Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS

Částka 12/2002
Platnost od 29.01.2002
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.12.2015 (125/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. ledna 2002,

kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 zákona:


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS, (dále jen "závaží").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na závaží v metrických karátech nebo na zvláštní závaží, pokud se na ně vztahují zvláštní právní předpisy.

§ 2

Závaží mohou být namísto úředními značkami stanovenými zvláštním právním předpisem1) označena značkou EHS schválení typu a značkou prvotního EHS ověření, jejichž grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) jen pokud splňují požadavky stanovené v příloze, které byly ověřeny postupy stanovenými zvláštním právním předpisem.2)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

2) Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS.


Příloha k vyhlášce č. 32/2002 Sb.

Požadavky na závaží

1. DEFINICE

1.1 Závaží

Fyzikální míra hmotnosti, jejíž konstrukční a metrologické vlastnosti jsou určeny tvarem, velikostí, materiálem, úpravou, jmenovitou hodnotou a maximální dovolenou chybou.

1.2 Sada závaží

Rada závaží, umístěná většinou v kazetě, takové kombinace, která umožňuje vážení všech zátěží od minimální jmenovité hodnoty závaží po součet všech závaží v sadě v posloupnosti, ve které je minimální jmenovitá hodnota závaží v sadě jednotkou.

Posloupnost sady závaží je následující:

(1; 1;2; 5). 10n kg

(1;1;1;2; 5).10n kg

(1;2; 2; 5). 10n kg

(1; 1;2;2; 5). 10n kg

V tomto vyjádření n představuje buď nulu, nebo celé kladné nebo záporné číslo.

1.3 Etalonová závaží

Závaží používaná pro kontrolu vah a závaží jsou etalonová závaží.

2. JMENOVITÉ HODNOTY ZÁVAŽÍ

Jmenovitá hodnota závaží musí být rovna 1 × 10n kg nebo 2 × 10n kg nebo 5 × 10n kg; v tomto vyjádření představuje n buď nulu, nebo celé kladné nebo záporné číslo.

3. KONVENČNÍ HMOTNOST

3.1 Konvenční hmotnost je taková hmotnost závaží, která je ve vzduchu o hustotě 1,2 kg/m3, při teplotě 20 °C a normálním barometrickém tlaku vyvážena referenčním závažím o hustotě 8000 kg/m3, za předpokladu užití stejných jednotek hmotnosti.

3.2 Maximální dovolené chyby uvedené v bodě 4 se vztahují ke konvenční hmotnosti.

4. MAXIMÁLNI DOVOLENÉ CHYBY PŘI PRVOTNÍM EHS OVĚŘENÍ

4.1 Maximální dovolená kladná nebo záporná chyba pro každé jednotlivé závaží je dána v mg v níže uvedené tabulce:

Jmenovité hodnotyTřída E1Třída E2Třída F1Třída F2Třída M1
50 kg25752507502500
20 kg10301003001000
10 kg51550150500
5 kg2,57,52575250
2 kg1,03,01030100
1 kg0,501.551550
500 g0,250,752,57,525
200 g0,100,301,03,010
100 g0.050,150,51,55
50 g0,0300,100,301,03,0
20 g0,0250,0800,250,82,5
10 g0,0200,0600,200.62,0
5 g0,0150,0500,150.51,5
2 g0,0120,0400,120,41,2
1 g0,0100,0300,100,31,0
500 mg0,0080,0250,080,250,8
200 mg0,0060,0200,060,200,6
100 mg0,0050,0150,050,150,5
50 mg0,0040,0120,040,120,4
20 mg0,0030,0100,030,100,3
10 mg0,0020,0080,0250,080,25
5 mg0,0020,0060,0200,060,20
2 mg0.0020,0060,0200,060,20
1 mg0,0020,0060,0200,060,20

5. OBECNÝ TVAR ZÁVAŽÍ

5.1 Závaží jeden gram a závaží násobků jednoho gramu

5.1.1 Závaží třídy M1 má mít tvar závaží střední třídy přesnosti.

5.1.2 Závaží ostatních tříd přesnosti mohou mít vnější rozměry závaží střední třídy přesnosti. Závaží od 10 kg do 1 g mohou být také válcová nebo tvaru mírně komolého kuželu zakončeného hlavou.

5.1.2.1 Výška tělesa musí být přibližně rovna střednímu průměru, dovolený rozdíl mezi středním průměrem a výškou se pohybuje mezi 3/4 a 5/4 tohoto průměru.

5.1.2.2 U všech závaží musí výška hlavy ležet mezi středním průměrem a polovinou středního průměru tělesa.

5.1.3 Závaží třídy E1, E2 a F1 nesmějí mít hlavu; mohou být tvořena jednoduchým válcovým tělesem.

5.1.4 Závaží třídy E1 a E2 musí být odlita z jednoho kusu; ostatní závaží mohou mít justovací dutinu uzavřenou hlavou nebo jiným vhodným způsobem. Objem justovací dutiny nesmí přesáhnout 1/5 celkového objemu závaží.

5.2 Závaží jeden gram a díly závaží jeden gram

Závaží jeden gram a díly závaží jednoho gramu musí být mnohoúhlé ploché plíšky nebo drátky, vhodného tvaru k usnadnění manipulace.

Tvar závaží musí udávat jejich jmenovitou hodnotu.

Mnohoúhlé ploché plíšky, jejich tvar a hodnoty:

trojúhelník (1 - 10 - 100 - 1000) mg

čtverec (2 - 20 - 200) mg

pětiúhelník (5 - 50 - 500) mg

Mnohoúhlé drátky a jejich hodnoty:

1 segment (1 - 10 - 100 - 1000) mg

2 segmenty (2 - 20 - 200) mg

5 segmentů (5 - 50 - 500) mg

Tam, kde jsou dvě nebo tři závaží v sadě identická, musí být odlišena jednou nebo dvěma hvězdičkami nebo tečkami v případě plíšků a jedním nebo dvěma zahnutími v případě drátků.

5.3 Závaží 20 kg a 50 kg, jiná než závaží třídy M1, mohou mít vhodný tvar podle způsobu manipulace.

6. SLOŽENÍ ZÁVAŽÍ

6.1 Závaží musí být vyrobena z kovu nebo kovové slitiny. Kov nebo slitina musí být takové jakosti, že za normálních podmínek použití je opotřebení závaží vzhledem k maximálním dovoleným chybám jeho třídy přesnosti zanedbatelné.

6.1.1 Závaží musí být vyrobeno z čistého kovu nebo slitiny takové hustoty, aby odchylka hustoty závaží byla taková, že odchylka hustoty vzduchu o 10 % vzhledem ke stanovené hustotě (1,2 kg/m3) nezpůsobí chybu větší než 1/4 maximální dovolené chyby.

6.1.2 Kov nebo slitina závaží třídy E1, E2 a F1 musí být nemagnetické.

6.2 Odolnost vůči korozi a odprýskávání kovu nebo slitiny pravoúhlých závaží 5 kg až 50 kg třídy Mi musí být alespoň stejná jako u šedé litiny.

6.3 Válcová závaží třídy Mi o jmenovitých hodnotách, které jsou menší nebo se rovnají 10 kg, musí být vyrobena z mosazi nebo materiálu jakosti alespoň stejné jako mosaz.

6.4 Jakosti stanovené v bodech 6.2 a 6.3 lze získat prostřednictvím vhodné úpravy povrchu.

7. JAKOST POVRCHU

7.1 Veškeré vnější plochy závaží včetně základny a hran musí být zcela hladké. Povrch závaží třídy E1, E2, F1 a F2 nesmí při prohlídce pouhým okem vykazovat žádné póry a musí být pečlivě vyleštěn.

Povrch válcových závaží třídy M1 od 10 kg do 1 kg musí být vyleštěn a nesmí při prohlídce pouhým okem vykazovat pórovitost. Jakost povrchu pravoúhlých závaží 50 kg, 20 kg, 10 kg a 5 kg třídy M1 musí být srovnatelná s šedou litinou litou do pískové formy.

7.2 Povrch jednogramových závaží a jejich násobků třídy E1, E2, F1 a F2 může být chráněn pokovením.

7.3 Povrch jednogramových závaží a jejich násobků třídy M1 může být chráněn vhodným povlakem.

8. JUSTOVACÍ MATERIÁL

Závaží třídy F1 a F2 s justovací dutinou musí být justovány buď materiálem, ze kterého jsou vyrobena, nebo čistým cínem nebo molybdenem.

Závaží třídy M1 mohou být justována olovem.

9. NÁPISY

9.1 Plíšková nebo drátková závaží o jmenovité hodnotě, která je menší nebo se rovná jednomu gramu, nesmějí nést označení jmenovité hodnoty.

9.2 Závaží o jmenovité hodnotě, která se rovná nebo je větší než jeden gram:

- ve třídě E1 a E2 nesmějí nést žádné označení jmenovité hodnoty,

- ve třídě F1 musí nést pouze označení jmenovité hodnoty, jak je stanoveno v bodě 9.2.1, toto označení musí být provedeno brynýrováním nebo vyryto,

- ve třídě F2 musí nést nápisy stejné jako pro třídu F1 doplněné písmenem F,

- ve třídě M1 musí nést na vrchním povrchu tělesa nebo na hlavě číselné označení jmenovité hodnoty, za kterým následuje symbol příslušné jednotky, buď zahloubené, nebo provedené jako reliéf.

Válcová závaží musí být označena písmenem M buď zahloubeným, nebo provedeným jako reliéf; pravoúhlá závaží musí být označena písmenem M, které může být provedeno libovolně některým z těchto způsobů.

9.2.1 Jmenovité hodnoty závaží musí být vyznačeny v:

- kilogramech u závaží 1 kg a více,

- gramech u závaží od 1 g do 500 g.

9.2.2 Závaží, která se v řadě vyskytují dvakrát nebo třikrát, musí být rozlišena jednou nebo dvěma hvězdičkami nebo tečkami.

10. ZNAČKA PRVOTNÍHO EHS OVĚŘENÍ

Kazety obsahující závaží třídy E1, E2, F1 a všechny kazety obsahující gramové závaží a jeho díly musí být zaplombovány se značkou prvotního EHS ověření.

U závaží třídy F2 musí být značka prvotního EHS ověření umístěna na krytu justovací dutiny a tam, kde není justovací dutina, na základně závaží. U závaží třídy M1 od 1 g do 50 kg musí být značka prvotního EHS ověření umístěna na olověné plombě justovací dutiny nebo v případě závaží bez justovací dutiny na základně.

11. ULOŽENÍ

11.1 Samostatná závaží a řady závaží třídy E1, E2, F1 a F2 musí být uloženy v kazetách.

11.2 U třídy M1

- musí být samostatná závaží nebo řady závaží do hodnoty 500 g uloženy v kazetách,

- mohou být závaží mající jmenovitou hodnotu větší než 500 g uložena v kazetách, policích nebo jednotlivě bez ochrany.

11.3 Víka kazet musí být označena třídou závaží, která jsou v kazetách: E1; E2; F1; F2; M1.

Přesunout nahoru