certifikátu.

2. ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby)

2.1 ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby) je postup, při kterém výrobce, který vyhověl povinnostem podle bodu 2.2 prohlašuje, že příslušné váhy, připadá-li to v úvahu, jsou ve shodě s typem popsaným při postupu podle § 3 v certifikátu o schválení typu nebo v ES certifikátu o schválení typu při postupu podle § 4 a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 připojí na každé váhy českou značku shody, nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 připojí označení CE a vystaví písemné prohlášení o shodě.

2.2 Výrobce musí mít adekvátně zavedený systém jakosti podle bodu 2.3 a musí podléhat ES dohledu podle bodu 2.4.

2.3 Systém jakosti.

2.3.1. Výrobce podává žádost o schválení systému jakosti autorizované osobě. Žádost obsahuje

- závazek dostát povinnostem vyplývajícím ze schváleného systému jakosti,

- závazek udržovat schválený systém jakosti, aby byla zaručena jeho stálá vhodnost a efektivnost.

Výrobce poskytuje autorizované osobě nezbytné informace, zvláště pak dokumentaci systému jakosti a technickou dokumentaci.

2.3.2 Systém jakosti musí zaručovat shodu vah s typem, který je popsán při postupu podle § 3 v certifikátu o schválení typu nebo v ES certifikátu o schválení typu při postupu podle § 4, a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Všechny prvky, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně dokumentovány ve formě písemných předpisů, postupů a instrukcí. Tato dokumentace

systému jakosti musí zajišťovat správnou interpretaci programu jakosti, plánů, příruček a záznamů.

Dokumentace musí obsahovat zejména odpovídající popis:

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení v oblasti jakosti výroby,

- výrobních procesů, kontroly jakosti a zajištění technických a systematických opatření, která budou uplatněna,

- zkoumání a zkoušení, která budou prováděna před výrobou, během výroby a po výrobě, a četnosti, se kterou budou prováděna,

- prostředků k monitorování dosažení požadované jakosti výroby a účinnosti systému jakosti.

2.3.3 Autorizovaná osoba přezkoumá a vyhodnotí systém jakosti, aby stanovila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 2.3.2. U systémů jakosti, které používají odpovídající harmonizované technické normy, předpokládá shodu s těmito požadavky.

Své rozhodnutí oznámí výrobci a informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a při postupu podle § 4 též notifikované osoby v Evropském společenství. Oznámení výrobci obsahuje závěry přezkoumání a v případě zamítnutí odůvodnění tohoto rozhodnutí.

2.3.4 Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 a výrobce nebo jím zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 poskytuje autorizované osobě, která schválila systém jakosti, informace o jakékoli inovaci systému jakosti ve vztahu ke změnám vyvolaným například novými technologiemi a novými koncepcemi jakosti.

2.3.5 Každá autorizovaná osoba, která zruší schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a při postupu podle § 4 též notifikované osoby v Evropském společenství.

2.4 ES dohled

2.4.1 Účelem ES dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

2.4.2 Výrobce umožní autorizované osobě za účelem kontroly přístup do prostor, kde probíhá výroba, kontrola, testování a skladování, a poskytne všechny nezbytné informace, zvláště pak

- dokumentaci systému jakosti,

- technickou dokumentaci,

- záznamy o jakosti, například záznamy o kontrolách a zkouškách a údaje o kalibracích, záznamy o kvalifikaci příslušných zaměstnanců.

Autorizovaná osoba periodicky provádí audity s cílem ujistit se, že výrobce udržuje a aplikuje tento systém jakosti; výrobci předá o auditu záznam.

Kromě toho autorizovaná osoba může provádět neplánované návštěvy u výrobce. Během těchto návštěv může autorizovaná osoba provádět úplný nebo částečný audit. Výrobci poskytne záznam o návštěvě a případně záznam o auditu.

2.4.3 Autorizovaná osoba se přesvědčí, že výrobce udržuje a aplikuje schválený systém jakosti.

3. ES ověřování

3.1 ES ověřování je postup, při němž výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 zajišťuje a prohlašuje, že váhy, které byly zkontrolovány podle bodu 3. 3, jsou, kde to připadá v úvahu, ve shodě s typem popsaným při postupu podle § 3 v certifikátu o schválení typu nebo v ES certifikátu o schválení typu při postupu podle § 4 a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

3.2 Výrobce zajistí veškerá nezbytná opatření, aby byla ve výrobním procesu zajištěna shoda vah, kde to připadá v úvahu, s typem popsaným při postupu podle § 3 v certifikátu o schválení typu nebo v ES certifikátu o schválení typu při postupu podle § 4, a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo jím zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 připojí na každé váhy při postupu podle § 3 českou značku shody nebo označení CE při postupu podle § 4 a vystaví písemné prohlášení o shodě.

3.3 Autorizovaná osoba provede příslušné kontroly a zkoušky, aby ověřila shodu výrobku s požadavky tohoto nařízení na základě kontroly a zkoušení každých vah, jak je stanoveno v bodu 3.5.

3.4 U vah, na které se nevztahuje schvalování typu, musí být technická dokumentace vztahující se ke konstrukci vah podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení zpřístupněna autorizované osobě na její žádost.

3.5 ES ověřování kontrolou a zkoušením jednotlivých vah

3.5.1 Všechny váhy se jednotlivě kontrolují a podrobují příslušným zkouškám stanoveným v příslušné technické normě (příslušných technických normách) podle § 2, nebo ekvivalentním zkouškám, s cílem ověřit, kde to připadá v úvahu, jejich shodu s typem popsaným v certifikátu o schválení typu při postupu podle § 3 nebo v ES certifikátu o schválení typu při postupu podle § 4 a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

3.5.2 Na každé váhy, u nichž byla prokázána shoda s požadavky, autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit své identifikační číslo a na základě provedených zkoušek vydá písemný certifikát, prokazující shodu ve smyslu zákona.

3.5.3 Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 a výrobce nebo jím zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 musí zajistit, aby byl schopen na požádání předložit certifikáty vystavené autorizovanou osobou.

4. ES ověřování každého jednotlivého výrobku

4. 1 ES ověřování každého jednotlivého výrobku je postup, při němž výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3, nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4, zajišťuje a prohlašuje, že váhy univerzálně konstruované pro specifické použití, k nimž byl vydán písemný certifikát, prokazující shodu ve smyslu zákona, splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 připojí na každé váhy českou značku shody a výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 připojí na každé váhy označení CE, a vystaví písemné prohlášení o shodě.

4.2 Autorizovaná osoba váhy zkontroluje a provede příslušné zkoušky, stanovené v příslušné technické normě (příslušných technických normách) podle § 2, nebo ekvivalentní zkoušky, aby zaručila jejich shodu s příslušnými požadavky tohoto nařízení.

Na každé váhy, u nichž byla prokázána shoda s požadavky, autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit své identifikační číslo a na základě provedených zkoušek vydá písemný certifikát, prokazující shodu ve smyslu zákona.

4.3 Účelem technické dokumentace týkající se konstrukce vah podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády je umožnit posouzení shody s požadavky tohoto nařízení a porozumět konstrukci, výrobě a funkci vah. Musí být zpřístupněna autorizované osobě.

4.4 Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo jím zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 musí zajistit, aby byli schopni na požádání předložit certifikáty prokazující shodu ve smyslu zákona, vydané autorizovanou osobou.

5. Společná ustanovení

5.1 ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby), ES ověřování a ES ověřování každého jednotlivého výrobku mohou být provedeny u výrobce nebo v jakémkoliv jiném místě, pokud přeprava na místo používání nevyžaduje demontáž vah, pokud uvedení vah do provozu na místě používání nevyžaduje jejich montáž nebo jinou technickou instalační práci, která by pravděpodobně ovlivnila jejich provoz, a pokud je vzata v úvahu hodnota gravitačního zrychlení v místě uvedení do provozu nebo pokud tyto váhy nejsou citlivé na změny gravitačního zrychlení. Ve všech ostatních případech musí být ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby), ES ověřování a ES ověřování každého jednotlivého výrobku provedeny na místě používání vah.

5.2 Pokud jsou váhy citlivé vůči změnám gravitace, postupy uvedené v bodu 5.1 mohou být provedeny ve dvou stupních, kde druhý stupeň zahrnuje všechna přezkoumání a zkoušky, jejichž výsledek je závislý na gravitaci, a první stupeň zahrnuje všechna ostatní přezkoumání a zkoušky. Druhý stupeň se provede v místě používání vah. Jestliže budou v České republice stanoveny na jejím území gravitační zóny, pak výraz „v místě používání vah" může být chápán ve smyslu „v gravitační zóně, ve které jsou váhy používány”.

5.3.1 Jestliže výrobce zvolil možnost uskutečňovat jeden z postupů uvedených v bodu 5.1 ve dvou stupních a jestliže tyto dva stupně provádějí různé autorizované osoby, musí být váhy, které prošly prvním stupněm, opatřeny identifikačním číslem autorizované osoby, která první stupeň provedla.

5.3.2 Autorizovaná osoba, která provedla první stupeň postupu, vydá pro každé váhy certifikát obsahující nezbytné údaje pro identifikaci vah a specifikaci provedených kontrol a zkoušek.

Autorizovaná osoba, která provádí druhý stupeň postupu, uskuteční kontroly a zkoušky, které ještě nebyly provedeny.

Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo jím zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 musí zajistit, aby byl schopen na požádání předložit certifikáty vydané autorizovanou osobou.

5.3.3 Výrobce, který se v prvním stupni rozhodl pro ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby), může ve druhém stupni buď použití stejný postup, nebo se může rozhodnout pro ES ověřování.

5.3.4 Po ukončení druhého stupně se na váhy při postupu podle § 3 připojí česká značka shody nebo označení CE při postupu podle § 4 společně s identifikačním číslem autorizované osoby, která druhý stupeň provedla.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 326/2002 Sb.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace musí srozumitelně vystihovat konstrukci, výrobu a funkci výrobku a umožňovat posouzení, zda výrobek vyhovuje požadavkům tohoto nařízení.

Technická dokumentace pro posouzení obsahuje zejména

- všeobecný popis typu,

- koncepční uspořádání, výrobní výkresy a plány komponent, podsestav, obvodů ,

- popisy a vysvětlivky nezbytné pro porozumění výše uvedeným dokumentům včetně funkce vah,

- seznam plně nebo částečně aplikovaných technických norem podle § 2 a popisy řešení přijatých k tomu, aby byly splněny hlavní požadavky tam, kde technické normy uvedené v § 2 nebyly uplatněny,

- výsledky konstrukčních výpočtů, přezkoušení,

- zkušební zprávy,

- při postupu podle § 3 certifikát o schválení typu nebo ES certifikát o schválení typu při postupu podle § 4 a výsledky odpovídajících zkoušek na vahách obsahujících části identické s těmi, které byly použity v konstrukci.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 326/2002 Sb.

OZNAČOVÁNÍ

1. Váhy podléhající postupům posuzování shody

1.1 Tyto váhy musí být označeny

a) při postupu podle § 3 českou značkou shody doplněnou o poslední dvojčíslí roku, ve kterém byla tato značka připojena, nebo při postupu podle § 4 označením CE, k němuž se připojuje identifikační číslo autorizované osoby a poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo toto označení připojeno; uvedená označení musí být na vahách umístěna zřetelně blízko sebe,

b) zelenou nálepkou ve tvaru čtverce o rozměrech nejméně 12,5 mm × 12,5 mm, opatřenou velkým písmenem „M”, černě vytištěným,

c) následujícími nápisy:

- číslem certifikátu o schválení typu při postupu podle § 3 nebo při postupu podle § 4 číslem ES certifikátu o schválení typu, pokud existují,

- značkou nebo názvem výrobce,

- třídou přesnosti umístěnou v oválu nebo mezi dvěma horizontálními linkami spojenými dvěma polokroužky,

- horní mezí váživosti ve tvaru Max ...,

- dolní mezí váživosti ve tvaru Min ...,

- ověřovacím dílkem ve tvaru e = ...

a popřípadě dále:

- výrobním číslem,

- identifikační známkou na každé jednotce, pokud se váhy skládají z oddělených, ale propojených jednotek,

- dílkem stupnice, pokud se liší od e, ve tvaru d = ...,

- horní mezí počítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = + ...,

- horní mezí odčítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = - ...,

- nosností, pokud se liší od Max, ve tvaru Lim ...,

- dílkem tárovacího zařízení, pokud se liší od d ve tvaru dT = ...,

- speciálními teplotními limity ve tvaru ...°C/ ...°C,

- poměrem mezi nosičem zatížení a zatížením.

1.2 Váhy musí být příslušně upraveny pro umístění označení. Označení nesmí být možné odstranit bez jejich poškození a musí být viditelná v normální provozní poloze vah.

1.3 Tam, kde je použit štítek s údaji, musí být možné tento štítek zaplombovat, ledaže jej nelze sejmout bez jeho zničení. Pokud je štítek zaplombovatelný, musí být možné na něj umístit kontrolní značku.

1.4 Nápisy Max, Min, e, d musí být také uvedeny v blízkosti indikace výsledku, pokud tam již nejsou umístěny.

1.5 Každé zařízení na měření zátěže, které je připojeno nebo může být připojeno k jednomu nebo více nosičům zatížení, musí být opatřeno odpovídajícími nápisy, které se vztahují k těmto nosičům zatížení.

2. Ostatní váhy

Ostatní váhy musí být opatřeny

- značkou nebo názvem výrobce,

- horní mezí váživosti ve tvaru Max ....

Tyto váhy nesmějí být opatřeny nálepkou uvedenou v bodu 1.1 písmeno b).

3. Symbol omezeného používání

Symbol omezeného používání sestává z velkého písmene „M” černě vytištěného na čtvercovém červeném pozadí o délce strany minimálně 25 mm se dvěma protínajícími se úhlopříčkami tvořícími kříž.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 326/2002 Sb.

MINIMÁLNÍ PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ BÝT VZATY V ÚVAHU PŘI AUTORIZACI

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou

1. žadatel musí disponovat nezbytnými zaměstnanci, prostředky a vybavením,

2. zaměstnanci musí mít technické schopnosti a profesní bezúhonnost,

3. žadatel musí při provádění zkoušek, přípravě zpráv, vydávání certifikátů a dohledu požadovaných tímto nařízením pracovat nezávisle na všech kruzích, skupinách nebo osobách majících přímý nebo nepřímý zájem na vahách s neautomatickou činností,

4. zaměstnanci musejí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí při činnosti autorizované osoby,

5. žadatel musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu,

6. splnění požadavků uvedených v bodech 1 a 2 pravidelně ověřuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 90/384/EHS z 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů týkajících se vah s neautomatickou činností, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4) § 2 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb. Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.

Přesunout nahoru