Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

Částka 118/2002
Platnost od 19.07.2002
Účinnost od 19.07.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 2. července 2002

o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví jednotné třídění příjmů a výdajů (dále jen „rozpočtová skladba“), které se uplatňuje

a) v rozpočtech organizačních složek státu,

b) při sledování plnění státního rozpočtu,

c) při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,

d) v rozpočtech státních fondů,

e) při pohybech na účtech státních finančních aktiv,

f) při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,

g) při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“) a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti.

(2) Rozpočtová skladba třídí příjmy a výdaje do jednotek třídění, kterými jsou povinny označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a právnické osoby uvedené v odstavci 1 (dále jen „organizace“). Každý skutečný jednotlivý příjem a výdaj se zatřídí na nejnižší jednotky jednotlivých třídění, a to na kapitoly, položky, paragrafy, záznamové jednotky, podkladové jednotky, prostorové jednotky, nástroje, dílčí průřezové ukazatele, akce, účely, množiny nebo podmnožiny a účelové znaky, které pro něj stanoví tato vyhláška. Souhrnné údaje ve výkazech a jiných informacích o příjmech nebo výdajích se člení podle těch z nich, které stanoví právní předpis nebo orgán, který předkládání těchto informací stanovil. Kde právní předpis stanoví, že rozpočet příjmů nebo výdajů v určité rozpočtové evidenci se člení podle rozpočtové skladby, ale nestanoví, že podle úplné rozpočtové skladby nebo v jaké podrobnosti12), určí to, která povinná třídění se k jejich členění použijí a zda se použijí jejich nejnižší jednotky nebo jen jejich určité agregace, orgán, v jehož působnosti se rozpočtová evidence vede. Je-li k tomuto určení příslušná organizace rozhodující o vlastním rozpočtu, může rozhodnout i o použití nepovinných třídění. Podle úplné rozpočtové skladby člení organizační složky státu rozpočet výdajů pro účely rezervace13).

(3) Druhy a hlediska třídění příjmů a výdajů a systematiku jednotek tohoto třídění stanoví tato vyhláška.

(4) Názvy, číselné označení a náplně jednotlivých jednotek třídění stanoví v případě

a) jednotek, které vyjadřují málo proměnlivé skutečnosti a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 1 až 6 a 8, příloha k této vyhlášce,

b) jednotek, které vyjadřují skutečnosti měnící se často nebo skutečnosti vznikající z operativní činnosti správců kapitol státního rozpočtu1) (dále jen „správce kapitoly“) a kterými jsou jednotky podle § 3 odst. 7 a 9 až 12, Ministerstvo financí nebo tito správci.

(5) Náplně jednotek třídění se stanoví jen u těch jednotek, u nichž k určení, jaké příjmy, výdaje nebo přírůstky či úbytky stavů peněžních prostředků na bankovních účtech se na ně zařazují, nepostačuje jejich název.

§ 1a

Druhy třídění příjmů a výdajů a hlediska třídění

(1) Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů:

a) odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního,

b) druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového,

c) odvětvové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového,

d) konsolidační, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního,

e) podkladové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu,

f) prostorové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu,

g) nástrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska původu jejich zdroje,

h) doplňkové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům,

i) programové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,

j) účelové, kterým je třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu,

k) strukturní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty,

l) transferové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků.

(2) Podkladové, prostorové a nástrojové třídění tvoří třídění zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje).

§ 2

Hlediska třídění příjmů a výdajů

(1) Z hlediska odpovědnostního se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapitol.1)

(2) Z hlediska druhového se třídí všechny příjmy a výdaje podle § 1 odst. 1, a to podle příjmových a výdajových druhů. Pro účely určení výdajového druhu se výdaje člení na výdaje na nákupy, kterými jsou výdaje, proti kterým stojí přímá protihodnota, transfery, kterými jsou výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí, a půjčené prostředky. Výdaji na nákupy jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. Výdaji na pořízení hodnot jsou výdaje na pořízení věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv a výdaji na náhrady jsou výdaje na odškodnění újmy, zejména na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot. Výdaje na náhrady se dělí na výdaje na náhrady za způsobenou újmu a výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. Způsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace způsobila nebo která vznikla při plnění povinností v její prospěch. Nezpůsobenou újmou se rozumí újma, kterou organizace nezpůsobila a která ani nevznikla při plnění povinností v její prospěch. Výdajovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí u výdajů na nákupy druh pořizovaných věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv nebo druh náhrady a u transferů a půjčených prostředků druh podpory, kterou transfer nebo půjčené prostředky představují, a druh příjemce této podpory. Příjmovým druhem se pro účely této vyhlášky rozumí právní důvod platby, která organizaci plyne, a v rámci něj u příjmů za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv, případně druh těchto věcí, služeb, prací, výkonů a práv a u příjmů z transferů a půjčených prostředků druh přijímané podpory nebo zdroj transferu nebo půjčených prostředků.

(3) Z hlediska odvětvového se třídí příjmy a výdaje podle odvětví. Výdaje podle § 1 odst. 1 se z tohoto hlediska třídí všechny a z příjmů jen nedaňové a kapitálové příjmy a příjmy z převodů z vlastních fondů obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí s výjimkou příjmů ze splátek půjčených prostředků. Odvětvím se pro účely této vyhlášky rozumí druh činnosti, z které příjmy plynou nebo na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, který finanční prostředky, které organizace získává jako příjmy, organizaci poukazuje nebo odevzdává nebo jemuž organizace finanční prostředky poskytuje za účelem jeho podpory.

(4) Z hlediska konsolidačního se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, a příjmy vznikající uvnitř této soustavy, a to v případě, že skutečnost, že jde o tyto příjmy a výdaje, není vyjádřena již v druhovém třídění. Výdaji vynakládanými uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí výdaje podle § 1 odst. 1, kterými se vynakládají finanční prostředky, které, když jsou přijaty svými příjemci, představují příjmy podle § 1 odst. 1. Příjmy vznikajícími uvnitř soustavy veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, na které se vztahuje tato vyhláška, se rozumějí příjmy podle § 1 odst. 1, kterými se přijímají finanční prostředky vynaložené jejich plátci jakožto výdaje podle § 1 odst. 1. Tyto příjmy a výdaje se třídí podle stupňů konsolidace. Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů, mezi nimiž peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a fondů a na druhé straně jejich příjmy, probíhají. Stupeň konsolidace je určen podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

(5) Z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle druhů podkladu pro změnu rozpočtu, která příjem umožňuje nebo k výdaji opravňuje. U příjmů se druhem podkladu pro změnu rozpočtu rozumí skutečnost, zda umožňují výdaje nad schválený rozpočet a z jakého právního důvodu, a u výdajů oprávnění, na základě kterých organizační složka státu výdaje provádí.

(6) Z hlediska prostorového původu příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí s výjimkami uvedenými v § 1 odst. 1 písm. g) (dále jen „územní rozpočty“), státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu a rozpočtů státních fondů podle toho, zda zdrojem příjmů nebo výdajů je tuzemsko nebo zahraničí. Zahraničními zdroji se rozumějí peněžní prostředky z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů3), z peněžních fondů Organizace Severoatlantické smlouvy a odjinud ze zahraničí. Zdrojem příjmů se rozumí, zda přijaté peněžní prostředky pocházejí z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Zdrojem výdajů se rozumí, zda se vydané peněžní prostředky považují za kryté příjmy z tuzemských nebo ze zahraničních zdrojů. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje, kterými se spolufinancují programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie7) a jiné akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů (dále jen „výdaje na spolufinancování“), a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(7) Z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu, rezervních fondů organizačních složek státu, státních fondů a územních rozpočtů podle toho, zda zdrojem je tuzemsko, rozpočet Evropské unie, finanční mechanismy3), jiné peněžní prostředky ze zahraničí nebo peněžní fondy Organizace Severoatlantické smlouvy, a podle jednotlivých peněžních fondů, programů a projektů a mezinárodních smluv o finančních mechanismech. Z příjmů územních rozpočtů se tímto způsobem třídí jen příjmy ze zahraničních zdrojů a přijaté transfery určené na výdaje na spolufinancování a z výdajů územních rozpočtů jen výdaje ze zahraničních zdrojů a výdaje na spolufinancování.

(8) Z hlediska příslušnosti výdajů ke zvlášť sledovaným celkům se třídí výdaje státního rozpočtu na dílčí průřezové ukazatele uvedené v příloze zákona o státním rozpočtu, které nejsou definovány prostřednictvím ostatních třídění stanovených touto vyhláškou, a podle dalších zvlášť sledovaných celků.

(9) Z hlediska příslušnosti výdajů k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel se třídí výdaje státního rozpočtu na tyto programy a jejich nižší celky.

(10) Z hlediska účelu rozpočtového přesunu se třídí výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol,4) podle kapitol, z nichž se tyto rozpočtové přesuny uskutečnily, a podle roku a pořadí vzniku účelu. Účelové třídění je povinné pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Pro výdaje, k nimž organizační složku státu opravňují rozpočtové přesuny od organizačních složek státu patřících do jiných kapitol než Všeobecná pokladní správa, je účelové třídění povinné, jestliže tak stanoví Ministerstvo financí. V ostatních případech rozhodne organizační složka státu o tom, zda a které své výdaje bude třídit z hlediska účelu rozpočtového přesunu.

(11) Z hlediska věcné podstaty příjmů a výdajů se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle strukturovaných celků. Strukturovanými celky se pro účely této vyhlášky rozumějí ukazatele příjmů nebo výdajů státního rozpočtu, které potřebují správci kapitol nebo Ministerstvo financí k výkonu státní správy v oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu, zejména ke stanovení rozpočtu specifických ukazatelů v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rok14) a k evidenci jeho plnění.

(12) Z hlediska účelů transferů se třídí výdaje státního rozpočtu a státních fondů, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté, a to podle toho, z které kapitoly nebo z kterého státního fondu se transfer poskytuje nebo zda se poskytuje z Národního fondu, a podle pořadí transferu. Z hlediska účelů transferů se třídí i výdaje rozpočtů regionálních rad, které mají povahu transferů územním rozpočtům, příjmy územních rozpočtů z těchto transferů a výdaje těchto rozpočtů, které jsou těmito transfery kryté.

§ 3

Jednotky třídění příjmů a výdajů

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního se příjmy a výdaje třídí na kapitoly státního rozpočtu2) (dále jen „kapitola“). Kapitoly jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části A. Čísla kapitol jsou třímístná.

(2) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové položky (dále jen „položka“). Položky se seskupují do podseskupení rozpočtových položek (dále jen „podseskupení položek“), podseskupení položek do seskupení rozpočtových položek (dále jen „seskupení položek“) a seskupení položek do rozpočtových tříd (dále jen „třída“). Položky, podseskupení položek, seskupení položek a třídy jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části B. Čísla položek jsou čtyřmístná. První místo označuje třídu, druhé seskupení položek, třetí podseskupení položek a čtvrté položku.

(3) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového jsou nejnižšími jednotkami třídění rozpočtové paragrafy (dále jen „paragraf“). Paragrafy se seskupují do rozpočtových pododdílů (dále jen „pododdíl“), pododdíly do rozpočtových oddílů (dále jen „oddíl“) a oddíly do rozpočtových skupin (dále jen „skupina“). Paragrafy, pododdíly, oddíly a skupiny jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části C. Čísla paragrafů jsou čtyřmístná. První místo označuje skupinu, druhé oddíl, třetí pododdíl a čtvrté paragraf.

(4) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky. Záznamové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části D. Jejich čísla jsou třímístná.

(5) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu se příjmy a výdaje třídí na podkladové jednotky. Podkladové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části E. Jejich čísla jsou jednomístná.

(6) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich prostorového původu se příjmy a výdaje třídí na prostorové jednotky. Prostorové jednotky jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části F. Jejich čísla jsou jednomístná.

(7) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska původu zdroje příjmů a výdajů se příjmy a výdaje třídí na nástroje. Číselník nástrojů se vytváří tak, že nástroji jsou jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie a jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech, případně jednotlivá místa odjinud ze zahraničí, a jejich analytiky, jsou-li stanoveny. Čísla nástrojů jsou pětimístná. První tři místa označují jednotlivé fondy, programy a projekty Evropské unie, jednotlivé mezinárodní smlouvy o finančních mechanismech a jednotlivá místa odjinud ze zahraničí a poslední dvě místa jejich analytiky, které se nepoužijí pro příjmy a výdaje územních rozpočtů a státních fondů.

(8) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům se výdaje třídí na dílčí průřezové ukazatele. Dílčí průřezové ukazatele jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce v části G. Jejich čísla jsou dvoumístná.

(9) Při třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel jsou nejnižšími jednotkami třídění akce. Akce se seskupují do podmnožin subtitulů, podmnožiny subtitulů do subtitulů, subtituly do titulů5) a tituly do programů. Číselník akcí, podmnožin subtitulů, subtitulů a titulů se vytváří tak, jak jednotlivé akce schvalují správci programů podle jiného právního předpisu6). Čísla akcí jsou třináctimístná. První čtyři místa označují program, v tom první místo řadu programů, druhá dvě kapitolu, v které se program realizuje, a čtvrté místo skutečnost, zda program představuje poskytnutí dotace nebo určení výdajů organizační složky státu. Další dvě místa označují titul, další dvě subtitul, další místo podmnožinu subtitulu a poslední čtyři místa akci.

(10) Při třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu se výdaje třídí na účely. Účely jsou jednotlivé rozpočtové přesuny do jiných kapitol, jak je schvaluje Ministerstvo financí. Čísla účelů jsou devítimístná. První dvě místa označují rok schválení rozpočtového přesunu, další tři kapitolu, z jejíhož rozpočtu se přesun provádí, a poslední čtyři pořadové číslo rozpočtového přesunu.

(11) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty se příjmy a výdaje třídí na bloky, okruhy, množiny a výdaje též na podmnožiny. Podmnožiny se seskupují do množin, množiny do okruhů a okruhy do bloků. Podmnožiny a množiny stanoví správci kapitol1) pro organizační složky státu patřící do jejich kapitol a oznamují je Ministerstvu financí. Ministerstvo financí stanoví okruhy a bloky pro třídění příjmů; okruhy a bloky pro třídění výdajů navrhují správci kapitol a Ministerstvo financí je schvaluje. Čísla podmnožin jsou desetimístná. První tři místa označují blok, další tři okruh, další tři množinu a poslední místo podmnožinu.

(12) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků se příjmy a výdaje člení na účelové znaky. Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery a jednotlivá poskytnutí půjčených prostředků, které uvolňují ústřední orgány státní správy nebo jimi zřízené organizační složky státu, státní fondy, Národní fond a regionální rady. Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer nebo půjčené prostředky poskytují, a poslední tři místa kód dotačního titulu.

(13) Organizační složky státu a právnické osoby uvedené v § 1 odst. 1 používají při třídění svých příjmů a výdajů všechny jednotky třídění, které jim odpovídají. Utajované příjmy a výdaje zpravodajských služeb8), Policie České republiky9), Generální inspekce bezpečnostních sborů10) a Vojenské policie11) se v neutajovaných výkazech a jiných dokumentech používajících jednotky třídění stanovené rozpočtovou skladbou uvádějí souhrnně na jednotkách třídění, které stanoví příloha k této vyhlášce.

§ 3a

Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů

(1) Organizace mohou použít podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů.

(2) Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění stanovené v § 3.

(3) Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.

§ 4

Přechodné ustanovení

Při třídění příjmů a výdajů uskutečněných do konce roku 2002 se použije dosavadní rozpočtová skladba.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 440/2006 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do konce roku 2006 se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 233/2007 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných Ministerstvem informatiky do dne jeho zrušení se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 357/2009 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do konce roku 2009 se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb. ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 452/2011 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do dne 31. prosince 2011 a třídění jejich rozpočtu se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 96/2012 Sb. Čl. II

1. Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných do dne 31. prosince 2012 a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou příjmů patřících na položky nově stanovené a zřízené článkem I body 6 a 7, které s účinností ode dne 1. ledna 2012 zavedl zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., a rozpočtu těchto příjmů; tyto příjmy a jejich rozpočet se na tyto položky zatřídí, avšak nikoliv na ostatní jednotky třídění zavedené touto vyhláškou.

2. Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných ode dne 1. ledna 2013 a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 464/2013 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů a při třídění změn stavů bankovních účtů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném do dne předcházejícího tomuto dni.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 362/2014 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů a při třídění změn stavů bankovních účtů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 56/2016 Sb. Čl. II

1. Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Organizační složka státu, která zařadila platy zaměstnanců vykonávajících službu v pracovním poměru, odepsané z rozpočtového výdajového účtu ode dne 1. ledna 2016, v souladu s rozpočtovou skladbou podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, avšak v rozporu s přílohou č. 4 k zákonu č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, na položku 5011, tyto platy přeřadí do 29. února 2016 na položku 5013.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 463/2016 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije rozpočtová skladba stanovená vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 12/2018 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 329/2018 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 343/2019 Sb. Čl. II

Při třídění příjmů inkasovaných a výdajů uskutečněných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a při třídění rozpočtu těchto příjmů a výdajů před tímto dnem se použije vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb.

Rozpočtová skladba

A. Odpovědnostní třídění (kapitoly státního rozpočtu)

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kapitola 303 Senát Parlamentu

Kapitola 304 Úřad vlády České republiky

Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba

Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Kapitola 307 Ministerstvo obrany

Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad

Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv

Kapitola 312 Ministerstvo financí

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Kapitola 321 Grantová agentura České republiky

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

Kapitola 328 Český telekomunikační úřad

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Kapitola 345 Český statistický úřad

Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

Kapitola 348 Český báňský úřad

Kapitola 349 Energetický regulační úřad

Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Kapitola 358 Ústavní soud

Kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady

Kapitola 361 Akademie věd České republiky

Kapitola 362 Národní sportovní agentura

Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (§ 19 až 19m zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.), který vznikl dne 21. září 2016 a je podle § 2 bodu 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 302/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.

Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Do této kapitoly patří příjmy a výdaje Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře), který vzniká dne 1. dubna 2017 a je podle § 2 bodu 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 319/2016 Sb., ústředním orgánem státní správy.

Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv

Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

Kapitola 377 Technologická agentura České republiky

Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Kapitola 396 Státní dluh

Do této kapitoly patří jen příjmy a výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu [§ 10 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.] souvisejí bezprostředně, jako jsou v příjmech zejména úroky z peněžních prostředků, které Ministerstvo financí jinému subjektu půjčilo, a výnosy z dluhopisů, které nakoupilo, úroky a ostatní přijaté platby z uzavřených derivátových operací, úroky ze státních dluhopisů, které si jejich držitelé v zákonné lhůtě pro jejich výplatu nevyzvedli a které se po jejím uplynutí převádějí do příjmů státního rozpočtu, a kursové rozdíly v příjmech z operací souvisejících s řízením státního dluhu, a ve výdajích zejména úroky z peněžních prostředků, které si Ministerstvo financí půjčilo, výdaje na výnosy placené držitelům státních dluhopisů, úroky a ostatní výdajové platby vyplývající z uzavřených derivátových operací, poplatky za vedení peněžních a majetkových účtů u finančních institucí, platby za služby administrátorům emisí státních dluhopisů, poplatky spojené se zápisem a vedením emisí státních dluhopisů, platby za služby zpravodajským a informačním agenturám v oblasti finančních informací, daň z přidané hodnoty placená finančnímu úřadu, poplatky ratingovým agenturám, platby manažerům zahraničních emisí státních dluhopisů, výdaje spojené se zprostředkováním prodeje státních dluhopisů investorům a související finanční služby, poplatky u státních dluhopisů, u kterých je emisními podmínkami omezena nebo vyloučena převoditelnost, poplatky za vypracovávání, tisk a rozesílání výpisů z majetkových účtů vlastníkům těchto dluhopisů, výdaje za právní a konzultační služby související s přípravou smluvní a právní dokumentace výhradně pro potřeby financování schodku státního rozpočtu a řízení státního dluhu, kursové rozdíly ve výdajích související s řízením státního dluhu a další výdaje za služby bezprostředně spojené se získáváním peněžních prostředků k úhradě schodku státního rozpočtu, s umořováním státního dluhu a s využíváním dočasně volných peněžních prostředků státní pokladny k jejich zhodnocení, včetně výdajů na propagaci a marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů a prezentaci České republiky mezi investory. Mezi výdaje kapitoly státní dluh zejména nepatří, a to ani když slouží výhradně k obsluze státního dluhu, výdaje na pořízení, technické zhodnocení, údržbu ani opravy dlouhodobého majetku (počítače a související zařízení, počítačové programy, soubory údajů), výdaje podle pracovněprávních smluv, výdaje podle licenčních smluv, výdaje na služby výrobní povahy a další výdaje, které s umořováním a obsluhou státního dluhu nejsou spojené bezprostředně. Tyto výdaje patří do kapitoly 312.

Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa

B. Druhové třídění rozpočtové skladby

Vymezení některých pojmů souvisejících s druhovým tříděním rozpočtové skladby

Pro účely zařazování příjmů a výdajů na položky rozpočtové skladby se

a) veřejnými rozpočty ústřední úrovně rozumějí státní rozpočet, Národní fond a ostatní peněžní fondy organizačních složek státu a správců kapitol, peněžní fondy státních příspěvkových organizací (§ 54 až 57 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 53 až 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů), veřejných výzkumných institucí zřízených Českou republikou (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.) a školských právnických osob zřízených ministerstvy, popřípadě společně s územním samosprávným celkem [§ 124 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.], státních fondů (zákony č. 388/1991 Sb., č. 211/2000 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 239/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 9 až 56 zákona č. 496/2012 Sb.), zvláštní účty podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění zákona č. 15/2012 Sb., zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti určený k zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) a peněžní fondy zdravotních pojišťoven (zákony č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), veřejných vysokých škol (§ 5 až 38 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České televize (zákon č. 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Českého rozhlasu (zákon č. 484/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), České tiskové kanceláře (zákon č. 517/1992 Sb.), České národní banky (zákon č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), profesních komor s povinným členstvím (zákony č. 220/1991 Sb., č. 381/1991 Sb., č. 360/1992 Sb., č. 358/1992 Sb., č. 523/1992 Sb., č. 85/1996 Sb., č. 120/2001 Sb. a č. 417/2004 Sb. a § 31 až 36 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.) a Rady pro veřejný dohled nad auditem (§ 37 až 40 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění zákona č. 334/2014 Sb.),

b) veřejnými rozpočty územní úrovně rozumějí rozpočty a ostatní peněžní fondy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.], veřejných výzkumných institucí [§ 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 342/2005 Sb., a § 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.] a školských právnických osob [§ 23 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 562/2004 Sb., a § 124 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.],

c) veřejnými rozpočty rozumějí veřejné rozpočty ústřední úrovně a veřejné rozpočty územní úrovně,

d) běžnými výdaji rozumějí neinvestiční výdaje s výjimkou investičních transferů a investičních půjčených prostředků,

e) kapitálovými výdaji rozumějí investiční výdaje, investiční transfery a investiční půjčené prostředky,

f) neinvestičními výdaji rozumějí výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaj vynaložený na pořízení věcí nebo práv majících povahu dlouhodobého majetku i na pořízení jiných hodnot, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se vynaložila na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a jaká na pořízení jiných hodnot, se považuje za výdaj neinvestiční. Je-li takový výdaj vynaložen při plnění investiční akce podle rozpočtových pravidel [§ 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], považuje se za výdaj investiční,

g) investičními výdaji rozumějí výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Výdaj vynaložený na pořízení věcí nebo práv majících povahu dlouhodobého majetku i na pořízení jiných hodnot, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se vynaložila na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku a jaká na pořízení jiných hodnot, se považuje za výdaj neinvestiční. Je-li takový výdaj vynaložen při plnění investiční akce podle rozpočtových pravidel [§ 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů], považuje se za výdaj investiční,

h) neinvestičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků určených na neinvestiční výdaje. Transfer určený na neinvestiční i investiční výdaje, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považuje za investiční transfer, je-li zcela zřejmé, že jeho větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považuje za transfer neinvestiční,

i) investičními transfery rozumějí transfery, které představují poskytnutí peněžních prostředků na investiční výdaje. Transfer určený na neinvestiční i investiční výdaje, u kterého nelze rozlišit, jaká jeho část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považuje za investiční transfer, je-li zcela zřejmé, že jeho větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považuje za transfer neinvestiční,

j) neinvestičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na neinvestiční výdaje. Půjčené prostředky určené na neinvestiční i investiční výdaje, u kterých nelze rozlišit, jaká jejich část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považují za investiční půjčené prostředky, je-li zcela zřejmé, že jejich větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považují za půjčené prostředky neinvestiční,

k) investičními půjčenými prostředky rozumějí peněžní prostředky půjčené na investiční výdaje. Půjčené prostředky určené na neinvestiční i investiční výdaje, u kterých nelze rozlišit, jaká jejich část se použije na neinvestiční a jaká na investiční výdaje, se považují za investiční půjčené prostředky, je-li zcela zřejmé, že jejich větší část bude použita na investiční výdaje, jinak se považují za půjčené prostředky neinvestiční,

l) dotací rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které jsou jakožto dotace označeny v právním předpise, na základě kterého se poskytují, nebo v rozhodnutí nebo ve smlouvě, podle kterých se poskytují, a které odpovídají definici transferu. Dotace jsou intencionální (dotace ex ante), kompenzační (dotace ex post) a smíšené. Intencionálními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje a vyúčtovávají se [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb. a č. 128/2016 Sb., vyhláška č. 367/2015 Sb. a § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], kompenzačními dotacemi jsou dotace, které se poskytují na výdaje nebo náklady již vynaložené a nevyúčtovávají se (§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb.), a smíšenými dotacemi jsou dotace, které se poskytují na budoucí výdaje i na výdaje nebo náklady již vynaložené (§ 4 odst. 5 věta druhá vyhlášky č. 367/2015 Sb.). Vydanou dotací není výdaj a přijatou dotací není příjem, který neodpovídá definici transferu podle § 2 odst. 2 této vyhlášky, i když je v příslušném právním aktu jako dotace označen. Výdaj, kterým se převádějí peněžní prostředky právnické nebo fyzické osobě k náhradě výdajů nebo nákladů, které vynaložila, a příjem, který k náhradě takových výdajů nebo nákladů dostává, je dotací jen v případě, že tyto výdaje nebo náklady vynaložila dobrovolně a že převedené peněžní prostředky jsou jako dotace v příslušném právním aktu označeny. V opačném případě není dotací ani jiným transferem, ale náhradou,

m) transferem rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, proti kterým nestojí přímá protihodnota (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Jsou jimi dotace, subvence, příspěvky, peněžité dary a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému bez přímé protihodnoty. Přímou protihodnotou se rozumí povinnost poskytovateli peněžních prostředků nebo jím jednotlivě určeným osobám něco dát, něco pro ně konat nebo vykonat, něčeho se vůči nim zdržet nebo něco od nich strpět a povinnost poskytnout peněžní náhradu újmy. Rozumějí se jimi i peněžní prostředky převáděné mezi peněžními fondy téhož právního subjektu. Za transfery se nepovažují převody uvnitř peněžních fondů, zejména převody mezi příjmovými a výdajovými účty státního rozpočtu, zřízenými pro organizační složky státu, stejně jako převody do vlastních pokladen, na bankovní účty, do pokladen vnitřních organizačních jednotek nebo do vlastních elektronických peněženek, nejsou-li tyto pokladny, bankovní účty a elektronické peněženky oddělenými peněžními fondy,

n) půjčenými prostředky rozumějí návratné finanční výpomoci [§ 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.], peněžité zápůjčky (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), úvěry (§ 2395 až 2400 občanského zákoníku) a jiné peněžní prostředky, které poskytuje jeden právní subjekt jinému s tím, aby je po čase vrátil, případně s úroky, avšak bez další přímé protihodnoty,

o) náhradou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené na úhradu vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo na odškodnění újmy (§ 2 odst. 2 této vyhlášky). Náhrady jsou následné a paušální. Následné náhrady (náhrady ex post) jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úhradě nedobrovolně vynaložených nebo nazmar přišlých hodnot nebo k odškodnění újmy (určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy), jestliže tyto hodnoty již vynaloženy byly nebo již nazmar přišly nebo újma již nastala a úhrada se poskytuje ve výši, v jaké byly vyčísleny. Paušální náhrady jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené ke kompenzaci úbytku majetku nebo újmy, poskytované zpravidla před jeho úbytkem nebo vznikem újmy (náhrady ex ante), které nejsou přesně odvozeny z výše tohoto úbytku nebo této újmy,

p) zálohou (zálohovou platbou) rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který dosud nevznikl (předběžná záloha), a vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k úplné nebo částečné úhradě dluhu, který již vznikl, ale jehož celková výše dosud není stanovena (průběžná záloha). Nepovinnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na podmíněný dluh nebo jiný dosud neexistující dluh. Předběžnou zálohou jsou vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění na dluh, který vyplývá z platného a účinného právního aktu a jehož celková výše bude stanovena na základě skutečností, které teprve nastanou, například záloha na daň nebo záloha na úhradu dodávky, která ještě není ukončena nebo vyúčtována,

q) splátkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky určené k plnění již vzniklého dluhu, jehož výše se již nemá měnit, které má plátce povinnost poskytnout a které představují jen částečnou úhradu pořizované hodnoty,

r) vratkou rozumějí vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala neoprávněně, omylem nebo je v rozporu s původním účelem nebo úmyslem nemůže nebo nechce použít; vratkou transferu se rozumějí i vydané nebo přijaté peněžní prostředky, které poukazuje osoba, která je dostala jakožto transfer a která je nebo jejich část vrací při finančním vypořádání [§ 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 128/2016 Sb. a č. 367/2017 Sb., vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a § 10a odst. 1 písm. d) a e) a § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb., č. 24/2015 Sb. a č. 24/2017 Sb.], které vznikla povinnost je nebo jejich část vrátit v důsledku zrušení nebo změny rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 90 odst. 1 zákona č. 500/1994 Sb., správní řád, a § 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní) nebo které tato povinnost vznikla v důsledku zániku nebo změny dohody o dotaci (§ 1902, 1903, 1981, 1995, 1998, 2001 a 2006 občanského zákoníku); vratkou není vrácení dotace nebo její části poskytovateli na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,

s) přijatým transferem ze státního fondu rozumí transfer přijatý z bankovního účtu nebo pokladny státního fondu nebo z bankovního účtu nebo pokladny osoby, která jej ze státního fondu přijala s tím, že jej má převést, aniž by do právního vztahu mezi státním fondem a příjemcem transferu jakkoli vstupovala. To platí i pro jakýkoli jiný peněžní fond.

TřídaSeskupení
položek
Podseskupení položekPoložkaNázev a náplň
Jednotky druhového třídění
1DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy se na příslušnou jmenovitou položku zaznamenávají včetně příslušenství (penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty), pokud příslušenství není vykazováno odděleně
11Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
111Daně z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1111Daň z příjmů fyzických osob placená plátci

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené plátci (§ 38c téhož zákona). Je to daň z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona).
1112Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) placené jejími poplatníky (§ 2 téhož zákona). Je to daň placená podle daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob (§ 38g až 38i zákona).
1113Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

Příjem daně z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b zákona o daních z příjmů) vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 38d téhož zákona).
1119Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob

Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literami a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených daní vázaných na příjem fyzické osoby.
Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 111 zařadí se na Doložku 1701
112Daně z příjmů právnických osob
Položky 1121 až 1123 zahrnují daň z příjmů právnických osob
1121Daň z příjmů právnických osob

Zahrnuje daň z příjmů právnických osob vyjma daně podle položky 1122 a 1123
1122Daň z příjmů právnických osob za obce

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
Obec na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.
1123Daň z příjmů právnických osob za kraje

Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
Kraj na tuto položku zařazuje daň ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádí a neinkasuje tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechává na svém bankovním účtu. Neprovedený výdaj této částky patří na položku 5365.
1129Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob
Zahrnuje doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, zemědělské daně ze zisku, jiných zrušených daní vázaných na příjem právnické osoby.
Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 112, zařadí se na Doložku 1701
12Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
121Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1211Daň z přidané hodnoty

Tuto položku používají jen finanční úřady a celní úřady, které přijímají daň z přidané hodnoty, kterou jim odvádějí její plátci podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kraje a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
Organizace, která prodává odběrateli věc, službu, práci, výkon nebo právo a z tržeb nebo příjmů za ně je povinna platit daň z přidané hodnoty, a proto ve faktuře nebo jiném podobném dokladu pro odběratele uvádí zvlášť cenu bez daně z přidané hodnoty a zvlášť cenu s daní, zařazuje celou cenu, včetně daně, na položku ze seskupení 21, 23 nebo 31, která prodávané věci, službě, práci, výkonu nebo právu odpovídá.
1219Zrušené daně ze zboží a služeb

Zahrnuje doplatky daně z obratu a jiných zrušených obecných daní ze zboží a služeb
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
122 a 123
1221Spotřební daň z minerálních olejů

Příjmy z daně z minerálních olejů podle § 44 až 64 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1222Spotřební daň z lihu

Příjmy z daně z lihu podle § 66 až 79a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1223Spotřební daň z piva

Příjmy z daně z piva podle § 80 až 91 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1224Spotřební daň z vína a meziproduktů

Příjmy z daně z vína a meziproduktů podle § 92 až 100b zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1225Spotřební daň z tabákových výrobků

Příjmy z daně z tabákových výrobků podle § 100c až 129 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
1226Poplatek za látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Země

Zahrnuje poplatek podle zákona o ochraně ozónové vrstvy Země. Je to poplatek za regulované látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) podle § 6 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.
1227Audiovizuální poplatky

Příjmy Státního fondu kinematografie z poplatků podle § 25 až 29 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. Je to poplatek z kinematografického představení, poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, poplatek z převzatého televizního vysílání a poplatek z vysílání reklamy.
12281229
Spotřební daň ze surového tabáku

Příjmy z daně ze surového tabáku podle § 131a až 131g a § 134zh až 134zzc zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 157/2015 Sb.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků

Příjmy z daně ze zahřívaných tabákových výrobků podle § 130 až 130g zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.
1231Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

Příjmy z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů podle čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1232Daň z pevných paliv

Příjmy z daně z pevných paliv podle čl. LXXIII zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1233Daň z elektřiny

Příjmy z daně z elektřiny podle čl. LXXIV zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1234
1235
Odvod z elektřiny ze slunečního záření

Odvod podle § 7a až 7i zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.

Daň z digitálních služeb

Příjmy z daně z digitálních služeb podle zákona o dani z digitálních služeb.
13Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
132Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
1321Daň silniční

Zahrnuje daň podle zákona o dani silniční.
1322Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic

Zahrnuje poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic podle zákona o komunikacích a nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívaní dálnic a rychlostních silnic silničními motorovými vozidly.
133Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
Jednotlivé položky zahrnují i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem vsak pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí
1331Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 89 až 89q zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb.
1332Poplatky za znečišťování ovzduší

Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší.
1333Poplatky za uložení odpadů

Zahrnuje poplatky za ukládání odpadu na skladky podle zákona o odpadech a poplatky za ukládání, radioaktivních odpadů podle § 118 až 135 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon Nepatří sem poplatek za likvidaci komunálního odpadu (je na položce 1337).
1334Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu.
1335Poplatky za odnětí pozemků plněni funkcí lesa

Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa.
1336Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 90 až 90i zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb.
1337Poplatek za komunální odpad

Na tuto položku zařazuje obec poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území, který vybírá podle obecně závazné vyhlášky, kterou vydala podle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 275/2002 Sb. a č. 188/2004 Sb. (dříve podle § 9 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.). Patří sem i poplatek z objemu biopaliv podle § 3a odst. 7 a 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 180/2007 Sb. a č. 37/2008 Sb.
1338Registrační a evidenční poplatky za obaly

Zahrnuté poplatky podle zákona o obalech.
1339Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

Na tuto položku patří i pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
134Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Položky tohoto podseskupení odpovídají místním poplatkům podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
1340Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Na tuto položku zařazuje obec místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který platí fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo rekreační stavbu podle § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb. Nepatří sem poplatek za komunální odpad, který obec vybírá podle obecně závazné vyhlášky vydané podle zákona o odpadech; ten patří na položku 1337.
1341Poplatek ze psů
1342Poplatek z pobytu

Na tuto položku se zařazují příjmy z poplatku z pobytu podle § 3 až 3h zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb.
1343Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344Poplatek ze vstupného
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
1346Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
1348Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
1349Zrušené místní poplatky

Zahrnuje doplatky zrušených místních poplatků. Na tuto položku patří zejména dobíhající poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity zrušené s účinností od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb.
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1353Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Příjmy obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
1354Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu

Příjmy krajů jakožto dopravních úřadů [§ 2 odst. 20 zákona před novelizací zákonem č. 119/2012 Sb. a poté § 34 odst. 1 písm. b)] z úhrady nákladů na vydání licence Evropské unie k provozování dopravy velkými vozidly na území unie podle § 33a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 103/2004 Sb. (eurolicence), kterou platí dopravci (§ 33b odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.). Po zrušení této úhrady a jejím nahrazení správním poplatkem s účinností ode dne 1. června 2012 zákonem č. 119/2012 Sb. (čl. I bod 49 a čl. VIII) na tuto položku patří doplatky této úhrady (správní poplatek patří na položku 1361).
1356

1357
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce

(1) Příjmy Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a obcí z úhrady z dobývacího prostoru a úhrady z vydobytých nerostů podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb., a podle nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.

(2) Příjmy obcí z poplatků za oprávnění provádět ložiskový průzkum podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Příjmy z poplatku za odebrané množství podzemní vody podle § 88 až 88l zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb.
1359Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

Na tuto položku například zařazují obce a Státní fond životního prostředí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.
136Správní poplatky
Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehožvýsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony
1361Správní poplatky
137Poplatky na činnost správních úřadů
Na položky tohoto podseskupení patří příjmy správních úřadů z plateb od fyzických a právnických osob, které zákony, jež povinnost tyto platby provádět stanovily, nazývají »poplatek«, které zatěžují právní jednání těchto osob vůči správním úřadům nebo práva, která jim správní úřady na základě zákona udělily, a které nejsou správními poplatky (podseskupení položek 136).
1371Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu

Poplatek podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.
1372Poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost za žádost o vydání povolení

Poplatek podle § 34 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a § 2 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
1373Udržovací poplatek Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost

Poplatek podle § 34 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a § 3 nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
1379Ostatní poplatky na činnost správních úřadů

Poplatky na činnost správních úřadů jiné než ty, které patří na předcházející položky tohoto podseskupení položek, například poplatek, který vybírá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za podání podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední k přezkoumání úkonů zadavatele veřejné zakázky.
138Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her
1381Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her

Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., s výjimkou dílčí daně z technických her [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5 zákona]. Na tuto položku patří dílčí daň z loterií, dílčí daň z kursových sázek, dílčí daň z totalizátorových her, dílčí daň z bing, dílčí daň z živých her, dílčí daň z tombol a dílčí daň z turnajů malého rozsahu. Dílčí daň z technických her se zařazuje na položku 1385.
1382Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s výjimkou části odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (část odvodu podle § 41i odst. 3 tohoto zákona). Část odvodu ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení patří na položku 1383. Na položku 1382 patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1351, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.
1383Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., č. 215/2013 Sb. a č. 380/2015 Sb., zrušeného s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (§ 41i odst. 1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na položku 1382. Položka 1383 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1355, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.
1384Zrušený odvod za státní dozor

Dobíhající odvod za státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, který do 31. prosince 2016 patřil na položku 1352.
1385Dílčí daň z technických her

Na tuto položku se zařazuje dílčí daň z technických her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., [§ 3 odst. 1 písm. e), § 4 písm. e) a § 5zákona]. Ostatní dílčí daně, které jsou součástí daně z hazardních her, se zařazují na položku 1381.
14Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
Zahrnuje pouze platby, jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z důvodu jejich importu do země (teoreticky i exportu) Nepatří sem daně uvalené shodné jak na dovážené tak na domácí zboží, např. daň z přidané hodnoty či spotřební daně u dovozu
140Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí
1401Clo

Příjmy státního rozpočtu ze cla vyměřeného do 30. 4. 2004, tj. do dne předcházejícího dni, jímž se Česká republika stala členským státem Evropské unie. Clo vyměřené od tohoto dne se inkasuje na účet, který je peněžním fondem nepodléhajícím rozpočtové skladbě a z nějž se převádí Evropské unii a do příjmů státního rozpočtu jen podíl určený k pokrytí nákladů na jeho výběr. Tento podíl patří na položku 2511.
1409Zrušené daně z mezinárodního obchodu a transakcí

Zahrnuje doplatky dovozní přirážky a dovozní daně a jiných zrušených daní z mezinárodního obchodu a transakcí.
15Majetkové daně
151Daně majetku
1511Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (do dne 31. 12. 2013 o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku patří daň podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se nazývá daň z nemovitostí (do 31. 12. 2013) nebo daň z nemovitých věcí (od 1. 1. 2014).
152 Daně z majetkových a kapitálových převodů
Daně podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a případné doplatky již zrušených daní z majetkových a kapitálových převodů
1521Daň dědická

Daň dědická podle § 2 až 4 a 11 a násl. zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
1522Daň darovací

Daň darovací podle § 5 až 7a a 11 a násl. zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
1523Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Na tuto položku patří i daň z převodu nemovitostí podle § 8 a násl. zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který byl s účinností ode dne 1. 1. 2014 zrušen zákonnými opatřeními Senátu č. 340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb.
1529Zrušené daně z majetkových a kapitálových převodů

Na tuto položku se zatřídí notářské poplatky podle zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona č. 201/1990 Sb., který byl s účinností ode dne 1. 1. 1993 zrušen zákonem č. 357/1992 Sb., pokud by se tyto poplatky ještě vyskytly. Daně podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, inkasované ode dne 1. 1. 2014, od kterého je účinné jeho zrušení, se zatřídí na stejné položky jako tytéž daně inkasované před tímto dnem.
16 Povinné pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění
Příjmy z pojistného, které se platí povinně podle zákonů upravujících veřejné pojištění. Pojistné, které se podle nich platí dobrovolně, patří na podseskupení položek 236.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
161 a 162 Na položky tohoto podseskupení pro pojistné a příspěvky patří pojistné a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti podle § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na položku pro přirážky patří přirážky k pojistnému podle § 21 tohoto zákona a na položku pro příslušenství penále a pokuty podle § 20 a 22 tohoto zákona. Na položky pojistného na důchodové pojištění patří i částky, které jsou příjmem státního rozpočtu v souvislosti s neplatnými smlouvami o důchodovém spoření a které se poplatníkům započítávají na jejich úhradu pojistného na důchodové pojištění. Jsou to částky ve výši 60 % částek odváděných penzijními společnostmi orgánům finanční správy v případech, kdy bylo rozhodnuto o neplatnosti registrace smlouvy o důchodovém spoření a penzijní společnosti vznikla povinnost odvést výnos pojistného připadající na poplatníka důchodového spoření, jímž uzavřená smlouva o důchodovém spoření byla shledána neplatnou (§ 9a zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb.).
1611Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
1612Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
1613Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ")
1614Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
1615Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
1617Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
1618Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
1621Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ
1627Přirážky k pojistnému
1628Příslušenství pojistného

Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále)
1629Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného na sociální zabezpečení

Příjmy, které patří do podseskupení položek 161 a 162, ale které není při jejich přijetí možné zařadit na žádnou položku, protože nejsou k dispozici informace, na základě kterých by tak bylo možné učinit. Patří sem i případné příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nehodící se na žádnou z předcházejících položek podseskupení 161 a 162, které byly zavedeny právním předpisem, než se pro ně zřídí odpovídající položka.
163 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Uplatní se při započtení příjmů zdravotních pojišťoven do souhrnných sestav veřejného sektoru
1631Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnavatelů
1632Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od zaměstnanců
1633Pojistné na veřejné zdravotní pojištění od OSVČ
1638Příslušenství pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
169Zrušené daně z objemu mezd
1691Zrušené daně a odvody z objemu mezd
17Ostatní daňové příjmy
170Ostatní daňové příjmy
1701Nerozúčtované, neidentifikované a nezařaditelné daňové příjmy

Veškeré daňové příjmy nerozúčtované. neidentifikované nebo nezařaditelné do jiných položek.
1702Tržby z prodeje kolků

Příjmy státního rozpočtu z vydávání kolkových známek (vyhláška č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách). Nepatří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje kolků osobám, aby jimi mohly u nich platit poplatky (v současné době jen správní a soudní poplatky), ty patří na položku 2329. Příjmy položky 1702 představují příjmy ze správních poplatků (§ 6 odst. 8 věta první zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.) a ze soudních poplatků (§ 8 odst. 1 věta třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 36/1995 Sb.), které jsou placeny kolky. Nezahrnují příjmy ze správních a soudních poplatků placených penězi. Zahrnují však příjmy z vydaných kolků, které dosud nebyly na úhradu poplatků použity a jsou v držení osob. Jestli v budoucnosti nějaký právní předpis stanoví, že je možné kolky platit i jiné poplatky nebo daně [§ 163 odst. 3 písm. c) a odstavec 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád], budou součástí příjmů položky 1702 i tyto poplatky a daně, a to v částkách placených kolky.
1703Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností

Jde o odvody podle zákona o zaměstnanosti.
1704Příslušenství

Příslušenství daně, poplatku a obdobného peněžitého plnění mimo seskupení položek 16, je-li oddělitelné. Patří sem i příslušenství pojistného na důchodové spoření podle § 9 odst. 3 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, (přirážka k pojistnému podle § 31 téhož zákona).
1706Dávky z cukru

Veškeré příjmy bankovního účtu společné zemědělské politiky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z dávek z cukru podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb. ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb. a č. 441/2005 Sb. Inkasované dávky z cukru rozděluje SZIF způsobem, který je uveden v náplni položky 2512.
2NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Nekapitálové příjmy jiné než z daní a podobných plateb a z transferů (nekapitálové příjmy s přímou protihodnotou). Jsou to zejména příjmy z občanskoprávních vztahů, kterými jsou příjmy organizace za to, že splnila nebo splní povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět (§ 1789občanského zákoníku) ve prospěch toho, kdo platí, nebo jím jednotlivě určených osob. Na položky třídy 2 patří i příjmy splátek půjčených prostředků, příjmy trvale nebo dočasně nezařaditelné, příjmy zařazené druhotně (příjmy z aktivace investic ve vlastní režii a kursové rozdíly v příjmech), soudní poplatky, příjmy nespotřebovaných částí transferů, které organizace poskytla příjemci na nějaký účel s tím, že po dosažení účelu má zbylou část transferu vrátit (vratky transferů), příjmy z veřejnoprávních vztahů kromě příjmů z daní a podobných plateb a z transferů (například příjmy z odvodů příspěvkových organizací), příjmy inkasované neoprávněně, příjmy za udělení práva čerpat přírodní zdroje, příjmy sdílené s Evropskou unií a ostatní nekapitálové příjmy s přímou protihodnotou.
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
211Příjmy z vlastní činnosti
Zahrnují se příjmy z vlastni činnosti.
Peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě se pro účely rozpočtové skladby rozumějí státní rozpočet, státní finanční aktiva, rezervní fondy organizačních složek státu a správců kapitol a rozpočty a ostatní peněžní fondy státních fondu, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí kromě fondu kulturních a sociálních potřeb, fondu cizích prostředků, fondu hospodářské (podnikatelské) činnosti a fondu sdružených prostředků
2111Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Příjmy za věci, služby, práce, výkony nebo práva, které organizace úplatně poskytuje jiné právnické nebo fyzické osobě, nepatří-li na jinou položku z podseskupení položek 211. Na tuto položku patří i stejné příjmy, které organizační složka státu dostává od jiné organizační složky státu, není-li poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv bezúplatné [§ 66 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 465/2011 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.].
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
2112Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace nakoupila za účelem dalšího prodeje, nikoliv k vlastní spotřebě použije se i pro jednorázový nákup zboží, které např. obec nakoupí hromadně a prodává je posléze občanům (např. popelnice, prodej formulářů apod.)
2113Příjmy ze školného

Úhrady za vzdělávání a školské služby podle školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích předpisů, jestliže jejich příjemci jsou organizace.
2114Mýtné

Zahrnuje příjmy za úplatné využiti komunikací a příjmy za vstup na cizí pozemky
2119Ostatní příjmy z vlastní činnosti

(1) Zahrnuje i částky ve výši výdajů na pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii převáděné ve státním rozpočtu z výdajového účtu na účet příjmový (záznamová jednotka 023).

(2) Na tuto položku se též zařazují příjmy peněžních prostředků, kterými organizaci někdo platí za to, že v jeho prospěch zřídila na svém pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku) nebo na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku).

(3) Patří sem i příspěvky účastníků konference organizací, která je jejím pořadatelem, podle § 71 odst. 2 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem
2121Odvody přebytků ústřední banky
2122Odvody příspěvkových organizací

Příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty patří v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229
2123Ostatní odvody příspěvkových organizací

(1) Jiné příjmy z odvodů příspěvkových organizací, např. odvody příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě a v prozatímní správě zřizovatelům apod, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351 a v dalších rozpočtových letech na položku 2229 Zahrnuje i příjmy sankčních odvodů příspěvkových organizací zřizovateli
(2) Na položku 2123 patří také příjmy zřizovatelů příspěvkových organizací inkasované v důsledku toho, že příspěvková organizace je rušena a její majetek přechází na zřizovatele.
2124Odvody školských právnických osob zřízených státem, kraji a obcemi

Odvody školských právnických osob, tj. osob podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
2125Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu

Na tuto položku se zařazují příjmy ministerstev, která jsou zakladateli státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, od těchto podniků, kterými jsou převody z jejich fondů zakladatele do státního rozpočtu [§ 15 písm. i) a k) a § 19 odst. 1 písm. c) a odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., a čl. II zákona č. 213/2013 Sb.]. Patří sem i jejich příjmy a příjmy státních finančních aktiv z likvidačního zůstatku zrušených podniků [§ 15 písm. j) zákona o státním podniku].
2129Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových podniků
213Příjmy z pronájmu majetku
2131Příjmy z pronájmu pozemků
2132Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
2133Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139Ostatní příjmy z pronájmu majetku
214 Výnosy z finančního majetku
Oproti vymezení v účtové osnově pro organizační složky státu a příspěvkové organizace a obce se v tomto podseskupení nerozumí realizací finančního majetku prodej vlastních dluhopisů. Na položky tohoto podseskupení se zařazují příjmy, které mají povahu výnosů z finančního majetku (nikoliv příjmy z jeho prodeje, ty patří na položky z podseskupení 320), kterými jsou příjmy z držby finančního majetku(§ 17 a 25 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.) a z investičních nástrojů. Jsou to příjmy z úroků kromě těch, které patří do třídy 1, příjmy z majetkových účastí, příjmy z investičních nástrojů (§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 56/2006 Sb., č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.) a části příjmů označované jako kursové zisky, jestliže je organizace takto označuje.
2140Neúrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům

Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se nevztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 2148), a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.
2141Příjmy z úroků (část)

(1) Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) a z poskytnutých půjčených prostředků
(2) Zahrnuje také úroky z nakoupených cizích dluhopisů a úroky ve formě diskontu inkasované při nákupu cizího dluhopisu jiné než na položkách 2144 a 2145.
(3) Patří sem i přijaté úroky ze směnek.
(4) Na položku 2141 patří i prémie z prodeje vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont z prodeje dluhopisů a zařazuje se na položku 5141). Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z účtu pro tržby z prodeje státních dluhopisů na příjmový účet státního rozpočtu, při připsání na příjmový účet ji zařadí na položku 2141 a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly. Do příjmů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data vydání příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku vydání dané části. Tento naběhlý úrok hradí investor emitentovi za období, kdy dluhopis nedržel, ale za které mu bude vyplacen při následující výplatě kupón. V případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě kupónu, je alikvotní úrokový výnos záporný a je výdajovou položkou zaznamenanou na 5141.
(5) Na položku 2141 dále patří diskont ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi odkupní cenou těchto dluhopisů a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8112, 8122, 8212 nebo 8222, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii ze zpětného odkupu dluhopisů a zařazuje se na položku 5141).
(6) Na položku 2141 patří i alikvotní úrokový výnos v případě zpětných odkupů dluhopisů v období tzv. ex-kupónu, kdy investorovi již není možné pozastavit výplatu kupónu.
(7) Úroky z bankovních účtů patří na tuto položku bez ohledu na to, zda jsou na bankovním účtu připisovány nebo převáděny z jiného bankovního účtu
(8) Na položku 2141 patří i platba za zápůjčku cenných papírů (§ 2392 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku).
(9) Na položku 2141 patří nejen příjmy z úroků z bankovních účtů (vkladů) a příjmy z úroků z poskytnutých půjčených prostředků (příjmy kladných kreditních úroků), ale i příjmy z úroků z debetních zůstatků běžných účtů a příjmy z úroků z půjčených peněžních prostředků, které jsou důsledkem záporných úrokových sazeb (příjmy záporných debetních úroků).
2142Příjmy z podílů na zisku a dividend
2143Kursové rozdíly v příjmech

Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit příjmy, které banka, která vede organizaci účet, inkasuje v cizí měně a organizaci ji na něj připisuje v korunách (skutečný příjem), na očištěný příjem a kursový rozdíl v příjmech.Pro účely náplně této položky se očištěným příjmem rozumí částka, kterou banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu v příjmech, kterou se rozumí rozdíl mezi částkou došlou bance v cizí měně vynásobenou kursem této měny k české koruně ze dne, kdy došla, a toutéž částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž je příjem součástí a kterou je například služební cesta zaměstnance a její příprava (pak je pevným kursem kurs, v němž organizace zakoupila valuty pro tohoto zaměstnance, a kursem rozhodným pro výpočet kursového zisku kurs, v němž organizace zbytek valut, který zaměstnanec vrátil, odprodala). Při korunovém účtování o pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 2143 nepoužívat, zařadí celý skutečný příjem na příslušnou položku, například, jestliže přijala transfer od mezinárodní instituce, na položku 4152. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku jen očištěný příjem a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto transferu a kursem například eura, jestliže transfer došel její bance v eurech, ze dne, kdy částka byla připsána na účet, a součinem částky transferu a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 2143, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný.Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého korunového účtu na svůj účet devizový uvádět jako příjem devizového účtu a výdaj účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně z korunového účtu odepsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky připsané na devizový účet použije položku 2143 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně z korunového účtu odepsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky připsané na devizový účet, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu.
Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel] v kapitole 396 - Státní dluh a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku 2143 pro vyjádření kladného rozdílu skutečně přijaté částky a záporného rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém účtu vede ke vzniku kursového zisku ve prospěch Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo některém dřívějším roce) vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí (například přijetí korun za prodej devizových prostředků, například eur, koupených nebo vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu) je vyšší než předcházející korunové vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl nižší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Je přípustná i možnost, že plátce podle dohody s ministerstvem poukáže na příslušný účet pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu částku sníženou o uvedený rozdíl a tento rozdíl poukáže přímo na příjmový účet kapitoly 396.
Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu Česká národní banka z některého z účtů pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž nebo nějakém dřívějším roce) přijetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání je nižší než předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo financí částku rozdílu z tohoto účtu (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové částky, a to se stejným znaménkem, tj. minusem) na příjmový účet kapitoly Státní dluh a tento příjem tohoto účtu zařadí na položku 2143. Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.
2144Příjmy z úroků ze státních dluhopisů

S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
2145Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů

S výjimkou příjmů, které patří na položky 2146 a 2148.
2146Úrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům

Příjmy Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (k tomu položka 5146). Jsou to korunové příjmy od institucí, s nimiž byly uzavřeny dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu a korunové příjmy realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže pohledávky z těchto dohod jsou vyšší než závazky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka inkasovaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu odstavec 6 náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též příjmy příjmového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh vzniklé převodem peněžních prostředků, které byly přijaty na základě těchto dohod na účty státních finančních aktiv a na účty pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
2147Neúrokové příjmy z finančních derivátů k vlastním dluhopisům

Příjmy podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se vztahují k vlastním dluhopisům, s výjimkou příjmů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 2146) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.
2148Úrokové příjmy z finančních derivátů kromě k vlastním dluhopisům

Příjmy z úroků podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] s výjimkou podle dohod o devizových swapech vztahujících se k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu (příjmy z úroků podle takových dohod patří na položku 2146).
2149Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku

Příjmy z výnosů finančního majetku, které nepatří na položky 2141 až 2145. Jsou to zejména neúrokové příjmy z investičních nástrojů s výjimkou příjmů z držby akcií. Příjmy z finančních derivátů [§ 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] se sem zařazují jen v případě, že organizace tak rozhodne. V tom případě postupuje podobně jako při sledování kursových zisků (položka 2143) a na položku 2149 zařazuje rozdíl (kladný nebo záporný) mezi příjmem, jak byl inkasován, a příjmem, jaký by byl, kdyby finančního derivátu nebylo
215Soudní poplatky
Zahrnuje poplatky za řízení a za úkon podle zákona o soudních poplatcích
2151Soudní poplatky
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů
221Přijaté sankční platby
Na položky tohoto podseskupení patří přijaté sankční platby, které lze oddělit od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daní a ostatních příjmů patřících do třídy 1 (tyto sankce patří, jsou-li odděleny, na položku 1704, a nejsou-li od příslušné daně nebo jiného daňového příjmu odděleny, na položku této daně nebo tohoto daňového příjmu).
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
2211Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

Patří sem sankční platby přijaté od organizací, které se řídí rozpočtovou skladbou (§ 1 odst. 2 vyhlášky), tj. od organizačních složek státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638 a 1704 (organizace veškeré sankční platby poukazované jiným organizacím zařazují na položku 5363).
2212Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Jsou to veškeré sankční platby přijaté od nich s výjimkou těch, které patří na položky 1627, 1628, 1638 a 1704. Za sankční platbu se nepovažuje pokuta z nedodaného objemu biopaliv podle § 19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (patří na položku 1339).
222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání
2221Příjmy poskytovatelů transferů z jejich vratek, jimiž jsou části transferů, které jejich příjemci na stanovený účel nespotřebovali a poskytovatelům je vracejí.
2222Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

Zahrnuje příjmy inkasované peněžními fondy podléhajícími rozpočtové skladbě od jiných veřejných rozpočtů, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Použije se zejména pro příjmy státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání minulých let, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Nepoužije se pro příjmy odvodů z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223. Zahrnuje i příjmy z finančního vypořádání inkasované obcemi a kraji od veřejných rozpočtů ústřední úrovně. Patří sem i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje (§ 49 odst. 7 rozpočtových pravidel), ale jako kladné příjmy (u organizačních složek státu nejsou přijímány na výdajové účty státního rozpočtu, ale na účty příjmové).
2223Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi

Zahrnuje příjmy inkasované obcemi a dobrovolnými svazky obcí od kraje při finančním vypořádaní minulých let (např. doplatek dotace) nebo příjmy kraje z titulu vrátek transferů poskytnutých krajem obcím v minulých letech. Položka zahrnuje i vypořádací vztahy mezi kraji navzájem.
2224Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu

Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb.) převedeny na realizaci programů za účelem plněni závazků z mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu nevyužiti se vracejí zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu podléhajícího rozpočtové skladbě.
2225Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců pří platební neschopnosti zaměstnavatele

Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce zaplatily za platebně neschopné zaměstnavatele jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a které um tito zaměstnavatelé vracejí.
2226Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 024 a přes hranice kraje 028.
2227Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Příjmy z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 028.
2229(1) Jiné vratky transferů než ty, které patří na ostatní položky tohoto podseskupení položek, včetně vratek mimo finanční vypořádání. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).
(2) Organizační složky státu, které jsou poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí (§ 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na tuto položku zařazují částky vrácených dotací převedené z účtu cizích prostředků na příjmový účet podle § 14f odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb. Územní samosprávné celky, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které poskytly dotaci podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb., na tuto položku zařazují dotace nebo jejich části vrácené podle § 22 odst. 6 tohoto zákona.
(3) Na tuto položku patří i příjmy z vratek daní a poplatků, které organizace zaplatila v minulých letech.
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
2310Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Zahrnuje veškeré příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředku, nezahrnuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z investičních prostředků a akcii. Patří sem však příjmy z prodeje majetku pořízeného původně z investičních prostředků, který byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál apod.
232Ostatní nedaňové příjmy
2321Přijaté neinvestiční dary

(1) Na tuto položku se zařazují peněžní prostředky přijaté v soukromoprávních vztazích jako dary (§ 2055 až 2078 občanského zákoníku) od tuzemských i cizích fyzických a právnických osob s výjimkou peněžitých darů od cizích nepodnikatelských právnických osob, ty patří na položku 4152. Peněžní prostředky přijaté ve veřejnoprávních vztazích patří na položky třídy 4.
(2) Na tuto položku patří jen přijaté peněžité dary, u kterých si dárce nevymínil jejich použití na investiční účely. Peněžité dary, jejichž použití na investiční účely si dárce vymínil, se zařazují na položku 3121.
(3) Na položku 2321 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákonů č. 160/2013 Sb. a č. 293/2017 Sb. z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které organizační složky státu přijímají do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm. d) rozpočtových pravidel, jsou-li určeny na neinvestiční účely (příspěvky na investiční účely patří na položku 3121).
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
2322Přijaté pojistné náhrady
2324Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

(1) Zahrnuje i příspěvky inkasované od pojišťovny, ne však od České kanceláře pojistitelů podle § 23a zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 160/2013 Sb. (odstavec 3 náplně položky 2321 a odstavec 2 náplně položky 3121).
(2) Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody.
(3) Na položku 2324 patří i příjmy z dobropisů, nejsou-li evidovány jako snížení výdajů (§ 49 odst. 7 až 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., a § 21 zákona č. 250/2000 Sb.). Dobropisem se rozumí právní jednání, kterým dodavatel věcí, služeb, prací nebo výkonů snižuje odběrateli peněžitý dluh za dodávku, který odběratel už zaplatil. Na položku 2324 patří takové příjmy i v případě, že obsahem dodávky byly věci povahy dlouhodobého majetku. Na položku 2324 nepatří přijaté vratky. Přijaté vratky transferů patří na položky ze seskupení položek 22 a na položku 2325 a přijaté netransferové vratky na položku 2329.
(4) Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady výdajů uskutečněných v předchozích letech apod.
(5) Patří sem i příjmy náhrad nákladů správního řízení podle § 79 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
(6) Na položku 2324 patří i částka, kterou do státního rozpočtu převádí penzijní společnost za účastníka důchodového spoření, který požádal o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně podle zákona o důchodovém pojištění a udělil souhlas s převodem 60 % svých prostředků do státního rozpočtu (§ 15 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření).
(7) Na tuto položku zařazují organizace jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přijaté náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávek podle § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
(8) Patří na ni i příjmy obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z úhrad, které jim vyplácí Ministerstvo financí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
(9) Zahrnuje i přijaté přeplatky záloh (zejména za odběr elektřiny, vody, páry, plynu apod.), které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům. Zatřídění přeplatku zálohy je možné na tuto položku i tehdy, pokud se vztahuje zčásti k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech a zčásti k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce. Pokud se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, je povinna tak postupovat i v následujících letech.
(10) Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních náhrad.
(11) Na tuto položku patří i příjem náhrad nákladů služebního úřadu (organizační složky státu) na vykonání úřednické zkoušky podle § 35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., podle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky. Zpětné proplacení této částky státním zaměstnancům podle § 35 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb., zařadí zaměstnavatel na položku 5192 (odstavec 17 její náplně).
(12) Na položku 2324 se zařazuje též příjem úhrad za službu péče o dítě v dětské skupině (§ 6 a 8 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů).
(13) Na položku 2324 patří též přijetí částky určené k veřejně prospěšným účelům od obviněného z přestupku, kterou složil, aby mohla být schválena dohoda o narovnání mezi ním a osobou přestupkem poškozenou [§ 87 odst. 1 písm. d) a odstavce 2 a 4 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich].
(14) Na položku 2324 patří i příjmy z náhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (§ 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.). Jsou-li informace poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy, kterou organizace s žadatelem o informaci uzavřela (§ 14a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 222/2015 Sb.), příjem odměny podle této smlouvy organizace zařadí na položku 2111.
2325Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů

Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze státního rozpočtu za účelem vyrovnání kursových rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět do státního rozpočtu, protože na vyrovnání kursových rozdílů nebyly použity. Tato položka souvisí s výdajovou položkou 5770 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů.
2326Prostředky přijaté z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv

Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a převedené z něj zpět do státního rozpočtu nebo jiného peněžního fondu podléhajícího rozpočtové skladbě, který je poskytl, z důvodů neplném mezinárodních smluv. Jde o vrácení příslušné části prostředků, které byly poskytnuty na položkách seskupení 57 a 67.
2327Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropské unii za Národní fond

Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do státního rozpočtu podle § 38 odst. 3 věty za středníkem zákona č 218/2000 Sb.
2328Neidentifikované příjmy

Veškeré došlé platby blíže neidentifikované.
2329(1) Jiné nedaňové příjmy než příjmy ostatních položek třídy 2.
(2) Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku.
(3) Použije se například pro propadlé jistiny vložených vkladů při výběrových řízeních a příjmy za promlčené celní jistoty.
(4) Použije se i pro inkaso příjmu za převod hlasovacích práv k akciím obcemi, jestliže součástí dohody o převodu na nabyvatele není závazek převést na tohoto nabyvatele v budoucnu akcie.
(5) Na tuto položku patří i peněžní prostředky organizačních složek státu utržené za prodej kolků, jestliže utržené peněžní prostředky nepoužívají na jejich nákup. Jestliže je na jejich nákup používají, patří sem příjmy z prodeje části kolků při snížení jejich zásoby a z prodeje zbytku kolků při zrušení této služby. Nepatří sem příjmy účtu státního rozpočtu z prodeje kolků prodejním místům, ty patří na položku 1702.
(6) Na tuto položku patří i příjmy z případných výher kontrolních pracovníků při provádění dozoru nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry.
(7) Na tuto položku patří i příjmy inkasované neoprávněně, zejména příjmy inkasované v důsledku plátcova omylu. Minusem se na tuto položku zařazují částky těchto příjmů vracených v tomtéž roce, v němž byly inkasovány (v následujícím roce nebo dalších letech se vracejí z výdajů a zařazují na položku 5909).
(8) Na položku 2329 patří i příjmy organizace od subjektu, od nějž přebírá povinnosti a ten jí za to platí, zejména přebírá-li od něj dluh (§ 1888 až 1894 občanského zákoníku), nejsou-li to povinnosti, příjem za jejichž splnění patří na jiné položky třídy 2, a příjmy organizace od subjektu, který od ní přebírá práva a za ta platí, zejména postupuje-li mu organizace pohledávku (§ 1879 až 1887 občanského zákoníku), nejsou-li to práva, příjem za jejichž uplatnění patří na jiné položky třídy 2.
(9) Na položku 2329 se zařazují i příjmy vratek kromě vratek transferů.
(10) Na položku 2329 patří i přijaté částky, které má organizace po splnění plátcových dluhů vůči ní nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu mezi ní a plátcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména jistoty (kauce) podle § 2010 a následujících občanského zákoníku, § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., aj., poskytují-li se v penězích.
234Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům
Zahrnuje především tzv. regály za čerpání přírodních zdrojů
2341Poplatek za využívání zdroje přírodní minerální vody

Zahrnuje poplatky podle lázeňského zákona.
2342Platba k úhradě správy vodních toků a správy povodí

Na tuto položku se zařazují příjmy z platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí podle § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 113/2018 Sb. Příjmy podle části první hlavy X vodního zákona patří na položky seskupení položek 13, a to poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na položku 1331, poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních na položku 1336 a poplatek za odebrané množství podzemní vody na položku 1357. Příjem úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu podle § 102 vodního zákona patří, je-li poskytován na neinvestiční výdaje nebo bez rozlišení, zda je určen na neinvestiční nebo investiční výdaje, na položku 4116, a je-li poskytován na investiční výdaje, na položku 4216.
2343Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

Příjem úhrad dobíhajících podle zrušeného § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů č. 541/1991 Sb., č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb. a č. 281/2009 Sb. Příjmy z úhrad odváděných za rok 2017 a další léta podle § 33a až 33w zákona č. 44/1988 Sb., ve znění zákona č. 89/2016 Sb., který je účinný od 1. ledna 2017 a kterým byl § 32a zrušen, patří na položku 1356. Na tu patří i poplatek podle § 4b zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb., inkasovaný od 1. ledna 2017.
235Příjmy za využívání dalších majetkových práv
2351Poplatky za udržování patentu v platnosti

Na tuto položku patří příjmy z poplatků za udržování patentu v platnosti a z poplatků za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
2352Poplatky za udržování evropského patentu v platnosti

S účinky pro Českou republiku.
Na tuto položku patří příjmy z poplatků za udržování evropského patentu s účinky pro Českou republiku v platnosti podle zákona č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb.
2353Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva

Poplatky za udržování dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin v platnosti.
236Dobrovolné pojistné
2361Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ

Patří sem dobrovolné pojistné podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní polibku zaměstnanosti.
2362Dobrovolné pojistné na důchodové pojištění

Patří sem dobrovolné pojistné na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
239Dočasné zatřídění příjmů
2391Dočasné zatřídění příjmů

Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, částky příjmů příjmových účtů státního rozpočtu. Rozpočtový systém na ni zařazuje i výdaje (minusové příjmy) příjmových účtů státního rozpočtu s výjimkou výdajů, které z nich byly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu. Příjmy a výdaje zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.
24Přijaté splátky půjčených prostředků
Jen jde-li o splátky půjčených prostředků původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity, ty patří na položky třídy 8. Půjčené prostředky poskytované za účelem rozpočtové politiky vsak mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů), je-li jejich prvotním smyslem podpora druhého subjektu. Jejich přijaté splátky proto patří na toto seskupení položek. Zapisují se jen skutečné splátky, nikoliv např. úroky, ty patří na položku 2141, 2144 nebo 2145. Půjčenými prostředky se pro účely rozpočtové skladby rozumějí finanční prostředky přijaté nebo vydané jakožto návratné finanční vypomoci, půjčky, úvěry a cena vlastních dluhopisů.
241Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů
2411Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob
2412Splátky půjčených prostředků od nefinančních subjektů - právnických osob
2413Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů – právnických osob
2414Splátky půjčených prostředků od podniků ve vlastnictví státu
Splátky prostředků, které byly půjčeny na položkách 5614 a 6414.
242Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společnosti a podobných subjektů
2420Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

Použije se pro splátky půjčených prostředků od soukromých právnických osob, nepatří sem tedy splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů atd. Nepoužije se ani pro splátky od příspěvkových organizací. Patří sem splátky od spolků, nadací, politických stran a hnutí, odborů, společenství vlastníků jednotek apod.
243Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
2431Splátky půjčených prostředků od státního rozpočtu
2432Splátky půjčených prostředků od státních fondů
2433Splátky půjčených prostředků od zvláštních fondů ústřední úrovně

Splátky přijaté z účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
2434Splátky půjčených prostředků od fondů sociálního a zdravotního pojištění

Zahrnuje např. splátky půjčených prostředků od zdravotních pojišťoven.
2439Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
244Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
2441Splátky půjčených prostředků od obcí
2442Splátky půjčených prostředků od krajů
2443Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
2449Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

Zahrnuje splátky půjčených prostředků např. od dobrovolných svazků obcí.
245Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů
2451Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
2452Splátky půjčených prostředků od vysokých škol
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
2459Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů
246Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
2460Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
247Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
2470Splátky půjčených prostředků ze zahraničí
248Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek
2481Příjmy od dlužníků za realizace záruk

Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky, která vznikla organizaci převzetím závazků při realizaci poskytnuté záruky za nesolventního dlužníka.
2482Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek
Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace zaplatila dodavatelům, kteří těmto subjektům dodali zboží nebo služby, cenu tohoto zboží nebo služeb. Patří sem hlavně splátky částek poskytnutých jako vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla], tj. splátky poukazované organizační složce státu cizím státem k úhradě ceny zboží a služeb, které tento stát odebral od českého podniku a jehož cenu tomuto podniku organizační složka státu uhradila.
25Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem
251Příjmy sdílené s Evropskou unií
2511Podíl na clech

Příjmy státního rozpočtu ve výši 20 procent cla, které vybírá celní správa podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, na zvláštní bankovní účet nepodléhající rozpočtové skladbě. Z vyměřeného cla, které se vede na zvláštním účtu, se 80 procent převádí do rozpočtu Evropské unie a 20 procent do státního rozpočtu [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie].
2512Podíl na dávkách z cukru

Příjmy Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši pětiny dávek z cukru, které se vybírají podle § 1 odst. 2 písm. j) a § 11h zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákonů č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 441/2005 Sb. a č. 291/2009 Sb., a podle čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“). Státní zemědělský intervenční fond vybírá dávky z cukru na svůj bankovní účet společné zemědělské politiky (tento příjem tohoto svého účtu zařazuje na položku 1706) a z něj čtyři pětiny vybraných dávek poukazuje na bankovní účet Evropské komise (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5512) a pětinu na svůj bankovní režijní účet (tento výdaj svého účtu společné zemědělské politiky zařazuje na položku 5349 a jako příjem svého režijního účtu jej zařazuje na položku 2512) [čl. 2 odst. 1 písm. a) a odst. 3 rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie].
2513Podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované pro EU

Na tuto položku zařazuje Ministerstvo financí částky, které si podle článku 46 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 904/2010, o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, Česká republika ponechává z daně z přidané hodnoty, kterou platí poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb v České republice jakožto ve státě identifikace (státě, v němž mají sídlo nebo v němž, nemají-li v Evropské unii sídlo, mají provozovnu a který si pro placení daně z přidané hodnoty vybrali) a kterou Česká republika v případě, že tyto služby jsou poskytovány do členského státu, v němž tito plátci nemají sídlo ani provozovnu, převádí tomuto státu (článek 369a až 369k směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění směrnice Rady 2008/8/ES a § 110a, 110b a 110h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/2014 Sb.). Tyto částky bude státní rozpočet inkasovat v letech 2015 až 2018 a na základě dodatečných daňových přiznání případně i později.
3KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)
3111Příjmy z prodeje pozemků
3112Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí

Použije se též při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit.
3113Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
3114Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku

Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, jak je definován v první větě náplně podseskupení položek 611. Na tuto položku patří například také příjmy Ministerstva životního prostředí z prodeje povolenek, jednotek přiděleného množství a jiných práv k vypouštění emisí podle § 7 odst. 5 věty první a § 17 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a případné příjmy organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) tohoto zákona, z převodu povolenek podle § 8 odst. 2 zákona.
3119Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
312Ostatní kapitálové příjmy
3121Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

(1) Jen jde-li o dobrovolní a neopětovaný peněžní dar nikoli z veřejného rozpočtu nebo od cizího státu či mezinárodní organizace a zároveň je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje.
(2) Na položku 3121 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákonů č. 160/2013 Sb. a č. 293/2017 Sb.) z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které organizační složky státu přijímají do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm. d)rozpočtových pravidel, jsou-li určeny na investiční účely (příspěvky na neinvestiční účely patří na položku 2321).
3122Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely.
3129Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky a nikoliv o nástroj řízení likvidity, kdy patří na položky třídy 8.
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Na položky tohoto podseskupení patří příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (§ 17 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 403/2011 Sb.).
3201Příjmy z prodeje akcií
3202Příjmy z prodeje majetkových podílů
3203Příjmy z prodeje dluhopisů

Patří sem příjmy organizačních složek státu z prodeje dluhopisů jiných než státních (§ 25 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech) a příjmy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z prodeje cizích dluhopisů (jiných než těch, kterých jsou emitenty). Příjmy Ministerstva financí z prodeje státních dluhopisů a příjmy státních fondů, obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí z prodeje vlastních dluhopisů patří na položky třídy 8.
3209Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Patří sem příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku, které nejsou uvedeny na položkách 3201, 3202 ani 3203. Jsou to zejména příjmy z prodeje cenných papírů (§ 514 až 544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) mimo akcie [§ 256 až 285 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] a dluhopisy (zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
4Přijaté transfery
41Neinvestiční přijaté transfery
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
4111Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Zahrnuje transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma dotaci přijatých (územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, ani např. transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní polibky zaměstnanosti (všechny tyto přijaté transfery patří na položku 4116).
4112Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje neinvestiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
4113Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4114Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně

Neinvestiční transfery přijaté z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
4115Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního a zdravotního pojištění
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
4116Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než uvedené v položkách 4111 a 4112. Použije se pro transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev), i např. pro transfery přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti.
4118Neinvestiční převody z Národního fondu

Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený účel.
4119Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně
Například příjmy Probační a mediační služby (§ 1 zákona č. 257/2000 Sb.) z převodů ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb.
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
4121Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční peněžní dary přijímané od jiných obcí (např. v souvislosti s živelní pohromou).
4122Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
4129Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Zahrnuje např. transfery od dobrovolných svazků obcí.
413Neinvestiční převody zvláštních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
(1) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky přijímané do peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo právnické osoby používající rozpočtovou skladbu z jiného peněžního fondu (bankovního účtu) téže organizační složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i peněžní prostředky přijímané městskými částmi hlavního města Prahy od hlavního města Prahy a peněžní prostředky přijímané hlavním městem Prahou od těchto městských částí. Výjimkou jsou převody v případě, že převáděná částka je z bankovního účtu peněžního fondu, z kterého se převod uskutečňuje, odepsána v jednom roce a na bankovní účet peněžního fondu, do kterého se převod uskutečňuje, připsána až v roce následujícím. V tom případě se odepsání zařadí na položku 5350 a připsání na položku 4140. Na položky podseskupení 413 patří například peněžní prostředky přijaté z rezervního fondu na příjmový účet, převody do peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. apod. Příjmy patřící na položky tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330.
(2) V konsolidaci na úrovni organizace se vyřazují částky zahrnuté na položkách 4133 až 4139.
(3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků umožňující placení nebo výběry na požádání, jemuž právní předpis nebo jeho vlastník stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých zdrojů se naplňuje a na financování čeho se používá. Je jím bankovní účet s výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 až 2675 občanského zákoníku), jestliže splňuje tuto podmínku, popřípadě spojený s jiným takovým účtem, pokladnou nebo elektronickou peněženkou (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava. Může jím být i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Rovněž jím může být i místo na takovém bankovním účtu nebo v takové pokladně, případně spojené s jinými takovými účty nebo místy na nich nebo pokladnami nebo místy v nich, jakož i jejich skupiny či soustavy. Není jím účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 občanského zákoníku) ani vklad, a to jednorázový vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou o termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu termínovaného vkladu, ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání. Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.
(4) Na položky podseskupení 413 patří příjmy z převodů mezi peněžními fondy téže organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou pokladnou (odstavec 1 náplně položky 4138) nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i příjmy z převodů uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.
4131Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
4132Převody z ostatních vlastních fondů

Patří sem převody z peněžních fondů, které nepodléhají rozpočtové skladbě, nepatřící na položku 4131, například příjmy z převodů z fondu cizích prostředků nebo příjmy Ministerstva spravedlnosti z převodů ze zvláštního účtu určeného k zasílání peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 2 a § 12 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb
4133Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)

Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. (rezerv a rozvoje apod.).
4134Převody z rozpočtových účtů

(1) Na tuto položku se zařazují příjmy mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu téže organizace (z účtu státního rozpočtu organizační složky státu, z rozpočtu státního fondu nebo z rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce.

(2) Použije se i pro přijetí prostředků z výdajových účtů organizačních složek státu na zvláštní příjmové účty (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.) na financování reprodukce majetku.

(3) Patří sem též převody prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu např. podle § 44a odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.

(4) Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu rozpočtu z peněžních prostředků oddělené pokladny tvořících součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady, takový příjem patří na položku 4138.
4135Převody z rezervních fondů organizačních složek státu

Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový účet státního rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) z rezervních fondů organizačních složek státu patřících do této kapitoly.
4136Převody z jiných fondů organizačních složek státu

Na tuto položku patří příjmy organizační složky státu plynoucí na její příjmový rozpočtový účet z jiných fondů, než které jsou zařazeny do předcházejících položek, a to včetně příjmů správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel) plynoucí na něj z týchž fondů. V současné době jsou to převody z fondu odměn zřízeného podle dřívějších předpisů, pokud v organizační složce státu dosud existuje.
4137Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto neinvestiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové převody povahy neinvestičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i neinvestiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
4138Převody z vlastní pokladny

(1) Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu, v němž se proti rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům ani na konci roku, může fungovat jako samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) a z něj (položka 5348), její příjmy a výdaje se prvotně nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtovávání na účet pokladny a s příjmy a výdaji bankovního účtu rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sčítají (dále jen „režim oddělených pokladen“). Organizace může pokladnu v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen od začátku roku a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku. Převody z této pokladny na bankovní účet organizace se zařazují vždy jen na položku 4138 a převody z bankovního účtu do ní na položku 5348. Při účtování těchto příjmů a výdajů bankovního účtu se nepoužívají položky vyjadřující příjmy, které byly do pokladny inkasovány, ani položky vyjadřující výdaje, které z ní byly hrazeny (používají se při účtování o účtu 261 - Pokladna), ani položka 5182.

(2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil z oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky přijaté na bankovní účet rozpočtu z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5345) a částky přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené pokladně z peněžních prostředků rozpočtu v jiné oddělené pokladně (výdaj z ní na tento převod se zařazuje na položku 5348).
4139Ostatní převody z vlastních fondů

Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv apod.
414Převody z vlastních fondů přes rok
4140Převody z vlastních fondů přes rok

(1) Příjem peněžních prostředků, které byly převedeny z jiného vlastního peněžního fondu, na začátku roku v případě, že jejich výdaj z tohoto peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím roce.

(2) Příjem peněžních prostředků koncem roku z bankovního účtu, z kterého budou odepsány až začátkem následujícího roku, zejména byla-li koncem roku vybrána hotovost prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, bude až v roce následujícím.
415Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
4151Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

Neinvestiční transfery od cizích států kromě neinvestičních transferů přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska (patří na položku 4155).
Za transfery od cizích států se považují pouze transfery od cizích státních orgánů a je-li cizí stát federací (spolkem), jen od federálních (spolkových) orgánů. Transfery od cizích územních samosprávných celků (zemí, krajů, obcí) a jiných cizích veřejných rozpočtů a od cizích nepodnikatelských právnických osob patří na položku 4152. Transfery od cizích fyzických a podnikatelských právnických osob se považují za finanční dary a patří na položku 2321.
4152Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob

(1) Nezahrnuje neinvestiční transfery od Evropské unie, které se zatřiďují na položku 4153. Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí kromě Evropské unie (přijaté neinvestiční transfery od Evropské unie patří na položku 4153, a jsou-li přijímány z Národního fondu, na položku 4118) a Organizace Severoatlantické smlouvy (patří na položku 4156).
(2) Na položku 4152 patří také transfery od cizích územních samosprávných celků, které jsou součástí federace (zemí, republik a jiných autonomních součástí federací), transfery od ostatních cizích územních samosprávných celků (krajů, provincií, okresů, obcí), transfery od ostatních cizích veřejných rozpočtů (veřejných vysokých škol, veřejnoprávních sdělovacích prostředků, veřejných zdravotních pojišťoven a podobných právnických osob) a z transferů od cizích soukromoprávních subjektů, transfery od nepodnikatelských právnických osob (spolků, politických stran, nadací, nadačních fondů a podobných subjektů). Transfery od cizích podnikatelských právnických osob a cizích fyzických osob patří na položku 2321.
4153Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie

Příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie, a to přímý příjem, nikoliv příjem neinvestičních prostředků od Evropské unie prostřednictvím Národního fondu, který patří na položku 4118.
4155Neinvestiční transfery z finančních mechanismů

Neinvestiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska jakožto dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, finančního mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce. Jsou to neinvestiční transfery přijaté podle mezinárodních smluv o implementaci finančních mechanismů a programu spolupráce, kterými jsou memorandum o porozumění pro implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru pro léta 2004 - 2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou (č. 36/2005 Sb. m. s.), memorandum o porozumění pro implementaci norského finančního mechanismu na léta 2004 - 2009 ustaveného v souladu s dohodou z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou (č. 35/2005 Sb. m. s.), rámcová dohoda mezi vládou České republiky a švýcarskou federální radou týkající se implementace programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie (č. 65/2008 Sb. m. s.), memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru na období 2014 - 2021 mezi Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou (č. 59/2017 Sb. m. s.) a memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou (č. 60/2017 Sb. m. s.), a podle obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu. Na tuto položku nepatří neinvestiční transfery původem z finančních mechanismů, přijaté však z Národního fondu (patří na položku 4118), přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
4156Neinvestiční transfery od NATO

Neinvestiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
4159Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
416 Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
4160Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
42Investiční přijaté transfery
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
4211Investiční pojaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Zahrnuje investiční transfery přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma investičních dotací přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj (všechny tyto přijaté transfery patří na položku 4216).
4212Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje investiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
4213Investiční přijaté transfery ze státních fondů
4214Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně

Investiční transfery přijaté z bankovního účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
4216Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Zahrnuje jiné investiční transfery ze státního rozpočtu než na položkách 4211 a 4212. Použije se pro investiční transfery přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj apod.).
4218Investiční převody z Národního fondu

Investiční převody z Národního fondu na stanoveny účel.
4219Ostatní investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
4221Investiční přijaté transfery od obcí
4222Investiční přijaté transfery od krajů
4223Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Investiční přijaté dotace od subjektů zřízených a fungujících podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
4229Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Na tuto položku se zařazují například dotace od dobrovolných svazků obcí.
423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí
4231Investiční přijaté transfery od cizích států

Investiční transfery od cizích států kromě investičních transferů přijímaných v rámci finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska (patří na položku 4234).
4232Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

Investiční transfery přijaté od mezinárodních institucí kromě Evropské unie (investiční transfery přijaté od ní patří na položku 4233) a od Organizace Severoatlantické smlouvy (investiční transfery přijaté od ní patří na položku 4235).
4233Investiční transfery přijaté od Evropské unie

Tato položka zahrnuje investiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny organizačním složkám státu. Pokud nelze v rámci transfery odlišit investiční a neinvestiční část transfery, zatřídí se příjem na položku 4153.
4234Investiční transfery z finančních mechanismů

Investiční transfery přijaté od Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska v rámci finančních mechanismů (přijaté podle mezinárodních smluv uveřejněných ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 36/2005 Sb. m. s., č. 35/2005 Sb. m. s., č. 65/2008 Sb. m. s., č. 59/2017 Sb. m. s. a č. 60/2017 Sb. m. s. a podle obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu). Nepatří sem investiční transfery původem z finančních mechanismů, přijaté však z Národního fondu (patří na položku 4218), přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel].
4235Investiční transfery od NATO

Investiční transfery přijaté od Organizace Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují jen do státního rozpočtu.
424 Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
4240Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
425Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
4251Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy

Na tuto položku zařazují městské obvody a městské části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů], které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které statutární města dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů svých městských obvodů nebo městských částí, jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
5BĚŽNÉ VÝDAJE

(1) Z běžných výdajů se nákupy (seskupení položek 50 a 51) zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, a transfery (seskupení položek 52 až 57) podle toho, jaký druh podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem, bez ohledu na způsob vzniku právní povinnosti platit, zejména bez ohledu na to, jde-li o platbu, která nebyla předmětem sporu, či o platbu, povinnost k níž předmětem sporu byla a provádí se na základě zejm. soudního rozhodnutí nebo smíru (§ 67 a 99 občanského soudního řádu), či jde-li o běžnou platbu nebo o doplatek včetně doplatku za minulá léta.
(2) Stejně tak u nákupů nezáleží na tom, jakým způsobem dodavatel odvodil cenu, kterou má organizace jako odběratel zaplatit, např. zda do faktury uvedl či neuvedl, jakou část ceny tvoří jeho výdaje či náklady na zabalení nebo dopravu dodaného zboží nebo při dodávce služeb jeho výdaje či náklady na cestovné (to neplatí pro výdaje či náklady vznikající přímo organizaci, jestliže například organizace dopravu zboží objednala sama u dopravní firmy a platí za ni přímo jí a nikoliv dodavateli zboží). To platí obdobně i pro kapitálové výdaje (třída 6).
(3) Stejně tak pro běžné i kapitálové výdaje platí, že pořizují-li se jedním výdajem věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více druhů ekonomických hodnot nebo poskytují-li se jedním výdajem podpory představující více druhů transferů a výdaj tedy patří na více položek, zařadí se tento výdaj, nejsou-li v účetních dokladech částky rozděleny, na položku, která odpovídá hlavní části výdaje nebo o které to lze předpokládat.
(4) Pro výdaje i pro příjmy platí, že při zařazování výdajů na položky, pro které je rozhodující klasifikace právního úkonu, na základě nějž se výdaje vynakládají nebo příjmy inkasují (například pro zařazení výdajů na položku 5164 je rozhodující, zda vydané peněžní prostředky jsou platbami podle nájemní smlouvy), nezáleží na tom, jak klasifikují právní úkon jeho původci, ale jakým tento právní úkon skutečně je (například nezáleží na tom, že smlouva, podle níž bude odběratel užívat bez časového omezení počítačové programy, které vytvořil dodavatel-fyzická osoba jako dílo podle autorského zákona, je nadepsána jako smlouva o nájmu programů, ale na tom, že obsahem smlouvy je udělení oprávnění k užití díla bez časového omezení, a proto odběratelovy platby dodavateli podle této smlouvy nebudou zařazeny na položku 5164, nýbrž 5041).
(5) Výdaje na jednu hodnotu (na nákup jednoho druhu věcí, služeb, prací, výkonů nebo práv), jednu náhradu nebo jeden transfer (poskytnutí jednoho druhu podpory jednomu příjemci) organizace zařazuje jen na jednu položku, a to i v případě, že pořízení této hodnoty nebo poskytnutí této náhrady nebo transferu souvisí s pořízením hodnoty jiné nebo s poskytnutím jiné náhrady či jiného transferu.
(6)
Organizační složka státu rovněž nemůže částku, kterou odečítá od ceny placené dodavateli (nebo od jiné platby jinému subjektu) z důvodu, že jí ji dlužil, převádět ze svých výdajů do příjmů proto, aby měla ve výdajích plnou cenu a ve svých příjmech částku úhrady dluhu. Jestli např. organizační složka státu platí např. za nájem kanceláří, které používá, majiteli domu dohodnutý nájem snížený o cenu oprav, které pro něj v domě provedla (započtení podle § 1982 až 1992 občanského zákoníku), zařadí na položku 5164 jen takto zaplacenou částku a nemůže částku ve výši ceny oprav převést ze svého výdajového rozpočtového účtu na svůj rozpočtový účet příjmový proto, aby tento převod ve výdajích zařadila na položku 5164 a výdaj na této položce tak dorovnala na původní cenu nájmu, a v příjmech na položku 2111 a měla v nich tak platbu odpovídající ceně oprav. Ze stejných důvodů např. náhradu mzdy za první dva týdny nemoci zařazuje organizace celou na položku 5424 i v případě, že má nárok na refundaci poloviny této náhrady a o tuto polovinu náhrady platí nižší pojistné na sociální zabezpečení. Nemůže platbu zaměstnanci zařadit na položku 5424 jen v částce rozdílu mezi touto platbou a částkou refundace, částku refundace zařadit na položku 5031 a výdaj na této položce tak dorovnat na částku pojistného, jakou by platila, kdyby refundace nebylo.
(7) Převody ze svých výdajů do svých příjmů provádí organizace jen v případě, že to stanoví rozpočtová skladba nebo jiný právní předpis. Totéž platí pro zařazování výdaje na jednu hodnotu, náhradu nebo transfer na více položek. Tato pravidla platí nejen pro běžné výdaje, ale i výdaje kapitálové.
(8) Při zařazování výdajů na položky nezáleží na tom, zda organizace výdaj provádí z bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí, ani na tom, zda výdaj se provádí ve prospěch bankovního účtu nebo pokladny umístěných v tuzemsku nebo v zahraničí.
(9) U výdajů na nákupy (seskupení položek 50, 51, 59, 61, 62 a 69) nerozhoduje, jsou-li prováděny ve prospěch tuzemských nebo zahraničních osob. Výjimkou jsou členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva; tyto výdaje místo na položku 5179 patří na položky z podseskupení položek 55. Výjimkou jsou také sankce placené Evropské unii, ty místo na položku 5191 patří na položku 5512. Zahraniční právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku, § 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a zahraniční fyzickou osobou (cizincem) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.).
(10) Transfery a půjčené prostředky tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze seskupení 55 a z podseskupení 567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým osobám jsou poskytovány a případně podle právního titulu poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8). Na položky ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii (odstavec 9).
(11) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byl-li výdaj oprávněný nebo neoprávněný.
(12) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot též platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byla-li smlouva, podle níž druhá strana poskytne věci, služby, práce, výkony nebo práva a organizace za ně zaplatí, uzavřena ve prospěch organizace nebo třetí strany (§ 1767 a 1768 občanského zákoníku).
(13) Pro běžné i kapitálové výdaje na pořízení hodnot vynaložené ve prospěch třetí osoby (odstavec 12) platí, že i když tyto hodnoty jsou této osobě nutné k tomu, aby mohla plnit ve prospěch organizace, výdaje na ně organizace zařadí na položky podle druhu pořízených hodnot bez ohledu na to, na jakou položku patří výdaje na pořízení hodnot od této osoby, například odměnu předanou nebo poukázanou tlumočnici za tlumočení v zahraničí uskutečněné jako služba (dodávka) organizace zařadí na položku 5169, avšak výdaj za letenku (poddodávku dodavateli), kterou jí poskytla, zařadí na položku 5173, i když pro daňové účely její odměnu tvoří úhrn obou těchto částek.
(14) Při zařazování výdajů na pořízení hodnot na položku nerozhoduje ani to, zda cena se platí předem nebo až po dodávce, najednou nebo ve splátkách a jaká jednotka množství věcí, výkonů či prací, objemu služeb nebo množství či síly práv je pro určení celkové ceny dodávky zvolena, například zda se celková cena nájmu kopírovacího zařízení případně nájmu spojeného s dalšími službami (například s běžnou údržbou nebo s dodávkami tonerů či papíru) vypočítává jako součin dohodnuté částky za den nájmu a počtu dní, po něž nájem trvá, součin dohodnuté částky za okopírovanou stránku a počtu stránek, které nájemce během nájmu okopíruje, nebo případně součin dohodnuté částky za kilowatthodinu elektrické energie použité na kopírování a počtu kilowatthodin spotřebovaných na kopírování po dobu nájmu či zda se cena nájmu automobilu odvozuje z doby nájmu nebo počtu ujetých kilometrů.
(15) Zařazení na položku se řídí druhem pořizované hodnoty s výjimkou výdajů na platby daně z přidané hodnoty, kdy organizace, která je plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu.
(16) Jestliže při pořizování majetku (kupní, směnnou nebo licenční smlouvou) odvisí zařazení výdaje na jeho pořízení na položku od jeho velikosti (například zařazení výdaje na počítač kupovaný za 40 tisíc Kč nebo méně, který patří na položku 5137, oproti výdaji na počítač kupovaný za více než 40 tisíc Kč, který patří na položku 6125) a tento výdaj se neprovádí jednou platbou, rozhoduje výdaj celkový (úhrn splátek).
(17) Při zařazování výdaje na položku rozhoduje právní stav ze dne provedení výdaje. Právní skutečnosti nastalé později nemohou mít za následek přeřazení výdaje na jinou položku. Nemůže-li organizace všechny potřebné informace o právním stavu ze dne provedení výdaje získat ani s vynaložením úsilí, které po ní lze rozumně požadovat, například informace o tom, jaká hodnota ve skupině pořizovaných hodnot převažuje (odstavec 3), organizace stav odhadne.
(18) Výdaj, který se uskutečnil podle cizího práva, se zařadí na položku, na kterou by se zařadil výdaj uskutečněný podle stejného nebo podobného institutu českého práva, nestanoví-li rozpočtová skladba jinak.
(19) Pro běžné i kapitálové výdaje platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byly-li provedeny přes prostředníka, s výjimkou transferů poskytovaných prostřednictvím krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí jimi zřízeným příspěvkovým organizacím (k tomu náplně seskupení položek 52 a položek 5336 a 6356). Prostředníkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí subjekt, kterému plátce předává peněžní prostředky a pověřuje ho, aby je předal příjemci. Prostředníky jsou subjekty, k jejichž činnosti patří zprostředkovávání plateb, zejména poskytovatelé platebních služeb [§ 1 písm. c) a § 3 a 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] a pošta [§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb.], a organizační složky státu nebo právnické osoby, jimž ukládá zákon, že určité platby mají zprostředkovávat (§ 16 odst. 1, § 19 odst. 2 a § 44a odst. 1, 2, 3 a 13 rozpočtových pravidel, § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), nebo s nimiž zprostředkování určitých plateb organizace dohodne. Prostředník jedná podle pokynů plátce a nerozhoduje, jaké osobě jakou peněžní částku poukáže, doručí nebo jinak předá.
(20) Výdaje na splátky a závdavky (§ 1808 a 1809 občanského zákoníku) se zařazují na stejnou položku jako ostatní platby k úhradě téhož dluhu. To platí i pro výdaje na zálohy, předběžné i průběžné, je-li v době jejich provedení známo, na úhradu jakých nákupů nebo transferů budou připsány (zařazená záloha). Není-li to známo (nezařazená záloha), zařadí se na položku 5199. Stane-li se to známým v tomtéž roce, mohou se rozúčtovat na položky podle skutečně uhrazených nákupů nebo transferů.
(21) Vydává-li organizace peněžní prostředky na základě právního aktu jiného právního subjektu nebo jiné organizační složky státu (například je vydává podle smlouvy uzavřené jiným právním subjektem nebo jinou organizační složkou státu nebo podle rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného jiným orgánem veřejné správy), zařadí takový výdaj na položku, která odpovídá tomuto právnímu aktu, a to bez ohledu na to, je-li takový postup v souladu se zákonem [například poskytování finančních příspěvků ze státního rozpočtu na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 501/2012 Sb., § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 501/2012 Sb. a č. 357/2014 Sb., a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb., o jejichž poskytnutí rozhodují podle § 46 odst. 4 a § 48a odst. 2 písm. i) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 501/2012 Sb., a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 357/2014 Sb., s výjimkou poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích v působnosti Ministerstva obrany, ale podle § 2 odst. 4 věty druhé nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 51/2015 Sb., je vyplácí Ministerstvo zemědělství] nebo protiprávní (například proplacení faktury, kterou dodavatel předložil organizační složce státu, za dodávku, o které s ním tato organizační složka státu uzavřela smlouvu, jinou organizační složkou státu), i bez ohledu na to, byla-li by vydávající organizace k takovému právnímu aktu oprávněná.
(22) Při zařazování výdajů na nákupy na položky nerozhoduje, zda se výdaje uskutečnily po plnění, které je jejich protihodnotou, během něj, před ním (například předplatné, závdavek nebo zařazená záloha) nebo ve více těchto obdobích a zda byly vynaloženy najednou nebo ve splátkách.
(23) Platby dodavatelům nebo v jejich prospěch, kterými se pořizuje právo na to, aby dodali nějaké zboží nebo služby, a toto právo je stvrzené dokladem v podobě papírové poukázky nebo elektronického záznamu, například platby, proti nimž se vydávají doklady jako jízdenky, vstupenky, známky, pásky do frankovacích strojů, telefonní karty, poukázky na benzín, stravenky nebo elektronické záznamy ve prospěch karet v mobilních telefonech (tzv. karty SIM), patří na položky pro výdaje na pořízení zboží nebo služeb, k jejichž obdržení tyto poukázky nebo elektronické záznamy jejich držitele opravňují. V případě, že opravňují k obdržení více druhů zboží nebo služeb, jimž odpovídá více položek, a není dosud rozhodnuto, které budou odebrány, zařadí se na položku 5199.
(24) Pro běžné i kapitálové výdaje, kterými jsou platby ke splnění dluhu se stanovenou lhůtou, platí, že jejich zařazení na položku nezávisí na tom, byla-li platba provedena ve lhůtě nebo po ní, například byla-li dodavateli zaplacena fakturovaná částka do dne, který s ním byl dohodnut, nebo po tomto dni nebo byla-li vratka transferu při finančním vypořádání provedena ve lhůtě podle vyhlášky o finančním vypořádání nebo až po jejím uplynutí.
50Platy a podobné a související výdaje
(1) Seskupení položek zahrnuje odměny za práci konanou jako závislá činnost v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu a platby kompenzující újmu vzniklou ukončením tohoto vztahu (podseskupení položek 501 a 502), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podseskupení položek 503), odměny za užití duševního vlastnictví (podseskupení položek 504), platby kompenzující újmu vzniklou pracovníkům vinou organizace v důsledku toho, že jim práci znemožnila (podseskupení položek 505), a mzdy podle cizího práva (podseskupení položek 506). Odměny za užití duševního vlastnictví sem patří i v případě, že se vyplácejí právnickým osobám.
(2) Výdaje patřící na položky podseskupení položek 501 a 502 představují platby fyzickým osobám (zaměstnancům), právnickým osobám jen v případě platby dědici zaměstnance, je-li jím právnická osoba. (3) Odměny za práci konanou jako závislá činnost se na příslušné položky zahrnují v hrubé výši, a to bez ohledu na to, že se jednotlivé části této hrubé výše vyplácejí nebo poukazují různým příjemcům. Hrubou výší odměny za práci se rozumí odměna za práci včetně částek, které zaměstnavatel platí z odměn osob, které u něj vykonávají závislou činnost, jakožto plátce daní a pojistného veřejným rozpočtům (daň z příjmů fyzických osob a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám (pojistné na všeobecné zdravotní pojištění) a penzijním společnostem prostřednictvím orgánů finanční správy (pojistné na důchodové spoření).
(4) Platem a mzdou se pro účely této vyhlášky rozumějí i platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například strávený dovolenou, studiem nebo výkonem veřejných funkcí či jiných úkonů v obecném zájmu), je-li organizace povinna zaměstnancům za něj platit.
501Platy
Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na platy, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505).
5011Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce) a mzdy (§ 113 až 121 zákoníku práce) zaměstnanců v pracovním poměru (§ 33 až 73a zákoníku práce) s výjimkou platů zaměstnanců, kteří vykonávají státní službu (§ 5 zákona o státní službě) v pracovním poměru (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 téhož zákona).
5012Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru
5013Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě

Platy (§ 122 až 136 zákoníku práce a § 144 až 152 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) státních zaměstnanců (§ 6 zákona o státní službě) ve služebním poměru (§ 20 až 23 zákona o státní službě a na dobu určitou podle § 191 odst. 1 a § 192 odst. 1 téhož zákona) a platy zaměstnanců v pracovním poměru na služebních místech (na dobu určitou podle § 178 zákona o státní službě nebo dočasně podle § 190 odst. 2 a 4, § 191 odst. 2, § 192 odst. 2 a 4 a § 193 odst. 3 téhož zákona).
Na tuto položku patří plat státních zaměstnanců včetně příplatků a doplatků (§ 148 až 152) a též platby označené v zákoně o státní službě jako plat, i když to není plat za provedenou práci (§ 47 odst. 5, § 48 odst. 3, § 61 odst. 5, § 62 odst. 2, § 104 odst. 2 a 3, § 106, § 107 odst. 2, § 108, § 141 odst. 3 a § 169); výjimkou je plat ve snížené výši poskytnutý za dobu uznané dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 128, který patří na položku 5424, a plat poskytnutý za dobu, po kterou státní zaměstnanec nemohl podle nezákonného rozhodnutí o skončení služebního poměru pracovat (§ 75 odst. 1), ten patří na položku 5051. Na položku 5013 patří i náhrady platu za dobu strávenou jinak než prací pro služební úřad, například za dobu dovolené (§ 103 odst. 3), při zvyšování vzdělání (§ 109 odst. 2) nebo za přestávky ke kojení (§ 121 odst. 3).
5014Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

Platy státních zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž způsob odměňování je odvozen od odměňování ústavních činitelů podle zákona č. 236/1995 Sb. a to včetně platů státních zástupců.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
5019Ostatní platy

Zahrnuje především refundace platů hrazené jiným organizacím.
502 Ostatní platby za provedenou práci
Na položky tohoto podseskupení patří platby fyzickým osobám související s jejich závislou prací nebo prací podobné povahy pro organizaci s výjimkou mezd a platů, a to bez ohledu na to, zda je organizace vyplatila dobrovolně nebo až na základě soudního rozhodnutí. Nepatří sem peněžní prostředky vydané za práci neprovedenou v důsledku protiprávního jednání organizace, které musela pracovníkům vyplatit jako náhradu za újmu vzniklou jim v důsledku toho, že jim práci znemožnila, například tím, že je neoprávněně propustila (patří na podseskupení položek 505). Patří sem i platby za pracovní čas strávený jinak než prací pro organizaci (například náhrady za prostoje a jiná přerušení práce v důsledku překážek na straně zaměstnavatele), je-li organizace povinna pracovníkům za něj platit.
5021Ostatní osobní výdaje

Zahrnuje především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr, odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023), odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů (podle § 847 až 852 občanského zákoníku) a odměny za práci (činnost) podle zvláštních předpisů mimo zákoník práce, služební zákon a další předpisy zakládající obdobné vztahy, například odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby (§ 60 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do 31. 12. 2006 v návaznosti na § 120 odst. 10 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) či odměny přísedícím senátů kárných soudů (§ 5 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění zákona č. 314/2008 Sb.).
Patří sem i odměny předsedy a členů předsednictva vědecké rady a kontrolní rady Grantové agentury (§ 36 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a odměny předsedy a členů předsednictva, výzkumné rady a kontrolní rady Technologické agentury (§ 36a odst. 4 téhož zákona). Nepatří sem platy předsedů a členů předsednictva těchto agentur, ty patří na položku 5011. Na položku 5021 patří i odměny členů pracovních a poradních orgánů vlády (např. § 28a zákona č. 2/1969 Sb., ve znění zákona č. 272/1996 Sb., čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, § 21 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.).
5022Platy představitelů státní moci a některých orgánů

Na tuto položku patří plat [§ 2 odst. 1 a odst. 2 a § 3 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů] představitelů, soudců a poslanců Evropského parlamentu (§ 1 téhož zákona). Náhrady výdajů osob podle § 1 zákona [§ 2 odst. 1 písm. b) a § 5] patří na položku 5196 a jejich odchodné [§ 2 odst. 1 písm. d) a § 7] na položku 5026, na položku 5022 patří jen jejich plat.
5023Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Zahrnuje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (včetně uvolněných zastupitelů).
5024Odstupné

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a další odstupné podle § 13 zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Na tuto položku patří i odchodné občanských zaměstnanců Armády České republiky z pracovního poměru, kteří byli členy leteckých výjezdových skupin přidělenými ke zdravotnické záchranné službě podle § 15 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, a mají nárok na odchodné podle § 28a tohoto zákona, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. Zahrnuje i případné jiné platby po skončení pracovního poměru povahy odstupného nebo odchodného.
5025Odbytné

Zahrnuje odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech podle § 72 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
5026Odchodné

(1) Zahrnuje odchodné vyplacené představitelům státní moci a některých orgánů podle zákona č. 236/1995 Sb. Na tuto položku patří i odchodné vyplácené státním zaměstnancům podle § 115 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Odchodné a odbytné ozbrojených složek Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Vězeňské služby a celní správy se uvádí na položce 5410.
(2) Na položku 5026 zařazují obce odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému členu zastupitelstva obce, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva obce [§ 77 a 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb.], kraje odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci hejtmana nebo náměstka hejtmana, a uvolněnému členu zastupitelstva, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva [§ 52 a 53 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 99/2017 Sb.], a hlavní město Praha odchodné neuvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, který vykonává funkci primátora hlavního města Prahy nebo náměstka primátora hlavního města Prahy, a uvolněnému členu zastupitelstva hlavního města Prahy, jimž zanikl mandát člena zastupitelstva hlavního města Prahy (§ 58 a 58a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 99/2017 Sb.).
5027Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě

Služné, zvláštní příplatek a náhrada za neposkytnuté náhradní volno vojáků, kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), podle § 8 odst. 2 a § 23 a 24 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
5028Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů
Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a vojákům z povolání podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5029Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

(1) Zahrnuje platby nezahrnuté v předchozích položkách např. odměny za produktivní činnost žáků a studentů, odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi, odměny vyplácené vězňům, odměny vojákům v zahraničí, částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb., zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům Armády ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí aj.

(2) Na tuto položku se zařazuje i příplatek za službu v zahraničí poskytovaný vojákům z povolání a rizikový příspěvek poskytovaný občanskému zaměstnanci podle § 44b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 46/2016 Sb.

(3) Na položku 5029 patří i příplatky za službu v zahraničí a odměny vojáků, kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), podle § 23, 25 a 26 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Povinné pojistné, které platí zaměstnavatel jakožto poplatník, tj. sám za sebe. Nepatří sem pojistné a daň z příjmů, jejichž poplatníky jsou zaměstnanci a zaměstnavatel jim je strhává a platí za ně jakožto plátce, ty patří na příslušnou položku z podseskupení 501 nebo 502, tj. na položku, na niž patří odměna za práci, která je předmětem daně z příjmů nebo pojistného. Povinné pojistné se zařazuje na příslušnou položku bez ohledu na to, zda jde o běžnou platbu nebo doplatek včetně doplatku za minulá léta.
5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
5032Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038Povinné pojistné na úrazové pojištění

Na tuto položku patří pojistné, které platí organizace jakožto zaměstnavatelé podle § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., podle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákonů č. 37/1993 Sb. a č. 220/2000 Sb., a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, České pojišťovně, a. s., nebo Kooperativě, pojišťovně, a. s.
5039Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištěni) jiným organizacím.
504Odměny za užití duševního vlastnictví
5041Odměny za užití duševního vlastnictví

(1) Na tuto položku zařazují organizace své platby fyzickým nebo právnickým osobám, které jsou držitelkami nehmotného majetku, za udělení oprávnění k jeho užití nebo užívání jiné než oprávnění, které samo má povahu vlastnictví (jestliže tuto povahu má, patří výdaje za jeho udělení, je-li za ně pořizován dlouhodobý nehmotný majetek, na položky z podseskupení položek 611 a je-li za ně pořizován nehmotný majetek jiný než dlouhodobý, na položky 5172 a 5179), a jiné než oprávnění k dočasnému užívání věci, na které je nehmotný majetek zaznamenán, mající povahu nájmu (patří však na ni odměny za udělení oprávnění pronajímat nebo půjčovat originály nebo rozmnoženiny autorských děl, zaznamenaných uměleckých výkonů nebo zvukových či zvukově obrazových záznamů, jestliže toto oprávnění nemá samo povahu nehmotného majetku; má-li ji, patří odměny za jeho udělení na položku 5179 nebo 6119), a to s výjimkou plateb za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů (ty patří na položku 5042).
(2) Nehmotným majetkem se pro účely rozpočtové skladby rozumí penězi ocenitelná informace (definice informace je v náplni položky 5169), kterou lze držet a nakládat s ní, penězi ocenitelný soubor signálů umožňující přírodní substanci nebo zvláštnímu zařízení transformovat přírodní látky nebo informace, který rovněž je možné držet a nakládat s ním, a právo vyvíjet určité činnosti, které mohou přinést hmotný prospěch, jestliže toto právo lze ocenit penězi a je možné je převést na jinou osobu nebo jiné osobě udělit oprávnění tyto činnosti nebo jejich část vykonávat.
(3) Na položku 5041 patří zejména platby držitelům nehmotného majetku, jejichž práva jsou chráněna zákony o ochraně duševního vlastnictví umožňujícími vlastníkům nehmotného majetku poskytovat jiným osobám oprávnění k jeho užívání, za poskytnutí takového oprávnění, které nemá povahu práva vlastnického ani práva nájmu. Těmito zákony jsou autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (zákon č. 527/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně práv k odrůdám (zákon č. 408/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně průmyslových vzorů (zákon č. 207/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o užitných vzorech (zákon č. 478/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákon o ochraně biotechnologických vynálezů (zákon č. 206/2000 Sb.) a zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků (zákon č. 529/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Mezi tyto výdaje patří zvláště výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl, která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5179 nebo 6119), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104); nepatří mezi ně platby za udělení oprávnění k užití nebo užívání počítačových programů, ty patří na položku 5042.
(4) Mezi výdaje podle odstavce 3 patří i výdaje na získání oprávnění podle odstavce 3, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, podle dalších uvedených zákonů, a to na získání licence podle § 11 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, podle § 19 odst. 2 zákona o ochraně práv k odrůdám, podle § 18 odst. 1 zákona o ochranných známkách, podle § 19 odst. 1 a § 32 zákona o ochraně průmyslových vzorů, podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a podle § 10 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků. Na tuto položku nepatří odměny držitelům nehmotného majetku podle uvedených zákonů (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, ty patří na položky pro výdaje na pořízení nehmotného majetku (položky 5179 a 6119). Na položku 5041 se zařazují též platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo na zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského zákona). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (i v případě, že je výkonní umělci provádějí podle dohody o provedení práce), ne však obdobné platby jejich zaměstnavatelům ani platby za vstupenky na představení, na nichž se tyto výkony provádějí (patří na položku 5169). Patří na ni platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za udělení oprávnění užít jejich umělecký výkon (§ 71 autorského zákona), jakož i platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu (§ 72 autorského zákona) i ostatní částky placené těmto správcům, které vybírají za autory děl a výkonné umělce, s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení (ty patří na položku 5909).
(5) Na tuto položku patří platby výkonným umělcům, jejich společným zástupcům, kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a násl. autorského zákona) a v případě, že majetková práva výkonných umělců (§ 71 autorského zákona) vykonávají jiné osoby (§ 26, 58 a 74 autorského zákona), těmto osobám za oprávnění k užití jejich uměleckých výkonů, zaznamenaných na audiálních nebo audiovizuálních médiích nebo vysílaných či jinak sdělovaných veřejnosti (§ 71 odst. 2autorského zákona).
(6) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům zvukových záznamů (§ 75 autorského zákona), osobám, na které byla jejich práva k jejich zvukovým záznamům (§ 76) převedena (§ 76 odst. 5), a kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a násl.) za udělení oprávnění tyto záznamy užít (§ 76 odst. 2).
(7) Na položku 5041 se zařazují i platby výrobcům zvukově obrazových záznamů (§ 79 autorského zákona), osobám, na které byla jejich práva k jejich zvukově obrazovým záznamům (§ 80) převedena (§ 80 odst. 4), a kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (§ 95 a násl.) za udělení oprávnění tyto záznamy užít (§ 80 odst. 2).
(8) Na položku 5041 patří veškeré platby organizací, které jsou uživatelkami autorských děl nebo jiných předmětů autorskoprávní ochrany nebo které jsou povinny platit odměnu podle autorského zákona (§ 95 odst. 4 autorského zákona), kolektivním správcům majetkových práv autorských a práv s právem autorským souvisejících [§ 95 až 104b zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákonů č. 102/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.], například zapsaným spolkům OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, a Gestor - ochranný svaz autorský, s výjimkou plateb majících povahu vydání bezdůvodného obohacení (ty patří na položku 5909).
(9) Na položku 5041 se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl s výjimkou počítačových programů a databází, uměleckých výkonů, vynálezů, odrůd rostlin a jiného cizího nehmotného majetku; nezařazují se na ni výdaje na jejich konzumaci, kterou se rozumí jejich vnímání lidskými smysly a použití nebo používání hmotných věcí, které jsou jejich nosiči (například stavby, nástroje a jiné podobné potřeby navržené výtvarnými umělci, jídlo připravené tvůrčím způsobem nebo podle receptů majících povahu autorských děl, věcí vyrobených s použitím vynálezu, rostlin vypěstovaných z osiva nebo sadby získaných od držitelů šlechtitelských práv k odrůdám těchto rostlin nebo od osob, které získaly jejich souhlas k využívání těchto odrůd). Konzumací uměleckých výkonů je sledování přímo prováděných i vysílaných či jinak sdílených živých uměleckých výkonů (§ 67 odst. 1autorského zákona). Konzumací autorských děl je zejména čtení literárních a vědeckých děl, poslech audiálních (zvukových) záznamů literárních a vědeckých děl, děl hudebních, dramatických a hudebně dramatických, sledování audiovizuálních (zvukově obrazových) záznamů takových děl, děl kinematografických a jiných audiovizuálních, děl výtvarných a architektonických, poslech nebo jiné sledování literárních a vědeckých děl nezaznamenaných na technický nosič (přednášek), sledování výtvarných a jiných autorských děl, práce a jiné činnosti s použitím počítačových programů případně spojené se sledováním audiálních nebo audiovizuálních děl (například hraní počítačových her). Výdaje na konzumaci cizího nehmotného majetku se zařazují na položky podle toho, jakým způsobem se získává k němu přístup, například výdaje na pořízení tištěných knih obsahujících autorská díla patří na položku 5136, výdaje na možnost seznámit se s informacemi majícími povahu autorského díla jiným způsobem než pořízením hmotných věcí, v nichž převažuje hmotná podstata, na položku 5169, a to včetně vstupenek na umělecká a podobná vystoupení, na filmová či divadelní představení nebo na výstavy a včetně plateb za umělecká a podobná vystoupení uskutečněná podle smluv o dílo s nehmotným výsledkem (§ 2631 až 2635 občanského zákoníku), výdaje na platby umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich vystoupení uskutečněná podle dohod o provedení práce (§ 75 zákoníku práce) na položku 5021 a výdaje na pořízení obrazů, soch a jiných předmětů, které mají povahu autorského díla, na položku 6127.
(10) Při zařazení výdajů na položku 5041 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění užít nehmotný majetek pořizuje, doba použitelnosti tohoto majetku ani doba trvání oprávnění, je-li kratší než doba použitelnosti majetku.
5042Odměny za užití počítačových programů (softwaru) a databází

(1) Na tuto položku se zařazují výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů (softwaru) a databází jakožto děl podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu (výdaje na získání oprávnění, která tuto povahu mají, patří na položku 5164, 5172 nebo 6111), a to jak podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. ledna 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tak podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58) a objednatelé kolektivních děl (§ 59).
(2) Na položku 5042 se zařazují také platby pořizovatelům databází za udělení oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo zužitkování obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§ 90 autorského zákona).
(3) Na položku 5042 patří i výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů (softwaru) a databází označených jako smlouvy o jejich nájmu, které nesplňují podmínky uvedené ve čtvrté větě náplně položky 5164.
(4) Při zařazení výdajů na položku 5042 nerozhoduje cena, za niž se oprávnění pořizuje, doba použitelnosti počítačového programu nebo databáze, jejichž užití toto oprávnění umožňuje, ani doba jeho trvání, je-li kratší než doba použitelnosti.
(5) Na položku 5042 patří také výdaje podle dodatků k licenčním smlouvám o počítačových programech a databázích nemajícím povahu smluv o prodeji majetku, jimiž se organizaci, která je z licence oprávněná (je majitelkou oprávnění k užití autorského díla, kterým je počítačový program nebo databáze, ale majitelkou tohoto programu ani této databáze není), její práva z licence nezvyšují nebo se zvyšují tak, že její právo k počítačovému programu nebo databázi se na právo vlastníka k majetku nemění. Zvyšuje-li dodatek k licenční smlouvě právo organizace k počítačovému programu nebo databázi tak, že z ní majitelku počítačového programu nebo databáze činí (udělené oprávnění se prodlouží, zvýší se možnost s programem nebo databází nakládat nebo se jejich použitelnost zvýší nad jeden rok), pak je-li výdaj podle dodatku licenční smlouvy vyšší než 60000 Kč, patří na položku 6111, a je-li ve výši tuto částku nepřesahující, na položku 5172. Stejně se postupuje, jestliže původní licenční smlouva z organizace, která je z ní oprávněná, majitelku počítačového programu nebo databáze učinila; výdaje podle dodatku zvyšujícího její práva, které přesahují 60000 Kč, se zařadí na položku 6111 a výdaje, které tuto částku nepřesahují, na položku 5172, a to bez ohledu na to, zda počítačový program nebo databáze byly podle původní licenční smlouvy pořízeny jako nehmotný majetek oceněný nad 60000 Kč nebo nehmotný majetek oceněný do 60000 Kč.
505Mzdové náhrady
5051Mzdové náhrady

Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci nikoliv jako odměna, ale náhrada, například náhrada za pracovní výpomoc podle § 60 až 63 zákona o zajišťování obrany České republiky (zákon č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem náhrady za jiné újmy, které pracovníci doznali v souvislosti s prací, například náhrady za pracovní úrazy (patří na položku 5192).
506Mzdy podle cizího práva
5061Mzdy podle cizího práva
Na položku 5061 se zařazují výdaje na mzdy a jiné odměny za závislou práci vyplácené podle pracovních a podobných smluv uzavřených podle cizího práva. Jsou to zejména mzdy a jiné odměny za závislou práci, které vyplácejí české zastupitelské úřady [§ 4 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)] podle pracovních a podobných smluv uzavřených podle práva zemí, v nichž působí (§ 45 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb.). Na tuto položku se zařazují také platby orgánům státu, podle jehož práva byla pracovní nebo podobná smlouva uzavřena a které odpovídají platbám českým orgánům ke splnění povinnosti zaměstnavatele uhradit za zaměstnance daň z příjmů fyzických osob, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
(1) Na položky seskupení 51 patří výdaje na pořízení věcí (§ 496 občanského zákoníku) a práv s výjimkou věcí a práv, které mají povahu dlouhodobého majetku (ty patří na položky ze seskupení 61 a 62), s výjimkou práv užít nebo užívat nehmotný majetek jiných než nájem (práv z duševního vlastnictví; výdaje na pořízení takových práv patří na položky podseskupení 504) a s výjimkou práv získávaných z rozhodnutí a smluv o transferech, jestliže se jimi vedle práv pro příjemce stanoví i práva pro poskytovatele (výdaje na transfery patří na položky z podseskupení 52 až 57, 63, 64, 67 a 69, na položku 5902 a na položku 5909, pokud jde o odcizené částky), na pořízení prací s výjimkou prací závislých (výdaje na jejich pořízení patří na položky podseskupení 501 a 502 kromě položek 5019 a 5024 až 5027), na náhrady s výjimkou náhrad souvisejících se závislou prací (ty patří na položky 5019 a 5024 až 5027 a na položky podseskupení 505) a s výjimkou vratek (ty patří na položku 5909), na pořízení služeb s výjimkou služeb placených prostřednictvím plateb povahy daní (ty patří na položky podseskupení 503) a na pořízení výkonů. Do seskupení 51 patří i položka pro označení části výdaje, která se považuje za částku vynaloženou nebo získanou v důsledku změny kursu cizí měny. Službou je i poskytnutí hmotné věci nebo peněžních prostředků k dočasnému užívání.
(2) Výdaji se pro tento účel rozumějí vydání peněžních prostředků s výjimkou vydání souvisejících s krytím schodků a použitím přebytků veřejných rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů používajících rozpočtovou skladbu (tato vydání patří na položky třídy 8).
(3) Pořízením věci (majetku) se rozumí získání vlastnického nebo obdobného práva k této věci (majetku).
(4) Službou se rozumí činnost nebo nečinnost fyzické nebo právnické osoby přinášející plátci nebo tomu, koho určil, užitek, avšak nevytvářející novou věc a nemající za následek technické zhodnocení žádné věci (majetku), a to jak činnost plátcem nebo tím, koho určil, spotřebovaná jako taková (například proslovení přednášky), tak činnost s hmotně zachyceným výsledkem, který teprve se spotřebovává (například vyhotovení nápisu na nějakou věc patřící objednateli nebo napsání posudku, který nemá povahu autorského díla). Není jí činnost vedoucí k vytvoření nové věci nebo výkonu (například vyhotovení razítka nebo vytištění publikace podle podkladů objednatele na papír dodaný zhotovitelem). Výkonem se rozumí ovladatelná přírodní síla a služba, která se neprojeví v žádné hmotné věci, a prací služba, která se v hmotné věci projeví.
512Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem
5122Podlimitní věcná břemena

Na položku 5122 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na pořízení stavby a nepřesahuje-li celková cena, kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. Výdaje na nadlimitní věcná břemena patří na položku 6142.
5123Podlimitní technické zhodnocení

Na položku 5123 patří výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahují v každém jednotlivém případě 40000 Kč (podlimitní technické zhodnocení, k tomu odstavec 6 náplně položky 5171). Uskuteční-li se během roku více podlimitních technických zhodnocení téhož dlouhodobého hmotného majetku a v úhrnu přesáhnou 40000 Kč, nemá to na zařazení výdajů na jeho dosavadní ani budoucí podlimitní technická zhodnocení žádný vliv, zařazení na položku 5123 se nemění.
513Nákup materiálu
Na položky 5131 až 5139 patří výdaje na dodavatelské pořízení hmotných věcí (§ 496 odst. 1 občanského zákoníku) s výjimkou věcí, které mají povahu dlouhodobého hmotného majetku kromě drobného (výdaje na jejich dodavatelské pořízení patří na položky z podseskupení 612 a 613). Dodavatelským pořízením hmotné věci se rozumí jak koupě nebo jiné úplatné získání hotové věci, tak zadání jejího zhotovení a její úplatné získání na základě smlouvy o dílo (§ 2586 an. občanského zákoníku) nebo jiné obdobné smlouvy.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
5131Potraviny

(1) Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních vývařovnách, školních jídelnách nebo zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nákup ochranných nápojů (podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.) a nákup jiných potravin kromě závodního stravování, pro které je zřízen zvláštní (běžní) účet závodního stravování.

(2) Patří sem jen nákup potravin, které se nepoužijí na pohoštění (ty patří na položku 5175).

(3) Na tuto položku patří i výdaje na nákup potravin k zajištění bezplatného stravování vojáků, kteří nastoupili výkon vojenské činné služby (vojáků v záloze ve službě), podle § 18 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

(4) Na položku 5131 se zařazují i výdaje na nákup potravin k zajištění bezplatného stravování příslušníků bezpečnostních sborů podle § 77 odst. 11 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
5132Ochranné pomůcky

Zahrnuje nákup ochranných pomůcek podle pracovněprávních předpisů [§ 101 až 108 zákoníku práce, § 113 písm. a) zákona o státní službě a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků].
5133Léky a zdravotnický materiál

Zahrnuje nákup léků pro specializovaná zdravotnická a veterinární zařízení včetně polních nemocnic a posádkových ošetřoven, zvláštních ordinací apod. Patří sem i nákup příručních lékárniček na pracovištích a jejich vybavení, jakož i lékárniček do aut.
5134Prádlo, oděv a obuv

Výdaje na prádlo, oděv a obuv ve všech typech organizací.
5135Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby

Pořízení učebních pomůcek z prostředků obdržených na přímé náklady na vzdělávání.
5136Knihy, učební pomůcky a tisk

(1) Výdaje na pořízení informací zaznamenaných na papír nebo jiná média, z nichž je lze vnímat bez dalších zařízení, s výjimkou posudků, studií a podobných písemností (patří na položku 5166, 5168 nebo 5169). Jsou jimi zejména výdaje na nákup knih, učebních pomůcek, novin a časopisů včetně předplatného (k tomu odstavec 22 náplně třídy 5), plakátů, reprodukcí obrazů a podobných tiskovin, informačních tabulí apod. Dalšími zařízeními se pro tyto účely rozumějí například čtečka elektronických knih, promítačka filmů, rozhlasový nebo televizní přijímač, počítač s monitorem, čtečka mikrofiší, audiopřehrávač nebo videopřehrávač. Nejsou jimi věci, které jen ulehčují přímé vnímání informací, například osvětlení, brýle, zvětšovací sklo nebo naslouchadlo.
(2) V případě, že dodavatel dodává knihy nebo podobné věci prostřednictvím pošty či jiné podobné služby a své výdaje nebo náklady na poštovné a případně i balné uvádí ve faktuře nebo jiném podobném dokladu, podle kterého mu má odběratel platit, postupuje odběratel podle obecné zásady uvedené v odstavci 2 náplně třídy 5 a zatřídí na položku 5136 celou částku placenou dodavateli, tj. včetně poštovného a balného.
(3) Výdaje na pořízení informací na hmotných nosičích vnímatelných jen prostřednictvím zvláštních zařízení patří na položku 5169.
5137Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Výdaje na dodavatelské pořízení hmotných nezastupitelných nezuživatelných věcí (§ 499 a 500 občanského zákoníku), jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než jeden rok [§ 14 odst. 6 věta první a § 49 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů], nepatří-li na jiné položky podseskupení položek 513. Ze sériově vyráběných věcí a jiných věcí, které od sebe nelze běžným způsobem rozeznat, se za nezastupitelné věci považují ty, které mají výrobní číslo nebo jinou identifikaci od výrobce, dovozce, prodejce nebo veřejného orgánu.
5138Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv ke spotřebě. Obdobně jako v položce 2112 jde o nákup zboží určeného k dalšímu prodeji (jednorázové akce), nikoliv ke spotřebě v organizaci. Nesmí přitom jít o nákupy v rámci hospodářské (podnikatelské) činnosti, na ty se rozpočtová skladba nevztahuje
5139Nákup materiálu jinde nezařazený

(1) Výdaje na pořízení věcí povahy materiálu nezařaditelného do předchozích položek podseskupení 513, například na pořízení zvířat, osiva, dezinfekčních prostředků, průkazů, registračních značek, validačních známek, kontrolních nálepek, propagačních materiálů atd. včetně věcí, na jejichž vzniku se organizace podílela, zejména tím, že byly vyhotoveny podle jejího návrhu, například formuláře (tiskopisy), na které dodavatel provedl tisk podle zadání organizace.

(2) Na položku 5139 patří i výdaje na nákup květin a smutečních a dekorativních věnců, jestliže je územní samosprávný celek nebo výjimečně organizační složka státu pořizuje.
514Úroky a ostatní finanční výdaje
Na položky tohoto podseskupení patří výdaje za služby spočívající v poskytnutí peněžních prostředků k dočasnému užívání nebo v poskytnutí práv závisejících na splnění určité podmínky a části výdaje, které organizace považuje za částky vynaložené nebo získané v důsledku změny kursu cizí měny. Pokud jsou výdaje hrazené peněžním fondům podléhajícím rozpočtové skladbě a nemají charakter refundaci, pak se zároveň zapisují na příslušnou záznamovou jednotku
5141Úroky vlastní

(1) Výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků běžných účtů apod.
(2) Na tuto položku patří i diskont z prodeje vlastních dluhopisů, kterým je rozdíl mezi částkou, za niž se dluhopisy, které organizace vydala, prodaly, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položku 8111, 8121, 8211 nebo 8221, je-li tento rozdíl záporný (je-li kladný, představuje prémii z prodeje dluhopisů a patří na položku 2141). Na položky 8111, 8121, 8211 a 8221 se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou se dluhopisy skutečně prodaly, je prémie nebo diskont. Prodává-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku diskontu z výdajového účtu státního rozpočtu na účet pro tržby z prodeje státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku (8111, 8121, 8211 nebo 8221) jako částku, za niž se dluhopisy prodaly.
(3) Na položku 5141 patří i záporný alikvotní úrokový výnos, který nastává v případě, že vydání dluhopisu se uskutečňuje v době tzv. ex-kupónu, tj. v období bezprostředně předcházejícím výplatě kupónu, kdy investorovi naběhne od data vydání do data výplaty tohoto kupónu úrok, který mu již není možné vyplatit ve formě kupónu.
(4) Na tuto položku dále patří i prémie ze zpětných odkupů vlastních dluhopisů, kterou je rozdíl mezi částkou, za niž byly dluhopisy organizací odkoupeny, a jejich nominální hodnotou, která se zařazuje na položky 8112, 8122, 8212 a 8222, je-li tento rozdíl kladný (je-li záporný, představuje diskont ze zpětného odkupu dluhopisu a patří na položku 2141). Na položky 8112, 8122, 8212 a 8222 se zařazuje částka nominální hodnoty odkoupených dluhopisů a rozdíl mezi ní a částkou, za kterou byly dluhopisy skutečně odkoupeny, je diskont nebo prémie. Odkupuje-li dluhopisy Ministerstvo financí (tj. státní dluhopisy), převede částku prémie z výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, pak na stejnou položku (8112, 8122, 8212 a 8222) jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny.
(5) Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupuji do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (tyto úroky se zařadí na položku ze seskupení položek 61, na kterou patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, na které si organizace vzala úvěr nebo půjčku, z nichž tyto úroky platí).
(6) Na položku 5141 patří nejen výdaje na úroky z debetních zůstatků běžných účtů a výdaje na úroky z půjčených peněžních prostředků (výdaje na kladné debetní úroky), ale i výdaje na úroky z bankovních účtů (vkladů) a výdaje na úroky z poskytnutých půjčených prostředků, které jsou důsledkem záporných úrokových sazeb (výdaje na záporné kreditní úroky).
5142Kursové rozdíly ve výdajích

Tato položka se používá při korunovém účtování o devizových účtech a u korunových účtů jen v případě, že se organizace rozhodla dělit výdaje, které banka, která vede organizaci účet, poukazuje v cizí měně a organizaci ji na něj odepisuje v korunách (skutečný výdaj), na očištěný výdaj a kursový rozdíl ve výdajích. Pro účely náplně této položky se očištěným výdajem rozumí částka, kterou banka připsala na účet, snížená o částku (kladnou nebo zápornou) kursového rozdílu ve výdajích, kterou se rozumí rozdíl mezi částkou poukázanou bankou v cizí měně vynásobenou kursem této měny k české koruně ze dne, kdy byla poukázána, a toutéž částkou vynásobenou pevným kursem. Pevným kursem se rozumí kurs téže měny k české koruně z určitého dne roku, do kterého patří den, v němž byla částka na účet organizace připsána (z prvního dne roku nebo prvního dne měsíce, do kterého patří den připsání, popř. z jiného dne roku), nebo dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace, jíž je výdaj součástí. Při korunovém účtování o pohybech devizových účtů je pevný kurs celý rok neměnný. Rozhodne-li se organizace položku 5142 nepoužívat, zařadí celý skutečný výdaj na příslušnou položku, například položku 5136, jestliže kupuje například knihy ze zahraničí. Rozhodne-li se ji používat, zařadí na tuto položku jen očištěný výdaj a částku rozdílu mezi součinem částky tohoto nákupu a kursem například eura, jestliže knihy kupuje za eura, ze dne, kdy částka byla odepsána z účtu, a součinem částky nákupu a kursu eura ze dne například 1. ledna zařadí na položku 5142, a to bez ohledu na to, zda tento rozdíl vyšel jako kladný nebo záporný.
Ministerstvo financí při evidování rozpočtovaných a skutečných příjmů (přijetí) a výdajů (vydání) na účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 33 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel] v kapitole 396 - Státní dluh a příjmových a výdajových účtech téže kapitoly používá v souvislosti s kursovými rozdíly položku 5142 pro vyjádření záporného rozdílu skutečně přijaté částky a kladného rozdílu skutečně vydané částky vůči částce odvozené od pevného kursu, kterým je kurs ze dne počátku obchodu nebo jiné hospodářské operace. Při korunovém účtování o devizových účtech, které podléhají rozpočtové skladbě, se na položky kursových rozdílů zaznamenávají kursové rozdíly v případech, kdy organizace používá pro přepočet deviz na koruny pevný kurs, a při převodech peněžních prostředků z devizového účtu organizace na její účet korunový a převodech opačných, kdy organizace je povinna podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, použít pro přepočet cizí měny na českou měnu kurs devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a v důsledku toho musí při převodech ze svého devizového účtu na svůj účet korunový uvádět jako výdaj devizového účtu a příjem účtu korunového částky, které se zpravidla od částek skutečně na korunovém účtu připsaných liší. Organizace při zaznamenávání částky odepsané z devizového účtu použije položku 5142 pro zařazení rozdílu mezi částkou skutečně na korunový účet připsanou a částkou, kterou podle uvedeného ustanovení vypočetla jako korunové ocenění devizové částky odepsané z devizového účtu, a to bez ohledu na to, je-li tento rozdíl kladný nebo záporný. Obdobně postupuje organizace, která převádí peněžní prostředky mezi svými devizovými účty znějícími na různou měnu. Kursové rozdíly se vyjadřují v případech, kdy současné přijetí korunové částky od plátce (vydání korunové částky příjemci) a dřívější vydání příjemci (přijetí od plátce) na korunovém účtu vede ke vzniku kursové ztráty v neprospěch Ministerstva financí. To postupuje tak, že když mu Česká národní banka na některý z těchto účtů připíše korunovou částku, která jí došla od plátce v cizí měně nebo kterou plátce hradí částku v cizí měně, a toto přijetí této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) vydáním korunové částky z téhož účtu nebo jiného účtu kapitoly 396 určené k zaplacení v téže cizí měně nebo představující úhradu za částku v téže cizí měně, pak v případě, že korunové přijetí (například přijetí korun za prodej devizových prostředků, například eur, koupených nebo vyměněných předtím za účelem zhodnocení peněžních prostředků kapitoly Státní dluh a zrovnoměrnění peněžního trhu) je nižší než předcházející korunové vydání (v daném příkladě vydání korun za nákup této částky eur v minulosti, kdy kurs eura vůči koruně byl vyšší než v době prodeje), převede Ministerstvo financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo přijetí korunové částky za prodej eur, a to se stejným znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí na položku 5142.
Stejně tak Ministerstvo financí postupuje, když mu Česká národní banka z některého z účtů pro řízení likvidity státní pokladny nebo pro řízení státního dluhu odepíše korunovou částku, kterou má jejímu příjemci zaplatit v cizí měně nebo kterou příjemci hradí částku v cizí měně, a toto vydání této částky souvisí s nějakým dřívějším (v tomtéž roce nebo dříve) přijetím korunové částky, kterou banka obdržela v téže cizí měně nebo kterou plátce uhrazuje částku v téže cizí měně, na tentýž účet nebo jiný účet kapitoly 396. I tehdy v případě, že korunové vydání je vyšší než předcházející korunové přijetí, převede Ministerstvo financí částku rozdílu na tento účet (zde ji zařadí na tutéž položku třídy 8, na kterou zařadilo vydání korunové částky za prodej eur, a to s opačným znaménkem, tj. plusem) z výdajového účtu kapitoly Státní dluh a tento výdaj tohoto účtu zařadí na položku 5142. Uvedené postupy platí i pro případy, kdy se některé korunové částky nebo jejich části namísto přijetí a vydání započítávají.
5143Úroky vzniklé převzetím cizích závazků
5144Poplatky dluhové služby
5145Neúrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům

Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se vztahují k pokrytí plateb držitelům státních a komunálních dluhopisů, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 5146) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.
Výdaji emitenta dluhopisů na finanční deriváty vztahujícími se k pokrytí plateb držitelům těchto dluhopisů se rozumějí emitentovy korunové platby instituci, s níž dohodu o finančních derivátech uzavřel, které by, kdyby derivátů nebylo, prováděl emitent ve prospěch těchto držitelů. U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
5146Úrokové výdaje na finanční deriváty k vlastním dluhopisům

Výdaje Ministerstva financí, obcí a krajů, které jsou emitenty státních a komunálních dluhopisů, podle dohod o swapech, které se vztahují k držitelům státních a komunálních dluhopisů vydávaných podle práva cizího státu. Jsou to korunové platby institucím, s nimiž tito emitenti uzavřeli dohody o swapech za účelem získání deviz k pokrytí plateb úroků držitelům dluhopisů vydaných podle práva cizího státu, a korunové výdaje realizované na základě jiných swapových dohod s tím souvisejících. Jestliže závazky z těchto dohod jsou vyšší než pohledávky z nich a provede se započtení, patří na tuto položku částka vydaná po tomto započtení; o částku započtení nelze příjmy a výdaje zvyšovat (k tomu odstavec 6 náplně třídy 5). U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtů státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
5147Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům

Výdaje na úroky podle dohod o swapech, termínových úrokových dohod a jiných dohod o forwardech a případně dohod o jiných finančních derivátech [§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb.] s výjimkou výdajů patřících na položku 5146.
5148Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům

Výdaje podle dohod o opcích, futures, swapech, forwardech a jiných finančních derivátech, jestliže se nevztahují k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, s výjimkou výdajů, které mají povahu úroků (ty patří na položku 5147) a jistin (ty patří na položky třídy 8). Finančními deriváty (§ 627 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) se rozumějí investiční nástroje podle § 3 odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákonů č. 230/2008 Sb. a č. 204/2017 Sb. Výdaji na finanční deriváty nevztahujícími se k držitelům dluhopisů, které organizace vydala, se rozumějí korunové platby instituci, s níž organizace dohodu o finančních derivátech uzavřela, kromě plateb podle předposlední věty náplně položky 5145. U Ministerstva financí na tuto položku patří též peněžní prostředky vydané z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Státní dluh jako úhrada částek vydaných podle těchto dohod z účtu státních finančních aktiv a z účtů pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu [§ 3 písm. h) body 2 a 3 rozpočtových pravidel].
5149Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
515Nákup vody, paliv a energie
Přijaté přeplatky výdajů za dodávky věcí, služeb a výkonů, které patří na položky tohoto podseskupení a které se pravidelně (zpravidla měsíčně) hradí zálohovými platbami, se v případě, že jsou přijaty v témže (běžném) rozpočtovém roce, zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny.
5151Studená voda

Včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod.
5152Teplo

Úhrady dálkově dodávané tepelné energie
5153Plyn

Na tuto položku patří výdaje na plyn určený k použití jako palivo nebo energetická surovina s výjimkou plynu určeného k pohonu motorových dopravních prostředků (patří na položku 5156). Výdaje na plyn jiného druhu (kyslík nebo jiné technické plyny) patří na položku 5139 s výjimkou plynů pro lékařské a laboratorní účely ve zdravotnických a veterinárních zařízeních (patří na položku 5133).
5154Elektrická energie

Na tuto položku patří výdaje na elektrickou energii s výjimkou elektrické energie určené k pohonu motorových dopravních prostředků. Zařazují se však na ni výdaje na elektrickou energii odebranou za účelem pohonu motorových dopravních prostředků i za účely jinými, nelze-li je oddělit.
5155Pevná paliva
5156Pohonné hmoty a maziva

Na tuto položku patří výdaje na pohonné hmoty pro motorové dopravní prostředky, zejména pohonné hmoty pro motorová vozidla [§ 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákonů č. 91/2011 Sb. a č. 152/2017 Sb.], například na benzin, naftu, stlačený či zkapalněný plyn, vodík nebo letecký benzin, a maziva určená pro dopravní prostředky. Výdaje na maziva určená k jiným účelům než pro dopravní prostředky patří na položku 5139. Na položku 5156 se zařazují i výdaje na elektrickou energii určenou k pohonu motorových vozidel, lze-li je oddělit.
5157Teplá voda
5159Nákup ostatních paliv a energie

Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použití než v položce 5156).
516Nákup služeb

Na položky podseskupení 516 patří výdaje na služby (definice služby je uvedena v náplni seskupení položek 51) s výjimkou oprav a údržby hmotných věcí (ty patří na položku 5171).
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
5161Poštovní služby

(1) Výdaje na posílání zásilek a další poštovní služby, jak jsou definovány v § 1 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., a to bez ohledu na to, jestli tyto služby poskytují pošty, zásilkové nebo kurýrní firmy nebo kdokoli jiný. Patří sem i výdaje na tzv. hybridní poštu.
(2) Výdaje na služby jiného druhu, které poskytují pošty, na tuto položku nepatří. Jsou to zejména výdaje na vystavení kvalifikovaných certifikátů potřebných pro elektronické podepisování dokumentů nebo jiných digitálních certifikátů. Tyto výdaje patří na položku 5168 bez ohledu na to, který kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce akreditovaný Ministerstvem vnitra tyto digitální certifikáty vystavuje.
(3) Na položku 5161 nepatří rovněž výdaje na pořízení hodnot, které sice slouží k zajištění posílání zásilek nebo jiných činností poštovního styku, ale nejsou svou povahou poštovními službami nebo ani službami vůbec, jako jsou výdaje na nákup pásek do výplatních strojů, které nepředstavují potvrzení o předplacení poštovného (patří na položku 5139), na pořízení barviva do jejich tiskáren (patří také na položku 5139) a podobné výdaje.
(4) Poštovné patří na tuto položku i v případě, že je placeno jinak než při podání poštovní zásilky poště, a to jako cena za poštovní známky nebo případně jiná potvrzení o předplacení poštovného nebo jako výdaje na kreditování výplatních (frankovacích) strojů.
5162Služby elektronických komunikací

Na tuto položku se zařazují platby účastníků trhu v oblasti elektronických komunikací [§ 2 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)] podle smluv uzavřených s podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby elektronických komunikací o poskytování těchto služeb (§ 63 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Patří na ni úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet. Zahrnuje i úhrady za služby využívaní sítě Internet.
Patří sem i výdaje na zřízení čísla pevného telefonu a za karty ke zprovoznění mobilních telefonů (tzv. karty SIM), pokud nejsou součástí pořizovací ceny mobilního telefonu. Nepatří sem poplatky za rozhlas a televizi, ty patří na položku 5169.
5163Služby peněžních ústavů

Na tuto položku se zařazují výdaje podle smluv týkajících se bankovních, úvěrových, platebních nebo pojistných služeb, penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, směny měn, vydávání elektronických peněz a poskytování investičních služeb nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.
5164Nájemné

(1) Zahrnuje čisté nájemné (nájemné bez plateb za související služby), nelze-li odlišit, pak hrubé nájemné, jiné než na položce 5165.
(2) Patří sem i platby za pronájem originálu nebo rozmnoženiny autorského díla, zaznamenaného uměleckého výkonu nebo zvukového či zvukově obrazového záznamu [§ 15 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.] a za jejich půjčení (§ 16 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.) nositelům těchto práv [§ 12 odst. 4 písm. c) a d), § 71 odst. 2 písm. e) a f), § 76 odst. 2 písm. c) a d) a § 80 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 121/2000 Sb., ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], jestliže organizace výjimečně užívá dílo tímto způsobem. Nepatří sem odměny autorům za poskytnutí oprávnění (udělení licence) k výkonu práva pronajímat nebo půjčovat takové originály nebo rozmnoženiny ani odměny jiným nositelům majetkových autorských práv za poskytnutí takového oprávnění; tyto odměny patří na položky 5041, 5179 nebo 6119.
(3) Výdaje podle smluv o nájmu počítačových programů patří na položku 5164 jen v případě, že jsou to skutečně smlouvy, podle nichž si organizace najímá nebo vypůjčuje technické prostředky, na nichž jsou tyto programy zaznamenány a z nichž je počítač může přímo převzít, a organizace je může používat nejvýše rok, poté je musí pronajímateli nebo půjčiteli vrátit a nesmí si pořídit rozmnoženinu. Výdaje podle smluv o dočasném užívání počítačových programů označených jako smlouvy o jejich nájmu, které tyto podmínky nesplňují, patří na položku 5042.
(4) Na položku 5164 patří i pachtovné podle smluv jiných než o zemědělském pachtu (§ 2332 až 2344 a 2349 až 2357 občanského zákoníku). Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu patří na položku 5165.
5165Nájemné za půdu

Pachtovné podle smluv o zemědělském pachtu (§ 2345 až 2348 občanského zákoníku).
5166Konzultační, poradenské a právní služby

(1) Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby, a informací, které slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti a organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si je dávat zpracovat, s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (ty patří na položku 5168), a to v případě, že organizace není podle zvláštních předpisů povinna si je opatřovat.

(2) Platby za právní služby advokátům a advokátním kancelářím (§ 22 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb., a vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným dodavatelům sem patří i v případě služeb, kterými není dodání informací.

(3) Na tuto položku nepatří výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164).

(4) Na položku 5166 patří zejména výdaje na znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikáty a audity (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které organizace nemá podle zvláštních předpisů povinnost si opatřovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií.

(5) Na položku 5166 nepatří výdaje organizace ve prospěch poskytovatelů služeb, které vcházejí do ceny, kterou poskytovatel organizaci fakturuje; organizace zařadí výdaje vždy na položky podle druhu pořízených hodnot (odstavec 13 náplně třídy 5).
5167Služby školení a vzdělávání

Výdaje na vzdělávání a zvyšování kvalifikace, zejména školné, hrazené osobám poskytujícím vzdělávací a školicí služby, zejména školám a vzdělávacím agenturám. Na položku 5167 nepatří výdaje na školení, které je součástí dodávky výpočetní techniky, počítačových programů nebo databází. Lze-li tyto výdaje oddělit, patří na položku 5168, a jestliže je oddělit nelze, patří na položku, na niž patří výdaje na dodávku.
5168Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

(1) Platby výpočetním střediskům nebo jiným dodavatelům za vyhotovení počítačových sestav z dat dodaných organizací nebo jiných údajů a za jiné počítačové operace s dodanými údaji.
(2) Výdaje na dodavatelské pořízení informací (definice informace je uvedena v náplni položky 5169), které se týkají počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií a systémů, bez ohledu na to, zda organizace má povinnost podle zvláštních předpisů si je dát zpracovat, kromě výdajů na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119 a výdaje na pořízení počítačových programů a databází jakožto nehmotného majetku na položky 5172 a 6111), výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5042) a výdajů na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164).
(3) Výdaje na služby týkající se hmotného a nehmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií a systémů, které by v případě, že by se týkaly něčeho jiného, patřily na položky 5166 a 5169.
(4) Hmotným majetkem tvořícím součást informačních a komunikačních technologií se pro účely zařazení výdajů na položku 5168 a 6125 rozumějí hmotné věci a jejich soubory určené převážně k elektronickému získávání, přenosu a sdělování informací. Jsou jimi zejména počítače, počítačové sítě, přístroje a sítě určené k zjišťování nepovolených průniků osob do chráněných prostor a nepovolených předmětů do nich přinášených, přístroje pro určení geografické polohy (navigace), telefony, digitální kamery a fotoaparáty kromě těch, které se používají k uměleckým účelům, kamerové systémy, skenery a podobné přístroje a k nim připojená zařízení a věci sloužící k jejich fungování (počítačové tiskárny, reproduktory a sluchátka připojené k počítačům, kompaktní disky, digitální víceúčelové disky, audiokazety, videokazety apod.). Nejsou jimi samostatné rozmnožovací přístroje ani jiné samostatné přístroje k zaznamenávání informací na jiná než elektronická média. Na položku 5168 patří výdaje na služby týkající se hmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií; výdaje na jeho pořízení patří na příslušné položky podle jeho povahy (položky 5137, 5139 a 6125).
(5) Na položku 5168 se zařazují i výdaje na opravy a údržbu počítačových programů a databází (definice oprav počítačových programů a databází a ostatního nehmotného majetku je v náplni položky 5171 odstavci 3 a definice jejich údržby v odstavci 5).
(6) Na položku 5168 patří také platby kvalifikovaným poskytovatelům služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce [čl. 13 až 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES] podle smluv podle § 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
(7) Na položku 5168 se zařazuji též výdaje na školení, které je součástí dodávky výpočetní techniky, počítačových programů nebo databází, lze-li je oddělit.
5169Nákup ostatních služeb

(1) Výdaje na nákup služeb nezařazených v předchozích položkách, patří sem např. výdaje organizačních složek státu, které zabezpečují závodní stravování prostřednictvím jiné organizační složky státu nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, na úhradu ceny jídel této organizační složce státu nebo osobě podle smlouvy uzavřené s ní na základě § 4 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.
(2) Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin.
(3) Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky a osob nastupujících do ústavů sociální péče a za služby poskytované zdravotnickým nebo jiným specializovaným zařízením za zdravotní prohlídky daně zvláštním právním předpisem.
(4) Na tuto položku se zařazují též výdaje na revize komínů a elektrických a jiných zařízení, platby za státní technickou kontrolu aut a rovněž výdaje na dopravu nepatřící do cestovného.
(5) Zatřiďují se na ni i výdaje na úpravu věcí nespojenou s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, například mytí oken.
(6) Patří sem výdaje na dodavatelské pořízení informací, které je organizace povinna podle zvláštních předpisů si dávat zpracovat, a informací jiných než těch, které představují konzultace, poradenství, analýzy, studie nebo právní služby nebo slouží organizaci k rozhodování nebo informování o sobě a své činnosti (výdaje na ně patří na položku 5166), s výjimkou informací týkajících se počítačových programů, počítačového zpracování dat a informačních a komunikačních technologií (výdaje na ně patří na položku 5168); nepatří sem výdaje na pořízení informací jakožto nehmotného majetku (ty patří na položky 5179 a 6119), výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání nehmotného majetku, který má povahu informací, podle autorského zákona a jiných zákonů o ochraně duševního vlastnictví (ty patří, nemá-li toto oprávnění samo povahu nehmotného majetku, na položku 5041) ani výdaje na získání oprávnění k užití nebo užívání hmotných nosičů, na kterých jsou informace zaznamenány (ty patří na položku 5164). Na položku 5169 patří zejména výdaje na znalecké posudky, certifikáty, audity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány (§ 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2012 Sb.), které je organizace podle zvláštních předpisů povinna si nechávat zpracovat a které se netýkají počítačových programů, počítačového zpracování dat ani informačních a komunikačních technologií.
(7) Patří na ni i výdaje na přezkušování, revize, cejchování, kontrolu, kalibraci a posuzování technického stavu přístrojů a zařízení.
(8) Informací se pro účely rozpočtové skladby rozumí soubor slov, obrazů nebo jiných signálů schopných být vnímány a poskytnout nějaký užitek, a to bez rozdílu, na jakém nosiči dat jsou uloženy. Za výdaje na informace se však nepovažují výdaje na věci, které sice informace nesou, avšak v jejich ceně převažuje jejich hmotná podstata, jako jsou knihy, noviny nebo časopisy (výdaje na věci, které nesou informace a v jejichž ceně hmotná podstata nepřevažuje, například magnetické pásky, kompaktní disky apod., se za výdaje na informace považují).
(9) Na položku 5169 patří také úpravy nehmotného majetku kromě počítačových programů (ty patří na položku 5168), nepředstavují-li technické zhodnocení (definice technického zhodnocení je v náplni položky 5171 odstavci 6) ani opravy nebo údržbu (výdaje na ně patří, jde-li o opravy nebo údržbu počítačových programů nebo databází, na položku 5168, a jde-li o opravy nebo údržbu jiného nehmotného majetku, na položku 5171).
(10) Na tuto položku se zařazují též výdaje podle smluv mezi organizací a dodavateli, podle kterých organizace platí pravidelné paušální částky za dodávky prováděné jen v případě potřeby a tedy platí spíše za jistotu, že dodávky budou v případě potřeby provedeny, například že kdykoli se poškodí určitá věc, dodavatel ji opraví.
(11) Rovněž se na tuto položku zatřiďují rozhlasové a televizní poplatky (placené provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání podle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
(12) Na položku 5169 patří také výdaje na očkování [§ 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 298/2011 Sb., § 103 odst. 1 písm. c), d) a e) zákoníku práce, § 113 písm. a) zákona o státní službě a § 38 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci]. Platba zaměstnanci k náhradě výdajů, které vynaložil na očkování, patří na položku 5192.
(13) Na položku 5169 se zařazují též platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou notáři, banky, držitelé poštovní licence a Hospodářská komora České republiky (k tomu odstavec 1 náplně položky 5362)
517Ostatní nákupy
5171Opravy a udržování

(1) Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu s výjimkou oprav a údržby počítačových programů a databází (ty patří na položku 5168).
(2) Opravou hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava této věci, která částečně nebo úplně ztratila schopnost plnit funkci, k níž byla určena, nebo tuto funkci v důsledku chyby při vytváření této věci ani nenabyla, zajišťující opětné nabytí této schopnosti (například zasklívání oken), a to případně i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení [55 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky].
(3) Opravou nehmotného majetku (definice nehmotného majetku je v náplni položky 5041) se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava nehmotného majetku, který byl vytvořen podle zadání organizace, avšak který z důvodu chybného zadání nebo chybného splnění zadání neplní zcela nebo částečně funkci, k níž byl určen, a to úprava, jejímž účelem je zajistit, aby tuto funkci v úplnosti plnil.
(4) Údržbou hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava této věci spojená s významnější spotřebou materiálních prostředků, jejímž výsledkem je uvedení věci do původní nebo obvyklé podoby, není-li tato úprava opravou, například natírání okenních rámů. Za údržbu se nepovažují úpravy věcí, jejichž obvyklá podoba není jedna jediná, ale je různá například podle ročních období, například za údržbu zatravněných pozemků se nepovažuje setí, sekání a odvoz trávy, za údržbu pozemků se stromy se nepovažuje hrabání a odvoz spadaného listí, za údržbu pozemků se záhony se nepovažuje sázení květin a jejich okopávání a podobně. Výdaje na tyto činnosti se zařazují na položku 5169.
(5) Údržbou nehmotného majetku se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava, kterou se zvýší jeho použitelnost, avšak nikoliv zásadním způsobem a bez přidání zásadních nových funkcí, a služby spočívající v poskytování informací a konzultací v ústní, písemné i jiné podobě uživatelům tohoto majetku jeho tvůrcem, potřebných k jeho bezchybnému používání. Údržbou databáze nebo počítačového programu je zejména jejich aktualizace (update) a technická podpora. Aktualizací databáze se rozumí přidání informací o skutečnostech, které před vytvořením databáze nebo před její poslední aktualizací neexistovaly. Aktualizací počítačového programu se rozumí jeho přizpůsobení skutečnostem, které před jeho vytvořením nebo před jeho poslední aktualizací neexistovaly. Technickou podporou databáze nebo počítačového programu se rozumí poskytování informací a konzultací jejich tvůrcem jejich uživatelům. Zvýšením použitelnosti nehmotného majetku se rozumí přírůstek jeho informační nebo transformační schopnosti nebo, je-li tímto majetkem právo, rozšíření možností, které toto právo svému držiteli dává.
(6) Na položku 5171 nepatří výdaje na technické zhodnocení majetku. Technickým zhodnocením hmotného majetku se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava, kterou se zvýší její použitelnost. Technickým zhodnocením nehmotného majetku (upgrade) se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava přinášející zásadní zvýšení jeho použitelnosti nebo jeho nové zásadní funkce. Technické zhodnocení kromě technického zhodnocení materiálu je podlimitní a nadlimitní. Podlimitní technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž se vydalo 40 tisíc Kč nebo méně. Podlimitní technické zhodnocení nehmotného majetku je takové, za něž se vydalo 60 tisíc Kč nebo méně. Nadlimitní technické zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu je takové, za něž se vydalo více než 40 tisíc Kč. Nadlimitní technické zhodnocení nehmotného majetku je takové, za něž se vydalo více než 60 tisíc Kč. Výdaje na dodavatelské pořízení podlimitního technického zhodnocení hmotného majetku kromě materiálu patří na položku 5123, a to bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení podlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří, jsou-li tímto majetkem počítačové programy nebo databáze, na položku 5172 a v ostatních případech na položku 5179, a to bez ohledu na to, je-li či není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým. Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního technického zhodnocení hmotného majetku patří na příslušnou položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí, a to bez ohledu na to, zda zhodnocovaným hmotným majetkem je dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na dodavatelské pořízení nadlimitního technického zhodnocení nehmotného majetku patří na příslušnou položku podseskupení položek 611, a to bez ohledu na to, je-li či není-li zhodnocovaný nehmotný majetek nehmotným majetkem dlouhodobým. Výdaje na dodavatelské pořízení technického zhodnocení materiálu patří, nevzniká-li jím dlouhodobý hmotný majetek nebo drobný hmotný dlouhodobý majetek, na položku 5169; vzniká-li, patří v prvním případě na příslušnou položku podseskupení položek 612 podle povahy zhodnocovaných hmotných věcí a ve druhém na položku 5123.
(7) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty placená organizací z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 80/2019 Sb.) za stavební práce (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb. a č. 80/2019 Sb.) provedené za účelem oprav nebo udržování, a to v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).
(8) Nepatří sem nákup projektové dokumentace k opravám (patří na položku 5169). Rovněž tak sem nepatří úpravy nehmotného majetku, například počítačových programů nebo souborů informací (představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč, patří na příslušné položky z podseskupení 611, představují-li technické zhodnocení v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč, patří na položku 5179 a v případě programů 5172 a jinak patří na položku 5169).
5172Programové vybavení

Výdaje na nákup počítačových programů (softwaru) a databází, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tisíc Kč v jednotlivém případě nebo nepřesahuje-li jejich použitelnost rok a technické zhodnocení počítačových programů (softwaru) a databází v jakékoli pořizovací ceně, které nepřesahuje 60 tisíc Kč. Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Na položku 5172 patří výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů (softwaru) a databází jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), a objednatelé kolektivních děl, jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je tento počítačový program použitelný jen rok nebo méně (je-li použitelný více než rok a zaplacená částka 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 6111). Na položku 5172 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6111); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného programu nerozhoduje.
5173Cestovné

(1) Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady hrazené osobám vykonávajícím pro organizaci závislou činnost (podle § 152 až 189 zákoníku práce, § 136 až 154 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 71 až 89 o vojácích z povolání, § 112 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 35 odst. 6 a 8, § 36 odst. 3 a § 36a odst. 4 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, § 53 zákona o krajích, § 56 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze, § 78 zákona o obcích, § 16 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, § 20 a 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, a dalších).
(2) Na položku 5173 se zařazují i výdaje na jízdenky, letenky i jiné druhy plateb za dopravu, za ubytování v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních (§ 2326 až 2331 občanského zákoníku) a za stravování (ne však za potraviny, ty patří na položku 5131), jsou-li určeny pro zaměstnance na pracovní nebo služební cestě.
(3) Na položku 5173 nepatří náhrady cestovních výdajů poskytovaných v rámci náhrad podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.; tyto náhrady patří na položku 5196.
(4) Na položku 5173 nepatří cestovní náhrady, které organizace poskytuje podle právních předpisů osobám, které pro ni plní občanskou povinnost (§ 202 zákoníku práce) nebo pro ni vykonávají jiné úkony v obecném zájmu (§ 203 zákoníku práce) nebo jinou externí nezávislou činnost, například cestovní náhrady podle § 158 odst. 10 trestního řádu, § 130 odst. 4 zákona o soudech a soudcích, § 15 odst. 9 zákona o vysokých školách, § 184 odst. 1 školského zákona, § 22 odst. 3 zákona o advokacii a § 13 odst. 1 a 4 prováděcí vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, § 87 odst. 1 věty třetí exekučního řádu, § 107 daňového řádu, § 79 správního řádu a § 2 až 5 prováděcí vyhlášky č. 520/2005 Sb., § 106 až 107 notářského řádu a § 16, § 17 odst. 2 a § 19 prováděcí vyhlášky č. 196/2001 Sb. (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů, § 139 občanského soudního řádu či § 58 soudního řádu správního; tyto náhrady patří na položku 5192.
(5) Na položku 5173 patří i jiné výdaje povahy cestovních náhrad (odstavec 1) a přímé výdaje na zajištění cest (odstavec 2) osob, které pro organizaci vykonávají nějakou činnost nebo které se činnosti organizace účastní nebo ji v souvislosti s její činností navštívily, a to včetně výdajů na poddodávky dodavatelům (odstavec 13 náplně třídy 5). Je-li však ve faktuře za dodávku zboží nebo služeb představujících jednu ekonomickou hodnotu mezi dodavatelovými náklady nebo výdaji, z kterých odvozuje cenu dodávky, uvedeno cestovné, platí obecná zásada, že žádné dodavatelovy náklady ani výdaje, které ke splnění dodávky vynaložil, zařazení odběratelovy platby za dodávku neovlivňují a celá platba za dodávku představující jednu ekonomickou hodnotu se zařadí na jedinou položku vyjadřující druh této hodnoty (odstavce 2 a 5 náplně třídy 5). Výdaje za věci, služby, práce, výkony nebo práva (za dodávku) se zařazují na položky podle jejich povahy bez ohledu na to, jaké své výdaje nebo náklady dodavatel do ceny dodávky započítává.
(6) Na položku 5173 nepatří výdaje na jízdenky, stravování a ubytování nesouvisející s činností organizace a vynakládané ze společenských důvodů, například výdaje na jízdenky při cestách se zahraničními hosty k návštěvě pamětihodností, kulturních představení nebo sportovních akcí. Tyto výdaje patří na položku 5169 a výdaje na vstupenky do pamětihodných objektů, na kulturní představení a sportovní akce na položku 5194.
(7) Na tuto položku se zařazují i náhrady jízdních výdajů a výdajů za ubytování a náhrady výdajů spojených s přepravou osobních věcí podle § 5 a 6 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb. a č. 536/2005 Sb., poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. c) a d) zákoníku práce], a odpovídající náhrady poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.).
5175Pohoštění

Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění (výdaje na pořízení věcí a služeb, které se k pohoštění nepoužijí, patří na příslušné položky podseskupení 513 a 516, zejména položky 5131 a 5169). Věcmi, které se použijí k pohoštění, se rozumějí zejména potraviny, suroviny, z nichž se připraví potraviny, jednorázově použitelné jídelní náčiní a podobně. Pohoštěním se rozumí poskytnutí potravin nebo nápojů, případně s odpovídajícími službami, za účelem vytvoření dobrého ovzduší nebo reprezentace při pracovním nebo jiném setkání. Pohoštěním není podávání hlavních jídel (snídaně, oběda nebo večeře) za účelem stravování, je jím však jejich podávání za účelem podle předchozí věty, zejména při setkání se zahraničními delegacemi. Pohoštěním též není nákup potravin nebo restauračních nebo podobných služeb poskytovaných z právní povinnosti, například nákup ochranných nápojů (patří na položku 5131).
5176

5177
Účastnické poplatky na konference

Účastnické poplatky spojené s účasti zaměstnanců na konferencích a podobných akcích Jsou to výdaje zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance organizaci, která konferenci nebo podobnou akci porada.


Nákup archiválií

Výdaje na nákup archiválií [§ 2 písm. f) a § 77 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.] v ocenění do 40000 Kč.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
5178Nájemné za nájem s právem koupě

Nájemné podle smluv o nájmu obsahujících ustanovení, že nájemce má právo na koupi najaté věci (smluv o finančním leasingu. Položku nepoužijí organizační složky státu (§ 12 odst. 8 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákonů č. 140/2006 Sb. a č. 51/2016 Sb.)
5179Ostatní nákupy jinde nezařazené

(1) Na tuto položku patří náhrady za použití vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, náhrady chovatelům služebních psů apod.
(2) Patří sem i platby daní a poplatků vůči cizím státům (i když jsou nakupovány v České republice - např. poplatky za vstupní víza do cizích zemi apod.) včetně dálničních známek a poplatků.
(3) Zahrnuje i příspěvek na zkvalitněni stravy vlastním zaměstnancům a paušální náhradu stravy (sportovcům, jiným osobám s vyšší fyzickou zátěži).
(4) Na tuto položku se zařadí i výdaj patřící na seskupení položek 51, jímž se pořizují věci, služby, práce, výkony nebo práva představující více druhů ekonomických hodnot, ale u kterého nelze postupovat podle odstavce 3 náplně třídy 5 pro nedostatek informací umožňujících stanovit položku odpovídající jeho hlavní části.
(5) Patří sem i odměny za archeologické nálezy podle § 23 odst. 4 zákona o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a náhrady nákladů vzniklých odborovým organizacím výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.) a nákladů vzniklých jim a organizacím zaměstnavatelů činností k podpoře vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících (§ 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.).
(6) Na tuto položku se zařazují i výdaje na nákup pohledávek.
(7) Na tuto položku patří i náhrady z neplatných kupních smluv.
(8) Jde o případy, kdy někdo získá od organizace majetek na základě smlouvy, která pak je prohlášena za neplatnou, musí majetek vrátit a organizace mu vrací částku, kterou jí na základě neplatné smlouvy zaplatil, případně zvýšenou o částku výdajů, které vynaložil na zhodnocení tohoto majetku. Rovněž sem patří výdaje na pořízení nehmotného majetku jiného než dlouhodobého a jiného než počítačové programy (výdaje na pořízení počítačových programů, které jsou nehmotným majetkem jiným než dlouhodobým, patří na položku 5172 a výdaje na získání oprávnění k užití nehmotného majetku od jeho držitelů, které samo povahu nehmotného majetku nemá, patří na položku 5041). Definice nehmotného majetku je uvedena v náplni položky 5041. Z výdajů na pořízení nehmotného majetku patří na položku 5179 zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), a částka, která za jeho udělení byla zaplacena, nepřevyšuje 60 tisíc Kč nebo je toto oprávnění jen na rok nebo dobu kratší (je-li na dobu delší než rok a platba za ně 60 tisíc Kč převyšuje, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 6119).
(9) Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti rok nebo kratší nebo odměna nepřesahuje 60 tisíc Kč (zákonná ustanovení o těchto převodech jsou uvedena ve třetí větě náplně podseskupení položek 611).
(10) Patří sem i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě nepřevyšuje 60 tisíc Kč (jestliže převyšuje, výdaje patří na položku 6119); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje.
(11) Na položku 5179 se zařazují také úplaty podle schovacích smluv a smluv příkazního typu (§ 2402 až 2520 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jsou-li jejich předmětem cenné papíry.
(12) Patří na ni i úplaty obchodníkům s cennými papíry (§ 5 až 20 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) nebo jiným osobám podle smluv o úschově cenných papírů (§ 2409 až 2414 občanského zákoníku) a obstaravatelských a zprostředkovatelských smluv (§ 2430 až 2470 a 2483 až 2520 občanského zákoníku) o cenných papírech, například smluv o obstarání nebo obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů a o jejich správě nebo obhospodařování.
(13) Na položku 5179 se zařazují též odměny burzovním dohodcům podle § 31 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.
(14) Na tuto položku patří i platba kupujícího prodávajícímu a objednatele zhotoviteli za prodloužení doby, po niž má prodávající vůči kupujícímu odpovědnost za vady prodané věci (§ 619 až 627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost či z vady spotřebního zboží (§ 2113 až 2117 a 2165 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a zhotovitel vůči objednateli odpovědnost za vady věci zhotovené na zakázku (§ 645 až 649 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo ze záruky za jakost díla (§ 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
(15) Na položku 5179 patří i příspěvky spolkům a pobočným spolkům (§ 214 až 302 občanského zákoníku) a ostatním právnickým osobám, které se zapisují do spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) (dále jen „spolek“), se sídlem v České republice, které organizace spoluzaložily nebo se staly jejich členkami (organizační složky státu po splnění podmínek podle § 29 a § 30 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.), a to příspěvky, které nemají povahu transferů, ale jsou jim poskytovány jako protihodnota za členská práva. Členské příspěvky spolkům a podobným právnickým osobám, které jsou zahraničními právnickými osobami (§ 3024 odst. 1 občanského zákoníku, § 26 odst. 1 věta druhá zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a sdružují právní subjekty různých států (mezinárodní nevládní organizace), patří na položku 5542. Transfery spolkům se sídlem v České republice patří na položky 5222, 5622, 6322 a 6422 a transfery spolkům a podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Totéž platí pro tzv. euroregiony, jsou-li spolky.
(16) Na tuto položku patří i členské finanční příspěvky evropským seskupením pro územní spolupráci [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013] se sídlem na území České republiky (§ 18a až 18h zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů). Členské finanční příspěvky evropským seskupením pro územní spolupráci se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie patří na položku 5541. Transfery evropským seskupením pro územní spolupráci se sídlem na území České republiky patří na položky 5329, 5649, 6349 a 6449 a se sídlem mimo ně na položky 5511, 5670, 6380 a 6470.
(17) Na položku 5179 se zařazují též poplatky komoditním burzám [§ 12 odst. 2 písm. q) zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 285/2005 Sb.], které burzy uvalily na osoby, které jejich prostřednictvím nakupují zboží, služby nebo výkony, platí-li je tyto osoby přímo burze. Platí-li je prostřednictvím burzovních nebo soukromých dohodců (§ 23 a § 29 až 32 zákona o komoditních burzách), zařazují se na položku 5192.
(18) Totéž, co pro příspěvky spolkům (odstavec 15), platí pro příspěvky zájmovým sdružením právnických osob, i když se nepřeměnily na spolek a řídí se právními předpisy, podle nichž vznikly (§ 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 20f až 20k zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Platby povahy členských příspěvků odváděné těmto sdružením se sídlem v České republice se zařazují na položku 5179 a se sídlem mimo Českou republiku na položku 5542. Transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým osobám se sídlem v České republice patří na položky 5222, 5622, 6322 a 6422 a transfery zájmovým sdružením právnických osob a podobným právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky na položky 5531, 5532, 5670, 6380 a 6470. Stejně se zařazují platby tzv. euroregionům, jsou-li zájmovými sdruženími právnických osob.
(19) Na položku 5179 patří i platby spolkům a profesním komorám k úhradě členských příspěvků jejich zaměstnanců, jestliže je územní samosprávné celky nebo výjimečně organizační složky státu za své zaměstnance platí. Jestli členské příspěvky zaplatili zaměstnanci sami a organizace jim za ně poskytuje náhradu, patří výdaje na takové náhrady na položku 5192.
(20) Na položku 5179 zařazují zřizovatelé veřejných výzkumných institucí (§ 2 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) peněžitý vklad do těchto institucí (§ 28 odst. 1 téhož zákona).
518Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty

Na položky tohoto podseskupení patří výdaje na netransferové převody uvnitř organizace (položky 5181, 5182 a 5185), na některé převzaté povinnosti (položky 5183 a 5184) a na jistoty (položka 5189).
5181Převody vnitřním organizačním jednotkám

Převody na bankovní účty vnitřních organizačních jednotek organizačních složek státu s výjimkou Ministerstva zahraničních věcí (§ 52 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb.). Převody na bankovní účty organizačních složek obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (§ 25 odst. 3 věta druhá zákona č. 250/2000 Sb.).
5182Převody vlastní pokladně

Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny.
V organizacích, které na konci roku žádnou hotovost v pokladně nemají, se výdaje na této položce nerozpočtují.
Položku nepoužívají organizace, které se rozhodly pro režim oddělených pokladen. Místo na ni zařazují převody z rozpočtu do pokladny na položku 5348 a převody z pokladny do rozpočtu na položku 4138.
5183Výdaje na realizaci záruk

Výdaje na zaplacení zaručené částky organizací za dlužníka, jehož ručitelem organizace byla, jeho věřiteli na základě ručitelské smlouvy, kterou organizace s věřitelem ve prospěch dlužníka uzavřela, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které organizace věřiteli ve prospěch dlužníka vystavila, nebo zákona, který organizaci ručitelskou povinnost ukládá.
5184

5185
Výdaje na vládní úvěry

Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.].

Převody do elektronických peněženek

Na tuto položku se zařazují převody z bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě do elektronických peněženek a jiných prostředků pro uchovávání elektronických peněz [§ 2 odst. 1 písm. c) a § 4 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku]. Poplatek vydavateli elektronických peněz (§ 66 až 106 zákona č. 370/2017 Sb.) za převod patří na položku 5163.
5189Jistoty

Na tuto položku se zařazují převody peněžních prostředků, které má jejich příjemce po splnění plátcových závazků vůči příjemci nebo jiné osobě nebo po skončení smluvního vztahu mezi plátcem a příjemcem nebo jinou osobou plátci vrátit, zejména jistoty (kauce) podle § 2010 a násl. občanského zákoníku a jiných zákonných ustanovení, poskytují-li se v penězích.
519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věrné dary
5191Zaplacené sankce

(1) Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené jiným subjektům než státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené těmto subjektům patří na položku 5363), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny, nebo plateb k plnění dluhu, který organizace řádně neplní a je za to postižena peněžitou sankcí (sankce, které nelze od takových plateb oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby). Nerozhoduje, zda se sankce platí na základě soukromoprávních předpisů (jako např. úroky z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či smluvní pokuta podle § 2048 až 2052 občanského zákoníku) či předpisů veřejnoprávních (jako např. penále podle § 18 a 19 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 161/1993 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 48/1997 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 176/2002 Sb. a č. 189/2006 Sb.), ale jen na tom, komu se platí.
(2) Na položku 5191 patří i sankce placené zahraničním osobám, ne však sankce placené Evropské unii, ty patří na položku 5512.
5192Poskytnuté náhrady

(1) Na tuto položku patří zejména platby za služby, které nepředstavují zaplacení ceny (§ 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákonů č. 151/1997 Sb. a č. 303/2013 Sb.), ale zaplacení částky určené právním předpisem nebo stanovené podle něj. Zařazují se na ni i cestovní a podobné náhrady osobám, které pro organizaci nevykonávají závislou činnost (cestovní náhrady osobám, které pro ni závislou činnost vykonávají, patří na položku 5173), zejména svědkům, znalcům, advokátům, exekutorům či notářům, stanovené příslušnými zákony (správním řádem, občanským soudním řádem, daňovým řádem, trestním řádem, exekučním řádem, notářským řádem). Patří sem i náhrady advokátům, které soud ustanovil obhájci (obhájci ex offo), a osobám, které soud ustanovil opatrovníky. Na tuto položku nepatří výdaje deklarované jako náhrady, které ve skutečnosti mají povahu transferů (odstavec 5 této náplně). Patří na ni jen náhrady za způsobenou újmu. Náhrady za nezpůsobenou újmu patří na položku 5811.
(2) Na tuto položku patří veškeré náhrady za újmy, které organizace způsobila nebo vznikly v souvislosti s výkonem práce pro ni, zejména náhrady za pracovní úrazy a bolestné. Patří sem i náhrady za újmy a poskytnuté prostředky podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. náhrada stěhovacích nákladů (§ 32 odst. 2 tohoto zákona), škod způsobených vojenským cvičením (§ 42 odst. 1), za vyvlastnění (§ 45 až 51), za poskytnutí věcných prostředků (§ 58) a majetkové újmy na věcných prostředcích (§ 59); náhrady za práci patří na položku 5051.
(3) Na tuto položku rovněž patří úhrady účastníkům správního řízení a jiným osobám podle § 79 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí. Zařazují se na ni i náhrady zvýšených vybavovacích výdajů podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. b) zákoníku práce], a odpovídající náhrady poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.). Na položku 5192 se zařazují též náhrady svědkům, osobám přezvědným a dalším osobám předvolaným příslušným orgánem k výslechu (svědečné) podle ustanovení o těchto náhradách v zákonech upravujících řízení, v kterých tyto osoby vystupují, například podle § 104 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 139 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 107 odst. 2 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 10 odst. 4 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (zákon č. 555/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 30 odst. 6 zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů (zákon č. 341/2011 Sb.), § 28 odst. 5 zákona o Celní správě České republiky (zákon č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), § 177 odst. 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 361/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 58 odst. 1 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo čl. 19 přílohy č. 1 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (zákon č. 90/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
(4) Na položku 5192 se zařazují též odměny a náhrady nákladů placené znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům podle § 17 až 19 a § 23 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., 227/2009 Sb. a 444/2011 Sb. a podle § 15a až 28 a přílohy vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou odměn určených smlouvou (§ 17 odst. 4 zákona č. 36/1967 Sb., ve znění zákona č. 444/2011 Sb., a § 15a odst. 3 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb.), které se zařazují na položku 5166, 5168 nebo 5169.
(5) Na tuto položku nepatří platby označované jako náhrady nebo příspěvky na úhradu určitých hodnot, nejsou-li vypočítány z hodnot (výdajů, nákladů, ceny majetku), které mají nahrazovat, ani přímo odvozeny z újmy, kterou mají odškodňovat. Patří mezi transfery, a to i v případě, že je jako náhrady nebo příspěvky na úhradu hodnot nazývá právní předpis, který je zavádí. Je to například příspěvek poskytovaný obcím Ministerstvem vnitra na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zařízením pro zajištění cizinců na jejich území podle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 314/2015 Sb. (patří stejně jako dotace na rozvoj obce podle odstavce 2 téhož paragrafu na položku 5321 a v příjmech na položku 4116).
(6) Na tuto položku patří i náhrady, které organizace poskytují osobám, které pro ně vykonávají závislou činnost a které utrpěly pracovní úraz nebo nemoc z povolání (podle § 271a až 271j zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb., § 102 až 110 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 530/2005 Sb. a č. 306/2008 Sb., § 116 až 125 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb., č. 272/2009 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 332/2014 Sb., § 124 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a dalších).
(7) Na položku 5192 se zařazují i výdaje Ministerstva obrany na finanční podporu zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci nekonali práci z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského cvičení (§ 12 branného zákona) nebo plánované služby v operačním nasazení (§ 12a branného zákona), a osob samostatně výdělečně činných povolaných k výkonu takového cvičení nebo takové služby podle § 36 až 38 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
(8) Na položku 5192 se rovněž zařazují výdaje Ministerstva obrany, kterými se vojákům z povolání nahrazují jejich přepravní výdaje na cestu na preventivní nebo mimořádnou rehabilitaci nebo léčebnou péči, přepravní a stěhovací výdaje jejich a příslušníků jejich domácností při přestěhování v důležitém zájmu služby, výdaje na cestu jejich a jejich manželek a nezaopatřených dětí na řádnou dovolenou nebo rekreační pobyt a cestovní výdaje při zániku služebního poměru do místa trvalého pobytu nebo hraničního přechodu podle § 92 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
(9) Na tuto položku se zařazují též náhrady vyplácené oprávněně nebo neoprávněně zaměstnancům za členské příspěvky spolkům a profesním komorám zaplacené zaměstnanci, kteří jsou jejich členy, a jiné oprávněně nebo neoprávněně vyplácené náhrady zaměstnancům za jejich výdaje související s jejich prací, například za výdaje na správní poplatky za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
(10) Na tuto položku se zatřiďují platby státním zaměstnancům podle § 35 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb., kterými se jim hradí výdaje, které měli podle odstavce 3 téhož paragrafu věty za středníkem k úhradě nákladů na vykonání úřednické zkoušky (kterými se jim hradí výdaje ve výši podle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 4/2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky).
(11) Na položku 5192 se zatřiďují také výdaje na peněžité vyrovnání vyplácené bývalému zaměstnanci podle § 310 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., v době, kdy má povinnost zdržet se výdělečné činnosti, která by mohla mít nepříznivý vliv na činnost organizace nebo její výsledky (kdy má zákaz konkurence), a výdaje na peněžité vyrovnání téhož druhu vyplácené bývalému státnímu zaměstnanci podle § 83 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
(12) Na položku 5192 patří také náhrady výdajů zaměstnancům, které vynaložili na očkování, které byl povinen zajistit zaměstnavatel. Hradil-li zaměstnavatel tyto výdaje přímo poskytovateli zdravotních služeb, zařadí je na položku 5169 (k tomu odstavec 12 náplně položky 5169).
(13) Na položku 5192 zařazují organizace, kterým bylo uloženo nahradit náklady řízení, výdaje na tyto náhrady (§ 142 až 151 občanského soudního řádu, § 79 správního řádu, § 60 a 61 soudního řádu správního, § 107 daňového řádu).
(14) Na položku 5192 patří také platby Ministerstva dopravy nizozemskému Státnímu úřadu pro silniční dopravu, které jsou úhradami nákladů podle čl. 16 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV vyplývajících ze správy, používání a údržby Evropského informačního systému vozidel a řidičských oprávnění (Eucaris), jehož využívání je pro členské státy Evropské unie povinné při vyhledávání údajů o vozidlech registrovaných v členských státech Evropské unie a o jejich vlastnících a provozovatelích [čl. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, čl. 15 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, čl. 5b prováděcího nařízení Komise (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1129 a čl. 23 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.].
5193Výdaje na dopravní územní obslužnost

Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících uzavíraných podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Na tuto položku patří i výdaje podle smluv uzavřených do dne 30. června 2010 podle ustanovení upravujících závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty z tohoto závazku, která zákon č. 194/2010 Sb. dnem 1. července 2010 zrušil (§ 19 až 19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 39 až 39d zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Převody obcí na účet sdružených prostředků za účelem těchto úhrad. Na položku 5193 nepatří finanční kompenzace dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, ty patří na položku 5811 (odstavec 10 náplně položky 5811).
5194Věcné dary

(1) Výdaje na pořízení předmětů, které mají být poskytnuty jako dary nebo ze společenské úsluhy (§ 2055 a násl. občanského zákoníku), včetně věcných darů poskytovaných v rámci humanitární pomoci do zahraničí [zákon č. 151/2010 Sb., § 5 a 6 nařízení vlády č. 463/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb., a § 7 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 375/2011 Sb.]. Za věcné dary se považují i vstupenky na kulturní představení a sportovní utkání. Spropitné doložené účtenkou se za věcný ani peněžitý dar nepovažuje a zahrnuje se do výdaje, k němuž bylo poskytnuto.
(2) Na tuto položku patří i výdaje na nákup věcí, které se pak předají příslušníkům bezpečnostních sborů jakožto kázeňská odměna podle § 49 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nebo vojákům jakožto kázeňská odměna podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
(3) Výdaje na nákup věcných darů patří na tuto položku i v případě, že věcný dar má výjimečně povahu dlouhodobého majetku.
(4) Na položku 5194 nepatří peněžité dary. Peněžité dary vlastním zaměstnancům poskytované podle pracovněprávních předpisů patří na položku 5029, odměny a finanční dary vyplácené zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání se považuji za transfery obyvatelstvu a patří na položku 5499. Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání patří na položku 5028.
(5) Na položku 5194 se nezařazují výdaje na dary, které podléhají rychlé zkáze a jejichž cena je velmi nízká, například řezané květiny kupované v malém počtu. Takové výdaje patří na položku 5139.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
5195Odvody za neplněni povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

Odvody podle § 81 odst. 2 písm. c) a § 82 a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 136/2014 Sb. a č. 206/2017 Sb.
5196Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce

Patří sem náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel namísto úroků z jejich účtů určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.
5197Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

(1) Patří sem náhrady zvýšených životních nákladů poskytované zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště [§ 189 odst. 6 písm. a) zákoníku práce], podle § 3 nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb., č. 214/2003 Sb. a č. 536/2005 Sb., zejména zaměstnancům ve službě v zahraničí [§ 67 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákonů č. 26/2016 Sb. a č. 150/2017 Sb., § 2 písm. b) zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)] působícím v zastupitelských úřadech (§ 4 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb.) (náhrady podle § 4 nařízení vlády č. 62/1994 Sb. patří na položku 5192 a podle § 5 a 6 na položku 5173).
(2) Na položku 5197 se zařazují i náhrady odpovídající náhradám podle odstavce 1 poskytované národním expertům (§ 67a odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.).
5198Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi

Finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
5199Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

(1) Výdaje na nákupy, které nelze zařadit na jiné položky těchto výdajů.
(2) Na tuto položku zařazují organizace, které jsou vlastníky bytů nebo nebytových prostorů a spoluvlastníky společných částí budovy, v níž se tyto byty nebo nebytové prostory nacházejí (§ 1158 až 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), platby společenství vlastníků těchto bytů a nebytových prostorů (§ 1194 až 1216 občanského zákoníku) nebo jiné pověřené osobě, které jsou určeny na výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí budovy (§ 1180 a 1181 občanského zákoníku).
(3) Na položku 5199 patří i peněžní prostředky vydané v hotovosti kontrolním pracovníkům na kontrolní nákupy [§ 8 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)] a na výdaje za účelem neprozrazení skutečného důvodu pobývání kontrolních pracovníků v kontrolovaných prostorech, například výdaje na konzumaci v kontrolovaných restauracích.
(4) Na položku 5199 patří i výdaje organizace ve prospěch subjektu, který od ní přebírá povinnosti a organizace mu za to platí, zejména přebírá-li od ní dluh (§ 1888 až 1894občanského zákoníku), nejsou-li to povinnosti, výdaje na jejichž splnění patří na jiné položky třídy 5, a výdaje organizace ve prospěch subjektu, který jí postupuje práva a organizace mu za to platí, zejména postupuje-li jí pohledávku (§ 1879 až 1887 občanského zákoníku), nejsou-li to práva, výdaje na jejichž pořízení patří na jiné položky třídy 5.
(5) Na položku 5199 patří i nezařazené zálohy (k tomu odstavec 20 náplně třídy 5) a platby, s nimiž je spojeno právo na dodávku zboží nebo služeb a toto právo je stvrzené dokladem nebo elektronickým záznamem, patří-li výdaje na pořízení tohoto zboží nebo služeb na více položek a v okamžiku platby není rozhodnuto, na odběr jakého zboží nebo služeb se toto právo použije [k tomu písmeno p) úvodního ustanovení části B této přílohy k vyhlášce]. Takovými platbami jsou zejména převody na předplacené karty, například převody podle smluv o předplacených kartách na pohonné hmoty nebo jiné zboží a služby, které vydává CCS, Česká společnost pro platební karty, s. r. o., nebo platby k nabití mobilních telefonů s předplacenými kartami, mají-li se používat i na jiné výdaje než výdaje za služby mobilním operátorům (ty patří na položku 5162).
52Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
(1) Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům se stejně jako neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a neinvestiční transfery do zahraničí člení do položek zpravidla podle druhu subjektu, kterému je transfer poskytován. To platí i pro obdobné transfery investiční.
(2) Transfer je poskyt nut určitým poskytovatelem určitému příjemci, jestliže je mezi nimi právní vztah poskytovatele a příjemce. Tento právní vztah vzniká rozhodnutím poskytovatele nebo dohodou poskytovatele s příjemcem, jakou částku poskytovatel příjemci poskytne a případně jaké budou další práva a povinnosti obou v souvislosti s transferem. Tento právní vztah nevzniká mezi poskytovatelem a prostředníkem a mezi prostředníkem a příjemcem. Prostředníkem je v případě transferů subjekt, jemuž poskytovatel částku transferu poukáže nebo jinak předá s tím, aby ji poukázal nebo jinak předal příjemci, případně mu též pošle nebo předá související dokumenty s tím, aby je příjemci rovněž poslal nebo předal. Prostředník [např. kraj podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.] o právech a povinnostech příjemce souvisejících s transferem nerozhoduje a pouze plní příkaz poskytovatele k předávání peněžních částek a dokumentů. Poskytovatel ani příjemce při zařazování transferu na položku a paragraf rozpočtové skladby neberou skutečnost, že transfer je poskytován přes prostředníka, v úvahu.
(3) Odstavec 2 neplatí pro transfery příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji poskytované prostřednictvím jejich zřizovatelů (§ 28 odst. 15zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 465/2011 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb.).
(4) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené krajem zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5323 nebo 6342 a kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené krajem zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5323 nebo 6342 a kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své školské právnické osobě na položku 5333 nebo 6353.
(5) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené obcí zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5321 nebo 6341, kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání obci na stejnou položku, na niž ho přijal, minusem a obec ho zařadí při přijetí od kraje na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené obcí zařadí poskytující organizační složka státu při poukázání kraji na položku 5321 nebo 6341, kraj při přijetí ze státního rozpočtu ho zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání obci na stejnou položku, na niž ho přijal, minusem a obec ho zařadí při přijetí od kraje na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své školské právnické osobě na položku 5333 nebo 6353.
(6) Transfer ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci zřízené dobrovolným svazkem obcí zařadí poskytující organizační složka státu na položku 5329 nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí ho při přijetí zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své příspěvkové organizaci ho zařadí na položku 5336 nebo 6356. Transfer ze státního rozpočtu školské právnické osobě zřízené dobrovolným svazkem obcí zařadí poskytující organizační složka státu na položku 5329 nebo 6349. Dobrovolný svazek obcí ho při přijetí zařadí na položku 4111, 4211, 4116 nebo 4216 a při poukázání své školské právnické osobě ho zařadí na položku 5333 nebo 6353.
(7) Transfer z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí zařadí kraj při poukázání obci na položku 5321 nebo 6341 a při poukázání dobrovolnému svazku obcí na položku 5329 nebo 6349 a obec nebo dobrovolný svazek obcí ho při poukázání své příspěvkové organizaci zařadí na položku 5336 nebo 6356. Transfer z rozpočtu kraje školské právnické osobě zřízené obcí nebo dobrovolným svazkem obcí zařadí kraj při poukázání obci na položku 5321 nebo 6341 a při poukázání dobrovolnému svazku obcí na položku 5329 nebo 6349 a obec nebo dobrovolný svazek obcí ho při poukázání své školské právnické osobě zařadí na položku 5333 nebo 6353.

(4) Transfery jsou a na příslušné položky ze seskupení 52, 53, 54, 55 a 63 patří například
a) dotace poskytované podle § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, včetně individuálních a systémových dotací podle § 13 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 465/2011 Sb.,
b) dotace poskytované podle § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,
c) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu podle § 54 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.,
d) příspěvky na provoz poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí podle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a č. 24/2017 Sb.,
e) důchody podle § 28 až 53 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
f) dávky podle § 17 až 48 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
g) dávky podle § 14 až 52 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
h) dávky podle § 21 až 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
i) příspěvek na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
j) příspěvky podle § 6 až 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 331/2012 Sb., č. 313/2013 Sb. a č. 329/2014 Sb.,
k) investiční pobídky a příspěvky podle § 111 až 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
l) státní příspěvek při vyřazení autovraku podle § 37d zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 326/2009 Sb. a č. 344/2013 Sb.,
m) finanční příspěvek podle § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., č. 51/2015 Sb. a č. 209/2016 Sb.,
n) dotace podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů,
o) dotace podle § 28 odst. 1 písm. c) a odst. 3 a § 29 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 310/2013 Sb., č. 90/2014 Sb. a č. 131/2015 Sb.,
p) příspěvek a dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákonů č. 350/2005 Sb., č. 103/2013 Sb. a č. 314/2015 Sb.,
q) dotace podle § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
r) podpora podle smlouvy uzavřené podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákonů č. 110/2009 Sb., č. 420/2011 Sb., 194/2016 Sb. a č. 146/2017 Sb., s výjimkou případů, kdy poskytovatel podpory získává neomezený bezplatný přístup k výsledku podpořeného projektu, jestliže tento výsledek lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti (§ 16 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákonů č. 110/2009 Sb. a č. 194/2016 Sb.),
s) dar podle § 2055 až 2078 občanského zákoníku.
521Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
5211Neinvestiční transfery finančním institucím

Neinvestiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5214. Patří sem i neinvestiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

Patří sem transfery fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří sem i neinvestiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

Patří sem neinvestiční transfery subjektům zřízeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů patřících na položky 5215 a 5216. Patří sem i neinvestiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5214Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu

Neinvestiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5215


5216
Neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu

Neinvestiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.

Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem


Neinvestiční transfery akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným, v nichž mají alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] obce nebo kraje a které mají oprávnění k poskytování zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a § 19 odst. 2zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)], je-li v tomto oprávnění mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9).
5219Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
522Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Použije se pro transfery organizacím vně vládního sektoru, nepatří sem tedy transfery zdravotním pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod.
5221Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

(1) Neinvestiční transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům, § 303 až 401 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 občanského zákoníku).
(2) Neinvestiční transfery společnostem založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.
5222Neinvestiční transfery spolkům

(1) Neinvestiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

(2) Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným spolky.

(3) Na položku 5222 patří i neinvestiční transfery zájmovým sdružením právnických osob založeným podle § 20f a násl. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 3051 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně neinvestičních transferů tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo zájmovými sdruženími právnických osob se sídlem v České republice. Neinvestiční transfery tzv. euroregionům se sídlem mimo území České republiky patří na položku 5532.
5223Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Nepatří sem finanční náhrady církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb. (zařazují se na položku 5198), patří sem však příspěvek podle § 17 tohoto zákona. Patří sem i neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným církvemi a náboženskými společnostmi.
5224Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím
5225Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
5229Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

(1) Patří sem neinvestiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou jinou položku z podseskupení položek 522.
(2) Na položku 5229 patří i neinvestiční transfery Hospodářské komoře České republiky (§ 2 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) a Agrární komoře České republiky (§ 2 odst. 2 zákona č. 301/1992 Sb.) a jejich členským okresním (obvodním) a regionálním komorám (§ 3 zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 121/1993 Sb.).
(3) Nepatří sem transfery dobrovolným svazkům obcí, ta patří na položku 5329.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
525Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním
5250Refundace poloviny náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

Polovina náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb. Zaměstnavatel poté, kdy zúčtoval zaměstnancům (resp. zaměstnancům se zdravotním postižením) náhradu mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, odečte podle zmíněného odstavce 2 (resp. odstavce 3) v případě, že je zaměstnavatelem v tomto odstavci uvedeným, polovinu zúčtované částky od pojistného, které má platit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), a zaplatí jí pouze rozdíl. ČSSZ převede tuto sumu (polovinu zúčtované náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti) ze svého výdajového účtu na svůj účet příjmový, aby tak učinila výdaj, který by v případě nekompenzované platby (v případě, že by se tato suma neodečítala od pojistného, zaměstnavatel by platil celé pojistné a tuto sumu by pak dostal od ČSSZ) byl transferem této sumy zaměstnavatelům. Výdaj této sumy z výdajového účtu ČSSZ zařadí na položku 5250 a její příjem na příjmový účet na položku 1614.
53Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní
531Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
5311Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

Nepatří sem i převody z fondů organizačních složek státu do jejich rozpočtových příjmů.
5312Neinvestiční transfery státním fondům

Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
5313Neinvestiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně

Neinvestiční transfery účtu, který je nástupnickým peněžním fondem Fondu národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.).
5314Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění
5315Odvod daně za zaměstnance

Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
5316Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance

Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na statní politiku zaměstnanost úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
5317Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištěni úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
5318Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv
5319Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
532Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Na položky tohoto podseskupení položek patří neinvestiční transfery obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje též hlavní město Praha.
5321Neinvestiční transfery obcím

Zahrnuje neinvestiční transfery obcím jiné než v položce 5322. Patří sem i transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím jejich zřizovatelů (převod těchto transferů obcím) a transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi prostřednictvím těchto obcí a krajů (převod těchto transferů krajům); k tomu v náplni seskupení položek 52.
5322Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu

Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté do souhrnného finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok
5323Neinvestiční transfery krajům

(1) Zahrnuje transfery poskytované krajům jiné než v položce 5324.
(2) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu krajům na to, aby mohly přiznávat a vyplácet zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc státní příspěvek za pobyt a péči poskytované na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obce s rozšířenou působností nezletilým dětem v tomto zařízení (§ 42g odst. 1, § 42h a § 42l odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákonů č. 134/2006 Sb. a č. 401/2012 Sb.).
(3) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 160 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 472/2011 Sb., č. 82/2015 Sb. a č. 101/2017 Sb.] krajům (§ 161 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) na to, aby mohly poskytovat dotace na činnost škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
(4) Na položku 5323 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu příslušným orgánům (§ 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy), kterými jsou kraje (§ 8 odst. 2 zákona č. 115/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.), na to, aby mohly přiznávat a vyplácet osobám poškozeným vybranými zvláště chráněnými živočichy náhrady škod, které tito živočichové způsobili (§ 10 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb.).
5324Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované krajům zahrnuté do finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok
5325Neinvestiční transfery regionálním radám

Neinvestiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
5329Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Zahrnuje např. neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí
533Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
5331Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a obce, dobrovolné svazky obcí a kraje příspěvky, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, podle § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a č. 24/2017 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb.
5332Neinvestiční transfery vysokým školám

Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám
5333Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi

Neinvestiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na položky, na které patří neinvestiční transfery jejich zřizovatelům (položky z podseskupení 521 a 522 a položku 5332).
5334Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
5336Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Na tuto položku zařazují ústřední orgány státní správy, obce, dobrovolné svazky obcí a kraje neinvestiční transfery, které poskytují příspěvkovým organizacím, kterých jsou zřizovateli, jiné než ty, které patří na položku 5331. Jsou to zejména dotace podle § 54 odst. 1 písm. b), e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb., dotace podle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 27/2008 Sb. a dotace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu v náplni seskupení položek 52).
5339Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Na tuto položku zařazují organizace neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, zřizovateli kterých nejsou. V případě, že budou zákonem zřízeny další právnické osoby podobné příspěvkovým organizacím (jiné než právnické osoby, transfery jimž se zařazují na položky 5332, 5333 a 5334), budou sem patřit i neinvestiční transfery těmto právnickým osobám.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
(1) V konsolidaci na úrovni organizace se eliminuji položky 5342 (při převodu sociálnímu fondu obcí a krajů) a 5344 až 5349.
(2) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní prostředky převáděné z peněžního fondu (bankovního účtu) organizační složky státu nebo právnické osoby používající rozpočtovou skladbu do jiného peněžního fondu (na jiný bankovní účet) téže organizační složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i peněžní prostředky převáděné hlavním městem Prahou jejím městským částem a peněžní prostředky převáděné těmito městskými částmi hlavnímu městu Praze. ve znění zákonů č. 27/2008 Sb. a č. 24/2017 Sb. Výdaje patřící na položky tohoto podseskupení se v odvětvovém třídění zařazují na paragraf 6330.
(3) Co se rozumí peněžním fondem a jak se posuzují převody peněžních prostředků na účty termínovaných vkladů a podobné nástroje a převody z nich, stanoví odstavec 3 náplně podseskupení položek 413.
(4) Na položky podseskupení 534 patří výdaje na převody mezi peněžními fondy téže organizace bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou pokladnou nebo mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i výdaje na převody uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou.
5341Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti
5342Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
5343Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů

V organizačních složkách státu na tuto položku patří převody vlastnímu zařízení závodního stravování organizačních složek státu na jeho účet závodního stravování (§ 3 odst. 3vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích), a to převody podle § 3 odst. 2 a 10 vyhlášky č. 430/2001 Sb. [převody k úhradě ostatních provozních nákladů na závodní stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 430/2001 Sb. a vratné zálohy na pořízení nebo zvýšení zásob]. V územních samosprávných celcích na tuto položku patří převody na vlastní účty cizích prostředků.
5344Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů

Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a rozvoje.
5345Převody vlastním rozpočtovým účtům

(1) Na tuto položku se zařazují výdaje mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě představující převody do rozpočtu téže organizace (na účet státního rozpočtu organizační složky státu, do rozpočtu státního fondu nebo do rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce.
(2) Na položku 5345 nepatří výdaj z peněžních prostředků tvořících součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady na bankovním účtu na převod do oddělené pokladny, takový výdaj patří na položku 5348.
5346Převody do fondů organizačních složek státu

Tato položka se použije pro převody neinvestičních prostředků poskytnuté do fondů organizačních složek státu. Patří sem i převody neinvestičních prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu z výdajů státního rozpočtu podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění zákona č. 482/2004 Sb. (převody investičních prostředků patří na položku 6361).
5347Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní subjektivitu (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto neinvestiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy neinvestičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i neinvestiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
5348Převody do vlastní pokladny

(1) Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly pokladnu používat v režimu oddělených pokladen (je popsán v náplni položky 4138).
(2) Položka 5348 vyjadřuje, že převod se uskutečnil do oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady. Zařazují se na ni částky vydané z bankovního účtu rozpočtu do oddělené pokladny mezi peněžní prostředky tvořící součást rozpočtu obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady (příjem oddělené pokladny z tohoto převodu se zařazuje na položku 4134) a částky vydané z peněžních prostředků z oddělené pokladny tvořících v ní součást peněžních prostředků rozpočtu mezi peněžní prostředky tvořící součást rozpočtu jiné oddělené pokladny (její příjem z tohoto převodu se zařazuje na položku 4138).
5349Ostatní převody vlastním fondům

Na tuto položku se zařazují převody vlastním fondům jiné než ty, které patří na předcházející položky tohoto podseskupení položek, například převodu fondu kulturních a sociálních potřeb jiné než převody základního přídělu.
535Převody do vlastních fondů přes rok
5350Převody do vlastních fondů přes rok
(1) Výdaj peněžních prostředků z vlastního peněžního fondu na převod do jiného vlastního peněžního fondu ke konci roku, očekává-li se, že příjem do tohoto peněžního fondu se uskuteční až v roce následujícím. Uskuteční-li se pak příjem přece jen ve starém roce, převedená částka se z položky 5350 vyřadí a zařadí se na položku odpovídající peněžnímu fondu, do nějž se převedla.

(2) Výdaj, kterým je odepsání částky z bankovního účtu začátkem roku, jestliže tato částka byla z něj vybrána koncem předcházejícího roku, zejména byla koncem předcházejícího roku vybrána v hotovosti prostřednictvím platební karty a složena do pokladny, avšak odepsána z bankovního účtu, ke kterému je platební karta vydána, byla až v roce následujícím.
536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby
5361Nákup kolků

Na tuto položku patří výdaje na pořízení kolků určených k tomu, aby organizace jimi hradila daně a poplatky, ke kterým je povinna. Patří sem i výdaje organizačních složek státu na nákupy kolků, jestliže na tyto nákupy nepoužívají peněžní prostředky utržené jejich prodejem. Jestliže je na jejich nákupy používají, patří sem výdaje na prvotní nákup kolků při zavedení jejich prodeje a výdaje na nákup kolků při zvýšení jejich zásoby.
5362Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

(1) Platby všech daní a poplatků, jak jsou uvedeny ve třídě 1, s výjimkou odvodů za odnětí zemědělské půdy, poplatků za odnětí lesní půdy hrazených v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku (patří na položku 6121) a ostatních daní, které v souladu s účetními předpisy vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku (patří na příslušné položky podseskupení 612). Na položku 5362 nepatří ani správní poplatky placené v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položky 10 a 24 přílohy k tomuto zákonu) kontaktnímu místu veřejné správy (§ 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 263/2011 Sb.). Výjimkou jsou a na položku 5362 patří správní poplatky placené kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou matriční úřady, jsou-li součástí újezdních úřadů [§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů], a správní poplatky placené kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou zastupitelské úřady. Platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou obce nebo kraje, patří na položku 5365 a platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou notáři, banky, držitelé poštovní licence a Hospodářská komora České republiky, patří na položku 5169.
(2) Patří sem i nákup dálničních známek v tuzemsku.
(3) Daň z přidané hodnoty sem patří vždy v případě, že ji organizace platí správci daně [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] jakožto osoba povinná k dani, která dodala zboží nebo poskytla služby za úplatu v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku (jakožto dodavatel) [§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 502/2012 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 80/2019 Sb.]. Platí-li ji finančnímu úřadu z jiného důvodu [z důvodu podle § 2 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákona č. 502/2012 Sb., nebo podle § 92a až 92i zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 370/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 80/2019 Sb.] (jakožto odběratel), může se rozhodnout, že platby této daně místo na položku 5362 se budou zařazovat na položku, na niž patří výdaj za hodnotu, jejíž dodání, poskytnutí, pořízení nebo dovoz (§ 2 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákonů č. 502/2012 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 80/2019 Sb.) je předmětem této daně.
(4) Na tuto položku patří i daň z přidané hodnoty, kterou organizace zaplatila finančnímu úřadu a ten ji nebo její část organizaci vrací, ať už jako přeplatek nebo nadměrný odpočet. V tom případě organizace přijme částku, kterou jí finanční úřad takto vrací, jako kompenzaci výdajů a zařadí ji na položku 5362 v záporné hodnotě.
(5) Na tuto položku patří jen platby státnímu rozpočtu, platby krajům, obcím a státním fondům jsou na položce 5365.
5363Úhrady sankcí jiným rozpočtům

(1) Pokuty, penále, úroky z prodlení, poplatky z prodlení a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí (sankce placené jiným subjektům patří na položku 5191), jsou-li odděleny od plateb, za jejichž zpoždění jsou placeny (sankce, které nelze od plateb, za jejichž zpoždění jsou uloženy, oddělit, se zatřiďují na stejné položky jako tyto platby).
(2) Patří sem zvláště odvody a penále za porušení rozpočtové kázně podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. 270/2007 Sb. a č. 26/2008 Sb. a podle § 22 odst. 4 až 5 a 7 až 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákonů č. 477/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 465/2011 Sb. a č. 24/2015 Sb. (převody podle § 22 odst. 6 patří na položku 5909), pokuty podle § 22a a 22b tohoto zákona, pokuty podle § 37 a 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákonů č. 437/2003 Sb. a č. 230/2006 Sb., pokuty, penále a úroky z prodlení podle § 250 až 253 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokuty a přirážky k pojistnému podle § 20 až 22 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) apod.
(3) Sankce podle soukromoprávních předpisů a podle smluv uzavřených podle nich, jako úroky z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či smluvní pokuty podle § 2048 až 2052 občanského zákoníku, patří na položku 5363 jen v případě, že jsou placeny státu, státním fondům, obcím, krajům, regionálním radám nebo dobrovolným svazkům obcí, jinak patří na položku 5191.
5364Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů s výjimkou vratek transferů prováděných při finančním vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku 5366. Na tuto položku patří vratky transferů poskytnutých v běžném roce (nevrací-li se nespotřebovaná část transferu jako minusový příjem) i v letech dřívějších. Patří sem vratky transferů všeho druhu [úvodní ustanovení, písmeno r), věta za prvním středníkem].
5365Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

(1) Platby daní a poplatků, jestliže jejich příjemcem jsou kraje, obce nebo státní fondy. Kraje a obce na tuto položku zařazují výdaje na placení daní ze svých příjmů [§ 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 písm. g) zákona o rozpočtovém určení daní (zákon č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] i v případě, že výdaj k zaplacení této daně neprovádějí a neinkasují tak její příjem a jen si částku odpovídající této dani ponechávají na svém bankovním účtu. Neexistující příjem této částky zařazují kraje na položku 1123 a obce na položku 1122.
(2) Platby správních poplatků kontaktním místům veřejné správy, kterými jsou obce nebo kraje.
5366Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Zahrnuje výdaje z finančního vypořádáni minulých let hrazené obcemi krajům nebo naopak výdaje krajů hrazené obcím a dobrovolným svazkům obcí z titulu finančního vypořádání minulých let (např. doplatky dotací na sociální dávky.
5367Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

Zahrnuje vzájemné vypořádací vztahy mezi obcemi navzájem, mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí a mezi dobrovolnými svazky obcí navzájem. Při vypořádání přes hranice okresu se zároveň použije záznamová jednotka 026 a přes hranice kraje 035.
5368Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Výdaje z finančního vypořádání mezi na jedné straně regionální radou a na druhé krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Pokud by došlo k vypořádání přes hranice kraje, použije se záznamová jednotka 035.
5369Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

Transfery jiné, než které patří na ostatní položky podseskupení položek 536.
54Neinvestiční transfery obyvatelstvu
541Sociální dávky
5410Sociální dávky

Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení (i do zahraničí), tj dávek zahrnutých do pododdílů odvětvového třídění 411 až 418, paragrafu 4195 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjčených prostředků obyvatelstvu. Patří sem i výsluhové náležitosti podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 132 až 137), odbytné (§ 138 a 139), odchodné (§ 140) a úmrtné (§ 141), a výdaje k uspokojení výsluhových nároků podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, tj. výsluhový příspěvek (§ 157 až 163), odchodné (§ 155 a 156), úmrtné (§ 164) a úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu (§ 164a odst. 1).
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
542Náhrady placená obyvatelstvu
Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady zařazené do seskupení položek 51.
5421Náhrady z úrazového pojištění

Zahrnuje i spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
5423Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.

Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy po odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315, 5316 a 5317.
5424Náhrady mezd v době nemoci

Na tuto položku zařazuje organizace peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo jako stejná plnění podle jiných zákonů, například jako plat ve snížené výši při dočasné neschopnosti k výkonu služby podle § 128 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jako měsíční odměna ve snížené výši podle § 73 odst. 4 zákona o obcích (zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a nebo jako náhrada mzdy nebo platu podle § 45 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Peněžitá plnění poskytovaná v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény sem patří i v případě, že jsou označená jinak než jako náhrada mzdy nebo platu (například jsou označená jako plat ve snížené výši), jako je peněžité plnění podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb. a č. 305/2008 Sb. Na položku 5424 patří veškeré částky vyplacené za první dva týdny nemoci bez ohledu na to, že část z nich se organizaci vrací podle § 9 odst. 2 a 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (vrácené částky zařazuje Česká správa sociálního zabezpečení na položku 5250 a organizace je jakožto příjem neuvádějí, protože místo toho, aby je přijímaly, je podle uvedeného ustanovení odečítají od pojistného na sociální zabezpečení, které této správě odvádějí z mezd svých zaměstnanců), a bez ohledu na to, že organizační složky státu tyto částky převádějí z výdajového účtu státního rozpočtu pro ně určeného na výdajový účet státního rozpočtu pro mzdy, aby mohly být vyplaceny spolu s nimi podle § 48 odst. 3 zákona o krajích (zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
5425Příspěvek na náklady pohřbu dárce orgánu a náhrada poskytovaná žijícímu dárci

Na tuto položku se zařazuje příspěvek na náklady související s vypravením pohřbu zemřelému dárci, kterému byl proveden odběr orgánu podle transplantačního zákona, a náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů žijícím dárcem orgánu a rozdíl mezi jeho ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který tomuto dárci vznikl dočasnou pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, které si tento odběr vyžádal [§ 28a a 28b zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 44/2013 Sb.].
549Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5491Stipendia žákům, studentům a doktorandům
5492Dary obyvatelstvu

Zahrnuje výlučně peněžité dary poskytované obyvatelstvu. Výdaje na nákup darů poskytovaných v naturální formě se zařazuji na položku 5194.
5493Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

Zahrnuje transfery poskytované v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty. Jde zejména o neinvestiční dotace poskytované ministerstvy zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj, kultury apod. fyzickým osobám - vlastníkům zemědělské nebo lesní půdy či kulturních památek, osobám, které se podílejí na výzkumu a vývoji, apod. Patří sem i neinvestiční transfery podnikatelům na jinou než podnikatelskou činnost.
5494Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

Výdaje na peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.) nebo u územních samosprávných celků odměny v různých soutěžích, kupříkladu o nejlepší dětskou kresbu apod. Na tuto položku patří i výdaje na státní vyznamenání udělovaná podle zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky. Na tuto položku patří i výdaje na pořízení věcí, které se mají použít jako věcné ocenění nebo vyznamenání. Odměny (peněžité ceny) z veřejných soutěží a veřejných příslibů (podle § 2884 až 2889 občanského zákoníku) patří na položku 5021.
5495Stabilizační příspěvek vojákům

Stabilizační příspěvek vojákům z povolání podle § 70b zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5496Služební příspěvek vojákům na bydlení

Služební příspěvek na bydlení vojákům podle § 61a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5497Náborový příspěvek

Náborový příspěvek podle § 135a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a podle § 69 a 70 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
5498Kvalifikační příspěvek a jednorázová peněžní výpomoc vojákům

Kvalifikační příspěvek vojákům (§ 70a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) a jednorázová peněžní výpomoc vojákům (§ 63 téhož zákona).
5499Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

(1) Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako například kapesné chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, mladým manželstvím, na stavební spoření apod.
Na položku 5499 se zařazuje i motivační příspěvek žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání (§ 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 165/2014 Sb.).
(3) Zahrnuje i přímo vyplácené příspěvky a odměny zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů. Zahrnuje například přímé příspěvky na nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů.
55Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí

(1) Na položky seskupení položek 55 se zařazují neinvestiční transfery (§ 2 odst. 2 věta druhá vyhlášky) zahraničním osobám (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) s výjimkou sociálních dávek, členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii (odstavec 10 náplně třídy 5). Na položky z podseskupení 551 a 552 patří transfery veřejným zahraničním právnickým osobám (mezinárodním vládním organizacím a cizím státům) a platby Evropské unii povahy členských příspěvků a sankcí, na položky z podseskupení 553 transfery zahraničním fyzickým osobám (cizincům) a soukromým zahraničním právnickým osobám (zahraničním právnickým osobám zřízeným podle soukromého práva a mezinárodním nevládním organizacím) a na položky z podseskupení 554 členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám-mezinárodním organizacím, jejichž protihodnotou jsou členská práva.
(2) Mezinárodními organizacemi rozumějí sdružení právnických nebo fyzických osob různých států, která jsou sama právnickými osobami a Česká republika je jako takové uznává, jsou založená mezinárodní smlouvou nebo zakladatelským právním jednáním jako sdružení (spolek nebo podobná právnická osoba) podle českého nebo cizího práva a jejich převažující činností není činnost podnikatelská.
(3) Mezinárodními vládními organizacemi pro účely této vyhlášky se rozumějí sdružení států založená mezinárodní smlouvou, například Evropská unie (sdělení č. 44/2004 Sb. m. s. a č. 111/2009 Sb. m. s.), Organizace spojených národů (vyhláška č. 30/1947 Sb. a sdělení č. 36/1999 Sb.), Organizace Severoatlantické smlouvy (sdělení č. 66/1999 Sb.), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (sdělení č. 266/1998 Sb.), Světová obchodní organizace (sdělení č. 191/1995 Sb.), Rada Evropy (sdělení č. 123/1995 Sb.), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (vyhláška č. 59/1958 Sb.), Světová zdravotnická organizace (vyhláška č. 189/1948 Sb.), Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (sdělení č. 196/1947 Sb.), Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace evropských a středomořských zemí pro ochranu rostlin apod., a rovněž sdružení států nebo veřejných právnických osob různých států na základě právního předpisu nadnárodního orgánu, například evropská seskupení pro územní spolupráci se sídlem mimo území České republiky zřízená podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006.
(4) Mezinárodními nevládními organizacemi pro účely této vyhlášky se rozumějí mezinárodní organizace jiné než vládní. Jsou jimi například Mezinárodní červený kříž, Transparency International, jednotlivá konsorcia evropské výzkumné infrastruktury [nařízení Rady (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) ve znění nařízení Rady (EU) č. 1261/2013] se sídlem mimo Českou republiku, Světová organizace skautského hnutí apod. Mezinárodními nevládními organizacemi jsou i právnické osoby, kterým bylo podle zrušeného zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů, povoleno vyvíjet činnost a které se považují za právnické osoby, které zřídily v České republice zahraniční pobočný spolek nebo které byly zřízeny nebo kterým bylo podle něj povoleno mít sídlo v České republice a které se považují za spolky (§ 126 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).
(5) Mezinárodními organizacemi nejsou obchodní společnosti a družstva [zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] včetně evropských společností [nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, zákon č. 627/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů], evropských hospodářských zájmových sdružení [nařízení Rady (EHS) č. 2137/1985, zákon č. 360/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů] a evropských družstevních společností [nařízení Rady (ES) č. 1435/2003, zákon č. 307/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů] (§ 3 zákona č. 90/2012 Sb.), ani když jsou jejich společníky osoby z různých států. Bez ohledu na tuto skutečnost transfery jim poskytované, mají-li sídlo v České republice, patří na položky z podseskupení 521, 561, 631 a 641, a mají-li sídlo mimo Českou republiku, na položky z podseskupení 553, 567, 638 a 647.
(6) Při zařazování transferů mezinárodním organizacím na položky nerozhoduje, zda Česká republika nebo české právnické osoby jsou jejich členkami.
(7) Zahraničními právnickými osobami nejsou právnické osoby se sídlem v České republice (§ 26 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., § 3024 odst. 1 občanského zákoníku), ani když vystupují jako tuzemské zastoupení mezinárodní nevládní organizace, například Český výbor pro UNICEF, Transparency International - Česká republika, konsorcia evropské výzkumné infrastruktury se sídlem v České republice, České centrum Mezinárodního PEN klubu, Český červený kříž (§ 3 a 4 zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění zákona č. 375/2011 Sb.), Společnost pro orbu České republiky apod. Transfery těmto právnickým osobám (spolkům) patří na položky 5222, 5622 a 6322.
(8) Při zařazování výdajů na položky seskupení 55 nerozhoduje, jsou-li prováděny v zahraničí, z českého území do zahraničí, na českém území nebo ze zahraničí do českého území (odstavec 8 náplně třídy 5).
(9) Na položky ze seskupení 55 nepatří transfery českým osobám (tuzemcům a tuzemským právnickým osobám), a to ani když jsou mezinárodními organizacemi, ať už vládními nebo nevládními.
551Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům

Na položky tohoto podseskupení položek patří neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a sankce placené Evropské unii. Jsou to neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím s výjimkou Evropské unie (položka 5511), neinvestiční transfery poskytované Evropské unii (ostatní položky podseskupení) a sankce jí placené (v rámci položky 5512).
5511Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím

(1) Na tuto položku patří transfery mezinárodním vládním organizacím s výjimkou nadnárodních orgánů, ty patří na ostatní položky tohoto podseskupení. Nadnárodním orgánem se rozumí mezinárodní vládní organizace, která svými právními akty může stanovit práva a povinnosti právnickým a fyzickým osobám na českém území.
(2) Na položku 5511 patří například příspěvky Ministerstva dopravy placené Evropské kosmické agentuře na nepovinné činnosti [čl. V odst. 1 písm. b) a čl. XIII odst. 2 Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. Příspěvky na povinné činnosti patří na položku 5541.
5512Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům

Transfery Evropské unii. Patří sem i sankce, které se jí platí.
5513Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků Evropské unie

Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropské unie za Národní fond podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před středníkem zákona č.218/2000 Sb.
5514Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a odst. 4 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (odvody vlastních zdrojů podle daně z přidané hodnoty) poukazované měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet vedený Evropské unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto položku patří i částky poukázané na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení.
5515Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa na odvody Evropské unii podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom (odvody vlastních zdrojů podle hrubého národního důchodu) poukazované měsíčně podle čl. 10a odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, na účet vedený Evropské unii Českou národní bankou podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení. Na tuto položku patří i částky poukázané na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení. Na tuto položku patří i měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování mechanismu opravy pro Spojené království v rozpočtu Evropské unie (čl. 4 a 5 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů), a měsíční úhrady, kterými se Česká republika podílí na financování hrubého snížení ročních příspěvků založených na hrubém národním důchodu, které podle čl. 2 odst. 5 tohoto rozhodnutí obdrží v letech 2014 až 2020 Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a na léta 2014 až 2016 Rakousko. Na položku 5515 patří i odvody prostředků, kterými se Česká republika podílí na financování úlev pro země, které se neúčastní na některých společných politikách Evropské unie [čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků], a částky poukázané na základě oprav a úprav podle čl. 10a a 10b tohoto nařízení.
5516Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků

Na tuto položku se zařazují částky, které podle čl. 9 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků, ve znění nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804, poukazuje Ministerstvo financí v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa na bankovní účet Evropské unie vedený Českou národní bankou podle prvního pododstavce téhož odstavce pro vlastní zdroje EU jakožto úhradu případného záporného úroku, který banka Evropské unii z peněžních prostředků, které má na tomto účtu uloženy, strhla.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
552Neinvestiční transfery cizím státům

Neinvestiční transfery cizím státům, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo na českém území či ze zahraničí do českého území (zastupitelským úřadům cizích států) (odstavec 8 náplně třídy 5).
5520Neinvestiční transfery cizím státům
553Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Neinvestiční transfery zahraničním osobám (cizincům a zahraničním právnickým osobám) s výjimkou neinvestičních transferů poskytovaných nadnárodním orgánům a jiným mezinárodním vládním organizacím (patří na položky podseskupení 551) a cizím státům (patří na položky podseskupení 552) a s výjimkou sociálních dávek (patří na položku 5410), avšak včetně neinvestičních transferů poskytovaných mezinárodním nevládním organizacím se sídlem mimo území České republiky.
5531Peněžní dary do zahraničí

Transfery povahy darů (§ 2055 a násl. občanského zákoníku) poskytovaných v penězích zahraničním osobám kromě mezinárodních vládních organizací a cizích států [§ 7 odst. 1 písm. n) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 138/2006 Sb. a č. 366/2011 Sb.].
5532Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

(1) Na tuto položku patří neinvestiční transfery zahraničním osobám (cizincům a zahraničním právnickým osobám) s výjimkou mezinárodních vládních organizací a cizích států a s výjimkou transferů povahy darů.
(2) Na položku 5532 nepatří dávky sociálního zabezpečení ani v případě, že jsou poskytovány cizincům (§ 26 odst. 1 a § 28 zákona č. 91/2012 Sb.), a to ani tehdy, kdy jsou poskytovány do zahraničí (například § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákonů č. 241/1994 Sb. a č. 424/2003 Sb.); patří na položku 5410.
56Neinvestiční půjčené prostředky
Vymezení jednotlivých položek je obdobné jako v seskupeních položek 52, 53 a 54 Jde zásadně o půjčené prostředky poskytované jako akt rozpočtové politiky, tedy v zájmu podpory druhého subjektu nebo jeho programu. Tyto půjčené prostředky přitom mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů) tohoto subjektu. Naopak na toto seskupení se nezařadí půjčené prostředky poskytované jako nástroj řízené likvidity, kdy je primárním cílem daných půjčených prostředků maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Tyto operace se zařadí na třídu 8.
554Členské příspěvky mezinárodním organizacím

Členské příspěvky a podobné platby, jejichž protihodnotou jsou členská práva, placené mezinárodním organizacím s výjimkou Evropské unie (platby tohoto druhu Evropské unii patří na položky 5514, 5515 a 5516).
5541Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím

Na tuto položku patří členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím (odstavec 3 náplně seskupení položek 55). Jsou to například příspěvky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy placené Evropské kosmické agentuře na povinné činnosti [čl. V odst. 1 písm. a) a čl. XIII odst. 1 Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (č. 92/2009 Sb. m. s.)]. Příspěvky na nepovinné činnosti patří na položku 5511.
5542Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím

Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím (odstavec 4 náplně seskupení položek 55). Patří sem i platby povahy členských příspěvků tzv. euroregionům, jsou-li spolky, zájmovými sdruženími právnických osob nebo podobnými právnickými osobami se sídlem mimo území České republiky (odstavce 15 a 18 náplně položky 5179).
561Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
5611Neinvestiční půjčené prostředky finančním institucím

Neinvestiční půjčené prostředky bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 5614. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5612Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
5613Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
5614Neinvestiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu

Neinvestiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční půjčené prostředky Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5615Neinvestiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu

Neinvestiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i neinvestiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
5619Ostatní neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
562Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
5621Neinvestiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
5622Neinvestiční půjčené prostředky spolkům
5623Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
5624Neinvestiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
5629Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
563Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
5631Neinvestiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
5632Neinvestiční půjčené prostředky státním fondům
5633Neinvestiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
5634Neinvestiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění
5639Ostatní neinvestiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
564Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
5641Neinvestiční půjčené prostředky obcím
5642Neinvestiční půjčené prostředky krajům
5643Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám

Neinvestiční půjčené prostředky subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
5649Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
565Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
5651Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
5652Neinvestiční půjčené prostředky vysokým školám
Zahrnuje neinvestiční půjčené prostředky poskytované vysokým školám.
5659Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím

Platby charakteru půjčených prostředků PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
566Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
5660Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
567Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
5670Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí
57Neinvestiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na jeho neinvestiční výdaje pro plněni závazků vyplývajících z mezinárodních smluv
571Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
5710Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
572Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
5720Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
573Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
5730Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
574Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
5740Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
575Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
5750Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
576Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
5760Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
577Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
5770Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
579Ostatní převody do Národního fondu
5790Ostatní převody do Národního fondu
58Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
581Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu
5811Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

(1) Na položku 5811 patří výdaje na odškodnění újmy, kterou organizace nezpůsobila a která s její činností ani jinak přímo nesouvisí. Jsou to zejména výdaje na odškodnění újmy vzniklé fyzickým nebo právnickým osobám tím, že plnily povinnosti uložené jim právními předpisy, jestliže jejich plnění nenapomáhá činnosti organizace, ale jejich účelem je celospolečenský prospěch.
(2) Na položku 5811 se zařazují též výdaje na náhrady, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj obcím, které zajistily pohřbení zemřelých, o jejichž pohřeb se nikdo jiný nepostaral (§ 5 odst. 5 věta druhá zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb.).
(3) Na položku 5811 patří též výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, které vynakládají organizační složky státu a územní samosprávné celky podle zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(4) Na položku 5811 se zařazují též finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření poskytované podle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb., a podle vyhlášky č. 432/2005 Sb. a vyhlášky č. 335/2006 Sb.
(5) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 37 odst. 7 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4 a § 48 odst. 1 písm. m) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 186/2005 Sb.] na to, aby mohly v případech, kdy vlastníci lesa si sami nevyberou odborné lesní hospodáře a jejich funkci vykonávají právnické nebo fyzické osoby podle § 37 odst. 6zákona č. 289/1995 Sb., poskytovat obcím s rozšířenou působností, v jejichž obvodu jakožto orgánů státní správy lesů lesy těchto vlastníků leží, peněžní prostředky na to, aby mohly těmto hospodářům za jejich činnost platit náhrady nákladů podle vyhlášky č. 423/2011 Sb. Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím s rozšířenou působností na této položce plusem. Obce s rozšířenou působností je také přijmou minusem na položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí lesním hospodářům.
(6) Na položku 5811 patří také náhrady k odškodnění újmy, kterou utrpěly fyzické osoby v důsledku válek, pohybu cizích vojsk a nespravedlivého jednání nedemokratických režimů a které jim byly přiznány podle ustanovení zvláštních právních předpisů, například podle § 23 a 27 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákonů č. 47/1991 Sb., č. 633/1992 Sb. a č. 198/1993 Sb., podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů č. 115/1994 Sb., č. 116/1994 Sb. a č. 153/1998 Sb., podle § 4 zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, podle § 5 zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, podle § 4 zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, ve znění zákona č. 491/2009 Sb., podle § 2 a 6 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 306/2008 Sb., č. 108/2009 Sb., č. 220/2011 Sb. a č. 212/2016 Sb., podle § 2 nařízení vlády č. 51/1994 Sb., o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace, podle § 1 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, podle § 1 nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací, podle § 1 nařízení vlády č. 145/2004 Sb., o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, podle § 1 nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole, a podle § 1 nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb. a č. 205/2014 Sb.
(7) Na položku 5811 patří také platby, které poukazují kraje (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) osobám poškozeným vybranými zvláště chráněnými živočichy jakožto náhrady škod, které tito živočichové způsobili (§ 10 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb.).
(8) Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a příspěvky, které se z rozpočtu Senátu poskytuji senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb. o jednacím řádu Senátu.
(9) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje náhrady, které vyplácí podle § 33 odst. 9 a 11 rozpočtových pravidel.
(10) Na položku 5811 patří i peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu dopravcům jako kompenzace dopadů slev nařízených státem (výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platný pro příslušný rok auveřejněný v Cenovém věstníku) podle obecných pravidel na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 [čl. 2 písm. l), čl. 3 odst. 2 a čl. 4 a 6].
(11) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 26 odst. 2 věta za středníkem zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům [§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.] na to, aby mohly obcím, které jsou orgány státní správy lesů [§ 47 odst. 1 písm. a)zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.], hradit náklady, které tyto obce vynaložily na zpracování lesních hospodářských osnov (§ 25 zákona č. 289/1995 Sb.) příslušnými osobami (§ 26 odst. 1 téhož zákona). Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím na této položce plusem. Obce je přijmou na položce 2324 a částky poukazované příslušným osobám za zpracování osnov zařadí na položku 5169.
(12) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 24 odst. 2 věta třetí zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.) na to, aby mohly obcím s rozšířenou působností (§ 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) poskytovat peněžní prostředky na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov vysadit meliorační a zpevňující dřeviny (§ 24 odst. 2 věta druhá a § 25 odst. 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb.) částečné úhrady zvýšených nákladů na tuto výsadbu podle § 2 vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto úhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou obcím s rozšířenou působností na této položce plusem. Stejně tak obce s rozšířenou působností je od krajů přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.
(13) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 35 odst. 1 věta třetí a odstavec 3 věta první zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům (§ 47 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 1/2005 Sb.), které uložily vlastníkům lesa provést opatření k melioraci nebo hrazení bystřin nebo činnost k předcházení nebezpečí lavin, vzniku svahových sesuvů a strží, povodňových vln a odstraňování následků živelních pohrom [§ 48a odst. 1 písm. f)zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.], aby mohly těmto vlastníkům hradit náklady, které na tato opatření nebo činnost vynaložili. Kraje tyto úhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.
(14) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 věta druhá zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům na to, aby mohly poskytovat vlastníkům lesa, kteří byli povinni strpět, aby se jejich pozemků užilo k přípravě, budování nebo údržbě zařízení meliorací a hrazení bystřin (§ 35 odst. 4 věta první zákona č. 289/1995 Sb.), náhrady majetkové újmy vzniklé v důsledku omezení výnosu nebo jiného užitku z těchto pozemků. Kraje tyto náhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům lesa na této položce plusem.
(15) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu [§ 11 odst. 3 a § 36 odst. 3 věta druhá a odstavec 4 věta druhá zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)] krajům, které rozhodly [§ 48a odst. 1 písm. h) zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 186/2006 Sb.] o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkům lesů z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.), je-li povinným subjektem Česká republika, na to, aby mohly těmto vlastníkům lesa poskytovat náhrady zvýšených nákladů způsobených těmito omezeními podle § 2 a 3 vyhlášky č. 80/1996 Sb. Kraje tyto náhrady přijmou minusem na položce 5811 a poukážou vlastníkům ochranných lesů a lesů zvláštního určení na této položce plusem.
(16) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu (§ 45 odst. 1 věta druhá zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.) krajům [§ 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)] na to, aby poskytovatelům zdravotních služeb vyplácely náhrady nákladů spojených s činností k ochraně před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu (§ 45 odst. 1 věta první zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 392/2005 Sb. a č. 375/2011 Sb., a vyhláška č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Kraje je přijmou minusem na položce 5811 a plusem na této položce je vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb.
(17) Na položku 5811 patří také částky poukazované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáváním nepoužitelných léčiv osobám podle § 88 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. a s jejich odstraňováním těmito osobami [§ 89 odst. 2 věta druhá zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 141/2009 Sb.]. Kraje je na položce 5811 přijmou minusem a plusem na této položce je vyplatí lékárnám.
(18) Na položku 5811 zařazuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský náhradu nákladů a ztrát, které vznikly osobám dotčeným mimořádným rostlinolékařským opatřením podle § 76 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 246/2011 Sb. a č. 279/2013 Sb. Na tuto položku také zařazují orgány veterinární správy náhradu nákladů a ztrát, které vznikly chovatelům v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, podle § 67 až 70 veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je-li příjemcem náhrady organizace, zařadí její příjem na položku 2324. Je-li jím obec nebo dobrovolný svazek obcí a poskytuje se prostřednictvím kraje, kraj přijme náhradu minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí obci.
(19) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo životního prostředí náhrady, které poskytuje obcím na území národních parků ke kompenzaci újmy, kterou tyto obce utrpěly tím, že příslušný kraj rozhodl o zařazení lesů na jejich území mezi lesy zvláštního určení [§ 48a odst. 1 písm. a) lesního zákona], a obcím se v důsledku toho snížily příjmy z daně z nemovitých věcí. Obce zařazují příjem náhrad na položku 2324. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím kraje ji kraj přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí obci.
(20) Na položku 5811 zařazuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydané peněžní prostředky, které poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol jakožto náhrady nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním některých zkoušek podle § 23 písm. e) a f) zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 53/2012 Sb. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím jen kraje ji kraj přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí příjemci. Při poskytnutí náhrady prostřednictvím kraje a obce ji kraj přijme minusem na položce 4116, plusem na této položce ji převede obci, obec ji přijme minusem na položce 5811 a plusem na této položce ji vyplatí příjemci.
59Ostatní neinvestiční výdaje
590Ostatní neinvestiční výdaje
5901Nespecifikované rezervy

Použije se jen pro rozpočtováni obecných rezerv, které nelze zařadil na specifičtější položku. Ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí druhovou povahou.
5902
5903


5904
Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání z minulých let hrazené jiným subjektům, než jsou veřejné rozpočty.

Rezerva na krizová opatření

Tuto položku používají jen kraje a obce, které na ni zařazují výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., a to jen v rozpočtu. Skutečné výdaje na zajištění přípravy na krizové situace, jejich řešení a odstraňování jejich následků se zařazují na položky odpovídající jejich povaze. V odvětvovém třídění rezervu na krizová opatření i skutečné výdaje zařazují kraje a obce na paragraf 5213. Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich rozpočet zařazují v druhovém třídění na položky odpovídající jejich povaze a jako celek na dílčí průřezový ukazatel 34.

Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

Na tuto položku zařazují organizace, které přijaly dotaci ze státního rozpočtu [§ 14 až 19 rozpočtových pravidel (zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)] nebo z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady [§ 10a až 10d zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)], částky vracené poskytovateli dotace na základě jeho výzvy podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 25/2015 Sb., nebo podle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.
5909Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

(1) Patří sem veškeré neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 5.
(2) Patří sem i výdaje, kterými jsou vrácení peněžních prostředků na základě vystavených dobropisů, zaplacení rozdílu mezi úhrnem přijatých záloh a částkou vyúčtování, která je nižší než tento úhrn záloh, a vrácení peněžních prostředků přijatých do příjmů (v organizačních složkách státu připsaných na příjmový účet) v důsledku omylu, a to v případě, že se vracejí peněžní prostředky přijaté v předchozích letech nebo, nepoužije-li se příjmová kompenzace, i v běžném roce (v organizačních složkách státu odepsání z výdajového účtu). Jestliže se tyto výdaje v roce, v kterém byly přijaty peněžní prostředky, které se jimi vracejí, provádějí jako příjmová kompenzace (jako záporné příjmy, v organizačních složkách státu odepsáním z příjmového účtu), zařazují se minusem na příjmové položky, na které byly vracené peněžní prostředky zařazeny při svém přijetí (v organizačních složkách státu při připsání na příjmový účet). Na položku 5909 se zařazují i mylné platby přijaté do výdajů (v organizačních složkách státu připsané na výdajový účet), a to jako minusový výdaj.
(3) Patří sem i výdaje představující krádež a výdaje k úhradě ukradených peněz nebo přijatých falešných bankovek (například když se z pokladny organizační složky státu ztratí hotovost přijatá jako příjmy nebo když se zjistí, že taková hotovost je falešná, převede se odpovídající částka z výdajového účtu na příjmový, ve výdajích se zařadí na položku 5909 a v příjmech na položky, na něž ukradené nebo falešné peníze patřily; když se z pokladny organizace ztratí hotovost určená na výdaje, zařadí se jako výdaj na položce 5909; stejně se postupuje u částek ukradených z bankovního účtu).
(4) Na tuto položku se zařazují i vratky peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám, například když taková osoba daruje organizaci peněžní částku na zakoupení určité věci s tím, ať případný zbytek částky je jí vrácen (je-li příjemcem takového daru rezervní fond organizační složky státu, provádí se vratka přímo z něj).
(5) Na tuto položku patří i výdaje, které jsou vratkami příjmů přijatých na příjmové účty státního rozpočtu v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné příjmy, ale jako kladné výdaje (u organizačních složek státu nejsou vydávány z příjmových účtů státního rozpočtu, ale z účtů výdajových).
(6) Na položku 5909 se zařazuje i vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 až 459 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2991 až 3005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Vrácení peněžních prostředků získaných podle neplatných nebo zrušených smluv však patří na položku 5179.
(7) Patří sem i odvody Národnímu fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jinému certifikačnímu orgánu operačních programů Evropské unie [čl. 123 až 126 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013] prováděné ke kompenzaci nesrovnalostí při hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými z evropských strukturálních a investičních fondů a s peněžními prostředky na jejich předfinancování [čl. 2 bod 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013], nemůže-li Evropská unie finanční opravy ke kompenzaci těchto nesrovnalostí provést úplným nebo částečným zrušením příspěvku na program nebo jeho části (čl. 85 a 143 až 147 téhož nařízení).
(8) Na položku 5909 zařazují podle svých vnitřních pravidel zpravodajské služby [§ 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 290/2005 Sb.], Policie České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů v evidencích výdajů nepodléhajících utajení všechny své výdaje za účelem utajení jejich podrobného třídění (§ 3 odst. 13 této vyhlášky).
(9) Na položku 5909 patří i výdaje představující převody peněžních prostředků obdržených do příjmů v předcházejícím roce, které v tom roce měly být poukázány z příjmů (příjmová kompenzace, v organizačních složkách státu z příjmového účtu), ale nestalo se tak.
599Dočasné zatřídění výdajů
5991Dočasné zatřídění výdajů

Na tuto položku jakožto součást tzv. přednastavené identifikace koruny zařazuje rozpočtový systém [§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.], který je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny a který automaticky zařazuje částky z bankovních výpisů na jednotky rozpočtové skladby, takové částky výdajů výdajových účtů státního rozpočtu, které z nich nebyly odepsány na základě platebního příkazu vystaveného organizační složkou státu a které proto nemohl zařadit na jednotky rozpočtové skladby uvedené v rezervaci založené podle § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb. Jsou to zejména výdaje uskutečněné prostřednictvím šeku nebo na základě nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu. Na tuto položku též může organizační složka státu zařadit již uskutečněné výdaje, které je třeba zařadit na položku nebo jiné jednotky rozpočtové skladby odlišné od těch, na něž byly zařazeny po uskutečnění výdaje, předtím, než založí rezervaci na tuto položku nebo tyto jiné jednotky rozpočtové skladby a zařadí je na ně. Rozpočtový systém na položku 5991 zařazuje též příjmy (minusové výdaje) výdajových účtů státního rozpočtu.
Výdaje a příjmy zařazené na této položce organizační složka státu z této položky vyřadí a zařadí na položku a ostatní jednotky rozpočtové skladby odpovídající jejich povaze ihned poté, kdy získá k tomu potřebné informace. Tato položka se nerozpočtuje. Na konci roku ani na konci jednotlivých měsíců nesmí vykazovat žádný zůstatek.
6KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
61Investiční nákupy a související výdaje
(1) Na položky seskupení položek 61 patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a na jeho technické zhodnocení. Mezi tyto výdaje se vedle plateb dodavateli tohoto majetku zahrnují i výdaje na hodnoty uvedené v § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. a č. 473/2013 Sb.
(2) Není-li organizace plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, zařazuje na položky seskupení položek 61 i částky, které dodavatelé dlouhodobého majetku platí jako daň z přidané hodnoty, tj. zahrnuje se celá cena placená dodavateli (tzv. cena včetně daně z přidané hodnoty) a nikoliv pouze tzv. cena bez daně z přidané hodnoty, i když ji dodavatel ve faktuře nebo jiném dokladu, na jehož základě mu organizace za dodávku platí, uvádí (k tomu náplň položky 5362). Je-li organizace plátcem daně z přidané hodnoty jakožto odběratel, může rozhodnout, že daň z přidané hodnoty, kterou v takovém případě správci daně [§ 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 360/2014 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.] platí, se místo na položku 5362 bude zařazovat na položku, na niž patří výdaj za dodanou hodnotu.
(3) V případě aktivace vlastního majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým je nehmotný majetek (definice je uvedena v náplni položky 5041), doba jehož použitelnosti je delší než rok a částka, za niž byl pořízen, převyšuje 60 tisíc Kč (§ 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášek č. 403/2011 Sb. a č. 460/2012 Sb.). Na položky tohoto podseskupení patří zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Patří sem i odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li jejich použitelnost delší než rok a odměna vyšší než 60 tisíc Kč (převod patentu podle § 15 zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ochranných práv k chráněné odrůdě podle § 24 odst. 1 zákona o ochraně práv k odrůdám, ochranné známky podle § 15 odst. 1 zákona o ochranných známkách, práva na průmyslový vzor podle § 19 odst. 1 a § 30 zákona o ochraně průmyslových vzorů, převod užitného vzoru podle § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona o užitných vzorech a převod topografie polovodičového výrobku podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků). Na položky podseskupení 611 patří i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku, převyšuje-li cena, která byla za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě zaplacena, 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179 nebo 5172); zaplacená cena ani doba použitelnosti zhodnocovaného nehmotného majetku nerozhoduje.
6111Programové vybavení

Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým jsou počítačové programy (software) a databáze. Jsou to výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů jakožto autorských děl podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5042 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a tento počítačový program je použitelný déle než rok (je-li použitelný méně než rok nebo zaplacená částka 60 tisíc Kč nepřevyšuje, výdaje na získání oprávnění se zařazují na položku 5172). Na položku 6111 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení každého jednotlivého programu převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5172); cena ani ocenění zhodnocovaného programu ani doba jeho použitelnosti nerozhodují.
6112Ocenitelná práva

Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, kterým nejsou informace, jiné soubory signálů ani oprávnění podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Na tuto položku patří například případné výdaje organizací, které provozují zařízení podle § 2 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na nákup povolenek k vypouštění emisí podle § 8 odst. 2 tohoto zákona.
6113Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti

Výdaje na převod práv k výsledkům výzkumu nebo vývoje, která nelze chránit podle zákonů o ochraně duševního vlastnictví (autorského zákona, zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona o ochraně práv k odrůdám, zákona o ochranných známkách, zákona o ochraně průmyslových vzorů, zákona o užitných vzorech, zákona o ochraně biotechnologických vynálezů ani zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků), od jejich vlastníka [§ 11, 15 a 16 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)].
6119Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Výdaje uvedené v náplni podseskupení položek 611, které nejsou uvedeny v náplních položek 6111, 6112 a 6113. Jsou to zejména výdaje na získání oprávnění k užití autorských děl kromě počítačových programů podle licenčních smluv uzavíraných s jejich autory, případně smluv podlicenčních (§ 46 až 57 autorského zákona, od 1. 1. 2014 § 2358 až 2389 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a podle smluv s právnickými nebo fyzickými osobami, které vykonávají majetková práva autorů (§ 12 až 27 autorského zákona) jako jejich dědici, právní nástupci dědiců nebo stát po jejich zániku (§ 26), zaměstnavatelé autorů (§ 58), objednatelé kolektivních děl (§ 59) a kolektivní správci majetkových autorských práv (§ 95 až 104), jestliže toto oprávnění má povahu práva vlastnického, zejména jestliže není časově omezeno (nemá-li tuto povahu, výdaje na jeho získání patří na položku 5041 nebo popřípadě 5164), částka, která za jeho udělení byla zaplacena, převyšuje 60 tisíc Kč a toto oprávnění je na dobu delší než rok (je-li na rok nebo dobu kratší nebo platba za ně nepřevýšila 60 tisíc Kč, výdaje na jeho získání se zařazují na položku 5179). Na tuto položku patří též odměny držitelům nehmotného majetku chráněného zákony o ochraně duševního vlastnictví (majitelům patentů a podobných oprávnění) za převod těchto patentů a podobných oprávnění, jestliže je organizace výjimečně pořizuje, a to v případě, je-li doba jejich použitelnosti delší než rok a odměna přesahuje 60 tisíc Kč. Na položku 6119 se zařazují i výdaje na technické zhodnocení nehmotného majetku kromě počítačových programů, jestliže zaplacená cena za technické zhodnocení v každém jednotlivém případě převyšuje 60 tisíc Kč (jestliže nepřevyšuje, výdaje patří na položku 5179); cena ani ocenění zhodnocovaného nehmotného majetku ani doba jeho použitelnosti nerozhodují. Na položku 6119 patří i výdaje uvedené ve třetí větě náplně podseskupení položek 611.
612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Součásti výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zatřiďují podle jejich charakteru pod jednotlivé položky podseskupení 612 (v současné době pořizovací cena 40 tis. Kč a doba použitelnosti jeden rok), včetně projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného povolení stavby.
6121Budovy, haly a stavby

(1) Výdaje na pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot majících povahu dlouhodobého hmotného majetku, které mezi stavby zařazují účetní předpisy (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).
(2) Na tuto položku patří i výdaje odpovídající nákladům, které účetní předpisy vyjmenovávají jakožto součást ocenění dlouhodobého majetku (§ 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.), a další obdobné výdaje, které s pořízením souvisejí.
(3) Na položku 6121 může být zařazována i daň z přidané hodnoty placená organizacemi z přenesené daňové povinnosti (§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákonů č. 47/2011 Sb., č. 502/2012 Sb., č. 360/2014 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 80/2019 Sb.) za stavební práce (§ 92e téhož zákona) k pořízení budov, jiných staveb a dalších věcí a hodnot podle odstavce 1, a to v případě, že organizace tak rozhodla (odstavec 15 náplně třídy 5).
(4) Na položku 6121 patří i výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit.
6122Stroje, přístroje a zařízení
6123Dopravní prostředky

Včetně nákupů transportních zařízení. Na tuto položku patří celkové výdaje na pořízení vozidla včetně příslušenství, které je součástí jeho dodávky.
6124Pěstitelské celky trvalých porostů

Výdaje na dodavatelské pořízení a nadlimitní technické zhodnocení pěstitelských celků trvalých porostů (§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).
6125Výpočetní technika

Na tuto položku patří výdaje na dodavatelské pořízení dlouhodobého hmotného majetku tvořícího součást informačních a komunikačních technologií (je vyjmenován v odstavci 4 náplně položky 5168).
6127Kulturní předměty

Výdaje na pořízení předmětů, které mají povahu autorského díla [§ 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 216/2006 Sb.], nemají-li být součástí stavby, předmětů kulturní hodnoty (příloha č. 1 k zákonu č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.), sbírek muzejní povahy (§ 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.), předmětů, které jsou pořizovány pro sbírku muzejní povahy (odstavec 3 téhož paragrafu), movitých kulturních památek (§ 2 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 142/2012 Sb.) a archiválií [§ 2 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 190/2009 Sb. a č. 167/2012 Sb.]. Na tuto položku patří i výdaje na pořízení jiných kulturních statků [kulturních statků podle přílohy I nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků (kodifikované znění), které nejsou uvedeny ve větě první].
6129Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

Včetně např. nákupu základního stáda a hospodářských zvířat.
613Pozemky
6130Pozemky

Výdaje na pořízení pozemků. Výdaje vynakládané od 1. 1. 2014 na pořízení staveb s pozemky, na nichž stojí (staveb, které jsou podle § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku), nelze-li výdaj na pořízení stavby od výdaje na pořízení pozemku oddělit, patří na položku 6121.
614Nadlimitní věcná břemena a právo stavby
6141Právo stavby

Na položku 6141 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch zřídil na svém pozemku právo stavby (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku).
6142Nadlimitní věcná břemena

Na položku 6142 zařazuje organizace platby subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci věcné břemeno (§ 1257 až 1308 občanského zákoníku), není-li výdaj za toto právo součástí výdajů na pořízení stavby a přesahuje-li celková cena, kterou za ně organizace platí, 40 tisíc Kč. Výdaje na podlimitní věcná břemena patří na položku 5122.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
62Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nastroj řízení likvidity
620Nákup akcii a majetkových podílů
6201Nákup akcií

Na tuto položku patří částky, za něž organizace nakupuje akcie, i částky, jimiž organizace jakožto upisovatelka akcií splácí akcie, které upsala, a to jak při zakládání akciové společnosti, tak při zvyšování jejího základního kapitálu.
6202Nákup majetkových podílů

Např. majetkový vklad do společnosti s ručením omezeným.
6209Nákup ostatních majetkových nároků

Zejména platby osobám oprávněným ze zákonů o zmírnění následků majetkových křivd, od nichž organizace kupuje právo na vydání věci podle těchto zákonů.
621Vklady do fundací a ústavů

Výdaje představující vklady do fundací (§ 303 až 401 občanského zákoníku) a ústavů (§ 402 až 418 občanského zákoníku).
6211Vklady do nadací

Výdaje při zakládání nadací (§ 306 až 393 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující vklady [§ 310 písm. d) a § 327 až 333] a zvýšení nadační jistiny a nadačního kapitálu (§ 334 odst. 1 a § 342 a 343).
6212Vklady do nadačních fondů

Výdaje při zakládání nadačních fondů (§ 394 až 401 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující vklady [§ 396 odst. 1 písm. d)] a dary (§ 398 odst. 1).
6213Vklady do ústavů

Výdaje při zakládání ústavů (§ 402 až 418 občanského zákoníku) a v jejich prospěch, představující vklady [§ 405 odst. 1 písm. c)].
63Investiční transfery
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobně jako v seskupeních položek 52,53 a 54.
631Investiční transfery podnikatelským subjektům
6311Investiční transfery finančním institucím

Investiční transfery bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6314. Patří sem i investiční transfery těmito subjekty zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6312Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám

Investiční transfery fyzickým osobám vyvíjejícím podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční. Patří sem i investiční transfery těmito fyzickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

Investiční transfery subjektům zřízeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. (veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem, společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem a družstvům) a dalších předpisů jako právnické osoby vyvíjející podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost kromě činnosti finanční s výjimkou transferů, které patří na položky 6315 a 6316. Patří sem i investiční transfery těmito právnickými osobami zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6314Investiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu

Investiční transfery akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména investiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
63156316
Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu

Investiční transfery Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.


Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem

Investiční transfery akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným, v nichž mají alespoň poloviční podíl [§ 31 až 33 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)] obce nebo kraje a které mají oprávnění k poskytování zdravotnických služeb [§ 15 odst. 1 písm. a) a § 19 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)], je-li v tomto oprávnění mezi formami zdravotní péče [§ 19 odst. 2 písm. b) a § 6] uvedena lůžková péče (§ 9).
6319Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům
632Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
6321Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

(1) Investiční transfery fundacím (nadacím a nadačním fondům, § 303 až 401 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a ústavům (§ 402 až 418 občanského zákoníku).
(2) Investiční transfery společnostem založeným podle zákona o obecně prospěšných společnostech (zákona č. 248/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jestliže se tímto zákonem, zrušeným novým občanským zákoníkem, i nadále řídí (§ 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným obecně prospěšnými společnostmi.
6322Investiční transfery spolkům

(1) Investiční transfery spolkům (§ 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
(2) Patří sem i investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným spolky.
(3) Na položku 6322 patří i investiční transfery zájmovým sdružením právnických osob založeným podle § 20f a násl. zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 3050 věta první zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) včetně investičních transferů tzv. euroregionům, jsou-li spolky nebo zájmovými sdruženími právnických osob se sídlem v České republice.
6323Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem registrovaným podle zákona o církvích a náboženských společnostech (zákona č. 3/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční transfery jimi zřízeným školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
6324Investiční transfery společenstvím vlastníků jednotek
6329Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

(1) Patří sem investiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou jinou položku z podseskupení položek 632.
(2) Patří sem investiční transfery, nejsou-li zařaditelné na některou z předchozích položek, zejména transfery fundacím a ústavům (§ 303 až 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Na položku 6329 patří i investiční transfery Hospodářské komoře České republiky (§ 2 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky) a Agrární komoře České republiky (§ 2 odst. 2 téhož zákona) a jejich členským okresním (obvodním) a regionálním komorám (§ 3 zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 121/1993 Sb.).
633Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
6331Investiční transfery státnímu rozpočtu
6332Investiční transfery státním fondům
6333Investiční transfery zvláštním fondům ústřední úrovně
6334Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
6335Investiční transfery státním finančním aktivům
6339Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům
634Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Na položky tohoto podseskupení položek patří investiční transfery obcím, krajům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí. Za obec se považuje též hlavní město Praha.
6341Investiční transfery obcím
6342Investiční transfery krajům
6343Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
6344Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
6345Investiční transfery regionálním radám

Investiční transfery subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
6349Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům územní úrovně než obcím, krajům a regionálním radám, v současné době dobrovolným svazkům obcí.
635Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
6351Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Investiční transfery, které správci kapitol státního rozpočtu, kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, s výjimkou investičních transferů, které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují zřízeným příspěvkovým organizacím z peněžních prostředků, které za tím účelem obdržely od jiného veřejného rozpočtu (ty patří na položku 6356). Patří sem zejména individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, které svým příspěvkovým organizacím poskytují správci kapitol státního rozpočtu [§ 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.], s výjimkou částí dotací určených na výdaje, které se v rámci akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (§ 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.) vynakládají na něco jiného než na pořízení dlouhodobého majetku a nadlimitní technické zhodnocení, a s výjimkou dotací na podlimitní technické zhodnocení; tyto dotace a části dotací patří na položku 5336.
6352Investiční transfery vysokým školám

Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým školám.
6353Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi

Investiční transfery školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným jinými právnickými osobami nebo fyzickými osobami patří na položky, na které patří investiční transfery jejich zřizovatelům (položky z podseskupení 631 a 632 a položku 6352).
6354Investiční transfery veřejným výzkumným institucím

Investiční transfery veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, krajem nebo obcí podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
6356Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Investiční transfery, které kraje, obce a dobrovolné svazky obcí poskytují příspěvkovým organizacím, jichž jsou zřizovateli, z peněžních prostředků z transferů, které za tím účelem obdržely z veřejného rozpočtu od jiného subjektu. Na tuto položku zařazují obce, dobrovolné svazky obcí a kraje transfery svým příspěvkovým organizacím, u kterých plní úlohu prostředníků (k tomu odstavec 3 náplně seskupení položek 52).
6359Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím

Platby charakteru transferů PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
636Investiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity
6361Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu

Na tuto položku zařazuje organizační složka státu nespotřebovanou část peněžních prostředků, které převedla na příjmový účet státního rozpočtu z rezervního fondu a o které překročila rozpočet výdajů na financování reprodukce majetku (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 28/2008 Sb., č. 501/2012 Sb. a č. 25/2015 Sb.) při jejím vrácení z výdajového účtu státního rozpočtu do tohoto fondu (§ 50 odst. 2 věta třetí zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.). Položku nepoužijí organizační složky státu, které nespotřebovanou část peněžních prostředků převádějí zpět do rezervního fondu přímo z příjmového účtu.
6362

6363
Převody investičních prostředků zpět do FKSP

Na tuto položku zařazuje organizační složka státu nespotřebovanou část peněžních prostředků, které převedla na příjmový účet státního rozpočtu z fondu kulturních a sociálních potřeb a o které překročila rozpočet výdajů na financování reprodukce majetku (§ 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 28/2008 Sb., č. 501/2012 Sb. a č. 25/2015 Sb.) při jejím vrácení z výdajového účtu státního rozpočtu do tohoto fondu (§ 50 odst. 2 věta třetí zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.). Položku nepoužijí organizační složky státu, které nespotřebovanou část peněžních prostředků převádějí zpět do fondu kulturních a sociálních potřeb přímo z příjmového účtu.

Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

Na tuto položku zařazují statutární města [§ 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů] peněžní prostředky, které převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty svých městských obvodů nebo městských částí, které nemají právní osobnost (§ 20 odst. 2 téhož zákona), jakožto investiční dotace na jejich činnost. Patří na ni i peněžní prostředky, které tyto městské obvody a městské části převádějí ze svých bankovních účtů na bankovní účty statutárních měst, kterých jsou součástí, jestliže se takové převody povahy investičních transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i investiční převody mezi hlavním městem Prahou a jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).
637Investiční transfery obyvatelstvu
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
6371Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

Zahrnuje transfery poskytované „v obecném zájmu" v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty obdobné jako v případě položky 5493, ale na investiční účely.
6379Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
638Investiční transfery do zahraničí
6380Investiční transfery do zahraničí
64Investiční půjčené prostředky
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních položek 52, 53 a 54.
641Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
6411Investiční půjčené prostředky finančním institucím

Investiční půjčené prostředky bankám (zákon č. 21/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pojišťovnám (zákon č. 363/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a spořitelním a úvěrním družstvům (zákon č. 87/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) kromě těch, které patří na položku 6414.
6412Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
6413Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
6414Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu

Investiční půjčené prostředky akciovým společnostem, které jsou bankami nebo vykonávají obdobnou činnost jako banky a které jsou převážně vlastněny státem, a institucím zřízeným zákonem, které vykonávají obdobnou činnost jako banky a hospodaří s majetkem státu. Patří sem zejména neinvestiční transfery Českomoravské záruční a rozvojové bance, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České exportní bance (zákon č. 58/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Patří sem i investiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
6415Investiční půjčené prostředky vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu

Investiční půjčené prostředky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, Správě železniční dopravní cesty a Vinařskému fondu. Patří sem i investiční půjčené prostředky školským právnickým osobám, tj. osobám podle § 124 až 140 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pokud by byly těmito subjekty zřízeny.
6419Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
642Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
6421Investiční půjčené prostředky fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
6422Investiční půjčené prostředky spolkům
6423Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem
6424Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek
6429Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
643Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně
6431Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu
6432Investiční půjčené prostředky státním fondům
6433Investiční půjčené prostředky zvláštním fondům ústřední úrovně
6434Investiční půjčené prostředky fondům sociálního a zdravotního pojištění
6439Ostatní investiční půjčené prostředky jiným veřejným rozpočtům
644Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
6441Investiční půjčené prostředky obcím
6442Investiční půjčené prostředky krajům
6443Investiční půjčené prostředky regionálním radám

Investiční půjčené prostředky subjektům zřízeným a fungujícím podle § 15 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.
6449Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně
645Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
6451Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
6452Investiční půjčené prostředky vysokým školám
Zahrnuté investiční půjčené prostředky vysokým školám.
6459Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
646Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
6460Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
647Investiční půjčené prostředky do zahraničí
6470Investiční půjčené prostředky do zahraničí
67Investiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky na investice převedené do Národního fondu na plnění závazku vyplývajících z mezinárodních smluv.
671Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
6710Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
672Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
6720Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
673Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
6730Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
674Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
6740Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
675Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
6750Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR
676Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
6760Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
679Ostatní investiční převody do Národního fondu
6790Ostatní investiční převody do Národního fondu
69Ostatní kapitálové výdaje
690Ostatní kapitálové výdaje
6901Rezervy kapitálových výdajů

Je určena jen pro rozpočtovaní rezerv na kapitálové výdaje, skutečnost se zatřídí v souladu s druhovou povahou výdaje.
6909Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

Patří sem veškeré kapitálové výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 6.
8FINANCOVANÍ
Na položky třídy 8 patří pohyby bankovních účtů (připsání peněžních prostředků na tyto účty a odepsání peněžních prostředků z nich) peněžních fondů, na které se podle § 1 odst. 1 vyhlášky rozpočtová skladba vztahuje, mající povahu přijetí peněžních prostředků za účelem úhrady schodku obdržených z půjček a jiných zdrojů, do kterých mají být vráceny (včetně obdržených za prodej vlastních dluhopisů), utržených za prodej akcií nebo jiných součástí majetku pořízených z dočasně volných prostředků peněžního fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a inkasovaných jakožto splátky peněžních prostředků půjčených jiným subjektům za účelem jejich zhodnocení a povahu vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení převedených jiným subjektům jakožto půjčky nebo jiné peněžní prostředky určené k vrácení (včetně převedených jakožto cena za koupi cizích dluhopisů) nebo jakožto cena za koupi akcií nebo jiných součástí majetku pořizovaných z dočasně volných prostředků peněžního fondu s úmyslem později je se ziskem prodat a vydávaných jakožto splátky vypůjčených peněžních prostředků. Za tato přijetí a vydání se nepovažují pohyby účtů řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí. Tyto účty jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny a rozpočtové skladbě nepodléhají. Přijetí peněžních prostředků se na položky třídy 8 zapisuje plusem a vydání minusem s výjimkou zápisu převodů, které mají povahu oprav převodů již provedených, jako jsou například převody mezi vlastními účty, vratky mylných plateb (položka 8300) a převody kursových zisků obsažených v přijatých platbách v kapitole Státní dluh z účtu pro řízení státního dluhu na příjmový účet této kapitoly (položka 2143) a převody z jejího výdajového účtu na účet pro řízení státního dluhu k uhrazení kursové ztráty vzniklé při vydání z tohoto účtu (položka 5142).
81Financování z tuzemska

(1) Na položky seskupení položek 81 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit, od tuzemských fyzických a právnických osob. Patří na ně i přijetí peněžních prostředků obdržených prostřednictvím tuzemských vypořádacích systémů cenných papírů (§ 82 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů), i když pocházejí od zahraničních osob. Na položky, jejichž čísla končí číslicemi 5 a 6, se zařazují rozdíly stavů bankovních účtů (stav ke dni 1. ledna minus stav k výkazovému dni) kromě těch, na kterých se soustřeďují půjčené peněžní prostředky od zahraničních osob či peněžní prostředky obdržené prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů cenných papírů. Tuzemskou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a tuzemskou právnickou osobou právnická osoba, která má sídlo na území České republiky. Peněžními prostředky, které je třeba vrátit, se rozumějí peněžní prostředky obdržené na základě smlouvy nebo jiného právního jednání, z kterých vyplývá, že obdrženou částku má ten, kdo ji obdržel, povinnost v určité lhůtě nebo na požádání vrátit, například zapůjčenou částku (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), nebo má povinnost vrátit její předem stanovenou část nebo částku vyšší, například jmenovitou hodnotu dluhopisu (§ 2 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 137/2014 Sb.), je-li rozdílná od jeho emisního kursu (§ 520 odst. 2 občanského zákoníku).
(2) Na položky seskupení položek 81 patří též vydání splátek peněžních prostředků obdržených podle odstavce 1.
811Krátkodobé financování

Na položky podseskupení položek 811 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit do jednoho roku, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá do jednoho roku, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů krátkodobých prostředků. Bankovními účty krátkodobých prostředků se rozumějí platební účty [§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] a účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být do roka vráceny, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou do roka vráceny.
8111Krátkodobé vydané dluhopisy

Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů.Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8112Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů

Úhrady (umoř) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
(1) Změna slávu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zápise až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představme zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Na položku se zařazují změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu a bankovních účtů, které v souvislosti se státním rozpočtem vede Ministerstvo financí, s výjimkou bankovních účtů, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.); ty se zařazují na položku 8116. Jsou to příjmové a výdajové účty státního rozpočtu [§ 3 písm. h) bod 1 rozpočtových pravidel], účty státních finančních aktiv (bod 2 téhož písmene) spojené s obsluhou a umořováním státního dluhu (účty státních finančních aktiv s výjimkou účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu OSFA), účty pro řízení státního dluhu (bod 3 téhož písmene s výjimkou účtů pro řízení likvidity státní pokladny a účtů, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí), a to včetně účtů, které Ministerstvo financí za tímto účelem zřizuje jinde než v České národní bance. Územní samosprávné celky a státní fondy na tuto položku zařazují změny stavů veškerých svých bankovních účtů pro krátkodobé tuzemské peněžní prostředky a organizační složky státu změny stavů svých bankovních účtů rezervních fondů.
(3) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu záporný a na počátku výkazního období byl v úhrnu kladný, částka snížení stavu prostředků se rozdělí na částku snížení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na počátku výkazního období) a částku vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na konci výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný a na jeho počátku byl také záporný, ale vyšší než na konci, nebo byl nulový, považuje se celá částka snížení debetního zůstatku za částku vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (plusem) jen částka snížení vlastních prostředků, zatímco částka vypůjčených prostředků se zařadí (plusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka snížení stavu prostředků na částku snížení vlastních prostředků a částku vypůjčených prostředků jen v případě, že debetní zůstatek tohoto účtu nebo těchto účtů nebo snížení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny přijetím peněžních prostředků z jiného peněžního fondu (nejsou kryty zvýšením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny přijetím kontokorentního úvěru. Snížením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu z nuly na zápornou částku nebo ze záporné částky na částku ještě nižší.
(4) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu kladný a na počátku výkazního období byl v úhrnu záporný, částka zvýšení stavu prostředků se rozdělí na částku zvýšení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na konci výkazního období) a částku úhrady vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na počátku výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný nebo nulový a na jeho počátku byl záporný a nižší než na konci, považuje se celá částka zvýšení debetního zůstatku za částku úhrady vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (minusem) jen částka zvýšení vlastních prostředků, zatímco částka úhrady vypůjčených prostředků se zařadí (minusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka zvýšení stavu prostředků na částku zvýšení vlastních prostředků a částku úhrady vypůjčených prostředků jen v případě, že odstranění nebo zvýšení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny úhradou peněžních prostředků vypůjčených od jiného peněžního fondu (nejsou způsobeny snížením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny splácením kontokorentního úvěru. Zvýšením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu ze záporné částky na vyšší zápornou částku (v absolutní hodnotě nižší), například z -200 Kč na -100 Kč, nebo až na nulu.
8113Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

Přijetí peněžních prostředků, které je třeba do jednoho roku vrátit, podle úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je do roka vrátit. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8111. Přijetí krátkodobých půjčených prostředků na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8114Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky

Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8113. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představme snížení financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8115Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

(1) „Na tuto položku patří změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem krátkodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci. V případě jaderného účtu jsou jí výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů snížené o částku, kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představme zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu prostředků na účtech se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Na položku se zařazují změny stavů bankovních účtů státního rozpočtu a bankovních účtů, které v souvislosti se státním rozpočtem vede Ministerstvo financí, s výjimkou bankovních účtů, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.); ty se zařazují na položku 8116. Jsou to příjmové a výdajové účty státního rozpočtu [§ 3 písm. h) bod 1 rozpočtových pravidel], účty státních finančních aktiv (bod 2 téhož písmene) spojené s obsluhou a umořováním státního dluhu (účty státních finančních aktiv s výjimkou účtů státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu OSFA), a účty pro řízení státního dluhu (bod 3 téhož písmene s výjimkou účtů pro řízení likvidity státní pokladny a účtů, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí), a to včetně účtů, které Ministerstvo financí za tímto účelem zřizuje jinde než v České národní bance. Z jaderného účtu na položku 8115 patří jen výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů snížené o částku, kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon). Územní samosprávné celky a státní fondy na tuto položku zařazují změny stavů veškerých svých bankovních účtů pro krátkodobé tuzemské peněžní prostředky a organizační složky státu změny stavů svých bankovních účtů rezervních fondů.
(3) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu záporný a na počátku výkazního období byl v úhrnu kladný, částka snížení stavu prostředků se rozdělí na částku snížení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na počátku výkazního období) a částku vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na konci výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný a na jeho počátku byl také záporný, ale vyšší než na konci, nebo byl nulový, považuje se celá částka snížení debetního zůstatku za částku vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (plusem) jen částka snížení vlastních prostředků, zatímco částka vypůjčených prostředků se zařadí (plusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka snížení stavu prostředků na částku snížení vlastních prostředků a částku vypůjčených prostředků jen v případě, že debetní zůstatek tohoto účtu nebo těchto účtů nebo snížení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny přijetím peněžních prostředků z jiného peněžního fondu (nejsou kryty zvýšením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny přijetím kontokorentního úvěru. Snížením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu z nuly na zápornou částku nebo ze záporné částky na částku ještě nižší.
(4) Je-li na konci výkazního období stav prostředků na bankovních účtech peněžního fondu v úhrnu kladný a na počátku výkazního období byl v úhrnu záporný, částka zvýšení stavu prostředků se rozdělí na částku zvýšení vlastních prostředků (částka kreditního zůstatku na konci výkazního období) a částku úhrady vypůjčených prostředků (částka debetního zůstatku na počátku výkazního období); je-li na konci výkazního období tento stav záporný nebo nulový a na jeho počátku byl záporný a nižší než na konci, považuje se celá částka zvýšení debetního zůstatku za částku úhrady vypůjčených prostředků. Na položku 8115 se zařadí (minusem) jen částka zvýšení vlastních prostředků, zatímco částka úhrady vypůjčených prostředků se zařadí (minusem) na položku 8905. Používá-li se položka 8115 pro zatřídění změny stavu prostředků na jednom nebo několika bankovních účtech, které samy netvoří peněžní fond, rozděluje se částka zvýšení stavu prostředků na částku zvýšení vlastních prostředků a částku úhrady vypůjčených prostředků jen v případě, že odstranění nebo zvýšení debetního zůstatku tohoto účtu nebo těchto účtů jsou způsobeny úhradou peněžních prostředků vypůjčených od jiného peněžního fondu (nejsou způsobeny snížením stavu prostředků na jiných bankovních účtech téhož peněžního fondu), například jsou způsobeny splácením kontokorentního úvěru. Zvýšením debetního zůstatku se rozumí změna stavu účtu ze záporné částky na vyšší zápornou částku (v absolutní hodnotě nižší), například z -200 Kč na -100 Kč, nebo až na nulu.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
8116Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

(1) Položku používá jen Ministerstvo financí, a to pro změny stavů bankovních účtů, které vede v souvislosti se státním rozpočtem a jejichž změny stavů jsou vyloučeny z položky 8115. Z jaderného účtu na položku 8116 patří změny jeho stavů s odečtením výdajů, které z něj byly vynaloženy na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů, snížené o částku, kterou tato správa vrátila na jaderný účet jakožto nevyčerpané prostředky předcházejícího roku (§ 113 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon). Změnou stavů účtů se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech na počátku a na konci tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu prostředků na účtech se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8117Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů a akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení 56. příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8417.
8118Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8117. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity). Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku, zejména půjčení peněžních prostředků za účelem získání úrokových výnosů (úroky se pak zařadí na položku 2141 a přijetí splátek půjčených prostředků na položku 8117) a nákup cizích krátkodobých dluhopisů či akcií za účelem jejich prodeje za vyšší cenu (částka, za niž se pak tyto dluhopisy nebo akcie prodají, se zařadí na položku 8117, a to celá tato částka a bez ohledu na to, zda skutečně byla vyšší než cena, za niž se tyto dluhopisy nebo akcie koupily; územní samosprávné celky však mohou na položku 8117 zařadit částku, za niž byly dluhopisy či akcie koupeny, a rozdíl mezi částkou, za niž byly prodány, a touto částkou, je-li kladný, na položku 2149, a je-li záporný, na položku 5149) a jiná vydání související s dalšími operacemi, jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Nerozhoduje, zda organizace peněžní prostředky takto vydává za situace, kdy její hospodaření vykazuje přebytek; na tuto položku patří vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení i v případě, že hospodaření organizace vykazuje schodek nebo je vyrovnané. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8418.
812Dlouhodobé financování

Na položky podseskupení položek 812 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit za dobu přesahující jeden rok, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá za dobu přesahující jeden rok, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů dlouhodobých prostředků. Bankovními účty dlouhodobých prostředků se rozumějí účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být vráceny později než za rok, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou vráceny později než za rok.
8121Dlouhodobé vydané dluhopisy

Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8122Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů

Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8123Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit později než za rok, podle úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je vrátit ve lhůtě delší než rok. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8121. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8123. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představme snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8125Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech

(1) Na tuto položku patří změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem dlouhodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představme zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8127Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií na tuzemském finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové polínky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnuté půjčené prostředky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčené prostředky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení 56. příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8427.
8128Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8127. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi, jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení stejného druhu jako v případě položky 8118, avšak v dlouhodobém časovém úseku. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny. Na tuto položku patří uvedená přijetí a vydání peněžních prostředků, pokud nepatří na položku 8428.
82Financování ze zahraničí

(1) Na položky seskupení položek 82 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit, od cizích fyzických osob (§ 26 odst. 1 věta první a § 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a cizích právnických osob (§ 26 odst. 1 věta druhá zákona č. 91/2012 Sb. a § 3024 odst. 1 občanského zákoníku). Patří na ně i přijetí peněžních prostředků obdržených prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů cenných papírů, i když pocházejí od tuzemských osob. Na položky, jejichž čísla končí číslicemi 5 a 6, se zařazují rozdíly stavů bankovních účtů (stav ke dni 1. ledna minus stav k výkazovému dni), na kterých se soustřeďují půjčené peněžní prostředky od zahraničních osob či peněžní prostředky obdržené prostřednictvím zahraničních vypořádacích systémů cenných papírů. Peněžními prostředky, které je třeba vrátit, se rozumějí peněžní prostředky obdržené na základě smlouvy nebo jiného právního jednání, z kterých vyplývá, že obdrženou částku má ten, kdo ji obdržel, povinnost v určité lhůtě nebo na požádání vrátit, například zapůjčenou částku (§ 2390 až 2394 občanského zákoníku), nebo má povinnost vrátit její předem stanovenou část nebo částku vyšší, například jmenovitou hodnotu dluhopisu (§ 2 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 137/2014 Sb.), je-li rozdílná od jeho emisního kursu (§ 520 odst. 2 občanského zákoníku).
(2) Na položky seskupení položek 82 patří též vydání splátek peněžních prostředků obdržených podle odstavce 1.
821Krátkodobé financování

Na položky podseskupení položek 821 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit do jednoho roku, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá do jednoho roku, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů krátkodobých prostředků. Bankovními účty krátkodobých prostředků se rozumějí platební účty [§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku] a účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být do roka vráceny, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou do roka vráceny.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
8211Krátkodobé vydané dluhopisy

Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů

Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

Přijetí peněžních prostředků, které je třeba do jednoho roku vrátit, podle úvěrových smluv a jiných právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je do roka vrátit. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8211. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financovaní (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8213. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představuje snížení financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8215Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů

(1) Na tuto položku patří změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem krátkodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představme zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky).
(2) Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(3) Ministerstvo financí na tuto položku zařazuje změny stavů všech bankovních účtů pro krátkodobé peněžní prostředky ze zahraničí kromě těch, jejichž zdrojem jsou dlouhodobé úvěry ze zahraničí [Ministerstvo financí tyto úvěry převádí na svůj běžný účet (platební účet), jehož peněžní prostředky mají krátkodobou povahu]; ty zařazuje na položku 8216.
(4) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8216Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí

(1) Položku používá Ministerstvo financí pro změny stavu běžného účtu (platebního účtu), na který přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, které představují dlouhodobé úvěry od této banky. Vyskytne-li se podobný bankovní účet i u jiné organizace než u Ministerstva financí, zařadí se změny jeho stavů též na tuto položku. Územní rozpočty tuto položku nepoužijí. Změnou stavů účtů se rozumí změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období (rozdíl stavu prostředků na příslušných účtech na počátku a na konci tohoto období). Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavů účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.]
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených krátkodobých dluhopisů a akcií na zahraničním finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení položek 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro poskytnutí půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56, příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8217. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi, jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v krátkodobém časovém úseku stejného druhu jako v případě položky 8118, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
822Dlouhodobé financování

Na položky podseskupení položek 822 patří přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit za dobu přesahující jeden rok, s výjimkou jejich přijetí podle úvěrových smluv, vydání peněžních prostředků, které představují toto vracení (splátky), vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení, jestliže se přijetí zhodnocené částky předpokládá za dobu přesahující jeden rok, přijetí takto zhodnocených peněžních prostředků a vzrůst nebo pokles stavů bankovních účtů dlouhodobých prostředků. Bankovními účty dlouhodobých prostředků se rozumějí účty, na které se přijímají peněžní prostředky, které mají být vráceny později než za rok, z kterých se toto vracení provádí a z kterých se vydávají peněžní prostředky s tím, že budou vráceny později než za rok.
8221Dlouhodobé vydané dluhopisy

Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se dluhopisy prodaly, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu tržeb z prodeje státních dluhopisů ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Obdobně se postupuje i při vypořádání alikvotního úrokového výnosu. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a prodává je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, na nějž tržby z prodeje státních dluhopisů inkasuje, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet tržeb z prodeje státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financovaní (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů

Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který dluhopisy vydané organizací (státem, územním samosprávným celkem) koupil a jemuž se splácejí, nebo na účet subjektu, který jeho pohledávky spravuje (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Na tuto položku se zařazuje částka nominální hodnoty splatných dluhopisů. Je-li v případě zpětných odkupů částka, za niž byly dluhopisy odkoupeny, očištěná o alikvotní úrokový výnos, nižší než částka nominální hodnoty, zařadí se rozdíl mezi oběma částkami na položku 2141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu na příslušný příjmový účet státního rozpočtu a při odepsání z účtu, z něhož jsou vydávány prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, ji zařadí na stejnou položku jako částku, za niž byly dluhopisy odkoupeny, a tím ji sníží na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Je-li částka, za niž se prodaly dluhopisy, očištěná o alikvotní úrokový výnos, vyšší, zařadí se rozdíl na položku 5141; jde-li o státní dluhopisy a odkupuje je tedy Ministerstvo financí, převede ministerstvo částku rozdílu z příslušného výdajového účtu státního rozpočtu na účet, z něhož vydává prostředky na úhradu zpětných odkupů státních dluhopisů, při odepsání z výdajového účtu ji zařadí na položku 5141 a při připsání na účet úhrad zpětných odkupů státních dluhopisů na stejnou položku jako částku, za niž se dluhopisy prodaly, a tím ji zvýší na částku nominální hodnoty prodaných dluhopisů. Z výdajů státního rozpočtu se též převede alikvotní úrokový výnos ze zpětných odkupů, tj. část kupónu státních dluhopisů naběhlého za období od poslední výplaty kupónu do data odkoupení příslušné části (tranše) emise dluhopisu. V případě, že k výplatě kupónu ještě nedošlo, jedná se o část naběhlého kupónu od data vydání první části emise dluhopisu do okamžiku zpětného odkupu. Tento naběhlý úrok hradí emitent investorovi za období, kdy držel dluhopis, ale nebude mu za něj vyplacen kupón. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Přijetí peněžních prostředků, které je třeba vrátit později než za rok, podle právních aktů, které stanoví, že ten, kdo je přijal, je povinen je vrátit ve lhůtě delší než rok. Na tuto položku nepatří peněžní prostředky utržené za prodej vlastních dluhopisů, ty patří na položku 8221. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+), jsou ale možné i opačné zápisy.
8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu položky 8223. Jde o vydání, které představuje převod na účet subjektu, který organizaci (státu, územnímu samosprávnému celku) peněžní prostředky formou úvěru nebo půjčky půjčil a jemuž se splácejí (nejde o převody mezi vlastními bankovními účty organizace za účelem soustředění částky na tyto splátky, ty patří na položku 8300). Zápis na tuto položku představme snížení financovaní (-), jsou ale možné i opačné zápisy.
8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech

(1) Na tuto položku patří změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Je jí rozdíl mezi stavem dlouhodobých prostředků na bankovních účtech na počátku období a jejich stavem na jeho konci. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financovaní na této položce (zvyšuje hodnotu této položky). Použití této položky nepředstavuje účetní operaci; položka se v účetnictví neobjeví. Změna stavu účtů se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Pro změny stavů bankovních účtů zařazovaných na tuto položku, které na počátku nebo konci výkazního období vykazovaly debetní zůstatek, platí obdobně odstavce 3 a 4 náplně položky 8115.
8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

Na tuto položku patří příjmy z prodeje cizích nakoupených dlouhodobých dluhopisů a akcií na zahraničním finančním trhu pořízených za účelem řízení likvidity a příjmy z dalších operací, jejichž účelem je zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použiji položky seskupení položek 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro přímé poskytnutí půjčených prostředků a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčené prostředky se zařadí na seskupení položek 56, příp. 64). Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
TřídaSeskupení položekPodseskupení položekPoložkaNázev a náplň
8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

Jde o opačnou (výdajovou) položku k položce 8227. Patří na ni vydání dočasně volných peněžních prostředků mající povahu jejich investování k dosažení zisku (aktivní řízení likvidity) a jiná vydání související s dalšími operacemi, jejichž účelem je zhodnocení těchto prostředků. Jde o vydání peněžních prostředků za účelem jejich zhodnocení v dlouhodobém časovém úseku stejného druhu jako v případě položky 8128, avšak ve vztahu k zahraničí. Tuto položku a vůbec rozpočtovou skladbu nepoužívají účty řízení likvidity státní pokladny Ministerstva financí, které jsou používány v rámci souhrnných účtů státní pokladny.
83Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
830Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky
8300Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky

Tato položka je určena jen pro zařazování pohybů (příjmů, resp. přijetí a výdajů, resp. vydání) na účtech Ministerstva financí pro řízení státního dluhu. Patří na ni pohyby, které se nedají zařadit na jiné položky třídy 8. Jsou to zejména převody mezi těmito účty navzájem s výjimkou těch, které patří na položky 8301 a 8302. Vydání z jednoho účtu se na tuto položku zařazuje v záporné hodnotě a přijetí na druhý účet v kladné. Vydání a přijetí se vzájemně vynulují. Patří sem i mylné platby (jejich přijetí se zařazuje v kladné hodnotě a poukázání přijaté částky oprávněnému příjemci v záporné), které na tyto účty přicházejí (mylné platby, které přicházejí na jiné účty, jejichž přijetí a vydání se třídí podle rozpočtové skladby, a které nelze blíže identifikovat, patří na položku 2328). Na tuto položku patří i přijetí nakoupených deviz na devizové účty.
8301Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky

Na tuto položku patří převody z běžného účtu (platebního účtu) Ministerstva financí, na který ministerstvo přijímá a z nějž převádí peněžní prostředky od Evropské investiční banky, na účet hospodaření státního rozpočtu, jakož i převody opačné.
8302Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

Tuto položku stejně jako položky 8300 a 8301 používá jen Ministerstvo financí, a to pro operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, jejichž příjmy a výdaje tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5 rozpočtových pravidel), s výjimkou aktivního financování zařazeného na seskupení položek 84. Používá ji též pro záznam těchto operací na účtu hospodaření státního rozpočtu.
84Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
841Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
8413Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

Na tuto položku patří přijetí, případně vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8113, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8414Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

Na tuto položku patří vydání, případně přijetí peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8114, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8417Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy

Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8117, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 115 až 117 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon) nebo zvláštní účet rezervy důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8418Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje

Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8118, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
842Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění
8427Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy

Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8127, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
8428Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje

Na tuto položku patří přijetí a vydání peněžních prostředků popsaná v náplni položky 8128, jestliže bankovními účty, na které jsou připisovány nebo z kterých jsou odepisovány, jsou jaderný účet (§ 115 až 117 atomového zákona) nebo zvláštní účet rezervy důchodového pojištění (§ 36 odst. 3 rozpočtových pravidel).
89Opravné položky k peněžním operacím
890Opravné položky k peněžním operacím
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

Položka se může využít u územních samosprávných celků. Jsou-li např. u obcí zabezpečovány i příjmy a výdaje podnikatelské činnosti na stejný běžný účet jako hlavní činnost, nepoužije se na ně druhová skladba tříd 1 - 6, ale zaznamenávají se na tuto položku - výdaje se záporným znaménkem, příjmy s kladným. Pro zajištění transparentnosti výdajů na podnikatelskou činnost je však potřebné namísto používání této opravné položky zřídit i u obcí zvláštní bankovní účet pro podnikatelskou činnost a jeho prostřednictvím realizovat příslušné příjmy a výdaje (bez použití rozpočtové skladby). Tato položka je proto určena jen pro obce, které dosud nepřešly na sledovaní příjmů a výdajů z podnikatelské činnosti na odděleném bankovním účtu.
8902Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech

(1) Položku používá Ministerstvo financí a organizace, které se rozhodly nepoužívat při korunovém účtování o devizových účtech pevný kurs. Používají ji při přepočtu stavů bankovních účtů vedených v cizí měně, jsou-li takové účty součástí příslušného peněžního fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů), na koruny. Změna stavu bankovního účtu v cizí měně od začátku roku do výkazového dne, která se označuje položkami 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225,se vyjadřuje v kursu platném dne 1. ledna (vypočítá se jako rozdíl stavu tohoto účtu k výkazovému dni v kursu platném dne 1. ledna a jeho stavu ke dni 1. ledna v tomtéž kursu). Položkou 8902 se označí rozdíl mezi úhrnem pohybů (součtem částek přijetí peněžních prostředků vyjadřovaných v kladné hodnotě a částek vydání vyjadřovaných v záporné hodnotě) tohoto bankovního účtu a uvedenou změnou jeho stavu.
(2) Stejně jako použití položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8905 nepředstavuje ani použití položky 8902 účetní operaci zobrazující pohyb bankovního účtu. Uvádí se jen ve finančním výkaze [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
8905Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny

(1) Použití této položky nepředstavuje stejně jako použití položek 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225 a 8902 účetní operaci zobrazující pohyb bankovního účtu, použije se jen pro zaznamenávání částek podle odstavce 2 a při účtování o částkách kontokorentního úvěru.Výše této položky se zjišťuje k výkazovým dnům a uvádí ve finančním výkaze obdobně jako výše sedmi uvedených položek [bod 9.2 písm. e) přílohy č. 3, bod 3.1 písm. d) přílohy č. 5 a bod 7 přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.].
(2) Na tuto položku patří částky, kterými se kryje schodek státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu či peněžního fondu (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů) používajícího rozpočtovou skladbu nebo jeho část, avšak které se do tohoto rozpočtu či fondu nepřevádějí. Ve státním rozpočtu to jsou částky z účtů uvedených v § 3 písm. h) bodech 4 až 16 rozpočtových pravidel (peněžní prostředky státní pokladny).
(3) Mimo státní rozpočet, jehož účty spolu s účty, které kryjí jeho schodek, nemohou jako celek mít debetní zůstatek, se na tuto položku zařazují v případě peněžních fondů (bankovního účtu nebo soustavy bankovních účtů), jejichž účty vede banka jiná než Česká národní banka, částky, kterými banka tyto účty úvěruje (kontokorentní úvěr).
(4) V účetnictví se položka použije při účtování o částkách kontokorentního úvěru [při jejich převodu z účtu, který odpovídá bankovnímu základnímu běžnému účtu (základnímu platebnímu účtu) obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, na účet krátkodobých úvěrů nebo při přímém účtování na tomto účtu].
(5) Změna debetního zůstatku bankovního účtu se na položku 8905 zaznamená jen v případě, že představuje částku poskytnutou bankou, která účet vede, nebo částku z jiných zdrojů mimo peněžní fond, jehož je účet součástí. Je-li vyvolána opačnou změnou stavu jiného bankovního účtu téhož peněžního fondu, na položku 8905 se nezaznamená a projeví se na položce 8115, 8116, 8125, 8215, 8216 nebo 8225 (odstavce 3 a 4 náplně položky 8115).

C. Odvětvové třídění rozpočtové skladby

SkupinaOddílPododdílParagraf
1ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
10Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
101Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Programy podpory rozvoje a restrukturalizace zemědělské produkce. Patří sem formy podpory privatizovaných hospodářství, jako je rekonstrukce a modernizace hospodářství, zúrodněni a kultivace zemědělské půdy, podpora rozvoje zpracovatelských podniků, podpora udržení genetického potenciálu, rozvoje informatiky apod. Patří sem i správní výdaje instituci, jestliže jsou určeny výlučně k zabezpečování těchto programů. Patří sem náklady státu (obce) na provoz vlastních zařízení. Nepatří sem zejména formy podpory, jejichž prioritou je zachovám určitého objemu, ceny a příjmů ze zemědělské produkce, které patří do pododdílu 102.
1011Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství

Podpora méně příznivých oblasti, zvyšováni kvality a revitalizace půdy a další činnosti ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu, vč. podpory vodního hospodářství a ostatních složek v zemědělské a lesnické krajině, dále aktivity podílející se na udržovaní krajiny.
1012Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství

Podpora podnikatelských záměrů, restrukturalizace zemědělského podnikám a finálního užiti zemědělské produkce.
1013Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí

Udržování a zlepšovaní genetického potenciálu hospodářských zvířat, osiv a sádí: nákup genetického potenciálu, šlechtění a plemenitba hospodářských zvířat, udržováni genových rezerv, přirozená plemenitba, kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti, testování užitkových vlastnosti a zdraví, rozvoj šlechtitelské a semenářské činnosti.
1014Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

Ozdravování hospodářských zvířat s cílem ozdravit chovy od vybraných chorob a nákaz, podpora ozdravování polních a speciálních plodin, realizace opatření stanovených příslušným územním orgánem v karanténě rostlin, likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkovým rostlinám. Zahrnuje i nezbytná opatření ke zmírnění rizik vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře. Pod zvláštní veterinární péčí se rozumí jiná než správní činnost, např. činnost charakteru veřejných útulků pro domácí zvířata. Zahrnuje i činnosti k plošné deratizaci, hubení komárů, apod.
1019Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

Činnosti nespecifikované v předchozích paragrafech. Patří sem mj informatika a poradenství, programy obnovy vesnice a udržení venkovského osídleni. Nepatří sem aktivity, kde je prvotní funkcí ochrana a tvorba životního prostředí, které se klasifikují do oddílu 37. Patří sem naopak příspěvky občanským sdružením působícím v zemědělství a potravinářství (s výjimkou sdružení, u kterých je financován přeneseny výkon státní správy, a které patří do pododdílu 106).
102Regulace zemědělské produkce organizace trhu a poskytování podpor
Výdaje související s politikou regulace objemu a ceny zemědělské produkce. Z pozice státního rozpočtu sem patří transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, z pozice tohoto fondu výdaje spojené s nákupy zemědělských komodit, objem subvencí k podpoře vývozu, veškeré vedlejší náklady spojené s těmito operacemi (skladováni, doprava, prodej, pojištění. Úroky z úvěru apod. ). Patří sem i vlastní výdaje na činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu.
1021Organizace trhu s produkty rostlinné výroby
1022Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
1023Organizace trhu s produkty živočišné výroby
1024Organizace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby
SkupinaOddílPododdílParagraf
1029Ostatní záležitosti regulace zemědělské produkce, organizace zemědělského trhu a poskytování podpor

Regulace trhu s jinými komoditami než uvedenými v předchozích paragrafech pododdílu, společné činnosti neoddělitelné na předchozí paragrafy (společná režie, správa apod.).
103Lesní hospodářství
1031Pěstební činnost

Podpora pěstební činnosti, řešení důsledku vnějších vlivů (imisí a hmyzích škůdců) na hospodaření v lesích bez ohledu na kategorii lesa či imisní pásmo (v imisních oblastech, ostatních oblastech se zvláštním režimem hospodařeni, v lesích drobných vlastníků).
1032Podpora ostatních produkčních činností

Podpora ostatních vybraných činnosti, nespadá-li do ostatních paragrafů tohoto pododdílu.
1036Správa v lesním hospodářství

Správní činnost v lesním hospodářství, např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.
1037Celospolečenské funkce lesů

Podpora mimoprodukčních funkci lesa mající celospolečenský význam, jako např. práce lesnickotechnických meliorací a hrazení drobných vodních toků - bystřin, výstavba a údržba lesních cest, svážnic a chodníků v lesích se zvláštním režimem hospodaření, protierozní a protilavinová opatření, ochrana a zvelebování chovů ohrožených druhů zvířat, zvelebovaní myslivosti v celospolečenském zájmu, ochrana ustupujících a ohrožených druhů lesních dřevin, protipožární ochrana v lesích, mimořádná opatření při přemnožení hmyzích škůdců a chorob, ostatní práce celospolečenského významu, lesní stráž, myslivecká stráž. Nepatří sem činnosti související s lesnickým výzkumem (1082).
1039Ostatní záležitosti lesního hospodářství

Činnosti nezařazené v předchozích paragrafech, např. i výdaje na činnost lesnických organizací nemající charakter státní správy.
106Správa v zemědělství
Zahrnuje i výdaje na správu v lesním hospodářství, nejde-li je oddělit a zařadit na § 1036.
1061Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství

Vlastni činnost Ministerstva zemědělství (včetně úseku lesního hospodářství a nejde-li oddělit, pak i vodního hospodářství).
1062Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství

Vlastní činnost regionálních orgánů Ministerstva zemědělství a ostatní orgány správy v zemědělství (např. Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká plemenářská inspekce).
1063Správa zemědělského majetku

Činnost zvláštních orgánů správy zemědělského majetku
1069Ostatní správa v zemědělství

Vlastni činnost ostatních organizaci pověřených správou v zemědělství a lesním hospodářství, včetně činnosti Státního pozemkového úřadu (zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a nákladů pozemkových úprav.
107Rybářství
1070Rybářství

Patří sem i výdaje související s myslivostí, pokud by se vyskytly.
108Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
1081Zemědělský výzkum a vývoj
1082Lesnický výzkum

Včetně např. podpory obnovy lesů určených pro lesnický výzkum.
109Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
1091Mezinárodní spolupráce v zemědělství

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím (např. FAO), výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
1092Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství
1098Ostatní výdaje na zemědělství
1099Ostatní výdaje na lesní hospodářství

Nespecifikovatelné výdaje podle jiných paragrafů, ale i příspěvky občanským sdružením, pokud by přesahovaly rámec § 1019 nebo 1039.
SkupinaOddílPododdílParagraf
2PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
21Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Činnosti, programy, podpory pro průmyslová odvětvi (vč. energetiky), stavebnictví, obchod a služby
211Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2111Uhelné hornictví

Zahlazování následků hornické činnosti.
2112Těžba nerostných surovin kromě paliv
2113Zpracování ropy a zemního plynu
2114Jaderné elektrárny
2115Úspora energie a obnovitelné zdroje

Patří sem i výdaje k podpoře používání jiných paliv než uhlí, lignitu, rašeliny, ropy a zemního plynu, zejména alkoholu, biomasy, dříví a dřevního odpadu.
2116Jaderné palivo a ochrana před ionizujícím zářením
2117Elektrická energie

Rozvod elektrické energie.
2118Energie jiná než elektrická

Pára, horká voda a horký vzduch.
2119Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
212Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
2121Stavebnictví
2122Sběr a zpracování druhotných surovin
2123Podpora rozvoje průmyslových zón
2124Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví
2125Podpora podnikání a inovací
2129Ostatní odvětvová a oborová opatření
213Zahraniční obchod
2131Přímá podpora exportu

Přímé dotace, úrokové bonifikace, prémie, dotace organizacím poskytujících garance, pojištění a výhodné úvěry pro export.
2139Ostatní záležitosti zahraničního obchodu

Veškeré nepřímé formy podpor a činností pro zahraniční obchod, jako jsou výstavy, veletrhy a komerční akce pořádané v zahraničí, poradenství a informace pro zahraniční obchod apod.
214Vnitřní obchod služby a cestovní ruch
2141Vnitřní obchod

Patří sem i pořádání tuzemských trhů, tuzemských a zahraničních veletrhů, obchodních propagačních akcí a výstav, obchodní poradenství, informační systémy a podávání informací, samostatná zařízení pro obchodní činnost, jestliže nejsou podnikatelskou činností ani činností, která má svůj vlastní paragraf. Zahrnuje i provoz a zajištění obecních trhů a tržnic. Patří sem i dotace sdružením spotřebitelů a podobným občanským sdružením.
2142Vnitřní obchod

Ubytování a stravování.
2143Cestovní ruch
2144Ostatní služby
216Správa v odvětví energetiky průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2161Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

Vlastní činnost Ministerstva průmyslu a obchodu. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Energetického regulačního úřadu a Českého báňského úřadu.
2162Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

Činnost ostatních orgánů správy jako např. Puncovního úřadu, České obchodní inspekce a Stárni energetické inspekce.
2169Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

Patří sem i příjmy (např. z pokut) spojené s činností stavebních úřadů.
218Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2181Výzkum a vývoj v palivech a energetice
2182Výzkum a vývoj v průmyslu kromě paliv a energetiky
2183Výzkum a vývoj ve službách
2184Výzkum a vývoj v obchodu a cestovním ruchu
2185Výzkum a vývoj ve stavebnictví
219Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2191Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2199Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené

Patří sem i příspěvky profesním sdružením a svazům, nelze-li je blíže specifikovat na bližší paragrafy.
SkupinaOddílPododdílParagraf
22Doprava
221Pozemní komunikace
Zahrnuje i dálniční a silniční mosty.
2211Dálnice

Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou dálnic a jejich součásti.
2212Silnice

Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně komunálních komunikací.
2219Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Zahrnuje i výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou apod. chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek.
222Silniční doprava
2221Provoz veřejné silniční dopravy

Dotace veřejné silniční dopravě (meziměstská i městská) či její přímé provozováni. Patří sem zejména činnosti autobusové dopravy. Zahrnuje i cenové dotace (zlevněné žákovské jízdné apod.). Na tento paragraf nepatří výdaje, které se zařazují na paragrafy 2292, 2293 a 2295.
2222Kontrola technické způsobilosti vozidel
2223Bezpečnost silničního provozu

Zahrnuje výdaje na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
2229Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Zahrnuje např. i výdaje spojené s dopravním značením, odtahem vraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě.
223Vnitrozemská a námořní plavba
2231Vodní cesty

Použije se jen jde-li o činnosti výstavby, technické obnovy a správy vodních cest, konané primárně za účelem řešení podmínek vodní dopravy, jinak se činnosti spojené s údržbou říčních toků zahrnují do oddílu 23.
2232Provoz vnitrozemské plavby

Přímé provozovaní či dotace k provozováni vnitrozemské plavby, tj. poskytováním dopravních služeb.
2233Záležitosti námořní dopravy

Patří sem např. platba příspěvku ke studiu námořního povolání v zahraničí.
2239Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby
224Železniční doprava
Vedle celostátních drah zahrnuje regionální dráhy, vlečky a speciální drahý (např. metro).
2241Železniční dráhy

Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami, řízením a správou železničních drah, včetně drážních staveb - mostů, tunelů apod., zahrnuje provozní a investiční dotace na tyto činnosti.
2242Provoz veřejné železniční dopravy

Činnosti spojené s přímým provozováním veřejné železniční dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb Provozní i investiční dotace drahám (i cenové povahy). Neinvestiční dotace na podporu kombinované dopravy se zatřídí na § 3793. Na tento paragraf nepatří výdaje, které se zařazují na paragrafy 2293, 2294 a 2295.
2243Drážní vozidla

Nákup a obnova drážních vozidel vyjma vozidel používaných pro kombinovanou dopravu a ostatní dráhy (viz § 3793 pro kombinovanou dopravu a § 2271 pro ostatní dráhy).
2249Ostatní záležitosti železniční dopravy
225Civilní letecká doprava
2251Letiště

Výstavba, technická obnova, správa a provoz letišť.
2252Zabezpečení letového provozu

Činnosti spojené se zabezpečením letového provozu, nákup, technická obnova a údržba techniky s tím spojené.
SkupinaOddílPododdílParagraf
2253Provoz civilní letecké dopravy

Činnosti spojené s přímým provozováním civilní letecké dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb.
2259Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy
226Správa v dopravě
2261Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
Činnost Ministerstva dopravy (§ 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákonů č. 272/1996 Sb. a č. 517/2002 Sb.) a Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016 Sb.).
2262Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě

Činnost např. Úřadu pro civilní letectví, Drážního úřadu a Státní plavební správy a Drážní inspekce.
2269Ostatní správa v dopravě

Státní fond dopravní infrastruktury.
227Doprava ostatních drah
2271Ostatní dráhy

Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami, řízením a správou drah, včetně drážních staveb a mostů. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2272Provoz ostatních drah

Činnosti spojené s přímým provozováním dopravy ostatními drahami, tj. poskytováním dopravních služeb. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2279Záležitosti ostatních drah jinde nezařazené

Zahrnuje jinde nespecifikované dráhy např. důlní, průmyslové a přenosné, lyžařské vleky apod.
228Výzkum v dopravě
2280Výzkum a vývoj v dopravě
229Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě
2291Mezinárodní spolupráce v dopravě

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2292Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková

(1) Na tento paragraf zařazují Ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 8, 9 a 23 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.) veřejnou linkovou dopravou [§ 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 150/2000 Sb. a č. 119/2012 Sb.]. Jsou to kompenzace dopravcům (§ 23 zákona č. 194/2010 Sb.), které v druhovém třídění patří na položku 5193.
(2) Zařazují na něj i své přímé výdaje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, poskytují-li veřejné služby v přepravě cestujících samy (§ 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.).
(3) Kraje a obce na něj zařazují i výdaje na převody peněžních prostředků právnickým osobám pověřeným plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (§ 6 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.), jsou-li tyto peněžní prostředky určeny na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou.
(4) Ministerstvo dopravy, kraje a obce na tento paragraf zařazují i transfery, které jejich příjemci mají povinnost použít na výdaje na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou.
2293


2294

2295
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

Na tento paragraf zařazují kraje a obce výdaje na dopravní obslužnost jinou než podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákonů č. 135/2016 Sb. a č. 183/2017 Sb.. Jsou to výdaje na dopravní obslužnost leteckou a vodní a jiné výdaje na dopravní obslužnost než výdaje podle paragrafů 2292, 2294 a 2295.

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

(1) Na tento paragraf zařazují Ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 8, 9 a 23 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.) veřejnou drážní osobní dopravou (§ 24 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.) železniční (včetně metra), tramvajovou, trolejbusovou a lanovou (§ 1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákonů č. 191/2006 Sb., č. 181/2006 Sb., č. 377/2009 Sb. a č. 134/2011 Sb.). Jsou to kompenzace dopravcům (§ 23 zákona č. 194/2010 Sb.), které v druhovém třídění patří na položku 5193.
(2) Zařazují na něj i své přímé výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou, poskytují-li veřejné služby v přepravě cestujících samy (§ 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb.).
(3) Kraje a obce na něj zařazují i výdaje na převody peněžních prostředků právnickým osobám pověřeným plněním úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (§ 6 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.), jsou-li tyto peněžní prostředky určeny na dopravní obslužnost drážní osobní dopravou.
(4) Ministerstvo dopravy, kraje a obce na tento paragraf zařazují i transfery, které jejich příjemci mají povinnost použít na výdaje na dopravní obslužnost drážní osobní dopravou.

Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená

Na tento paragraf zařazují Ministerstvo dopravy, kraje a obce výdaje podle smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (§ 8, 9 a 23 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.) uzavírané s dopravci provozujícími veřejnou drážní osobní dopravu i veřejnou linkovou dopravu, nelze-li odlišit kompenzace (§ 23 zákona č. 194/2010 Sb.) vztahující se k těmto dvěma druhům veřejné dopravy.
2299Ostatní záležitosti v dopravě
23Vodní hospodářství
231Pitná voda
2310Pitná voda

Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, tj. zejména vodárenskou infrastrukturou, veřejnými vodovody, zdroji pitné vody. Zahrnuje i zabezpečení dovozu pitné vody.
232Odvádění a čistění odpadových vod
2321Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

Včetně kanalizačních síti a septiků. Tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čistém odpadních vod (ve společných, veřejných i individuálních systémech), tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, včetně předčišťování a speciálních provozu pro odpadni vody z určitých průmyslových procesů (např. neutralizační stanice, odfenolovací zařízení, retenční a akumulační nádrže pro řízené vypouštění odpadních vod. septiky).
2322Prevence znečisťování vody

Činnosti na bázi výrobních technologií a opatření vedoucí k výraznému snížení množství vypouštěného znečištění do vodních toků. Zahrnuje celkovou prevenci, řízení a monitoring znečištění povrchových vod.
2329Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené

Zahrnuje i nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.
233Vodní toky a vodohospodářská díla
SkupinaOddílPododdílParagraf
2331Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků

Podélné úpravy těchto vodních toků (rekonstrukce. výstavba, údržba).
2332Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích

Vodní díla - příčné objekty (jezy, stupně, přehrady) na vodohospodářsky významných tocích.
2333Úpravy drobných vodních toků

Činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných nádrží včetně péče o přirozená koryta, rekonstrukce, výstavba, údržba.
2334Revitalizace říčních systémů

Činnosti spojené s revitalizaci vodních toků. pramenišť a vodních ploch.
2339Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
234Voda v zemědělské krajině
2341Vodní díla v zemědělské krajině

Činnosti spojené s neprůtočnými nádržemi, rybníky, náhony, odvodňovacími a závlahovými zařízeními.
2342Protierozní ochrana

Činnosti spojené s protierozní ochranou ohrožených území.
2349Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině

Vodní a rybářská straž.
236Správa ve vodním hospodářství
2361Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství

Při současné skladbě ústřední státní správy zůstane nenaplněna.
2362Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
2369Ostatní správa ve vodním hospodářství
238Vodohospodářský výzkum a vývoj
2380Vodohospodářský výzkum a vývoj
239Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2391Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2399Ostatní záležitosti vodního hospodářství
24Spoje
241Činnosti spojů
2411Záležitosti post
2412Záležitosti telekomunikací
2413Záležitosti radiokomunikací
2419Ostatní záležitosti spojů
246Správa ve spojích
2461Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích

Patří sem činnost Českého telekomunikačního úřadu.
2462Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích
2469Ostatní správa ve spojích
248Výzkum a vývoj ve spojích
2480Výzkum a vývoj ve spojích
249Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
2491Mezinárodní spolupráce ve spojích

Spadali sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
SkupinaOddílPododdílParagraf
2499Ostatní záležitosti spojů
25Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
251Podpora podnikáni
2510Podpora podnikání

Patří sem obecná podpora malého a středního podnikám (dotace Českomoravské záruční a rozvojové bance).
252Všeobecné pracovní záležitosti
2521Bezpečnost práce
2529Všeobecné pracovní záležitosti jinde nezařazené
253Všeobecné finanční záležitosti
2531Centrální banka a měna
2532Úřad Národní rozpočtové rady
2539Všeobecné finanční záležitosti jinde nezařazené

Podpora bank, spořitelen, pojišťoven, atd. jako takových, tj. ne např. dotace k podpoře speciálních programů (stavební spořeni, penzijní připojištění). Náklady spojené s vyrovnáváním závazků zaniklých bank. které převzal stát.
254Všeobecné hospodářské služby
2541Geologie

Rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Česká geologická služba zřízené Ministerstvem životního prostředí.
2542Meteorologie

Včetně hydrometeorologie.
2549Všeobecné hospodářské služby jinde nezařazené
256Všeobecná hospodářská správa
2561Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství

Činnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu průmyslového vlastnictví.
2562Činnost ostatních orgánů a organizací v oblasti normalizace, standardizace a metrologie

Činnost např. Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českého metrologického institutu.
2563Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru

Činnost např. katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů, Zeměměřického úřadu.
2564Správa národního majetku

Činnost jiných než ústředních orgánů státní správy na úseku správy národního majetku (vyjma zemědělského). Týká se činnosti Fondu národního majetku. Zahrnuje i činnost Úřadu pro zastupováni státu ve věcech majetkových.
2565Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce

Na tento paragraf patří např. výdaje Státního úřadu inspekce práce a rozpočtové vztahy k příspěvkové organizaci Technická inspekce České republiky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
2569Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená
258Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
2580Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí

Včetně např. výzkumu v oblasti bezpečnosti práce.
259Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
2590- Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
3SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
SkupinaOddílPododdílParagraf
31a 32Vzdělávání a školské služby
311Předškolní a základní vzdělávání
3111Mateřské školy

Činnost mateřských škol kromě mateřských škol uvedených v paragrafu 3112.
3112Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Činnost mateřských škol samostatně zřízených pro děti se zdravotním postižením, mateřských škol při zdravotnických zařízeních a mateřských škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3113Základní školy

Činnost základních škol neuvedených v paragrafu 3114. Zahrnuje i činnost přípravných tříd.
3114Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Činnost základních škol speciálních včetně tříd přípravného stupně, základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, základních škol zřízených při zdravotnických zařízeních a základních škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3115Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání
3117První stupeň základních škol

Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
3118Druhý stupeň základních škol

Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
3119Ostatní záležitosti základního vzdělávání
312Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích
3121Gymnázia
3122Střední odborné školy

Činnost středních škol poskytujících odborně zaměřené vzděláni charakteru středních průmyslových škol, zemědělských škol, obchodních akademií, středních zdravotnických škol, středních vojenských a policejních škol apod.
3123Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
3124Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Činnost středních škol a konzervatoří samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a středních škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3125Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
3126Konzervatoře
3127Střední školy

Příjmy a výdaje středních škol, v kterých se spojuje více druhů středních škol, jak jsou uvedeny v paragrafech tohoto pododdílu, jestliže je nelze podle těchto druhů rozdělit.
3128Sportovní školy - gymnázia

Gymnázia poskytující vzdělávání v oboru sportovní přípravy.
3129Ostatní zařízení středního vzdělávání
313Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Nepatří sem činnost škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3131Výchovné ústavy a dětské domovy se školou
3132Diagnostické ústavy
3133Dětské domovy

Dětské domovy podle § 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
3139Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
314Ostatní nařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
3141Školní stravování
3143Školní družiny a kluby
3144Školy v přírodě
3145Internáty
3146Zařízení výchovného poradenství

Školská poradenská zařízení.
SkupinaOddílPododdílParagraf
3147Domovy mládeže
3148Střediska výchovné péče
3149Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
315Vyšší odborné vzdělávání
3150Vyšší odborné školy
321Vysokoškolské vzdělávání
3211Vysoké školy

Činnost vysokých škol včetně poskytovaných stipendií, příspěvků a půjček na studium. Školné na vysokých školách.
3212Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách

Činnost výzkumu, vývoje a inovací na vysokých školách, je-li účetně oddělitelná od běžné činnosti příspěvky doktorandům na vysokých školách.
3213Bakalářské studium

Výdaje na bakalářské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.
3214Magisterské a doktorské studium

Výdaje na magisterské a doktorské studium, lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3211.
322Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
3221Vysokoškolské koleje a menzy
3229Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním

Ostatní zařízení vykonávající činnost pro vysoké školy.
323Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
3231Základní umělecké školy
3232Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
3233Střediska volného času

Střediska volného času a další školská zařízení pro zájmové vzdělávání podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou školních družin a školních klubů (ty patří na paragraf 3143).
3239Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené

Záležitosti uměleckého, jazykového a zájmového vzdělávání jinde neuvedené.
326Správa ve vzdělávání
3261Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání

Činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
3262Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání

Činnost České školní inspekce apod.
3269Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená
328Výzkum školství a vzdělávání
3280Výzkum školství a vzdělávání

Jen výzkum týkající se školství, vzdělávání, nikoliv např. výzkum na vysokých školách, který patří podle zaměření na paragrafy v jiných oddílech (např. 1081,1082.2180,2280 atd.), příp. na 3809
329Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
3291Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3292Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova
3293Vzdělávací akce k integraci Romů
3294Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
3299Ostatní záležitosti vzdělávání
33Kultura, církve a sdělovací prostředky
331Kultura
3311Divadelní činnost

Nastudovaní a veřejné scénické předváděni divadelního umem všech žánrů (včetně hudebně dramatického a tanečního). Pořádání festivalů, přehlídek, seminářů a tvůrčích dílen.
3312Hudební činnost

Nastudování a interpretace české a světové hudební tvorby doma i v zahraničí. Pořádáni veřejných produkci, festivalů, cyklů, soutěží a tvůrčích dílen.
3313Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Shromažďovaní, ochrana, vědecké zpracování, využívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalosti významných osobností České kinematografie. Činnost kin.
SkupinaOddílPododdílParagraf
3314Činnosti knihovnické

Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba. Regionální funkce knihoven. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturními památky. Nezahrnuje odborné knihovny, katalogy, archivy a databáze zaměřené jako služba jiné funkci (ústředí vědeckých informací, odborné knihovny ministerstev).
3315Činnosti muzei a galerií

Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydáváni osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty a podávaní návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3316Vydavatelská činnost

Vydávaní divadelních, hudebních, literárních, výtvarných a audiovizuálních děl, (periodických a neperiodických publikaci) a nahráváni, výroba a rozmnožováni zvukových a zvukově-obrazových záznamů (CD, CD ROM).
3317Výstavní činnosti v kultuře

Příprava a realizace tuzemských kulturních vystav, jakož i vystav vysílaných do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou spoluúčasti na realizaci či formou zadám realizace specializovaným zprostředkovatelským organizacím.
3319Ostatní záležitosti kultury

Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost a veřejné činnosti (přednášky, semináře, kulturní večery, výstavy, soutěže) v oblasti profesionálního a neprofesionálního umění a zájmových aktivit (není-li specifikovaná v jiných paragrafech). Činnosti spojené s vedením obecní kroniky.
332Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
3321Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků

Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné odborné, metodické, dokumentační a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním komplexní péče o památkový fond. Zavádění informačního systému památkové péče a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče, udržováni, obnova, údržba, restaurovaní a zpřístupnění umělecky, technicky, historicky a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů sakrální a kultovní povahy a podávám návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3322Zachování a obnova kulturních památek

Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu. Zahrnuje financování kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, a to včetně kulturních památek v obecním vlastnictví. Zahrnuje přitom i účelové dotace a příspěvky organizacím uvedeným v g 3321, ale v tomto případě nad rámec jejich běžného provozu.
3324Výkup předmětů kulturní hodnoty

Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu.
3325Pražský hrad
3326Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky
Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníku, pamětních míst pamětních desek, čestných hrobů, ale i např. kapliček apod.
SkupinaOddílPododdílParagraf
3329Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
333Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Patří sem kultovní činnosti církví a náboženských společnosti
3330Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

(1) Náhrady a příspěvky vyplácené církvím a náboženským společnostem podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění zákona č. 177/2013 Sb.
(2) Na tento paragraf patří i transfery poskytované církvím a náboženským společnostem na jejich náboženskou činnost.
334Sdělovací prostředky
3341Rozhlas a televize

Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním.
3349Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
336Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3361Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví

Činnost Ministerstva kultury.
3362Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sdělovacích prostředků

Činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je ústředním orgánem státní správy (usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010 zn. Pl. ÚS 52/04).
338Výzkum a vývoj v oblasti kultury církví a sdělovacích prostředků
3380Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností s cílem získání nových znalostí.
339Ostatní činností v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
3391Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3392Zájmová činnost v kultuře
3399Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské záležitosti.
34Sport a zájmová činnost
341Sport
3411Státní sportovní reprezentace
3412Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Pořízení, technické zhodnocení a údržba sportovních zařízení (§ 2 odst. 5 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb.), která jsou ve vlastnictví obcí.
3419Ostatní sportovní činnost

Podpora sportovních organizací (§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb.), výdaje na konání sportovních akcí, zejména závodů, apod.
342Zájmová činnost a rekreace
3421Využití volného času dětí a mládeže

Činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých techniků, podpora činnosti mládežnických organizací apod., dětská hřiště, zábavní parky a další příjmy a výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže kromě těch, které patří na paragrafy 3143 a 3233
3429Ostatní zájmová činnost a rekreace

Zahrnuje jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času, apod. než v předchozích paragrafech, mj. i klubová zařízení jiná než pro mládež. Nepatří sem případná podpora profesních sdružení typu advokátní komory, lékařské komory, obchodní komory - ty patří do nespecifikovaných výdajů u příslušného oddílu.
346Správa v oblasti sportu
3461Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu

Činnost Národní sportovní agentury. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tento paragraf nepoužije.
348Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace
3480Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace
35Zdravotnictví
351Ambulantní péče

Péče podle § 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
3511Všeobecná ambulantní péče

Činnost ordinací praktických lékařů.
SkupinaOddílPododdílParagraf
3512Stomatologická péče
3513Lékařská služba první pomoci

Činnost pracovišť lékařské služby první pomoci. Nepatří sem činnosti zdravotnické záchranné služby, ty patří na paragraf 3533.
3514Transfúzní služba a tkáňová zařízení
3515Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Činnost ordinací lékařů-specialistů kromě stomatologů.
3516Péče v mateřství

Výdaje zdravotnických zařízení ambulantní péče na péči v mateřství, pokud je lze oddělit.
3519Ostatní ambulantní péče
352Lůžková péče

Péče podle § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
3521Fakultní nemocnice

Činnost poskytovatelů zdravotních služeb formou lůžkové péče (§ 2 odst. 1 a § 6 a 7 zákona o zdravotních službách), kterými jsou fakultní nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví.
3522Ostatní nemocnice

Činnost poskytovatelů zdravotních služeb formou lůžkové péče (§ 2 odst. 1 a § 6 a 7 zákona o zdravotních službách), kterými jsou nemocnice neuvedené jinde v pododdílu 352.
3523Odborné léčebné ústavy
3524Léčebny dlouhodobě nemocných
3525Hospice

Činnost lůžkových zařízení hospicového typu, ve kterých je poskytována paliativní a symptomatická péče osobám v terminálním stadiu (§ 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.).
3526Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

Činnost poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují léčebně preventivní služby pomocí přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek, a ozdravoven a sanatorií.
3527Vysoce specializovaná pracoviště a jednooborové zařízení lůžkové péče

Činnosti vysoce specializovaných pracovišť akutní péče, zejména kardiocentra, traumacentra a onkologické ústavy.
3529Ostatní ústavní péče

Patří sem například dětské domovy pro děti do tří let věku (§ 43 a 44 zákona o zdravotních službách), které jsou poskytovateli zdravotních služeb.
353Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3531Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
3532Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
3533Zdravotnická záchranná služba

Činnost záchranné služby(zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb.). Nepatří sem vodní záchranná služba a horská služba.
3534Doprava ve zdravotnictví

Doprava nemocných s výjimkou přepravy zdravotnickou záchrannou službou.
3539Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Patří sem např. zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu.
354Zdravotnické programy
3541Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami.
3542Prevence HIV/AIDS

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je prevence syndromu získaného selhání imunity.
3543Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným.
3544Národní program zdraví
3545Programy paliativní péče

Zdravotnické programy, jejichž hlavním cílem je poskytování paliativní péče, pokud je lze oddělit.
3549Ostatní speciální zdravotnická péče

Zejména prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy.
356Správa ve zdravotnictví
3561Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví

Činnost Ministerstva zdravotnictví
3562Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví

Činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv a krajských hygienických stanic.
3569Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená
358Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
3581Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
3589Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví
359Ostatní činnost ve zdravotnictví
3591Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím a výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce za účelem mezinárodní spolupráce. Položka obsahuje i činnosti spojené se zdravotní péčí, jež byla poskytnuta českým občanům mimo Českou republiku, a se zdravotní péčí poskytovanou zahraničním státním příslušníkům v České republice, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů kromě veřejného zdravotního pojištění.
3592Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
3599Ostatní činnost ve zdravotnictví
36Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
SkupinaOddílPododdílParagraf
3611Podpora individuální bytové výstavby

Podpora individuální a případně i družstevní bytové výstavby kromě podpory stavebního spoření a hypotečních úvěrů.
3612Bytové hospodářství

Výdaje na poskytování bydlení, podpora ze strany státu obcím na výstavbu bytů, získávání pozemků pro bytovou výstavbu.
3613Nebytové hospodářství

Patří sem sledování příjmů a výdajů z nebytových prostor, které man obce a kraje ve vlastnictví.
3614Bytové služby pro vlastní zaměstnance

Výdaje organizací, kterými jsou zabezpečovány bytové služby pro vlastní zaměstnance i jiné uživatele, s výjimkou služebních bytů (vojáci, policisté nebo techničtí pracovníci bydlící přímo v organizacích).
3615Podpora stavebního spoření a hypotečních úvěrů
3619Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
363Komunální služby a územní rozvoj
3631Veřejné osvětlení
3632Pohřebnictví
3633Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

Nespadají sem pozemní komunikace, vodovodní a kanalizační sítě.
3634Lokální zásobování teplem
3635Územní plánování
3636Územní rozvoj
3639Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Patří sem i výdaje k podpoře jednotlivých regionů ze strany státu (snížení nezaměstnanosti, rozvoj podnikání ve vybraných regiónech apod.).
366Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3661Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Činnost Ministerstva pro místní rozvoj.
3662Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3669Ostatní správa v oblasti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená

Státní fond rozvoje bydlení.
368Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3680Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
369Ostatní činnost v oblasti bydlení komunálních služeb a územního rozvoje
3691Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3699Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
37Ochrana životního prostředí
Prostředky poskytované prvotně za účelem tvorby a ochrany životního prostředí a nezahrnuté v jiných funkcích (zejména lesní hospodářství, úspory energie, vodní hospodářství).
371Ochrana ovzduší a klimatu
3711Odstraňování tuhých emisí
SkupinaOddílPododdílParagraf
3712Odstraňování plynných emisí

Zahrnuje opatření k vyloučení emisí u zdroje - odsiřování, denitrifikace apod.
3713Změny technologii vytápění

Změny technologu vytápění na bázi záměny paliva, fluidního spalovaní nebo náhrad dosavadních zdrojů znečišťováni ovzduší zařízením! na využití alternativních zdrojů energie. Patří sem rekonstrukce kotelen včetně související výstavby plynovodů a rekonstrukce komínů. Ve výrobních procesech např. kogenerace elektřiny a tepla v paroplynových zařízeních, rekonstrukce kotlů na fluidní spalovaní s odsířením, rekonstrukce kotlů a kotelen z tuhých nebo kapalných paliv na plyn.
3714Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

Ochrana klimatu. Zavádění čistých technologií (čisté technologie a čisté výrobky užité ve výrobním procesu), využiti alternativních zdrojů energie.
3715Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
3716Monitoring ochrany ovzduší
3719Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
372Nakládání s odpady

Zahrnují se jak komunami tak průmyslové odpady, které současně zahrnují nebezpečné odpady, ostatní odpady a inertní nebo hmotné objemné odpady (odpady z těžebních odvětvi a elektráren, stavební suť). Váže definičně na zákon o odpadech. Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastnosti, jako jsou např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost uvolňovat ve styku s vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, žíravost, infekčnost, radioaktivita apod. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obcí při činnosti fyzických osob (domácnosti) a také odpad vznikající např. při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Nezahrnuje na druhé straně záležitosti sběru a zpracování druhotných surovin (např. papíru, železa, dalších kovů apod.) realizované prostřednictvím organizaci sběrných surovin nebo jako jednorázové akce.
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722Sběr a svoz komunálních odpadů
3723Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3724Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Neziskové nakládám s nebezpečnými odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zápojem odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činnosti).
3725Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Neziskové nakládám s komunálními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládáni odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
3726Využívání a zneškodňováni ostatních odpadů

Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opěrného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
3727Prevence vzniku odpadů

Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace, preventivní opatření k redukci množství a škodlivých účinků odpadů tvořených konečnou spotřebou zboží a k redukci produkce průmyslových odpadů nebo snížení jejích škodlivých účinků.
3728Monitoring nakládání s odpady
3729Ostatní nakládání s odpady

Patří sem zejména asanace starých skládek, též z prostředků přidělených k odstranění ekologických zátěží na privatizovaném majetku.
373Ochrana a sanace půdy a podzemní vody
3731Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím

Zejména u ropovodů, produktovodů, skladů ropných látek apod.
SkupinaOddílPododdílParagraf
3732Dekontaminace půd a čištění spodní vody

Zahrnuje zejména finanční pomoc státu při odstraňovaní ekologických zátěží na privatizovaném majetku. dále např. odstraňováni škod po bývalé sovětské armádě, sanace těžby uranu.
3733Monitoring půdy a podzemní vody
3734Předcházení a sanace zasolení půd
3739Ostatní ochrana půdy a spodní vody

Zahrnuje zejména opatření proti nekontrolovaným emisím, vytváření černých skládek a proti resorpci polutantů.
374Ochrana přírody a krajiny
3741Ochrana druhů a stanovišť

Včetně např. podpory zoologických zahrad, ornitologických stanic a botanických zahrad, zahrnuje i ochranu a obnovu ohrožených druhů flory a fauny.
3742Chráněné části přírody

Národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, jeskyně apod. nezahrnuté v jiných funkcích. Zahrnuje ochranu význačných ekosystémů a lokalit a ochranu krajiny pro její estetickou hodnotu.
3743Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.

Např. z úhrad (50 %) z vydobytých nerostů odváděných do státního rozpočtu s tím, že mají být použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek, z dotací na útlum hornictví, které mají byt mj použity na sanační práce při zahlazováni důsledků těžby na životní prostředí.
3744Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Jedná se o ochranu nezahrnutou v jiných funkcích, včetně ochrany proti povodním (viz pododdíly 103.233.234).
3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou, apod., městských a obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, aleji, veřejných zahrad a sadů, záhonů, květinových vyzdob apod., pokud nejsou např. součásti kulturních památek (zámecké zahrady), školních pozemků apod.
3749Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Stráž ochrany přírody. Výdaje na napravování následků vichřic, smrští a krupobití, které nepředstavuje opravy a neprobíhá v rámci krizového stavu, například výdaje na odstraňování bláta.
375Omezování hluku a vibrací
Opatření ke sražení hladiny zvuku, vibraci, u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem a u příjemce. Vyloučena jsou patření zaměřená hlavně na snižování hluku na pracovních místech při průmyslové výrobě.
3751Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)

Zahrnují se preventivní akce u zdroje (odhlučněni - zapouzdření strojů, užiti odhlučněných strojů) a zařízení antihlukové instalace (konstrukce nárazníkových zón nebo antihlukových bariér) kolem letišť a ostatních zdrojů hluku, odhlučňovací práce.
3753Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací
3759Ostatní činnosti k omezení hluku a vibrací
376Správa v ochraně životního prostředí
3761Činnost ústředního orgánu státní správy v ochraně životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí
3762Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí

Např. činnost České inspekce životního prostředí.
3769Ostatní správa v ochraně životního prostředí
377Ochrana proti záření
Opatření ke snížení radioaktivního záření, intenzity elektromagnetického pole apod. u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem, u příjemce, přeprava a nakládání s vysoce radioaktivním odpadem.
SkupinaOddílPododdílParagraf
3771Protiradonová opatření

Např. opatření podle Radonového programu, jehož realizaci zabezpečuji magistrátní úřady.
3772Přeprava a nakládání s radioaktivním odpadem

Ukládání radioaktivního odpadu a ostatní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů podle § 113 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
3773Monitoring k zajišťování úrovně radioaktivního záření
3779Ostatní činnosti k ochraně proti záření
378Výzkum životního prostředí
3780Výzkum životního prostředí
379Ostatní činnosti v životním prostředí
3791Mezinárodní spolupráce v životním prostředí

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3792Ekologická výchova a osvěta
3793Ekologie v dopravě

Zahrnuje např. výdaje na tzv. kombinovanou dopravu, překladiště kombinované dopravy, dopravní a manipulační zařízení a prostředky pro kombinovanou dopravu a další programy v dopravě, jejichž prvotním smyslem je ochrana a tvorba životního prostředí.
3799Ostatní ekologické záležitosti
38Ostatní výzkum a vývoj
380Ostatní výzkum a vývoj
Jde o výzkum, který není uveden v paragrafech, které mají v čísle § na třetím místě číslici 8.
3801Akademie věd České republiky

Činnost Akademie věd.
3802Grantová agentura České republiky

Činnost Grantové agentury.
3803Technologická agentura České republiky

Činnost Technologické agentury České republiky podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
3809Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
39Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
390Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3900Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Činnosti patřící do skupiny 3 - Služby pro obyvatelstvo, které se nehodí do jiných jejích paragrafů. Jsou to nepodnikatelské činnosti zaměřené na vzdělávání v nejširším smyslu, informování o záležitostech veřejného prospěchu, veřejně prospěšnou činnost, sdružování, setkávání a výměnu zkušeností osob zabývajících se zájmovou nebo podobnou činností (vlastní zájmová činnost však patří do pododdílu 342) včetně činností k posilování historického vědomí a seznamování s minulostí a jiné podobné činnosti, které nelze zařadit na jiné paragrafy. Patřily by sem například dotace různým organizacím válečných vysloužilců, odbojářů či osob postižených diktátorskými režimy nebo občanským sdružením zabývajícím se veřejně prospěšnou činností apod., jestliže se taková činnost nedá zařadit na jiné paragrafy.
4SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
41Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Tyto dávky zpravidla definičně odpovídají dávkám definovaným předpisy v oblasti sociálního zabezpečení.
411Dávky důchodového pojištění
4111Starobní důchody

Zahrnují se sem i poměrné starobní důchody.
4112Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně

Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4113Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně

Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4114Vdovské důchody
4115Vdovecké důchody
4116Sirotčí důchody
4117Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně

Výdaje na důchody, jejichž výše se stanoví podle § 41 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákonů č. 211/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4119Ostatní dávky důchodového pojištění
412Dávky nemocenského pojištění
4121Nemocenské
4122Ošetřovné

Ošetřovné podle § 39 až 41 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákonů č. 261/2007 Sb., č. 239/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb. a č. 41/2009 Sb. Patří sem i doplatky podpory při ošetřování člena rodiny podle zrušeného zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
4123Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
4124Peněžitá pomoc v mateřství
4125Dávky otcovské poporodní péče

Dávky podle § 4 písm. c) a § 38a až 38d zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 148/2017 Sb.
4126Dlouhodobé ošetřovné

Dávky podle § 4 písm. e) a § 41a až 41f zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 310/2017 Sb.
4129Dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené
413 a 414Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče
Dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
SkupinaOddílPododdílParagraf
4131Přídavek na dítě
4132Sociální příplatek
4134Rodičovský příspěvek
4136Dávky pěstounské péče

Dávky poskytované ode dne 1. ledna 2013 dětem svěřeným do pěstounské péče a pěstounům podle § 47e až 47za zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Na tento paragraf patří i doplatky dávek pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře, na které vznikl nárok do dne 31. prosince 2012.
4138Pohřebné
4141Příspěvek na bydlení
4142Příspěvek na školní pomůcky

Příspěvek, který dostávají děti přihlášené k zápisu k povinné školní docházce podle § 33 až 35 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 113/2006 Sb.
4149Dávky státní sociální podpory jinde nezařazené
415Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
4151Odchodné

Odchodné podle § 155 a 156 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., a odchodné podle § 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4152Výsluhový příspěvek

Výsluhový příspěvek podle § 157 až 163 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákonů č. 530/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 305/2008 Sb. a č. 306/2008 Sb., a výsluhový příspěvek podle § 132 až 137 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 254/2002 Sb. a č. 306/2008 Sb.
4153Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka

Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka podle § 164 a 164a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 189/2006 Sb., a úmrtné podle § 141 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4154Odbytné

Odbytné podle § 138 a 139 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
4159Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru

Ostatní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 415, pokud takové dávky vzniknou.
417Dávky pomoci v hmotné nouzi
4171Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
4172Doplatek na bydlení

Příspěvek osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
4173Mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osobám ohroženým sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5].
4177Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

Příspěvek osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením [příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6].
4179Ostatní dávky sociální pomoci

Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 417, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek sociální pomoci (péče), zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb.) dávky sociální péče pro staré občany, dávky sociální péče pro rodinu a děti a dávky sociální péče pro sociálně vyloučené zařazované do dne 31. prosince 2006 (dne, kterým pozbývá účinnosti zákon č. 482/1991 Sb. a vybraná ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb.) na zrušené paragrafy 4174, 4175 a 4176.
418Dávky osobám se zdravotním postižením
Dávky podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, který je účinný ode dne 1. ledna 2012 a podle kterého se poskytují dávky zařazené na paragrafy 4187 a 4188, a dobíhající dávky podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. (paragrafy 4182 až 4186), kterou tento zákon zrušil a podle které se tyto dávky přiznávaly do dne 31. prosince 2011.
4182Příspěvek na zvláštní pomůcky

Jedná se o dávku vyplácenou podle § 33 zrušené vyhlášky č. 182/1991 Sb. ve znění vyhlášek č. 28/1993 Sb., č. 205/1995 Sb., č. 138/1997 Sb., č. 139/1997 Sb. a č. 552/2002 Sb.
4183Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Jedná se o dávku vyplacenou podle § 34, § 45 zrušené vyhlášky č. 182/1991 Sb.
4184Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Jedná se o dávku vyplacenou podle § 35 vyhl. č. 182/1991 Sb.
4185Příspěvek na provoz motorového vozidla

Jedná se o dávku vyplacenou podle § 36 vyhl. č. 182/1991 Sb.
4186Příspěvek na individuální dopravu

Jedná se o dávku vyplácenou podle § 37 zrušené vyhlášky č. 182/1991 Sb.
4187Příspěvek na mobilitu

Příspěvek podle § 2 písm. a) a § 6 a 7 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 331/2012 Sb., č. 313/2013 Sb. a č. 329/2014 Sb.
4188Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek podle § 2 písm. b) a § 9 a 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 331/2012 Sb. a č. 313/2013 Sb.
4189Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

Dávky sociální pomoci, které nepatří na jiné paragrafy pododdílu 418, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek zdravotně postiženým občanům, zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb.) příspěvek při odchodu z ústavního zařízení zařazovaný do dne 31. prosince 2006 na zrušený paragraf 4187. Patří sem i doplatky příspěvku při péči o osobu blízkou podle § 80 až 85 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácela do dne 31. prosince 2008 podle čl. II bodu 5 zákona č. 109/2006 Sb.
419Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
4191Státní příspěvky na důchodové připojištění
4192Úrokové příspěvky mladým manželstvím
4193Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám
SkupinaOddílPododdílParagraf
4194Zvýšení důchodů pro bezmocnost

Dávka podle § 70 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2006, která je s účinností ode dne 1. ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (položka 4195), a která se v některých případech vyplácí v souladu s čl. II body 1 a 3 zákona č. 109/2006 Sb. i po tomto dni.
4195Příspěvek na péči

Příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4199Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené

Patří sem veškeré sociální dávky a podpory dosud nespecifikované, zaměřené na určitou skupinu obyvatel, včetně např. dávek občanům postiženým živelnými pohromami.
42Politika zaměstnanosti
421Podpory v nezaměstnanosti
4210Podpory v nezaměstnanosti

Výdaje na hmotné zabezpečení (podporu) v nezaměstnanosti, zvýšení ke hmotnému zabezpečení na manželku a děti osobám se změněnou pracovní schopnosti a poštovné související s výplatou podpory v nezaměstnanosti.
422Aktivní politika zaměstnanosti
4221Rekvalifikace
4222Veřejně prospěšné práce
4223Společensky účelná pracovní místa
4225Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
4226Ostatní podpora zaměstnanosti
4227Cílené programy k řešení zaměstnanosti
4229Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená
423Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
4230Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů

Zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, se zavádí specifický druh plateb ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (od 1. dubna 2011 prostřednictvím Úřadu práce České republiky, do té doby prostřednictvím úřadů práce). Jde o úhradu mezd zaměstnanců ze státního rozpočtu místo zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti a o úhradu pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a dále úhradu daně z příjmů.
424Zaměstnávání zdravotně postižených občanů
4240Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Příspěvek zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce poskytovaný podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 327/2017 Sb. Tento příspěvek od 1. dubna 2011 poskytuje Úřad práce České republiky, do té doby ho poskytovaly úřady práce.
425Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace
4250Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace

Příspěvky vyplácené zaměstnancům prostřednictvím zaměstnavatelů v souvislosti s restrukturalizací ocelářského a hnědouhelného průmyslu a dopravy.
428Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
4280Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
43Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Činnosti a služby (nikoliv přímé dávky a podpory) zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva nebo obecné sociální programy. Společné činnosti, tj. ty, které nelze jednoznačně přiřadit jen k oddílu 41 nebo 42.
431Sociální poradenství
4311Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství podle § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4312Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství podle § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4319Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím.
SkupinaOddílPododdílParagraf
432Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Výdaje na sociální péči a pomoc dětem a mládeži kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435.
4324Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Patří sem výdaje na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g až 42n zákona o sociálně právní ochraně dětí (zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
4329Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zahrnuje i vymožené výživné přijaté od osob povinných výživou.
433Sociální péče a pomoc manželství a rodinám
Výdaje na sociální péči a pomoc manželství a rodinám kromě výdajů na služby sociální péče patřící do pododdílu 435.
4333Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4334Pečovatelská služba pro rodinu a děti
4339Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

(1) Na tento paragraf patří též výdaje obcí a krajů, na jejichž pokrytí je určen příspěvek na výkon pěstounské péče poskytovaný jim ze státního rozpočtu podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.
(2) Na tento paragraf patří též výdaje související s dětskými skupinami zřízenými podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 127/2015 Sb., č. 65/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb.
434Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc
4341Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

Pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí.
4342Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

Zahrnuje i např. činnosti spojené s integraci Romů či jiných etnik.
4343Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
4344Sociální rehabilitace

Zahrnuje činnosti v rámci sociální rehabilitace poskytované formou terénních nebo ambulantních služeb mimo pobytových služeb v rámci sociálně rehabilitačních center.
4345Centra sociálně rehabilitačních služeb
4349Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Včetně např. programů pomoci propuštěným vězňům včetně prevence kriminality a neoddělitelných podpor více skupinám obyvatelstva apod.
435Sociální služby v oblasti sociální péče

Výdaje na zařízení a činnosti podle části třetí hlavě I dílu 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a příjmy z nich.
4350Domovy pro seniory

Příjmy a výdaje domovů pro seniory (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb.).
4351Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4352Tísňová péče
4353Průvodcovské a předčitatelské služby
4354Chráněné bydlení
4355Týdenní stacionáře
4356Denní stacionáře a centra denních služeb
4357Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Příjmy a výdaje domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 206/2009 Sb.) a domovů se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.).
4358Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
4359Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Zahrnuje např. odlehčovací služby.
436Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4361Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Výdaje na vlastni činnost Ministerstva práce, sociálních věcí (včetně činnosti, které jsou zahrnuty v jiných oddílech, ale nejdou oddělit - např. bezpečnost práce) a rodinné politice.
4362Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení

Např. činnost České správy sociálního zabezpečení včetně jejích okresních složek.
4363Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti

Ode dne 1. dubna 2011 činnost Úřadu práce České republiky, který byl k tomuto dni zřízen zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů (§ 1 odst. 1), a do té doby úřadů práce [§ 1 odst. 3 písm. a) a § 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 109/2006 Sb. a č. 479/2008 Sb.].
437Služby sociální prevence
4371Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4372Krizová pomoc
4373Domy na půl cesty
4374Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny
4375Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4376Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra
4377Sociálně terapeutické dílny
4378Terénní programy
4379Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Zahrnuje zejména sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, telefonickou krizovou pomoc, tlumočnické služby a další činnosti v oblasti sociální prevence s výjimkou výdajů na služby sociální rehabilitace (ty patří na paragrafy 4344 a 4345).
SkupinaOddílPododdílParagraf
438Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4380Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Nelze-li ho v rámci skupiny 4 specifikovat blíže (§ 4280).
439Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
4391Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
4392Inspekce poskytování sociálních služeb

Inspekce poskytování sociálních služeb podle § 97 až 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
4399Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
5BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
51Obrana
Obsahuje výdaje na obranu a bezpečnost státu proti vnějšímu ohroženi, výdaje pro systém hospodářské mobilizace a přímé požadavky ozbrojených sil v systému státních hmotných rezerv a na preventivní a následná nouzová opatření v případě mimořádných situací celostátního významu.
511Vojenská obrana
5111Armáda

Výdaje související se zabezpečením obrany státu proti vnějšímu ohrožení. Zahrnuje výdaje na činnost vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů zřízených podle zákona o ozbrojených silách České republiky a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit. Nepatří sem výdaje na vojenské školy, státní sportovní reprezentaci, ochranu životního prostředí, dávky v sociálním zabezpečení, výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráci v tuzemsku a zahraničí a zahraniční vojenskou pomoc.
5112Ostatní ozbrojené síly

Zahrnuje výdaje na činnost Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže podle zákona o ozbrojených silách České republiky (zákona č. 219/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dále výdaje na jejich zabezpečení, pokud je lze oddělit.
5113Bezpečnostní složky ozbrojených sil

Výdaje na činnost Vojenské policie a Vojenského zpravodajství.
5119Podpůrné složky ozbrojených sil

Zahrnuje výdaje na činnost zařízení Ministerstva obrany zabezpečující ozbrojené síly, které nevykonávají státní správu podle zvláštních zákonů, např. Vojenský vlečkový úřad.
516Státní správa ve vojenské obraně
5161Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně

Činnost Ministerstva obrany.
5162Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně

Činnost vojenských správních úřadů podle branného zákona (zákona č. 585/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), újezdních úřadů vojenských újezdů podle zákona o zajišťování obrany České republiky (zákona č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ostatních orgánů resortu Ministerstva obrany, u nichž je výkon státní správy upraven zvláštním zákonem. „Patří sem i činnost Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (§ 1 odst. 1 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.
5169Ostatní správa ve vojenské obraně

Zahrnuje výdaje na činnost orgánů zřízených Ministerstvem obrany pro výkon státní správy podle zvláštních zákonů a výdaje na ostatní správu.
517Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Patří sem především výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů k zabezpečení potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravuji k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) a složek policie, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské sily a jsou operačně plánovaný pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením, výdaje na opatření hospodářské mobilizace pro potřeby ozbrojených sil a zajištěni požadavků ozbrojených sil v systému státních hmotných rezerv, vytváření a zajištěni systému hospodářské mobilizace pro potřeby Armády ČR v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy.
5171Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

Zahrnuje výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů na přípravu.
SkupinaOddílPododdílParagraf
5172Operační příprava státního území

Zahrnuje výdaje na opatření vojenského, ekonomického a obranného charakteru, které se plánuji a uskutečňuji k zajištění bezpečnosti České republiky s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro plnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva ve smyslu zákona o zalistování obrany České republiky.
5179Ostatní činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil

Zahrnuje výdaje na činnost složek Policie ČR, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské sliv a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením.
518Výzkum a vývoj v oblasti obrany
5180Výzkum a vývoj v oblasti obrany

Včetně obranného výzkumu a vývoje, který je zabezpečován ostatními veřejnými rozpočty.
519Ostatní záležitosti obrany
5191Mezinárodní spolupráce v obraně

Včetně výdajů na společná cvičení v tuzemsku i zahraničí, akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod apod. Příspěvky mezinárodním vojenským institucím, ostatní akce mezinárodní spolupráce.
5192Zahraniční vojenská pomoc

Výdaje na nasazení jednotek Armády České republiky nebo Vojenské policie v mírových operacích a misích Severoatlantické organizace, Organizace spojených národů a Evropské unie, včetně činnosti vojenských pozorovatelů.
5199Ostatní záležitosti obrany
52Civilní připravenost na krizové stavy
521Ochrana obyvatelstva
5211Civilní ochrana - vojenská část

Činnost zařízení civilní ochrany.
5212


5213
Ochrana obyvatelstva

Činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany související s výstavbou a přípravou personálu zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity, přípravě obyvatelstva, včetně zabezpečení didaktických pomůcek pro základní a střední školy, pořízením, výstavbou, provozem, údržbou a opravami prvků jednotného systému varováni a vyrozumění, činnost související s hospodařením se speciálním materiálem civilní ochrany, s úkrytovým fondem a ochrannými systémy dopravních staveb, zjišťováním a označováním nebezpečných oblastí, prováděním dekontaminace a dalšími ochrannými opatřeními, evakuací civilního obyvatelstva, nouzovým ubytováním, zásobováním pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežiti civilního obyvatelstva.

Krizová opatření

Tento paragraf používají jen kraje a obce, které na něj zařazují výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb., a to rozpočet těchto výdajů i skutečné výdaje. Rozpočet těchto výdajů (rezerva na krizová opatření) kraje a obce v druhovém třídění zařazují na položku 5903. Ústřední orgány státní správy tyto výdaje i jejich rozpočet zařazují v odvětvovém třídění na příslušné paragrafy oddílu 52 a jako celek na dílčí průřezový ukazatel 34.
5219Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
522Hospodářská opatření pro krizové stavy
5220Hospodářská opatření pro krizové stavy

Činnosti související s pořizováním, obměňováním a ochraňováním státních hmotných rezerv určených pro účely civilního nouzového plánovaní, zaměňováni, prodej, pronájem, půjčovaní a uvolňování státních hmotných rezerv, pořízení a udržováni kapacit a zařízení pro skladování a manipulaci se státními hmotnými rezervami, plněni ostatních úkolů v systému nouzového plánování.
526Státní správa v oblasti hospodářských opatření
5261Státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení

Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování (např. Správa státních hmotných rezerv), včetně opatření k zabezpečení činnosti při vyhlášení krizových stavů.
5262Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového hospodářství

Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového plánovaní, včetně opatření k zajištění jejich činnosti při vyhlášení krizových stavů. Zahrnuje jen speciální výdaje souvisejících s krizovým plánováním jednoznačně oddělitelné od běžných výdajů organizace.
SkupinaOddílPododdílParagraf
5269Ostatní správa v oblastí hospodářských opatření pro krizové stavy
527Krizové řízení
5271Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších správních úřadů v oblasti krizového řízení

Zahrnuje zabezpečení řídicích činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situaci včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury.
Nezahrnuje činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně a integrovaném záchranném systému zařazeného v pododdíle 556.
5272Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení

Zahrnuje zabezpečení řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situaci, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu nebo s ochranou kritické infrastruktury.
5273Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Činnost související s vydají na pracoviště krizového řízení, jejich zřizování a technické vybavovaní, zajištěni komunikačních prostředků, výdaje na informační podporu krizového řízení, odbornou podporu pro kraje, příprava orgánů krizového řízení, základní vzdělám, získávaní a zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti, ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací.
5274Podpora krizového řízení a nouzového plánování

Zahrnuje mimořádné účelové finanční prostředky k řešení krizových situaci, jejich předcházení a odstraňovaní jejich následků včetně výdajů spojených s činností pracovišť a složek integrovaného záchranného systému. Způsob použití upravuje vláda svým usnesením ke státnímu rozpočtu. Je možné využít těchto finančních prostředků i pro záchranné sbory, ozbrojené bezpečnosti sbory, havarijní služby apod.
5279Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
528Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na. krizové stavy
5281Výzkum a vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva
5289Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení
529Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy
5291Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení

Výdaje na mezinárodní spolupráci a obdobné akce za účelem mezinárodní spolupráce spojené s krizovým řízením. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5292.
5292Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
5299Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
53Bezpečnost a veřejný pořádek
531Bezpečnost a veřejný pořádek
5311Bezpečnost a veřejný pořádek

Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek kromě těch, které patří na další paragrafy
Jsou to zvláště výdaje na policii, obecní policii a všechny výdaje Bezpečnostní informační služby (bez výdajů zařazených na § 5380)
Nepatří sem výdaje resortního školství, výdaje na sportovní reprezentaci, na dávky sociálního zabezpečení příslušníkům Policie České republiky (bývalým vojákům z povolání) nebo jejich rodinám a další výdaje, které bezprostředně nesouvisejí s výdaji na bezpečnost a pořádek.
5312Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu

Činnost Finančního analytického úřadu (§ 18 odst. 1 a § 29c zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb.) podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5316Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

Činnost Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
5317Hraniční přechody
5319Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Činnost v oblasti tělesné přípravy a sportu.
538Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
SkupinaOddílPododdílParagraf
5380Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
539Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5391Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce činnost Interpolu
5399Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
54Právní ochrana
541Ústavní soudnictví
5410Ústavní soud
542Soudnictví
5420Soudy

Činnost soudů včetně např. soudního lékařství.
543Státní zastupitelství
5430Státní zastupitelství
544Vězeňství
5441Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic
5442Ostatní správa ve vězeňství

Činnost Institutu vězeňské služby.
5449Ostatní záležitosti vězeňství

Činnost zotavoven Vězeňské služby.
545Probační a mediační služba
5450Činnost probační a mediační služby

Činnost probační a mediační služby podle zákona č. 257/2000 Sb.
546Správa v oblasti právní ochrany
5461Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany

Činnost Ministerstva spravedlnosti.
5462Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany
5469Ostatní správa v oblasti právní ochrany

Činnost Rejstříku trestů.
547Veřejná ochrana
5470Kancelář Veřejného ochránce práv

Činnost Veřejného ochránce práv a Kanceláře Veřejného ochránce práv.
5471Kancelář finančního arbitra

Činnost Kanceláře finančního arbitra, která je zřízena podle § 1a odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 180/2011 Sb., jako organizační složka státu patřící do rozpočtové kapitoly Ministerstvo financí.
548Výzkum v oblastí právní ochrany
5480Výzkum v oblasti právní ochrany
549Ostatní záležitosti právní ochrany
5491Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany

Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže v Brně“ nahrazují slovy „Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (§ 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.)
5499Ostatní záležitosti právní ochrany např. vzdělávací zařízení justiční části
55Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
551Požární ochrana
5511Požární ochrana - profesionální část
SkupinaOddílPododdílParagraf
5512Požární ochrana - dobrovolná část

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
5517Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany

Výdaje na vzdělávací a technická zařízení požární ochrany.
5519Ostatní záležitosti požární ochrany
552Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Ostatní Činnosti v integrovaném systému záchranném systému. Nezahrnuje vlastní činnosti zabezpečované přímo hasičskými záchrannými sbory, vyjma zřizování a technického vybavovaní operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému, pro které je zřízena položka 5521. Nezahrnuje činnosti zabezpečované orgány státní správy (viz pododdíl 556).
5521Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

Zřizování a technické vybavení operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému na všech stupních. Zabezpečování komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému technickými prostředky.
5522Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému

Zahrnuje účelové investiční výdaje magistrátních měst související s integrovaným záchranným systémem. Zahrnuje i např. refundace nákladů hrazené ostatním složkám integrovaného záchranného systému v případě jejích pomoci po výzvě.
5529Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému

Patří sem např. výdaje spojené s prověřováním a použitím sil a prostředků Armády České republiky při záchranných a likvidačních pracích ve smyslu zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
556Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném svatému
5561Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně

Činnost Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.
5562Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému

Účelové výdaje ústředních orgánů státní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů ústředního orgánu.
5563Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému

Účelové výdaje ostatních orgánů statní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů těchto orgánů.
558Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5580Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
559Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
5591Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému

Výdaje na mezinárodní semináře a obdobné akce mezinárodní spolupráce v požární ochraně a integrovaném záchranném systému. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5592.
5592Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv

Výdaje v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému včetně náhrady škod (odškodnění), realizované v přímé souvislosti s poskytnutím přímé zahraniční pomoci při katastrofách, požárech a velkých haváriích podle mezinárodních smluv.
5599Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
6VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
61Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
611Zastupitelské orgány a volby
SkupinaOddílPododdílParagraf
6111Parlament
6112Zastupitelstva obcí

Činnost zastupitelských orgánů na úrovni měst a obcí, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy, včetně odměn zastupitelům.
6113Zastupitelstva krajů

Výdaje na činnost zastupitelstev krajů, jsou-li oddělitelné od ostatních výdajů krajů.
6114Volby do Parlamentu ČR
6115Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6116Celostátní referendum

Zahrnuje výdaje na všechny druhy referend s celostátní působností.
6117Volby do Evropského parlamentu
6118Volba prezidenta republiky

Výdaje na volbu prezidenta republiky (čl. 54 odst. 2 a čl. 56 ústavy) a případné příjmy, které s nimi souvisejí.
6119Ostatní zastupitelské orgány a volby

Výdaje na činnost jiných zastupitelských orgánů, než jsou Parlament České republiky a zastupitelstva obcí a krajů, pokud by vznikly, a příjmy z této činnosti. Výdaje na volby do jiných zastupitelských orgánů než do Parlamentu České republiky, zastupitelstev územních samosprávných celků a Evropského parlamentu, pokud by se zavedly, a případné příjmy, které s nimi souvisejí.
612Kancelář prezidenta republiky
6120Kancelář prezidenta republiky
613Nejvyšší kontrolní úřad
6130Nejvyšší kontrolní úřad
614Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)
6141Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště (nezařazené v jiných funkcích)

Výdaje Ministerstva financí.
6142Finanční správa

Činnost orgánů Finanční správy České republiky, kterými jsou Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady včetně Specializovaného finančního úřadu.
6143Celní správa

Činnost Generálního ředitelství cel a celních úřadů.
6145Úřad vlády

Úřad zřízený podle § 1 zákona č. 219/2002 Sb. a podle § 2 odst. 1 bodu 10 a § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6146Český statistický úřad

Výdaje Českého statistického úřadu.
6148Plánování a statistika

Výdaje na plánování a statistiku, pokud je lze oddělit.
6149Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená

Jiné orgány státní správy nezařazené v tomto pododdíle ani v jiných oddílech. Patří sem např. činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Patří sem i např. příspěvky komorám auditorů, daňových poradců apod., tj sdružení, na která je přenesen výkon státní správy a která nelze funkčně blíže specifikovat. Zahrnuje i provádění sčítání lidu.
615Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)
6151Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě

Činnost Ministerstva zahraničních věcí.
6152Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí
6153Ostatní účast v mezinárodních vládních organizacích

Jen přímé členské příspěvky jinde nezařazené.
6159Zahraniční služba a záležitosti jinde nezařazené

Zahrnuje např. výdaje Diplomatického servisu.
617Regionální a místní správa
6171Činnost místní správy

Vlastní správní činnost obcí. Zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit.
Výdaje hrazené ze sociálního fondu obcí ve prospěch zaměstnanců obecního úřadu.
6172Činnost regionální správy

Vlastní správní činnost krajů [zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů]. Zahrnuje i výdaje zastupitelstev krajů a ostatní výdaje krajů, nelze-li je oddělit.
6173Místní referendum
6174Činnost regionálních rad

Vlastní správní činnost regionálních rad (část čtvrtá zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 Sb.).
618Výzkum ve státní správě a samosprávě
6180Výzkum ve státní správě a samosprávě
619Politické strany a hnutí
6190Politické strany a hnutí

Příspěvky na činnost politických stran a hnutí.
SkupinaOddílPododdílParagraf
62Jiné veřejné služby a činnosti
621Ostatní veřejné služby
6211Archivní činnost

Činnost Ústředního archivu Ministerstva vnitra, dalších jím řízených archivů a činnost územních archivů. Nespadá sem běžná archivní činnost jednotlivých organizací.
6219Ostatní veřejné služby jinde nezařazené

Redakční činnost ve veřejných službách.
622Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6221Humanitární zahraniční pomoc přímá

Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonám důsledků živelních katastrof, válek, nemoci, hladomoru apod. jednotlivým zemím. Zahrnuje i humanitární pomoc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku (12 měsíců) pobytu včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.
6222Rozvojová zahraniční pomoc

Zahraniční pomoc mající za cíl podporu rozvoje dané země, území apod. Je zaměřena především do oblastí sociální a ekonomické infrastruktury, životního prostředí, formování administrativy apod.
6223Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegaci do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce, které není možné zařadit do jiných oddílů. Patří sem i výdaje institucí, krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad související se spoluprací s rozvojovými zeměmi.
6224Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací
6229Ostatní zahraniční pomoc

Pomoc, u které nelze jednoznačně použít ani jedno z hledisek v paragrafech 6221, 6222 a 6224. Rozvojové aktivity schválené vládou v průběhu rozpočtového období v reakci na aktuální mezinárodní vývoj a nepředvídatelné krize nad rámec plánovaných dlouhodobých aktivit.
63Finanční operace
631Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Nelze-li je přidělit bližší funkci (např. úrokové příjmy z ekologických půjček by spadaly do oddílu 371 Nepoužije se pro výdaje tříděné na položky ze seskupení položek 61.
632Pojištění funkčně nespecifikované
6320Pojištění funkčně nespecifikované
633Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Použije se vždy při zatřídění na položky 5342, 5344, 5345 a 5349 druhového třídění.
Na tento paragraf patří výdaje obcí, krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí zařazené na položkách podseskupení položek 534, 535 a 636 a jejich příjmy zařazené na položkách podseskupení položek 413, 414 a 425.
639Ostatní finanční operace
6391Soudní a mimosoudní rehabilitace
6399Ostatní finanční operace
64Ostatní činnosti
640Ostatní činnosti
6401Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády

Zahrnuje např. územní vyrovnávací dotace uzemním rozpočtům.
6402Finanční vypořádání minulých let

Zahrnuje příjmy a výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.
6409Ostatní činnosti jinde nezařazené

Použije se, jsou-li vyčerpány všechny možnosti zařazení do jiných paragrafu odvětvového členění Použije se i pro zatřídění vrátek přijatých nebo poskytnutých transferů v předchozích obdobích.

D. Konsolidační třídění (záznamové jednotky)

Záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu

Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).

Záznamová jednotka 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Dotace přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje.

Záznamová jednotka 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

Splátky půjčených prostředků přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje.

Záznamová jednotka 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

Dotace poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.

Záznamová jednotka 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

Návratné finanční výpomoci, půjčky a úvěry poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.

Záznamová jednotka 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

Dotace přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.

Záznamová jednotka 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje

Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.

Záznamová jednotka 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

Dotace poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji.

Záznamová jednotka 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Návratná finanční výpomoc, půjčka nebo úvěr poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji.

E. Podkladové třídění

Podkladová jednotka 1 - Základní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 a 3, a výdaje státního rozpočtu jiné než ty, které se zatřiďují na podkladové jednotky 2 až 5.

Podkladová jednotka 2 - Posílení rozpočtu rezervním fondem

Příjmy státního rozpočtu z transferů z rezervního fondu téže organizační složky státu. Příjmy zařazené na tuto podkladovou jednotku jsou totožné s příjmy zařazenými na položku 4135. Výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění tím, že příslušné částky převedly z rezervního fondu do rozpočtových příjmů (§ 45 odst. 3 a § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel), v nichž se tyto částky zařazují na položku 4135 a duplicitně na tuto podkladovou jednotku.

Podkladová jednotka 3 - Posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky

Na tuto podkladovou jednotku patří tyto příjmy státního rozpočtu:

a) převody ze zisku získaného hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

b) převod z fondu kulturních a sociálních potřeb (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

c) převody ze zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 174/2007 Sb. (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

d) převody ze zvláštních účtů vedených ministerstvem financí, na kterých jsou soustředěny finanční prostředky, které přešly na stát ze zrušeného Fondu národního majetku, a finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

e) peněžité dary (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

f) prostředky poskytnuté ze zahraničí (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

g) plnění za pojistné události [§ 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel],

h) příjmy od právnických a fyzických osob na reprodukci majetku (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

i) příjmy hasičských záchranných sborů krajů [§ 7 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 260/2008 Sb.] podle § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 237/2000 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 320/2015 Sb. mající povahu příjmů za pohotovostní a jiné služby nebo práce související se základní náplní činnosti jednotek požární ochrany (§ 45 odst. 11 rozpočtových pravidel),

j) příjmy Probační a mediační služby (§ 1 zákona č. 257/2000 Sb.) z převodů ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. a podle § 45 odst. 11 rozpočtových pravidel.

Na tuto podkladovou jednotku patří výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění tím, že příslušné částky převedly do rozpočtových příjmů z jiných mimorozpočtových zdrojů než z rezervního fondu nebo je převedly ze zdrojů, které mají stejné postavení jako mimorozpočtové zdroje (ze zdrojů, převod z kterých opravňuje organizační složku státu k překročení rozpočtu výdajů stejně jako převod z mimorozpočtových zdrojů), nebo tím, že do rozpočtových příjmů přijaly peněžní prostředky, jejichž příjem je rovněž k překročení rozpočtu výdajů opravňuje. Jsou to částky, které organizační složky státu

a) převedly do rozpočtových příjmů ze zisku získaného hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

b) převedly do rozpočtových příjmů z fondu kulturních a sociálních potřeb (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

c) převedly do rozpočtových příjmů ze zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 174/2007 Sb. (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

d) převedly do rozpočtových příjmů ze zvláštních účtů vedených ministerstvem financí, na kterých jsou soustředěny finanční prostředky, které přešly na stát ze zrušeného Fondu národního majetku, a finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

e) přijaly do rozpočtových příjmů jakožto peněžité dary (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

f) přijaly do rozpočtových příjmů jakožto prostředky poskytnuté ze zahraničí (§ 45 odst. 3 rozpočtových pravidel),

g) přijaly do rozpočtových příjmů jakožto plnění za pojistné události [§ 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel],

h) přijaly do rozpočtových příjmů od právnických a fyzických osob na reprodukci majetku (§ 50 odst. 2 rozpočtových pravidel),

i) přijaly, jsou-li hasičskými záchrannými sbory kraje [§ 7 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 260/2008 Sb.], do rozpočtových příjmů podle § 97 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 237/2000 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 320/2015 Sb. jakožto příjmy za pohotovostní a jiné služby nebo práce související se základní náplní činnosti jednotek požární ochrany (§ 45 odst. 11 rozpočtových pravidel),

j) přijaly, v případě Probační a mediační služby (§ 1 zákona č. 257/2000 Sb.), do rozpočtových příjmů ze zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů) podle § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona č. 59/2017 Sb. a podle § 45 odst. 11 rozpočtových pravidel.

Podkladová jednotka 4 - Výdaje kryté nároky

Výdaje státního rozpočtu, k nimž organizační složky státu získaly oprávnění podle § 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel z nároků podle § 47 rozpočtových pravidel.

Podkladová jednotka 5 - Výdaje nad rozpočet podle zvláštních zákonů

Výdaje státního rozpočtu na vrub překročení rozpočtu výdajů, ke kterému organizační složky státu získaly oprávnění podle jiných zákonů než rozpočtových pravidel. V současné době jsou to zejména výdaje podle zákonů o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky (posledním z nich je zákon č. 94/2009 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.) a podle zákona č. 107/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010, a zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009. Jsou to i výdaje podle ustanovení zákona o státním rozpočtu umožňujícího překročení rozpočtu výdajů, je-li takové ustanovení v něm obsaženo (ustanovení obdobná např. ustanovením § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010). Na tuto podkladovou jednotku patří i výdaje ministerstev, která jsou zakladateli státních podniků nebo zřizovateli národních podniků, na vrub překročení rozpočtu výdajů o částky inkasované jimi do příjmů jakožto převody peněžních prostředků z fondů zakladatele těchto podniků [§ 19 odst. 4 věta předposlední zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb., a čl. II zákona č. 213/2013 Sb.], nejsou-li v rozpočtu na příslušný rok rozpočtovány.

F. Prostorové třídění

Prostorová jednotka 1 - Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů

Příjmy a výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů jiné než ty, které se zatřiďují na prostorovou jednotku 5.

Prostorová jednotka 5 - Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů

Příjmy, které státnímu rozpočtu, územním rozpočtům a rozpočtům státních fondů plynou ze zahraničí nebo které mu plynou z tuzemska s tím, že ten, kdo peněžní prostředky organizaci převádí, uvede, že jsou to peněžní prostředky původem ze zahraničí a jako s takovými s nimi má organizace nakládat. Jsou to zejména peněžní prostředky přijaté z rozpočtu Evropské unie, z Národního fondu a od Organizace Severoatlantické smlouvy. Výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a rozpočtů státních fondů, které organizace považuje za výdaje kryté těmito příjmy.

G. Doplňkové třídění

Dílčí průřezový ukazatel 10 - Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků

Dílčí průřezový ukazatel 11 - Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji

Dílčí průřezový ukazatel 19 - Ostatní institucionální podpora výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 20 - Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 21 - Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum

Dílčí průřezový ukazatel 29 - Ostatní účelová podpora výzkumu, vývoje a inovací

Dílčí průřezový ukazatel 30 - Zahraniční rozvojová spolupráce

Výdaje institucí veřejné správy a jejich organizací realizované v zahraničí i v České republice pro občany rozvojových zemí na jejich podporu nebo s jejich účastí, které jsou financovány z veřejných rozpočtů, např. školení (výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc podle zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů).

Dílčí průřezový ukazatel 31 - Program sociální prevence a prevence kriminality

Dílčí průřezový ukazatel 32 - Program protidrogové politiky

Dílčí průřezový ukazatel 33 - Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

Dílčí průřezový ukazatel 34 - Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Dílčí průřezový ukazatel 35 - Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství

Dílčí průřezový ukazatel 36 - Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně

Dílčí průřezový ukazatel 37 - Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) § 3 písm. g) a § 10 zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

4) § 21, § 24a a § 47 odst. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb., č. 421/2009 Sb. a č. 465/2011 Sb.

5) § 2 písm. f) až h) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.

6) § 2 písm. a) vyhlášky č. 560/2006 Sb.

7) § 3 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 26/2008 Sb. a č. 465/2011 Sb.

8) § 3 a 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb.
Bod 6 přílohy č. 18 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.

9) § 72 písm. d) a § 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 22 přílohy č. 8 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.

10) § 42 odst. 1 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 11 přílohy č. 20 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 360/2017 Sb.

11) § 43 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).
Bod 11 přílohy č. 1 a bod 43 přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a nařízení vlády č. 360/2017 Sb.

12) § 4 odst. 1 a § 45 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákonů č. 482/2004 Sb., č. 26/2008 Sb. a č. 501/2012 Sb.
§ 12, § 17 odst. 2 a § 25 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb. a zákona č. 24/2015 Sb.

13) § 3 písm. o) bod 5 a § 34 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 501/2012 Sb.

14) Například příloha č. 4 k zákonu č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Přesunout nahoru